Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven"

Transkript

1 Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement for afdeling Egebjerghaven Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej Ballerup Telefon Ekspeditionstid: mandag-onsdag kl torsdag fredag 10-12

2 Husorden Generelt Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser skal lejerne i Egebjerghaven overholde denne husorden, herunder iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der påbydes af afdelingsbestyrelsen og boligselskabet. Ejendomsmesteren varetager på boligselskabets vegne opgaver på ejendommen, herunder opsyn med at husordenen overholdes. Lejerne skal tage hensyn til hinanden og udvise god ro og orden, således at ingen har grund til at føle sig generet. Lejerne skal passe på ejendommen, dens installationer og anlæg, således at den ikke bliver skadet eller skæmmet. Lejerne må ikke i eller på ejendommen anbringe eller bruge ting, der ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til gene eller fare for lejerne eller ejendommen. Affald Køkkenaffald, herunder affald fra husdyr, skal lægges i affaldsposer som lukkes, inden de lægges i de opstillede containere. Lågene på containerne skal holdes lukkede og intet affald må henkastes på ejendommens areal. Kun brandbart materiale må henlægges i containeren i containergården. Farligt eller forurenet affald - eksempelvis rester af maling, opløsningsmidler, batterier og medicin må ikke skaffes af vejen gennem ejendommens affaldsordninger, men skal gå retur gennem de dertil etablerede ordninger, f.eks. gennem farvehandlere og apoteker. Ejendommes etablerede genbrugsordninger skal benyttes. Såfremt der er større affald, kan dette stilles ved containeren, men først efter aftale med ejendomsmesteren. Flasker og aviser skal anbringes i kommunens genbrugscontainere. Altaner Altanen skal holdes ren. Afløbet til nedløbsrøret skal altid holdes rent og må aldrig være tildækket. Sne og is skal fjernes fra altanen. Efter regn og sne skal måtter, tæpper og lignende fjernes fra altanen og først lægges tilbage, når de er tørre. Opsætning af altankasser, afskærmning og afdækning eller lignende må kun ske efter boligselskabets godkendelse. Anlæg De grønne anlæg stilles under lejernes beskyttelse. Knallertkørsel og cykling på flisearealerne og det grønne fællesareal er ikke tilladt. Undtaget er dog kørsel på børnecykler med støttehjul. Affald skal lægges i affaldsstativerne. Afbrækning af grene, beskæring af træer eller buske samt plukning af blomster er ikke tilladt. Forældrene må nøje indprente deres børn, at disse regler overholdes. Bad og toilet I wc-skålen må intet kastes, der kan tilstoppe afløbet. Hvis et afløb stopper, rettes der henvendelse til ejendomsmesteren. Støj og utætheder fra rør og haner skal omgående meddeles på ejendomskontoret. 1

3 Cykler, knallerter og barnevogne Cykler, knallerter og barnevogne må stilles i skure og ved boligen, men ikke i porte og på reposer. Knallerter må ikke startes eller køres på ejendommens gangarealer med tilsluttet motor. Fodring af dyr Fodring af dyr er ikke tilladt såvel på altaner som på ejendommens arealer. Forsikring Det anbefales den enkelte lejer at forsikre sit indbo, idet ejendommens forsikringer ikke dækker skader på lejernes indbo. Fyrværkeri Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri eller bål i ejendommen eller på ejendommens arealer. Haver Haver og terrasser skal anlægges og vedligeholdes efter havereglementets bestemmelser. Husdyr Der kan gives tilladelse til at holde husdyr i overensstemmelse med de vedtagne bestemmelser om husdyrhold. Tilladelse til husdyrhold udstedes på boligselskabets vegne af ejendomsmesteren. Køleskabe, komfurer og emhætter Fejl og skader på ejendommens køleskabe, komfurer og emhætter skal meddeles til ejendomskontoret. Leg og boldspil Børns leg og boldspil må ikke være til gene for andre og bør henvises til de indrettede legepladser. Der må ikke benyttes farlige legeredskaber. Musik og støj Støjende selskabelighed samt benyttelse af musikinstrumenter, radio, tv m.v. skal ske med fornødent hensyn til de øvrige lejere og skal dæmpes i tidsrummet mellem kl og kl Musik og sang, der har karakter af øvelse eller undervisning, og som er til gene for de øvrige lejere, er ikke tilladt. Af hensyn til de øvrige lejere må der i størst muligt omfang drages omsorg for, at støjende adfærd undgås. Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes mellem kl og kl og på søn- og helligdage mellem kl og kl Brugen skal i øvrigt begrænses mest muligt. Parkering Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på ejendommens tilhørende parkeringspladser. Campingvogne og lastbiler må ikke parkere natten over på ejendommens arealer. Parkerede motorkøretøjer må ikke køre i tomgang på ejendommens arealer. 2

4 Radiatorer Utætte radiatorer og ventiler der ikke lukker, skal meldes til ejendomsmesteren. Skiltning Der må kun opsættes skilte efter godkendelse af boligselskabet. Udluftning For at undgå fugtighed i lejligheden må der dagligt foretages effektiv udluftning. I fyringssæsonen bør vinduer og døre af energisparehensyn ikke stå åbne i længere tidsrum. Boligselskabets vejledning vedrørende udluftning bør følges. Luftventilerne i køkken og badeværelse skal holdes rene og må ikke tildækkes eller lukkes. Udvendige bygningsdele Lejerne må ikke foretage forandringer, så som at male på eller bore i de udvendige bygningsdele, herunder altaner, uden boligselskabets særlige tilladelse og anvisning. Vaskeriet Kun ejendommens lejere (og deres hjemmehjælp) har adgang til vaskeriet og kun med det formål at vaske og ordne beboerens eget vasketøj. Benyttelse af ejendommens vaskeri sker på eget ansvar. Vejledning i brug af maskinerne skal følges. Maskinerne skal være fyldt maksimalt. Vedligeholdelse af lejligheden I henhold til vedligeholdelsesreglementet er det lejeren, der har pligt til at vedligeholde sin lejlighed. Der henvises til vedligeholdelsesreglementet. Utætte termoruder skal straks meldes til ejendomsmesteren. Såfremt der er tvivl om vedligeholdelse af lejligheden kan der søges råd og vejledning hos ejendomsmesteren. Lejerne skal påse, at døre og vinduer i lejligheden er hele og tætte. Utætheder og ituslåede ruder meldes på ejendomskontoret. Klager Hvis en lejer vil klage over overtrædelse af husordenen, skal klagen indgives skriftligt til boligselskabet. Vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde 10. april

5 Regler for husdyrhold Disse regler gælder i alle boligselskabets afdelinger og der kan ikke vedtages lokale regler. Tilladelsen gælder kun til én bolig, dvs. at ved flytning skal der søges om ny tilladelse. Tilladelsen gælder kun til ét bestemt dyr. Udskiftes dyret, skal der søges ny tilladelse. Ved hoveddør skal der markeres med skilt, såfremt der holdes husdyr. Husdyret skal altid, når det færdes udenfor lejligheden, bære et halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens/lejerens navn og adresse. a. Beboere, som ønsker at holde husdyr, skal indhente boligselskabets tilladelse ved henvendelse på ejendomskontoret. Tilladelsen omfatter kun ét dyr pr. husstand. b. Ved anskaffelse af hund gælder følgende forholdsregler: Der skal fremvises gyldig hundeansvarsforsikring samt registreringsattest fra Dansk hunderegister. På ejendomskontoret vil hunden blive fotograferet og chipskannet. Ejendomskontoret vil herefter udlevere en farvet chip, som hunden skal bære synligt ved luftning på boligselskabets arealer. Denne chip udskiftes ved ejendomskontorets årlige tjek af gyldigt hundetegn og gyldig lovpligtig hundeforsikring. Der kan dog aldrig gives tilladelse til at holde følgende hunderacer: Alano, Alapaha Blue Blood Bulldog, Amerikansk Bulldog, Amerikansk Pitbull/- Staffordshire-Terrier (Amstaff), Pitbull Terrier, Bandog Bullmastif, Boerboel, Bully Kuta, Bull Terrier, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Dogue Brasileiro,Fila Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull Terrier, Irish Staffordshire Terrier,Neapolitan Mastiff, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, StaffordshireBull Terrier, Tosa-Inu samt blandinger af de her nævnte racer eller krydsninger med andre racer. Såfremt beboeren ikke kan dokumentere hundens race ved en dyrlægeattest nægtes hundetilladelse. Beboere, der dags dato ejer en af ovennævnte hunderacer/typer, er pligtige til at lade hunden bære mundkurv ved luftning på boligselskabets områder. Det er endvidere under ingen omstændigheder tilladt at passe eller have besøg af kamp- eller muskelhunde samt blandinger af de i punkt b nævnte racer eller krydsninger med andre racer på Kirstinevangs afdelinger. Det er dog tilladt at have besøg (maks. én dag uden overnatning) af hunde af racer, der ikke er nævnt i punkt b. Beboere, som ønsker at passe en hund af racer, der ikke er nævnt i punkt b, i en periode på maks. 3 uger sammenhængende eller spredt over 1 år, skal ansøge ejendomskontoret skriftligt herom. Når tilladelse er givet, skal der fremvises en gyldig hundeforsikring, hvorefter ejendomskontoret vil udlevere en gæste-chip, som hunden skal bære ved luftning på boligselskabets arealer. 4

6 c. Det er ikke tilladt en hundeejer at ophidse sin hund til angreb, ligesom andre beboere skal undlade at provokere hunden. d. Ejeren af et husdyr er forpligtet til at hindre, at det påfører andre skade. Samtidig forudsættes det, at ejeren af et husdyr erstatter den skade, husdyret eventuelt forvolder. e. Det påhviler enhver husdyrholder at sørge for, at dyret ikke ved støj, herunder hyppig eller langvarig gøen og hylen, ved lugt, hærværk, bidsk optræden, kådhed eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere. Endvidere må husdyret ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejligheden. f. På boligselskabets områder skal dyret altid føres i så kort snor, at det kan holdes tæt ind til sin ledsager og må ikke overlades til personer, der ikke har fuld kontrol over det. Det er ikke tilladt at lade husdyr færdes frit på gade, veje, stier, legepladser og andre friarealer. g. Ejeren er ansvarlig for, at dyret ikke forurener ejendommens friarealer, legepladser, gade- og fortovsarealer, trapper, gange eller andre fælleslokaliteter. Såfremt en hund eller kat forretter sin nødtørft på et af de ovennævnte steder, påhviler det ejeren straks at fjerne dens efterladenskaber, samt på trapper og gange tillige straks at foretage grundig rengøring. h. Husdyret skal holdes i helbredsmæssig god stand og må ikke udsættes for unødige lidelser. Avl med husdyr er ikke tilladt. i. Da der forekommer indfangning af vilde katte, skal katte, som er omfattet af reglerne om husdyrhold, være øremærkede/chipmærkede. Katte skal holdes indendørs, men må dog luftes i snor med ledsager. j. Ved berettigede klager fra andre beboere eller overtrædelse af et eller flere punkter i nærværende reglement kan husdyrholdstilladelsen for den enkelte husdyrholder inddrages. k. Overholdes en bortskaffelse af husdyr på grund af inddragelse af husdyrholdstilladelse ikke, eller anskaffes husdyr uden forudgående tilladelse efter nærværende reglement, vil det blive betragtet som overtrædelse af husorden/misligholdelse af lejekontrakt, hvilket kan medføre opsigelse af lejemålet. I øvrigt henvises til bestemmelserne i lov om hunde samt politivedtægten. Måtte der forekomme alvorlige gener af generel karakter, vil afdelingsmødet efter fremsat forslag kunne beslutte, at der ikke fremover skal gives tilladelse til husdyrhold. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 6. juni Revideret på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 25. februar 2009, på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2009 og på bestyrelsesmødet den 6. maj

7 Havereglement for Egebjerghaven Haver, der er tilknyttet stuelejligheder og rækkehuse, vedligeholdes af den enkelte lejer i boperioden. Dette indebærer vedligeholdelse af plankeværk, hække, græsareal, terrasse og øvrig beplantning. Haverne skal til enhver tid fremstå vel vedligeholdt, og græsset skal i vækstperioden holdes nede i normal lav højde, hvilket vil sige slåning én gang ugentlig i nævnte periode. Såfremt haven er misligholdt, vil den blive ordnet for beboerens regning. Terrasse På terrassen må der anlægges fliser efter lejers eget ønske. Plankeværk Der må ikke opsættes plankeværk. Dog er det tilladt i haverne mod søen (Egebjerghaven 55-65) at forny det eksisterende plankeværk. Afdelingen erstatter øvrige eksisterende plankeværk med hæk i de tilfælde, hvor det er nedslidt. Plankeværket skal males i GORI 88 hvid kridt, der udleveres på ejendomskontoret. Hække Det er tilladt at plante en hæk omkring det enkelte lejemåls have. Hækkens højde må dog højst være 150 cm i højden mod gårdareal (ligeledes må der opsættes pileflethegn i en højde på 150 cm) og 160 cm mod øvrige arealer. Dog må hækken ved portgennemgang være 180 cm. Der kan vælges mellem bøge- og ligusterplanter. Hækken skal klippes 1. gang senest den 30. juni og 2. gang senest den 31. august. Låger Der må godt opsættes en låge i hækken/plankeværket. Lågen skal dog overholde højden for disse. Lågen skal være i samme farve som plankeværk eller i grøn (evt. trykimprægneret) som hækken. Beplantning Lejere kan frit etablere en beplantning i have. Træer må ikke være højere end 3 m. Buske samt slyngplanter må ikke være højere end 2 m. Hverken træer, buske eller slyngplanter må være til gene for naboer eller bygningsdele. Før opsætning af markiser, drivhuse, vinterhaver, glasinddækning af tagudhæng mv. skal tilladelse indhentes hos afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen kan dispensere for disse regler, hvor beplantning mv. er etableret før vedtagelsen af dette havereglement, eller hvor det skønnes rimeligt. Dette havereglement gælder for den gamle del af Egebjerghaven og erstatter alle tidligere havereglementer. Vedtaget på afdelingsmødet den 18. september Revideret på afdelingsmødet den 25. september 2012 og på afdelingsmødet den 23. september

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

OPPENHEJM, LUND & PARTNERE

OPPENHEJM, LUND & PARTNERE OPPENHEJM, LUND & PARTNERE ADVOKAIER SVEND OPPENHEJM PAUL LUND HANS SCHULTZER PALLE HAARGAARD CARSTEN BRINK KELD PARSBERG MADS GIERDING POUL G JENSEN STEFFEN SCHLEIMANN KJELD JØRGENSEN KENT BRIXTOFTE 08.03.90

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere