Lokalhistoriske billeder i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistoriske billeder i Aarhus"

Transkript

1 2013 Lokalhistoriske billeder i Aarhus Rapport fra arbejdsgruppen vedr. storiske billeder i Aarhus

2 Indhold 1. Indledning Billedsamlinger i Aarhus på biblioteker, museer og i arkiver Registrering, lagring og formidling af billeder Bevaring af fysiske billeder for eftertiden Fysisk adgang til billedarkiver Involvering af frivillige Samarbejde mellem kulturhistoriske institutioner i Aarhus Salg af festskrift ved Landsudstillingen i Koloreret postkort. Fotograf ukendt. Forsidefoto: Prins Christian (X) og prinsesse Alexandrine ankommer til festmiddag i Polyhymnia, Kannikegade i Lokalhistorisk Samling. Fotograf ukendt. 2

3 1. Indledning Byrådet traf den 22. juni 2011 beslutning om at flytte Bymuseets funktioner til Den Gamle By. Som et led heri besluttede Byrådet, at den kommunale billedsamling fra Hovedbiblioteket og Åby Bibliotek overføres til Den Gamle By indenfor en to-årig periode. Beslutningen er truffet under forudsætning af, at Den Gamle By indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med øvrige interessenter om anvendelse af billedsamlingen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal beskrive rammerne for samarbejdet. Formandskabet deles af Direktøren for Den Gamle By Thomas Bloch Ravn og Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. Arbejdsgruppens øvrige medlemmer er Knud Schulz og Charlotte Stoltenberg fra Hovedbiblioteket, Sven Erik Christensen fra lokalarkiverne, Claus Juhl Knudsen fra Aarhus Stadsarkiv, Martin Brandt Djupdræt og Kitt Boding-Jensen fra Den Gamle By samt Alice Johnsen fra Kultur og Borgerservice. Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde forslag til håndtering af følgende emner: At skabe et overordnet overblik over de forskellige billedsamlinger i Aarhus som i dag findes på biblioteker, museer og i arkiver. Sikring af praktisk tilgængelighed til billederne for borgerne. Principper for digitalisering, herunder valg af platform for formidling og registrering af stamdata. Aktivering af frivillige i såvel indsamling/supplering af samlingen og registrering af billeder. Samarbejde om formidlingsindsatsen vedr. lokalhistoriske billeder. Udsigt fra Aarhus Rådhus mod syd Fotograf Villy Svarre. 3

4 Billedernes betydning for lokalhistorien Kulturpolitisk får billeder større og større betydning. Billeder er til at forstå, uanset hvilken formidlingsmetode man anvender. Derfor er billeder vigtige i moderne formidling af kulturhistorien og byens historie. Den stigende betydning skyldes ikke mindst den teknologiske udvikling. Anvendelsen af sociale medier på nettet stiger og billeder deles livligt. Geokodet formidling bliver mere og mere populært: Klik på kortet og du får mere information. Denne teknologi anvendes eksempelvis i Den Gamle Bys applikation Aarhus StreetMuseum. Nye trends er også augmented reality, hvor virtuel information på en smartphone eller en tablet blander sig med virkeligheden. Opbygning af 3D-miljøer hvor billeder smelter sammen med lyd, fysiske genstande og måske lugt er endnu en af mulighederne. 3D museumsudstillinger kan formidle kulturhistorien på en måde, der er vedkommende og nærværende for de besøgende. Endnu en udviklingstendens er at borgere har lyst til at involvere sig og være med til at opbygge brugerdrevne billedsamlinger. Ikke mindst nu, hvor har udbredelsen af digitale kameraer har skabt en eksplosion i antallet af billeder. Hvem eller hvilken institution der ejer de historiske billeder synes borgerne derimod ikke er særligt vigtigt. Det handler om at billederne skal være tilgængelige. Det kan være på en læsesal eller digitalt. Og de skal helst være godt dokumenterede, så man ved hvor og hvornår et billede er taget. Det er naturligvis også interessant, hvis der knytter sig en særlig historie til motivet. Borgerne har desuden interesse i, at de kulturhistoriske institutioner, universiteter, uddannelsesinstitutioner og andre der arbejder professionelt med historiske billeder har adgang til så mange veldokumenterede billeder som muligt. Det er det bedste afsæt for forskningen og formidling af kulturarven. 2. Billedsamlinger i Aarhus på biblioteker, museer og i arkiver Der findes mange lokalhistoriske fotosamlinger fra Aarhus. Nogle billedsamlinger opbevares af kommunale institutioner, andre af statslige institutioner, mens andre igen stadig findes hos private personer, selvejende institutioner eller foreningsbaserede arkiver. Opgaven er at sikre, at billeder med kulturhistorisk værdi er tilgængelige og bevares for eftertiden på betryggende vis. Arbejdsgruppen har foretaget en overordnet opgørelse af billedsamlingerne i Aarhus. Det skal understreges, at tallene er udtryk for et overslag. Derfor er der nogen usikkerhed i den opgørelse, der fremgår af tabellen nedenfor. Efterfølgende er der knyttet supplerende kommentarer til de enkelte billedsamlinger. 4

5 Samling Antal fotos Antal registrerede Antal digitaliserede Lokalhistoriske arkiver AAKBs Lokalhistoriske Samling Lokalhistorisk samling i arkiv Borchs portrætsamling Stjernefotos Fredslund Andersen negativer, Jens-Kristian Søgaard m.fl. Aarhus Stadsarkiv Chilli Foto Billeder fra kommunens arkiv Fotograferne Thomas og Poul Pedersen Fredslund Andersen Andre samlinger Den Gamle By ca Erhvervsarkivet i samarbejde med Aarhus Stadsarkiv Aarhus Stiftstidendes arkiv Erhvervsarkivet Udtagne Aarhusbilleder mv Lokalhistoriske arkiver: 11 ud af 22 lokalhistoriske arkiver har givet oplysninger om billedsamlinger. Alle de største lokalarkiver har indsendt oplysninger. Det opgjorte antal af fotos er Det reelle antal skønnes at være minimum billeder. ¾ af billederne er registreret og 1/3 er digitaliseret. Billederne knytter sig typisk til de arkivalier, som de enkelte arkiver har fået overleveret fra lokalområdet. Billeder er typisk registreret i Arkibas og en mindre del af de digitale billeder er offentliggjort på Danske Billeder. AAKBs Lokalhistoriske samling består af ca billeder som fysisk befinder sig på Hovedbiblioteket indtil overdragelse til Den Gamle By. Billederne stammer fra bl.a. Fredslund Andersens virke og fra pressefotos i den hedengangne Demokraten. Billederne dækker et bredt udsnit af Aarhus lokalhistorie og suppleres fortsat med nye billeder fra Jyllandsposten. Digitale billeder er offentliggjort på Danske Billeder. Det er vurderingen at ca i alt bør digitaliseres. Ved flytning af billederne til Den Gamle By er digitaliseringen afsluttet. Øvrige billeder er mindre interessante, ensartede ud af en serie, gengangere etc. Lokalhistorisk samling har en større samling af udklip fra aviser som knytter sig til portrætfotos. Til en del portrætter har den portrætterede person suppleret med egne biografiske oplysninger. Denne samling af udklip følger med billedsamlingen til Den Gamle By. 5

6 I arkiv på Åby Bibliotek opbevares Borchs portrætsamling, der består af glasnegativer til billeder taget i Borchs Atelier fra Digital registrering af protokol i database og digitalisering er påbegyndt som et projekt under Lokalbibliotekerne i samarbejde med lokalarkiverne. En tilsvarende samling fra Stjernefotos opbevares også her, samt i mindre omfang samlinger med kendt eller ukendt afsender. Disse samlinger overdrages ligeledes fra Borgerservice og Biblioteker til Den Gamle By. Aarhus Stadsarkiv er i besiddelse af forskellige billedsamlinger. Den nyeste samling kommer fra fotobureauet Chili Fotos, der virkede i Aarhus i perioden Denne samling er registreret i en database, og der forhandles om en digitalisering af samlingen i samarbejde med et oplysningsfund og frivillige. De kommunale arkivalier indeholder mange billeder, flest fra Stadsarkitektens og Stadsingeniørens Kontorer. Mange af disse er registrerede, men endnu ikke tilgængelige på internettet. Fotograferne Thomas og Poul Pedersen har overdraget en omfattende samling portrætter samt fotografier af steder og huse i Aarhus og omegn samt et stort arkitekturfotoarkiv dækkende hele landet. Aarhus Stiftstidendes billedarkiv tilhører Erhvervsarkivet, men stadsarkivet har påtaget sig registrering og digitalisering af billederne. Det sker ved hjælp af frivillige. Rettighedshåndtering sker i samarbejde med avisens fotografer og avisen (jf. senere i rapporten). I øvrigt kan der påregnes en løbende overdragelse af fotos fra Erhvervsarkivet til stadsarkivet. Den Gamle By råder over en større samling af de ældste fotos fra Aarhus, som dermed er en væsentlig dokumentation af historien fra 1860 og frem til dd. De digitaliserede billeder kommer primært fra Bymuseet. Billeder ligger i egen database og nogle er ligeledes offentliggjort på Danske Billeder. Der er formentlig mange gengangere fra Lokalhistorisk Samling. Den Gamle By har en stor fotosamling på ca billeder fra fotofirmaet Hammerschmidt Foto med tilhørende registrant. Denne samling indeholder mange erhvervshistoriske billeder og reklameoptagelser. Andre billedsamlinger. Erhvervsarkivet er i besiddelse af en del fotosamlinger i tilknytning til virksomhedsarkivalier, eksempelvis lånesager fra kreditforeninger og i Aarhus Håndværkerforenings Arkiv. Der findes ikke en præcis opgørelse af antallet af billeder. Herudover er ikke kortlagte billedsamlinger på Statsbiblioteket, Kvindemuseet, ARoS og Moesgaard Museum. 6

7 3. Registrering, lagring og formidling af billeder Ud over antallet af foto i en samling er det vigtig om fotos er registreret og om de er digitaliserede. Opgørelsen af billedsamlingerne viser, at der er stor forskel på praksis hvad det angår. Det afhænger dels af hvilken form billederne er modtaget i. Dels af om den institution, der har billederne i sin varetægt løbende har arbejdet med digitalisering. Endelig er der egentlige digitaliseringsprojekter i gang. Arbejdsgruppen har fået til opgave at træffe beslutning om, hvordan man skal registrere og lagre billeder og stamdata. Herunder hvordan de deles og formidles til offentligheden. Det handler om at finde frem til best practice blandt de forskellige systemer og anvise velfungerende arbejdsmetoder ved registrering og skanning af billeder. Registrering: Registreringen gør det muligt at søge interessante billeder frem. Typisk vil man kunne søge på dato, fotograf, sted, person, eller emne. Graden af registreringen af fotos varierer fra samling til samling ligesom metoden til registrering varierer. Museer anvender generelt et arkivsystem kaldet Regin, mens lokalarkiver typisk anvender Arkibas. Endelig anvendes databasen knyttet til Danske Billeder til registrering. Skanning af billeder giver også mulighed for at lagre stamdata direkte i billedfilen som exif data. Der eksperimenteres i dag med at tilknytte geokoordinater til billeder ud fra en forventning om, at det i fremtiden bliver attraktivt for brugen af billeder i mobile enheder. Fotoarkiver overdraget fra en portrætfotograf kan eksempelvis være forsynet med en protokol, som sikrede at fotografen kunne finde negativer til genbestilling. Denne papirprotokol vil derimod i dag være vanskelig at anvende til at finde interessante fotos og tæller ikke som en brugbar registrering. Det er teknisk muligt at arbejde med systemer, hvor der er forskellige bagvedliggende registreringssystemer, mens selve billedet med tilhørende data vises i ét præsentationslag. Der kan skelnes mellem registrering på interne medier (arkivsystemer, databaser og regneark) og registrering på eksterne medier (hjemmesider med billedvisning baseret på en database). I det system, der betjener billedhjemmesiden Danske Billeder, er registreringen indbygget direkte og bliver dermed tilgængelig på internettet. Lokalarkiverne anvender et system, Arkibas, der endnu ikke kan tilgås på internettet i større stil, så her er registreringen også intern. I andre tilfælde foregår der først en registrering på institutionen, f.eks. ved overtagelse af et fotofirmas egen database, som så efterfølgende skal lægges over i f.eks. Danske Billeder eller et andet system. 7

8 Digitalisering: Ved digitalisering skannes papirbilleder, dias, glasnegativer mv. i en opløsning på typisk omkring 5000 pixels på den lange led. Dermed er billedet egnet til print. Nogle billeder har en teknisk kvalitet som hindrer skanning i så høj opløsning mens andre med fordel kan skannes i endnu højere opløsning. Billeder taget med digitalkamera gemmes og deles naturligvis digitalt. Billeder der offentliggøres på hjemmesider har her en lav opløsning. Det er fuldt tilstrækkeligt til skærmvisning og visningen af websider sker relativt hurtigt. Billedet i høj opløsning, som er egnet til print og tryk, gemmes på en server. Teknisk udstyr i Lokalhistorisk Samling anno Ukendt fotograf. 8

9 Skanning til bevaring/arkivering: Papirfotografier, glasplader, dias og negativer skannes nogle gange kun med formidling for øje, men både fotopapir, glasplader og film er forgængelige, og tilstanden af visse fysiske billeder kan nødvendiggøre, at man også skanner for at bevare. Et centralt spørgsmål i arbejdet med at digitalisere de fysiske billedsamlinger er derfor, om man alene foretager digitaliseringen i formidlingsøjemed, eller om man rent faktisk også skal skabe fuldgyldige digitale erstatninger af de fysiske originaler? Optimalt skanner man i en kvalitet, der skaber tro kopier af originalen (og som derfor ville kunne erstatte denne). I praksis fordrer dette kvalitetsniveau særligt to forhold, som vi endnu kun er på vej mod: Først og fremmest skal man fuldt ud kunne styre reproduktionen af farver og toner i et givet billede. Uden at gå i tekniske detaljer kræver dette både kalibrering af skanner og skærm, referencekort med specifikke og velkendte farve- eller gråtoneværdier, der er printet på samme filmtype eller fotopapir som de originaler, man digitaliserer. Herforuden præsenterer arbejdet med negativer (som udgør en meget stor af samlingerne) den yderligere principielle hindring, at de i egentlig forstand endnu ikke er fremkaldt. Der er altså til en vis grad tale om fortolkning; præcis som når der fremkaldes billeder i et mørkekammer. Elektronisk arkivering af fotografier sker i princippet på samme måde som for e-arkiver, dvs. på flere systemuafhængige medier ad gangen. Opbevaringen stiller dermed krav til e- lagerplads. I dag kan ingen af de involverede institutioner levere garanterede digitale bevaringskopier af de fysiske originaler, men de er kommet et stykke vej - og vil komme længere. Der er ingen grund til at kaste alle fremskridt over bord i erkendelsen af, at man ikke lever op til idealet. Skulle der ske noget med de fysiske originaler, ville det være ærgerligt, om man blot havde fokuseret digitaliseringen på at skabe formidlingskopier, frem for at skabe de bedst mulige bevaringskopier. Hvorfra man så efterfølgende kan generere formidlingskopier. Fælles platform Danske Billeder Helt overordnet er der truffet valg om, at danskebilleder.dk indtil videre er den fælles platform og database for formidling af billeder på nettet for Stadsarkivet og Den Gamle By. Valget af Danske Billeder er truffet ud fra, at det fortsætter hidtidig praksis i Lokalhistorisk Samling. Teknisk er det desuden en platform, hvorfra det er relativt let at flytte billederne. Det kan blive relevant hvis den teknologiske udvikling resulterer i nye og bedre løsninger. Danskebilleder.dk er en landsdækkende billedplatform, som præsenterer billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker. Databasen opbygges løbende og indeholder kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler, virksomheder mm. 9

10 Danskebilleder.dk er organiseret i en forening af arkiver og biblioteker med offentlige billedsamlinger. Den Gamle By og Stadsarkivet deler et medlemskab for Aarhus. Foreningsejerskabet betyder at medlemmerne kan bidrage til at udvikle hjemmesiden og tilknyttede formidlingsplatforme. Formidling af billeder på Danske Billeder forudsætter, at billedet også er gemt i dette system. Det er teknisk muligt at trække billeder ud af Danske Billeder og vise dem i andre internetmiljøer, men det vil kræve et forudgående programmeringsarbejde. Således kan Den Gamle By vise sine egne billeder på en hjemmeside ved at trække dem ind fra Danske Billeder, ligesom Stadsarkivet kan lave en hjemmeside om Stiftens billeder osv. Danske Billeder rummer en mulighed for at tilføre geokodet information. Stadsarkivet og Den Gamle By har et fælles ønske om at opprioritere denne form for registrering. Lokalarkiverne vil fortsat anvende Arkibas som primær database for opbevaring af billeder. Det skyldes at billederne hovedsageligt knytter sig til andre arkivalier, som registreres her. Festuge i Den Gamle By, Fotograf ukendt. 10

11 Ophavsret Som hovedregel er fotografier beskyttet af ophavsretsbestemmelser i 50 år, dog ikke længere tilbage end Ophavsretten gælder både fremstillingen af kopier og offentliggørelse. Fotografier med værkhøjde (ophavsretslovens 1), dvs. frembringelser som udtrykker en vis grad af originalitet eller særpræg, er dog beskyttet i 70 år efter ophavsmandens død. Det kan være vanskeligt at vurdere med sikkerhed, om et fotografi vil nyde beskyttelse også som et værk og dermed er genstand for den lange beskyttelsestid. Pressefotografier hævdes normalt at være omfattet af den udvidede beskyttelse som fotografisk værk. Uanset kategori er ophavsret et meget væsentligt tema at forholde sig til i forbindelse med digitalisering af billeder, som teknisk set er lette at dele og videreformidle. Samtidig er det et område, hvor den teknologiske udvikling udfordres af en usikker retspraksis. Ophavsrettigheder kan stå i modsætning til hensynet til digitalisering og formidling af kulturarven. Kammeradvokaten er involveret i en sag om ophavsret fra Aalborg Stadsarkiv. I forlængelse af denne sag er der nedsat et udvalg på landsplan, som arbejder med generelle modeller for håndtering af ophavsret. Udfaldet af retssagen og udvalgsarbejdet følges, da det formentlig vil bidrage til at fastlægge retspraksis på området. Arbejdsgruppen har konkret indsamlet erfaringer fra forskellige biblioteker og arkiver mv. med henblik på at afdække best practise i håndteringen af ophavsret. Eksempelvis har man i Lokalhistorisk Samling gjort sig anstrengelser for at give oplysninger om ophavsret tilknyttet billederne i danskebilleder.dk. Af og til er man blevet mødt af et krav vedr. ophavsret, hvor den der har rettighederne får betaling af biblioteket. Arbejdsgruppen anbefaler kraftigt, at de enkelte institutioner udarbejder aftaler med den, der afleverer billeder. Aftalerne skal give institutionen rettigheder til nærmere specificerede formål, samtidig med at de respekterer fotografens ophavsret (dvs. krediterer fotografen). Aftalerne kan f.eks. tage udgangspunkt i Creative Commons-licenser, der regulerer retten til at fremstille eksemplarer og gøre værket tilgængeligt for almenheden, at fremstille bearbejdede værker samt til at bruge værket kommercielt og på hvilke vilkår, herunder kreditering. Stadsarkivet anvender Creative Commons-licenser på aarhuswiki.dk. Vinter på Aarhus havn Fotograf ukendt. 11

12 4. Bevaring af fysiske billeder for eftertiden Bevaring af fysiske billeder hvad enten de foreligger som negativ eller papirkopi er en væsentlig problemstilling at forholde sig til. Grundlæggende er det bedst at borgere benytter en digital kopi frem for en fysisk original. Dermed undgås slid og originalen kan bevares for eftertiden. Det er i sig selv en god grund til at arbejde med digitalisering ud over fordelene mht. tilgængeligheden. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at originalerne bevares. En bevaret original giver mulighed for på et senere tidspunkt at lave en ny og bedre digital kopi. Originaler opbevares bedst forskelligt efter materiale. Papirbilleder og negativer opbevares bedst i mørke omgivelser med en relativ luftfugtighed under 50 procent og altid under 21 grader. Det bedste er dog 5-8 grader, der er det ideelle for sort/hvide materialer. Negativer bør opbevares i kuverter og positiver i emballage, der er såkaldt analyserent, dvs. primært uden syre. Glasplader er enten af kollodium eller gelatine; førstnævnte skal opbevares i rum på 5-8 grader. Kollodiummaterialer er selvdestruerende under dannelse af salpetersyre, og de bør derfor opbevares separat. Det samme gælder nitratholdige film og billeder. Det er de færreste institutioner i Danmark, der kan leve op til disse krav. Aalborg Stadsarkiv har dog i fællesskab med Nordjyllands Historiske Museum og KUNSTEN indrettet et nyt fælles magasin (opført som OPP-projekt) efter disse principper for billedopbevaring. Opbevaring af Den Gamle Bys billedsamlinger Den Gamle Bys billedsamling ligger i Den Gamle By og på Fællesmagasinet for museer i Midtog Østjylland i Randers. Billeder fra Den Gamle Bys oprindelige samling er primært placeret i Den Gamle By, mens billeder fra Bymuseets samling både er i Den Gamle By og på Fællesmagasinet i Randers. De positive papirfotos fra denne samling opbevares i Den Gamle Bys fotoarkiv, så de er let tilgængelige til udstillings- eller publikationsbrug, mens alle negativer og originale filmspoler opbevares på Fællesmagasinet i Randers. De ligger på det tørre magasinafsnit pakket ind i syrefri foldekuverter (Silver Safe kvalitet) og derefter nedpakket i syreneutrale kartoteksæsker. I Fællesmagasinet er klimaet passivt styret, så temperaturen kun svinger nogle få grader mellem sommer og vinter. I det tørre magasin er der styring på luftfugtigheden, så den max når op på 30 %. Det tørre stabile klima gør, at den naturlige nedbrydning af materialer stopper eller bliver meget langsom. Det er planen, at Den Gamle Bys glaspladesamling på over stk. i løbet af foråret 2013 ligeledes bliver overført til Fællesmagasinets tørre afdeling, der har gode opbevaringsforhold til den type materiale. 12

13 5. Fysisk adgang til billedarkiver Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde forslag til, hvordan borgere, studerende, forskere mv. sikres tilgængelighed til billederne i fysisk form. Denne opgave knytter sig særligt til billedsamlingen i Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket, når den flyttes til Den Gamle By. Hidtil har samlingen været tilgængelig på biblioteket, hvor der er fri adgang til samlingen i åbningstiden. Der har desuden været mulighed for at bestille tid hos en bibliotekar til at få hjælp i samlingen. Da de interessante billeder i samlingen i vid udstrækning er digitaliserede, forventer arbejdsgruppen, at der i stadig mindre grad vil være et behov/ønske om at få fysisk adgang til billedsamlingen. Den Gamle By står overfor en større omrokering. I det arbejde afsøges mulighederne for den fysiske placering af Lokalhistorisk Samlings billedsamling. Den Gamle By garanterer, at det fortsat vil være muligt at få adgang til brug af billedsamlingen uden at betale entré. Det efterstræbes, at publikum får direkte adgang fra gaden. Lokalet indrettes, så der er arbejdspladser for både brugere og personale. Der vil være kvalificeret personale til at vejlede om billedsamlingen og sikre opsyn med originaler. Faktisk flytning af billedarkivet sker senest medio Den Gamle By har i samarbejde med Aarhus Kommune Bibliotekerne iværksat en mindre, kvalitativ undersøgelse af den nuværende brug af Lokalhistorisk Samlings billeder. Brugs- og behovsafklaringen skal bidrage til at kvalificere proceduren for adgang til billedsamlingen. Det forventes, at billedsamlingen vil have faste ugentlige åbningstider samt at det er muligt at henvende sig med forespørgsler pr. . Lignende praksis kendes blandt andet på Københavns Museum. Oplysningerne i danskebilleder.dk om fysisk placering/ejerskab til billederne ændres til Den Gamle By. Kajakstævne ved Varna i Fotograf Åge Fredslund Andersen. 13

14 Børnehjælpsdag Bondefangerorkesteret under ledelse af tidligere oversergent Louis Greffel i gården Kannikegade 12. Fotograf ukendt. 6. Involvering af frivillige Arbejde med lokalhistoriske billeder aktiverer i dag mange frivillige. Alle de lokalhistoriske arkiver bygger i særlig grad på frivilliges indsats, da det kommunale budget til opgaven er ganske beskedent. Men der kan arbejdes med at organisere det frivillige arbejde i nye projekter og engagere nye mennesker i sagen. Arbejde med billeder er nemlig et godt sted at inddrage frivillige. Der kan uddelegeres veldefinerede opgaver vedr. registrering og det faktiske arbejde med at skanne billeder. Frivillige kan desuden have værdifuld viden om billeder sted, personer, begivenhed mv. som kan bidrage til at øge den lokalhistoriske værdi af billederne. Derudover er der et potentiale for at udvide samlinger med relevante billeder ved at indsamle billeder hos borgere eksempelvis i tilknytning til væsentlige begivenheder. De involverede borgere får en tilfredsstillelse ved at dele den viden man har fra et arbejdsliv og/eller fra en hobby. Ofte vil det frivillige arbejde foregå i et givende socialt fællesskab. Institutionerne får til gengæld aktiveret den store viden, der er blandt borgerne. Og det er en mulighed for at få løst konkrete opgaver, som ellers ikke vil kunne løftes. Derfor er det også vigtigt at institutionen respekterer de frivilliges ret til at bestemme hvilke opgaver de vil påtage sig. De frivillige skal også opleve at indsatsen værdsættes. Der er aktuelt to konkrete projekter med lokalhistoriske billeder som omdrejningspunkt i gang. Projekterne beskrives kort nedenfor, herunder hvordan de aktiverer frivillige. Det er arbejdsgruppens vurdering, at fremtiden helt sikkert vil byde på flere projekter i regi af såvel museer som arkiver, hvor frivillige bliver involveret. 14

15 Projekt: Digitalisering af Århus Stiftstidendes billedarkiv Århus Stiftstidendes arkiv er overdraget til Erhvervsarkivet, men i henhold til en samarbejdsaftale mellem parterne er Stadsarkivet beskæftiget med at gøre arkivets billeder tilgængelige. På baggrund af en projektansøgning har Stadsarkivet i 2012 modtaget kr. fra Århus Stiftstidendes Fond til registrering og digitalisering af billedsamlingen. Projektet omfatter indkøb af tre skannere, registrering og digitalisering af billedsamlingen. Der er ansat en projektmedarbejder til at udarbejde systematik i arkiv og plan for bedst muligt flow for registrering og skanning. Selve registreringen og skanning gennemføres ved hjælp af frivillige efter samme metode som Stadsarkivet har haft succes med i forbindelse med Sejrs Sedler. Projektet er dermed et konkret eksempel på involvering af frivillige i det lokalhistoriske arbejde. En anden væsentlig opgave har været at tage hånd om ophavsretlige spørgsmål i samarbejde med Aarhus Stiftstidende. Der er indgået aftaler med alle fotograferne med undtagelse af en enkelt om, at Stadsarkivet kan offentliggøre billederne. Indvielse af Skægstubben, værtshus i Gellerup Kulturcenter Fotograf Torben Stroyer. 15

16 Projekt: Hvor er det fra? Geotagging og formidling af billedsamlinger gennem crowdsourcing Hvor er det fra? er et fælles projekt med deltagelse af Den Gamle By, Aarhus Stadsarkiv og Odense Bys Museer. Projektet er finansieret af en bevilling fra Kulturstyrelsen på DKK. Crowdsourcing er en sammentrækning af crowd og outsourcing. Det indebærer, at man outsourcer opgaver til frivillige der har interesse for sagen. Geografisk registrering af billeder geotagging er den opgave, der skal løses. Projektet handler om at etablere et websystem, hvor digitaliserede billeder blive tilgængelige og brugere/borgere får mulighed for at tilknytte geodata, som kan vise, hvor billedet er taget. Det skal være nemt, spændende og meningsfyldt for engagerede brugere at deltage og medvirke til, at store væsentlige billedsamlinger bliver geografisk registreret. Der sættes projektmidler af til at lave opsøgende arbejde i forhold til at finde frivillige til opgaverne. Den brugergenererede oplysning om motivernes geografiske placering vil blive tilføjet som oplysning til billederne og de vil dermed kunne få en øget brugbarhed og bedre kunne bruges i den fremtidige undersøgelse og formidlingen af byen. Aarhus historie og udvikling vil på en nem og visuelt orienteret form blive formidlet gennem projektet ved, at der bliver lavet en hjemmeside, hvor geotaggede historiske billeder bliver sammenlignet med nutidige billeder genereret af Google Streetview. Særlige beretninger vil blive knyttet til udvalgte lokaliteter. Det kunne f.eks. være gennem henvisning til Aarhuswikien eller til digitaliserede og geotaggede arkivalier. Målet er desuden at skabe mulighed for integrationer mellem billedsamlingerne og eksisterende stedbestemte digitale formidlingsplatforme, hvoraf nogle af de vigtigste er: historypin.com, Historisk Atlas (website + mobil apps), 1001 fortællinger om Danmark (website + mobil app), Aarhus StreetMuseum (mobil apps) og Flickr (website). De producerede geotaggede data vil desuden kunne anvendes i nye digitale formidlingstiltag, som f.eks. lokationsbestemte applikationer til smartphones. Projektet vil også undersøge hvilke typer databaser, der kan håndtere automatisk udveksling af brugergeneret geotacgget data. Projektet forventes afsluttet i juni

17 7. Samarbejde mellem kulturhistoriske institutioner i Aarhus Arbejdsgruppen har i kommissoriet fået til opgave at beskrive, hvordan de forskellige kulturhistoriske institutioner i Aarhus kan samarbejde om formidlingsindsatsen. Det gælder såvel lokalhistoriske billeder som lokal- og byhistoriske emner generelt. Projekt Hvor er det fra? er et eksempel på et konkret samarbejde på tværs af museer og arkiv. Det har desuden en relation til bibliotekerne, fordi der arbejdes med åbne data, som er et særligt indsatsområde for Aarhus Kommunes Biblioteker. Arbejdsgruppens perspektiv er dog også det længere sigte, som handler om, hvordan samarbejdet styrkes ved at arbejde med fælles muligheder for formidling mv. og via organiseringen af samarbejdet. ABM-samarbejde I Aalborg har man været i front med et såkaldt ABM-samarbejde. Dvs. samarbejde om lokalhistorien mellem arkiver, biblioteker og museer. Et ABM-samarbejde kan fokusere på forskellige områder. Det kan eksempelvis være samarbejde om konkrete udstillinger/formidlingsprojekter, samarbejde om databaser, faciliteter mv. Forskellige ABM-samarbejder er også afprøvet i andre byer. I Aarhus er Stadsarkivet vel etableret. Den Gamle By har overtaget ansvaret for Bymuseets funktioner og har for nylig fået finansieringen på plads til opførelse af Aarhus Story, som åbner i Dokk1 åbner som det nye store hovedbibliotek i Det er tre stærke aktører, som får nye forbedrede rammer i de kommende år. Det er et fantastisk afsæt for synliggørelse af byens historie og kulturhistorien generelt i Aarhus. Rammerne i Dokk1 giver store muligheder for eksponering og programvirksomhed omkring historisk identitet. Dokk1 får mange brugere i det daglige. De vil gennem forskellige aktiviteter kunne både identificere sig med historien og kunne bidrage til nye fortællinger, som kan bringe viden tilbage til ABM institutionerne. Dette vil både kunne ske gennem eksponering, kampagner og programmer. Samtidig giver Dokk1 muligheder for at skabe vinduer, der peger tilbage på ABM institutionerne i byen. Byhistorisk Fond Århus Byhistoriske Fond har ifølge vedtægterne til hovedopgave at formidle Århus og omegns historie. Det er Fondens mål at udbrede det historiske kendskab til Århus og omegn til så bredt et publikum som muligt. Dette gælder såvel byens kulturhistorie, erhvervs- og industrihistorie som byens historie i almindelighed. Byens historie fortælles gennem såvel billeder som tekst. Byhistorisk Fond er naturligvis også åben over for nye formidlingsformer. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det vil være naturligt at diskutere en ny indretning af Byhistorisk Fond med virkning fra udgangen af 2013, hvor den nuværende leder træder af. Byhistorisk Fond bør knyttes tættere til Den Gamle By og Stadsarkivet mht. opgaveansvar. 17

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Modul 3 Håndtering og registrering af billeder. Modul 3

Modul 3 Håndtering og registrering af billeder. Modul 3 Program: Første dag: 9.00 Velkomst og kaffe. 9.15 Modtagelse af billeder. Kassation. 10.15 Billedregistrering. Registreringsarbejde i grupper. 12.00 Frokost. 12.30 Fortsat registreringsarbejde. 13.30 Kaffepause.

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Formidling af den lokale kulturarv på nettet

Formidling af den lokale kulturarv på nettet Formidling af den lokale kulturarv på nettet Af Ruth Hedegaard og Asbjørn Hellum Den lokale kulturarv befinder sig i hovedsagen på de tre lokale kulturinstitutioner museer, arkiver og biblioteker. De tre

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv

Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv 9. december 2014, kl. 16-18 Dagsorden Dagsordenen blev ændret i forhold til det udsendte for at give bedre tid til orientering

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Beretning 2014 Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Samarbejdsgrundlag Arkivsamvirket i Vordingborg blev grundlagt i 2007 som et samarbejdsforum for kommunens syv lokalarkiver. Samvirket

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet MUD baserer sig på Odense Bys Museers system ArkData. ArkData er udviklet af Aske Butze fra Danmarks Tekniske Universitet med udgangspunkt i

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Hvis du gerne vil bruge fotos til både trykte som elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af

Læs mere