Indsatsplan Birkerød Skole. Børn og familie. [Skriv tekst]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan 2012-13. Birkerød Skole. Børn og familie. [Skriv tekst]"

Transkript

1 Indsatsplan Birkerød Skole Børn og familie [Skriv tekst]

2 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger og betragtninger s. 3 Fakta oplysninger s. 4 Indsatsplanens opbygning s. 4 Vores mantra vores ledetråd vores vision s. 5 Fusionsplan for Birkerød Skoles første år s.5 Del 1 Etablering af det professionelle miljø s. 6 Del 2 Forsøg med Fast arbejdstid kommende skoleår s. 9 Del 3 Skoledrift, arbejdsgange, retningslinjer og aftaler s. 11 Del 4 Indretning af den nye skole s. 14 Overordnede indretning Inventar Udearealer Det visuelle miljø Del 5 Skoleudvikling s. 15 John Hatties forskning Målfastsættelse Feedback Skoleområdet 3 hovedområder dette år: 1. Det professionelle miljø s. 16 a. Del 1 i fusionsplanen b. Del 5 i fusionsplanen c. Videreudvikling af teamsamarbejde (herunder folder) og etablering og udvikling af fagteamsamarbejdet (bl.a. konsulentbistand) d. Videocoaching e. SAL f. True North g. Aktionslæringsforløb h. Undervisningsvejledere 2. Undervisningsdifferentiering s. 17 a. Del 5 i Fusionsplanen 3. Inklusion s. 17 a. Inklusionsteam b. Handlemøder c. Handleplan for leder og ledelsesteam vedrørende inklusionsledelse Andre tiltag: s. 18 MUS & TUS i et fusionsår s. 18 Lederudvikling i et fusionsår s. 18 a. Ledermødestruktur og indhold b. Individuel lederudvikling og sparring. Målfastsættelse og opfølgning. SFO og SFK s. 19 a. Andre ting i årets løb. b. Tanker for fremtiden Andet i løbet af året s. 21 Bilag 1: Handlemøder s. 22 Bilag 2: Skolelederens og lederteamets inklusionshandleplan s. 23 Bilag 3: MUS og TUS s. 26 Indsatsplan Birkerød Skole Side 2

3 Indledende bemærkninger og betragtninger Denne indsatsplan har sit helt eget liv, da den er arbejdsgrundlaget for Birkerød Skole kommende skoleår en skole i en helt særlig kontekst en skole uden fortid men med en lovende og spændende fremtid. En fremtid som er rammesat af Rudersdals kommunes visioner og beskrivelser af fremtidens skole men ikke beskrevet i praksis. To skoler Kajerødskolen og Parkvejskolen blev nedlagt og var Birkerød Skole en realitet. Mange havde arbejdet frem mod dette sidste skoleår og adskillige spor var allerede lagt ud 1. august bl.a. hele byggeriet og ombygningen af den game Parkvejskole - men det store fusionsarbejde venter det kommende skoleår og årene frem. Derfor vil denne indsatsplan også tage sit afsat i denne særlige situation og vil mere have form af en fusionsplan end en udviklingsplan i traditionel forstand. Det er væsentlig for os, at denne indsatsplan/fusionsplan er så realistisk som muligt, at det er muligt for os at opfylde og nå de mål, vi sætter os i denne samt, at vi ikke glemmer, at vi oveni skoleudvikling, skoleetablering og byggeri også har en opgave i form af fusion mellem to medarbejdergrupper, to ledelser, to børne- og forældregrupper to forskellige kulturer. Alt er i spil traditioner, som for mange er meget identitetsskabende, er ikke længere en selvfølge. Kolleger fællesskaber og samarbejdsrelationer brydes, udfordres og reetableres på nye måder. Undervisningsformer og det plejer vi at gøre vurderes af andre og udvikles eller forgå. Birkerød Skole er derfor lige nu fyldt af blandende følelser rigtig mange glæder sig, er forhåbningsfulde og spændte arbejder målrettet og aktivt frem mod al det nye samtidige med at andre frustreres, oplever savn og sorg over det, der var, forsvandt forvirring og manglende overblik. I denne kontekst skal vi rejse os som en ny skole en ny organisation og et nyt fællesskab. Det kræver meget af mange - et aktivt og positivt medspil at alle trækker samme vej og et mod til at turde nyt og evne til at kunne. Tydelig ledelse og god planlægning er en nødvendighed i denne proces. Stor støtte, sparring og opbakning fra Skole og familiechefen og hans konsulentkorps har været et stort aktiv for os både i planlægningen og især i den konkrete udførsel af diverse tiltag/planlagte tiltag. Birkerød Skole er blevet begunstiget dette år 1 med en hel del ekstra ressourcer (midler til fusionsprocessen samt dobbelt grundbeløb), hvilket har betydet, at vi på lærerside ikke har skulle afskedige lærere dette år med begrundelsen sammenlægning. De personalereduktioner, der er foretaget blandt det pædagogiske personale, skyldes udelukkende elevtalsnedgang. Indsatsplan Birkerød Skole Side 3

4 Fakta oplysninger Birkerød Skole har i alt 742 elever fordelt på 33 normalklasser. Skolen har endvidere en læseklasserække med 35 elever fordelt i 5 grupper og en specialklasse på 9 elever. Klasserne fordeler sig med: på M1 (Matrikel 1 gamle Parkvejskole) 1.-9.kl. på M2 ( Kajerødskolen) 1.-5.kl er fra M2 mens 6.-9.kl er fra begge skoler. Vi har SFO/SFK på steder på M1 (børn fra M1) og på Bakkevej (børn fra M2) Vi har tilknyttet vikarer og støttepædagoger. Der er 69 lærere, 9 pædagog fuldtidsstillinger fordelt på 11 pædagoger og 5 pædagogmedhjælpere fuldtidsstillinger fordelt på 8 medhjælpere. 3 sekretærer, 3½ pedeller samt Afdelingsleder SFO/SFK Helle Balkemose Hørdum Afdelingsleder for fase 1 (0.-5.kl.) og Souschef Anders Bang Pederen Afdelingsleder for fase 2 (6.-9.kl) Elizabeth Poulsen Skoleleder Gitte Graatang Vi bor på to matrikler dette men flytter sammen på Birkerød Parkvej 12 til august 2013, hvor der dette år ombygges og udbygges for i alt ca. 40 millioner. Skolens skolebestyrelse ledes af skolebestyrelsesformand Gitte D Arcy. Skolebestyrelsen har et omfattende arbejde foran sig med bl.a. at udarbejde nye principper for den nye skole. Denne indsatsplans opbygning Vi tager udgangspunkt i vores fusionsplan for skoleåret , som vi folder lidt ud og bekriver. Det vanskelige punkt i den forbindelse er evalueringsmålene, som ikke er konkret beskrevet i alle områderne, da det er skridt på en udviklingsvej og ikke nødvendigvis målbare her og nu. Vi vil trods dette komme med et forsigtig bund på mulige tegn og iagttagelsespunkter i forbinde med emner. Vores fusionsarbejde/plan har 5 overskrifter og områder hen over skoleåret. Først kaster vi os ud i et stykke udviklingsarbejde, dernæst arbejder vi med en mulig model for fast arbejdstid eller i hvert fald en anderledes og mere forpligtende organisering af lærernes arbejdstid,, så er tiden kommet til mere konkrete handleplaner i form af diverse retningslinjer for skoledriften, samarbejdet. Efter jul, når første fase af byggeriet står klar, samles vi i forskellige arbejdsgrupper, hvor vi skal komme med ideer og forslag til indretning af den nye skole helt konkret forslag til inventar og udearealer. Hen mod sommerferie vender vi tilbage med det udviklingsprojekt, som vil tage sit udgangspunkt i den nyeste forskning. Efter dette afsnit vil vi forholde os kortfattet til skoleområdets indsatsområder for dette år, hvor vi bl.a. vil referere til vores fusionsplan. Som selvstændigt indsatspunkt dette år vil vi have fokus på videreudvikling af årgangsteamsamarbejdet samt etableringen og udviklingen af fagteamene og deres møder. Vi vil berøre andre uddannelsesmæssige tiltag, der er planlagt dette år. Under overskriften Inklusion vil vi beskrive vores inklusionsteam, vores handlemøder samt skolelederens og ledelsesteamet udviklingsplan i forhold til Inklusionsledelse. Den særlige MUS og TUS struktur dette år vil blive beskrevet samt arbejdet med at udvikle lederne. SFO/SFK vil komme med beskrivelse af deres arbejde dette år både på det personalemæssige område samt pædagogiske. Indsatsplan Birkerød Skole Side 4

5 Vores mantra vores ledetråd vores vision Det første, vi tog fat på i begyndelsen af august, var præsentationen af vores mantra. Erfaring viser, at store værdigrundlag og visionsbeskrivelser sjældent når ud i medarbejdernes hverdag. Hvis man spørger en personalegruppe til skolens værdigrundlag til hvornår de sidst har hente hjælp eller inspiration i dette, eller hvornår det sidst var udslagsgivende for en af deres handlinger er svaret larmende tavshed. Denne oplevelse sammenholdt med skolelederens oplevelse ved et skolebesøg hos Sir John Lawes School i England, hvor en enkelt fælles sætning dannede grundlag og var retningsgiver for alt samarbejde og pædagogisk arbejde på skolen, har gjort, at vi besluttede at gøre noget tilsvarende. Vi ønsker at blande den traditionelle værdisætning og ledeordet til vores egne ledetråd. Vi vælger at kalde det vores MANTRA vores ledetråd for vores daglige arbejde vores vision. Mantraet lyder: Mest mulig læring og udvikling for alle børn, der går på Birkerød Skole Birkerød Skole skal være kendetegnet ved: Elever, der er så faglige dygtige, som hver enkelt af dem overhovedet er i stand til at blive, og som er livsduelige, sociale, inkluderende, harmoniske og demokratiske. Tanken med mantraer er, at alt hvad vi foretager os i forhold til elever, forældre og hinanden, skal have dette sigte. Skal vi vælge mellem to muligheder, skal vi altid vælge den af disse, som opfylder mantraet bedst. Allerede nu italesættes dette ofte ved Birkerød Skole. Fusionsplan for Birkerød Skole første år. Indledning og forklaring. Fusionsplanen er en arbejdsplan for skoleåret , hvor Birkerød Skoles medarbejdere står overfor mange forskellige og forskelligartede opgaver. Fusionsplaner er et forsøg på at sikre at ingen væsentlige områder ikke prioriteres første år. Det er et sammensurium af skoleudvikling, praktiske og organisatoriske udfordringer og behov, ønske om anderledes skole samt hele indretning og indflytningen i det nye. Intet af dette kan undværes det er svært at gøre flere af disse ting 100% samtidig, og der er meget, der skal nås. Fusionsplanen skal fungere som køreplan for året, således at vi kan fokusere på forskellige opgaver hen over året. Det er skolelederen, der er tovholder på denne proces, og hun støtter sig og sparrer med et Fusions- og skoleudviklingsudvalg, som hun har udpeget. Udvalget består af 6 lærere 3 fra hver nedlagt skole samt de to tillidsmænd fra lærerne. Kriteriet for at være blevet valgt er At man kan, vil og tør det nye. Pædagoger og afdelingsledere deltager efter aftale/relevans. Alle lærere har fået ca. 60 timer dette skoleår til deltagelse i fusionsmøder, fusionseftermiddage og fusionslørdage samt diverse gruppearbejde. Pædagogerne deltager men i mindre omfang og når det har relation til deres arbejde og/eller samarbejdet mellem undervisning og fritidsdel. Fusionsudvalget- i daglig tale kaldet styregruppen - har fået tid til mødeaktivitet samt andet i relation til fusionsarbejdet. Fusionsplanen består som sagt af 5 hovedtemaet. Udover fusionsplanen er der udfærdigede en detaljeredet mødeplan for dette arbejdet. Dokumenterne (fusionsplan og mødeoversigt) supplerer hinanden og kan med fordel læses parallelt. Indsatsplan Birkerød Skole Side 5

6 Fusionsplanen: Del 1: Etablering af det professionelle miljø. Hentet fra henholdsvis Fusionsplanen og fra Mødeoversigten. Emne Hvornår/ hvordan Bemærk ninger Hovedaktør/ område Begrundelse/billeder Etablering af Det professionelle miljø på BS Etablering af en Læringskultur Organise ring af møder og samarbejdsformer Opstart Gruppearbejde Fremlæggelse / drøftelse lørdag Forvaltningens konsulentkorps deltager i dette arbejde. Torsdage fra 3.9. til 22.9 (3 stk) afsættes til dette arbejde Medarbejderne (Per son) Lærer kompe tencer Læringskultur/ Den lærende skole Det professionelle miljø God undervisning Form/indhold Fagligt miljø Ma Læ Billeder af Fremtidens Skole - Birkerød Skole Mantraet kendetegn og værdier Årets arbejde emner mv Rundvisning Teambuildingsøvelse Arranger en fest på fredag Ma F og S-U Udv Udvalg Præsentation af opgaven kommissorium Fest Årets arbejde præsenteres Tovholdere i grupper Ti Læ Billeder af Fremtidens Skole - Birkerød Skole Fremtidens skoles fysiske indretning og undervisningen i det (Martin Tinning) Drøftelse/spørgsmål Teambuildingsopgaven Fr ALLE FUSIONSFEST på M1 Ma F og S-U møde Læ Oplæg om Rudersdal skolevæsen (Martin Tinning) Visioner, forventninger, retninger. Igangsættelse af gruppearbejdet omkring Etablering af det professionelle miljø på BS Udviklingschef Morten Kliim- Due indleder. On F og S-U Udv Udvalg Kort status/drøftelse af arbejdet med DPM Forsøg med fast arbejdstid kommende skoleår GG oplæg Drøftelser Ma F og S-U møde Læ Arbejde med etablering af Det professionelle miljø på BS 10 grupper med et styregruppemedlem i hver af de 8 arbejder med oplæg frem mod lørdag d Mødes kort 10 min og går derefter i grupper. Hjælp fra konsulenter i grupperne. Der er en konsulent/chef i hver gruppe. Indsatsplan Birkerød Skole Side 6

7 Grupperne arbejder videre individuelt frem til Grupperne mødes de næste tre torsdage fra Konsulenter fra Skoleområdet deltager. On F og S-U Udv Udvalg Kort tilbagemelding fra gruppernes arbejde med DPM Forsagt drøftelse af fast arbejdstid Oplæg til d klargøres/fordeles Lø F og S-U lørdag Læ Det professionelle miljø oplæg, drøftelser, anbefalinger/ideer Arbejdet i de 10 grupper af 6 lærere tager udgangspunkt i de fire overskrifter i Den Gode Skole omkring det professionelle miljø: Det professionelle råderum. Samarbejde og ansvar, Faglige miljøer Innovation & udvikling. Grupperne er sammensat således at der i hver af dem er mindst to lærere fra hver fase og disse er fra hver deres fødeskole. Det har været hensigten at blande medarbejderne mest muligt. Skoleområdets konsulentkorps hjalp skolen med processen, og de kom med et færdigt forløb på baggrund af først en henvendelse fra og senere et samarbejde med skolelederen. Under forløbet blev forskellige samarbejdsmodeller præsenteret og afprøvet ligesom konsulenterne indtog forskellige roller fra gang til gang. Det var et eksemplarisk samarbejde, som skolen helt sikkert vil benytte sig af senere også i år. Grupperne skulle hver gang aflevere et produkt som resultat af deres drøftelser og refleksioner. Ledelsen deltog med observatørstatus. Ledelsen drøftede efterfølgende deres iagttagelser og oplever på de ugentlige ledermøder. Kort beskrivelse af de fire arbejdsdage: Det professionelle råderum: Drøftelser i grupperne på baggrund af først den enkeltes valg og senere gruppens valg af sætninger hentet fra afsnittet i Den gode Skole. Sætninger beskriver, hvad gruppen finder vigtigst. Sætningen Børns læring er et fælles ansvar blev valgt af alle grupper, som den eneste. Samarbejde og ansvar: Grupperne tog stilling til samarbejdet mellem forskellige aktører med udgangspunkt i to cases. Innovation & udvikling: En inspirerende og anderledes eftermiddag, hvor grupperne skulle beskrive deres oplevelse af innovation og udvikling ved hjælp af billeder. De skulle vælge mellem 40 medbragte billeder og beskrive/forklare deres valg. Faglige miljøer Grupperne bevægede sig rundt til 5 stationer (klasserum) på skolen og blev præsenteret for 5 forskellige områder af det faglige miljø. Undervejs blev de som de andre gange afkrævet svar og synspunkter. Forløbet afsluttes med en pædagogisk lørdag, hvor de 4 arbejdsgange skal samles til konkrete tiltag i forhold til det professionelle miljø på skolen. Formiddagen er arrangeret som en Open Space forløb, hvor de mange gode ideer bliver samlet efterfølgende af ledelse og styregruppe og sorteret/tages med ind i det videre forløb. Grupperne bliver i anden del af lørdagens arbejde sammensat årgangsvis. Årgangsteamene arbejder med og indgår konkrete aftaler lørdag d Disse aftaler træder i kraft med det samme og evalueres og kvalificeres ved forårets TUS. Indsatsplan Birkerød Skole Side 7

8 Tanken med forløbet har været at arbejde med at skabe billeder, skabe et fælles sprog i medarbejdergruppen og især at skabe bevidsthedsspor, som vi kan støtte os op af i det fremtidige arbejde. Et andet formål har været at skabe integration mellem de to kulturer, øge kendskabet til hinanden gerne opdage, at der ikke er de store forskelle og være sammen. Det sidste at være sammen kan gøres på mange måder og vores teambuildingsfest var en mere traditionel måde at begynde et kollegaskab på men at vælge at være sammen om et overordnet emne som Det professionelle miljø, viste sig som forventet at være en god disposition. Alle er deltaget på lige fod ingen med mere status end andre eller i bestemte tildelte roller. Alle er gået til opgaven med energi, nysgerrighed og engagement. Succeskriterier: Vi er i skrivende stund igennem ovennævnte forløb og kan derfor være mere konkret omkring, hvordan det lykkedes. Vi får mange rigtig gode tilbagemeldinger. Lærerne har oplevet især Open Space lørdag som en helt fantastisk måde at arbejde på nærværende, interessant og meningsgivende. Vi oplever, at det har været et godt forløb, og at modstanden på, at det var placeret i begyndelsen af skoleåret, hvor der er nok andet at se til, er mindre efter at sammenhængen er blevet forklaret hele årets arbejde. Det blev det (for anden gang) lørdag som afslutning. Den simple model, der ses her. Birkerød Skole Mest mulig læring og udvikling for alle børn ved Birkerød Skole F A G T E A M & Å R G A N G S T E A M Skoleudvikling Målfastsættelse&feedback Forskning - Hattie Fysisk indretning visuelle miljø Skoledrift & retningslinjer & aftaler Overordnet organisering Etablering af Det professionelle miljø Indsatsplan Birkerød Skole Side 8

9 Del 2: Forsøg med Fast arbejdstid kommende skoleår Emne Hvornår/ hvordan Bemærkninger Hovedaktør/ område Begrundelse/billeder Forsøg med Fast arbejdstid for lærerne GG oplæg til styregruppen Drøftelse Fremlæggelse for lærernedrøftelse mv Løber over flere møder Organisering TID SAMMEN = En forudsætning for Fremtidens skoles succes Skoledagens organisering fælles eftermiddag Drøftes Ideer Ma F og S-U Udv Udvalg Opsamling fra lørdag Fast arbejdstid. Skal vi videre af det spor? Hvis ikke, hvad skal vi så? Hvordan skal vi organiseres? On F og S-U Udv Udvalg Hvordan kan den endelige model se ud? Hvordan kommer vi videre med dette? Kan modelforslaget være klar til Planlægning af On F og S-U eft.midd. Læ + pæ En mulig model for fast arbejdstidsmodel fremlægges som inspiration. GG beskriver et forslag til model Hvordan organiseres samarbejdet mellem undervisningsdel og fritidsdel 2. Skoledagens organisering lærer/pædagog besætning, indhold af arbejdet, bedst brug af ressourcerne ideer og tanker deles. Inspiration. Muligheder. 3. Ma F og S-U møde Læ Fast arbejdstid et forsøg kommende år Drøftelse Gruppearbejde/plenum/plancher On F og S-U Udv Udvalg Model til fast arbejdstid eller anden organisering aftales, så det kan fremlægges Oplæg til (Eftermiddag ) Praktiske driftsaftaler. Oplæg fra styregruppen/ledelse. Ma F og S-U Arbejdstidsmodel/aftaler fremlægges. (Besluttes efterfølgende i MED og måske i Kredsen) Indsatsplan Birkerød Skole Side 9

10 Styregruppen(udvalget) præsenteres for en model for fast arbejdstid, som har udgangspunkt i den nuværende overenskomst/aftale. Efter en drøftelse, som skal kvalificer modellen over et par møder, præsenteres den for lærerne, som få mulighed for at drøfte/arbejde med denne. Efter dette møde ser Styregruppen på, om den er i stand til at komme med en endelig model for fast arbejdstid, som i givet fald skal afprøver kommende skoleår. Er det tilfældet fremlægges den. Viser det sig, at der ikke er stemning for en model omkring fast arbejdstid eller vurderes det, at det ikke er hensigtsmæssigt, at Birkerød Skole laver sin egen model, da meget tyder på, at der kommer enten en landsdækkende eller som minimum en lokal, bruges tiden i stedet for til at kvalificere det kommende samarbejde mellem lærerene på andre områder. Indgå aftaler m.v. På fusionseftermiddag deltager pædagogerne og den samlede personalegruppe skal drøfte skoledagens organisering på sigt. Succeskriterier: At vi får skabt en organisering af lærernes arbejde, der muliggør at mødeaktivitet, praksislæring og fællesskab alt sammen for at kunne opfylde vores mantra bedst muligt. Det er væsentligt, at der er bred opbakning til den måde, vi organiserer skolen på blandt både lærere og pædagoger. Indsatsplan Birkerød Skole Side 10

11 Del 3: Skoledrift, arbejdsgange, retningslinjer og aftaler Etablering af alt det praktiske Skoledrift Styregruppen: Onsdag fælles eftermiddag Oplæg/GG Gruppearbejde Grupperne fremlægger MED beslutter dernæst tilrettede oplæg Ledelsen udfærdiger oplæg/retningslinjer, hvor det er relevant Medarbejderne arbejder med områder, hvor det er relevant Styregruppen samler og færdiggør til beslutning i MED (hvor det er relevant) Styregruppen står for mangfoldiggørelsen Alle retningslinjer/aftaler skal tilgodese Mantraet bedst muligt Organisering Solidt og effektiv drift er grundlaget for muligheden for at skabe god skole Betydning for arbejdsmiljøet Optimal ressourceanvendelse On F og S-U Udv Udvalg Oplæg til (Eftermiddag ) Praktiske driftsaftaler. Oplæg fra styregruppen/ledelse. On F og S-U eft.midd. Lærer + Pædagoger Retningslinjer for forskellige praktiske/driftsmæssige ting gennemgås af GG (samling af retningslinjer som ledelse/fagpersoner/med har lavet) Gruppearbejde omkring: Hvad tænker vi om: (Styregruppen beslutter hvilke vi skal arbejde med og hvordan) FX: Traditioner på BS (valg af, begrundelse, retningslinjer/køreplan) Lejrskoler (hvad vil vi anbefale til SKB og hvorfor) Projektopgaven- organisering og ressourceforbrug Forældresamarbejde retningslinjer for minimum? Harmonisering af bogsystemer prioritering Elevadfærd, legepatruljer, sutsko, ordensregler, omgangsregler/tone, forlade skolen fordi?? osv Elevdemokrati herunder elevråd og lærer feedback Elevsamtaler hvor mange hvordan, hvorfor (sådan) Hvilke tanker er der omkring sociale arrangementer i personalegruppen Andet Arbejdsopgaver fordeles. Grupper etableres. Aftaler indgås. Oplæg fremlægges On F og S-U Udv Udvalg Opsamling Planlægning af anden runde drifts/praktiske ting samt arbejdet med indretning og det visuelle miljø på BS Ma F og S-U møde Lærere Grupperne arbejder med oplæg (skriftligt og til fremlæggelse/drøftelse 14.1.) Ma F og S-U møde Lærere Grupperne har afleveret skriftligt oplæg som de fremlægger kort. Debat On F og S-U Udv Udvalg Samling af retningslinjer. Planlægning af F og S-U lørdag. Indsatsplan Birkerød Skole Side 11

12 Traditioner & arrangementer Fællessamlinger Alle start Handlemøder Samarbejde med PPR m.fl. GG GG Nye elever Procedure GG Underretninger Skoleudtalelser Økonomistyring GG Ekskursioner Togkort Økonomi GG Arbejdsrum til medarbejderne GG EP Praktik UU Lejrskoler? Hvor, Hvornår Hvorfor, Hvem med Alle Start SKB Personalearrangementer socialt Alle start Elevadfærd Frikvarter Forlade skolen Fortøj? Ordensregler Legepatruljer- Alle start Bogsystemer Harmonisering Alle start Elevråd, Elevdemokrati Elev-feedback Alle start Projektopgaven Organisering Fremlæggelse Alle start Terminsprøver Hvem Hvornår hvorfor Alle start Elevsamtaler Forældresamarbejde Alle start Alle Start SKB Ud over disse områder, hvor der ganske givet kommer flere til, er der områder, som lægges ud til drøftelse blandt fagfolk: Den internationale dimension DID Oplæg fagpersoner/ep Decentralt PUC Bibliotek Fremtidig rolle & arbejdsopgaver Oplæg fagpersoner /GG Studiecentre Hvordan Hvorfor Hvem Oplæg fagpersoner/gg IW er og/eller projektorer hvor, hvor mange, hvorfor Oplæg fagpersoner/bp Inklusion Organisering af SPU,AKT,Da2 Inklusionsteam & GG Start inklusionsteammøder Der er ingen tvivl om, at netop etableringen af de praktiske ting, som berører skolehverdagen fylder meget (mest) hos de fleste medarbejdere De retningslinjer og aftaler, der er kittet på en skole og en arbejdsplads betyder meget for hverdagen og trivslen, og derfor er dette område også det område, de fleste lærere og pædagoger efterlyser klarhed omkring i forbindelse med at vi skaber en ny skole. Indsatsplan Birkerød Skole Side 12

13 Vi har bevidst ventet et par måneder med denne opgave, da vi gerne ville have skabt en smule fælles identitet først. Tanken er at alle får mulighed for at vælge sig ind på områder, de brænder særligt for og her give deres mening til kende og være medskabende på området. Alle skal stille sig spørgsmålet lever det, vi er ved at beslutte op til vores mantra? Eller er der en anden grund til at vi vælger som vi gør? Arbejdsgrupper skal komme med et skriftlig oplæg i en skabelon og oplægget skal fremlægges i januar for alle. Dernæst vil styregruppen finpudse oplæggende sende dem i MED og eller Skolebestyrelsen for endelig vedtagelse. De samlede aftaler vil blive mangfoldiggjort inden sommerferien. Succeskriterier: At vi efter forløbet står med en mængde beskrivelser og retningslinjer for vores fremadrettede arbejde, samarbejde og drift. Hvis lærerne og pædagogerne oplever, at der er styr på driftsmæssige aftaler, traditioner, samarbejdsformer, arrangementer m.v., er vi nået et godt stykke hen ad vejen mod en velorganiseret skole og arbejdsplads. Indsatsplan Birkerød Skole Side 13

14 Del 4: Indretning af den nye skole Herunder den Overordnede indretning, Inventar, Udearealer og Det visuelle miljø Indretning af skolen Indretning af lokalerne Det visuelle miljø på BS Relevante fagpersoner i grupperne Konsulentbistand/tovholderfunktion Indretning af fællesområder Indretning af fagområder Indretning af de enkelte klasselokaler Alt sammen i overensstemmelse med Ruderdals principper/ønsker oplæg ved Martin Tinning Lørdag 2.2. alle Grupper m konsulenter/arkitekt Medarbejderne (Indsats) Forudsætning for god undervisning Styrker opfyldelsen af vores Mantra og værdigrundlag On F og S-U Udv Udvalg Samling af retningslinjer. Planlægning af F og S-U lørdag. Lø F og S-U lørdag Læ + pæ Det visuelle miljø på BS Indretning og inventar Retningslinjer for brug af materialer (fælles for alle) Prioriteringer Ideer Tanker Ma F og S-U møde Læ Det visuelle miljø Indretning Retningslinjer/aftaler for drift Omkring juletid 12 er første byggefase færdig, og det bliver startskuddet til drøftelserne og beslutningerne omkring indretningen af Birkerød Skole både i fællesområderne, faglokalerne og klasserummene. Indretningen skal tage højde for de nyeste tanker indenfor undervisning samt lokalefællesskabet mellem undervisningsdelen og fritidsdelen. Der skal vælges inventar, tages stilling til indretningen og brugen af udearealerne samt arbejdes med det visuelle miljø på hele skolen. Det er tanken, at relevante faglærere og pædagoger skal deltage i drøftelserne sammen med arkitekten og kommunens fagkonsulenter på området, når de forskellige områder er til debat. Den endelige plan som gerne skal have en rød tråd bl.a. i valg af inventar godkendes af skolelederen og fremlægges til orientering i Skolebestyrelsen. Arbejdet vil foregå løbende helt frem til byggeriets afslutning. Efterhånden som byggefaserne bliver færdige påbegyndes indretningen, således at ikke hele indflytningen skal ske i løbet af juli. Succeskriterier: At vi får indrettet en moderne og anderledes skole og at medarbejderne føler sig medinddraget men formodentlig også udfordret mange af dem. Hvis vi får skabt en skole og en arbejdsplads, som er anderledes end normalt og som alle glæder sig til at tage i brug, har vi opnået meget. Vi skal gerne sidde tilbage med en følelse af, at vi fik meget for pengene og at det vi fik både er funktionelt, pænt og æstetisk i top. Indsatsplan Birkerød Skole Side 14

15 Del 5: Skoleudvikling Herunder John Hatties forskning, Målfastsættelse & Feedback Undervisning (herunder målfastsættelse og feedback) Undervisningsdifferentiering Teamsamarbejde TUS Lærer/afdelingsle der Fagteam UUV Konkrete arbejdsområder/emner for årets arbejde i fagteam og årgangsteam TUS MUS Medarbejderne (Arbejdsform/pers on) Forudsætning for god undervisning Forudsætning for at opfylde Mantraet Målfastsættelse og feedback John Hattie Styregruppe Lærerne og On F og S-U Udv Udvalg Hvor står vi nu? Ting vi skal være opmærksomme på/arbejde med? John Hatties forskning Arbejde med målfastsættelse og feedback hvordan griber vi det an? Ma F og S-U møde Læ Hvordan går det med indretningen? Hvordan organiseres flytningen. John Hattie målfastsættelse & feedback Ma F og S-U møde Læ John Hattie målfastsættelse & feedback On F og S-U Udv Udvalg Hvordan fortsætter vi vores arbejde kommende skoleår? Som kronen på værket efter et år, hvor vi har været omkring etablering af det professionelle miljø over den overordnende organisering af skolen og arbejdstiden har arbejdet med retningslinjer og andre aftaler - skoledriften fremadrettet har indrettet os fysisk slutter vi af med at vende blikket mod opfyldelsen af vores mantra og skoleudvikling igen. Med baggrund i John Hatties forskning og rangordning af det, der virker vælger vi at fokusere på to af den parametre, som hans forskning viser, har allerstørst effekt, når elever skal lære og udvikle sig - målfastsættelse og feedback. Tanken er, at lærerne skal tage stilling til og aftale, hvordan vi skal arbejde med disse to områder fremadrettet på Birkerød Skole. Succeskriterier: Forløbet skal gerne efterlade os klogere efter mange gode drøftelser men også med konkrete aftaler om hvordan Birkerød Skole vil arbejde konkret med Målfastsættelse og Feedback i år 2. Det skal være så klart, at det tydeligt kan beskrives i forhold til både elever og forældre. Indsatsplan Birkerød Skole Side 15

16 Skoleområdet 3 hovedområder dette år: Skoleområdet har tre store indsatsområder dette skoleår, og i det efterfølgende vil vi gøre rede for, hvad vi vil arbejde med og hvordan i skoleåret Noget beskrives kun i overskrifter, da det er beskrevet under Indsatsplanen ovenfor. 1. Det professionelle miljø a. Etablering af det professionelle miljø i. Del 1 i fusionsplanen se denne b. Målfastsættelse og Feedback i. Del 5 i fusionsplanen se denne c. Videreudvikling af teamsamarbejde (herunder folder) og fagteamsamarbejde (konsulentbistand) i. Med baggrund i det gode arbejde, der var igangsat på de to skoler inden sammenlægningen, fortsætter vi i år arbejdet med at få etableret velfungerende årgangsteam. Der er udarbejdet en inspirationsfolder til årgangsteamsamarbejdet. ii. Der er udarbejdet en mødeplan, som skifter mellem årsgangsteammøder og fagteammøder hver torsdag fra oktober og skoleåret ud. Deltagelsen i disse møder er et tilbud og ved flere af fagteammøderne vil kommunens fagkonsulenter blive inviteret til at facilitere etableringen af et godt fagligt miljø omkring faget. iii. Afdelingslederne for de to faser vil deltage i fagteammøderne året igennem og være tovholdere i begyndelsen dette i samarbejde med Undervisningsvejlederne, der hvor vi har sådanne. (Det har vi desværre kun i to fag) iv. Afdelingslederne vil gennemføre regelmæssige walking trough i klasserne med særlige aftalte fokusområder. Disse iagttagelser vil bl.a. danne grundlag for kommende TUS og MUS. d. Videocoaching i. Formålet med lærernes deltagelse i videocoaching er at styrke deres klasserumsledelse. 10 lærere fordelt på 4 årgang 0.-3.kl. deltager i år. To årganges teammedlemmer deltager og sparrer med hinanden på dette kursus, som sætter fokus på kommunikation og klasseledelse. Udgangspunktet for videooptagelsen er en udfordring, der opleves af den enkelte eller hele teamet. Gennem videooptagelser af undervisningssituationer, drøftes undervisningspraksis med henblik på at skabe en struktur og retning, der kan gøre den enkelte teamdeltager mere tydelig i forhold til det, teamet ønsker. Denne drøftelse foregår ved en anerkendende dialog for at blive mere bevidst om den i den daglige praksis. e. SAL i. I Rudersdal kommune arbejdes der løbende på at udvikle en inkluderende kultur på skolerne, og for lærere (og pædagoger) er det daglig rutine at drøfte pædagogik og problemstillinger i klasserne, ud fra de mange udfordringer i den daglige, pædagogiske praksis dvs. i forhold til elevernes adfærd, læring og trivsel. Systemisk analyse af klassens læringsmiljø SAL er en analysemodel, der anvendes i arbejdet med videreudvikling af inkluderende læringsmiljø i den enkelte klasse, såvel på skolen som helhed. SAL er en systematik, hvor igennem faktorer i læringsmiljøet analyseres, tiltag udvikles og derefter evalueres. Processen består af 4 faser med i alt 8 processkridt, og processen er delt i 4 faser: Forberede analysere beslutte handle. Processkridtene optimere vilkårene for dialog og refleksion i forhold til egen praksis. Indsatsplan Birkerød Skole Side 16

17 ii. I indeværende skoleår er der i alt 10 lærere på kursus 4 kursusgange fordelt på 4 eftermiddage. Inden lærernes kursus trin 3 - har der i slutningen af sidste skoleår været gennemført et trin 1 med deltagelse af skolens psykolog og ledelsen. På trin 2 er skolens psykolog blevet klædt på til at fungere som procesvejleder i møder med teamet. Procesvejlederen vil understøtte teamet i at udarbejde strategier og tiltag. Efter analysen beslutte teamet hvilke pædagogiske startegier og tiltag, teamet skal fokusere på for at skabe forandring. Det kan være strategier og tiltag inden for relationskompetencer, klasseledelse og øget undervisningsdifferentiering. f. True North i. Udskolingen på den ene af de gamle skoler deltog i True North sidste år i år deltager den anden halvdel af vores udskolingslærere. ii. Der er endvidere flere mellemtrins lærere, der deltager, da de ønskede dette brændende efter at have hørt deres kollegers begejstring sidste år. g. Aktionslæringsforløb i. Vil fortsat være en arbejdsmetode, vi skal arbejde på at få integreret som en naturlig del af alle læreres arbejdsform. ii. Afdelingslederne vil ved årgangsmøder arbejde på, at årgangene arbejder videre med denne metode, og de vil være behjælpelige omkring formuleringen af aktioner samt den didaktiske samtale. h. Undervisningsvejledere i. Skolen råder desværre kun over to engelsk og to danskvejledere. Vi har tre it-vejledere (uden vejlederuddannelse) og en person, som deltager i matematiknetværk, en der deltager i naturfagsnetværket og en i idrætsnetværket. Disse tre lærere får tid til formidling af deres viden fra netværksmøderne til deres fagkolleger. På sigt er flere af disse lærere interesseret i vejlederuddannelsen. Desværre har der ikke været oprettet vejlederuddannelse dette skoleår ellers ville vi have sendt alle dem af sted, vi kunne finde. ii. Skolelederen har etableretog sat sig selv for bordende af et netværk bestående af UVV og efter behov også andre ressourcepersoner. Formålet er, at hjælpe med at afdække både roller og opgaver hos UVV, samt drøfte hvordan vi får udbredt og kvalificeret brugen af UVV på Birkerød Skole. 2. Undervisningsdifferentiering a. Del 5 i Fusionsplanen se denne i. Undervisningsdifferentiering er et emner, der drøftes løbende ved årgangsteammøderne under ledelse af afdelingslederne. 3. Inklusion a. Inklusionsteam i. Der etableres et inklusionsteam bestående af alle, der arbejder med elever i vanskeligheder. ii. Inklusionsteamet får til opgave at 1. drøfte inklusion på Birkerød Skole 2. drøfte den kommende organisering og ressourceudnyttelse i forhold til elever i vanskeligheder. b. Handlemøder i. Disse omdøbes til Indsatsmøder. Beskrivelse se bilag. c. Handleplan for leder og ledelsesteam vedrørende inklusionsledelse - se bilag. Planen skal drøftes med forvaltningen på skoleudviklingssamtale og vil muligvis se anderledes ud derefter. Succeskriterier: Gældende for alle tiltagene under Skoleområdets tre indsatsområder er, at være på vej. Indsatsplan Birkerød Skole Side 17

18 Uddannelsestiltagenes succeskriterium er, at medarbejderne rent faktisk går tilbage og inkluderer den nye viden og de nye færdigheder i egen praksis. Det vil være synligt både for kolleger og ledelse om dette er tilfældet. Undervisningsdifferentiering vil blive fulgt af afdelingslederne succeskriteriet er, at det bruges bevidst og velovervejet både i hverdagen men også som inklusionsfremmende foranstaltning. Succeskriteriet ved inklusionsteamet er at det kommer god fra start, at medlemmerne kommitter sig til det og arbejdet i dette. Det er vigtigt at inklusion kommer på dagsordenen samt at der ren faktisk beskrives nye og anderledes måder at organiserer ressourcerne til elever i vanskeligheder. Ejerskab er en vigtig parameter i forbindelse med at sige, at det lykkes. Handlemøder er en succes, hvis de virker efter hensigten og flytter beslutninger om elever i vanskeligheder hurtigere igennem systemerne, således at vi kan tilbyde disse elever den bedste undervisning og et tilbud, der passer til dem. Handleplan for ledelsesteamet og lederen i forhold til inklusion lykkes, hvis alle ledere udvikler sig frem mod at være bedre og dygtigere inklusionsledere de specifikke krav og udviklingsområder er beskrevet i handleplanen og deraf fremgår succeskriterierne implicit. Andre tiltag: MUS & TUS i et fusionsår Se bilag 3 for indhold og deltagere. Succeskriterier: At de afholdes og tilbagemeldingerne fra lærerne er positive. Lederudvikling i et fusionsår Ledermødestruktur og indhold Etablering af en ledelsesstruktur og en samarbejdskultur i en ny sammensat ledelse er et væsentligt fokuspunkt år 1. Skoledelens afdelingsledere har begge fået større områder end de tidligere har haft samtidig med, at de har bytte fase (elevaldersgrupper). Det betyder, at de begge står overfor helt nye opgaver, langt flere medarbejdere og nye samarbejdspartnere. Hertil kommer, at de begge skal forholde sig til en ny skoleleder og derved også anderledes måder at gøre forskellige ting på. Afdelingslederen for SFO/SFK har fået en dobbelt så stor organisation, arbejdet med at integrere to kulturer samt en ny afdelingsleder at samarbejde med. Der skal drives SFO/SFK i fysiske rammer, som ikke er optimale og som skifter hen over året. Alt i alt en stor opgave og mange udfordringer for skolens mellemledere, der ikke tidligere har deltaget i en fusion. Denne komplekse situation er gjort, at vi har valgt en meget stram mødestruktur både i administrationen og i ledelsen, for at sikre at kommunikationen er optimal og at opgaver fordeles fornuftigt og så lidt som muligt falder mellem to stole. Derfor har vi faste møder hver mandag. De er organiseret på følgende måde. Først deltager pedeller, sekretærer og ledelse. Dagsordenspunkter med relevans for pedeller. Dernæst deltager sekretærer og ledelse. Dagsordenspunkter med relevans for sekretærer. Derefter holder den samlede ledelse møde. Dagsorden med relevans og interesse for alle 4. Til sidst deltager enten fase 1 lederne (SFO og afdelingsleder) eller fase 2 lederen i møde med skolelederen. Dagsordenen er praktiske, elevrelaterede og personalerelaterede problemstillinger i den pågældende fase. Der skiftes mellem fase 1 og fase 2 lederne hver uge. Individuel lederudvikling og sparring. Målfastsættelse og opfølgning. Fast en gang ugentlig fra oktober og frem afholder skolelederen på skift møde med en af afdelingslederne.(den enkelte hver 3. uge) Disse møder er udelukkende lederudviklingsmøder, som handler om den enkelte leders udvikling, fokusområder, målfastsættelse for lederens udvikling og opfølgning. Indsatsplan Birkerød Skole Side 18

19 Der er en høj grad af ledersparring og coaching i dette, hvor skolelederen bl.a. vil benytte sig af, at hun er certificeret coachuddannet. Succeskriterier: At de tre afdelingsledere fortsat udvikler sig som ledere. Deres individuelle udviklingsmål vil være kendt for dem og skolelederen, som er den, der kan vurdere om der sker en kontinuerlig udvikling. SFO og SFK Overordnet organisering af SFO/SFK på Birkerød Skole Birkerød Skole Samlet børnetal for SFO 0.-2.klasse Matrikel børn 7 medarbejdere Matrikel 2 62 børn 3 medarbejdere + en morgenåbner Birkerød Skole Samlet børnetal for SFK 3.-5.klasse Matrikel børn 5 medarbejdere Matrikel 2 88 børn 3 medarbejdere Vi har i år valgt at blande de 2 tidligere personalegrupper, så fordelingen af medarbejdere ser således ud: Personalegruppen på Matrikel 1 består af 3 tidligere medarbejdere fra Kajerød og 10 tidligere medarbejdere fra Parkvej (inkl. morgenåbning). På matrikel 2 er personalegruppen dannet af 2 medarbejdere fra det tidligere SFK-Bakkevej, 2 medarbejdere fra den tidligere Parkvejskole og 2 medarbejdere fra den tidligere SFO-Kajebo på Kajerødskolen. Stillingskonstruktionen består på SFO/SFK på Birkerød Skole af 30 timers pædagogstillinger og 25 timers pædagogmedhjælperstillinger. Det har betydet, at flere medarbejdere primært fra den tidligere Parkvejskole - har oplevet, at deres arbejdssituation er blevet væsentligt ændret. Flere pædagoger er blevet sat ned i arbejdstid og en enkelt pædagog er blevet flyttet fra en tidligere afdelingslederstilling i SFK, til en stilling med 5 ugentlige timer i 0.klassen og derudover 30 timer i SFO. Dette har naturligvis haft en indflydelse på processen i forhold til det psykologiske arbejdsmiljø, men i det store hele kom vi rigtig godt fra start d.1. august. Indsatsplan Birkerød Skole Side 19

20 Inden sommerferien holdt vi 2 personalemøder med overskriften Organisering af dagligdagen. Det viste sig - ikke overraskende - at der var en stor forskel på kulturen på de 2 SFO er. Afdelingsleder for SFO udarbejdede en klar organisationsmodel, som beskrev mål, rammer og opgaver. Modellen indeholdt kerneområderne fra Den fælles udvikling til livet et billede af, hvordan de fælles fysiske rammer skulle indrettes og en beskrivelse af den strukturelle ændring, idet eftermiddagen er blevet opdelt i moduler af typisk 2 timer. Det har været mest hensigtsmæssigt at indarbejde modellen på Matrikel 1, da rammerne på matrikel 2 fortsat bæger præg af den gamle fritidshjems-ånd Der bliver på begge matrikler holdt personalemøder 2 gange om måneden og så mødes hele personalegruppen en halv time inden børnene har fri fra undervisning og gennemgår eftermiddagen. Endvidere deltager alle pædagoger i de årlige skole-/hjemsamtaler. Grundet en opsigelse kort før sommerferien, har vi netop ansat en pædagog, som skal være tilknyttet SFK (på Matrikel 1) og have en koordinerende rolle i forhold til planlægning af pædagogiske aktiviteter og samarbejdet med Kultur- og Fritidslivet. Vi skal fortsat have stor opmærksomhed omkring de udfordringer, der ligger i dette samarbejde. Erfaringen fra de forrige år viser, at det stort set er umuligt at få børnene til at deltage, hvis ikke vores aftaler/arrangementer ligger på skolens matrikel. Derfor vil der for det første være stor lighed mellem de aftaler, der er lavet for begge matrikler, og dernæst er der lagt stor vægt på, at fritidsforeningerne kan tilbyde at komme ud til os. Det er tydeligt, at dét at arbejde ud fra fælles mål (kerneområderne) er et godt afsæt i denne fusionsproces. Afdelingsleder for SFO har i denne proces valgt (endnu engang) at bruge SMTTEmodellen som evalueringsmodel. Dette i en erkendelse af, at den er kendt af stort set alle medarbejdere og giver rigtig god mening i arbejdet med at beskrive den pædagogiske praksis og i udarbejdelsen af handleplaner. Der er en årelang tradition for, at der i forhold til fritidspædagogik, skal lægges vægt på børnenes frie valg. Det er også blevet tydeligt, at denne selvforståelse findes i begge personalegrupper, og derfor vil der fortsat arbejdes meget målrettet med pædagogernes professionsforståelse. Når vi arbejder med de 6 kerneområder og fokus er lagt på valg af teori i forhold til det overordnede mål, vil vi udfordres til at lægge vægt på et fag-fagligt sprog som på sigt vil opkvalificere det tværfaglige samarbejde på skolen. Pædagogerne vil udarbejde et Iagttagelsesskema (internt arbejdspapir) som skal danne et fælles afsæt for en systematisk beskrivelse af det enkelte barn, i forbindelse med de årlige skole- /hjemsamtaler. Metoden Aktionslæring er af dele af personalegruppen særdeles godt kendt og er blevet brugt som et værktøj til at kaste nyt lys over de pædagogiske udfordringer, som vi jævnligt står med. Det er et bevidst valg, at vi fortsætter med denne metode, og der er lagt en plan over de forløb, som skal danne grundlag for at integrere Aktionslæring på Birkerød Skole (SFO) Indsatsplan Birkerød Skole Side 20

21 Andet i løbet af året: Skolebestyrelsen skal udfærdige principper for skolens virksomhed helt fra bunden af. Skolebestyrelsen skal tage stilling til om de og i givet fald hvilke tiltag for hele skolen, de vil igangsætte (traditioner) Skolen skal renoveres og tilbygges med bl.a. mange byggemøder, indvielser, flytninger, logistik Bakkevej skal afvikles En skole skal sorteres, nedpakkes og meget flyttes Der pågår muligvis en større debat omkring klassesammenlægninger, struktur m.v. En fusion mellem medarbejdere er fortløbende herunder fokus på arbejdsmiljø, stress og udbrænd hed Der skal være en ressourcetilpasning i forhold til kommende ressourcetildeling (personalereduceringer) Der er en fortløbende harmonisering mellem diverse administrative procedure og rutiner Der er stor forældrebevågenhed og også til tider en stor forældrebekymring, som der bruges meget tid på at imødekomme og forklare Der er et udvidet behov for kommunikation både internt og eksternt herunder også til pressen Arbejdsmiljøet specielt det psykiske, da det fysiske har nogle indbyggede problemstillinger dette år, som vi kan forsøge at være opmærksomme på, dæmme op for men næppe fjerne alle sammen. Et udvidet samarbejde med Skole & familie herunder konsulentkorpset, som sparrer, afholder og hjælper ledelsen i forskellige processer og faser. Derimod kan vi og skal vi arbejde målrettet mod et godt arbejdsklima. Nogle af nøgleordene er kommunikation, dialog, opbakning, klarhed, medinddragelse, åbenhed, ærlighed og godt humør. Fra vores årsoversigt er følgende del hentet: Skabe et godt arbejdsmiljø med trivsel, åbenhed og respekt. Tydelig og nærværende ledelse Løbende arbejde Ledelsen (bl.a. i ledersamtaler) Styregruppen MED(fast punkt) TR, AMr ALLE Spilleregler for samarbejde Omgangsformer og tone Mødeafholdelse Anerkendende tilgang til hinanden Muligheder fremfor begrænsninger Positive, konstruktive, fleksible, ordentlige Tillid til hinanden på alle niveauer Åben, ærlig og tydelig ledelse ALLE (Kultur / organisering) Arbejds bejdsmiljøet specielt det psykiske er af afgørende betydning Afsluttende bemærkninger: Denne indsatsplan er af gode grunde ikke en del af en 4-årig udviklingsplan, som det normalt er tilfældet. Vi er nu i Udviklingsplanernes år 2. Vi kunne godt beskrive vores tanker for år 3 og 4 set i forhold til planen hvilket vil være Birkerød Skolens år 2 og 3, men vælger at vente til kommende år, da der er alt for mange usikkerhedsmomenter. Sommeren 13 vil vi have et billede af, hvor den nye skole for alvor er på vej hen og på, hvad vi nåede i år. Derfor vil indsatsplanen indeholde et perspektiv også for (Udviklingsplanens periode ud.) Indsatsplan Birkerød Skole Side 21

22 Bilag 1 Skole og Familie Birkerød Skole Handlemøder Sagsbeh.: Skoleleder Gitte Graatang Dato: juni 2012 Møderne afholdes tirsdag i månederne september til juni i tidsrummet på skolelederens kontor. (Det fremgår af indkaldelsen, på hvilken matrikel mødet holdes.) Skolelederen er mødeindkalder og mødeleder. Der afsættes ½ time pr. elev, da mødet skal være kort og handlekraftigt. Handlemøder erstatter i første omgang alle nuværende møder. Andre møder aftales efter behov på sigt. Deltagere: Elevens lærer/lærere er selvskrevet. Skolepsykologen inviteres hver gang. SFO inviteres, når eleven går i SFO, og skolelederen i samarbejde med læreren/lærerne vurderer, at det er relevant for sagen. SFK inviteres, når eleven går i SFK, og skolelederen i samarbejde med læreren/lærerne vurderer, at det er relevant for sagen. Sundhedsplejersken, talepædagog, AKT, læsevejleder, Bakkeskolen, specialundervisningskoordinator, Da2-koordinator, SSP, UU inviteres, når skolelederen i samarbejde med læreren/lærerne vurderer, at det er relevant for sagen. Familieafdelingen inviteres, når skolelederen i samarbejde med læreren/lærerne vurderer, at det er relevant for sagen. Hvordan kommer en elev på mødet?: Efter aftale med skolelederen skrives elevnavn på oversigtslisten, som er hos skolesekretær Susanne Abildtrup. Bekymringen/emnet for mødet beskrives i stikord. Skolesekretær udarbejder i samarbejde med skolelederen dagsordenen til mødet, som rundsendes til indkaldte mødedeltagere. Stikordsreferat skrives efterfølgende og placeres i elevmappen. Mødedatoer for Handlemøder i : Dag Dato Tidsrum Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Indsatsplan Birkerød Skole Side 22

23 Bilag 2 Skole og Familie Birkerød Skole Sagsbeh.: Skoleleder Gitte Graatang Dato: 7. april 2012 Handleplaner for inklusionsledelse Grøn: 10,9 Velkvalificeret og vidende Gul: 8,7,6,5 Har kvalifikationer og viden, men bør udbygges/udvides forfines. Rød: 4,3,2,1 Mangler kvalifikationer, viden, erfaring. Udviklingspotentiale og fokusområde. Viden (faglig konkret viden om syndromer, diagnoser mv og kendskab til undervisning af forskellige typer inklusionselever) Kommunikation (med forældre, medarbejdere værdigrundlaget, den inkluderende skole, forståelse) GG BP EP HH Teamstatutering Priori- Handleplan teamet ,5 4 Da teamets kompetencer på dette felt er meget forskellige og også for det enkelte teammedlem spredt, skal alle teammedlemmer dygtiggøre sig på felter, hvor de mangler viden.(individuelt dygtiggørelse evt. tilpasset behov i organisationen) Det gøres ved deltagelse i kurser, konferencer, evt. uddannelsesforløb, deltagelse i netværk. Alt dette efterfulgt at videndeling i teamet ,0 1 Teamets samlede udfordring er størst her. Udfordringen er todelt henholdsvis kommunikation med forældre og medarbejdere. Første udfordring for teamet er opnå en fælles forståelse for det værdigrundlag, vi er forpligtet på og dernæst at udvikle en strategi for kommunikation med både forældre som har et behov og medarbejdere, som har et helt andet behov. Arbejde m. Værdigrundlaget: Drøftes med henblik på fælles forståelse i ledelsesteamet Konkretiseres ved eksempler (fx ti bud) Rammesættes "Oversættelsen" kommunikeres til medarbejdere Medarbejdere inddrages Medarbejdere kommitter sig Plan for kommunikation med forældrene Kommunikation: Teamet bør søge sparring og viden hos hinanden og muligvis også i netværk/ledelse omkring kommunikation og videreformidling af forståelsen af den inkluderende skole og værdigrundlaget bag. På hvilke måde skal/kan der kommunikeres med succes, hvilke virkemidler er hensigtsmæssige at bruge. Hvordan skal den skriftlige kommunikation laves (folder, forældreintra) Indsatsplan Birkerød Skole Side 23

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag Gug Skole

Ledelsesgrundlag Gug Skole Ledelsesgrundlag Gug Skole Redigeret september 2012 Vi udøver strategisk ledelse - Vi tager os tid til at afholde møder hvor strategi er på dagordenen. Med strategi mener vi, at vi arbejder med at udvikle

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Procesplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Skoleåret 2011-2012: Efterår 2011: Værdigrundlag udarbejdes Vinter 2011: Hvidbog for udskolingen (7.-9.kl.)

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Indsatser affødt af kvalitetsrapporten I lighed med sidste år: tingene hænger sammen og i den gode gænge som arbejdet med kvalitetsrapporterne er kommet, er

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

LIV LÆRING INNOVATION BIRKERØD SKOLE SKOLEDAGENS ORGANISERING

LIV LÆRING INNOVATION BIRKERØD SKOLE SKOLEDAGENS ORGANISERING LIV LÆRING INNOVATION BIRKERØD SKOLE SKOLEDAGENS ORGANISERING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Præsentation... 4 Vision, mål og bevæggrunde... 5 Mantra... 5 Skoledagens organisering... 6 Faser. 6 Årgangsopdeling.

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Skolereform. Bolderslev Skole

Skolereform. Bolderslev Skole Skolereform Bolderslev Skole Folkets skole anno 2014 Der blæser nye vinde over den danske folkeskole. I december 2013 vedtog Folketinget en ny skolereform, som på alle måder er og bliver mulighedernes

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse Januar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 1 Indholdsfortegnelse Første nyhedsbrev...2 Styregruppe for den ny skole...2 Den nye skole spørgsmål og svar...3 Proces og tidsplan...4 Aktuelt lige nu...5

Læs mere

Hobrovejens Skole AFTALE 2012 10. JUNI 2010

Hobrovejens Skole AFTALE 2012 10. JUNI 2010 Hobrovejens Skole AFTALE 2012 2012 2014 10. JUNI 2010 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Konferencen, M1 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret 3 opfølgningspunkter,

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere