Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler"

Transkript

1 Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler November 2009 Michael Dam, Energi Horsens Erhverv A/S (nu NRGi Rådgivning) Martin Dam Wied, NRGi Rådgivning Allan Hansen, Energi Horsens Erhverv A/S (nu NRGi Rådgivning) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse... 4 Resumé... 4 Forord... 6 Formål... 6 Projektbeskrivelse... 7 Anvendelsesformål... 9 Projektgruppe Fase 1, idéforløb og forundersøgelser Idéforløb Oprindelige projektidé Projektudviklingsfase Endelige projektidé Forundersøgelser Fase 2, udvikling af elmålersystemet Introduktion Virkemåde for udstyr Beskrivelse af digital elmåler Eltavle som bruges til udvikling af systemet (Teknologisk Institut) Elmåler (Teknologisk Institut) Sensor (photodiode) Sensor monteret i eltavle Målerprint Print (Software - Eagle) Diagram (Software Eagle) Det udviklede el-meter Serverrum på Teknologisk Institut Virkemåde for aflæsning Grafisk fremvisning af energidata på mobiltelefonen Udvikling af brugervejledning Teknologisk Instituts afprøvning af elmålersystemet Tomgangsjægeren kommercialisering af det bærbare elmålersystem Kommercialiseringskonceptet

3 Erfaringer vedrørende udviklingen af elmålersystemet Fase 3, Test af det udviklede bærbare elmålersystem i testvirksomheder Beskrivelse af testvirksomheder Kategorier for el-forbrugende udstyr Adfærdspåvirkning Afprøvning af Elmålersystemet Søndermarksskolen, Horsens kommune VIA center Vejlevej JWL Maskin- & Plastfabrik A/S Sparbank Horsens Søndergade VIA- center Strandpromenaden BB Electronics LRØ Horsens NW-gruppen Opsamling på afprøvningen af elmålersystemet i testvirksomhederne Formidling af projektet Projektets konklusioner Behov for og udvikling af et trådløst elmålersystem Produktmodning af elmålersystemet Afprøvning af elmålersystemet Formidling Fremadrettede anbefalinger

4 1. Projektbeskrivelse Resumé PSO-projektet Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler omhandler udvikling og afprøvning af et system til at afmåle den øjeblikkelige eleffektbelastning på plads, et såkaldt elmålersystem. Succeskriterierne for det udviklede system har været, at systemet skal være nemt at installere, betjene og aflæse, således at adfærdsrelateret forbrug i let forståelig form synliggøres i et samarbejde mellem energirådgivere og bygningsansvarlige såvel som almindelige brugere. Et af de vigtige delmål med projektet har været at produktmodne systemet til kommercialiseringsformål. Projektgruppen har udviklet et system, der kan aflæse el-effektbelastningen direkte fra hovedeller bi-elmåler. Data bliver transmitteret fra en sensor til et målerprint indbygget i et såkaldt el-meter, der via USB port kommunikerer med en PC. Fra PC en bliver data overført til en hjemmeside, hvor data registreres og udarbejdes til en grafisk visning, som kan sendes til og aflæses fra en mobiltelefon. Således sikres, at brugeren via mobiltelefonen på ethvert tidspunkt kan få et overblik over den øjeblikkelige el-effektbelastning og påvirkninger heraf. Der er parallelt med udvikling af målerudstyret blevet arbejdet med en eventuel kommercialisering af systemet, herunder en skitse til brugervejledning og kommercialiseringskonceptet tomgangsjægeren. Projektgruppens oprindelige antagelser har været, at der kunne tages udgangspunkt i eksisterende teknologi og udstyr i forbindelse med udviklingen af elmåler systemet. Erfaringerne har imidlertid vist, at daværende teknologier og udstyr ikke har kunnet leve op til de tekniske og brugerrelaterede krav, projektet har fordret. Projektgruppen har derfor selv udviklet alt hardware og relateret software til elmålersystemet. Dette har desværre betydet et mindre fokus på brugerrelaterede funktionaliteter, end hvad der oprindeligt har været lagt op til. Ved afprøvning af systemet har det oprindeligt været planen at afprøve det udviklede elmålersystem i en bred målgruppe, med fokus på bruger-inddragelse og -afprøvning. Grundet de udfordringer der har været vedrørende udviklingen af systemet, har projektgruppen lagt større vægt på at få afprøvet projektet i forhold til teknologiens anvendelsesmuligheder. Systemet er derfor primært blevet afprøvet af projektets tilknyttede energirådgivere. Resultaterne med afprøvningen har vist, at udstyret har været mest anvendeligt til tomgangsjagt. Erfaringerne er, at udstyret er svært at anvende hvis el-effektbelastningen varierer meget, og det er derfor svært at identificere specifikke adfærdsrelaterede påvirkninger af el-effektbelastningen under eksempelvis arbejdstid. De målgrupper elmåler systemet har været bedst anvendeligt hos har været små og mellemstore virksomheder med enkeltstående storforbrugende udstyr (såsom ventilation og pumpeudstyr) eller produktionsprocesser. I mindre bygninger med store variationer i el-effektbelastningen, har systemet ikke vist nogen anvendelighed. Den endelige formidling har været meget afhængig af projektets resultater, da den planlagte formidling primært har været rettet mod markedsføring av elmålersystemet. Det vurderes på 4

5 baggrund af erfaringerne med dette projekt, at behovet af et lignende system er stort, og de teknologiske muligheder større i forhold at udvikle et brugervenligt system. Det er ydermere et af projektets erfaringer, at inddragelsen af de berørte målgrupper er vigtig i forbindelse med udviklingen af brugerrelateret funktionaliteter. 5

6 Forord Denne rapport opsamler erfaringer og resultater af PSO-projektet Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler. Projektrapporten er derfor således opbygget, at denne gør rede for de forskellige projektfaser, der har været i projektet: Fase 1. Analyse, Videreudvikling og konkretisering af projektidé Fase 2. Udvikling og for-test Fase 3. Afprøvning hos testvirksomheder Fase 4. Formidling af projektet samt evaluering af projektets resultater hos målgrupperne Projektteamet vil i denne forbindelse takke de testvirksomheder, der har gjort afprøvningen af dette projekt muligt, herunder: - JWL Maskin- & Plastfabrik A/S - Sparbank Horsens, Søndergade - BB Electronics - NW-gruppen - Søndermarksskolen, Horsens kommune - VIA center Vejlevej, Horsens - VIA- center Strandpromenaden, Horsens - LRØ Horsens Formål Projektet omhandler udvikling og afprøvning af et system, der via trådløs teknologi kan vise den øjeblikkelige effektbelastning af en eksisterende elmåler. En af forudsætningerne for udviklingen af dette system har været udviklingen af et system, der er let anvendeligt for diverse typer af bygninger og brugere, og som hermed er nemt at aflæse og forstå. Det har oprindeligt været tanken, at projektet skulle målrettes til at udvikle et redskab for, at skabe større forståelse hos slutbrugerne for deres egen adfærd i forhold til brug af elforbrugende udstyr. Med udviklingen af dette redskab har målet med projektet hermed været at skabe incitamenter for brugerne til at styre og regulere deres egen adfærd på energiområdet. Bygningers elforbrug påvirkes af mange forhold, men er hovedsagligt en konsekvens af brugernes adfærd, de installerede energiforbrugende installationer, driftskrav, samt forindstillede driftsparametre. Projektet har haft til formål at understøtte brugernes muligheder for at kunne agere ud fra et aktuelt kendskab til elforbruget. Som opsummering har projektet haft til formål at: - Synliggøre det øjeblikkelige elforbrug i en let forståelig form overfor brugere, teknikere og energiansvarlige i større bygninger. 6

7 - Give muligheder for øget påvirkning af brugeres adfærd og indflydelse på en bygnings elforbrug. - Konkret at hjælpe brugere til at kunne agere ud fra et aktuelt kendskab til elforbruget, eksempelvis i tomgangsjagten af el-forbrugende udstyr. - Udvikle et værktøj til brug for energirådgivere, der kan involvere brugerne aktivt. Systemet er målrettet energikonsulenter og teknisk ansvarlige samt energiansvarlige i større bygninger, som derved får et værktøj til at kunne agere i forhold til en aktuel situation af bygningens energimæssige drift. Projektbeskrivelse Dette projekt har taget udgangspunkt i erfaringer fra Elfor projektet Udvikling og test af informativt og regulerende Energimeter, PSO Energimeter-projektet havde til hensigt at udvikle et trådløst målesystem, der kunne aflæse øjebliksforbrugene af alle typer energiforbrug, overføre dette på et display og udvikle software, der kunne kommunikere resultaterne i letforståelig form til brugerne. Da erfaringerne med Energimeter-projektet har, gennem fokusgruppeinterviews, vist et potentielt bredt anvendelsesområde, men samtidig udtrykt behov for videreudvikling af et let anvendeligt system, har tanken været, at der i nuværende projekt skulle fokuseres på anvendelsesmuligheder og muligheder for adfærdspåvirkning gennem lignende udstyr. I den konkrete rådgivningssammenhæng er basisscenariet ofte, at der er behov for at kunne tjekke elforbruget og påvirkninger heraf på plads, når man bevæger sig rundt i en virksomhed på eksempelvis tomgangsjagt. Dette er ofte vanskeligt, da påvirkningen normalt kun kan aflæses på elmåleren, som er placeret et specifikt sted. Ud fra menuen på elmålerens digitale display kan man vælge at få fremvist den nuværende el-effektbelastning. Man skal derfor typisk være to personer om at aflæse el-effektbelastningen, hvor den ene part står ved elmåleren og den anden slukker eller påvirker udstyr. Dette kræver koordinering, eksempelvis via trådløs kommunikation. Idéen med projektet har således været, at udvikle et system, som i letanvendelig og letforståelig form kan kommunikere den øjeblikkelige el-effektbelastning på plads. Et af hovedmålene med projektet har været at udvikle systemet til energiansvarlige, bygningsansvarlige og andre tekniske ansvarlige, herunder at kunne udvikle og udbrede systemet kommercielt. En vigtig indsats med projektet på det adfærdsmæssige område har været at forsøge at produktmodne et elmålersystem til identificerede målgrupper. Hermed har projektet haft til hensigt at udbrede konceptet med, at egen adfærdspåvirkning af energiforbruget skal kunne være lettilgængeligt for brugere i forskellige typer bygninger. Grundidéen har været at udvikle et apparat, der primært kan tilkobles en eksisterende elmåler eller bi-elmåler med eksisterende digital udgang. Fra denne enhed skal der via en intern trådløs teknologi kommunikeres fra sender til en mobil modtager, som hvor som helst i bygningen kan indikere den aktuelle registrerede el-effektbelastning. Hardwaremodtageren skal som udgangspunkt kunne anvendes håndholdt. 7

8 Elmålersystemet tager fortrinsvis udgangspunkt i bygningers eksisterende elmålere til afregning samt bi-målere. Modtagerenhedens visning er udviklet til primært at kunne give brugeren let forståelig information om den aktuelle el-effektbelastning. Figur 1-2. Idéskitser af princip for trådløst system 1.) Elmåler Transmitter Modtager/display Bimåler el 2.) Elmåler 1 S01 Elmåler 2 S01 Aftaster og transmitter Repeater Håndholdt modtager Elmåler 3 S01 Det udviklede elmålersystem er blevet afprøvet i en række forskellige bygninger, herunder driftsstabilitet af hardware, test af funktionaliteter samt kommunikation mellem hardware og software. Elmålersystemet er ydermere blevet testet for brugervenlighed, herunder er nogle brugere med tilknytning til driften af testbygninger blevet inddraget i testen. Erfaringer og resultater heraf har afdækket eventuelle forbedringstiltag, tydeliggjort en mulig påvirkning af elmålersystemet på brugeradfærd, givet et billede af anvendelsesområder for systemet, samt har afdækket et potentielt marked for det udviklede elmålersystem. 8

9 Anvendelsesformål Det er hensigten at den trådløse modtager via et display skal kunne gøre brugeren opmærksom på en elmålers øjeblikkelige belastningsgrad i en bygning. Der er derfor blevet lagt vægt på udviklingen af en visningsform, som gør effektbelastningen letforståelig for såvel teknikere som ikke teknikere. Eksempler på ønskede anvendelsesformål for det udviklede system er: Som orienterende visning af den aktuelle el-belastning for bygningens brugere. For virksomheder med energiledelse - som et led i den adfærdsmæssige påvirkning af brugerne. Som et værktøj til tomgangsjagt eller i afklaring af udstyrs elforbrug. Kortlægning af konkrete anlægs el-effektoptag i bygninger under periodevis stabilt elforbrug. Et værktøj til energikonsulenter i rådgivningssituationen og i dialog med kunden Giver bygningens brugere bedre kendskab til el-forbrugende udstyr hermed en bedre forståelse for brugen af udstyr, samt det dertil relaterede elforbrug Projektgruppe Projektgruppen har været bestået af Energi Horsens Erhverv A/S (nu NRGi Rådgivning A/S) som projektleder, og Teknologisk Institut som har stået for at udvikle og levere hardware og software til elmålersystemet, samt testning af systemet før afprøvning i testvirksomheder. Ingen øvrige oprindelige projektdeltagere er blevet inddraget i projektforløbet. Som projektdeltagere er der yderliggere en række testvirksomheder, som vil blive beskrevet senere. 9

10 2. Fase 1, idéforløb og forundersøgelser Idéforløb Idéforløbet giver et overblik over erfaringer igennem projektplanlægningen, der står til grund for den endelige projektudførelse. Oprindelige projektidé Under de første projektmøder med projektgruppen er der først og fremmest blevet drøftet, hvilke forskellige teknologiske muligheder der foreligger for at udvikle et trådløst elmålersystem. Den trådløse teknologi udvikler sig konstant og projektgruppen har vendt flere forskellige tekniske løsninger indenfor denne kommunikationsform. Der har været forslag om anvendelse af flere forskellige gængse standarder som eksempelvis z-wave osv. Endvidere er systemkonfigurationen blevet drøftet: - En bygnings eksisterende digitale elmåler hvilke udgange kan benyttes? - Dataopsamler eksisterende systemer - Kommunikationsform, radiokommunikation, protokoller som z-wave, zigbee eller Wavenis (IHC), eller Bluetooth. - Repeater, idet trådløs radiokommunikation sandsynligvis ikke vil dække større bygninger - Løsninger vedrørende datamodtager Endvidere er bygningstyper, målgrupper og adfærd blevet drøftet. Mulighederne for at oprette en fokusgruppe som sparringspartnere til udviklingen af et brugervenligt elmålersystem er blevet undersøgt, og på det gældende tidspunkt ansås der ikke at være nogen platform for at kunne oprette en fokusgruppe. Endvidere blev det fastslået, at projektgruppens erfaringer med energirådgivning burde danne tilstrækkeligt grundlag, for at kunne vurdere brugerbehov og brugervenlighed, og hermed brugerrelaterede valg vedrørende udviklingen af elmålersystemet. Erfaringer med energirådgivning er således blevet drøftet og samlet op på, som grundlag for brugerrelaterede specifikationer til elmålersystemet. Der er ydermere blevet diskuteret valg af testvirksomheder, der kunne tilfredsstille målgruppekravene. De forudsætninger, der blev stillet i forhold til valg af testvirksomheder har oprindeligt været: Offentlige og private bygninger, MWh, MWh hhv. indenfor: - Administration - Skole - Institution - Kultur - Sundhed - Erhverv Erhvervsvirksomheder MWh og MWh Butikker MWh, , <500 MWh 10

11 De oprindelige forventninger til antallet af testbygninger har været på ca. 20 testbygninger, alle kunder hos EnergiMidt. Tanken har været, at EnergiMidt skulle udføre testen af det udviklede system hos sine egne kunder. Projektudviklingsfase Under udviklingsfasen er der blevet videreudviklet på den oprindelige idé, således at overvejelser omkring teknologier og teknologiske løsninger er blevet yderliggere konkretiseret. - Der er blevet lagt vægt på så vidt muligt at fokusere på eksisterende hardware, og tilpasse dette til brug i projektet. - Der er blevet overvejet, hvorvidt den trådløse kommunikation skulle foregå via GPRS eller et lignende alternativ. Overvejelser og opvejninger vedrørende visning (display) har omfattet følgende teknologier: PDA, mobiltelefon, PC og Housekeeper - Der blev truffet beslutning vedrørende udviklingen af en prototype af projektet på en webside for bedre visualisering - Der blev endvidere besluttet at undersøge muligheder og begrænsninger for kommunikation med eksisterende elmålere - Der er blevet diskuteret krav til kvaliteten af data fra elmåleren - opløsningen af pulser samt målerens størrelse i forhold til bygningens effektbelastning. Som option blev det besluttet, at der kunne indstilles på displayets grovhed, og således at sikre en balance mellem usikkerheder og aflæsning, hvis kvaliteten af elmålersystemet ikke kunne forbedres. - Der blev diskuteret, hvilke krav til fremvisning displayet skal kunne vise. Idéen var at brugerne skulle få bedre forståelse for påvirkning eller ændringer i el-effektbelastningen gennem en simpel grafisk fremvisning, lidt ligesom et speedometer i en bil. 11

12 Eksempler på speedometervisning af det konkrete el-effektoptag i en bygning Endelige projektidé Det endelige udgangspunkt for udførelsen af projektet blev, at man skal kunne aflæse det aktuelle effektforbrug på en elmåler via mobiltelefon. Mobiltelefonen har brugeren altid adgang til, er en teknologi der er let tilgængelig for alle, og som i forvejen teknisk set kan bruges af de fleste. Derfor blev mobiltelefonen vurderet til at være det mest brugervenlige og praktiske visningsudstyr (display teknologi) til aflæsning af el-effektbelastningen. Der blev arbejdet videre med 2 målesystemer, et såkaldt bærbart- og et stationært målesystem. Det bærbare målesystem indebærer at målingen kan foregå uden indgreb i eltavlen. Det stationære målesystem indebærer at målingen kan foregå uden brug af PC, men at yderliggere udstyr skal fastmonteres i el-tavlen. Det bærbare system er nemmere at montere for brugeren, og har yderliggere den fordel at data bliver lagret på en PC, og kan derfor analyseres eksempelvis med henblik på brugerstyret energistyring. Monteringen af det bærbare system skulle kunne udføres af en energirådgiver eller lignende. Det stationære målesystem har den fordel, at det er et mere driftsikkert system, og at dataen bearbejdes hurtigere. Dette system ville dog kræve udviklingen af en prototype hos en el-tavle producent. 12

13 Hovedspecifikationerne for udviklingen af et elmålersystem er: - Simpel betjening - Aflæsning på mobiltelefonen - Prisbilligt system - Anvendelse af standardkomponenter - Aflæsningen af elmåleren sker via optisk aftastning af elmålerens lysdiode uden direkte indgreb i tavlens el-førende dele Systemskitser for hhv. et bærbart og et stationært elmålersystem 13

14 I den stationære løsning udvides målerprintet med et netkort som giver adgang til Internettet. Målerprintet kan således uden hjælp fra en PC sende data til internetserveren. Efter yderliggere undersøgelser blev det slået fast at den stationære løsning ville ligge udenfor projektets tidsmæssige, ressourcemæssige og testmæssige rammer at udvikle. Det videre projektforløb med udviklingen af en prototype til el-målersystem har derfor udelukkende taget udgangspunkt i det bærbare elmåler-system, som også er nemmere at montere. På baggrund af en undersøgelse af daværende eksisterende teknologier på markedet, herunder et system som skal transmittere data fra el-tavle til PC, blev det besluttet at Teknologisk Institut skal udvikle og bygge to eksemplarer af et såkaldt el-meter til brug i projektet. Begrundelsen herfor ligger i, at de el-meter systemer, der var tilgængelige på markedet på dette tidspunkt, ikke indfriede forudsætninger til rækkevidde eller funktionaliteter. El-metret til brug i dette projekt er ydermere blevet søgt udviklet med henblik på fremtidig kommercialisering. 14

15 Forundersøgelser Der er før afprøvningen af det udviklede elmålersystem blevet undersøgt hvilke bygningstyper, indenfor hvilke brancher og hvilket udstyr, systemet teoretisk set vil kunne anvendes til. Målgrupperne er således små eller mellemstore virksomheder med et større energiforbrug eller med større energiforbrugende processer. Forudsætningen er, at el-effektbelastningen skal være relativt stabilt under en arbejdsdag, da ændringer i el-effektbelastningen skal kunne registreres og identificeres. Projektet er således blevet udviklet og afprøvet indenfor målgrupperne: offentlige bygninger, herunder kontorbygninger handel og service erhvervsvirksomheder med mindre komplicerede elforbrugende processer erhvervsvirksomheder med større elforbrugende processer med individuelle elmålere Forundersøgelserne omfattede en undersøgelse af elforbrugende udstyrs drift i, og udenfor bygningens normale brugstid. En almindelig bygning i de udvalgte målgrupper har ofte en driftsform som afspejles i en karakteristisk el-effektbelastning hen over et døgn. I eksempelvis en administrationsbygning er belastningen ofte konstant fra midnat til tidlig morgen og stiger herefter gradvist til en konstant max. belastning i takt med at der foregår aktivitet i bygningen. Når aktiviteten er jævnt belastet, kan der regnes med at det meste udstyr er aktiveret 1. Typisk kontorbygning Forbrug (kw) Time 1 Statistik 2005, Dansk Elforsyning, Dansk Energi 15

16 Der vil givetvis være begrænsninger i brugen af det udviklede system i eksempelvis situationer, hvor elmåleren dækker et større forbrug, kombineret med vekslende brug af bygningens elforbrugende udstyr. Eksempler på udstyr der må forventes at kunne forstyrre muligheden for at få et billede af en stabil effektbelastning er: Køle- og frostanlæg (kompressor, blæser på kondensator) Køl start/stop Termostatstyrede elvarmeflader (vandvarmer, elradiator el-tracing mm.) Gasblæsebrænder på olie/naturgasfyr Mange mindre enheder, der indkobler forskudt i hinanden - eksempelvis storkøkkenudstyr. Værktøjet er rettet til at afdække forbrug og belastning indenfor tekniske anvendelsesområder såsom ventilation, kontorudstyr, belysning, køleanlæg, standby-forbrug samt pumpeudstyr. Eksempler på forundersøgelser vedrørende systemets anvendelighed for forskellige typer af udstyr: Ad 1. Undersøgelse af drift af ventilationsanlæg I bygninger med større centrale ventilationsanlæg bør værktøjet kunne anvendes til at få et indtryk af et ventilationsanlægs effektbelastning. Anlægget kan som udgangspunkt vurderes inkl. alle dets delkomponenter. Tidspunktet for en test med aktivering/deaktivering af anlægget findes sandsynligvis bedst udenfor bygningens normale drift eksempelvis efter fyraften eller tidligt om morgenen. Det skønnes individuelt udfra bygningernes driftsstrategier. I nogle bygninger vil det være muligt at finde stabile perioder midt på dagen. Ad 2. Kontorudstyr Kontorudstyr udgør et bredt udvalg af udstyrstyper lige fra mindre kontorapparater til større kopimaskiner, pc-udstyr mm. Udstyret kan optage en meget varierende effektbelastning og i en bygning med meget udstyr vil det være vanskeligt at identificere belastningen. Driftstiden er desuden typisk varierende for kontorudstyr i forhold til aktivitetsniveauet. Hvis der skal foretages en undersøgelse af kontorudstyrs effektbelastning er det sandsynligvis muligt, hvis udstyret er tilsluttet i afgrænsede afbrydelige grupper enten udfra udstyrstype eller udstyrets placering og orientering. For at finde udstyrets påvirkning, skal der foretages en opstart af udstyret eksempelvis udenfor normal arbejdstid. Viden om personalebelægning i forskellige afsnit, kontorlokaler, afdelinger mm. Viden om blandt andet kontorudstyrs effektoptag gør det nemmere at overskue om det totale effektoptag er som forventeligt. Ad 3. Belysning 16

17 Belysning består af enkeltudstyr med lav effekt. For at kunne måle effektvariationer skal der derfor findes specifikke installationer, hvor større lysgrupper kan afbrydes. 17

18 3. Fase 2, udvikling af elmålersystemet Introduktion I dette kapitel redegøres for udviklingen af det bærbare elmålersystem, herunder en redegørelse over hardware og software udvikling og opsætning, virkemåder for aflæsning af mobiltelefon, udviklingen af brugervejledninger til opsætning af systemet, samt overvejelser til eventuel kommercialisering af produktet. Det bærbare elmålersystem fungerer således, at elmåleren eksempelvis blinker med 5000 blink/kwh. Blinket opfanges og registreres af en photodiode på målerprintet. Via et USB kabel til en PC overføres tiden mellem 2 pulser samt antal pulser siden sidste reset. På PC en kører et program som kommunikerer med målerprintet. Ud fra tiden mellem blinkene udregner PCprogrammet en øjeblikseffekt (W) som sendes videre til serveren sammen med antal blink i alt (kwh). Serveren modtager og gemmer værdierne i en database. Nu er data klar til præsentation på Internettet. Hjemmesiden skal holdes meget simpelt, således at det er nemt og hurtigt bearbejdes data i en let-avlæselig form, som skal overføres til display på en mobiltelefon. Virkemåde for udstyr Beskrivelse af digital elmåler Eksisterende elmålere til afregning af elforbrug over kwh pr. år er digitale og disse anvendes også mere og mere til mindre forbrug. De digitale elmålere har for en stor dels vedkommende en kommunikations-snitflade, hvor det er muligt at registrere el-optaget serielt eller med pulser. Undervejs i projektet blev der diskuteret forskellige former for opsamlingsmuligheder og den efterfølgende databehandling og omsætning til effektbelastning. Konklusionen blev, at der skulle arbejdes videre med en løsning som ikke krævede indgreb i selve elmåleren. Dette skulle lette adgangen af systemet, således at der ikke skulle rekvireres el-installatør for montage og opsætning. Projektgruppen valgte at se nærmere på en løsning hvor man udnytter en digital elmålers LED-lys i frontpanelet også kaldet impulsdiode. LED-lyset blinker med en takt der er synkront effektbelastningen. 18

19 Eltavle som bruges til udvikling af systemet (Teknologisk Institut) Elmåler (Teknologisk Institut) 19

20 Sensor (photodiode) Sensoren er en TSLR257 fra ELFA. Den opfanger lyset fra den blinkende lysdiode og omsætter det til et spændingssignal. Intet lys = 0V og lys = 5V. Dette signal (TTL) kan forbindes direkte til en Microcontroller. Sensor monteret i eltavle Sensoren er her monteret med tape over lysdioden. Det er vigtigt at begrænse mængden af baggrundslys der kan ramme sensoren. Det vil i værste fald betyde at sensoren ikke kan se den blinkende lysdiode. Målerprintet bliver forsynet med en lysdiode som skal blinke i takt med lysdioden i elmåleren. Når de blinker i takt ved man, at blinkene kan registreres og målingen kan startes. 20

21 Målerprint Printet indeholder en Microcontroller som: måler tiden mellem 2 pulser fra sensoren tæller, hvor mange pulser sensoren har afgivet siden sidste reset. Printet har en USB-port til kommunikation med en PC. Print (Software - Eagle) Efter en godkendt systemtest kan der fremstilles et rigtigt print til montering i en indbygningsboks. 21

22 Diagram (Software Eagle) 22

23 Det udviklede el-meter El-metret er blevet udviklet af Teknologisk Institut til projektet. El-metret fungerer som indbygningsboks, og indeholder målerprintet, og kommunikerer således mellem elmåler og PC. 23

24 Serverrum på Teknologisk Institut Der benyttes en standard DELL server med Linux Red Hat 4.0 installeret. Hjemmesiden bliver opbygget i PHP med databasen mysql. Virkemåde for aflæsning Når elmåleren skal aflæses på mobiltelefonen, udnyttes GPRS delen i mobiltelefonen, dvs. evnen til at browse Internettet via dens simple web-browser. Udgangspunktet er, at der ikke skal installeres software på mobilen, således at de fleste mobiler vil kunne bruges uden problemer. Herunder ses en test af Teknologisk Institut af 3 forskellige mobiltelefoner, hvor alle kunne aflæse hjemmesiden: Mobiltelefon 1, Sony Ericsson 610i: 24

25 Mobiltelefon 2, Nokia 6280: Mobiltelefon 3, Nokia 6230i: Grafisk fremvisning af energidata på mobiltelefonen Der er blevet udviklet en grafisk fremvisning af el-effektbelastningen, som fungerer som et speedometer og giver således en visuel fremstilling, som kan hjælpe brugeren med at forstå ændringen i el-effektbelastningen. Grafikken fremviser 5 oplysninger (udover tekstfelterne): Blå prik: minimumsværdier for de seneste 50 værdier (ca.10 minutter) Sort prik: middelværdi for de seneste 50 værdier Rød prik: maksimumsværdi for de seneste 50 værdier Grøn prik: seneste øjebliksværdi Grøn eller rød pil: viser hvorvidt seneste øjebliksværdi er stigende eller faldende. Hvis værdierne er uændrede vil halvcirklen være grå uden pile. På fig.1 kan man se at seneste øjebliksværdi er lavere end den foregående øjebliksværdi og det modsatte princip er vist på fig.2. 25

26 Figur 1 Figur 2 Eksempel på grafisk fremvisning på mobil-telefon Udvikling af brugervejledning Brugervejledningen skal holdes simpel og let-anvendelig, og skal indeholde en kort beskrivelse samt funktionsbeskrivelse. Denne brugervejledning er en overordnet skitse over fremgangsmåde for opsætningen af elmålersystemet. Da projektgruppen har hjulpet og i de fleste tilfælde stået for opsætningen af systemet i de forskellige testvirksomheder, er denne brugervejledning meget overordnet, og der er ikke udarbejdet skitsetegninger eller udførlige beskrivelser af de enkelte momenter, som ellers ville være tilfældet ved kommercialisering af produktet. 26

27 Brugervejledning til opsætning af bærbart elmålersystem Opsætning af elmåler 1. Installer opsætningsprogrammet på din pc. 2. I sæt sim-kortet i elmålerboksen, monter kabel fra elmålerboksen til pc ens USBport. I sæt strømforsyning og tænd elmålerboksen. 3. Gå ind på hjemmesiden (www.xxxx.dk) og opret din brugerprofil. Via din oprettelse får du tildelt bruger-id og brugerpassword. 4. Opsætningen af elmålerboksen fortages via pc-programmet og kommunikationen til elmålerboksen sker via USB porten. I pc programmet indtastes det tildelte brugernavn og brugepassword, som efterfølgende sendes til elmålerboksen. Montering af målerdiode 5. Monter fotodioden så den ligger tæt op af tavleelmålerens lysdiode på en sådan måde, at fotocellen kun kan registrere lysdioden på tavleelmåleren, det vil sige ikke omgivelseslys. Indtil videre er gaffatape det fortrukne opsætningsudstyr. Når fotodioden er monteret og elmålerboksen forbundet til 220 volt forsyningen er dataopsamling af rå-data startet. Konfigurering af pulsværdier på hjemmesiden via mobiltelefon 6. Gå ind på elmaaler.php?loginid=lxh&loginpw=lxh&sim_id= Dette svarer til log ind med dit tildelte bruger-id og brugerpassword, men her er der forudsat et tildelt bruger-login. Din elmålerboks vises nu på telefonen. Vælge menuen ret og indtast målerens stamdata fysik placering puls pr. kwh etc. 7. Kontroller at din effektmåling svarer til tavleelmålerens visning. Der kan være forskel på den aktuelle visning på grund af opdateringsfrekvenserne på henholdsvis tavleelmåler og kommunikationen mellem hjemmesiden til mobilen. 27

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering.

Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products har fokuseret på at optimere el-forbruget i lejligheder i forbindelse med renovering af disse. Develco

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

support@we-time.com 01-08-2010

support@we-time.com 01-08-2010 TIDSTAGNINGS SYSTEM support@we-time.com 01-08-2010 2 TIDSTAGNINGS SYSTEM Indhold GENERELT... 3 OPBYGNING... 3 BRUGERFLADE... 3 FLEKSIBILITET... 3 BETJENING SERVER... 4 WT-BOX... 4 BROWSER... 4 EKSEMPLER...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune.

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune. DATO: 17-02-2006 TIL: JØRGEN, OLE, CHRISTIAN, JESPER OG ERIK CC: FRA: VEDR.: LEO HOLM ENERGISTYRING I ÆRØ KOMMUNE På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg

Læs mere