VVM-tilladelse til Letbane i Aarhusområdet etape 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-tilladelse til Letbane i Aarhusområdet etape 1"

Transkript

1 Aarhus Letbane I/S Att.: Dir. Claus Rehfeld Moshøj Søren Nymarks Vej Højbjerg Sendt pr. Den 4. december 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune VVM-tilladelse til Letbane i Aarhusområdet etape 1 Midttrafik, Letbanesekretariatet har ansøgt om VVM-tilladelse til anlæg af letbane i Aarhusområdet, etape 1. Projektet omfatter i hovedtræk etablering af letbanedrift på Grenaa- og Odderbanerne, herunder ombygning af en strækning fra Åhavevej via Aarhus H til Østbanetorvet, samt anlæg af en ca. 12 km ny banestrækning fra Nørreport via Randersvej, Skejby og Lisbjerg til Lystrup Station, herunder sammenfletning med og udvidelse af Grenaabanen vest for Lystrup, jf. vedhæftede kortbilag. Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej Aarhus C Sagsnr.: POB/12/ Journalnr.: P16 Sagsbeh.: Søren Sloth Lave Telefon: Direkte: Telefax: Anlæg af letbaner er obligatorisk VVM-pligtigt, og der er derfor tidligere udarbejdet kommuneplanretningslinje med tilhørende VVM-redegørelse for projektet: Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1, og VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Aarhusområdet etape 1. I forlængelse af kommuneplanlægningen er udarbejdet lokalplan for den nordlige delstrækning: Lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup, herunder Tillæg nr. 43 til Kommuneplan E-post: Direkte: Tillige er tidligere udarbejdet 2 lokalplaner, der begge giver mulighed for at nærmere bestemte vej- og banestrækninger kan ombygges til letbane: Lokalplan nr. 852 Busprioritering Randersvej mellem Stjernepladsen og Ringvejen og Lokalplan nr. 876 Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus.

2 Afgørelse Der meddeles hermed VVM-tilladelse til Aarhus Letbane etape 1 omfattende følgende anlæg/anlægsarbejder: Flytning af Odderbanen til eksisterende spor på baneterrænet på strækningen fra Åhavevej til Aarhus H samt ombygning af samme, så Odderbanen kan indgå i letbanedrift, herunder etablering af bro til at føre letbanen over sporgruppe 400 vest for Ringgadebroen og etablering af perron ved Aarhus Hovedbanegård. Odderbanens eksisterende spor overgår til anden jernbanedrift. Etablering af dobbeltsporet letbanestrækning med standsningssteder fra sporgruppe 500 (vest for Aarhus H) til Østbanetorvet station til erstatning for eksisterende Grenaabane, herunder anlæg af ny bro over Aarhus Å. Etablering af en ny dobbeltsporet letbanestrækning med standsningssteder fra krydset Kystvejen/Nørreport ad Nørreport, Nørrebrogade, Randersvej, Nehrus Allé, Olof Palmes Allé til krydset Olof Palmes Allé/Brendstrupgårdsvej og videre i eget tracé vest om Skejby, på bro over Søftenvej og Egåen, på bro over Djurslandmotorvejen, på bro over fremtidig vej (Klokhøjen) nord for og parallelt med Djurslandmotorvejen, på bro over nordligt tilløb til Egåen, på bro over Lisbjerg Bæk og videre frem til og sammenkobling med Grenaabanens eksisterende spor vest for Høvej Etablering af nyt spor langs Grenaabanen på strækningen fra vest for Høvej indtil øst for Sønderskovvej, herunder etablering af perroner på Lystrup station, så Grenaabanen kan indgå i letbanedrift, samt herunder etablering af ny/ændret underføring af Ellebækken under banen. Etablering af kontrolcenter, værksted og depotområde for letbanetog og vedligeholdelsesmateriel placeret i eksisterende sporgruppe 100 på baneterrænet vest for Ringgadebroen, herunder ombygning af adgangsspor og etablering af omkørselsspor til brug for jernbanetog til Banedanmarks værksted m.v. samt etablering af adgangsvej fra P. Hjort Lorentzens Vej. Etablering af omformerstationer på baneterræn ved togdepot i sporgruppe 100, på baneterræn/p-areal ved Ny Banegårdsgade, på p-areal ved Hjortholmsgade/Østbanetorvet station, på p-areal ved Nørre Boulevard/Nørrebrogade, på p- areal/bevokset areal ved Randersvej/Nehrus Allé, på bevokset areal ved Brendstrupgårdsvej, på dyrket/bevokset areal ved Herredsvej, på dyrket areal nord for Djurslandmotorvejen, på dyrket areal ved Elstedvej/Larsmindevej, dyrket areal ved Høvej og bevokset areal ved Lystrup station. Ombygning af berørte vej- og stianlæg, herunder kan der etableres en ny sti langs letbanen på strækningen fra Brendstrupgårdsvej til en fremtidig bygade i Lisbjerg. Etablering af regnvandsbassiner på dyrket areal ved Lisbjerg Bæk og på dyrket areal ved Høvej. Herudover kan der i tilknytning til anlægget indrettes midlertidige arbejdspladser til henstilling af skurvogne, entreprenørmaskiner og materialer, ligesom der kan foretages afledte anlægsarbejder i form af forlægning af delstrækninger af Egåen og Ellebækken. Side 2 af 11

3 Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 1. At letbanen som minimum elektrificeres på strækningerne fra togdepotet i sporgruppe 100 til Østbanetorvet station og fra krydset Kystvejen/Nørreport til Lystrup station. El-drift kan evt. på delstrækninger baseres på ledningsfri teknologi som eksempelvis batterier og superkapacitorer. 2. At det østlige letbanespor på strækningen fra Østbanetorvet station til Aarhus H udformes så det kan benyttes til godstogstrafik. 3. At udformning og anlæg af letbanen på strækningen fra Mindet til krydset Kystvejen/Nørreport, herunder ny banebro over Aarhus Å, koordineres med den igangværende etablering af nyt hovedbibliotek og central havneplads, herunder med hensyn til arkitektonisk udtryk, udformning og materialevalg til belægning, master, belysning, broaptering m.v. 4. At der som udgangspunkt ikke opsættes hegn langs med letbanen eller mellem letbanesporerne, herunder forudsættes eksisterende hegn på strækningen fra Mindet til Østbanetorvet station fjernet, når letbanetog indsættes til afløsning for jernbanetog (Desiro-tog) på strækningen. Der kan dog opsættes hegn på delstrækninger for at opnå tilfredsstillende sikkerhedsforhold. 5. At letbanebroerne over henholdsvis Søftenvej/Egåen, Djurslandmotorvejen, fremtidig vej (Klokhøjen)/nordligt tilløb til Egåen og Lisbjerg Bæk udformes med et arkitektonisk udtryk svarende til det i ansøgningsmaterialet viste udtryk, herunder at master til kørestrømsledninger placeres over (i vertikal forlængelse af) en bropille eller placeres på broramperne/brohæfterne, symmetrisk i forhold til den enkelte bro. 6. At letbanebroen over sporgruppe 400 udformes med et arkitektonisk udtryk svarende til det i ansøgningsmaterialet viste udtryk, og at eksisterende belysningssystem med wireophængte lamper i banegraven retableres omkring letbanebroen, og at opstilling af master til kørestrøm på letbanebroen og dennes ramper koordineres med opstilling af master til belysningssystemet, så der opnås et harmonisk udtryk af bro, kørestrømsanlæg og belysningssystem. 7. At letbanedæmningen syd for Djurslandmotorvejen etableres med skråningsanlæg 1:2, dog sådan at der foretages en landskabelig bearbejdning af dæmningsfoden/eksisterende terræn, så dæmningen vokser ud af det eksisterende terræn i den nordlige ende for at fremstå klart defineret i den sydlige ende ud mod Søftenvej ( Gl. Søftenvej ). 8. At letbanesporet på strækningen ad Nørrebrogade og Randersvej udformes med et nærmest retlinet forløb, der understreger vejstrækningens aksiale virkning, og under hensyn til at opnå og fastholde udsynet til havnen og Aarhus Bugten. 9. At letbanesporet på strækningerne fra krydset Kystvejen/Nørreport til stikrydsningen ved Tueager og i den fremtidige bygade i Lisbjerg etableres med græs, samt at letbanesporet på strækningerne fra Randersvej i Lisbjerg til standsningsstedet ved Kirkestien og fra Elstedvej til Bueris Bæk etableres med græs eller forberedes for, at skærver kan udskiftes til græs. Ved krydsning af veje og stier kan sporet etable- Side 3 af 11

4 res med asfalt eller anden fast belægning. I Nørreport på delstrækningen fra Mejlgade til Nørre Allé skal sporet etableres med eller forberedes for etablering af plantekasse mellem sporerne. 10. At der langs Nehrus Allé og Olof Palmes Allé samt langs strækningen fra forlagt Herredsvej frem til sammenkobling med Grenaabanens eksisterende spor vest for Høvej etableres beplantning svarende til ansøgningsmaterialets designkoncept. Beplantningen udføres efter aftale med Aarhus Kommune, Natur og Miljø. 11. At eventuelle kørestrømsledninger som udgangspunkt ophænges i master midtstillet mellem letbanesporerne. Dog kan køreledninger ophænges i tværfelter (tværgående bæretove) eller sidestillede master på korte delstrækninger ved krydsning af større veje samt andre steder, hvor det ikke er muligt/hensigtsmæssigt at anvende midtstillede master. På delstrækninger, hvor køreledninger ophænges i tværfelter, og der i dag er mange master i byrummet, eksempelvis ved Nordre Ringgade, skal etablering af tværfelter omfatte reduktion af antallet af master til andre formål svarende til ansøgningsmaterialets designkoncept. 12. At kørestrømsledninger som udgangspunkt ophænges uden bæretov på delstrækningerne: fra Mindet til Østbanetorvet station, fra Kystvejen til Tueager og i den fremtidige bygade i Lisbjerg frem til Kirkestien svarende til principperne i ansøgningsmaterialets designkoncept 13. At der etableres faunapassager ved letbanens krydsning af Egå, nordligt tilløb til Egå, Lisbjerg Bæk, Bueris Bæk og Ellebæk, herunder at underføringerne som minimum dimensioneres som vådpassager niveau A2+eksisterende lokalvej, B1+stimulighed, A2, C henholdsvis B1 i henhold til vejreglen Fauna- og Menneskepassager en vejledning (november 2011). Der kan i forbindelse med letbaneprojektet eller efterfølgende etableres stier i faunapassagerne forudsat, at der i faunapassagerne er den nødvendige plads til kombinerede fauna- og menneskepassager i henhold til ovennævnte vejregel. 14. At anlægsarbejdet tilrettelægges og udføres under hensyn til odder- og flagermusbestandene langs Egå, herunder at arbejdet med etablering af bropiller allernærmest Egåen, dvs. de 3 bropiller mellem station og (nordgående retning), og brofag mellem disse udføres inden for perioden 1. juli 1. oktober, og at arbejdet udføres på en måde, så dyrene kan vænne sig til forstyrrelsen. Etablering af brofag kan dog foregå i forlængelse af ovennævnte periode, såfremt arbejdet foregår i højden fra tilgrænsende brofag og ikke fra terræn lige omkring åen. Arbejde om natten skal så vidt muligt undgås, og kan kun finde sted hvis det er konstruktionsmæssigt nødvendigt (eksempelvis støbning i kontinuert proces). Anvendelse af lys skal ligeledes begrænses mest muligt, og såfremt anvendelse af sikkerhedsbelysning ikke kan undgås, skal anvendes gult lys, som ikke tiltrækker insekter og dermed flagermus. Træer og buske, som kan fungere som skjulested for flagermus henholdsvis oddere skal så vidt muligt bevares, og ifald fældning af træer ikke kan undgås, skal fældning udføres i september og oktober. Træer kan dog tillige fældes i juli og august, hvis det forinden dokumenteres, at træerne ikke er rastested for flagermus. Efter Side 4 af 11

5 anlægsarbejdets afslutning skal der plantes træer til genetablering af ledelinjerne for flagermus. Beplantningen udføres efter aftale med Aarhus Kommune, Natur og Miljø. 15. At anlægsarbejdet tilrettelægges og udføres under hensyn til flagermusbestandene langs nordligt tilløb til Egåen, Kirkestien, tilløb til Lisbjerg Bæk, Lisbjerg Bæk og Ellebækken, herunder at fældning af træer her begrænses til selve letbanetracéet og alene foretages i september og oktober, at arbejde om natten så vidt muligt undgås i perioden fra medio marts til november, og at der, såfremt anvendelse af sikkerhedsbelysning ikke kan undgås, anvendes gult lys, som ikke tiltrækker insekter og dermed flagermus. Efter anlægsarbejdets afslutning skal der plantes træer til genetablering af ledelinjerne for flagermus. Beplantningen udføres efter aftale med Aarhus Kommune, Natur og Miljø. 16. At anlægsarbejde i og nær beskyttede naturarealer og nær vandløb tilrettelægges og udføres, så områderne berøres mindst muligt, herunder at kørsel i videst muligt omfang foregår på bestående veje og markveje, samt at der benyttes køreplader, hvis kørsel i de beskyttede områder ikke kan undgås. 17. At anlægsarbejde, herunder evt. midlertidige lokale grundvandssænkninger, i og nær vådområder og vandløb tilrettelægges og udføres, så der ikke sker dræning af vådområder og vandløb, og så der ikke tilføres materialer til vandløbene, undtagen opfyldning i forbindelse med forlægning af delstrækninger af Egåen og Ellebækken. 18. At erosion fra brinker, blotlagte arealer og skråningsanlæg forebygges ved anvendelse af geotekstil, stråmåtter eller lignende og/eller tilsåning/tilplantning. 19. At arealer til henstilling af skurvogne, entreprenørmaskiner og materialer indrettes og drives, så der ikke er risiko for, at forurenende stoffer nedsiver til grundvandet eller udledes til vandløb og vådområder. Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 4, nr. 2 i Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planlovens 56, stk. 1. I forbindelse med detaljering af letbaneprojektet er der foretaget en række ændringer af projektet i forhold til det projekt, der lå til grund for udarbejdelsen af VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Aarhusområdet etape 1. Det er i vedlagte notat: Aarhus Letbane projektændringer, vurderet, at ændringerne, herunder ændringer ved letbanens togdepot og værkstedsområde, ophængning af kørestrømsledninger i midtstillede master på strækningerne langs havnen, ad Nørrebrogade og ad Randersvej, udretning af skarp kurve nordvest for Skejby og justering af banens forløb syd for den fremtidige Lisbjerg bygade, samt ændringer i tilgrænsende vandløb Egåen og Ellebækken, ikke kan være til skade for miljøet, og således ikke er omfattet af punkt 14 Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet i bilag 2 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af Side 5 af 11

6 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Projektændringer kan således realiseres uden fornyet kommuneplanlægning og supplering af den foreliggende VVM-redegørelse. Baggrund for afgørelsen Etablering af letbanetrafik i Aarhus har bl.a. til formål at forbedre den kollektive trafik med et højklasset kollektivt trafiksystem med stor kapacitet og hyppige afgange i en af de største trafikkorridorer i Aarhus og sammenkoble denne med forbindelser til oplandet mod syd og nordøst samt at understøtte den planlagte byudvikling, herunder især omdannelsen af De Bynære Havnearealer, udvidelsen af Det Nye Universitetshospital i Skejby og etableringen af nye byer i Lisbjerg og Elev. Etablering af letbanen har endvidere til formål at understøtte klimaplanens mål om at fremme el-drevne trafiksystemer, der på sigt kan forsynes med el fra CO 2 -neutral elfremstilling, og at fremme overflytning af bilister til den kollektive trafik, for at nedbringe CO 2 -udledningen fra trafikken. VVM-tilladelsen til realisering af letbaneprojektet gives på en række vilkår, som har til formål at sikre gennemførelsen af foranstaltninger, der kan afhjælpe projektets påvirkning af omgivelserne. Tilladelsens vilkår 1 har dels til formål at fremme el-drevet trafik med henblik på at nedbringe CO 2 -udledningen fra trafikken, dels at sikre tilfredsstillende luftkvalitet og mindske banens støjbidrag på de mest trafikerede strækninger i byområde. Vilkår 2 har til formål at sikre, at der fortsat kan køres godstog mellem Grenaa og Aarhus med tilslutning til det overordnede jernbanenet. Dette har været en grundlæggende præmis for indførelsen af letbanetrafik i Aarhus. Letbanen vil blive et markant element i bybilledet og i landskabet, hvorfor det er vigtigt at sikre letbanens æstetisk sammenhæng med og tilpasning til de bydele, byrum og landskaber, som letbanen etableres i. Tilladelsens vilkår 3-12 har alle til formål at sikre dette. Vilkår 3 har endvidere til formål at sikre en koordinering af anlægsarbejdet til realisering af letbanen med igangværende anlægsarbejde på De Bynære Havnearealer, og vilkår 4 har tillige til formål at skabe bedre sammenhæng mellem Aarhus midtby og havnefronten ved at forbedre fodgængere og cyklisters mulighed for at krydse banen langs havnen. Langt hovedparten af letbanen forløber i eksisterende bane-, vej- eller terrænniveau. Men enkelte steder hæves banen betydeligt over terræn på broer for at krydse eksisterende infrastrukturanlæg og vandløb. Vilkår 5-7 har til formål, at sikre en arkitektonisk kvalitet i udformningen af disse broer, som modsvarer anlæggenes markante placeringer, og for så Side 6 af 11

7 vidt angår den tilhørende dæmningen syd for Djurslandmotorvejen, at der foretages en tilpasning til omliggende terræn. I den forbindelse er der lagt vægt på, at dæmningen vokser ud af et lokalt højdepunkt øst for dæmningen henholdsvis op af bearbejdet terræn/jorddepot, der står tilbage fra det tidligere motorvejsbyggeri i området, for så at stå klart defineret med skråningsanlæg 1:2 i den sydlige ende af dæmningen, hvorfra en dalbro fører letbanen mod syd over Egådalen til en dæmning med skråningsanlæg 1:2 på den nordvendte bakkeskråning, som er under byudvikling nord for Skejby. Tilsvarende er der lagt vægt på, at lampeloftet over baneterrænet vest for Ringgadebroen retableres, når letbanebroen udformet som en kurve hen over sporgruppe 400 rager op gennem lampeloftet. Vilkår 8-9 og har bl.a. til formål at sikre, at letbanen med sit græsklædte sporareal og med sine master og kørestrømsledninger bliver grønne retningsgivende elementer i de byområder og gaderum, som banen forløber igennem, herunder at sikre mulighed for, at banen også i de fremtidige byområder ved Lisbjerg og Elev kan gives et tilsvarende grønt og retningsgivende udtryk. Samtidigt tilsigtes, at master og kørestrømsledninger ikke bliver for dominerende i byrummet og herunder specielt, at ophængning af kørestrømsledninger ikke hindrer udsigten til og den visuelle kontakt med Aarhus Bugten fra Randersvej og Nørrebrogade. I den forbindelse er der ved godkendelsen lagt vægt på, at hensynet til udsigten ikke i tilstrækkelig grad har kunnet varetages med den oprindeligt i VVM-redegørelsen forventede ophængning af kørestrømsledninger i tværgående wirer på delstrækningen ad Nørrebrogade og Randersvej, idet dette efterfølgende har vist sig at forudsætte opsætning af flere master mellem eksisterende belysningsmaster i vejsiden (fortovs bagkant) og anvendelse af bæretove (dobbeltwire) på tværs over vejen. Dette er vurderet, dels at ville give et forstyrrende wire-scape over vejen og visuel uro i masterækkerne i siderne af vejen. Af den grund er det i stedet valgt at tillade anvendelse af midtstillede master på strækningen, da det vurderes, at dette bedre opretholder udsigten til bugten og genopretter og understreger vejens aksiale karakter. På delstrækninger eksempelvis ved større vejkryds er det dog ikke muligt eller hensigtsmæssigt, at anvende midtstillede master, hvorfor køreledningerne sådanne steder tillades ophængt i wirer fastgjort i master opstillet i vejsiden. I fald der er mange forskellige master i det pågældende vejrum, dette er eksempelvis tilfældet ved Nordre Ringgade, er det for at undgå visuel uro forudsat, at der sker en reduktion i antallet af master ved at opstille master, der kan benyttes til flere formål, og så nedtage de master, som overflødiggøres. Vilkår 10 har til formål at sikre, at der etableres beplantning med henblik på dels at opretholde/genetablere en sammenhængende grøn struktur i området langs Nehrus Allé og Olof Palmes Allé, dels at indpasse banen i landskabet og understrege dens forløb i det åbne land. Side 7 af 11

8 Letbanen krydser flere vandløb, hvor der af hensyn til opretholdelse af spredningsveje for dyr skal etableres faunapassager samt i en række tilfælde også menneskepassager. Vilkår 13 har til formål at sikre dette, herunder fastsætte minimumsniveauet for fauna- og menneskepassagerne ved de enkelte vandløb. Ved nogle af de faunapassager, hvor der ikke er krav om etablering af menneskepassage, åbnes der mulighed for, at der nu eller senere kan etableres stier i faunapassagen, eksempelvis i forbindelse fremtidig byudvikling. Der er registreret forekomst af odder ved Egåen og af flagermus flere steder i og langs Egådalen. Odder og flagermus er strengt beskyttede dyrearter i henhold til EUhabitatdirektivets bilag IV. Tilladelsens vilkår 14 og 15 har derfor til formål at sikre, at anlægsarbejderne tilrettelægges og udføres, så de ikke beskadiger eller ødelægger disse arters yngle- eller rasteområder. I og omkring Egådalen lever flere andre arter, eksempelvis stor vandsalamander, der også er beskyttede i henhold til EU-habitatdirektivets bilag IV, men det er kun odder og flagermus, der er registreret eller fundet egnede levesteder for i nærheden af letbanens forløb. Odderen lever i og langs Egåen, og ådalen tjener både som levested og spredningskorridor for arten. Der er i letbaneprojektet taget hensyn til odderens fortsatte gode levemulighder i Egådalen ved etablering af en dalbro over Egåen fra syd for den ny Søftenvej til nord for den gamle Søftenvej, samt ved etablering af faunapassager ved krydsningerne af det nordlige tilløb til Egå, Lisbjerg Bæk og Ellebækken. Derudover skal anlægsarbejderne tilrettelægges og udføres sådan, så odder gradvist kan vænne sig til de midlertidige forstyrrelser og søge væk fra anlægsarbejdet. Endelig skal det undgås at beskadige vandløbsnære bevoksninger, som kan give odderen skjulemuligheder. Hertil kommer at anlægsarbejderne allernærmest Egåen gennemføres i perioden juli-september, hvor dyrene har lettest ved at finde føde og således bedst vil kunne klare forstyrrelserne. Arbejdet med etablering af broen over Egåen kan fortsætte i forlængelse af nævnte periode, men i givet fald på en måde, hvor arbejdet foregår i højden og ikke fra terræn lige omkring åen. Der forekommer med sikkerhed sydflagermus i projektområdet nord for Aarhus. De er observeret ved både Egåen og ved Kirkestien syd for Lisbjerg og er formentlig almindelige i hele området. Der er desuden observeret andre flagermusarter, som dog ikke har kunnet artsbestemmes. Ved letbanens krydsning af ledelinjer, herunder især ledelinjerne ved Kirkestien og Lisbjerg Bæk, vil fældning af høje træer søges begrænset til et minimum og til at foregå i perioden september-oktober. Når anlægsarbejdet er slut, genplantes træer. Ligeledes skal arbejde om natten i perioden marts til november søges undgået, og hvis der anvendes sikkerhedsbelysning, skal der anvendes lamper med gult lys, som ikke tiltrækker insekter og dermed flagermus. Med de beskrevne foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelse af odder og flagermus, herunder etablering af faunapassager langs vandløb, udførelse af anlægsarbejder på bestemte tidspunkter af året og genetablering af ledelinjer forventes letbaneprojektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger af yngle- eller rasteområder for de strengt Side 8 af 11

9 beskyttede arter i området, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. I driftsfasen kan det dog udelukkes, at der vil forekomme trafikdrab af enkeltindivider af især lavtflyvende arter af flagermus ved kollision med letbanetog. Dette forventes dog ikke at få væsentlige indvirkninger på opretholdelse af flagermusbestanden i området. Hertil kommer, at letbaneprojektet vurderes ikke at ville beskadige plantearter optaget på EU-habitatdirektivets bilag IV, idet der ikke er registreret forekomst af sådanne arter i projektområdet, herunder ikke ved de besigtigelser, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse og miljørapport for projektet. Ligeledes vurderes letbaneprojektet ikke at medføre væsentlig påvirkning af udpegede Natura2000-områder, idet nærmeste Natura2000-område er området omkring Brabrand Sø, der ligger ca m vest for baneterrænet (opstrøms Aarhus Å). Vilkår 16, 17 og 18 skal sikre, at anlægsarbejderne tilrettelægges og udføres under hensyn til, at naturområder, som vandhuller, vandløb, moser, enge og overdrev, herunder især de, der er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens 3, berøres mindst muligt og ikke ødelægges. Herunder er det vigtigt, at våde områder opretholdes som våd natur, og at der ikke udvaskes jord og sand m.v. til vandløbene, eksempelvis under kraftige regnskyl. Letbaneprojektet kan ikke gennemføres helt uden at berøre natur, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Der er derfor (i særskilte afgørelser) meddelt dispensation til gennemførelse af de nødvendige arbejder, eksempelvis i Ellebækken, Lisbjerg Bæk, Egåen og engarealer ved Egåen. Vilkår i nærværende VVM-tilladelse er ikke til hinder for, at sådanne tilladte arbejder kan gennemføres. Vilkår 19 har til formål at forebygge forurening af grundvand, vandløb og vådområder med forurenende stoffer, eksempelvis olie, fra henstilling og håndtering af entreprenørmaskiner på de arbejdspladser, der indrettes langs letbanen i anlægsperioden. Ved meddelelse af tilladelsen, er Aarhus Kommune endvidere opmærksom på, at eksisterende 150 kv luftledningssystem Hasle-Mollerup nord for Skejby ombygges med henblik på at sikre tilfredsstillende frihøjde mellem letbanen og højspændingsledningen. Herunder er der ved meddelelse af tilladelsen lagt vægt på oplysning om, at ombygningen sker ved, at den eksisterende, nærmeste højspændingsmast (mast nr. 20) vest for letbanen flyttes ca. 140 m mod øst til en placering umiddelbart vest for letbanedæmningen, og at der ca. midt mellem denne nye mast nr. 20 og den eksisterende mast nr. 19 opstilles en ny mast (nr. 19A), der svarer til eksisterende mast nr. 19. Med den angivne udformning af ledningsanlægget vurderes dette at svare til det eksisterende anlæg, herunder for så vidt angår den visuelle fremtræden i landskabet, idet den tilføjede højspændingsmast svarer til eksisterende master, og der fortsat opretholdes et harmonisk udseende med hensyn til masteplacering, mastehøjder og ledningsforløb. Side 9 af 11

10 Andre tilladelser Der er med denne VVM-tilladelse ikke taget stilling til andre nødvendige tilladelser efter anden lovgivning eller til bygherrens adkomst til de nødvendige arealer. Tilladelsen kan således først udnyttes i takt med, at bygherren har adkomst til arealerne og har indhentet andre tilladelser, herunder: Byggetilladelse, landzonetilladelse, godkendelse af vejtilslutninger, dispensation fra fredskovspligt, dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, tilladelse til afledning af overfladevand og til grundvandssænkning, samt foretaget anmeldelse af støjende og støvende anlægsarbejde. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i planlovens 58, 59 og 60 af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål. Afgørelsen kan desuden påklages af miljøministeren ved Naturstyrelsen. Klage skal være skriftlig og indsendes til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C eller pr. til der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger fra afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klage sende en opkrævning på gebyret. Yderligere oplysning om klageregler og gebyrordningen, herunder om tilbagebetaling af gebyret, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder regnet fra den offentlige annoncering. Afgørelsen vil blive annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside Med venlig hilsen Lisbeth Errboe Svendsen Forvaltningschef Side 10 af 11

11 Bilag: Kortbilag 1 og 2 Notat af 4. december 2012: Aarhus Letbane projektændringer Kopi til: Letbanesekretariatet, att.: Ole Sørensen Letbanesekretariatet, att.: Britta Degn Cowi, att.: Morten Springdorf Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland Transportministeriet Vejdirektoratet Banedanmark Region Midtjylland, Regional udvikling Midtjyske Jernbaner N1 A/S Odder Kommune Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune Aarhus Kommune Niels Schmidt Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet Natur og Miljø Trafik og Veje Arealudvikling Aarhus Ejendomsforvaltningen Side 11 af 11

12 Lystrup Hø ve j El le kk en Buer Elsted k vej is Bæ Larsm Lisb jerg en Gr en an åb indev ej Bæk bæ Djurslandsmotorvejen Lisbjerg en i jerg Lisb Terp j sve der Ran ad Byg Tilløb til Egåen jen otorve ndsm Djursla Egåen Sø ften vej Hu m leh us ve j Skejby Landsby ds rre He Signaturforklaring ger Tua Nyt letbanetracé Eksisterende bane Standsningssted Omformerstation Oluf Palm e s Allé Broanlæg nds trup går dsv ej Aarhus Universitetshospital Regnvandsbassin Bre He rre ds ve j ve js for læ gn ing Oversigtskort Letbane i Aarhusområdet etape 1 Kort 1 af 2 hr Ne us Mål: 1: Dato: Udarbejdet af: Aarhus Letbane Allé j

13 h Ne vej ing R lby Vej j gve sle Ha Rin Stoc kholm sgad e sve der Ran Stje j rnep lads en e ggad e Rin r Nord ade rog reb Nør ade Kys tveje n Nørreg n Depot roe deb gga Rin us Aarh gård e dban Hove Oversigtskort Letbane i Aarhusområdet etape 1 Kort 2 af 2 Signaturforklaring Nyt letbanetracé Eksisterende bane Standsningssted Omformerstation Broanlæg Regnvandsbassin Mål: 1: Dato: Udarbejdet af: Aarhus Letbane

14 Notat Emne: Til: Kopi til: Aarhus Letbane vurdering af projektændringer i forhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14 Sagen Den 4. december 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Letbane - projektændringer Der er udarbejdet kommuneplanretningslinje med tilhørende VVMredegørelse og miljørapport for Letbane i Aarhusområdet etape 1 omfattende etablering af letbanedrift på Grenaa- og Odderbanerne samt på en ny strækning fra Åhavevej via Aarhus H, De Bynære Havnearealer, Skejby og Lisbjerg til Lystrup Station. Jf. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1, som trådte i kraft ved offentliggørelse 6. juli I forbindelse med at Letbanesekretariatet har anmodet om VVMtilladelse til etablering af Aarhus Letbane har Letbanesekretariatet beskrevet en række projektændringer, der indgår i arbejdet med skitseprojektet for letbanen, i forhold til den beskrivelse af projektet, der lå til grund for udarbejdelsen af kommuneplanretningslinjen og VVMredegørelsen. Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej Aarhus C Sagsnr.: POB/12/ Journalnr.: P16 Sagsbeh.: Søren Sloth Lave Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Ændringer i projektet kan være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14 Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (BEK 1510 af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning). I givet fald vil ændringerne skulle screenes efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 for at afgøre, om de må antages at påvirke miljøet væsentligt. Inden der meddeles VVM-tilladelse til etablering af Aarhus Letbane må det derfor vurderes, om der skal foretages VVM-screening af projektæn-

15 dringerne og i forlængelse heraf evt. vil være behov for at supplere VVM-redegørelsen. Det helt centrale er i første omgang, om ændringerne kan være til skade for miljøet set i relation til VVM-reglernes brede miljøbegreb. Her ses på om de miljøpåvirkninger, som anlægget (letbanen) kan give anledning til, vil blive forstærket som følge af ændringerne, eller om ændringerne vil medføre nye miljøpåvirkninger, eller om ændringerne vil påvirke nye eller mere sårbare områder. Nedenstående gennemgås de enkelte projektændringer for, om ændringerne kan være til skade for miljøet. Ved tunnel F i den sydlige del af baneterrænet etableres forbindelse (skiftespor) mellem letbanesporet og et eksisterende rangerspor af hensyn til at kunne foretage sporvedligehold af letbanen mod Odder med traditionelt jernbanevedligeholdelsesmateriel. Under drift vil sporskiftet være aflåst, så der ikke kan ske sammenblanding af letbanemateriel og jernbanemateriel. Da ændringen ikke ændrer miljøpåvirkningen fra letbaneprojektet, og da den foretages på det eksisterende baneterræn, hvor der i forvejen er spor og derfor ikke er ændringer i sårbarheden, kan ændringen ikke være til skade for miljøet. På baneterrænet vest for Ringgadebroen etableres der to sportilslutninger fra letbanen til togdepot- og værkstedsområdet i sporgruppe 100. Oprindeligt var kun planlagt for én sportilslutning til depotområdet, men af hensyn til fleksibiliteten etableres to sportilslutninger umiddelbart ved siden af hinanden omkring det sted, hvor afgrening af sporet til depot var forudsat. Ændringen medfører mindre ændringer i de støttemure, der etableres langs letbanesporene i forbindelse med niveauforskelle i forhold til eksisterende jernbanespor i området, men medfører ellers ikke ændringer i påvirkningen af omgivelserne. Da ændringen foretages på det eksisterende baneterræn, hvor der i forvejen er spor og derfor ikke er ændringer i sårbarheden, kan ændringen ikke være til skade for miljøet. På baneterrænet vest for Ringgadebroen etableres der et nyt omfartsspor nord om letbanens togdepot- og værkstedsområde i sporgruppe 100, så der i princippet opretholdes uændret tilkørselsmulighed til Banedanmarks værksted m.v. ved Ringgadebroen. Omfartssporet etableres ca. 35 m nord for det nordligste spor i sporgruppe 100 op mod tracéet for et tidligere sidespor, og ca. 35 m syd for et mindre antal haver, der ligger inde på Banedanmarks/DSB Ejendommes arealer i den nordlige del baneterrænet ved Åbrinkvej. Mellem haverne og omfartssporet er for nyligt etableret en stiforbindelse mellem P. Hjort Lorentzens Vej og Brabrandstien ved Aarhus Å. Anden egentlig naboanvendelse er boldbaner på den anden side af Aarhus Å i en afstand af ca. 250 m. Da sporet etableres på en del af baneterrænet, hvor der tidligere har været spor, anses områdets sårbarhed at svare til det eksisterende sporområde. I forbindelse med anlæg af omfartssporet samt i forbindelse med indretning af togdepot og opførelse af værkstedsbygninger skal der flyttes en større mængde jord, idet det er Side 2 af 10

16 nødvendigt at fjerne en del af en eksisterende dæmning fra den tidligere Hammelbane. Af den samlede mængde jord der skal flyttes ved sporgruppe 100 forventes hovedparten at være ren eller lettere forurenet jord, men op mod ca m 3 forventes at være forurenet jord. Da den forurenede jord bortskaffes til enten miljøgodkendt indbygning i ramper/dæmninger, der etableres på baneterrænet i forbindelse med letbanen (altså inden for samme matrikel og ikke i et mere sårbart område), eller til anden miljøgodkendt modtageanlæg, forventes jordflytningen ikke at medføre øget påvirkning af miljøet. Fjernelse af en del af dæmningen fra den tidligere Hammelbane reducerer dæmningens effekt som støjvold, men dels vil nogle af værkstedsbygningerne virke som støjskærm, dels er togsættene elektriske og dermed mindre støjende end de dieseltog, der i dag benytter sporgruppe 100, og der forventes således ikke forøget støjniveau fra depotområdet. Ligeledes forventes kørsel med tog til Banedanmarks værksted ved Ringgadebroen via det nye omfartsspor kun at medføre mindre ændringer i støjbidraget uden for baneterrænet. Hertil kommer, at sporet kun forventes benyttet af få tog, i størrelsesordnen ca. 10 togpassager pr. døgn. På baggrund af ovenstående vurderes ændringerne ved togdepot og værksted i form af jordflytning og etablering af omfartsspor ikke at kunne være til skade for miljøet. På baneterrænet vest for Ringgadebroen udformes broen, der etableres for at føre letbanen over sporgruppe 400, som en 3-fagsbro mod oprindeligt forventet en bro med flere fag. Ændringen foretages for at give mere plads (fritrum) til kørsel med tog i sporgruppe 400. Udformningen som en 3-fagsbro ændrer broens udseende ift. det, der er vist i VVM-redegørelsen, men idet der allerede i kommuneplanretningslinjen er forudsat en arkitektonisk bearbejdning af broen, og ændringen er indgået heri, vurderes ændringen ikke at kunne være til skade for miljøet. Umiddelbart vest for letbanens standsningssted på Aarhus H etableres et vendespor. Aarhus H er selvsagt et betydende standsningssted, hvor der skal være mulighed for, at letbanetog kan krydse hinanden, herunder vil der være togsæt/linjer, som får endestation på Aarhus H, og som derfor skal kunne henstilles, til toget kører tilbage igen. For at opnå større fleksibilitet og robusthed i trafikafviklingen etableres derfor et vendespor mellem de to letbanespor vest for perronen, i stedet for at det ville være nødvendigt at køre letbanetogene til eksempelvis sporgruppe 500 for at vende eller vente. Vendesporet etableres hovedsageligt på et restareal mellem de to letbanespor, som på dette sted er trukket fra hinanden for at køre inde på hver side af perronen, og kræver således ikke inddragelse af naboarealer. Da vendesporet etableres i umiddelbar tilknytning til perronafsnittet på Aarhus H, hvor tog standser, venter og sætter i gang, herunder dieseldrevne tog ved andre perroner, og da der vil være elektrisk letbanedrift på de pågældende strækning, forventes ventende letbanetog ikke at give anledning til hørbare ændringer i støjniveauet fra togdriften. Ændringen vurderes således ikke at kunne være til skade for miljøet. Side 3 af 10

17 Ved Mindet etableres der fodgængerpassage/sti på den bro, der anlægges for at føre letbanen over Aarhus Å. Det var og er fortsat hensigten at fodgængere og cyklister benytter den nyanlagte bro umiddelbart øst for letbanebroen, hvorfor broen oprindeligt forventedes udformet, så der ikke kunne komme fodgængere på den. Da det imidlertid ikke kan udelukkes, at der ville komme fodgængere på broen, og der således af sikkerhedsmæssige grunde skulle etableres mulighed for at undvige tog, er det fundet mest hensigtsmæssigt alligevel at etablere egentlig fodgængerpassage/sti på broen. Broen bliver således bredere end forventet ved udarbejdelse af VVM-redegørelsen. Da der skal føres to banespor på den nye bro, vil denne i alle tilfælde blive bredere end den nuværende bro med kun et spor. Og idet kajkanterne, herunder åens udmunding i havnebassinet, ombygges som led i frilægning af åen og ombygning af vej- og forplads i forbindelse med opførelse af nyt hovedbibliotek (Dokk1), og der vil ske en arkitektonisk tilpasning af broen til de øvrige nye anlæg i området, vurderes ændringen af broen ikke at kunne være til skade for miljøet. På strækningen langs havnen og på strækningen ad Nørrebrogade og Randersvej ophænges kørestrømsledninger i master opstillet mellem letbanesporerne, i stedet for ophængt i tværgående wirer ophængt mellem master og/eller bygningsfacader. I VVM-redegørelsen er kørestrømsledningerne på disse strækninger vist ophængt i tværgående wirer fastgjort i bygningsfacader og/eller i master opstillet ved siden af letbanesporet eller i siden af vejen. I kommuneplanretningslinjen er det dog forudsat, at letbanen, herunder bl.a. kørestrømsanlæg og master, tilpasses de byrum, som letbanen føres gennem, herunder bl.a., at letbanen på strækningen langs havnen integreres i de fremtidige pladser ved havnefronten, og at letbanen på strækningen ad Nørrebrogade og Randersvej (fra Nørreport til Nehrus Allé) udformes med et sporforløb, der understreger vejens aksiale virkning, og i øvrigt udformes under hensyn til at opnå og fastholde udsynet til havnen og vandet. For så vidt angår strækningen langs havnen er det i samarbejde mellem projektet Urban Media Space, der står for udformningen af de nye havnepladser og vejstrækningen fra Europa Plads til Kystvejen, og Letbanesekretariatet besluttet at anvende midterstillede master til kørestrømsledninger og belysning af letbanen. Dette passer bedst ind i det overordnede belysningskoncept på strækningen, hvor der opstilles høje belysningsmaster inde ved husfacaden, og hvor højden af master så nedtrappes ud mod vandet. For så vidt angår strækningen fra Nørreport til Nehrus Allé har detaljeringen af letbaneprojektet vist, at ophængning af tværgående wirer til ophæng af kørestrømsledninger kun på korte delstrækninger vil kunne fastgøres i bygningsfacader. Det har også vist sig, at opstilling af master i bagkant fortov vil give visuel uro, dels fordi masterne placeres mellem eksisterende belysningsmaster og afviger med hensyn til højde og indbyrdes placering, dels fordi det vil være nødvendigt at anvende bæretov (dobbeltwire) på tværs af vejen. Og desuden har det vist sig, at eventuel integrering af vejbelysning og ophæng af kørestrøm for at reducere antallet af master og give visuel ro i siden af vejen (bag fortov), i stedet vil indebære ophængning af wirer i 3-4 niveauer (wirer og bæretov til ophæng af kørestrømsledning, og wirer med bæretov til ophængning af lamper), hvilket vurderes Side 4 af 10

18 delvist at lukke og væsentligt forringe udsigten til bugten. På den baggrund er det (pånær ved de større krydsende veje) valgt i stedet at ophænge kørestrømsledningerne i master placeret mellem letbanesporerne, hvilket er vurderet bedst at opretholde udsigten til bugten, samt sammen med letbanens græsklædte og næsten retlinede sporareal bedst at opretholde vejrummets kvaliteter, herunder i højere grad at skabe ro i gadebilledet. Idet ændringerne foretages for at varetage de ønskede æstetiske/visuelle hensyn, og samtidig ikke vurderes at give anledning til andre påvirkninger af omgivelserne, vurderes ændringerne ikke at kunne være til skade for miljøet. I Nehrus Allé forskydes letbanens spor mod nord for at undgå ombygning af en varmetransmissionsledning i den sydlige side af vejen. Ændringen vurderes ikke at være til skade for miljøet, idet eneste ændring i miljøpåvirkningerne er en marginal øget inddragelse af grønt areal langs DR s bygning. Trods arealinddragelsen holdes fortsat respektafstand til chauccéstensvolden langs bygningen. Kryds og vendeanlæg for biltrafik på Olof Palmes Allé var oprindeligt tænkt udformet som rundkørsler. Udformningen ændres til henholdsvis et signalreguleret kryds ved Nehrus Allé henholdsvis et signalreguleret kompakt vendeanlæg ved Magrethediget for at optimere trafikafviklingen, herunder tilgodese svingende biltrafik. Den ændrede udformning af anlæggene medfører ingen ændringer i de forventede miljøpåvirkninger, herunder ikke i inddragelse af areal. Standsningsstedet ved Aarhus Universitetshospital, Skejby udformes med 4 letbanespor mod oprindeligt tænkt 3 spor. Standsningsstedet er et betydende standsningssted, hvor der skal være mulighed for at letbanetog kan krydse hinanden, herunder vil der være togsæt, som får endestation ved standsningsstedet, og som derfor skal kunne henstilles, til de kører tilbage igen. For at opnå større fleksibilitet og robusthed i trafikafviklingen etableres et ekstra spor mellem perronerne. Ændringen vurderes ikke at være til skade for miljøet, idet eneste ændring i miljøpåvirkningerne er en marginal øget inddragelse af ubebygget areal i byudviklingsområdet øst for letbanen. Mellem Herredsvej og Søftenvej forbedres en forholdsvis skarp kurve, hvorved letbane gives et mere lige forløb nordvest for Skejby landsby, herunder skabes mulighed for fremtidig etablering af et standsningssted på delstrækningen. Letbanens oprindelige kurvede forløb i området var betinget af hensynet til at passere uden om en eksisterende bygning. Denne bygning er nu nedrevet, og der er således mulighed for at optimere letbanens forløb, hvorved banen flyttes op til ca. 100 m mod vest. Der vil således blive større afstand til eksisterende boligbebyggelse i Skejby, uden dog at komme så tæt på andre boliger, at der er risiko for støjpåvirkning af boligerne. Ændringen af letbanens forløb foretages inden for et kommunalt ejet område, der er kommuneplanlagt til fremtidigt erhvervsområde. Området er opkøbt til byudvikling, men endnu ikke er detailplanlagt, og letbanens ændrede forløb kan således lægges til grund ved den forestående lokalplanlægning, herunder ses muligheden for at etablere et standsningssted på strækningen at være en Side 5 af 10

19 fordel ved den fremtidige udbygning af erhvervsområdet. Ændringen vurderes således ikke at få negative konsekvenser for arealanvendelsen i området. Med det ændrede forløb følger letbanen i højere eller samme grad terrænet som i det oprindeligt forventede forløb. Den visuelle påvirkning af landskabet ændres således ikke, ligesom forbruget af sten- og grusmaterialer samt mængden af overskudsjord forventes uændret eller reduceret marginalt. Ændring af banens forløb berører ikke følsomme områder, som beskyttede naturområder eller lignende, men forventes i stedet at reducere påvirkningen af et overdrevsområde ved Koldkær Bæk, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3, mindre end letbanens oprindeligt forventede forløb. Ændringen af letbanens forløb og muligheden for evt. at etablere et standsningssted i det fremtidige erhvervsområde mellem Herrredsvej og Søftenvej vurderes derfor ikke at kunne være til skade for miljøet. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 907 for den nordlige delstrækning af letbanen er der udarbejdet kommuneplantillæg for kurveudretningen. Ved letbanens krydsning på bro over den fremtidige vej, Klokhøjen (Parallelvejen), i Lisbjerg reduceres frihøjden i faunapassage langs nordligt tilløb til Egå i forhold til den oprindeligt forventede faunapassage. Oprindeligt var det forventet, at faunapassagen skulle udføres med en frihøjde, så rådyr kunne færdes langs vandløbet. I mellemtiden er dog vedtaget kommuneplantillæg for den fremtidige byudvikling i området, som i overensstemmelse med den hidtidige overordnede planlægning for området vil medføre fremtidig etablering af bebyggelse og vejanlæg, der gør en faunapassage for rådyr overflødig, idet dyrene alligevel vil ende i en blindgyde uden videre spredningsmulighed. Selv om en reduktion af frihøjden i faunapassagen vil gøre den uegnet som spredningsvej for rådyr, vurderes dette ikke at være en skade på miljøet, idet det på grund af de manglende spredningsmuligheder øst for letbanen vurderes at være en fordel fremtidigt at holde rådyrene på den vestlige side af banen. Faunapassagen vil trods den reducerede frihøjde kunne anvendes af mindre dyr, der fremtidigt vil kunne fortsætte langs vandløbet i en faunapassage under den fremtidige vej, Klokhøjen, ligesom der også vil blive mulighed for etablering af en fodgænger-/cykelsti under banen. Med den lavere højde vil bro og tilslutningsrampe (dæmningsanlæg) fremstå mindre dominerede i landskabet/det fremtidige byområde. Øvrige miljøpåvirkninger forventes ikke ændret i forhold til den tidligere forventede udformning. Ændring af frihøjden i faunapassagen langs nordligt tilløb til Egåen vurderes således ikke at være til skade for miljøet. Syd for den fremtidige Lisbjerg bygade ændres letbanens forløb med henblik på optimering af letbanens tilslutning og svingbevægelse mod henholdsvis øst og vest ad den fremtidige bygade, herunder flyttes letbanens forløb op til ca. 30 m mod øst i et kommunalt ejet byudviklingsområde. Idet letbanen fortsat vil udgøre en kile mellem byggefelterne, og de samlede muligheder for byggeri i områderne ikke forventes at ændres, men dog marginalt omfordeles, ligesom evt. støjpåvirkning af fremtidig bebyggelse kun ændres marginalt, herunder fortsat forventes at ligge væsentligt under vejledende grænseværdi- Side 6 af 10

20 er, samt at øvrige miljøpåvirkninger vil være uændrede, vurderes ændringen ikke være til skade for miljøet. Mellem Høvej og Ellebækken indrettes arbejdspladsareal nord for Grenaabanen i anlægsperioden. I det projekt, der er lagt til grund for VVM-redegørelsen, er vist en række arbejdspladsarealer, hvor der i anlægsperioden placeres skurvogne, entreprenørmaskiner og oplag af materialer. Ved detaljering af projektet har det vist sig nødvendigt udover de viste arbejdsarealer også at etablere et arbejdsareal ved Ellebækken, hvor der bl.a. skal etableres en ny sti og faunapassage under banen og etableres et nyt banespor på nordsiden af Grenaabanen. Herudover har det vist sig hensigtsmæssigt i forhold til udlæg af nye skinner, at arbejdspladsarealet placeres i tilknytning til den eksisterende bane, da sporudlæg forventes at ske fra de eksisterende banestrækninger, det vil aktuelt sige fra Lystrup mod vest (og fra Aarhus mod nord). Arealet er et privatejet dyrket og græsset jordbrugsområde. Arealet er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven. Omkringliggende arealanvendelse er dels blandet bolig og jordbrug i det åbne land, dels boligområder i Lystrup øst for Ellebækken. Afstanden til nærmeste bolig i det åbne land er ca. 60 m og til boliger i byområde med lav boligbebyggelse ca. 100 m. Syd for Grenaabanen er et smalt fredskovsareal på banens sideareal. Området sydøst for arbejdspladsarealet (også på den anden side af Grenaabanen) er i kommuneplanen udlagt til kolonihaveområde, men er hverken detailplanlagt eller bebygget, og således ikke i konflikt til anlægsaktivitet i den aktuelle periode. Den eksisterende dyrkning kan ikke opretholdes i den tid, hvor arbejdspladsarealet er i funktion. Da der er tale om et begrænset areal (< 1 ha) og anlægsperiode (mindre end 3½ år), og arealet kan genopdyrkes efter anlægsarbejdets afslutning, betragtes påvirkningen af arealanvendelsen dog ikke som væsentlig. For så vidt angår støj må denne forventes at svare til den støj, der allerede vil være fra anlægsarbejdet på selve banestrækningen, hvor der skal afrømmes muld, opbygges banedæmning og udlægges spor samt etableres underføring af Ellebækken, faunapassage og sti under banen. Da arbejdspladsarealet etableres langs med banen, forventes ændringen derfor kun at give anledning til mindre ændringer i støjniveauet ved naboer, herunder boligområder i Lystrup, i forhold til de støjgener, der allerede må forventes fra anlægsarbejdet på strækningen. Etablering af arbejdspladsareal langs banen vurderes på denne baggrund ikke at kunne være til skade for miljøet. Ændringer i tilgrænsende vandløb og anlæg Ud over ovennævnte ændringer af letbaneprojektet, er der i detaljeringen af projektet arbejdet med forskellige afhjælpende foranstaltninger eller andre ændringer i de områder, som letbanen gennemskærer, eksempelvis i forbindelse med krydsning af vandløb eller tekniske anlæg. Enkelte steder har detaljeringen af letbaneprojektet vist, at påvirkningen af omgivelserne med fordel kan afhjælpes på en anden måde end forventet i VVMredegørelsen. Selv om sådanne ændringer i afhjælpende foranstaltninger ikke indebærer Side 7 af 10

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Aarhus Letbane I/S. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. sendt pr. e-mail til: aarhusletbane@aarhusletbane.

Aarhus Letbane I/S. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. sendt pr. e-mail til: aarhusletbane@aarhusletbane. Planafdelingen Kalkværks 10, 8000 Aarhus C Aarhus Letbane I/S sendt pr. e-mail til: aarhusletbane@aarhusletbane.dk Side 1 af 5 VVM-tilladelse: Aarhus Letbane del-etape til Lisberg Skole. Tillæg til VVM-tilladelse

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Letbane i Aarhusområdet

Letbane i Aarhusområdet TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1 Foto & grafik Aarhus

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Bilag 1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1. slav/

Bilag 1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1. slav/ Bilag 1 Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1 slav/18.11.2009 Århus Byråd ønsker, at der etableres en letbane i Århus-området, og fremlægger derfor forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Den 15. april 2013 Planlægning og Byggeri

Den 15. april 2013 Planlægning og Byggeri Midtjyske Jernbaner A/S Sendt pr. e-mail: mjba@mjba.dk Den 15. april 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved opstilling af gittermast ved Tranbjerg til

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Forslag til. Letbane i Århus-området

Forslag til. Letbane i Århus-området Forslag til Letbane i Århus-området etape 1 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1 Foto & grafik Århus Kommune Arkitektfirmaet C.

Læs mere

Aarhus Kommune. Trafik og Veje, Planlægning. trafikogveje@aarhus.dk. Planlægning og Byggeri. Den 29. april 2011

Aarhus Kommune. Trafik og Veje, Planlægning. trafikogveje@aarhus.dk. Planlægning og Byggeri. Den 29. april 2011 Aarhus Kommune Trafik og Veje, Planlægning trafikogveje@aarhus.dk Den 29. april 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved forlægning af del af Sletvej Aarhus

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

HMN GasNet P/S. Planlægning og Byggeri. VVM-tilladelse: til etablering af en naturgasledning til procesformål

HMN GasNet P/S. Planlægning og Byggeri. VVM-tilladelse: til etablering af en naturgasledning til procesformål HMN GasNet P/S VVM-tilladelse: til etablering af en naturgasledning til procesformål til Aarhus havn via Hasselager Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune HMN GasNet P/S har søgt om tilladelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Rene Amstrup, Skyhost Borum Landevej Sabro. Sendt elektronisk til: Planlægning og Byggeri. Den 25.

Rene Amstrup, Skyhost Borum Landevej Sabro. Sendt elektronisk til: Planlægning og Byggeri. Den 25. Rene Amstrup, Skyhost Borum Landevej 6 8471 Sabro Sendt elektronisk til: ram@skyhost.dk Den 25. oktober 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved etablering

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Letbane i Århus-området

Letbane i Århus-området Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Århus-området etape 1 Rapport: Letbane i Århus-området etape 1, VVM-redegørelse og miljørapport Landskabsæstetiske

Læs mere

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014 VVM-tilladelse For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk November 2014 1 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan

Læs mere

Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 03

Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 03 Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 03 VVM redegørelse letbane i Århus-området, etape 1 november 2009 Landskab 05 Landskabsæstetiske vurderinger

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold

Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold Midttrafik Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold Teknisk baggrundsrapport November 2009 Midttrafik Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold Teknisk baggrundsrapport November 2009 Dokumentnr.

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kosterslevvej 162, Søndersø.

Du har søgt om tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kosterslevvej 162, Søndersø. Carsten Bo Nielsen Kosterslevvej 162 Vigerslev 5471 Søndersø Teknik, Erhverv og Kultur 26. juni 2014 Sagsnummer 480-2014-95197 Dokument nr. 480-2014-820113 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 12793 Landzonetilladelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Planlægning og Byggeri. Den 6. marts 2012 Forslag til lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus- Strækningen fra Nehrus Allè til Lystrup

Planlægning og Byggeri. Den 6. marts 2012 Forslag til lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus- Strækningen fra Nehrus Allè til Lystrup Den 6. marts 2012 Forslag til lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus- Strækningen fra Nehrus Allè til Lystrup Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 31. januar 2014 Sags id 14/3103 Sagsbehandler Astrid Moltke Jordt Telefon direkte 76 16 33 05 E-mail asjor@esbjergkommune.dk Ikke VVM-pligt for åbning af rørlagt vandløb

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw Sags nr. 2013/0011625 Navn og adresse på bygherre Bygherrens kontaktperson og tlf. Lars

Læs mere

Skanderborg Kommune besluttede 19.12.2012 at give anlægsbevilling. Lokalplan 1076 for vejanlægget incl kryds blev vedtaget af Byrådet 26. marts 2014.

Skanderborg Kommune besluttede 19.12.2012 at give anlægsbevilling. Lokalplan 1076 for vejanlægget incl kryds blev vedtaget af Byrådet 26. marts 2014. Skanderborg Kommune Teknik og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Att. Luise Pape Rydahl Dato: 10. juni 2014 Sagsnr.: 13/3536 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for anlæg af Dr. Sophies Allé med tilhørende kryds og vejforlægninger

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup. Juli 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup. Juli 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup Juli 2012 Lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

Sagsnr P-4-15

Sagsnr P-4-15 Jyllinge og Tangbjerg Digelag Dato xx. november 2016 Sagsnr. 01.16.00-P-4-15 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015 VVM-tilladelse for Hønsinge Omfartsvej Marts 2015 Titel: VVM-tilladelse for Hønsinge omfartsvejvvmtilladelse Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning Ole Erik Lauridsen Trættevejen 16, Tingsted 4800 Nykøbing F Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning 09-06-2015 Kommunen har behandlet ansøgningen om skydning med sortkrudtvåben på den eksisterende skydebane

Læs mere

DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej Fredericia

DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej Fredericia DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej 13 7000 Fredericia 31-10-2017 Sags id.: 17/7991 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Mette Schjødt Afgørelse om at etablering af parkeringsplads

Læs mere

VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig.

VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig. Den 29. juni 2017 VVM-tilladelse til projektet Odsherred Biogasanlæg et etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig.

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup

Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup Teknik, Erhverv og Kultur 8. august 2014 Sagsnummer 480-2014-35716 Dokument nr. 480-2014-851667 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 7983 Landzonetilladelse til opstilling

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup Niels Jørgen Christensen Grandgaardsvej Testrup 9620 Aalestrup Sendt til: njc@hotmail.com Dato: 24. august 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-41732 Dokumentnr.:

Læs mere

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev CBC ENERGY A/S Att: Torben Brand Rugkobbel 260 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22-07-2015 Sagsnr.: 15/9981 Dok.løbenr.: 156382/15 Kontakt:

Læs mere

Arealudvikling Aarhus. Sendt pr. Planlægning og Byggeri. Den 21. november 2013

Arealudvikling Aarhus. Sendt pr.   Planlægning og Byggeri. Den 21. november 2013 Arealudvikling Aarhus Sendt pr. e-mail: arealudvikling@mtm.aarhus.dk Den 21. november 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved anlæg af Lisbjerg Bygade Rådgivningsfirma

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Borgmesterens Afdeling 14. juni 2017 Side 1 af 4 Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej 26 samt screening af anlægget for VVM (vurdering af virkning på miljøet)

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej 26 samt screening af anlægget for VVM (vurdering af virkning på miljøet) TEKNIK OG MILJØ Peder Hauggaard Hedebovej 26 5474 Veflinge Dato: 7. marts 2013 Sagsnr. 480-2012-114214 Dok.nr. 480-2013-88552 12383 Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej

Læs mere

Viborg Sportsfiskerforening /v Jørgen Buch. Afgørelse om ikke vvm og fremlæggelse af projekt efter vandløbslovens bestemmelser.

Viborg Sportsfiskerforening /v Jørgen Buch. Afgørelse om ikke vvm og fremlæggelse af projekt efter vandløbslovens bestemmelser. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Sportsfiskerforening /v Jørgen Buch naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm og fremlæggelse af projekt efter

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013 VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 22. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse til etablering af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015.

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015. Kolding Spildevand Kolding Åpark 3 6000 Kolding Att.: John Gejlager joge@kspv.dk Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg Kolding Kommune har den 15. april 2015 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

principdesign Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 02

principdesign Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 02 principdesign Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 02 VVM redegørelse letbane i Århus-området, etape 1 november 2009 Landskab 04 Principdesign for Letbanen 2 l Landskabsæstetisk baggrundsrapport,

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere