Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014"

Transkript

1 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål... 5 Forslag 4 11 Kontingent... 6 Forslag 5 14 Kredsenes arbejde, forpligtelser og rettigheder... 7 Forslag 6 15 Kredsenes økonomi... 8 Forslag 7 15 Kredsenes økonomi... 9 Forslag 8 18 Avlsrådets arbejde og 19 Eksteriørdommermøde Forslag 9 32 Disciplinære foranstaltninger Forslag Disciplinære foranstaltninger Forslag 11 NY Internethjemmeside Forslag 12 Klubbens hjemmeside Forslag 13 Klubbens budget Forslag 14 Forsikringer Forslag 15 Aflysning af arrangementer

2 Forslag 1 1 Navn og hjemsted I skrivelse af den 9. august 2012 ( KF) skrev DKK s Lovudvalg bl.a. følgende til klubbens hovedbestyrelse: Klubben anmodes på ny om ved førstkommende repræsentantskabsmøde at medtage en bestemmelse svarende til 1, stk. 3, 2. punktum, i de reviderede DKK s Standardvedtægter for Specialklubber om, at DKK s love og bestemmelser har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2, i DKK s love oprettede overenskomst. 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub tilsluttet Dansk Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvor formanden bor. DKK s love og bestemmelser har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2, i DKK s love oprettede overenskomst. Tilføjelsen er med fed/kursiv 2

3 Forslag 2 2 Organisation (LD7, Poul Granslev, Rene Kvistgaard, Leif Jørgensen, Thea Stoico) Der kan ikke udstedes et resultathæfte til medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark med dansk bopæl, der ikke har tilhørsforhold til en kreds med en valgbar kredsbestyrelse. Disse medlemmer kan heller ikke bestride tillidsposter eller deltage i nogen arrangementer under Schæferhundeklubben for Danmark. Medlemmer der ikke ønsker at være medlem i en kreds med fast tilhørsforhold i en periode. - Skal ændres til Delvis medlemskab Udenlandske medlemmer der står i kreds 0. - Skal ændres til - Udenlandske medlemmer skal arkiveres under Udenlandske medlemmer. 2. Organisation: Klubben er opbygget med: Urafstemning Repræsentantskab Hovedbestyrelse Avlsråd/Brugshunderåd Kredse Medlemmer Medlemmer kunne tilføjes/ændres til: Fuldt medlemskab: Medlemmer der ønsker, at være med i en bestemt kreds. Kontingentet for disse medlemmer tilfalder hovedklubben, der afregner kredskontingentet til kredsen. Delvis medlemskab: Medlemmer der ikke ønsker, at være med i en bestemt kreds, men blot medlem af Schæferhundeklubben. Kontingentet for disse medlemmer tilfalder hovedklubben. Kredskontingent bortfalder. Udenlandsk medlemskab: Udenlandske medlemmer der ønsker, at være medlem af Schæferhundeklubben. Kontingentet for disse medlemmer tilfalder hovedklubben. 3

4 Så 2 kommer herefter til at se sådan ud. 2. Organisation: Klubben er opbygget med: Urafstemning Repræsentantskab Hovedbestyrelse Avlsråd/Brugshunderåd Kredse Medlemmer med fuldt Medlemskab Medlemmer med delvis Medlemskab Medlemmer med udenlandsk Medlemskab Medlemskab for udenlandske medlemmer skal f.eks. indpasses fra 4 til Disciplinere foranstaltninger: Her foreslås der en ændring af Stk. B. Stk. B. Overførsel til medlemskab uden kredstilhørsforhold. Stk. B. Overførsel til medlemskab uden kredstilhørsforhold, indebærer også fortabt mulighed for udstedelse af resultathæfte, bestride tillidsposter og deltagelse i klubbens arrangementer. 4

5 Forslag 3 3 Klubbens formål (John Arne Christiansen, Kreds 84 Skovbo / 20. Februar 2014.) Nuværende tekst: 3. Klubbens formål: Klubbens formål er at arbejde for en stadig forbedring af schæferhunden samt udbrede kendskab til schæferhunden som familie- og brugshund. Til opnåelse af disse formål skal klubben bl.a: A. Gennem samarbejde med opdrætsinteresserede medlemmer søge sundt avlsarbejde. B. Med typiske, fysisk og mentalt sunde schæferhunde fremmet. C. Afholde avlskåringer. D. Afholde skuer og udstillinger. E. Afholde lydighedskurser, drive brugshundearbejde og afholde prøver, F. Virke for en landsdækkende kredsorganisation. G. Udgive et medlemsblad. H. Samarbejde med nationale og internationale organisationer. I. Virke for en landsdækkende konkurrencesport. J. Fremme forståelsen for god behandling af hunden som husdyr og brugs-dyr. Ændres til (markeret fed/kursiv): 3. Klubbens formål: Klubbens formål er at arbejde for en stadig forbedring af schæferhunden samt udbrede kendskab til schæferhunden som familie- og brugshund. Til opnåelse af disse formål skal klubben bl.a: A. Gennem samarbejde med opdrætsinteresserede medlemmer søge sundt avlsarbejde. B. Med typiske, fysisk og mentalt sunde schæferhunde fremmet. C. Afholde avlskåringer. D. Afholde skuer og udstillinger. E. Afholde lydighedskurser, drive brugshundearbejde og afholde prøver, F. Virke for en landsdækkende kredsorganisation. G. Udgive et medlemsblad H. Samarbejde med nationale og internationale organisationer. I. Virke for en landsdækkende konkurrencesport. J. Fremme forståelsen for god behandling af hunden som husdyr og brugs-dyr. K. Drive en internet hjemmeside. Begrundelse: En nødvendig tidssvarende opdatering/tilføjelse således vi lovmæssigt sikrer klubben til enhver tid benytter dette vigtige medie. I daglig praksis vil ændringen umiddelbar ingen konsekvens have da klubben p.t. har en internet hjemmeside. 5

6 Forslag 4 11 Kontingent Kassereren har udarbejdet forslaget på baggrund af, at vi nu har solgt huset og vi lovede, at når dette var sket, så ville vi igen kigge på kredskontingent. Forslaget er en tilbagevenden til det stade, det var før ændringen, dog er der stadig tale om et fast kronebeløb og ikke procentdel. Forslaget er en omfordeling og der er ikke tale om en kontingentstigning for medlemmerne. Nuværende 11 Kontingent 1. afsnit Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 100*/50** af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. *100 kr.: Fuldt betalende medlem ** 50 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem Ændring til 11 Kontingent 1. afsnit: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. *135 kr.: Fuldt betalende medlem ** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem Der er ingen relationer til kredsvedtægterne. Ændringen er indarbejdet i budgettet for 2014 og

7 Forslag 5 14 Kredsenes arbejde, forpligtelser og rettigheder (John Arne Christiansen, Kreds 84 /20. februar 2014.) Nuværende tekst: 14. Kredsenes arbejde, forpligtelser og rettigheder: A. Kredsenes formål er på lokalt plan at virke for formålsparagraffens opfyldelse ved at samle interesserede til arrangementer i schæferhundesagens interesse, samt styrke forbindelsen mellem medlemmerne og Schæferhundeklubben for Danmark. B. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at arbejde efter klubbens love og er i ikke lovbestemte forhold til enhver tid underkastet hovedbestyrelsens bestemmelser. C. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at oprette træningsplads. Kredsbestyrelsen fastsætter selvstændigt størrelsen af det gebyr, der skal erlægges for deltagelse i det af kredsen organiserede trænings- og brugshundearbejde. D. Udvalg til varetagelse af særlige arbejdsopgaver nedsættes af kredsbestyrelsen og er til enhver tid underkastet dennes bestemmelser. E. De bedømmelsesarrangementer (udstillinger, skuer, hvalpeshows og prøver), som kredsene måtte ønske at afholde, skal til enhver tid være godkendt af hovedbestyrelsen, resp. brugshunderådet/avlsrådet. F. Kredsbestyrelsens arbejde er ulønnet. Ny tekst afsnit C (med fed/kursiv): C. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at oprette træningsplads. Kredsbestyrelsen fastsætter selvstændigt størrelsen af det gebyr, der skal erlægges for deltagelse i det af kredsen organiserede trænings- og brugshundearbejde samt for brug af træningspladsen. Begrundelse: Der er et hul i lovene. Der skal ikke herske tvivl om dette. Det skal præciseres at kredsene fastsætte alle træningsgebyrer også for selvtrænere. Der er mange udgifter til drift og vedligehold og gratister har klubben/kredsene ikke brug for. Det skal også tilrettes i Kredsvedtægterne og gældende bestemmelser. 7

8 Forslag 6 15 Kredsenes økonomi Forslag 2 (Forslag stillet af: Else Loft, avlsvejleder i kreds 23 Slagelse) 15. Kredsenes økonomi: Kredskontingent for kredsene opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark, jfr. 11. Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) fordeles med 80% til den arrangerende kreds og 20% til hovedklubben. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Undtaget herfra er dog gebyrer og dommerudgifter ved hovedforeningens arrangementer. (HAS IPO3 DM SPH DM) Kredsbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på kredsgeneralforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. Kredsenes regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Ændring ved fjernelse og ændring til: Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) tilfalder den arrangerende kreds. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Sådan bør 15 så se ud: 15. Kredsenes økonomi: Kredskontingent for kredsene opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark, jfr. 11. Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) tilfalder den arrangerende kreds. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Undtaget herfra er dog gebyrer og dommerudgifter ved hoved-foreningens arrangementer. (HAS IPO3 DM SPH DM) Kredsbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på kredsgeneralforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. Kredsenes regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Begrundelse: Det er i dag svært at lave et overskud ved et kreds arrangement, vor hovedklub vil altid stå som en dyr faktor, jo mere kredsen gør for at lave aktiviteter, jo flere penge tilfalder Hovedklubben. Det er kredsen der knokler for at få så mange hunde med som muligt til deres arrangement, derfor bør alle pengene tilfalde den arrangerende kreds. En vigtig faktor er: Det er svært at få medlemmer til at være på som hjælper, hvis ikke det giver lidt penge til den daglige drift i kredsen. (Det var en skjult skat der blev vedtaget da Hovedklubben var i pengenød nu er det omvendt: De små/store kredse er i nød.) 8

9 Forslag 7 15 Kredsenes økonomi (John Arne Christiansen, Kreds 84 /20. februar 2014.) Nuværende tekst: 15. Kredsenes økonomi: Kredskontingent for kredsene opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark, jfr. 11. Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) fordeles med 80% til den arrangerende kreds og 20% til hovedklubben. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Undtaget herfra er dog gebyrer og dommerudgifter ved hovedforeningens arrangementer. Kredsbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på kredsgeneralforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. Kredsenes regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Ændres til (markeret med fed/kursiv): 15. Kredsenes økonomi: Kredskontingent for kredsene opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark, jfr. 11. Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) fordeles med 80% til den arrangerende kreds og 20% til hovedklubben for de arrangementer hvor resultaterne kræver registrering i DKK ellers tilfalder gebyrerne 100% den arrangerende kreds. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Undtaget herfra er dog gebyrer og dommerudgifter ved hoved-foreningens arrangementer. Kredsbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på kredsgeneralforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. Kredsenes regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Begrundelse: Det er en urimelig afgift/skat på kredsskabte aktiviteter. Det er direkte skadeligt (og er i modstrid med klubben formål jf. 3 pkt. D & E?) for klubben at straffe aktive kredse økonomisk særligt i en tid hvor vi har faldende medlemstal og registrerede hunde. Det ville være mere på sin plads om hovedklubben belønnede aktive kredse! Der er brug for aktiviteter både for at fastholde/tiltrække medlemmer ligesom der er brug for styrkelse af kredsøkonomierne. Det vil ligeledes forenkle sekretariatets og kredsenes administrative arbejde i forbindelse med afregning. Forslaget gennemføres med omgående virkning for at påvirke aktivitetsniveauet hurtigst muligt 9

10 Forslag 8 18 Avlsrådets arbejde og 19 Eksteriørdommermøde (Ole Sarbæk, Kreds 34 Horsens) Gældende regler 18. Avlsrådets arbejde: Avlsrådet skal søge sundt avlsarbejde, herunder tilstræbe at dette opfylder Schæferhundeklubben for Damarks til enhver tid gældende avlsanbefalinger, og kontrol hermed fremmet ved samarbejde med interesserede medlemmer. Opdrættermøder afholdes efter behov. Møderne afholdes som landsdelsmøder, og arrangementer sker i samarbejde mellem den arrangerende landsdel og avlsrådet. Ved hvert møde repræsenteres avlsrådet af mindst 2 avlsrådsmedlemmer. Avlsrådet udarbejder avlskårings- og avlsgodkendelsesregler, der forelægges hovedbestyrelsen og DKK til forhandling og godkendelse. Avlsrådet skal udfærdige en supplementstambog for kårede hunde, der i lighed med de tyske stamtavler gengiver avlskåringsbeskrivelser i anerne. Til at forestå avlskåringer og avlsgodkendelser kan avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen udnævne kåringsmænd eller nedsætte kåringsudvalg. Til at repræsentere avlsrådet over for kredsene kan der udnævnes avlsvejledere. Kåringsmænd/-udvalg udnævnes og afsættes af avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen. Avlsvejledere autoriseres og udnævnes til avlsvejledere af avlsrådet. I overensstemmelse med 14D udpeger kredsbestyrelsen blandt kredsens avlsvejledere/aspiranter en ARK. Hvis der ikke er en avlsvejleder/aspirant i kredsen, kan kredsen, i samråd med avlsrådet, udpege et andet medlem med mindst 3 års anciennitet. Arbejdsgangen inden for kåringsmands-/kåringsudvalgsarbejdet og avlsvejlederarbejdet fastlægges af avlsrådet. Eventuelle klager over kåringsmænd, kåringsudvalg og avlsvejledere tilstilles avlsrådet skriftligt. Uddannelse af og møder for kåringsmænd, kåringsudvalgsmedlemmer og avlsvejledere tilrettelægges af avlsrådet. Der afholdes møde mindst èn gang om året. Til møderne indbydes klubbens hovedbestyrelse og de af DKK autoriserede udstillingsdommere, der er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Avlsrådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige hovedavlsskue og evt. landsdelsskuer, herunder tid, sted og dommerbesætning. Avlsrådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen. 19. Eksteriørdommermøder: Avlsrådet skal mindst en gang årligt, før udstillingssæsonens begyndelse, indkalde samtlige eksteriørdommere til et dommermøde. 10

11 Rettelse af 18 og 19, eller måske blot en generel lov omkring mødereglerne i Schæferhundeklubben. Alle møder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, og med en dagsorden. Ved alle møder skal der tages et referat, der skal godkendes af deltagerne, og offentligøres senest 14 dage efter mødet. Alle inviterede til mødet, er med i hele mødet fra start til slut, med mindre at der er tale om inhabilitet. Overholdes de ovenstående regler ikke, så er mødet ikke lovligt, og alt hvad der er besluttet på mødet er ikke gældende. Alle udgifter vedrørende mødet, leje af lokaler, fortæring og kørerpenge m.v. vil ikke blive kompenseret af Schæferhundeklubben Begrundelse: De ovenstående paragraffer virker noget forvirrende, tyndbenede og til tider vrøvlende, man kunne få den tanke at undertegnede selv har skrevet dette. Mig bekendt bliver der ikke afholdt Uddannelsesmøde for kåringsmænd separat, så det må jo høre til på det årlige møde for eksteriørdommere. Her tror jeg at man i de seneste år har glemt at inviterer HB, og indtil 2012 var AR kun repræsenteret ved de eksteriørdommere der sad i AR. Hvordan kan det være? Normalt afholdes der også eksteriørdommermøde i forbindelse med HAS, det er jo ganske fornuftigt, da man må forvente at de fleste eksteriørdommere vil være til stede af egen interesse, så de koster jo ikke andet end en kop kaffe og et stykke wienerbrød. De dommere der skal dømme ved HAS er allerede mødt op og de har jo derfor også fået lovning om kørepenge osv. HB medlemmerne har vi ikke set meget til ved HAS dommermøderne, udover de dommere der sidder i HB, på trods af det faktum at HAS til syvende og sidst er HB s ansvar, og det er jo ikke sådan at HAS igennem tiderne har vært problemløse. Siden 2012 har hele AR været inviteret til HAS dommermøderne, men på et givent tidspunkt, bliver AR medlemmerne der ikke er eksteriørdommere, bedt om at forlade mødet. Hvad skal der nu ske? Det ved kun eksteriørdommerne, der bliver nemlig ikke taget referat af dommermøder i det hele taget. Hvad er det eksteriørdommerne skal diskutere, som de alm. AR S medlemmer ikke må være vidne til, og ville man også bede HB medlemmer om at forlade mødet, et møde man efter loven har ret til at deltage i? Det vil være herligt, hvis man kunne få et fornuftigt svar på de ovenstående spørgsmål, men det forventer jeg ikke, derfor må vi lovgive omkring disse problemer! 11

12 Forslag 9 32 Disciplinære foranstaltninger Begrundelse: Hovedbestyrelsen har modtaget flere forslag, som kredser tæt omkring 14 i kredsvedtægterne og 32 i klubbens love. Vi er meget glade for, at modtage disse forslag og den ånd de er skrevet i. Det viser at der er interesse i at få løst op for disse situationer klubbens medlemmer, kredse og Hovedbestyrelsen kommer til at stå i. Hovedbestyrelsen har i længere tid arbejdet intenst med disse problemstillinger, samt hvilke ændringer det kan/skal medføre i love og vedtægter. Det ville så kunne undre, at de indsendte forslag, når de kommer på repræsentantskabsmødet, ville blive fulgt op af, at vi ikke kan anbefale dem. Det er derfor på sin plads med en forklaring og et forslag, som favner det hele og alle hjørner er med. Vi har, som sagt, arbejdet meget med dette og der er flere ting, som er blevet klart i dette arbejde. 1. Schæferhundeklubben har et regelsæt, som er unikt i DKK regi. Dette er ikke umiddelbart positivt. 2. Schæferhundeklubbens regelsæt er ikke lovligt, når det holdes op mod DKK reglerne, som vi er underlagt. 3. Vi er også lidt i konflikt med os selv, når et medlemskab kræver et kredstilhør og vi så bagefter tillader, at det gør det ikke alligevel. 4. Ovenstående og dette kombineret de fremsendte, vil derfor ikke kunne blive godkendt i DKK, som det er beskrevet, da det ikke kan stå alene. Det her stillede forslag, vil tilgodese de ændringer, der også er i de øvrige forslag. 1. Begrebet Medlemskab uden kredstilhørsforhold vil forsvinde og vores Kreds 0 problematik vil herved forsvinde. 2. Vi vil hermed også følge love og regler, som gælder for de andre specialklubber under DKK. Praktisk betyder dette, at alle sager vil, i yderste konsekvens, skulle afgøres i DKK disciplinærnævn og efter de her gældende regler. Ved vedtagelsen, vil vi ikke kunne have medlemmer i kreds 0 og hovedbestyrelsen vil sikre, at alle medlemmer her bliver tilknyttet en kreds, hvis det er muligt. 12

13 Nuværende 32 Disciplinære foranstaltninger Sådanne foranstaltninger kan bestå i: A. Tildelelse af misbilligelse eller advarsel. B. Overførsel til medlemskab uden kredstilhørsforhold. C. Frakendelse af opdrætterautorisation. D. Frakendelse af kennelmærke. E. Frakendelse af tillidshverv i Schæferhundeklubben. F. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. G. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. H. Eksklusion. Flere af disse foranstaltninger kan af Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, der har den endelige afgørelse i disciplinærsagen i de med Dansk Kennel Klub samarbejdende specialklubber, bringes i anvendelse samtidig. De under C, D, E, F, G og H nævnte sanktioner kan ikendes for bestemt tid eller for stedse. Punkt A og B kan bringes i anvendelse af Schæferhundeklubbens hovedbestyrelse eller kredsbestyrelserne, jfr. nærmere i kredsvedtægternes 14. De i punkt A og B nævnte disciplinære foranstaltninger kan ikke bringes i anvendelse før indklagede har haft mulighed for at udtale sig. 32 Disciplinære foranstaltninger ÆNDRES TIL: Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af misbilligelse eller advarsel. b) Frakendelse af kennelmærke. c) Frakendelse af tillidshverv. d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. f) Eksklusion. g) Nedlæggelse af avlsforbud. HB kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger. 33 Midlertidige disciplinære foranstaltninger. HB kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love 26. Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. 13

14 Ændringer til Kredsvedtægter: Nuværende 14. Disciplinære foranstaltninger Har et medlem ved ord eller gerning modarbejdet Schæferhundeklubbens eller kredens interesser, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor det pågældende medlem. Bestyrelsen kan udøve følgende disciplinære foranstaltninger A. Tildelelse af misbilligelse eller advarsel, jfr. hovedforeningens vedtægter 32A Misbilligelsen eller advarslen skal foretages skriftligt og indberettes til hovedbestyrelsen. B. Indstilling til hovedbestyrelsen, at medlemmet tildeles en tidsbegrænset karantæne fra kredsens aktiviteter med en varighed af max 1 år, jfr. hovedforeningens vedtægter 32B. C. Samtidig med indstilling til hovedbestyrelsen, skal fremsendes kopi af indstillingen til det pågældende medlem. Indtil hovedbestyrelsens afgørelse foreligger, gælder en midlertidig karantæne for medlemmet 14 Disciplinære foranstaltninger ÆNDRES TIL: Har et medlem ved ord eller gerning modarbejdet Schæferhundeklubbens eller kredsens interesser, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det pågældende medlem. Kredsbestyrelsen kan indstille til HB, at det pågældende medlem tildeles en advarsel eller en misbilligelse jf. Schæferhundeklubbens love 32 14

15 Forslag Disciplinære foranstaltninger (Ole Sarbæk, Kreds 34 Horsens) Nuværende Kredsenes Love 14. Disciplinære foranstaltninger Har et medlem ved ord eller gerning modarbejdet Schæferhundeklubbens eller kredens interesser, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor det pågældende medlem. Bestyrelsen kan udøve følgende disciplinære foranstaltninger A. Tildelelse af misbilligelse eller advarsel, jfr. hovedforeningens vedtægter 32A Misbilligelsen eller advarselen skal foretages skriftligt og indberettes til hovedbestyrelsen. B. Indstilling til hovedbestyrelsen, at medlemmet tildeles en tidsbegrænset karantæne fra kredsens aktiviteter med en varighed af max 1 år, jfr. hovedforeningens vedtægter 32B. C. Samtidig med indstilling til hovedbestyrelsen, skal fremsendes kopi af indstillingen til det pågældende medlem. Indtil hovedbestyrelsens afgørelse foreligger, gælder en midlertidig karantæne for medlemmet. Nuværende Schæferhundeklubbens Love 32. Disciplinære foranstaltninger: Sådanne foranstaltninger kan bestå i: A. Tildelelse af misbilligelse eller advarsel. B. Overførsel til medlemskab uden kredstilhørsforhold. C. Frakendelse af opdrætterautorisation. D. Frakendelse af kennelmærke. E. Frakendelse af tillidshverv i Schæferhundeklubben. F. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. G. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. H. Eksklusion. Flere af disse foranstaltninger kan af Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, der har den endelige afgørelse i disciplinærsagen i de med Dansk Kennel Klub samarbejdende specialklubber, bringes i anvendelse samtidig. De under C, D, E, F, G og H nævnte sanktioner kan ikendes for bestemt tid eller for stedse. Punkt A og B kan bringes i anvendelse af Schæferhundeklubbens hovedbestyrelse eller kredsbestyrelserne, jfr. nærmere i kredsvedtægternes 14. De i punkt A og B nævnte disciplinære foranstaltninger kan ikke bringes i anvendelse før indklagede, har haft mulighed for at udtale sig. Rettelse til Kredsenes Love 14. Disciplinære foranstaltninger I tilfælde af konflikt imellem Kredsbestyrelse og et medlem, skal et flertal af Kredsbestyrelsen samlet aflevere en skriftlig advarsel til det pågældende medlem, hvor det tydeligt fremgår, at man ikke accepterer medlemmets opførsel, og fortsætter adfærden overgår sagen til hovedbestyrelsen. Al korrespondance foregår via anbefalede breve. Har et medlem ved ord eller gerning modarbejdet Schæferhundeklubbens eller kredens interesser, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor det gældende medlem. Hovedbestyrelsen kan udøve følgende disciplinære foranstaltninger. 15

16 A. Tildelelse af misbilligelse eller advarsel, jfr. hovedforeningens vedtægter 32A B. Indstilling til hovedbestyrelsen, at medlemmet tildeles en tidsbegrænset karantæne fra kredsens aktiviteter med en varighed af max 1 år, jfr. hovedforeningens vedtægter 32B. Kredsbestyrelsens ansøgning om tildeling af misbilligelsen eller advarselen skal foretages skriftligt og indberettes til hovedbestyrelsen, Kopi sendes samtidigt til det pågældende medlem Det pågældende medlem har 8 dages frist til at retfærdiggøre sin adfærd. Overskrides tidsfristen, betyder det indrømmelse af skyld, og hovedbestyrelsen kan iværksætte sanktionering. Hvis det pågældende medlem fortsætter den uønskede adfærd, på trods af advarslen, sender kredsbestyrelsen skriftlig ansøgning om tildeling af tidsbegrænset karantæne fra kredsens aktiviteter med en varighed af max 1 år, Kopi sendes samtidigt til det pågældende medlem. Forhandlinger ved personlig fremmøde, under ledelse af en opmand der udpeges af hovebestyrelsen, bør tilstræbes inden 32A elle 32B tages i anvendelse. Konflikter skal altid betragtes objektivt, da muligheden foreligger at det ikke nødvendigvis er anklagede der har forbrudt sig. Det kan jo også være den anklagende part der er roden til ondet. Alle andre konflikter i Schæferhundeklubben skal håndteres på samme vis, blot med modsatte fortegn, og respekt for inhabilitet. Begrundeles: Der har i de seneste år været en stigende tendens til konflikter i klubben. Ofte ligger der misforståelser til grund for konflikterne, og misforståelse af ret, pligt og kompetence. Hvis man griber udfordringen rigtigt an, vil man minimere en ganske stor del af de mange konflikter der efterhånden går i hårdknude, og hvor HB bliver involveret, og HB har vel meget andet at foretage sig. Ofte er det ikke de involverede der er ofrene, når konflikten slår ud i lys lue, det er de helt nye i klubben, der stille og ubemærket forsvinder, de har ikke lyst til balladen, de kommer for hundens skyld, det er der nogle af vi gamle der har glemt. Ved disse ændringer vil HB ikke få ret mange sager, alene det at klagerne skal være skriftlige, giver jo parterne tid til at tænke sig om en ekstra gang, og det er ofte nok. 16

17 Forslag 11 NY Internethjemmeside (John Arne Christiansen, Kreds 84 / 20. februar 2014.) Ny paragraf: xx: Internet hjemmeside: Klubben driver en internet hjemmeside. Hovedbestyrelsen fastlægger hjemmesidens udstyr og omfang, dog jvf. nedenstående, og ansætter webredaktør samt udpeger to personer, der sammen med webredaktøren danner webudvalget. Webredaktøren forestår redigeringen og sikrer hjemmesiden er opdateret. Klubbens internet hjemmeside skal omfatte en for medlemmerne tilgængelig hvalpeliste, hvor de annoncerede hvalpekuld opfylder Schæferhundeklubben for Danmarks avlsanbefalinger. Begrundelse: Denne paragraf skal sikre fokus på vigtigheden af også at have et tidssvarende opdateret medie fremover. Medlemsbladet er ikke nok, det læses jo kun af medlemmer. Det er grundlæggende nødvendigt og vigtigt at Schæferhundeklubben altid har et offentligt tilgængeligt medie med henblik på at kunne opfylde punkterne i klubbens formålsparagraf ( 3). Herudover er og skal en hjemmeside være den naturlige indgang til at rekruttere nye schæferhunde ejere og medlemmer. Det bør være en helt klar forpligtigelse og en absolut prioriteret opgave for vor klub at klubbens internet hjemmeside bliver det naturlige og rigtige sted for nye hvalpekøbere at finde deres schæferhvalp. Det er det ikke i dag! Det skal ikke overlades til andre at drive denne helt grundlæggende aktivitet. Det er VORES opgave at drive den del af arbejdet for racen. Hvalpelisten kan have almindelig brugerbetaling. Den skal oprettes ASAP og den nuværende opdrætterordnings adgang til hvalpeliste tilpasses samme krav, så hurtigt som muligt. 17

18 Forslag 12 Klubbens hjemmeside (John Arne Christiansen, Kreds 84 / 20. februar 2014.) Vedrørende Klubbens hjemmeside: Hovedbestyrelsen skal til enhver tid sikre at klubbens internetside omfatter en hvalpeliste. Hvalpelisten skal være tilgængelig for annoncering af medlemmernes hvalpekuld. Begrundelse: Dette skal sikre at Hvalpekøbere får det naturlige og helt indlysende sted at søge efter deres nye Schæferhundehvalp. Denne opgave kan vi ikke alene overlade til andre. Det kan give klubben en merindtægt. Gældende bestemmelser rettes til. 18

19 Forslag 13 Klubbens budget (John Arne Christiansen, Kreds 84 / 20. februar 2014.) Vedrørende Klubbens budget: Hovedbestyrelsen skal til enhver tid sikre at budgettet for ekstern markedsføring af Schæferhunden & Schæferhundeklubben for Danmark andrager minimum 5 % af de budgetterede kontingentindtægter. Begrundelse: Denne tilføjelse skal sikre klubben fremgang. Der har i en årrække været en helt utilstrækkelig markedsføring af Schæferhunden og vor klub. Resultatet er færre Schæferhunde og medlems tilbagegang år efter år. Det skal ændres nu! Vi må sikre HB gør det nødvendige! Såfremt HB ikke kan finde de rette resurser eller kompetencer til at anvende budgettet aktivt/fornuftigt på, bør beløbet tildeles kredsene efter ansøgning til dækning af deres annonceudgifter i forbindelse med indskrivninger og lignede. 19

20 Forslag 14 Forsikringer (Formand Henning Koch. Kreds 26.) Baggrund. Nogle forsikringsselskaber tilbyder i dag dækning ved både træning, prøver og stævner på en alm. ansvarsforsikring. Kravet om udvidet forsikring kommer først ved deltagelse i C/Figurant-arbejde. Vi har f.eks. medlemmer, der kun deltager i rally træning og alm. lydighed eller kun træner SL eller SPH. De ville alle være fuldt dækket med en almindelig ansvarsforsikring fra f.eks. Dyrekassen Danmark (https://www.dyrekassen.dk/dk/hund/forsikringer/ansvarsforsikring.aspx). Forslag. Vi vil stille forslag om, at der i vores regler enten bliver indført nedenstående, eller at det eksisterende bliver ændret til nedenstående: For at deltage i træning og prøver på en af SHK baner skal hunden være dækket af en udvidet hundeforsikring eller en almindelig hundeforsikring med tilsvarende dækning. Begrundelse Vi har flere medlemmer, som ikke træner C og som har svært ved at forstå, hvorfor de skal tegne en udvidet forsikring (som jo er dyrere), når de er fuldt ud dækket på deres almindelige forsikring. Bare fordi det engang var sådan. Grunden til, at vi skriver enten indført eller ændret til er, at vi forgæves siden september 2013 har forsøgt at få oplyst af HB ved Per C. hvordan de gældende regler er i dag. 20

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Nr. 3-4. Marts - april 2014 42. årgang

Nr. 3-4. Marts - april 2014 42. årgang Nr. 3-4 Marts - april 2014 42. årgang Schæferhunden FIBERKOST- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde Kromix Fiberkost sind knusprige, hochverdauliche Kroketten für den aktiven Hund. Die ausgesuchten

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER 1: Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Navnet er Danske Kinesiologer Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Stk. 3. Foreningen er en landsorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere