Effektvurdering af MIA og minimaks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektvurdering af MIA og minimaks"

Transkript

1 Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN

2 INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af effektvurderingen ved MIA og minimaks, samt ønsker til fremtidig udvikling. Undersøgelsen har tre overordnede formål: Effektvurdering - fokus på effekterne for praktiserende landinspektører Etablering af baseline ift. senere digitaliseringstiltag Identificering af mulige effektiviseringsområder fremadrettet Dataindsamlingen er sket via elektroniske spørgeskemaer, som kontorlederne på alle landinspektørkontorer har kunnet udfylde. Der er i den anden halvdel af dataindsamlingsperioden fulgt op telefonisk blandt kontorlederne for at sikre en høj besvarelsesprocent. Rapporten indeholder beskrivende statistik. Som hjælp til læseren vil tal og grafer løbende være kommenteret med henblik på at danne et overblik over resultaterne. Rambøll har været sparringspartner igennem forløbet og har sammen med KMS og Praktiserende Landsinspektørers Forening (PLF) stået for udarbejdelsen af spørgeskemaet. Skemaet blev pilottestet blandt fire udvalgte respondenter, hvorefter skemaet er blevet justeret. Rambøll har stået for indsamlingen af data via de elektroniske spørgeskemaer samt den efterfølgende analyse af svarene fra kontorlederne. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 2

3 MÅLGRUPPEN OG SVARPROCENT 126 kontorledere (kaldet respondenter i denne rapport) fik tilsendt distributionsmail med link til spørgeskemaet den 26. oktober Den 2. november fik de respondenter, som ikke havde besvaret skemaet på det tidspunkt, tilsendt en påmindelsesmail. I perioden november fulgte Rambøll op telefonisk blandt de respondenter, som ikke havde besvaret skemaet på det tidspunkt. Dataindsamlingen blev afsluttet med 106 besvarelser. 7 respondenter besvarede ikke spørgeskemaet. 13 respondenter blev frafaldet som følger: 5 respondenter ønskede ikke at deltage. 2 respondenter kunne ikke træffes inden for undersøgelsens periode. Et kontorsted er nedlagt (ikke en del af målgruppen). 3 kontorsteder bruger ikke MIA (ikke en del af målgruppen). 2 respondenter andre årsager. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 3

4 MÅLGRUPPEN OG SVARPROCENT Den rensede svarprocent beregnes således: 106 / (126-4) = 87% Forklaring på disse tal er som følger: 106: antal besvarelser i alt 126: antal respondenter i alt 4: antal respondenter, som ikke er en del af målgruppen (jf. forrige side) Svarprocenten på 87% vurderes til at være meget høj, og undersøgelsens resultater repræsentative. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 4

5 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier eller forskellige gennemsnitsberegninger på spørgsmål 2, 5 og 9, som går fra Meget uenig til Meget enig. Besvarelser i Ved ikke -kategorien indgår ikke i resultatberegningen, med mindre dette er relevant (spm. 10, 12, 13). Procentangivelserne for et givent spørgsmål i figurerne summerer ikke altid til 100% på grund af afrundinger. Dette betyder også, at der ved sammenlægning af procentandele kan være en forskel på 1 procentpoint mellem procentandele i tekst og figurer. Gennemsnittene kan antage værdier i intervallet 1 til 5, hvor et gennemsnit på 1 indikerer, at man er meget uenig, et gennemsnit på 5 meget enig, og et gennemsnit på 3 indikerer midtpunktet. Et gennemsnit med en værdi mindre end 3 angiver således, at respondenterne samlet set er overvejende uenige i udsagnet. Tilsvarende angiver et gennemsnit større end 3, at respondenterne samlet set er overvejende enige i udsagnet. Begrebsafklaring: MIA - Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem til sagsudarbejdelse og indsendelse minimaks - Matrikulært Ajourførings- og KvalitetsSikringssystem til kontrol og registrering LIMAKS - LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem, udviklet af PLF. Systemet anvendes hos de praktiserende landinspektører til at danne dokumenter på baggrund af ændringer foretaget i MIA. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 5

6 SÅDAN LÆSES EN SLIDE 01. Sideoverskrift 02. Kort tekst der, mere detaljeret, beskriver de væsentligste resultater 03. Selve figuren - denne kan læses, hvis man ønsker fuld detaljeringsgrad 04. Note forklaring af elementer, som har betydning for forståelsen af figuren KORT & MATRIKELSTYRELSEN 6

7 STRUKTUR FOR RAPPORTEN SAMLEDE RESULTATER RESULTATER PÅ TVÆRS EFFEKTIVISERINGS- OMRÅDER Effektvurdering - fokus på effekterne for praktiserende landinspektører Etablering af baseline ift. senere digitaliseringstiltag Effektvurdering - fokus på effekterne for praktiserende landinspektører fordelt på relevante baggrundsoplysninger Identificering af mulige effektiviseringsområder fremadrettet KORT & MATRIKELSTYRELSEN 7

8 BAGGRUNDSOPLYSNINGER ANTAL SAGER (SPM.1) HVOR MANGE MATRIKULÆRE SAGER LAVER KONTORSTEDET ÅRLIGT? Godt 40% af respondenterne er kontorsteder med op til 50 sager årligt. Næsten en fjerdedel af respondenterne er kontorsteder med over 100 sager årligt. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 8

9 BAGGRUNDSOPLYSNINGER ANTAL KONTORSTEDER (SPM.1.1) HVOR MANGE KONTORSTEDER BESTÅR VIRKSOMHEDEN AF? Næsten en fjerdedel af respondenterne repræsenterer kontorsteder i virksomheder med 1 kontorsted. Godt 40% af respondenterne repræsenterer kontorsteder i virksomheder med 2-7 kontorsteder. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 9

10 BAGGRUNDSOPLYSNINGER ANTAL ANSATTE (SPM.1.2) HVOR MANGE ANSATTE ER DER PÅ DIT KONTORSTED? Næsten 40% af respondenterne repræsenterer kontorsteder med 1-4 ansatte. Godt en fjerdedel af respondenterne repræsenterer kontorsteder med 10 eller flere ansatte. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 10

11 BAGGRUNDSOPLYSNINGER ANTAL ANSATTE, SOM BRUGER MIA (SPM. 1.3) HVOR MANGE AF DE ANSATTE BRUGER MIA I DERES DAGLIGE ARBEJDE? To tredjedele af respondenterne har 2-4 ansatte på kontorstedet, som bruger MIA. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 11

12 BAGGRUNDSOPLYSNINGER ANVENDELSE AF LIMAKS (SPM.3) ANVENDER KONTORSTEDET LIMAKS? To tredjedele af kontorstederne anvender ikke LIMAKS. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 12

13 BAGGRUNDSOPLYSNINGER MIA INTEGRERET MED FIRMAETS ANDRE SYSTEMER (SPM.3.1) ER MIA INTEGRERET MED FIRMAETS KUNDE- OG JOURNALSYSTEM? Tre fjerdedele af respondenterne svarer, at MIA ikke er integreret med firmaets kunde- og journalsystem. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 13

14 EFFEKTER VED BRUGEN AF MIA (SPM.2) BRUGEN AF MIA HAR MEDFØRT: Stor enighed i, at brugen af MIA har medført store økonomiske omkostninger ifm. den tekniske implementering. Respondenterne er overvejende enige i, at brugen af MIA har medført: - en specialisering i virksomheden - højere kompetencekrav til ikkelandsinspektøruddannet personale. OBS! Det første udsagn (Store økonomiske ) er formuleret som en negativ effekt af brugen af MIA. Dette betyder, at et højt gennemsnit afspejler en negativ konsekvens, mens et højt gennemsnit på de øvrige udsagn afspejler en positiv effekt. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 14

15 MEDARBEJDERGRUPPER PR. OPGAVE (SPM.4) Indehaverne er den medarbejdergruppe, som er højst repræsenteret i alle arbejdsopgaver, bortset fra skelafmærkning og Udarbejdelse af registreringsdokumenter og sag i MIA HVILKE MEDARBEJDERGRUPPER LØSER DEN ENKELTE ARBEJDSOPGAVE? Medarbejdergruppen Kontorpersonale, TL, HK mm. er den hyppigste udpegede medarbejdergruppe tilknyttet arbejdsopgaven Udarbejdelsen af registreringsdokumenter og sag i MIA. Procenterne summerer ikke nødvendigvis til 100, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet KORT & MATRIKELSTYRELSEN 15

16 FORBEDRINGER I ARBEJDSPROCESSER (SPM.5) MIA HAR MEDFØRT BEDRE ARBEJDSPROCESSER: Der er overvejende enighed om, at MIA har medført bedre arbejdsprocesser mellem kontorstederne og KMS. Respondenterne er overvejende uenige i, at MIA har medført bedre arbejdsprocesser i forbindelse med stjernehøringen. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 16

17 TIDSFORBRUG PR. SAG I DAG (SPM.6) HVOR MANGE TIMER SKAL I BRUGE FOR AT LAVE EN SAG I DAG? Knap en tredjedel af respondenterne bruger op til 4 timer for at lave en sag i dag. Halvdelen af respondenterne bruger mere end 4 timer på en sag i dag. Knap en ud af 12 respondenter bruger mere end 6 timer på en sag i dag. Ovenstående beregninger baserer sig på besvarelser fra 80 respondenter, som har kunnet vurdere tidsforbruget før (spm.7) såvel som efter (spm.6) anvendelsen af MIA. 26 respondenter har ikke kunnet vurdere tidsforbruget i et eller begge spørgsmål (6&7). KORT & MATRIKELSTYRELSEN 17

18 TIDSFORBRUG PR. SAG FØR ANVENDELSEN AF MIA (SPM.7) HVOR MANGE TIMER BRUGTE I FØR ANVENDELSEN AF MIA FOR AT LAVE EN SAG? Godt en fjerde del af respondenterne brugte op til 4 timer for at lave en sag før anvendelsen af MIA. Over halvdelen af respondenterne brugte mere end fire timer på en sag før anvendelsen af MIA. Godt en ud af 5 respondenter brugte mere end 6 timer på en sag før anvendelsen af MIA. Ovenstående beregninger baserer sig på besvarelser fra 80 respondenter, som har kunnet vurdere tidsforbruget før (spm.7) såvel som efter (spm.6) anvendelsen af MIA. 26 respondenter har ikke kunnet vurdere tidsforbruget i et eller begge spørgsmål (6&7). KORT & MATRIKELSTYRELSEN 18

19 ÆNDRINGER I TIDSFORBRUG (SPM.6 OG 7) HVOR MANGE TIMER SKAL I BRUGE FOR AT LAVE EN SAG I DAG I FORHOLD TIL FØR ANVENDELSEN AF MIA? Halvdelen af respondenterne angiver, at tidsforbruget for at lave en sag i dag er det samme, som før anvendelsen af MIA. En tredjedel af respondenterne svarer, at de bruger færre timer på en sag i dag i forhold til før anvendelsen af MIA. OBS.1. Ovenstående beregninger baserer sig på besvarelser fra 80 respondenter, som har kunnet vurdere tidsforbruget før (spm.7) såvel som efter (spm.6) anvendelsen af MIA. 26 respondenter har ikke kunnet vurdere tidsforbruget i et eller begge spørgsmål (6&7). OBS.2. Andelen af kontorsteder med under 50 sager årligt er i mindre grad repræsenteret blandt de 80 respondenter, i forhold til populationen, dog er der her tale om en relativ lille afvigelse. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 19

20 TIDSBESPARELSER (SPM.8) HVOR FINDES TIDSBESPARELSERNE, SOM MIA HAR MEDFØRT? Bemærk: beregningerne baserer sig på besvarelser fra de 27 respondenter, som har oplevet tidsbesparelser, som MIA har medført. De største tidsbesparelser, som MIA har medført, findes indenfor disse fire arbejdsopgaver: OBS.1. Procenterne summerer ikke til 100, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. OBS.2. De tidsbesparelsesudsagn, som ingen respondenter har sat kryds ved, er ikke medtaget i ovenstående graf, for at gøre læsningen af grafen nemmere for læseren. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 20

21 TIDSRØVERE (SPM.8) Bemærk: beregningerne baserer sig på besvarelser fra de 13 respondenter, som har oplevet forøget tidsforbrug, som MIA har medført. 2 af disse har svaret ved ikke. HVOR FINDES TIDSRØVERNE, SOM MIA HAR MEDFØRT? De største tidsrøvere, som MIA har medført, findes inden for disse to arbejdsopgaver: Bemærk! Begge arbejdsopgaver indgår også som de største tidsbesparelser. OBS.1. Procenterne summerer ikke til 100, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. OBS.2. De tidsrøver-udsagn, som ingen respondenter har sat kryds ved, er ikke medtaget i ovenstående graf, for at gøre læsningen af grafen nemmere for læseren. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 21

22 ÆNDRINGER PÅ GRUND AF LIMAKS (SPM ) I HVOR HØJ GRAD ER DU ENIG I: Blandt LIMAKS brugerne er der overvejende enighed om, at LIMAKS har medført mindre tidsforbrug i det matrikulære arbejde og en højere kvalitet i form af fuldstændighed og korrekte oplysninger i de enkelte dokumenter. OBS. Ovenstående beregninger baserer sig på besvarelser fra de 35 respondenter, som i spørgsmål 3 har svaret, at kontoret anvender LIMAKS. En af disse respondenter har svaret ved ikke ovenfor. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 22

23 ÆNDRINGER I KVALITETEN (SPM , 9.7) I HVOR HØJ GRAD ER DU ENIG I: Der er overvejende uenighed om, at MIA har medført en højere kvalitet i målebladet. Kvaliteten vurderes mest forbedret på dette område: OBS! Udsagnet Ny opgave til landinspektører er formuleret som en negativ effekt af brugen af MIA. Dette betyder, at et lavt gennemsnit afspejler en positiv effekt, mens et lavt gennemsnit på de andre udsagn ville afspejle en negativ effekt. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 23

24 ÆNDRINGER PÅ TVÆRS AF OMRÅDERNE (SPM.2, 5, 9) ÆNDRINGER PÅ TVÆRS AF OMRÅDERNE På tværs af områderne er der en svag tendens til en positiv effektvurdering. Et område er defineret ved et gennemsnit af alle de spørgsmål, der indgår i det pågældende batterispørgsmål i spørgeskemaet. Eksempelvis er gevinster generelt et gennemsnit af de seks spørgsmål i spørgsmål 2 Brugen af MIA har medført:. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 24

25 DELKONKLUSION: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER Generelt kan det konkluderes, at de adspurgte vurderer ændringerne, som brugen af MIA har medført, overvejende positive. De fleste observerede værdier læner sig dog tæt mod midtpunktet. MIA har medført: - gevinster generelt, men også store økonomiske omkostninger ifm. den tekniske implementering. - bedre arbejdsprocesser mellem kontorstederne og KMS, men ikke i forbindelse med stjernehøringen. - højere kvalitet på flere områder, særligt ved brug af LIMAKS. For halvdelen af de adspurgte er tidsforbruget for at lave en sag i dag det samme, som før anvendelsen af MIA. For en tredjedel er tidsforbruget mindre. RESULTATER PÅ TVÆRS Effektvurdering - fokus på effekter for praktiserende landinspektører fordelt på relevante baggrundsoplysninger EFFEKTIVISERINGS- OMRÅDER Identificering af mulige effektiviseringsområder fremadrettet KORT & MATRIKELSTYRELSEN 25

26 EFFEKTER VED BRUGEN AF MIA (SPM.2) I FORHOLD TIL ANTAL SAGER PR. ÅR (SPM.1) BRUGEN AF MIA HAR MEDFØRT: Der kan ikke observeres en afhængighed mellem effekterne ved brugen af MIA og kontorstedernes størrelser opgjort i antal sager pr. år. Således er der ikke nogen konsekvent forskel i vurderingerne af disse effekter på tværs af de tre grupper: - op til 50 matr. sager - op til 100 matr. sager - over 100 matr. sager KORT & MATRIKELSTYRELSEN 26

27 EFFEKTER VED BRUGEN AF MIA (SPM.2) I FORHOLD TIL HVORVIDT MIA ER INTEGRERET MED FIRMAETS ØVRIGE SYSTEMER (SPM. 3.1) BRUGEN AF MIA HAR MEDFØRT: Effekterne ved brugen af MIA kan ikke siges at være afhængige af hvorvidt MIA er eller ikke er integreret med firmaets kunde- og journalsystem. Dette gør sig i øvrigt også gældende for disse baggrundsoplysninger: - antal kontorsteder -antal ansatte Her kan man heller ikke observere et afhængighedsforhold. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 27

28 EFFEKTER VED BRUGEN AF MIA (SPM.2) I FORHOLD TIL ANVENDELSE AF LIMAKS (SPM.3) BRUGEN AF MIA HAR MEDFØRT: Man kan observere en tendens til, at vurderingerne af effekterne ved brugen af MIA er mere positive blandt kontorsteder, som anvender LIMAKS, end blandt dem, som ikke anvender LIMAKS, undtagen denne effekt: - en specialisering i virksomheden (f.eks. udpegning af superbrugere), som scorer omvendt. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 28

29 FORBEDRINGER I ARBEJDSPROCESSER (SPM.5) I FORHOLD TIL ANTAL ANSATTE PÅ KONTORSTEDET (SPM.1.2) MIA HAR MEDFØRT BEDRE ARBEJDSPROCESSER... : Kontorsteder med 1-4 ansatte vurderer i højere grad end kontorsteder med flere ansatte, at MIA har medført bedre arbejdsprocesser. Denne forskel er mest udpræget internt på kontorstedet, hvor kontorsteder med 1-4 ansatte scorer et gennemsnit på 3,5, mod et gennemsnit på 3 for de andre kontorsteder (5 eller flere ansatte). KORT & MATRIKELSTYRELSEN 29

30 FORBEDRINGER I ARBEJDSPROCESSER (SPM.5) I FORHOLD TIL ANVENDELSE AF LIMAKS (SPM.3) MIA HAR MEDFØRT BEDRE ARBEJDSPROCESSER... : Kontorsteder, der anvender LIMAKS, vurderer i højere grad, at MIA har medført bedre arbejdsprocesser, i forhold til de kontorsteder, der ikke anvender LIMAKS. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 30

31 FORBEDRINGER I ARBEJDSPROCESSER (SPM.5) I FORHOLD TIL HVORVIDT MIA ER INTEGRERET MED FIRMAETS ØVRIGE SYSTEMER (SPM. 3.1) MIA HAR MEDFØRT BEDRE ARBEJDSPROCESSER... : Kontorsteder, hvor MIA ikke er integreret med firmaets kunde- og journalsystem, vurderer i højere grad, at MIA har medført bedre arbejdsprocesser sammenholdt med kontorsteder, hvor MIA er integreret. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 31

32 ÆNDRINGER I TIDSFORBRUG (SPM.6 OG 7) I FORHOLD TIL ANTAL SAGER PR. ÅR (SPM. 1) HVOR MANGE TIMER SKAL I BRUGE FOR AT LAVE EN SAG I DAG I FORHOLD TIL FØR ANVENDELSEN AF MIA? Godt en femtedel af de små kontorsteder (med op til 50 sager årligt) bruger flere timer på at lave en sag i dag, i forhold til før anvendelsen af MIA. To tredjedele af de store kontorsteder (med over 100 sager årligt) bruger det samme antal timer på at lave en sag i dag, i forhold til før anvendelsen af MIA. Ovenstående beregninger baserer sig på besvarelser fra 80 respondenter, som har kunnet vurdere tidsforbruget før (spm.7) såvel som efter (spm.6) anvendelsen af MIA. 26 respondenter har ikke kunnet vurdere tidsforbruget i et eller begge spørgsmål (6&7). KORT & MATRIKELSTYRELSEN 32

33 ÆNDRINGER I TIDSFORBRUG (SPM.6 OG 7) I FORHOLD TIL ANTAL ANSATTE, SOM BRUGER MIA (SPM. 1.3) HVOR MANGE TIMER SKAL I BRUGE FOR AT LAVE EN SAG I DAG I FORHOLD TIL FØR ANVENDELSEN AF MIA? Ingen kontorsteder, hvor der kun er en ansat, som bruger MIA, bruger flere timer på at lave en sag i dag, i forhold til før anvendelsen af MIA. Til gengæld svarer knap to tredjedele af kontorstederne, hvor der kun er en ansat, som bruger MIA, at de bruger færre timer på at lave en sag i dag, i forhold til før anvendelsen af MIA. Ovenstående beregninger baserer sig på besvarelser fra 80 respondenter, som har kunnet vurdere tidsforbruget før (spm.7) såvel som efter (spm.6) anvendelsen af MIA. 26 respondenter har ikke kunnet vurdere tidsforbruget i et eller begge spørgsmål (6&7). KORT & MATRIKELSTYRELSEN 33

34 ÆNDRINGER I TIDSFORBRUG (SPM.6 OG 7) I FORHOLD TIL ANVENDELSE AF LIMAKS (SPM. 3) HVOR MANGE TIMER SKAL I BRUGE FOR AT LAVE EN SAG I DAG I FORHOLD TIL FØR ANVENDELSEN AF MIA? Kun 4% af de respondenter, der anvender LIMAKS, bruger flere timer på at lave en sag i dag, i forhold til før anvendelsen af MIA. 43% af de respondenter, der anvender LIMAKS, bruger færre timer på at lave en sag i dag, i forhold til før anvendelsen af MIA. Ovenstående beregninger baserer sig på besvarelser fra 80 respondenter, som har kunnet vurdere tidsforbruget før (spm.7) såvel som efter (spm.6) anvendelsen af MIA. 26 respondenter har ikke kunnet vurdere tidsforbruget i et eller begge spørgsmål (6&7). KORT & MATRIKELSTYRELSEN 34

35 ÆNDRINGER I KVALITETEN (SPM , 9.7) I FORHOLD TIL ANTAL ANSATTE, DER BRUGER MIA (SPM.1.3) I HVOR HØJ GRAD ER DU ENIG I: Enigheden i, at MIA har medført en højere kvalitet i arbejdet, er størst for de kontorsteder, hvor kun 1 ansat bruger MIA i det daglige arbejde. Denne forskel er mest udpræget for indlægningen i matrikelkortet samt ændringskortet. OBS! Udsagnet Ny opgave til landinspektører er formuleret som en negativ effekt af brugen af MIA. Dette betyder, at et lavt gennemsnit afspejler en positiv effekt, mens et lavt gennemsnit på de andre udsagn ville afspejle en negativ effekt. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 35

36 ÆNDRINGER PÅ GRUND AF LIMAKS (SPM ) I FORHOLD TIL ANTAL ANSATTE, DER BRUGER MIA (SPM.1.3) I HVOR HØJ GRAD ER DU ENIG I: Enigheden i, at LIMAKS har medført mindre tidsforbrug i det matrikulære arbejde, er størst for de kontorsteder, hvor kun 1 ansat bruger MIA i det daglige arbejde. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 36

37 ÆNDRINGER I KVALITETEN (SPM , 9.7) I FORHOLD TIL ANTAL SAGER PR. ÅR (SPM.1) I HVOR HØJ GRAD ER DU ENIG I: Enigheden i, at MIA har medført en højere kvalitet i arbejdet, er størst for de kontorsteder, som har op til 50 sager årligt. Denne forskel er mest udpræget for indlægningen af matrikelkortet. OBS! Udsagnet Ny opgave til landinspektører er formuleret som en negativ effekt af brugen af MIA. Dette betyder, at et lavt gennemsnit afspejler en positiv effekt, mens et lavt gennemsnit på de andre udsagn ville afspejle en negativ effekt. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 37

38 DELKONKLUSION: RESULTATER PÅ TVÆRS SAMLEDE RESULTATER Generelt kan det konkluderes, at de adspurgte vurderer ændringerne, som brugen af MIA har medført, overvejende positive. De fleste observerede værdier læner sig dog tæt mod midtpunktet. MIA har medført: - gevinster generelt, men også store økonomiske omkostninger ifm. den tekniske implementering. - bedre arbejdsprocesser mellem kontorstederne og KMS, men ikke i forbindelse med stjernehøringen. - højere kvalitet på flere områder, dog ikke i målebladet. For halvdelen af de adspurgte er tidsforbruget for at lave en sag i dag det samme, som før anvendelsen af MIA. For en tredjedel er tidsforbruget mindre. RESULTATER PÅ TVÆRS Følgende gruppe vurderer i højere grad, at brugen af MIA har medført generelle gevinster: - kontorsteder, som anvender LIMAKS. Følgende grupper vurderer i højere grad, at MIA har medført bedre arbejdsprocesser: - kontorsteder med 1-4 ansatte - kontorsteder, som anvender LIMAKS. Følgende grupper vurderer i højere grad, at MIA har medført en højere kvalitet i arbejdet: - kontorsteder med kun en MIA bruger - kontorsteder, der anvender LIMAKS. EFFEKTIVISERINGS- OMRÅDER Identificering af mulige effektiviseringsområder fremadrettet KORT & MATRIKELSTYRELSEN 38

39 EFFEKTIVISERINGSOMRÅDER (SPM.10) HVOR BØR DEN SAMLEDE SAGSGANG FORBEDRES? 59% af samtlige respondenter udpeger Bedre muligheder for overlappende aktiviteter som det område, hvor den samlede sagsgang bør forbedres. Sekundært fremhæves følgende fire områder: - målerekvisitioner - integration med CAD - udarbejdelse af registreringsdokumenter og sag i MIA - kontrol af aktualitet OBS. Procenterne summerer ikke nødvendigvis til 100, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 39

40 EFFEKTIVISERINGSOMRÅDER (SPM.12) HVOR MENER DU ADGANGEN TIL OG INTEGRATION MED OFFENTLIGE INFORMATIONER BØR FORBEDRES? 42% af samtlige respondenter udpeger Adkomst, pant og servitutter som det område, hvor adgangen til og integration med offentlige informationer bør forbedres. Sekundært fremhæves følgende tre områder: - planforhold - jordforurening - øvrige natur- og miljøinformationer OBS. Procenterne summerer ikke nødvendigvis til 100, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 40

41 EFFEKTIVISERINGSOMRÅDER (SPM.13) I FORHOLD TIL HVILKE PARTER MENER DU SAGSPROCESSEN OG SAGSBEHANDLINGEN PRIMÆRT BØR FORBEDRES? 62% af samtlige respondenter mener, at sagsprocessen og sagsbehandlingen primært bør forbedres i forhold til tinglysningen. 44% fremhæver kommunerne. 22% fremhæver realkreditinstitutterne. OBS. Procenterne summerer ikke nødvendigvis til 100, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. KORT & MATRIKELSTYRELSEN 41

42 DELKONKLUSION: EFFEKTIVISERINGSOMRÅDER SAMLEDE RESULTATER Generelt kan det konkluderes, at de adspurgte vurderer ændringerne, som brugen af MIA har medført, overvejende positive. De fleste observerede værdier læner sig dog tæt mod midtpunktet. MIA har medført: - gevinster generelt, men også store økonomiske omkostninger ifm. den tekniske implementering. - bedre arbejdsprocesser mellem kontorstederne og KMS, men ikke i forbindelse med stjernehøringen. - højere kvalitet på flere områder, særligt ved brug af LIMAKS. For halvdelen af de adspurgte er tidsforbruget for at lave en sag i dag det samme, som før anvendelsen af MIA. For en tredjedel er tidsforbruget mindre. RESULTATER PÅ TVÆRS Følgende gruppe vurderer i højere grad, at brugen af MIA har medført generelle gevinster: - kontorsteder, som anvender LIMAKS. Følgende grupper vurderer i højere grad, at MIA har medført bedre arbejdsprocesser: - kontorsteder med 1-4 ansatte - kontorsteder som anvender LIMAKS Følgende grupper vurderer i højere grad, at MIA har medført en højere kvalitet i arbejdet: - kontorsteder med kun en MIA bruger - kontorsteder, der anvender LIMAKS. EFFEKTIVISERINGS- OMRÅDER Den samlede sagsgang bør forbedres på følgende område: - bedre muligheder for overlappende aktiviteter - målerekvisitioner -integration med CAD - udarbejdelse af registreringsdokumenter og sag i MIA - kontrol af aktualitet Adgangen til og integration med offentlige informationer bør forbedres på følgende område: - adkomst, pant og servitutter - planforhold - jordforurening Sagsprocessen og sagsbehandlingen bør forbedres i forhold til følgende part: - tinglysningen - kommunerne - realkreditinstitutterne KORT & MATRIKELSTYRELSEN 42

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Skeltvister forebyggelse og løsning

Skeltvister forebyggelse og løsning Skeltvister forebyggelse og løsning Tanja L. Skovsgaard - landinspektør, tansk@land.aau.dk ErhvervsPhD stipendiat : Kort & Matrikelstyrelsen/Aalborg Universitet Torben Juulsager - landinspektør, tgj@geopartner.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Indhold Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8-14 Side 15-29 Læsevejledning Bag om målingen Hovedresultater Temaer - overordnet Tema

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November,

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November, APPENDIKS Jobcenter survey Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene November, 1 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A Copenhagen N Denmark T: + 33 1 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 111 Stockholm Sweden

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere