4. Den offentlige sektors brug af it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Den offentlige sektors brug af it"

Transkript

1 Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder Pct. af myndigheder Downloade blanketter digitalt Bestille materiale Indsende oplysninger vha. webformular Fuld selvbetjeningsløsning med elektronisk afgørelse Online-betaling Anm.: Ved digitale ydelser forstås enten en funktion på egen hjemmeside eller via direkte link til funktion på ekstern side. Tallene inkludere kun i et vist omfang kommunernes elektroniske selvbetjening, da der ikke kan foretages en helt præcis opgørelse. Kilde: Danmarks statistik, Den offentlige sektors brug af it. Næsten alle myndigheder har digitale blanketter De fleste myndigheder har også interaktive løsninger Fuld selvbetjening hos et mindretal Stigning i webformularer og e-betaling Næsten alle offentlige myndigheder giver borgere eller virksomheder mulighed for at downloade blanketter (94 pct.) eller bestille informationsmateriale via hjemmesiden (84 pct.). Interaktive løsninger, hvor der er mulighed for at indsende oplysninger vha. web-formularer, stilles til rådighed for brugerne hos 6 pct. af myndighederne i 6. Mindst udbredt er muligheden for fuldstændig selvbetjening med elektronisk straksafgørelse. En sådan løsning er endnu kun udbredt til 14 pct. af myndighederne. Endelig giver hver fjerde myndighed mulighed for elektronisk betaling via hjemmesiden. Der har været pæne stigninger på alle områder i perioden 2-6. Især webformularer og online elektronisk betaling er steget markant. Fuld elektronisk selvbetjening synes at være stagneret siden 3 der er dog nogen usikkerhed i forbindelse med denne indikator.

2 Den offentlige sektors brug af it Figur 4.2 Virksomheder der har besøgt myndigheders hjemmesider, efter antal ansatte 1 Procent Alle Anm.: Tallene for 4-6 er indsamlet 1. kvartal og refererer til brug foretaget i det forudgående kalenderår. Tallene for 2 er indsamlet 4. kvartal og refererer til samme kalenderår. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. 9 ud af 1 virksomheder har besøgt offentlige hjemmesider Fordobling siden pct. af danske virksomheder med mindst 1 ansatte havde i løbet af 5 besøgt offentlige myndigheders hjemmesider. Andelen er lidt lavere blandt de mindre virksomheder, fx er andelen 82 pct. blandt virksomheder med 1-19 ansatte mod 93 pct. blandt virksomheder med mindst 1 ansatte. For alle størrelsesgrupper gælder det, at andelen er steget markant siden 1999, hvor pct. af alle virksomheder havde besøgt en offentlig myndigheds hjemmeside. Forskellen mellem små og store virksomheder er samtidigt indsnævret siden 1999.

3 Den offentlige sektors brug af it 41 Figur 4.3 Virksomhedernes brug af offentlige hjemmesider 1 Procent Informationssøgning på myndigheders hjemmesider Downloade blanketter mv Indsendelse af webformularer Anm.: Tallene for 4-6 er indsamlet 1. kvartal og refererer til brug i det forudgående kalenderår. Tallene for 2 er indsamlet 4. kvartal og refererer til samme kalenderår. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. 8 ud af 1 virksomheder har downloadet blanketter Mærkbar stigning siden 2 81 pct. af virksomhederne havde i løbet af 5 søgt informationer på offentlige myndigheders hjemmesider. Næsten samme andel, 8 pct., havde downloadet blanketter mv. og noget færre, 55 pct., havde indsendt webformularer i 5. Der er på alle områder tale om en mærkbar stigning i forhold til 2. Stigningen har især været kraftig mht. at downloade blanketter, som nu har samme udbredelse som informationssøgning. Også indsendelse af webformularer har haft en stor stigning i perioden.

4 42 Den offentlige sektors brug af it Figur 4.4 Virksomhedernes vurdering af offentlige hjemmesider 5 6 Pct. af virksomheder, der har besøgt offentlige hjemmesider Udbuddet Kvaliteten Udbuddet Kvaliteten Godt Tilfredsstillende Dårligt Ved ikke Anm: Vurderingen er i forhold til virksomhedernes brug af hjemmesiderne i det forrige kalenderår. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. Tilfredshed med udbuddet af digitale tjenester og med kvaliteten Samme billede i 5 Et stort flertal af de virksomheder, der har besøgt offentlige hjemmesider, giver vurderingen tilfredsstillende til udbuddet af myndighedernes digitale tjenester. 64 pct. har i 6 svaret tilfredsstillende og 12 pct. godt. Modsat er der kun 4 pct., der har svaret dårligt. 21 pct. af virksomhederne svarede ved ikke' til spørgsmålet. En tilsvarende vurdering ses, når virksomhederne skal vurdere kvaliteten af de enkelte tjenester. 65 pct. svarer i 6 tilfredsstillende, 1 pct. godt og 6 pct. dårligt. Også her er en del af virksomhederne i tvivl, nemlig pct. Den forholdsvis høje andel ved ikke kan skyldes virksomheder, der kun sjældent benytter sig af de digitale tjenester. I 5 tegner der sig stort set det samme billede. Lidt færre giver vurderingen god i 6 og lidt flere svarer ved ikke.

5 Den offentlige sektors brug af it 43 Figur 4.5 Borgernes kontakt med offentlige myndigheder via internet i den sidste måned 6 Procent Finde informationer på offentlige hjemmesider Downloade skemaer/blanketter Indsende udfyldte skemaer/blanketter Anm.: Tal for 5 er udeladt, da de ikke er umiddelbart sammenlignbare med de øvrige år, hvad angår disse indikatorer. Kilde: Danmarks Statistik, Befolknings brug af internet. Stadig mere kontakt mellem borgere og det offentlige Kraftig stigning i informationssøgning Flere downloader blanketter og flere indsender blanketter Flere og flere danskere bruger internettet til at komme i kontakt med de offentlige myndigheder. Det er specielt informationssøgning på de offentlige myndigheders hjemmesider, der er populært. I 6 brugte 48 pct. af borgerne de offentlige myndigheders hjemmesider til at finde en eller anden form for information. Dette er en stigning på 3 pct. i forhold til 2. Danskerne er også blevet mere interesseret i at downloade skemaer og blanketter fra offentlige hjemmesider. Det kan fx dreje sig om årsopgørelse fra skattevæsenet, bekræftelse på boligsikring etc. Siden 2 er der næsten sket en fordobling i andelen af mennesker, der benytter sig af denne tjeneste. Samtidig med at danskerne i stadig større omfang downloader skemaer og blanketter, benytter de sig også af muligheden for at indsende skemaer og blanketter via internettet. Således benyttede 22 pct. af de danskere, der havde brugt offentlige myndigheders hjemmeside i 6, muligheden for elektronisk at indsende et skema eller en blanket. Dette er en stigning på næsten 5 pct. i forhold til 2.

6 44 Den offentlige sektors brug af it Figur 4.6 Kommunikation med andre myndigheder i XML-format Pct Alle myndigheder Stat Kommuner Anm.: Ved XML forstås extensible Markup Language - et systemuafhængigt sprog til beskrivelse af dokumentstrukturer. Alle myndigheder er inkl. amter. Kommunikation i XML-format steget mærkbart i 4 og 5 men stigningen aftager i 6 Myndighedernes kommunikation i XML-format er steget mærkbart gennem de seneste år. I 2 kommunikerede 6 pct. af alle myndigheder i XML, hvilket steg til 27 pct. i 6. XML-format er det fælles grundlag for udveksling af data internt i den offentlige sektor og med private virksomheder. Stigningen har især fundet sted i årene 4 og 5 og synes at flade ud i 6, især hvad angår kommunerne. Brugen af XML er hyppigere blandt statslige myndigheder end i kommunerne.

7 Den offentlige sektors brug af it 45 Figur 4.7 Sags- og dokumenthåndteringssystemer i den offentlige sektor 1 Procent af myndigheder Elektronisk journaliseringssystem Elektronisk dokumenthåndteringssystem Elektronisk sagsstyring Elektronisk registrering af oplysninger om sager og akter (fx modtagelsesdato, afsender m.m.). 2 Elektronisk registrering og lagring af dokumenter og dokumentoplysninger, inkl. journalisering. 3 System med understøttelse af selve sagsforløbet mellem sagsbehandlere, inkl. journalisering og dokumenthåndtering. Markant stigning i elektronisk sagsstyring Elektronisk journalisering allerede udbredt i 2 Næsten 6 ud af 1 myndigheder anvendte elektronisk sagsstyring i 6. Der er tale om en markant stigning i forhold til 2, hvor det drejede sig om hver tredje myndighed. Tilgangen har været særlig stor fra 4 til 5, hvor andelen er steget fra pct. til 52 pct. Over 4 ud af 5 myndigheder brugte et elektronisk dokumenthåndteringssystem, og mere end 9 ud af 1 anvendte et elektronisk journaliseringssystem i 6. Elektroniske dokumenthåndteringssystemer er også steget mærkbart siden 2, hvorimod elektronisk journalisering allerede var udbredt til mere end 8 ud 1 myndigheder i 2.

8 46 Den offentlige sektors brug af it Figur 4.8 Grundlæggende retningslinjer for it-arkitektur 7 Pct Har retningslinjer for itarkitektur Retningslinier for itarkitekturens understøttelse af opgaveløsningen Konkrete mål for itarkitektur-arbejdet Katalog over Offentlige It- 1 Standarder anvendes i itarkitektur-arbejdet Anm.: Ved it-arkitektur forstås it-systemers opbygning og sammenhæng. 1 Katalog over Offentlige It-Standarder på Offentlig Information Online (tidligere Referenceprofilen De fleste myndigheder har retningslinjer for it-arkitekturen Uændret andel med retningslinjer for it-arkitektur 65 pct. af myndighederne anvendte retningslinjer for it-arkitektur i en eller flere former i 6. Blandt retningslinjerne for it-arkitekturen er understøttelse af opgaveløsningen den mest udbredte, 45 pct. af myndighederne anvendte den i pct. har opstillet konkrete mål for it-arkitektur-arbejdet, og 19 pct. anvender Katalog over Offentlige It- Standarder i it-arkitektur-arbejdet. Det samlede antal myndigheder, der har retningslinjer for it-arkitektur, har, bortset fra et mindre dyk i 5, ikke udviklet sig mærkbart siden 4. Ligeledes er udbredelsen af retningslinjer for understøttelse af opgaveløsningen omtrent uændret fra 5 til 6, hvorimod de to øvrige typer er steget en smule i perioden 4 til 6.

9 Den offentlige sektors brug af it 47 Figur 4.9 Ændring i gennemsnitlig sagsbehandlingstid ved digitalisering Steget 3 Faldet Steget 3 Faldet Steget 6 Faldet Omtrent uændret Pct. Omtrent uændret Pct. Omtrent uændret Pct. Anm.: Set i forhold til seneste to års digitalisering hos myndighederne. Eksklusive 'uoplyst' (ca. seks pct. af besvarelserne). Sagsbehandlingstiden uændret hos de fleste myndigheder Omtrent uændret fordeling fra 4 til 6 Et af formålene med digitaliseringen af den offentlige sektor er at forkorte sagsbehandlingstiden. Lidt over en tredjedel finder, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet. Det typiske billede er dog, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke er blevet påvirket af de seneste to års digitalisering. Hos 57 pct. af myndighederne var sagsbehandlingstiden uændret som følge af digitalisering i 6, medens 37 pct. oplevede et fald og 6 pct. en stigning. Dette billede har været nogenlunde uændret siden 4. Fra 5 til 6 er der dog en tendens til stigning på én gang af såvel myndigheder som har oplevet fald som myndigheder med stigning i sagsbehandlingstiden. Samtidigt er der færre, der har oplevet en uændret sagsbehandlingstid.

10 48 Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Myndighedernes brug af open source-software 5 Procent Brug af open source-software i alt På egne servere Office-pakker på medarbejderes pc'er Andre formål Open source-software mest udbredt hos staten og amterne Office-pakker er meget sjældent open source-software Stigning mest i forhold til server-brug 4 ud af 1 myndigheder brugte open source-software på ét eller flere områder i 6. Udbredelsen er steget en del i forhold til 4 og 5, hvor andelen af brugere i alt udgjorde 3 ud af 1. Open source-software betyder, at softwaren kan anvendes uden licensbetaling, og at kildekoden er åben og frit tilgængelig. 27 pct. af myndighederne brugte i 6 open source-software på egne servere, fx styresystemer. På medarbejdernes pc'er er open source-software i form af office-pakker til gengæld meget sjælden og findes kun hos 3 pct. af myndighederne. I alt pct. af myndighederne bruger open source-software til andre formål - det kan fx være internet-browsere eller administrative systemer. Brugen af open source-software på egne servere har bidraget mest til udviklingen med en stigning fra pct. i 4 og 5 til 27 pct. i 6. De øvrige anvendelsesformål er derimod omtrent uændrede i perioden.

11 Den offentlige sektors brug af it 49 Figur 4.11 Fuld digitalisering af interne arbejdsgange vedr. attestation og betaling 1 Procent I alt Stat Kommuner i alt Kommuner med under 15. indb. 5 6 Kommuner med mindst 15. indb. Kommuner har hyppigst digitaliseret attestation og betaling Kraftig stigning i staten fra 5 til 6 3 ud af 4 myndigheder angav i 6, at de interne arbejdsgange vedrørende attestation og betaling var fuldt digitaliserede. Blandt kommunerne lå andelen på 85 pct., hvilket er noget højere end andelen i staten på 49 pct. De mindre kommuner med under 15. indbyggere har lidt hyppigere digitaliseret arbejdsgangene end de større kommuner med mindst 15. indbyggere. Andelen af myndigheder med fuldt digitaliseret attestation og betaling er steget fra 68 pct. i 5 til 75 pct. i 6. Det er især de statslige myndigheder, der har præget udviklingen med en markant stigning i udbredelsen fra 28 pct. i 5 til 49 pct. i 6.

12 5 Den offentlige sektors brug af it Figur 4.12 Barrierer for it og digital forvaltning Svært at frigøre ressourcer Mangel på fælles offentlige løsninger Eksisterende systemer svære at integrere Mangel på fælles standarder It-udgifter højere end forventet Procent af myndigheder Anm.: Figuren viser de fem mest betydningsfulde barrierer for digital forvaltning, alle af stor betydning for myndighederne. Flere har svært ved at frigøre ressourcer til digital forvaltning Flere savner fælles standarder Blandt de fem mest betydningsfulde barrierer for digital forvaltning er problemer med at frigøre ressourcer den mest markante. 56 pct. af myndighederne mente i 6, at det er en barriere af stor betydning, hvilket er en mærkbar stigning i forhold til tidligere år. Der er også i forhold til andre barrierer sket en stigning fra 5 til 6 og fra tidligere år. Mest markant gælder det problemer med at integrere eksisterende systemer, som steg til 45 pct. i 6 fra at ligge på omkring 3 pct. i de foregående år. Også mangel på fælles standarder er en barriere i kraftig stigning dog efter et fald i årene 3-5. Til gengæld er der i forhold til 2 sket et stort fald i antallet af myndigheder, der mangler fælles offentlig løsninger.

13 Den offentlige sektors brug af it 51 Figur 4.13 Myndigheder med hel eller delvis ekstern varetagelse af it-funktioner 1 8 Procent af myndigheder Systemudvikling/ programmering Projektledelse ved it-anskaffelser Drift af it-miljø Udvikling af it-strategi Support af brugere Anm.: Intern/ekstern varetagelse refererer til myndighedens ansatte. Kilde: Den offentlige sektors brug af it It-funktioner lægges eksternt ud hos et mindretal af myndighederne Ingen ændring i it-outsourcing Systemudvikling og programmering blev varetaget helt eller delvist eksternt hos 9 pct. af alle myndigheder i 6. Bortset fra disse funktioner, vedrører udlægningen kun en mindre del af myndighederne. Projektledelse ved it-anskaffelser varetages eksternt hos 23 pct. Herefter følger drift af it-miljø med 23 pct., udvikling af it-strategi med 13 pct. og endelig support af brugere med 7 pct. af myndighederne. På ingen af områderne er der mærkbare ændringer fra 2 til 6 i andelen af myndigheder, der helt eller delvist får varetaget deres itfunktioner eksternt.

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:10 12. februar 2007. Den offentlige sektors brug af it 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:10 12. februar 2007. Den offentlige sektors brug af it 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:0 2. februar 2007 Den offentlige sektors brug af it 2006 Resumé: Fortsat stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation herunder digitale blanketter

Læs mere

5. Den offentlige sektors brug af it

5. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 71 5. Den offentlige sektors brug af it 5.1 Introduktion Om statistikområdet Anvendte kilder Elektronisk kommunikation steget markant Moderat stigning i udbredelsen af

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:0 27. februar 2008 Den offentlige sektors brug af it 2007 Resumé: Markant stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation med borgere. Udbredelsen af

Læs mere

5. Den offentlige sektors brug af it

5. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 71 5. Den offentlige sektors brug af it 5.1 Introduktion Nyt statistikområde Anvendte kilder Behovet for tal om den offentlige sektors brug af it er fremstået i takt med

Læs mere

5. Den offentlige sektors brug af it

5. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 73 5. Den offentlige sektors brug af it 5.1 Introduktion Om statistikområdet Anvendte kilder Den offentlige sektors it-anvendelse er på dagsordenen i mange sammenhænge.

Læs mere

Den offentlige sektors brug af it 2008

Den offentlige sektors brug af it 2008 Den offentlige sektors brug af it 2008 Den offentlige sektors brug af it 2008 Udgivet af Danmarks Statistik 25. februar 2009 som e-publ ISBN 978-87-50-750-6 ISSN 903-6485 Pdf-udgaven kan hentes gratis

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

It-anvendelse i den offentlige sektor 2011

It-anvendelse i den offentlige sektor 2011 It-anvendelse i den offentlige sektor - 2 It-anvendelse i den offentlige sektor 2 It-anvendelse i den offentlige sektor - 2 Udgivet af Danmarks Statistik 29. februar 22 Oplag: 7 Printet i Danmarks Statistik

Læs mere

Den offentlige sektors brug af it 2010

Den offentlige sektors brug af it 2010 Den offentlige sektors brug af it 21 Den offentlige sektors brug af it 21 Udgivet af Danmarks Statistik 7. marts 211 som e-publ ISBN 978-87-51-1924-1 ISSN 193-6485 Pdf-udgaven kan hentes gratis på Danmarks

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

5. Den offentlige sektors brug af it

5. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 79 5. Den offentlige sektors brug af it 5.1 Introduktion Om statistikområdet Anvendte kilder Stigning i elektronisk kommunikation fra borgere og virksomheder Markant stigning

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 26 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 26 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Marts 26

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

3. Virksomhedernes brug af it

3. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 3. Virksomhedernes brug af it Figur 3.1 Virksomheder med bredbåndsforbindelse til internettet. 2006 95 89 89 87 84 83 82 80 77 73 66 0 20 40 60 80 100 Ved bredbånd forstås ADSL

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes følgende bilagsmateriale: Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2009 Omkostningerne ved anlægsarbejde for jernkonstruktioner er faldet markant fra fjerde

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007. Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007. Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 27 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 27 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2004

Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2004 Nøgletal om informationssamfundet Danmark 24 Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 24 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling April 24 Oplag: 2 Danmarks Statistiks

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende forventninger til den danske efterspørgsel

Økonomisk analyse. Faldende forventninger til den danske efterspørgsel Økonomisk analyse 17. september 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende forventninger til den danske efterspørgsel Forventninger om en lavere

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

6. It-sikkerhed Introduktion

6. It-sikkerhed Introduktion It-sikkerhed 99 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2010 Omkostningerne for anlæg af asfaltarbejde steg 1,4 pct. fra fjerde kvartal

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere