fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29"

Transkript

1 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 2 juli 926 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektørens kontor. Nr. 29 Fisket. Uken 7 juli. K y still a kre tf i s k eter fremdeles meget smaat raa Sydkysten og østover, mens det har været bedre paa Vestlandet. Fra Kristiansand meldes at der er ingen bedring i notfisket. Omsætningsforholdene, saavel i Oslo som paa de utenlandske markeder opgives at være flaue med yderst lave priser. Omkring Maaløy har der været et godt fiske i de sidste uker, saaledes blev der fra 0 juli opfisket for dette sted 0000 kg. makre. løpet av sidste uke er der anmeldt opfisiket ca. 20'0000 kg. makrei, hvori medregnet de ovennæ'vnte 0000 kg. ti! Maaløy, hvor prisen var alt er nu opfisket kg. kystmakrei mot '00 kg. ifjor.. fet s i l dlf is k eter endnu ikke begyndt og nogen nævneværdige uts,igter er der heller ikke. Der har vist sig av og til tegn til at fetsillden skulde være i anmars enkelte steder i SørTrøndelag, men endnu ikke er der bht noget nævneværdig fiske. Derimot,fiskes der endel smaasild, særlig i Møre. Denne gaar for endel til fabrikvare og endel blev saltet til skjæresild. Noget nævneværdig b ris l ing fis k e har der heller ikke været isidste uke. Nor cl sjø sil d. uken kom et dampskib til Bergen med 6 tdr. nordsjøsild av god kvalitet. Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, iylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tælingsmænd. Nor d l and Andenes og Bleik, juni: Opfisket 30 l::g. fisk, derav kg. kveite, 400. kg.~ rødspætte, 200. kg. lange, 2254 kg. blaalange, 40.00' kg. brosme, kg. torsk, 0\)O kg. hyse, 235 kg. sei og 674 kg. uer samt 42 hl. lever. fisket deltar 40. dækkede og 6 aapne nwtorbaater samt 8 rolbaater. Al kveite, rødspætte og uer er iset og den øvrige fisk er hængt. Prisen' var for kveite kr..00., rødspætte 0'.35, lange eg to.rsk 0..3, blaalange, bro.sme og sei 0'.0., hyse 0'.0'7 og uer Samlet værdi kr. 40' 30'. Nor d l and, Værøy eg Røst, 3/70'/7: Opfisket kveite 890'0' kg., pris.0'0., lange 400'0' kg., pris 0..8, brosme 20.0'0' kg., pris 0..3, torsk 0'0'0' kg., pris 0.3, sei 50'00' kg., pris 0..0'8. Kveiten iset, den anden fisk hjelhængt. Deltagelse 20' mo.to.rb.aater eg lo. aapne baater. Mør e Kristiansund april, mai og juni: Optisket ialt kg. fisk, derav 55D~g. kveite, 675 kg. rødspætte, ' kg. to.rsk, kg. hyse og 4, 30''0 kg. sei, resten anden fisk. Av partiet er set 900. kg. kveite o.g4 0.0'0' kg. sei, saltet 500' kg. torsk og lo' 00. kg. sei. Resten er hovedsagelig anvendt til hjemmefo.rbruk. Samlet værdi kr. 39 0'0. Mør e Aalesund og Bo.rgund /7:7/7: Fisket hindret av uveir, utbyttet litet. ndko.mmet 7 dampskibe eg 8 mo.to.rbaater med en fangst av kg. fisk, de'rav kg. kveite, 60'00 kg. saltet og kg. fersk lange, 0'0'0 kg. blaalange, 3 80'0' kg. bl'o'sme, kg. saltet færøyto.rsk, '50.0' kg. hyse, lodd kg. rødfisk eg 20.0'0 kg. anden fisk. Av partiet er iset ' kg. kveite og 20' 0.0'0' kg. lange, saltet er kg. lange, 3 800' kg. brosme, 0.0'0 kg. blaalange, 720'0 kg. to.rsk, 50'0 kg. hyse, 0'00' kg. rødifisk og ' kg. anden fisk samt 30 hl. lever. Pris kveite 0..95, lange 0..2, blaalange 0..2, brosme 0'.0'8, saltet torsk 0'.24, saltet lange 0'.34, hyse , rødfisk 0..50' og anden fisk 0'.30. pr. 'kg. Samlet værdi kr. 350'8. S o.,g n o. g F j o. r dan e Maaløy mai eg juni: Opfisket ' kg. [isk, derav 40'0.0' kg. kveite, 400''0 kg. rødspæue, 2Ci 0'0.0' kg. lange, 450'0'0 kg. bro.sme, 90'00' kg. hyse, kg. sei eg 0'0'0. kg. anden fisk. Av.partiet er iset 350'0 kg. kveite, saltet 260'00' kg. lange eg 3S 000 kg. bro.sme, hængt 3D 0'0'0 kg. sei, resten anderledes anvendt. Prisen varfer kveite kr..0'0, l'ødspætte.00', lange 0..25, bl'o'sme og sei 0..5, hyse 0'.30' og fo.r and'en fisk 0'.40 V ærdi kr Fetsildfisket. Mør e Sko.dje lensmand medd'eler i skrivelse av 5/7 at der i avvigte uke er ~ epfisket,følgende kvanta smaasild hermetikvare i hans distrikt: 50 hl. i Dryna, 60' hl. i Vatne eg 70 hl. i Tenfjol'd.

2 292 f S K E T S o ANG 2 juli lj26 Mør e Vestnes lensmand telegraferer 7/7: Denne uke optisket 400 hl. skjæresild, pris kr. 7.'00, 50 hl. hermetiksild, pris kr S o g n o.g F j o l' dan e Gulen herred 4/70/7: Opfisket 700 hl. smaasild, pris ngen utsigter. Hvaler.... Fr.hald..,... " Fr.stad.... Onsøy.... Oslo.... HolmsbuHorten.... VasserFærder..,.... Fr.værn.... Nevlunghavn.... Langesund.... SkaatøyKragerø.... Risør.... Arendal.... Grimstad.... Lillesand.... Kr.sand S...'.. Mandal.... Farsund..,.... Kirkehavn.... Flekkefjord.... Aanasira.... Egersund.... Ukefangst /7_7/7 kg Stavanger SkudesnesKopervik... Haugesund Espevær.... Bergen )..... Fana Solund.... Askvoll.... Maaløy *) 0000 Aalesund.... Kr.sund Priser kr Totalfångst kg ~~ ~ ~~~ _ Tils Av aarets fangst er saltet flækket kg., rund saltet kg., iset for eksport kg. og til hermetik kg. V ærdi ca. kr *) Opfisket i tiden 7 juli. ) Ukeopgave Bergen mangler. Brisling og smaasildfisket Aalesund og Sunnmøre 0/77/7: Tilført hermetikfrubr skj. brisling fra Sogn og Fjordane, pris kr og 300 skj. smaasild fra Møre, pris.,50. M a a l ø y, mai: Tilført hermetikfalbr skj. smaasild fra Sogn og Fjordane, pris kr Juni: Tilført hermetikfabr. 300 skj. brisling og 6500 skj. smaasild fra Sogn og Fjordane, pris henholdsvis kr. 4.'00 og.50. S o g n o g F jord ane ~ Sogndal herred 27/67/7: Opfisket 480 hl. brisling, pris kr. 0, fin, angivelig litt sto' falden vare. Fangststeder : Sogndalsfjord og Eids'fjord. Bra nsigter. stæng staar idag (7/7) 40'0 hl. i Eidsfjord, landnotfangst og i Sogndalsfjorden 250 hl. snurpestængt. Hor d a l and Etne herred /77/7: OpEsket 00 hl. hrisling, pris kr. 0. For tiden ingen stængt sild eller brisling og heller ikke utsigter for fiske. Sildefisket i Nordsjøen. Ber gen /77/7: ndkommet et dampskib med j G tdr. nordsjøsild av god kvalitet. Sæl. og hvalfangsten. Aalesund og Borgund, /77/7: 2 fartoier indkommet fra Danskestrædet med henholdsvis 00'0 og 200 sæl. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Som mer s i l d f i.s k e t ialt efter telegr. beretning fra konsulatet, Leith: Opfisket, crans Saltet, tdr. Utført, tdr. 926 /4_7/ /4_8/7..., /4_30/ Det skotske sildefiske ialt i tiden /7 efter,:fishery Boards" opg ave. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tdr. tdr.. ~~~~25~926~! 925~~ Vinterfisket ialt ( jan.3 mars) Sommerfisket fra l april: Northumberland ! 30 Eyemouth distr Aberdeen Peterhead 40228? Fraserburgh....? Banff Buckie.... l Wick Resten av 0stkysten... '" Orkney.... Shetland.... Stornoway distr. Barra.... Resten av Vestkysten (ex Firth l of Clyde) ] Glasgow. ~ ~~= ~= _= ~= 35 _~ ~05 Sommerfisket ialt 39~ ~ ' Vinter og som merfisket ialt R03 Det tyske sildefiske. Antal reiser 926 /6_ /6' /6 _4/ /6_7/ /7 Det hollandske sildefiske Saltet, kantjes Antal reiser Saltet, kantjes

3 . 2 juli 926 FS K E T S o A N O 293 Det franske sardinfiske. Konsulatet, Nantes, beretter 0'/7: VestFrankrike 28/6 9/7. Sardinfisket er nu i fuld gang, fra alle kanter' langs hele vestkysten er indløpet meddelelse om ualmindelig rikt fiske, :,:om vanlig staar byene Douarnenez og Concarneau langt over de andre m. h. t. utbytte. den forløpne uke er der opfisket ca '0 kg. sardiner aven størrelse som egner sig udmerket til nedlægning. P. g. a. det gode fiske er prisene nedadgaaende og fabrikkene har indkjøpt store kvanta for nedlægning til en gjennemsnits,pris. pr. 00 kg. av Fr Gjennemsnitsprisen til fiskeopkjøperne har været ca. 550' francs. Det islandske torskefiske. Beregnet fuldvirket, kg. Utført kg /_5/ t 3 fs.5498 lgo t il 5 h t 3 0" f / 3lt l/l 3236 S7.h,( () slands fiskeriselskap beretter 9/7: Torskefisket til 5/7 ' kg. stor, 659<8000 smaa, hyse, sei, total 330'69000 beregnet fuldvirket vare. Fiskeutbyttet i skippund (= 60 {g.) i beregnet virke! slalid efter slands fiskeriselskaps opgave meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik /6 Storfisk Smaafisk Hyse Reykjavik Havnefjord Vestmannøyene Sydkysten forøvrig Vestkysten Nordky~ten Østkysten S78 5 alt 50508, Pr. 30.' l 7 Sei Tils ~?() A v totalsummene og er henholdsvis 0 0'7 og 7G2 iland bragt av utenlandske skibe. Klipfiskeksporten i tiden 6/630'/6 i kg, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik: alt '0 kg., derav til Barcelona '0, Bilbao 64670'0', Tarragona 96000, Alicante , Genua 3000, Spanien, ubest. havn , Leith 5560'0, Hull 6700, Hamburg 5500, Bergen 400, Kjøbenhavn 400. Av dette kvantum blev uuørt fra Reykjavik og omliggende p]adser kg., hvorav til Barcelona storfisk , Bilbao ialt , derav storfisk 6290'0, sei 33800, Tarragona storfisk 9600'0, Alicante ialt , derav labrador , labradorhyse 250'0'0, Leith 4260'0, derav labrador 22500', lange 20 00, Hull sei 6700, Hamburg sei 5500, Bergen' ialt 400, sei 280'0, lange 30'0', Kjøbenhavn ialt 400, storfisk 250'0, lange 600. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer anga ar indenbys handel meljem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindel ige betal ingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens J0lerinzene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. 4/7 Gh T ran: Kr. Kr. Uldaret damptran, nordlands.. ~ pr. tønde,, finmarks n sei damptran... Prima koldklaret damptran.... Raamedicin, nordl., uklaret.... Blank medie in.... Blank industriel.... Brunblank, medicin, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank Kr Kr pr. tønde pr. td. Rogn:. sort pr. eksportfyldt td, pr. td; 2. " " " Samf. fyldt mellem bundene.... Rundfisk: li/5f) 48/50 Usorteret helgelands, ny /5 4.75/5.50 pr. vegt Usorteret Lofots... Q Tynd vestre, hollænder Fyldig vestre hollænder Almindelig hollænder Bremer., Samfængt (italiener) Sei: Prima storsei 50/60... }!:?OO 5.00 middelsei 40/ Afrikasei " 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Hyser: Afrika, høsthyse, 40/50... do. hyse 30/40... Længer: Skruelænger (nye)... Klipfisk: 'lste sort, Lofots... Fetsild: Skjæresild, fiskepakket... Storsild: Fiskepakket, rund, ny... Eksportpakket pr. 0 kg.... Vaarsild: Exporipakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund... Aalesund. Tran: Uldaret damptran, SøndmørB eller Nordlands.... Do. finmarks.... Koldklaret damptran.... slands.... Rogn: ste sort eksportpakket 2den sort 3dje sort :J /7.50 7/ ' /7 6/7 Kr: Kr /95 pr. tønde U pr. tønde pr. tønde Klipfisk: Søndmørsk / /3.25 pr. vegt Sei /8.75 '

4 f S K E T S o ANG 2 juli 926 S a t fis k: Finmarks torsk.. ;~ /5.25 Sæltran.. '"...,.. '".... Pr'e s s e fis k: Presset lange,. ;., ;.. : ';.. ;. ~.,. :..., Ro (s k j~ r: Sei,! samfængl ".'... ",'....,S il (}; Storsilp" eksportp~kket 0 kg slandssild ~",...,...,.,;.. ;..,...,. Kristiansund N. T ran: Uklaret damptran, Nordmørs og Nordlands...,.... Finmarks..,.... Raa medicin.... J. Blank mediein., /92 85/ ,pr. 20 kg. 0.63/ pr. td, pr. td Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td /54 52/54 pr. td. Lofots... 52/53 Klipfisk: Nordmørs : / pr. vegt Lofots.. '...,... ; Finmarks...,.... Saltfisk: Fimarks... ~ pr.20kg. Tørfisk: Prima 'storsei, 50/60 cm / /0.75 pr. kg ". smaasei 30/40 " / /0.56 S i d:, Storsild, ekspo;tpakket 0 kg., rund salt. 5/6.00 5/6.00 pr. td Fiskemarkedet utenlands. " k v i n t a l = 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagen:t, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k p u n d = 0.5 kg. e g e l s k P un d 0.45 kg. Klipfisk og tørfisk. Tarragona: Konsulatet, Tarragona, beretter 6/6: Tilførsel i tiden /{}!5/ ' kg. islandsk kjipfisk. Beholdning kg. islandsk, som noteres til ptas. Go.75 pr. 40 kg. Konsulatet, Tarragona, beretter 30/6: Tilført i tiden 5/630'/ kg. islandsk klipfisk. Beholdninger kg. islandsk, prisnotering ptas. 5070' pr. 40' kg. l{ i ode, Jan eir o : Legationen, Rio de J.aneiro, gir følg. bekræftelse paa telegrafisk beretning av 7/6: de sidste 3 uker er del' ankommet, 6042 kasser klipfisk, hvorav 999 kasser norsk og.;043 kasser skotsk fisk. Beholdningene anslaaes til at uigjøreca. lo' 0'00 kasser. Markedet betegnes av herværende importører som uforandret. Der merkes ingen særlig kjøpelyst, da.. d~t vites at større skotske konsignationer er uld,e~'veis, Oporto: Legationen, Lisabon, beretter 9/7 i tilknytning til telegr. beretning av samme dag ang. markedet i sidste halvdel av juni: Salget i uken fra 2 til 26 juni betegnes som daarlig og prisene led ved stort utbud av»new Trench cure«til priser omkring 3D/ til 34/ pl 60 kg. Maanedens sidste uke forløp noget bedre, idet konsumet steg. Efterspørselen gjaldt dog hovedsagelig britisk fisk der netop var ankommet. De hyppige skibninger fra Nyfundland av»old wintered fish«og»spring cured fish< har fortsat og bidrager til at holde markedet godt forsynt indtil den nye nyfundlandsfisk kommer. Prisene for ny lofot bevæger sig omkring 4/for nr. 2 og 39/ for nr. 3 og 32/ for nr. 4. Der er næsten ingen forespørsel efter klipsei saalænge den rene klipfisk holder sig saa billig. Legationen, Lissabon, beretter 9/7: Klipfiskimport lste halvdel av juli 44 ton nyfundlandsk og anden 72 ton. Beholdning norsk 26 ton, nyfundlandsk 70' ton og anden 29' ton. Priser norsk stor middels 240 esc., liten 220', lange 60, brosme 40', klipsei 0'040, nyfundlandsk stor middels 44'0, nr og liten 260' esc. pr. kvintal a 60 kg. Bil bao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Ukeimport 8300 kvintaler islandlsk. Beholdninger 00'00 norsk, islandsk, priser norsk 6874, islandsk 7080' ptas. Kurs pund 30.72, francs Havana: Legationen, Havana, beretter 5/7: Klipfisktilførsel sid en 8/6 80'00 kasser. Beholdning kan ikke fastslaaes. Pris dollar for norsk bacalao superior fra importør til grossist. Markedets stillmg uforandret Gen ua: Generalkonsulatet, Genua, beretter 5/7: Siden generalkonsulatets sidste rapport av 5/6 er der ankommet til Genua følgende kvanta: Tørfisk (mest gammel fisk) 348(; baller. Klipd'isk: Fra Norge 7 tons, fra sland 406 tons og fra England 7 tons. Tørfisk : De gamle lagre av Finmarksfisk er nu praktisk talt rømmet, særlig smaafisk 240'0 gr., som i den senere tid ofte erstattes med smaa westre. Av gammel Lo,fotfisk er lagrene ubetydelige i Genua, mens der inde i landet endnu Hndes endel spredte smaapartier. Av nyfisk (Helgelands og Lofols) ankom der kun ubetydelige partier med s.s.»bretagne«. For senere levering er der avsluttet en hel del smaasalg paa en pr8 basis av omkring 95/ cif. for fyldig,vestre, hvilket hittil har tillatt importørene at hold'e en utsalgspris av ca. Lit. 70'0 opveiet og frit paa jernbanevogn, og salget begyndte at gaa bra. Men med det store lirefald i de sidsle dage har importørene maaf.tet forhøie sin utsalgspris i Lire, hvilket ialfald foreløbig har stanset salget. og samtidig har importørene holdt sig avventende med nye indlj{j}l fra Norge, indtil man har mere oversigt over kursene. ny Finmarksfisk blev de rørste lave o.fferter efterhved trykket tilbake, og efterat der i begyndelsen av maaneden var blit avsluttet endel salg til 79/ og 80/ ræstnet prisene sig paa 82/83/ og 84/ df. Genua, sortering en tredjedel 2400' gr. og resten 4700' gr. Kun ubetydelige kvanta el' blit placeret til disse sid ste priser, da kjøperne el' til bakeholdne, delvis paa grund av den ustadige kurs og delvb paa grund av enkelte særlig lave offerter, som dukker frem paa markedet av og til. Saafremt kurssvingene ikke blir altfor store skulde der fremdeles være utsigt til en god stokfisksæsong. Klj.pfisk: forrige maaned ble,' der avsluttet endel smaaforretninger i norsk klipfisk, som nu i over et aar har været fuldstændig borte fra dette marked.

5 2 juli 9L6 f K E T S o A N O 295 Lireprisene var den gang (i juni) fordelagtig sammenlignet med noteringene for islandsk klipfisk. Men i juli maaned er n:jteringene gaat høiere end for islandsk fuldvirket klipfisk, som her foretrækkes, og interessen for norsk klipfisk er forelo big ophørt. Gammel islandsk klipfisk bortsælges til meget lave priser, og for nyfisken begynder nu de første offerter at komme paa markedet Der opgives 24/ a 25/ dl for islandsk Labrador St yle og 32/ a 35/ Cll. for fuldvirket islandsk smaa klipfisk med stigende tendens. Nedenfor hitsættes som vanlig engrossalgspriser i Lire pr. 00 kg. opveiet og frit levert paa jernbanevogn: TØ'fisk: Tynd westre fl75, fyldig westre 670, smaa westre 625,. Finmarksfisk ~ 675, L Finmarksfisk 4/7 625, 2. Finmarksfisk 5,25, vaarhyse 375. Klipfisk:. smaad'isk islandsk 375,. hyser 350,. Labrador St yle 320,. Labrador Hyse 260 og Lave 280. Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Fra vicekonsulatet i La Coruna har man mottat f0lgende markedsrapport: Ukeimport 3700 kg. fra Norge. Beholdninger pr. / kg. Priser 2070 ptas. pr. 00 kg. NordSpanien: Generalkonsulatet, Bilbao, meddeler 2/7 følgende opgave over klipfiskimporten til NordSpanien i april 926: Bilbao Vigo Conma alt kg. kg. kg. kg. Norge sland England.., Tyskland ~ T Opgaven er iflg. uohiciel statistik samt indberetninger fra vice konsu l a tene. Generalkonsulatet, Bilbao, meddeler 2/7 følgend'e opgav8 over klipfiskimporten til NordSpanien i mai maaned 926: ~_J~ilbao Vigo Coruna alt Norge... ~~~4T:"~!=='4=0=0!;=i = =2~;=!=' 8=8~3i==:4 ~:=;=. 7=2~= ~~~:~ sland England Tyskland C ~5~09~ g828 Opgaven er iflg. uofficiel statistik samt indberetninger fra vicekonsulatene. Buenos Aires: Legationen, Buenos Aires, beretter 7/7: Klipfisktilforsel siden :Wj(i6000 kasser. Beholdning 8000 kasser, pris 3~ papirpesos kassen fra importør til grossist. Kurs 45% pence pr. guldpeso, norsk fisk gjennemgaaende tilfredsstillende kvalitet, eftersporselen liten. Lissabon: Legaticlllen, Lissabon, beretter 7/7: Klipfiskimport norsk ~t)o toll, islandsk 50, skotsk 6. Beholdning norsk 40, slandsk 30, skotsk G. Priser norsk islandsk ::;lwlk esc. Kurs Fersk fisk og sild. f] am\) u r g A l t o n a: Fis,kel'iagenten, Hamburg, beretter 3/7: Hamburg, stor kyeite uten hode 30G5, middels GO83, middels med hode 708l, rodspættel' stor 2030, smaa 420, laks 57fl. Altona st0'r laks 786, smaa 3244, smaa kveite 8, aal sn;laamiddel 5662 pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/7: Middels kveite med hode 8893, uten hode 80, stor 4072; laks 92' 97 pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/7: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.l ankom i ukens løp fra Norge 4800 pund kveite, laks og rødspætter, som efter kvalitet og markedets stilling o,rmaadde i auktionen (pf. pr. pund): Kveite, stor uten hode 40.:72, middels 6083, middels med hode 70g,3, rødspætter, stor 2030, smaa 420, laks 5,79 og laks sekunda ~ Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp ha Norge 3500' pund laks, aal, kveite og haabrand, som efter kvalitet og markedets,stilling o.pnaadde i auktionen (pf. pr. pund): Laks 786, smaa 3244, aal, smaamiddel 56'62, kveite 8 og haabrand (daarlig) 29. Med 8 direkte baater fra Lerwick, Wick og Stronsay ankom 47 kasser fersk skotsk sild. Prisene var for god vare pf. 68 og for avfaldende vare,pf. 0'2 pr. pund. l li l: Konsulatet, Hull, beretter 3/7: Laks middels /5l/4, stor /2,/3, tert /2, bløt fisk vanskelig avsætte, hummer / pundet, veiret varmt. \~7 ese r m li n d e: Fiskeriageuten, Hamburg, lberetter 7/7: uken 7/7 til 3/7 var tilførslene til Wesermlinde fiskemarked mindre, da et større antal trawlere er oplagt. Alt i alt ankom 26 trawlere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 0 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig 3000 pund og 6 fra sland med pund, gjennemsnitlig 0'0600 pund. Paa grund av den sterke varme var efterspørselen ikke stor og prisene var derfor lave for massefisk, hvorimot Nordsjøfisk og massensk opnaadde tildels gode priser. Auktionsprisene val' (pf. pr. pund): Hyse l 756, l 345, torsk 630X, l 36, sei 38%, rødspretter 58, pigvar 9422 og kveite Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 7/7: Med ruteskibene ankom i ukens løp fra Norge 29 kasser levende hummer. Prisen var uforandret M. 5.60' pr. pund fortoldet. mark er idag = kr..09. Rogn. '{ordspanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Sardinfisket Vigo sidste uke 2600 kurver. Vedvarende bra fiske Nordkysten. God rogne,fterspørsel. Priser ekstra 085. Nye rogntilførsler 600 islandsk. Frankrike: Konsulatet, Nantes beretter 0/7: Rognmarkedet har været livlig,fiskerne har o'pkjøpt alt hvad de har 'kommet over, da rognprisene er stigende, lagrene er av den grund smaa. PrisenB i de rørste dage av sæsongen var 380" francs fal' 2. sort, men er i det sidste godt betydelig op og noteres nu 530'500 og 470 francs for henholdsvis., 2. og 3. sort. P. g. a. manglende ra:pporler kart ikke konsulatet opgi hvilke kvanta rogn der er importer et fra Norge i denne sæsong, men der er sikkerlig ankommet flere tusen tønder.

6 296 fs K ETS o A N O 2 juli 926 Transporten av fiskevarer. ~ DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9.30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (cent ralapparat6 linj er) nr Telefotivakt 8 fm.lo em. søndage9 fmlo em.) Telegramadresse: Bergenske. ForJang Dem tilsendt selskapets rutehefre nr. 7. Det illdeholder detaljerte oplysllinger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNDE~SEN Als BEQGEN Spe dit i o ns av de li nge n: Ekspedifion og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" NORGE MEXCO GULF LNJEN tri il h. W i em sen, O s lo & Ør s n æ s pr. Tø nsb elg Rcgcllllæssige. llulcrlligc seilinger fra Øsf & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, ~_~avana (Cuba), VeraCruz (Mexico), New Orleans, L~_ Galveston & Houston Tran. a, li r g: Fiskeriagenten beretter 7/7: Fra Norge ankom 845 fate og G38 tell'. og fra England 75 fate. Markedet var fast med litt bedre forretning og noteringene er uforandret. Linolj8 el' fast og noteres fra Holland F'l og for tysk vare M pr. 00 kg. netto fortoldet. g, Salt sild. i\.t l: blir g: Fiskeriagenten beretter 7/7: Tilførslene androg til 6049 tdr. Derav 962 telr. fra Norge, 3973 td'. fra Storbritannien og rland, 75 tek fra Amerika, 28 tdr. fra Holland og trir. fra Sverige. Markedet for norsk sild var uforandret. Skjæresild offereres fra Norge til kr pr. td. eif. efter 8to''el3e. Slo og vaarsild uten forretning. Tilførslene fra Storbl'itannien og rland bestod hovedsagelig av matjes ~;jld. Grundet den sterke varme, som helt umuliggjorde forsendelser til indlandet, var forretningen meget rolig og de ankomne partier maatte for størsteparten lagres i kjølehusciie. Shetland large fulls offereres til 70/ pr. 2/2 tdr. og matfulls til 4/6. pr. td. eif. Stcttin: Fbkeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretning dat. SteUin 4/7: gaar var besigtigelse over 2 direkte laster fra Shetland og 600/2 tdr. irsk matjessild, som ankom fra Hamburg. Paa grund av det varme veil' var forretningen ret middelmaacig. Betalt blev for: Shetland fulls 68/ Pl'. ( tdr. og 70/ pr. 2/2 tdr., Shetland matfulls 4/42/ pr. l/i tdr. og 45j46/ pr. 2/2 tdr., Shetland matties 34/36/ 'J'. i/i tdr. og 39/40/ pr. 2/2 tdr. Slofulls 4500 sælger man gjerne til kr. 20 og 5600 til kr '23 og vaarsild kr. 5 til 7.50 pr. td. efter størrelse. OLE ~. OLSEN, BE~GEN Telegr. Oro". Telef Sped.avd Representerer: Det forenede DampskibsSelskab AlS incl. Skandinavien Amerika Linien, Ellerman's Wilson Line Ltd., DampfschifffahrtsGesellsclaft "Neptun", Chr. Salvesen & Co., JohnsonLinjen Rederi AB Nordstjernan, Furness, Withy & Co. Ltd. Bibby Line, Ozean Linie, United Fruit Company, Atlantic Navigation Corporation Spanskelinjen meddeler 3/7: S.s. '»Santiago«skal laste ragnen for Bilbao og al last til Gijon, A viles, Pasa.jes og Sautander. S.S.»8anta Cruz«skal laste fisken til Bilabo og al last til Corufia og Vigo. S.s.»Delaware<~ laster Stavanger 22/7, Bergen 23/7 for BGston, Philadelphia, Baltimol'e og Norfolk. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Toledo«laster Oslo ca. 25 august, AalesundChribtiansund 283 august for Savannah, Havana, Galveston/Honston og New Orleans. Wilrh. Wilhelmsen. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 4/7: For norsk slo og vaarsilds vedkommende ingen forandring. bel'etningsuken blev her indført 5,273/ og 0'8/2 tønder sild fra Shetland, Wiek og Peterhead. Kvaliteten av denne sild var ogsaa meget god og der var livlig efterspørsel som dog blev hemmet en del paa grund av den herskende sterl<e varme. Av gammel Yarmouth indtl'af ogsaa nogen smaapartier, dog var avsætningen herfor daarlig. Her noteres idag: Trade mauies 33/ til 34/, alm. mauies 32/ til 33/. "F SKETS GA NG" ukentlig efterretningsblad for norsk fiskeribedrht utgit av FSKERDREKTØREN. Bladet utkommer i Bergen hver onsdag. Abonnementspriser: ndenlands kr pr. aar. Annoneepriser pr. gang: side: kr pr. cm. pr. spalte. Øvrige sider» 2.00» For aars og halvaarsannoneer er prisene betydelig lavere. Ved alle henvendelser til bladet bør føjgende adresse benyttes:»fiskets Gang«(Fiskeridirektøren), Bergen.

7 2 juli 926 F S K E T S GANG 297 Utenlandsk mynt Vekselkursene (salgskurser). Pari kurs ~~~~~~~===================~======~=== London kr. pr. æ Ber~in guldmark! Pans fres. Stockho!m sv. kr. Kjøbenhavn d. kr.' Amsterdam gylden 5 j Ziirich sw. fres. 2fl NewYork... dollar ~ Antwerpen belg. fres. l Helsingfors... Madrid... Rom... Prag... sland, nominel Wien f. mark 00 pesetas 00 lire 00 czck. kr. 00 s. kr. 00 østerr. kr. f Lissabon, pence pr. eseudo..... Buenos Aires, pence pr. peso..... (3 j Rio de Janeiro, pence pr. mils..... g Yokohama, sh/d. pr. yen Shanghai, sh/d. pr. tael Bombay, sh/d..... l Honkong, sh/d / /: / /32 / F/4 2/ /2 / /3 3 0.:: 5/7 6/7 7/ !0.O ~ l l ' / / / /n J.5 'i/s 45 5 /s 45 /lg 45 5 /8 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 d J3/n / c4 /lp/lg / 3 6 / 9 /32 2/ 2:)/4 /5 39 /G4 /5 9 /32 5 G /G4 /5 59 /64 /5 3 /:2 2/3 /8 2/2 3 /4 2/'23/4 2/25/ 8 2/2 5 /8 2//2 2/ Jl/4 2/ }l/s Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 28/4 netdenstaaende priser: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, kr Petroleum (Triumf),.. "....» 0.28 Benzin, fob. Bergen og Stavanger Benzin,, levert fra Haugesund..» 0.55» 0.57 Fisl{eindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisl{ indført fra utlandet til Oslo. sjøtold~ted i uken /7 ~ 7 h 9 6: Fra Dan m ark fersk.fisk kr. 70, saltet fisk 2200 kg. Fra s l and: Tørret fisk 58 kg. Fra Sve r i g e: Fersk fisk kr. 2;20. Fra H o l and: Saltet fisk 850 kg. Fiskets Gang A weekly intehigence organ. of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Fisheries, Bergen. N o l' w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 92.6 to July 7th. S hor e M a c k er e l in kilograms (kg.): landed , exported in ice '0', salted BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER N NTHONSEN & 00. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etableret 868 sto C k of l.s k. R O 9 n. S i cl ti Telegrajadresse : "Antonico" T ran ferskfisktransporten pr. jernbane, Forsendelse fra Trondhjems; Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Til indrandet Til utlandet Stationer O~~FO~ Sve \ Dan \ Tysk= alt øvng rige mark land kg. kg. kg. kg. T kg. kg. fm Trondhjem : 47 _ /7 ialt RO Sild Fisk ! f;:' '~ Fra Bergen: {.,j;"!/ : 47 ~0/7 ialt ~ Sild Brisling fisk ~ ;.,~ f ra Anda/snes: 4/7_0/7 ialt Sild... fisk Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen), vekten angit brutto. Fiskesort \ 5/7 l 67 \ 7/7 l 8/7 l 8/7 \0h.ll/7.~~. kg. kg. kg'~ kg l~~' Kveite...! ! Flyndre Hyse ' Torsk Sild (\ Laks Makrei Hummer Anden fisk ! Hvalkjøtt \ 9660 ~ ! 3035! 36855,'

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 1914. 12te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1914. IndholdsfortegJJ.else: Side Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning...............

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1911. 9de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab).. 1911. Ferskvandsfiskeriforeningen : Indholdsfortegnelse: Side' Generalforsamling........

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere