SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE PRODUKT REGISTRERINGS- KODE: UPC NUMMER OG STØRRELSE: Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) Flydende trigger spray (FF ) 750 ml HDPE flaske med skumdannende triggerspray. 1 L. HDPE flaske med skumdannende triggerspray. Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt ANVENDELSE: LEVERANDØR OG KONTAKTPERSON: TELEFONNUMMER TIL NØDOPKALD: All around Rengøringsmiddel. Reckitt Benckiser Scandinavia Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg Danmark tlf: Ved akut behov for hjælp, tlf: 112 Ellers, Giftinformationscentralen, Bispebjerg Hospital, tlf:

2 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 2(10) 2. FAREIDENTIFIKATION Ifølge lokal og national lovgivning: Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU direktiv 1999/45/EF. Faremærkning: Klassifikation af præparat/produktet LOKALIRRITERENDE Vigtigste risici: Risikosætninger R38: Irriterer huden R41: Risiko for alvorlig øjenskade Advarsel! Må ikke benyttes sammen med andre produkter. Kan frigive giftige gasser (chlorin). 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Præparatets kemiske natur: Dette produkt indeholder: Indholdsstoffer: CAS-Nr. Einics-Nr Vægt- % R-sætninger Natriumhypochlorit C;R34 R31 N;R50 Natriumcarbonat Xi;R36 Aminer, C12-C ,1-1 Xi;R38 R41 N;R50 alkyldimethyl, N- oxider Natrium-2-ethylhexyl ,1-1 Xi;R41 sulfat Natriumhydroxid ,1-1 C;R35 Andre ingredienser: Yderligere ingredienser i produktet vil blive oplyst på emballagens indholdsdeklaration. Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i punkt 16.

3 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 3(10) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt: Ved vedvarende irritation kontaktes læge. Vis beholder og/eller dette sikkerhedsdatablad til den tilstedeværende læge. Hudkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand. Ved vedvarende hudirritation kontaktes læge. Øjenkontakt: Ved kontakt med øjnene, skylles øjeblikkeligt med rigeligt vand. Fjern evt. kontaktlinser og fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Kontakt læge. Indånding: Søg frisk luft. Ved vedvarende irritation, kontakt læge. Indtagelse: Ved indtagelse kontakt omgående læge. Vis denne beholder og/eller dette sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkastning uden lægens råd. Giv aldrig noget gennem munden til bevidstløse personer. Note til læge: Behandles symptomatisk. Førstehjælpsbeskyttelse: Brug personligt beskyttelsesudstyr. 5. BRANDBEKÆMPELSE Flammepunkt: Egnet slukningsudstyr: Slukningsudstyr som af sikkerhedsmæssige årsager ikke må anvendes: Specielle eksponeringsfarer fra produktet eller fra bearbejdning af produktet, dets forbrændingsprodukter eller frigivne gasser: Specielt beskyttelsesudstyr til brandmænd: Specifikke metoder: >93,3ºC / >200ºF. Samme udstyr som til brug ved brand i det omgivende miljø. Termisk dekomponering kan lede til frigivelse af irriterende gasser og dampe. Brug luftforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelsesudstyr til bekæmpelse af kemiske brande. Standard procedure for kemiske brande. 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD Personlige forholdsregler: Må kun bruges på steder med god ventilation. Bær passende beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Forhold overfor miljøet: Undgå at store mængder af produktet kommer i kloak. Lokale myndigheder skal kontaktes hvis store mængder spild ikke kan inddæmmes.

4 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 4(10) Rengøringsmetoder: Bær passende beskyttelsesudstyr. Små mængder: Neutraliser med vand. Opsug spildet med inert ansorberende materiale. Opsamles i egnede, lukkede beholdere til affald. Efter opsamling skylles det forurende område med vand. Metoder til opbevaring: Undgå yderligere udslip eller spild hvis muligt. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering: Opbevaring: Opbevaringklassificering: Læs etiketten for brug. Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå indånding af dampe eller aerosoltåger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm. MÅ IKKE blandes med blegemidler eller andre husholdningsrengøringsprodukter. Opbevares i tæt lukket beholder på et køligt og velventileret sted. Opbevares i passende mærket emballage. Opbevares væk fra andre materialer. Opbevares utilgængeligt for børn. 8 (= Ætsende, ifølge Tysk VCI-koncept)

5 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 5(10) 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Grænseværdier for eksponering Grænseværdi DK (2007): Natriumhydroxid Kemisk navn EU Tyskland TRGS900 Natriumhydroxid mg/m 3 (Loftværdi) Tyskland mak Frankrig 2 mg/m 3 VME Belgien - Holland - Kemisk navn Norge - Natriumhydroxid Loftværdi: 2 mg/m 3 STEL 2 mg/m 3 = 2 mg/m 3 STEL UK - OES Portugal - Spanien Loftværdi: VLA-EU: 2 2 mg/m 3 mg/m 3 VLA- EU Sverige - Østrig - LLV: 1 mg/m3 STEL 4 mg/m 3 CLV: 2 mg/m 3 STEL (indånding) MAK: 2 mg/m 3 MAK (indånding) Kemisk navn Finland - Natriumhydroxid TWA: mg/m 3 Loftværdi: 2 mg/m 3 Italien Kontrol af arbejdsbetinget eksponering: Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i lukkede områder. Personligt beskyttelsesudstyr Åndedrætsværn: Beskyttelse for øjnene: Bekyttelse for hænderne: Hud og kropsbeskyttelse: Hygiejneforanstaltninger: Ikke påkrævet ved normalt brug. Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå indånding af dampe, aerosoltåge eller gasser. Hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation skal der bæres godkendt åndedrætsværn. Undgå kontakt med øjnene. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Bær tætsluttende beskyttelsesbriller. Undgå kontakt med huden. Bær gummihandsker. Almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med produktet vil sikre tilstrækkelig beskyttelse mod en eventuel risici. Under arbejde med produktet må der ikke spises, ryges eller drikkes. Miljømæssige forhåndsregler under arbejdet: Må ikke udledes til grundvandet. Ved store mængder udslip der ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder kontaktes. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Generel information

6 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 6(10) Fysisk tilstand: Væske Udseende: Klar væske Farve: Svag gul Lugt: Frugtagtig ph: 12,7-13,3 Kogepunkt: Ingen tilgængelige data Smeltepunkt: Ingen tilgængelige data Opløselighed: Fuldstændig opløselig Densitet: 1,04-1,08 g/cm 3 Flammepunkt: >93,3ºC / >200ºF 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet: Stabilt under normale forhold. Forhold som skal undgås: Opbevares væk fra ekstrem varme og fugt. Materialer som skal undgås: Må ikke blandes med andre husholdningskemikalier. Farlige nedbrydningsprodukter: Carbonoxider og ukendte organiske forbindelser. Termisk dekomponering kan lede til frigivelse af irriterende gasser og dampe. Polymerisering: Ingen farlig polymerisering. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Produktinformation: LD 50 Oral LD 50 Dermal LD 50 Indånding (støv) LD 50 Indånding (dampe) Akut effekt Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Sensibilisering: Kroniske effekter: Specifikke effekter Kræftfremkaldende effekt Mutagen effekt Skader på forplantningsevnen Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer huden. Forventes ikke ved normalt brug. Kan være skadelig ved indånding. Undgå indånding af aerosoltåger. Skader på helbreddet er ikke kendt eller forventet under normal brug. Kan være skadelig eller fatal ved indtagelse. Se pkt. 4 for Førstehjælpsforantaltninger. Forventes ikke at være hudsensibiliserende. Ikke listet som kræftfremkaldende ifølge OSHA, NTP, IARC.

7 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 7(10) Yderligere information Toksicitets data for indholdsstofferne Kemisk navn CAS# LD 50 Oral med enheder - rotte-mg/kg Informationen er baseret på data for indholdsstofferne og toksikologien for lignende produkter. LD 50 Dermal - med enheder - rotte/kanin-mg/kg Natriumhypochlorit mg/kg (rotte) mg/kg (rotte) Natriumcarbonat mg/kg (rotte) Natrium 2-ethylhexyl mg/kg (rotte) 6540 µl/kg (rotte) sulfat Natriumhydroxid mg/kg (rotte) LC 50 - med enheder rotte/kanin-for display 12. MILJØOPLYSNINGER Økotoksikologiske effekter Økotoksikologisk information: De overfladeaktive stoffer i produktet er bionedbrydelige ifølge EF forordning nr. 648/2004 om vaske og rengøringsmidler. Produkt information Farlighed i vandmiljøet: Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet. Indholdsstoffernes økotoksisitet Natriumhypochlorit Ferskvandsalge EC 50 = 0,095 mg/l 24 h Ferskvandsfisk LC 50 = 0,22-0,62 mg/l Pimephales promelas 96 h LC 50 = 5,9 mg/l Pimephales promelas 96 h Vandflue EC 50 = 2,1 mg/l 96 h Natriumcarbonat Ferskvandsalge EC 50 = 242 mg/l 120 h Ferskvandsfisk LC 50 = 300 mg/l Lepomis macrochirus 96 h Vandflue EC 50 = 265 mg/l 48 h Aminer, C12-18-alkyldimethyl, N-oxider Vandflue EC 50 = 1,01 mg/l 96 h Natriumhydroxid Ferskvandsfisk LC 50 = 45,4 mg/l Onchohynchus mykiss 96 h Ozonudtømningspotentiale, ODP; (R-11 = 1) Global opvarmningspotentiale (GWP) Yderligere økologisk information De overfladeaktive stoffer i produktet er bionedbrydelige ifølge EF forordning nr. 648/2004 om vaske og rengøringsmidler. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Affald fra produktrester/ubrugte produkter: Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale lovgivning. Specielle forholdsregler for affaldsdeponering eller forbrænding: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

8 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 8(10) Brugt emballage: Store mængder affald fjernes i overensstemmelse med lokal, regional eller national lovgivning. For yderligere information, kontakt de lokale affaldsmyndigheder. Yderligere information: Ifølge det Europæiske Affalds Katalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke. Affaldskoder skal fastsættes af brugeren af produktet baseret på produktets anvendelse. Emballage og beholder må kun genbruges hvis de er helt tømte! EAK-Affaldskatalogkode: 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Generelt: Længerevarende transport af store mængder materiale eller pakkede palletanke indgår i pkt. 7 og pkt. 10. ICAO Se IATA. IATA UN-nr: UN 3266 Korrekt transportnavn: Ætsende basisk uorganisk væske, n.o.s. (Natriumhypochlorit, natriumhydroxid). Fareklasse: 8 Sekundær risiko: Ikke relevant Emballage gruppe: II Beskrivelse: Ætsende basisk uorganisk væske, n.o.s. (Natriumhypochlorit, natriumhydroxid),8,pg II Maks. mængde: LTD QTY: Emballageinstruktion Y808; 0,1L indre emballage, max 0,5L/ emballage. Enkel emballage ikke tilladt. PAX: Emballageinstruktion 808; 1,0L indre emballage, max 1,0L/ emballage. Emballagen skal leve op til kravene for emballage gruppe II for ydeevne. Enkel emballage er ikke tilladt. CAO: Emballageinstruktion 812; 2,5L indre emballage, max 30L/ emballage. Enkel og kombineret emballage er tilladt. Bemærkning: Kravene fra States of Airlines kan adskille sig fra ovenstående. IMDG/IMO UN-nr: UN 3266 Korrekt transportnavn: Ætsende basisk uorganisk væske, n.o.s. (Natriumhypochlorit, natriumhydroxid) Klasse: 8 Emballage gruppe: II EmS: F-A, S-B Specielle anskaffelser: Ikke tilgængelig Marine forurening: Ikke tilgængelig Beskrivelse: Ætsende basisk uorganisk væske, n.o.s. (Natriumhypochlorit, natriumhydroxid),8,pg II Begrænset mængde IMDG: 1L indre emballage 30kg kombineret emballage Opbevaring og adskillelse Adskilt fra syrer. Må ikke opbevares i nærheden af beboelse. RID: Se ADR. ADR UN-nr: UN 3266 Korrekt transportnavn: Ætsende basisk uorganisk væske, n.o.s. (Natriumhypochlorit, natriumhydroxid) Klasse: 8 Emballage gruppe: II

9 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 9(10) ADR Fare ID nummer: 80 Specielle anskaffelser: Ikke tilgængelig Beskrivelse: Ætsende basisk uorganisk væske, n.o.s. (Natriumhypochlorit, natriumhydroxid),8,pg II ADR/RID etiketter: 8 (hvis ikke LQ) ADR/RID Begrænset mængde 1 L indre emballage, 30 kg kombineret emballage/ 0,5L indre emballage, 20 kg bakke. 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Klassificering ifølge direktiv 1907/2006/EF: Ikke relevant Ifølge lokal og national lovgivning: Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU direktiv 1999/45/EF. Mærkning: Advarsel! Må ikke benyttes sammen med andre produkter. Kan frigive giftige gasser (chlorin). Xi - LOKALIRRITERENDE R-sætninger S-sætninger S2 S23 S26 S28 S39 S46 S51 S56 R38: Irriter huden R41: risiko for alvorlig øjenskade Opbevares utilgængeligt for børn Undgå indånding af aerosoltåger Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket Må kun bruges på steder med god ventilation Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald Kombineret S-sætning: S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene 16. ANDRE OPLYSNINGER Tekst for R-sætninger i punkt 2 og 3: R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre R34 Ætsningsfare R35 Alvorlig ætsningsfare R36 Irriterer øjnene R38 Irriterer huden R41 Risiko for alvorlig øjenskade R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand Begrundelse for revision: Opdatering eller revidering af PSDS.

10 SIKKERHEDSDATABLAD Sid 10(10) Yderligere råd: Dette produkt skal kun anvendes til det formål det er beregnet til, og som etiketten foreskriver det. Ved frivillig mærkning til forbrugerinformation kan bruges et eller flere ikoner ifølge A.I.S.E. Derudover kan dokumentation for bæredygtig udvikling være vist på pakkerne. Sikkerhedsdatablad udført af: Reckitt Benckiser (U.S.) Inc. Product Safety Department 1 Phillips Parkway Montvale, New Jersey USA FAX: Dette sikkerhedsdatablad komplementerer de tekniske instruktionsdatablade, men erstatter dem ikke. Informationerne indeholdt i sikkerhedsdatabladet er udarbejdet ud fra den mest opdaterede viden på området, og er givet i god tro. Brugeren af produktet skal være opmærksom på, blandt mange andre ting, den risiko der er ved at benytte produktet til andet end hvad der var hensigten med produktet. På ingen måde fjerner dette dokument ansvaret for at brugeren af produktet sætter sig ind i den gældende lovgivning på området og følge denne. Ansvaret for at sørge for sikre forhold ved arbejdet med produktet pålægger kun brugeren af produktet. Alle informationer i dette sikkerhedsdatablad er kun ment som en hjælp til brugeren af produktet til at opfylde dennes juridiske forpligtigelser i forbindelse med brugen af farlige materialer. Listen af informationer må ikke opfattes som udtømmende, og fritager på ingen måde brugeren af produktet fra at tage andre forholdsregler end de nævnte, i forbindelse med opbevaring og brug af produktet, for hvilke brugeren er eneansvarlig. Yderligere information: Internetadresse (EU):

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere