fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29"

Transkript

1 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 2 juli 926 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektørens kontor. Nr. 29 Fisket. Uken 7 juli. K y still a kre tf i s k eter fremdeles meget smaat raa Sydkysten og østover, mens det har været bedre paa Vestlandet. Fra Kristiansand meldes at der er ingen bedring i notfisket. Omsætningsforholdene, saavel i Oslo som paa de utenlandske markeder opgives at være flaue med yderst lave priser. Omkring Maaløy har der været et godt fiske i de sidste uker, saaledes blev der fra 0 juli opfisket for dette sted 0000 kg. makre. løpet av sidste uke er der anmeldt opfisiket ca. 20'0000 kg. makrei, hvori medregnet de ovennæ'vnte 0000 kg. ti! Maaløy, hvor prisen var alt er nu opfisket kg. kystmakrei mot '00 kg. ifjor.. fet s i l dlf is k eter endnu ikke begyndt og nogen nævneværdige uts,igter er der heller ikke. Der har vist sig av og til tegn til at fetsillden skulde være i anmars enkelte steder i SørTrøndelag, men endnu ikke er der bht noget nævneværdig fiske. Derimot,fiskes der endel smaasild, særlig i Møre. Denne gaar for endel til fabrikvare og endel blev saltet til skjæresild. Noget nævneværdig b ris l ing fis k e har der heller ikke været isidste uke. Nor cl sjø sil d. uken kom et dampskib til Bergen med 6 tdr. nordsjøsild av god kvalitet. Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, iylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tælingsmænd. Nor d l and Andenes og Bleik, juni: Opfisket 30 l::g. fisk, derav kg. kveite, 400. kg.~ rødspætte, 200. kg. lange, 2254 kg. blaalange, 40.00' kg. brosme, kg. torsk, 0\)O kg. hyse, 235 kg. sei og 674 kg. uer samt 42 hl. lever. fisket deltar 40. dækkede og 6 aapne nwtorbaater samt 8 rolbaater. Al kveite, rødspætte og uer er iset og den øvrige fisk er hængt. Prisen' var for kveite kr..00., rødspætte 0'.35, lange eg to.rsk 0..3, blaalange, bro.sme og sei 0'.0., hyse 0'.0'7 og uer Samlet værdi kr. 40' 30'. Nor d l and, Værøy eg Røst, 3/70'/7: Opfisket kveite 890'0' kg., pris.0'0., lange 400'0' kg., pris 0..8, brosme 20.0'0' kg., pris 0..3, torsk 0'0'0' kg., pris 0.3, sei 50'00' kg., pris 0..0'8. Kveiten iset, den anden fisk hjelhængt. Deltagelse 20' mo.to.rb.aater eg lo. aapne baater. Mør e Kristiansund april, mai og juni: Optisket ialt kg. fisk, derav 55D~g. kveite, 675 kg. rødspætte, ' kg. to.rsk, kg. hyse og 4, 30''0 kg. sei, resten anden fisk. Av partiet er set 900. kg. kveite o.g4 0.0'0' kg. sei, saltet 500' kg. torsk og lo' 00. kg. sei. Resten er hovedsagelig anvendt til hjemmefo.rbruk. Samlet værdi kr. 39 0'0. Mør e Aalesund og Bo.rgund /7:7/7: Fisket hindret av uveir, utbyttet litet. ndko.mmet 7 dampskibe eg 8 mo.to.rbaater med en fangst av kg. fisk, de'rav kg. kveite, 60'00 kg. saltet og kg. fersk lange, 0'0'0 kg. blaalange, 3 80'0' kg. bl'o'sme, kg. saltet færøyto.rsk, '50.0' kg. hyse, lodd kg. rødfisk eg 20.0'0 kg. anden fisk. Av partiet er iset ' kg. kveite og 20' 0.0'0' kg. lange, saltet er kg. lange, 3 800' kg. brosme, 0.0'0 kg. blaalange, 720'0 kg. to.rsk, 50'0 kg. hyse, 0'00' kg. rødifisk og ' kg. anden fisk samt 30 hl. lever. Pris kveite 0..95, lange 0..2, blaalange 0..2, brosme 0'.0'8, saltet torsk 0'.24, saltet lange 0'.34, hyse , rødfisk 0..50' og anden fisk 0'.30. pr. 'kg. Samlet værdi kr. 350'8. S o.,g n o. g F j o. r dan e Maaløy mai eg juni: Opfisket ' kg. [isk, derav 40'0.0' kg. kveite, 400''0 kg. rødspæue, 2Ci 0'0.0' kg. lange, 450'0'0 kg. bro.sme, 90'00' kg. hyse, kg. sei eg 0'0'0. kg. anden fisk. Av.partiet er iset 350'0 kg. kveite, saltet 260'00' kg. lange eg 3S 000 kg. bro.sme, hængt 3D 0'0'0 kg. sei, resten anderledes anvendt. Prisen varfer kveite kr..0'0, l'ødspætte.00', lange 0..25, bl'o'sme og sei 0..5, hyse 0'.30' og fo.r and'en fisk 0'.40 V ærdi kr Fetsildfisket. Mør e Sko.dje lensmand medd'eler i skrivelse av 5/7 at der i avvigte uke er ~ epfisket,følgende kvanta smaasild hermetikvare i hans distrikt: 50 hl. i Dryna, 60' hl. i Vatne eg 70 hl. i Tenfjol'd.

2 292 f S K E T S o ANG 2 juli lj26 Mør e Vestnes lensmand telegraferer 7/7: Denne uke optisket 400 hl. skjæresild, pris kr. 7.'00, 50 hl. hermetiksild, pris kr S o g n o.g F j o l' dan e Gulen herred 4/70/7: Opfisket 700 hl. smaasild, pris ngen utsigter. Hvaler.... Fr.hald..,... " Fr.stad.... Onsøy.... Oslo.... HolmsbuHorten.... VasserFærder..,.... Fr.værn.... Nevlunghavn.... Langesund.... SkaatøyKragerø.... Risør.... Arendal.... Grimstad.... Lillesand.... Kr.sand S...'.. Mandal.... Farsund..,.... Kirkehavn.... Flekkefjord.... Aanasira.... Egersund.... Ukefangst /7_7/7 kg Stavanger SkudesnesKopervik... Haugesund Espevær.... Bergen )..... Fana Solund.... Askvoll.... Maaløy *) 0000 Aalesund.... Kr.sund Priser kr Totalfångst kg ~~ ~ ~~~ _ Tils Av aarets fangst er saltet flækket kg., rund saltet kg., iset for eksport kg. og til hermetik kg. V ærdi ca. kr *) Opfisket i tiden 7 juli. ) Ukeopgave Bergen mangler. Brisling og smaasildfisket Aalesund og Sunnmøre 0/77/7: Tilført hermetikfrubr skj. brisling fra Sogn og Fjordane, pris kr og 300 skj. smaasild fra Møre, pris.,50. M a a l ø y, mai: Tilført hermetikfalbr skj. smaasild fra Sogn og Fjordane, pris kr Juni: Tilført hermetikfabr. 300 skj. brisling og 6500 skj. smaasild fra Sogn og Fjordane, pris henholdsvis kr. 4.'00 og.50. S o g n o g F jord ane ~ Sogndal herred 27/67/7: Opfisket 480 hl. brisling, pris kr. 0, fin, angivelig litt sto' falden vare. Fangststeder : Sogndalsfjord og Eids'fjord. Bra nsigter. stæng staar idag (7/7) 40'0 hl. i Eidsfjord, landnotfangst og i Sogndalsfjorden 250 hl. snurpestængt. Hor d a l and Etne herred /77/7: OpEsket 00 hl. hrisling, pris kr. 0. For tiden ingen stængt sild eller brisling og heller ikke utsigter for fiske. Sildefisket i Nordsjøen. Ber gen /77/7: ndkommet et dampskib med j G tdr. nordsjøsild av god kvalitet. Sæl. og hvalfangsten. Aalesund og Borgund, /77/7: 2 fartoier indkommet fra Danskestrædet med henholdsvis 00'0 og 200 sæl. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Som mer s i l d f i.s k e t ialt efter telegr. beretning fra konsulatet, Leith: Opfisket, crans Saltet, tdr. Utført, tdr. 926 /4_7/ /4_8/7..., /4_30/ Det skotske sildefiske ialt i tiden /7 efter,:fishery Boards" opg ave. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tdr. tdr.. ~~~~25~926~! 925~~ Vinterfisket ialt ( jan.3 mars) Sommerfisket fra l april: Northumberland ! 30 Eyemouth distr Aberdeen Peterhead 40228? Fraserburgh....? Banff Buckie.... l Wick Resten av 0stkysten... '" Orkney.... Shetland.... Stornoway distr. Barra.... Resten av Vestkysten (ex Firth l of Clyde) ] Glasgow. ~ ~~= ~= _= ~= 35 _~ ~05 Sommerfisket ialt 39~ ~ ' Vinter og som merfisket ialt R03 Det tyske sildefiske. Antal reiser 926 /6_ /6' /6 _4/ /6_7/ /7 Det hollandske sildefiske Saltet, kantjes Antal reiser Saltet, kantjes

3 . 2 juli 926 FS K E T S o A N O 293 Det franske sardinfiske. Konsulatet, Nantes, beretter 0'/7: VestFrankrike 28/6 9/7. Sardinfisket er nu i fuld gang, fra alle kanter' langs hele vestkysten er indløpet meddelelse om ualmindelig rikt fiske, :,:om vanlig staar byene Douarnenez og Concarneau langt over de andre m. h. t. utbytte. den forløpne uke er der opfisket ca '0 kg. sardiner aven størrelse som egner sig udmerket til nedlægning. P. g. a. det gode fiske er prisene nedadgaaende og fabrikkene har indkjøpt store kvanta for nedlægning til en gjennemsnits,pris. pr. 00 kg. av Fr Gjennemsnitsprisen til fiskeopkjøperne har været ca. 550' francs. Det islandske torskefiske. Beregnet fuldvirket, kg. Utført kg /_5/ t 3 fs.5498 lgo t il 5 h t 3 0" f / 3lt l/l 3236 S7.h,( () slands fiskeriselskap beretter 9/7: Torskefisket til 5/7 ' kg. stor, 659<8000 smaa, hyse, sei, total 330'69000 beregnet fuldvirket vare. Fiskeutbyttet i skippund (= 60 {g.) i beregnet virke! slalid efter slands fiskeriselskaps opgave meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik /6 Storfisk Smaafisk Hyse Reykjavik Havnefjord Vestmannøyene Sydkysten forøvrig Vestkysten Nordky~ten Østkysten S78 5 alt 50508, Pr. 30.' l 7 Sei Tils ~?() A v totalsummene og er henholdsvis 0 0'7 og 7G2 iland bragt av utenlandske skibe. Klipfiskeksporten i tiden 6/630'/6 i kg, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik: alt '0 kg., derav til Barcelona '0, Bilbao 64670'0', Tarragona 96000, Alicante , Genua 3000, Spanien, ubest. havn , Leith 5560'0, Hull 6700, Hamburg 5500, Bergen 400, Kjøbenhavn 400. Av dette kvantum blev uuørt fra Reykjavik og omliggende p]adser kg., hvorav til Barcelona storfisk , Bilbao ialt , derav storfisk 6290'0, sei 33800, Tarragona storfisk 9600'0, Alicante ialt , derav labrador , labradorhyse 250'0'0, Leith 4260'0, derav labrador 22500', lange 20 00, Hull sei 6700, Hamburg sei 5500, Bergen' ialt 400, sei 280'0, lange 30'0', Kjøbenhavn ialt 400, storfisk 250'0, lange 600. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer anga ar indenbys handel meljem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindel ige betal ingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens J0lerinzene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. 4/7 Gh T ran: Kr. Kr. Uldaret damptran, nordlands.. ~ pr. tønde,, finmarks n sei damptran... Prima koldklaret damptran.... Raamedicin, nordl., uklaret.... Blank medie in.... Blank industriel.... Brunblank, medicin, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank Kr Kr pr. tønde pr. td. Rogn:. sort pr. eksportfyldt td, pr. td; 2. " " " Samf. fyldt mellem bundene.... Rundfisk: li/5f) 48/50 Usorteret helgelands, ny /5 4.75/5.50 pr. vegt Usorteret Lofots... Q Tynd vestre, hollænder Fyldig vestre hollænder Almindelig hollænder Bremer., Samfængt (italiener) Sei: Prima storsei 50/60... }!:?OO 5.00 middelsei 40/ Afrikasei " 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Hyser: Afrika, høsthyse, 40/50... do. hyse 30/40... Længer: Skruelænger (nye)... Klipfisk: 'lste sort, Lofots... Fetsild: Skjæresild, fiskepakket... Storsild: Fiskepakket, rund, ny... Eksportpakket pr. 0 kg.... Vaarsild: Exporipakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund... Aalesund. Tran: Uldaret damptran, SøndmørB eller Nordlands.... Do. finmarks.... Koldklaret damptran.... slands.... Rogn: ste sort eksportpakket 2den sort 3dje sort :J /7.50 7/ ' /7 6/7 Kr: Kr /95 pr. tønde U pr. tønde pr. tønde Klipfisk: Søndmørsk / /3.25 pr. vegt Sei /8.75 '

4 f S K E T S o ANG 2 juli 926 S a t fis k: Finmarks torsk.. ;~ /5.25 Sæltran.. '"...,.. '".... Pr'e s s e fis k: Presset lange,. ;., ;.. : ';.. ;. ~.,. :..., Ro (s k j~ r: Sei,! samfængl ".'... ",'....,S il (}; Storsilp" eksportp~kket 0 kg slandssild ~",...,...,.,;.. ;..,...,. Kristiansund N. T ran: Uklaret damptran, Nordmørs og Nordlands...,.... Finmarks..,.... Raa medicin.... J. Blank mediein., /92 85/ ,pr. 20 kg. 0.63/ pr. td, pr. td Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td /54 52/54 pr. td. Lofots... 52/53 Klipfisk: Nordmørs : / pr. vegt Lofots.. '...,... ; Finmarks...,.... Saltfisk: Fimarks... ~ pr.20kg. Tørfisk: Prima 'storsei, 50/60 cm / /0.75 pr. kg ". smaasei 30/40 " / /0.56 S i d:, Storsild, ekspo;tpakket 0 kg., rund salt. 5/6.00 5/6.00 pr. td Fiskemarkedet utenlands. " k v i n t a l = 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagen:t, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k p u n d = 0.5 kg. e g e l s k P un d 0.45 kg. Klipfisk og tørfisk. Tarragona: Konsulatet, Tarragona, beretter 6/6: Tilførsel i tiden /{}!5/ ' kg. islandsk kjipfisk. Beholdning kg. islandsk, som noteres til ptas. Go.75 pr. 40 kg. Konsulatet, Tarragona, beretter 30/6: Tilført i tiden 5/630'/ kg. islandsk klipfisk. Beholdninger kg. islandsk, prisnotering ptas. 5070' pr. 40' kg. l{ i ode, Jan eir o : Legationen, Rio de J.aneiro, gir følg. bekræftelse paa telegrafisk beretning av 7/6: de sidste 3 uker er del' ankommet, 6042 kasser klipfisk, hvorav 999 kasser norsk og.;043 kasser skotsk fisk. Beholdningene anslaaes til at uigjøreca. lo' 0'00 kasser. Markedet betegnes av herværende importører som uforandret. Der merkes ingen særlig kjøpelyst, da.. d~t vites at større skotske konsignationer er uld,e~'veis, Oporto: Legationen, Lisabon, beretter 9/7 i tilknytning til telegr. beretning av samme dag ang. markedet i sidste halvdel av juni: Salget i uken fra 2 til 26 juni betegnes som daarlig og prisene led ved stort utbud av»new Trench cure«til priser omkring 3D/ til 34/ pl 60 kg. Maanedens sidste uke forløp noget bedre, idet konsumet steg. Efterspørselen gjaldt dog hovedsagelig britisk fisk der netop var ankommet. De hyppige skibninger fra Nyfundland av»old wintered fish«og»spring cured fish< har fortsat og bidrager til at holde markedet godt forsynt indtil den nye nyfundlandsfisk kommer. Prisene for ny lofot bevæger sig omkring 4/for nr. 2 og 39/ for nr. 3 og 32/ for nr. 4. Der er næsten ingen forespørsel efter klipsei saalænge den rene klipfisk holder sig saa billig. Legationen, Lissabon, beretter 9/7: Klipfiskimport lste halvdel av juli 44 ton nyfundlandsk og anden 72 ton. Beholdning norsk 26 ton, nyfundlandsk 70' ton og anden 29' ton. Priser norsk stor middels 240 esc., liten 220', lange 60, brosme 40', klipsei 0'040, nyfundlandsk stor middels 44'0, nr og liten 260' esc. pr. kvintal a 60 kg. Bil bao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Ukeimport 8300 kvintaler islandlsk. Beholdninger 00'00 norsk, islandsk, priser norsk 6874, islandsk 7080' ptas. Kurs pund 30.72, francs Havana: Legationen, Havana, beretter 5/7: Klipfisktilførsel sid en 8/6 80'00 kasser. Beholdning kan ikke fastslaaes. Pris dollar for norsk bacalao superior fra importør til grossist. Markedets stillmg uforandret Gen ua: Generalkonsulatet, Genua, beretter 5/7: Siden generalkonsulatets sidste rapport av 5/6 er der ankommet til Genua følgende kvanta: Tørfisk (mest gammel fisk) 348(; baller. Klipd'isk: Fra Norge 7 tons, fra sland 406 tons og fra England 7 tons. Tørfisk : De gamle lagre av Finmarksfisk er nu praktisk talt rømmet, særlig smaafisk 240'0 gr., som i den senere tid ofte erstattes med smaa westre. Av gammel Lo,fotfisk er lagrene ubetydelige i Genua, mens der inde i landet endnu Hndes endel spredte smaapartier. Av nyfisk (Helgelands og Lofols) ankom der kun ubetydelige partier med s.s.»bretagne«. For senere levering er der avsluttet en hel del smaasalg paa en pr8 basis av omkring 95/ cif. for fyldig,vestre, hvilket hittil har tillatt importørene at hold'e en utsalgspris av ca. Lit. 70'0 opveiet og frit paa jernbanevogn, og salget begyndte at gaa bra. Men med det store lirefald i de sidsle dage har importørene maaf.tet forhøie sin utsalgspris i Lire, hvilket ialfald foreløbig har stanset salget. og samtidig har importørene holdt sig avventende med nye indlj{j}l fra Norge, indtil man har mere oversigt over kursene. ny Finmarksfisk blev de rørste lave o.fferter efterhved trykket tilbake, og efterat der i begyndelsen av maaneden var blit avsluttet endel salg til 79/ og 80/ ræstnet prisene sig paa 82/83/ og 84/ df. Genua, sortering en tredjedel 2400' gr. og resten 4700' gr. Kun ubetydelige kvanta el' blit placeret til disse sid ste priser, da kjøperne el' til bakeholdne, delvis paa grund av den ustadige kurs og delvb paa grund av enkelte særlig lave offerter, som dukker frem paa markedet av og til. Saafremt kurssvingene ikke blir altfor store skulde der fremdeles være utsigt til en god stokfisksæsong. Klj.pfisk: forrige maaned ble,' der avsluttet endel smaaforretninger i norsk klipfisk, som nu i over et aar har været fuldstændig borte fra dette marked.

5 2 juli 9L6 f K E T S o A N O 295 Lireprisene var den gang (i juni) fordelagtig sammenlignet med noteringene for islandsk klipfisk. Men i juli maaned er n:jteringene gaat høiere end for islandsk fuldvirket klipfisk, som her foretrækkes, og interessen for norsk klipfisk er forelo big ophørt. Gammel islandsk klipfisk bortsælges til meget lave priser, og for nyfisken begynder nu de første offerter at komme paa markedet Der opgives 24/ a 25/ dl for islandsk Labrador St yle og 32/ a 35/ Cll. for fuldvirket islandsk smaa klipfisk med stigende tendens. Nedenfor hitsættes som vanlig engrossalgspriser i Lire pr. 00 kg. opveiet og frit levert paa jernbanevogn: TØ'fisk: Tynd westre fl75, fyldig westre 670, smaa westre 625,. Finmarksfisk ~ 675, L Finmarksfisk 4/7 625, 2. Finmarksfisk 5,25, vaarhyse 375. Klipfisk:. smaad'isk islandsk 375,. hyser 350,. Labrador St yle 320,. Labrador Hyse 260 og Lave 280. Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Fra vicekonsulatet i La Coruna har man mottat f0lgende markedsrapport: Ukeimport 3700 kg. fra Norge. Beholdninger pr. / kg. Priser 2070 ptas. pr. 00 kg. NordSpanien: Generalkonsulatet, Bilbao, meddeler 2/7 følgende opgave over klipfiskimporten til NordSpanien i april 926: Bilbao Vigo Conma alt kg. kg. kg. kg. Norge sland England.., Tyskland ~ T Opgaven er iflg. uohiciel statistik samt indberetninger fra vice konsu l a tene. Generalkonsulatet, Bilbao, meddeler 2/7 følgend'e opgav8 over klipfiskimporten til NordSpanien i mai maaned 926: ~_J~ilbao Vigo Coruna alt Norge... ~~~4T:"~!=='4=0=0!;=i = =2~;=!=' 8=8~3i==:4 ~:=;=. 7=2~= ~~~:~ sland England Tyskland C ~5~09~ g828 Opgaven er iflg. uofficiel statistik samt indberetninger fra vicekonsulatene. Buenos Aires: Legationen, Buenos Aires, beretter 7/7: Klipfisktilforsel siden :Wj(i6000 kasser. Beholdning 8000 kasser, pris 3~ papirpesos kassen fra importør til grossist. Kurs 45% pence pr. guldpeso, norsk fisk gjennemgaaende tilfredsstillende kvalitet, eftersporselen liten. Lissabon: Legaticlllen, Lissabon, beretter 7/7: Klipfiskimport norsk ~t)o toll, islandsk 50, skotsk 6. Beholdning norsk 40, slandsk 30, skotsk G. Priser norsk islandsk ::;lwlk esc. Kurs Fersk fisk og sild. f] am\) u r g A l t o n a: Fis,kel'iagenten, Hamburg, beretter 3/7: Hamburg, stor kyeite uten hode 30G5, middels GO83, middels med hode 708l, rodspættel' stor 2030, smaa 420, laks 57fl. Altona st0'r laks 786, smaa 3244, smaa kveite 8, aal sn;laamiddel 5662 pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/7: Middels kveite med hode 8893, uten hode 80, stor 4072; laks 92' 97 pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/7: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.l ankom i ukens løp fra Norge 4800 pund kveite, laks og rødspætter, som efter kvalitet og markedets stilling o,rmaadde i auktionen (pf. pr. pund): Kveite, stor uten hode 40.:72, middels 6083, middels med hode 70g,3, rødspætter, stor 2030, smaa 420, laks 5,79 og laks sekunda ~ Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp ha Norge 3500' pund laks, aal, kveite og haabrand, som efter kvalitet og markedets,stilling o.pnaadde i auktionen (pf. pr. pund): Laks 786, smaa 3244, aal, smaamiddel 56'62, kveite 8 og haabrand (daarlig) 29. Med 8 direkte baater fra Lerwick, Wick og Stronsay ankom 47 kasser fersk skotsk sild. Prisene var for god vare pf. 68 og for avfaldende vare,pf. 0'2 pr. pund. l li l: Konsulatet, Hull, beretter 3/7: Laks middels /5l/4, stor /2,/3, tert /2, bløt fisk vanskelig avsætte, hummer / pundet, veiret varmt. \~7 ese r m li n d e: Fiskeriageuten, Hamburg, lberetter 7/7: uken 7/7 til 3/7 var tilførslene til Wesermlinde fiskemarked mindre, da et større antal trawlere er oplagt. Alt i alt ankom 26 trawlere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 0 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig 3000 pund og 6 fra sland med pund, gjennemsnitlig 0'0600 pund. Paa grund av den sterke varme var efterspørselen ikke stor og prisene var derfor lave for massefisk, hvorimot Nordsjøfisk og massensk opnaadde tildels gode priser. Auktionsprisene val' (pf. pr. pund): Hyse l 756, l 345, torsk 630X, l 36, sei 38%, rødspretter 58, pigvar 9422 og kveite Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 7/7: Med ruteskibene ankom i ukens løp fra Norge 29 kasser levende hummer. Prisen var uforandret M. 5.60' pr. pund fortoldet. mark er idag = kr..09. Rogn. '{ordspanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Sardinfisket Vigo sidste uke 2600 kurver. Vedvarende bra fiske Nordkysten. God rogne,fterspørsel. Priser ekstra 085. Nye rogntilførsler 600 islandsk. Frankrike: Konsulatet, Nantes beretter 0/7: Rognmarkedet har været livlig,fiskerne har o'pkjøpt alt hvad de har 'kommet over, da rognprisene er stigende, lagrene er av den grund smaa. PrisenB i de rørste dage av sæsongen var 380" francs fal' 2. sort, men er i det sidste godt betydelig op og noteres nu 530'500 og 470 francs for henholdsvis., 2. og 3. sort. P. g. a. manglende ra:pporler kart ikke konsulatet opgi hvilke kvanta rogn der er importer et fra Norge i denne sæsong, men der er sikkerlig ankommet flere tusen tønder.

6 296 fs K ETS o A N O 2 juli 926 Transporten av fiskevarer. ~ DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9.30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (cent ralapparat6 linj er) nr Telefotivakt 8 fm.lo em. søndage9 fmlo em.) Telegramadresse: Bergenske. ForJang Dem tilsendt selskapets rutehefre nr. 7. Det illdeholder detaljerte oplysllinger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNDE~SEN Als BEQGEN Spe dit i o ns av de li nge n: Ekspedifion og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" NORGE MEXCO GULF LNJEN tri il h. W i em sen, O s lo & Ør s n æ s pr. Tø nsb elg Rcgcllllæssige. llulcrlligc seilinger fra Øsf & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, ~_~avana (Cuba), VeraCruz (Mexico), New Orleans, L~_ Galveston & Houston Tran. a, li r g: Fiskeriagenten beretter 7/7: Fra Norge ankom 845 fate og G38 tell'. og fra England 75 fate. Markedet var fast med litt bedre forretning og noteringene er uforandret. Linolj8 el' fast og noteres fra Holland F'l og for tysk vare M pr. 00 kg. netto fortoldet. g, Salt sild. i\.t l: blir g: Fiskeriagenten beretter 7/7: Tilførslene androg til 6049 tdr. Derav 962 telr. fra Norge, 3973 td'. fra Storbritannien og rland, 75 tek fra Amerika, 28 tdr. fra Holland og trir. fra Sverige. Markedet for norsk sild var uforandret. Skjæresild offereres fra Norge til kr pr. td. eif. efter 8to''el3e. Slo og vaarsild uten forretning. Tilførslene fra Storbl'itannien og rland bestod hovedsagelig av matjes ~;jld. Grundet den sterke varme, som helt umuliggjorde forsendelser til indlandet, var forretningen meget rolig og de ankomne partier maatte for størsteparten lagres i kjølehusciie. Shetland large fulls offereres til 70/ pr. 2/2 tdr. og matfulls til 4/6. pr. td. eif. Stcttin: Fbkeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretning dat. SteUin 4/7: gaar var besigtigelse over 2 direkte laster fra Shetland og 600/2 tdr. irsk matjessild, som ankom fra Hamburg. Paa grund av det varme veil' var forretningen ret middelmaacig. Betalt blev for: Shetland fulls 68/ Pl'. ( tdr. og 70/ pr. 2/2 tdr., Shetland matfulls 4/42/ pr. l/i tdr. og 45j46/ pr. 2/2 tdr., Shetland matties 34/36/ 'J'. i/i tdr. og 39/40/ pr. 2/2 tdr. Slofulls 4500 sælger man gjerne til kr. 20 og 5600 til kr '23 og vaarsild kr. 5 til 7.50 pr. td. efter størrelse. OLE ~. OLSEN, BE~GEN Telegr. Oro". Telef Sped.avd Representerer: Det forenede DampskibsSelskab AlS incl. Skandinavien Amerika Linien, Ellerman's Wilson Line Ltd., DampfschifffahrtsGesellsclaft "Neptun", Chr. Salvesen & Co., JohnsonLinjen Rederi AB Nordstjernan, Furness, Withy & Co. Ltd. Bibby Line, Ozean Linie, United Fruit Company, Atlantic Navigation Corporation Spanskelinjen meddeler 3/7: S.s. '»Santiago«skal laste ragnen for Bilbao og al last til Gijon, A viles, Pasa.jes og Sautander. S.S.»8anta Cruz«skal laste fisken til Bilabo og al last til Corufia og Vigo. S.s.»Delaware<~ laster Stavanger 22/7, Bergen 23/7 for BGston, Philadelphia, Baltimol'e og Norfolk. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Toledo«laster Oslo ca. 25 august, AalesundChribtiansund 283 august for Savannah, Havana, Galveston/Honston og New Orleans. Wilrh. Wilhelmsen. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 4/7: For norsk slo og vaarsilds vedkommende ingen forandring. bel'etningsuken blev her indført 5,273/ og 0'8/2 tønder sild fra Shetland, Wiek og Peterhead. Kvaliteten av denne sild var ogsaa meget god og der var livlig efterspørsel som dog blev hemmet en del paa grund av den herskende sterl<e varme. Av gammel Yarmouth indtl'af ogsaa nogen smaapartier, dog var avsætningen herfor daarlig. Her noteres idag: Trade mauies 33/ til 34/, alm. mauies 32/ til 33/. "F SKETS GA NG" ukentlig efterretningsblad for norsk fiskeribedrht utgit av FSKERDREKTØREN. Bladet utkommer i Bergen hver onsdag. Abonnementspriser: ndenlands kr pr. aar. Annoneepriser pr. gang: side: kr pr. cm. pr. spalte. Øvrige sider» 2.00» For aars og halvaarsannoneer er prisene betydelig lavere. Ved alle henvendelser til bladet bør føjgende adresse benyttes:»fiskets Gang«(Fiskeridirektøren), Bergen.

7 2 juli 926 F S K E T S GANG 297 Utenlandsk mynt Vekselkursene (salgskurser). Pari kurs ~~~~~~~===================~======~=== London kr. pr. æ Ber~in guldmark! Pans fres. Stockho!m sv. kr. Kjøbenhavn d. kr.' Amsterdam gylden 5 j Ziirich sw. fres. 2fl NewYork... dollar ~ Antwerpen belg. fres. l Helsingfors... Madrid... Rom... Prag... sland, nominel Wien f. mark 00 pesetas 00 lire 00 czck. kr. 00 s. kr. 00 østerr. kr. f Lissabon, pence pr. eseudo..... Buenos Aires, pence pr. peso..... (3 j Rio de Janeiro, pence pr. mils..... g Yokohama, sh/d. pr. yen Shanghai, sh/d. pr. tael Bombay, sh/d..... l Honkong, sh/d / /: / /32 / F/4 2/ /2 / /3 3 0.:: 5/7 6/7 7/ !0.O ~ l l ' / / / /n J.5 'i/s 45 5 /s 45 /lg 45 5 /8 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 d J3/n / c4 /lp/lg / 3 6 / 9 /32 2/ 2:)/4 /5 39 /G4 /5 9 /32 5 G /G4 /5 59 /64 /5 3 /:2 2/3 /8 2/2 3 /4 2/'23/4 2/25/ 8 2/2 5 /8 2//2 2/ Jl/4 2/ }l/s Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 28/4 netdenstaaende priser: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, kr Petroleum (Triumf),.. "....» 0.28 Benzin, fob. Bergen og Stavanger Benzin,, levert fra Haugesund..» 0.55» 0.57 Fisl{eindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisl{ indført fra utlandet til Oslo. sjøtold~ted i uken /7 ~ 7 h 9 6: Fra Dan m ark fersk.fisk kr. 70, saltet fisk 2200 kg. Fra s l and: Tørret fisk 58 kg. Fra Sve r i g e: Fersk fisk kr. 2;20. Fra H o l and: Saltet fisk 850 kg. Fiskets Gang A weekly intehigence organ. of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Fisheries, Bergen. N o l' w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 92.6 to July 7th. S hor e M a c k er e l in kilograms (kg.): landed , exported in ice '0', salted BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER N NTHONSEN & 00. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etableret 868 sto C k of l.s k. R O 9 n. S i cl ti Telegrajadresse : "Antonico" T ran ferskfisktransporten pr. jernbane, Forsendelse fra Trondhjems; Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Til indrandet Til utlandet Stationer O~~FO~ Sve \ Dan \ Tysk= alt øvng rige mark land kg. kg. kg. kg. T kg. kg. fm Trondhjem : 47 _ /7 ialt RO Sild Fisk ! f;:' '~ Fra Bergen: {.,j;"!/ : 47 ~0/7 ialt ~ Sild Brisling fisk ~ ;.,~ f ra Anda/snes: 4/7_0/7 ialt Sild... fisk Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen), vekten angit brutto. Fiskesort \ 5/7 l 67 \ 7/7 l 8/7 l 8/7 \0h.ll/7.~~. kg. kg. kg'~ kg l~~' Kveite...! ! Flyndre Hyse ' Torsk Sild (\ Laks Makrei Hummer Anden fisk ! Hvalkjøtt \ 9660 ~ ! 3035! 36855,'

8 3 F Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 0 juli 926 og uken som endte 0 julie ~. ~~~:_. i t 'd i i. e S '~. NO'dsja.. slands Klipfisk,, Bot. Hyse, Anden Toldstedcr i Vaarsild,og skaaretl.. torslld sild Brlslmg slld norsk Rundflsk skjær Sel rund tfjrfisk Rogn tdr.! sild tdr. tdr. td tdr. td kg kg. k kg. lr, td ri' r., r.. g..g;. {g. "! R.m. D.m. Haa Hærdet Blank tran tra.n Brun kjærr. hvaltrall tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. '! OS!0... i ' S Kristiansand , Egersund Stavanger ) i ' 2 Kopervik 2) 390 i Haugesund;):: 5994 i Bergen 4 ) ' i , Florø , Måløy Aalesund 5 ) , Molde g Kristiansund Trondhjem : Bodø , Svoh:ær i NarVk Tromsø..., : Hammerfest 6 ) , ] ~ Vardø : Vadsø , Andre 7)... 9) )65 9) , } 5279 ;t g] ! i 4606 l uken ! Fisk Hval l Sæl Bottle Makrei, Sild forski Sild, laks, levende Anden Fisk Fiskemel, Sildeiran Makrol, Hummer Ræker saltet Sildemel Sælskind Hermetik Toldslcder ran ran nosetran ' rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet levermel, tdr. tdr. tdr. tdr. ks. k stk. tdr. kg. kg. i fartai kg. kg. kg. i tdr. kg. fiskeguano kg. kg. g. kg. kg. Oslo J )0 Kristiansand Egersund Stavanger )... 4 ] n ~ Kopervik 2 ) ) Haugesund 8). 88 = Bergen 4 ) ,S ; ~ Florø Måløy ~~26 33 Aalesund 5 ) ' Molde Kristiansund ~ Trondhjem Bodø _ ~ Svolvær l Narvik Tromsø _ Hammerfest 6) Vardø Vadsø Andre7~ ) b79 9) ) , alt S uken ( ) Desuten 495 tdr. ansjos og 532 tdr. kryddersild. 2) Desuten 9 Mr. krydret islandssild. 3) Desuten kg. hvalguano. 4) Desuten 9064 kg. islandsk klipfisk, kg. fersk brislin;:; og 672 tdr. stearin. 5) Desuten 67 tdr. stearin, 63 tdr. surtran. 6) Desuten 6500 hvalroshuder. 7) Desuten 2054 tdr. hvaloljefettsyre, kg. margarit, 783 tdr. fettsyretran, 7953 tdr. hærdet tekn. fett, kg. hvalbenmel, 5000 kg. hvalguano, 75 tdr. surtran. 8) Herav tdr. fra Fredrikstad og 4980 tdr. fra Sandefjord. 9) Herav 2355 tdr. vaarsid, 30 tdr. brisling, 50 tdr. island_,sild, 200 ks. fersk sild, 890 stk. hummer og 68 kg. hermetik fra Skudeneshavn.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<:

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<: i e fi ket 7 a arg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00.pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. fisket Uken 3/0-6/.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. og smaasildfisket. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til

Fisket. og smaasildfisket. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekt(

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere