Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, og 19 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21"

Transkript

1 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, og November 2011 November 2011

2 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling med mange beboere, og det kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det også naturligt, at vi opstiller regler og rammer for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig og din familie huske på, at disse regler og rammer er fastsat for at beskytte dig og din familie, dine naboer og bebyggelsen, samt vores helt fantastiske udendørsarealer. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at udvise respekt og tage hensyn til hinanden. Afdelingens husorden er udtryk for de normer for samvær, som du, som en af afdelingens beboere, har besluttet skal præge afdelingen. Ifølge din lejekontrakt skal du overholde afdelingens husorden og andre rimelige påbud for at sikre fælles vilkår. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for alle beboere, holde bebyggelsen og fri- og fællesarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne nede. Husk at du selv, gennem huslejen, skal betale evt. istandsættelser også af det som ødelægges. Det er afgørende for trivslen, at relationerne og klimaet mellem beboerne er gode, og derfor håber afdelingens bestyrelse, at denne husorden kan være med til at styrke sammenholdet og det fælles ansvar, og dermed sikre, at der gribes ind overfor den eller de beboere, der ikke overholder den fælles vedtagne husorden. Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomskontoret. Vi ønsker dig og din familie hjertelig velkommen til Teglværkshavnen, håber I bliver glade for at bo her, og håber meget på at Teglværkshavnen i mange år fremover bliver ved med at være et attraktivt og dejligt sted at bo.

3 AFFALD / STORSKRALD Afdelingen har mobilsug, hvilket betyder at man skal bruge 15 liters affaldsposer. Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind og poserne lukket/bundet til inden de smides i skakten. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind. Der må ikke kastes pap, aviser/ugeblade og flasker i skakten. Der henvises til opstillede papir -, pap - og flaskecontainer. STORSKRALD Der henvises tilvasbygade Genbrugsstation, Vasbygade 26, 2450 København SV Åbningstider: Mandag fredag kl , lør-, søn- og helligdage kl Lukket: dec. samt 31. dec. samt 1. januar. Afdelingen vil 2-4 gange om året bestille en container til storskrald, dette vil blive meldt ud i god tid. ALTANER Vi er meget glade for vores altaner. Det vil vi gerne blive ved med fremover. Vis derfor hensyn til dine naboer og bygningens overflader. Undgå stående fugt under plantepotter eller andre indretningsgenstande på altanen. Måtter med gummibagside o.l. må ikke ligge direkte på betonen, da altanbunden til enhver tid skal ventileres og holdes tør. Trægulve på strøer kan evt. godkendes. Tilladelse gives af ejendomsfunktionæren. Brug underskåle til planterne, således at også underboen kan nyde tørvejret. Det er tilladt at opsætte altankasser indvendigt på altanerne, men man bør påse, at kasserne er forsvarligt ophængt, med bøjler af solidt materiale. Der må ikke udsmides aske, skodder eller lignende fra altanen. Husk at der måske er nogen for neden og tænk på miljøet. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne, altangangen eller på trapperne. Det er tilladt at grille på altanerne, der må også grilles på pladserne mellem boligblokkene. SVALEGANG Ved færdsel og ophold på svalegangen og brandtrappen skal der vises hensyn til de omkringboende beboere. Leg på svalegangen er ikke tilladt. Undgå unødvendig færdsel og færdsel i nattetimerne. Private ting skal opbevares i lejlighederne og kælderrum.

4 Svalegangen er brandvej. Der henstilles derfor til, at man ikke placerer affald og lign. på svalegangen, samt undlader at bruge svalegangen til opmagasinering. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik Der må ikke opsættes antenner eller parabol på bebyggelsens huse. BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, SCOOTERE, MO- TORCYKLER M.M. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.m. ikke henstilles i opgangen og på svalegangen. Disse skal i stedet henstilles på de pladser, der er indrettet til det. Kørsel med knallert, scooter og motorcykel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på bebyggelsens gangstier. Cyklister skal vise hensyn. Cykler parkeres i cykelstativer og i de for cykler anviste områder. BEBOERLOKALE/FÆLLESHUS Se separat reglement for fælleshuset. BRANDDØRE Branddøre skal holdes lukket. ELEVATORER Børn under 12 år må af sikkerhedshensyn kun benytte elevatoren sammen med voksne. FESTER Lejlighedsvise fester er naturligvis tilladt. Skal du holde fest, bør du varsle de øvrige beboere i opgangen med et opslag på opslagstavlen i god tid. Uanset denne varsel skal de generelle retningslinier for støjende adfærd overholdes (Se STØJ OG STØJENDE ADFÆRD). Vinduer og døre skal være lukkede og støjniveauet acceptabelt for over og underboer. Hvis du holder en større fest er det dit ansvar, at fællesarealerne - herunder opgang og elevator fremstår præsentable efter festen.

5 FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt (knald) fyrværkeri må ikke afbrændes på afdelingens område. Sker dette, vil dette uden varsel blive politianmeldt. FÆLLESAREALER Vandforbrug fra udendørs vandhaner benyttes med omtanke. Vandhanerne på boligafdelingens fællesareal vil være lukket i perioden november- marts for at forhindre frostsprængninger i rør. Ophold på fællesarealerne er sjovt, du skal blot tage hensyn til naboerne. Da boligafdelingen er bygget på og ved vandet er det meningen at der skal foregå mange aktiviteter hvor vandet indgår som element, for eksempel kano/kajak og småbådssejllads, og også platformene under boligblokkene på øen skal bruges mest muligt, dog under hensyn tagende til boligerne ovenover. Det er ikke tilladt at have båd, kano, kajak liggende fastfortøjet ved boligafdelingens badebroer og platforme. HANDICAPLIFT Handicapliften bør kun benyttes af beboer/gæster med et reelt behov. HUSDYR Følgende regler skal overholdes: Der må holdes 1 husdyr/kæledyr pr. husstand. Dog kræves en skriftlig tilladelse. Ansøgningsskema kan fås hos ejendomsfunktionæren/kab I særlige tilfælde kan der søges om dispensation for flere husdyr/kæledyr inden indflytning eller før anskaffelses tidspunkt. Hunde skal holdes i snor på afdelingens fællesareal. Husdyr/kæledyr der opholder sig på fælles arealer skal føres i snor. Husdyr/kæledyr må ikke besørge på afdelingens område. (Er uheldet ude, er hundeejeren forpligtet til omgående at gøre rent efter hunden.) Husdyr/kæledyr må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj. Husdyr/kæledyr må ikke være til gene for de øvrige beboere. Såfremt husdyr/kæledyr er en hund skal der være lovpligtig hundeforsikring samt hunden skal være vaccineret. Alle former for Kamphund er ikke tilladt!!

6 HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. KÆLDERRUM M.M. Kælderrummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Der må ikke opbevares benzin eller andre brandbare væsker i kælderrummene. Følg i øvrigt myndighedernes gældende brandvedtægter. Husk at sikre at tingene er løftet fra gulvet pga. risiko for fugtskader. Rygning i kælderen er ikke tilladt. LEG OG BOLDSPIL Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre og p-kælder, ved indgangsdøre, på svalegangen og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Det er forældrenes ansvar at der bliver ryddet op efter børnenes leg. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træværk og facader eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. Det ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne. MASKINER Se STØJ OG STØJENDE ADFÆRD MUSIK Se STØJ OG STØJENDE ADFÆRD P-KÆLDER Der må kun parkeres i de afmærkede båser, med gyldig p-tilladelse. Op- / nedkørsel og kørselsveje skal holdes fri. Vis særlig agtpågivenhed ved op- og nedkørsel. Hvis bilen lækker olie eller andre væsker, er man pligtig at tørre det op, så det ikke skader gulvet eller er til fare for faldulykker, brand eller lignende. Rygning i P-kælderen er ikke tilladt. RÅDERET Der findes et særligt råderetskatalog for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. Råderetskataloget fås hos SAB.

7 SKADEDYR Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren. Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret. STØJ OG STØJENDE ADFÆRD Der skal vises hensyn til naboerne både indendørs og udendørs. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. Nattero i de sene aftentimer betyder efter kl. 22:00 til hverdag og efter kl 24:00 i weekenden. MUSIK, RADIO, FJERNSYN, MUSIKINSTRUMENTER M.M. Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer skal der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. MASKINER El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må benyttes i tidsrummet: mandag fredag kl lørdag kl søn - og helligdage kl VASK OG TØRRING Det er tilladt at tørre tøj på altanen, hvis der bruges et tørrestativ. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne. Vaskemaskine og/eller tørretumbler, må kun benyttes i tidsrummet kl VINDUER OG DØRE Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Når vinduerne åbnes skal sikringskrogen altid bruges, dog undtaget når der skal pudses vinduer. Bestyrelsen for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, og Samvirkende Boligselskab November 2011

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere