Lokalhistoriske billeder i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistoriske billeder i Aarhus"

Transkript

1 2013 Lokalhistoriske billeder i Aarhus Rapport fra arbejdsgruppen vedr. storiske billeder i Aarhus

2 Indhold 1. Indledning Billedsamlinger i Aarhus på biblioteker, museer og i arkiver Registrering, lagring og formidling af billeder Bevaring af fysiske billeder for eftertiden Fysisk adgang til billedarkiver Involvering af frivillige Samarbejde mellem kulturhistoriske institutioner i Aarhus Salg af festskrift ved Landsudstillingen i Koloreret postkort. Fotograf ukendt. Forsidefoto: Prins Christian (X) og prinsesse Alexandrine ankommer til festmiddag i Polyhymnia, Kannikegade i Lokalhistorisk Samling. Fotograf ukendt. 2

3 1. Indledning Byrådet traf den 22. juni 2011 beslutning om at flytte Bymuseets funktioner til Den Gamle By. Som et led heri besluttede Byrådet, at den kommunale billedsamling fra Hovedbiblioteket og Åby Bibliotek overføres til Den Gamle By indenfor en to-årig periode. Beslutningen er truffet under forudsætning af, at Den Gamle By indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med øvrige interessenter om anvendelse af billedsamlingen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal beskrive rammerne for samarbejdet. Formandskabet deles af Direktøren for Den Gamle By Thomas Bloch Ravn og Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. Arbejdsgruppens øvrige medlemmer er Knud Schulz og Charlotte Stoltenberg fra Hovedbiblioteket, Sven Erik Christensen fra lokalarkiverne, Claus Juhl Knudsen fra Aarhus Stadsarkiv, Martin Brandt Djupdræt og Kitt Boding-Jensen fra Den Gamle By samt Alice Johnsen fra Kultur og Borgerservice. Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde forslag til håndtering af følgende emner: At skabe et overordnet overblik over de forskellige billedsamlinger i Aarhus som i dag findes på biblioteker, museer og i arkiver. Sikring af praktisk tilgængelighed til billederne for borgerne. Principper for digitalisering, herunder valg af platform for formidling og registrering af stamdata. Aktivering af frivillige i såvel indsamling/supplering af samlingen og registrering af billeder. Samarbejde om formidlingsindsatsen vedr. lokalhistoriske billeder. Udsigt fra Aarhus Rådhus mod syd Fotograf Villy Svarre. 3

4 Billedernes betydning for lokalhistorien Kulturpolitisk får billeder større og større betydning. Billeder er til at forstå, uanset hvilken formidlingsmetode man anvender. Derfor er billeder vigtige i moderne formidling af kulturhistorien og byens historie. Den stigende betydning skyldes ikke mindst den teknologiske udvikling. Anvendelsen af sociale medier på nettet stiger og billeder deles livligt. Geokodet formidling bliver mere og mere populært: Klik på kortet og du får mere information. Denne teknologi anvendes eksempelvis i Den Gamle Bys applikation Aarhus StreetMuseum. Nye trends er også augmented reality, hvor virtuel information på en smartphone eller en tablet blander sig med virkeligheden. Opbygning af 3D-miljøer hvor billeder smelter sammen med lyd, fysiske genstande og måske lugt er endnu en af mulighederne. 3D museumsudstillinger kan formidle kulturhistorien på en måde, der er vedkommende og nærværende for de besøgende. Endnu en udviklingstendens er at borgere har lyst til at involvere sig og være med til at opbygge brugerdrevne billedsamlinger. Ikke mindst nu, hvor har udbredelsen af digitale kameraer har skabt en eksplosion i antallet af billeder. Hvem eller hvilken institution der ejer de historiske billeder synes borgerne derimod ikke er særligt vigtigt. Det handler om at billederne skal være tilgængelige. Det kan være på en læsesal eller digitalt. Og de skal helst være godt dokumenterede, så man ved hvor og hvornår et billede er taget. Det er naturligvis også interessant, hvis der knytter sig en særlig historie til motivet. Borgerne har desuden interesse i, at de kulturhistoriske institutioner, universiteter, uddannelsesinstitutioner og andre der arbejder professionelt med historiske billeder har adgang til så mange veldokumenterede billeder som muligt. Det er det bedste afsæt for forskningen og formidling af kulturarven. 2. Billedsamlinger i Aarhus på biblioteker, museer og i arkiver Der findes mange lokalhistoriske fotosamlinger fra Aarhus. Nogle billedsamlinger opbevares af kommunale institutioner, andre af statslige institutioner, mens andre igen stadig findes hos private personer, selvejende institutioner eller foreningsbaserede arkiver. Opgaven er at sikre, at billeder med kulturhistorisk værdi er tilgængelige og bevares for eftertiden på betryggende vis. Arbejdsgruppen har foretaget en overordnet opgørelse af billedsamlingerne i Aarhus. Det skal understreges, at tallene er udtryk for et overslag. Derfor er der nogen usikkerhed i den opgørelse, der fremgår af tabellen nedenfor. Efterfølgende er der knyttet supplerende kommentarer til de enkelte billedsamlinger. 4

5 Samling Antal fotos Antal registrerede Antal digitaliserede Lokalhistoriske arkiver AAKBs Lokalhistoriske Samling Lokalhistorisk samling i arkiv Borchs portrætsamling Stjernefotos Fredslund Andersen negativer, Jens-Kristian Søgaard m.fl. Aarhus Stadsarkiv Chilli Foto Billeder fra kommunens arkiv Fotograferne Thomas og Poul Pedersen Fredslund Andersen Andre samlinger Den Gamle By ca Erhvervsarkivet i samarbejde med Aarhus Stadsarkiv Aarhus Stiftstidendes arkiv Erhvervsarkivet Udtagne Aarhusbilleder mv Lokalhistoriske arkiver: 11 ud af 22 lokalhistoriske arkiver har givet oplysninger om billedsamlinger. Alle de største lokalarkiver har indsendt oplysninger. Det opgjorte antal af fotos er Det reelle antal skønnes at være minimum billeder. ¾ af billederne er registreret og 1/3 er digitaliseret. Billederne knytter sig typisk til de arkivalier, som de enkelte arkiver har fået overleveret fra lokalområdet. Billeder er typisk registreret i Arkibas og en mindre del af de digitale billeder er offentliggjort på Danske Billeder. AAKBs Lokalhistoriske samling består af ca billeder som fysisk befinder sig på Hovedbiblioteket indtil overdragelse til Den Gamle By. Billederne stammer fra bl.a. Fredslund Andersens virke og fra pressefotos i den hedengangne Demokraten. Billederne dækker et bredt udsnit af Aarhus lokalhistorie og suppleres fortsat med nye billeder fra Jyllandsposten. Digitale billeder er offentliggjort på Danske Billeder. Det er vurderingen at ca i alt bør digitaliseres. Ved flytning af billederne til Den Gamle By er digitaliseringen afsluttet. Øvrige billeder er mindre interessante, ensartede ud af en serie, gengangere etc. Lokalhistorisk samling har en større samling af udklip fra aviser som knytter sig til portrætfotos. Til en del portrætter har den portrætterede person suppleret med egne biografiske oplysninger. Denne samling af udklip følger med billedsamlingen til Den Gamle By. 5

6 I arkiv på Åby Bibliotek opbevares Borchs portrætsamling, der består af glasnegativer til billeder taget i Borchs Atelier fra Digital registrering af protokol i database og digitalisering er påbegyndt som et projekt under Lokalbibliotekerne i samarbejde med lokalarkiverne. En tilsvarende samling fra Stjernefotos opbevares også her, samt i mindre omfang samlinger med kendt eller ukendt afsender. Disse samlinger overdrages ligeledes fra Borgerservice og Biblioteker til Den Gamle By. Aarhus Stadsarkiv er i besiddelse af forskellige billedsamlinger. Den nyeste samling kommer fra fotobureauet Chili Fotos, der virkede i Aarhus i perioden Denne samling er registreret i en database, og der forhandles om en digitalisering af samlingen i samarbejde med et oplysningsfund og frivillige. De kommunale arkivalier indeholder mange billeder, flest fra Stadsarkitektens og Stadsingeniørens Kontorer. Mange af disse er registrerede, men endnu ikke tilgængelige på internettet. Fotograferne Thomas og Poul Pedersen har overdraget en omfattende samling portrætter samt fotografier af steder og huse i Aarhus og omegn samt et stort arkitekturfotoarkiv dækkende hele landet. Aarhus Stiftstidendes billedarkiv tilhører Erhvervsarkivet, men stadsarkivet har påtaget sig registrering og digitalisering af billederne. Det sker ved hjælp af frivillige. Rettighedshåndtering sker i samarbejde med avisens fotografer og avisen (jf. senere i rapporten). I øvrigt kan der påregnes en løbende overdragelse af fotos fra Erhvervsarkivet til stadsarkivet. Den Gamle By råder over en større samling af de ældste fotos fra Aarhus, som dermed er en væsentlig dokumentation af historien fra 1860 og frem til dd. De digitaliserede billeder kommer primært fra Bymuseet. Billeder ligger i egen database og nogle er ligeledes offentliggjort på Danske Billeder. Der er formentlig mange gengangere fra Lokalhistorisk Samling. Den Gamle By har en stor fotosamling på ca billeder fra fotofirmaet Hammerschmidt Foto med tilhørende registrant. Denne samling indeholder mange erhvervshistoriske billeder og reklameoptagelser. Andre billedsamlinger. Erhvervsarkivet er i besiddelse af en del fotosamlinger i tilknytning til virksomhedsarkivalier, eksempelvis lånesager fra kreditforeninger og i Aarhus Håndværkerforenings Arkiv. Der findes ikke en præcis opgørelse af antallet af billeder. Herudover er ikke kortlagte billedsamlinger på Statsbiblioteket, Kvindemuseet, ARoS og Moesgaard Museum. 6

7 3. Registrering, lagring og formidling af billeder Ud over antallet af foto i en samling er det vigtig om fotos er registreret og om de er digitaliserede. Opgørelsen af billedsamlingerne viser, at der er stor forskel på praksis hvad det angår. Det afhænger dels af hvilken form billederne er modtaget i. Dels af om den institution, der har billederne i sin varetægt løbende har arbejdet med digitalisering. Endelig er der egentlige digitaliseringsprojekter i gang. Arbejdsgruppen har fået til opgave at træffe beslutning om, hvordan man skal registrere og lagre billeder og stamdata. Herunder hvordan de deles og formidles til offentligheden. Det handler om at finde frem til best practice blandt de forskellige systemer og anvise velfungerende arbejdsmetoder ved registrering og skanning af billeder. Registrering: Registreringen gør det muligt at søge interessante billeder frem. Typisk vil man kunne søge på dato, fotograf, sted, person, eller emne. Graden af registreringen af fotos varierer fra samling til samling ligesom metoden til registrering varierer. Museer anvender generelt et arkivsystem kaldet Regin, mens lokalarkiver typisk anvender Arkibas. Endelig anvendes databasen knyttet til Danske Billeder til registrering. Skanning af billeder giver også mulighed for at lagre stamdata direkte i billedfilen som exif data. Der eksperimenteres i dag med at tilknytte geokoordinater til billeder ud fra en forventning om, at det i fremtiden bliver attraktivt for brugen af billeder i mobile enheder. Fotoarkiver overdraget fra en portrætfotograf kan eksempelvis være forsynet med en protokol, som sikrede at fotografen kunne finde negativer til genbestilling. Denne papirprotokol vil derimod i dag være vanskelig at anvende til at finde interessante fotos og tæller ikke som en brugbar registrering. Det er teknisk muligt at arbejde med systemer, hvor der er forskellige bagvedliggende registreringssystemer, mens selve billedet med tilhørende data vises i ét præsentationslag. Der kan skelnes mellem registrering på interne medier (arkivsystemer, databaser og regneark) og registrering på eksterne medier (hjemmesider med billedvisning baseret på en database). I det system, der betjener billedhjemmesiden Danske Billeder, er registreringen indbygget direkte og bliver dermed tilgængelig på internettet. Lokalarkiverne anvender et system, Arkibas, der endnu ikke kan tilgås på internettet i større stil, så her er registreringen også intern. I andre tilfælde foregår der først en registrering på institutionen, f.eks. ved overtagelse af et fotofirmas egen database, som så efterfølgende skal lægges over i f.eks. Danske Billeder eller et andet system. 7

8 Digitalisering: Ved digitalisering skannes papirbilleder, dias, glasnegativer mv. i en opløsning på typisk omkring 5000 pixels på den lange led. Dermed er billedet egnet til print. Nogle billeder har en teknisk kvalitet som hindrer skanning i så høj opløsning mens andre med fordel kan skannes i endnu højere opløsning. Billeder taget med digitalkamera gemmes og deles naturligvis digitalt. Billeder der offentliggøres på hjemmesider har her en lav opløsning. Det er fuldt tilstrækkeligt til skærmvisning og visningen af websider sker relativt hurtigt. Billedet i høj opløsning, som er egnet til print og tryk, gemmes på en server. Teknisk udstyr i Lokalhistorisk Samling anno Ukendt fotograf. 8

9 Skanning til bevaring/arkivering: Papirfotografier, glasplader, dias og negativer skannes nogle gange kun med formidling for øje, men både fotopapir, glasplader og film er forgængelige, og tilstanden af visse fysiske billeder kan nødvendiggøre, at man også skanner for at bevare. Et centralt spørgsmål i arbejdet med at digitalisere de fysiske billedsamlinger er derfor, om man alene foretager digitaliseringen i formidlingsøjemed, eller om man rent faktisk også skal skabe fuldgyldige digitale erstatninger af de fysiske originaler? Optimalt skanner man i en kvalitet, der skaber tro kopier af originalen (og som derfor ville kunne erstatte denne). I praksis fordrer dette kvalitetsniveau særligt to forhold, som vi endnu kun er på vej mod: Først og fremmest skal man fuldt ud kunne styre reproduktionen af farver og toner i et givet billede. Uden at gå i tekniske detaljer kræver dette både kalibrering af skanner og skærm, referencekort med specifikke og velkendte farve- eller gråtoneværdier, der er printet på samme filmtype eller fotopapir som de originaler, man digitaliserer. Herforuden præsenterer arbejdet med negativer (som udgør en meget stor af samlingerne) den yderligere principielle hindring, at de i egentlig forstand endnu ikke er fremkaldt. Der er altså til en vis grad tale om fortolkning; præcis som når der fremkaldes billeder i et mørkekammer. Elektronisk arkivering af fotografier sker i princippet på samme måde som for e-arkiver, dvs. på flere systemuafhængige medier ad gangen. Opbevaringen stiller dermed krav til e- lagerplads. I dag kan ingen af de involverede institutioner levere garanterede digitale bevaringskopier af de fysiske originaler, men de er kommet et stykke vej - og vil komme længere. Der er ingen grund til at kaste alle fremskridt over bord i erkendelsen af, at man ikke lever op til idealet. Skulle der ske noget med de fysiske originaler, ville det være ærgerligt, om man blot havde fokuseret digitaliseringen på at skabe formidlingskopier, frem for at skabe de bedst mulige bevaringskopier. Hvorfra man så efterfølgende kan generere formidlingskopier. Fælles platform Danske Billeder Helt overordnet er der truffet valg om, at danskebilleder.dk indtil videre er den fælles platform og database for formidling af billeder på nettet for Stadsarkivet og Den Gamle By. Valget af Danske Billeder er truffet ud fra, at det fortsætter hidtidig praksis i Lokalhistorisk Samling. Teknisk er det desuden en platform, hvorfra det er relativt let at flytte billederne. Det kan blive relevant hvis den teknologiske udvikling resulterer i nye og bedre løsninger. Danskebilleder.dk er en landsdækkende billedplatform, som præsenterer billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker. Databasen opbygges løbende og indeholder kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler, virksomheder mm. 9

10 Danskebilleder.dk er organiseret i en forening af arkiver og biblioteker med offentlige billedsamlinger. Den Gamle By og Stadsarkivet deler et medlemskab for Aarhus. Foreningsejerskabet betyder at medlemmerne kan bidrage til at udvikle hjemmesiden og tilknyttede formidlingsplatforme. Formidling af billeder på Danske Billeder forudsætter, at billedet også er gemt i dette system. Det er teknisk muligt at trække billeder ud af Danske Billeder og vise dem i andre internetmiljøer, men det vil kræve et forudgående programmeringsarbejde. Således kan Den Gamle By vise sine egne billeder på en hjemmeside ved at trække dem ind fra Danske Billeder, ligesom Stadsarkivet kan lave en hjemmeside om Stiftens billeder osv. Danske Billeder rummer en mulighed for at tilføre geokodet information. Stadsarkivet og Den Gamle By har et fælles ønske om at opprioritere denne form for registrering. Lokalarkiverne vil fortsat anvende Arkibas som primær database for opbevaring af billeder. Det skyldes at billederne hovedsageligt knytter sig til andre arkivalier, som registreres her. Festuge i Den Gamle By, Fotograf ukendt. 10

11 Ophavsret Som hovedregel er fotografier beskyttet af ophavsretsbestemmelser i 50 år, dog ikke længere tilbage end Ophavsretten gælder både fremstillingen af kopier og offentliggørelse. Fotografier med værkhøjde (ophavsretslovens 1), dvs. frembringelser som udtrykker en vis grad af originalitet eller særpræg, er dog beskyttet i 70 år efter ophavsmandens død. Det kan være vanskeligt at vurdere med sikkerhed, om et fotografi vil nyde beskyttelse også som et værk og dermed er genstand for den lange beskyttelsestid. Pressefotografier hævdes normalt at være omfattet af den udvidede beskyttelse som fotografisk værk. Uanset kategori er ophavsret et meget væsentligt tema at forholde sig til i forbindelse med digitalisering af billeder, som teknisk set er lette at dele og videreformidle. Samtidig er det et område, hvor den teknologiske udvikling udfordres af en usikker retspraksis. Ophavsrettigheder kan stå i modsætning til hensynet til digitalisering og formidling af kulturarven. Kammeradvokaten er involveret i en sag om ophavsret fra Aalborg Stadsarkiv. I forlængelse af denne sag er der nedsat et udvalg på landsplan, som arbejder med generelle modeller for håndtering af ophavsret. Udfaldet af retssagen og udvalgsarbejdet følges, da det formentlig vil bidrage til at fastlægge retspraksis på området. Arbejdsgruppen har konkret indsamlet erfaringer fra forskellige biblioteker og arkiver mv. med henblik på at afdække best practise i håndteringen af ophavsret. Eksempelvis har man i Lokalhistorisk Samling gjort sig anstrengelser for at give oplysninger om ophavsret tilknyttet billederne i danskebilleder.dk. Af og til er man blevet mødt af et krav vedr. ophavsret, hvor den der har rettighederne får betaling af biblioteket. Arbejdsgruppen anbefaler kraftigt, at de enkelte institutioner udarbejder aftaler med den, der afleverer billeder. Aftalerne skal give institutionen rettigheder til nærmere specificerede formål, samtidig med at de respekterer fotografens ophavsret (dvs. krediterer fotografen). Aftalerne kan f.eks. tage udgangspunkt i Creative Commons-licenser, der regulerer retten til at fremstille eksemplarer og gøre værket tilgængeligt for almenheden, at fremstille bearbejdede værker samt til at bruge værket kommercielt og på hvilke vilkår, herunder kreditering. Stadsarkivet anvender Creative Commons-licenser på aarhuswiki.dk. Vinter på Aarhus havn Fotograf ukendt. 11

12 4. Bevaring af fysiske billeder for eftertiden Bevaring af fysiske billeder hvad enten de foreligger som negativ eller papirkopi er en væsentlig problemstilling at forholde sig til. Grundlæggende er det bedst at borgere benytter en digital kopi frem for en fysisk original. Dermed undgås slid og originalen kan bevares for eftertiden. Det er i sig selv en god grund til at arbejde med digitalisering ud over fordelene mht. tilgængeligheden. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at originalerne bevares. En bevaret original giver mulighed for på et senere tidspunkt at lave en ny og bedre digital kopi. Originaler opbevares bedst forskelligt efter materiale. Papirbilleder og negativer opbevares bedst i mørke omgivelser med en relativ luftfugtighed under 50 procent og altid under 21 grader. Det bedste er dog 5-8 grader, der er det ideelle for sort/hvide materialer. Negativer bør opbevares i kuverter og positiver i emballage, der er såkaldt analyserent, dvs. primært uden syre. Glasplader er enten af kollodium eller gelatine; førstnævnte skal opbevares i rum på 5-8 grader. Kollodiummaterialer er selvdestruerende under dannelse af salpetersyre, og de bør derfor opbevares separat. Det samme gælder nitratholdige film og billeder. Det er de færreste institutioner i Danmark, der kan leve op til disse krav. Aalborg Stadsarkiv har dog i fællesskab med Nordjyllands Historiske Museum og KUNSTEN indrettet et nyt fælles magasin (opført som OPP-projekt) efter disse principper for billedopbevaring. Opbevaring af Den Gamle Bys billedsamlinger Den Gamle Bys billedsamling ligger i Den Gamle By og på Fællesmagasinet for museer i Midtog Østjylland i Randers. Billeder fra Den Gamle Bys oprindelige samling er primært placeret i Den Gamle By, mens billeder fra Bymuseets samling både er i Den Gamle By og på Fællesmagasinet i Randers. De positive papirfotos fra denne samling opbevares i Den Gamle Bys fotoarkiv, så de er let tilgængelige til udstillings- eller publikationsbrug, mens alle negativer og originale filmspoler opbevares på Fællesmagasinet i Randers. De ligger på det tørre magasinafsnit pakket ind i syrefri foldekuverter (Silver Safe kvalitet) og derefter nedpakket i syreneutrale kartoteksæsker. I Fællesmagasinet er klimaet passivt styret, så temperaturen kun svinger nogle få grader mellem sommer og vinter. I det tørre magasin er der styring på luftfugtigheden, så den max når op på 30 %. Det tørre stabile klima gør, at den naturlige nedbrydning af materialer stopper eller bliver meget langsom. Det er planen, at Den Gamle Bys glaspladesamling på over stk. i løbet af foråret 2013 ligeledes bliver overført til Fællesmagasinets tørre afdeling, der har gode opbevaringsforhold til den type materiale. 12

13 5. Fysisk adgang til billedarkiver Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde forslag til, hvordan borgere, studerende, forskere mv. sikres tilgængelighed til billederne i fysisk form. Denne opgave knytter sig særligt til billedsamlingen i Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket, når den flyttes til Den Gamle By. Hidtil har samlingen været tilgængelig på biblioteket, hvor der er fri adgang til samlingen i åbningstiden. Der har desuden været mulighed for at bestille tid hos en bibliotekar til at få hjælp i samlingen. Da de interessante billeder i samlingen i vid udstrækning er digitaliserede, forventer arbejdsgruppen, at der i stadig mindre grad vil være et behov/ønske om at få fysisk adgang til billedsamlingen. Den Gamle By står overfor en større omrokering. I det arbejde afsøges mulighederne for den fysiske placering af Lokalhistorisk Samlings billedsamling. Den Gamle By garanterer, at det fortsat vil være muligt at få adgang til brug af billedsamlingen uden at betale entré. Det efterstræbes, at publikum får direkte adgang fra gaden. Lokalet indrettes, så der er arbejdspladser for både brugere og personale. Der vil være kvalificeret personale til at vejlede om billedsamlingen og sikre opsyn med originaler. Faktisk flytning af billedarkivet sker senest medio Den Gamle By har i samarbejde med Aarhus Kommune Bibliotekerne iværksat en mindre, kvalitativ undersøgelse af den nuværende brug af Lokalhistorisk Samlings billeder. Brugs- og behovsafklaringen skal bidrage til at kvalificere proceduren for adgang til billedsamlingen. Det forventes, at billedsamlingen vil have faste ugentlige åbningstider samt at det er muligt at henvende sig med forespørgsler pr. . Lignende praksis kendes blandt andet på Københavns Museum. Oplysningerne i danskebilleder.dk om fysisk placering/ejerskab til billederne ændres til Den Gamle By. Kajakstævne ved Varna i Fotograf Åge Fredslund Andersen. 13

14 Børnehjælpsdag Bondefangerorkesteret under ledelse af tidligere oversergent Louis Greffel i gården Kannikegade 12. Fotograf ukendt. 6. Involvering af frivillige Arbejde med lokalhistoriske billeder aktiverer i dag mange frivillige. Alle de lokalhistoriske arkiver bygger i særlig grad på frivilliges indsats, da det kommunale budget til opgaven er ganske beskedent. Men der kan arbejdes med at organisere det frivillige arbejde i nye projekter og engagere nye mennesker i sagen. Arbejde med billeder er nemlig et godt sted at inddrage frivillige. Der kan uddelegeres veldefinerede opgaver vedr. registrering og det faktiske arbejde med at skanne billeder. Frivillige kan desuden have værdifuld viden om billeder sted, personer, begivenhed mv. som kan bidrage til at øge den lokalhistoriske værdi af billederne. Derudover er der et potentiale for at udvide samlinger med relevante billeder ved at indsamle billeder hos borgere eksempelvis i tilknytning til væsentlige begivenheder. De involverede borgere får en tilfredsstillelse ved at dele den viden man har fra et arbejdsliv og/eller fra en hobby. Ofte vil det frivillige arbejde foregå i et givende socialt fællesskab. Institutionerne får til gengæld aktiveret den store viden, der er blandt borgerne. Og det er en mulighed for at få løst konkrete opgaver, som ellers ikke vil kunne løftes. Derfor er det også vigtigt at institutionen respekterer de frivilliges ret til at bestemme hvilke opgaver de vil påtage sig. De frivillige skal også opleve at indsatsen værdsættes. Der er aktuelt to konkrete projekter med lokalhistoriske billeder som omdrejningspunkt i gang. Projekterne beskrives kort nedenfor, herunder hvordan de aktiverer frivillige. Det er arbejdsgruppens vurdering, at fremtiden helt sikkert vil byde på flere projekter i regi af såvel museer som arkiver, hvor frivillige bliver involveret. 14

15 Projekt: Digitalisering af Århus Stiftstidendes billedarkiv Århus Stiftstidendes arkiv er overdraget til Erhvervsarkivet, men i henhold til en samarbejdsaftale mellem parterne er Stadsarkivet beskæftiget med at gøre arkivets billeder tilgængelige. På baggrund af en projektansøgning har Stadsarkivet i 2012 modtaget kr. fra Århus Stiftstidendes Fond til registrering og digitalisering af billedsamlingen. Projektet omfatter indkøb af tre skannere, registrering og digitalisering af billedsamlingen. Der er ansat en projektmedarbejder til at udarbejde systematik i arkiv og plan for bedst muligt flow for registrering og skanning. Selve registreringen og skanning gennemføres ved hjælp af frivillige efter samme metode som Stadsarkivet har haft succes med i forbindelse med Sejrs Sedler. Projektet er dermed et konkret eksempel på involvering af frivillige i det lokalhistoriske arbejde. En anden væsentlig opgave har været at tage hånd om ophavsretlige spørgsmål i samarbejde med Aarhus Stiftstidende. Der er indgået aftaler med alle fotograferne med undtagelse af en enkelt om, at Stadsarkivet kan offentliggøre billederne. Indvielse af Skægstubben, værtshus i Gellerup Kulturcenter Fotograf Torben Stroyer. 15

16 Projekt: Hvor er det fra? Geotagging og formidling af billedsamlinger gennem crowdsourcing Hvor er det fra? er et fælles projekt med deltagelse af Den Gamle By, Aarhus Stadsarkiv og Odense Bys Museer. Projektet er finansieret af en bevilling fra Kulturstyrelsen på DKK. Crowdsourcing er en sammentrækning af crowd og outsourcing. Det indebærer, at man outsourcer opgaver til frivillige der har interesse for sagen. Geografisk registrering af billeder geotagging er den opgave, der skal løses. Projektet handler om at etablere et websystem, hvor digitaliserede billeder blive tilgængelige og brugere/borgere får mulighed for at tilknytte geodata, som kan vise, hvor billedet er taget. Det skal være nemt, spændende og meningsfyldt for engagerede brugere at deltage og medvirke til, at store væsentlige billedsamlinger bliver geografisk registreret. Der sættes projektmidler af til at lave opsøgende arbejde i forhold til at finde frivillige til opgaverne. Den brugergenererede oplysning om motivernes geografiske placering vil blive tilføjet som oplysning til billederne og de vil dermed kunne få en øget brugbarhed og bedre kunne bruges i den fremtidige undersøgelse og formidlingen af byen. Aarhus historie og udvikling vil på en nem og visuelt orienteret form blive formidlet gennem projektet ved, at der bliver lavet en hjemmeside, hvor geotaggede historiske billeder bliver sammenlignet med nutidige billeder genereret af Google Streetview. Særlige beretninger vil blive knyttet til udvalgte lokaliteter. Det kunne f.eks. være gennem henvisning til Aarhuswikien eller til digitaliserede og geotaggede arkivalier. Målet er desuden at skabe mulighed for integrationer mellem billedsamlingerne og eksisterende stedbestemte digitale formidlingsplatforme, hvoraf nogle af de vigtigste er: historypin.com, Historisk Atlas (website + mobil apps), 1001 fortællinger om Danmark (website + mobil app), Aarhus StreetMuseum (mobil apps) og Flickr (website). De producerede geotaggede data vil desuden kunne anvendes i nye digitale formidlingstiltag, som f.eks. lokationsbestemte applikationer til smartphones. Projektet vil også undersøge hvilke typer databaser, der kan håndtere automatisk udveksling af brugergeneret geotacgget data. Projektet forventes afsluttet i juni

17 7. Samarbejde mellem kulturhistoriske institutioner i Aarhus Arbejdsgruppen har i kommissoriet fået til opgave at beskrive, hvordan de forskellige kulturhistoriske institutioner i Aarhus kan samarbejde om formidlingsindsatsen. Det gælder såvel lokalhistoriske billeder som lokal- og byhistoriske emner generelt. Projekt Hvor er det fra? er et eksempel på et konkret samarbejde på tværs af museer og arkiv. Det har desuden en relation til bibliotekerne, fordi der arbejdes med åbne data, som er et særligt indsatsområde for Aarhus Kommunes Biblioteker. Arbejdsgruppens perspektiv er dog også det længere sigte, som handler om, hvordan samarbejdet styrkes ved at arbejde med fælles muligheder for formidling mv. og via organiseringen af samarbejdet. ABM-samarbejde I Aalborg har man været i front med et såkaldt ABM-samarbejde. Dvs. samarbejde om lokalhistorien mellem arkiver, biblioteker og museer. Et ABM-samarbejde kan fokusere på forskellige områder. Det kan eksempelvis være samarbejde om konkrete udstillinger/formidlingsprojekter, samarbejde om databaser, faciliteter mv. Forskellige ABM-samarbejder er også afprøvet i andre byer. I Aarhus er Stadsarkivet vel etableret. Den Gamle By har overtaget ansvaret for Bymuseets funktioner og har for nylig fået finansieringen på plads til opførelse af Aarhus Story, som åbner i Dokk1 åbner som det nye store hovedbibliotek i Det er tre stærke aktører, som får nye forbedrede rammer i de kommende år. Det er et fantastisk afsæt for synliggørelse af byens historie og kulturhistorien generelt i Aarhus. Rammerne i Dokk1 giver store muligheder for eksponering og programvirksomhed omkring historisk identitet. Dokk1 får mange brugere i det daglige. De vil gennem forskellige aktiviteter kunne både identificere sig med historien og kunne bidrage til nye fortællinger, som kan bringe viden tilbage til ABM institutionerne. Dette vil både kunne ske gennem eksponering, kampagner og programmer. Samtidig giver Dokk1 muligheder for at skabe vinduer, der peger tilbage på ABM institutionerne i byen. Byhistorisk Fond Århus Byhistoriske Fond har ifølge vedtægterne til hovedopgave at formidle Århus og omegns historie. Det er Fondens mål at udbrede det historiske kendskab til Århus og omegn til så bredt et publikum som muligt. Dette gælder såvel byens kulturhistorie, erhvervs- og industrihistorie som byens historie i almindelighed. Byens historie fortælles gennem såvel billeder som tekst. Byhistorisk Fond er naturligvis også åben over for nye formidlingsformer. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det vil være naturligt at diskutere en ny indretning af Byhistorisk Fond med virkning fra udgangen af 2013, hvor den nuværende leder træder af. Byhistorisk Fond bør knyttes tættere til Den Gamle By og Stadsarkivet mht. opgaveansvar. 17

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt. (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv)

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt. (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv) Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv) Udarbejdet af Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne,

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014 Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Dragør lokalarkiv bruges som case igennem specialet og alle analyser vil blive relateret til dem.

Dragør lokalarkiv bruges som case igennem specialet og alle analyser vil blive relateret til dem. Abstrakt Målet i nærværende speciale er at undersøge crowdsourcing og muligheden for brug af dette til kerneopgaver på arkiver. Derudover undersøges muligheden for at skabe en samlet crowdsourcing indgang

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere