fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29"

Transkript

1 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 2 juli 926 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektørens kontor. Nr. 29 Fisket. Uken 7 juli. K y still a kre tf i s k eter fremdeles meget smaat raa Sydkysten og østover, mens det har været bedre paa Vestlandet. Fra Kristiansand meldes at der er ingen bedring i notfisket. Omsætningsforholdene, saavel i Oslo som paa de utenlandske markeder opgives at være flaue med yderst lave priser. Omkring Maaløy har der været et godt fiske i de sidste uker, saaledes blev der fra 0 juli opfisket for dette sted 0000 kg. makre. løpet av sidste uke er der anmeldt opfisiket ca. 20'0000 kg. makrei, hvori medregnet de ovennæ'vnte 0000 kg. ti! Maaløy, hvor prisen var alt er nu opfisket kg. kystmakrei mot '00 kg. ifjor.. fet s i l dlf is k eter endnu ikke begyndt og nogen nævneværdige uts,igter er der heller ikke. Der har vist sig av og til tegn til at fetsillden skulde være i anmars enkelte steder i SørTrøndelag, men endnu ikke er der bht noget nævneværdig fiske. Derimot,fiskes der endel smaasild, særlig i Møre. Denne gaar for endel til fabrikvare og endel blev saltet til skjæresild. Noget nævneværdig b ris l ing fis k e har der heller ikke været isidste uke. Nor cl sjø sil d. uken kom et dampskib til Bergen med 6 tdr. nordsjøsild av god kvalitet. Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, iylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tælingsmænd. Nor d l and Andenes og Bleik, juni: Opfisket 30 l::g. fisk, derav kg. kveite, 400. kg.~ rødspætte, 200. kg. lange, 2254 kg. blaalange, 40.00' kg. brosme, kg. torsk, 0\)O kg. hyse, 235 kg. sei og 674 kg. uer samt 42 hl. lever. fisket deltar 40. dækkede og 6 aapne nwtorbaater samt 8 rolbaater. Al kveite, rødspætte og uer er iset og den øvrige fisk er hængt. Prisen' var for kveite kr..00., rødspætte 0'.35, lange eg to.rsk 0..3, blaalange, bro.sme og sei 0'.0., hyse 0'.0'7 og uer Samlet værdi kr. 40' 30'. Nor d l and, Værøy eg Røst, 3/70'/7: Opfisket kveite 890'0' kg., pris.0'0., lange 400'0' kg., pris 0..8, brosme 20.0'0' kg., pris 0..3, torsk 0'0'0' kg., pris 0.3, sei 50'00' kg., pris 0..0'8. Kveiten iset, den anden fisk hjelhængt. Deltagelse 20' mo.to.rb.aater eg lo. aapne baater. Mør e Kristiansund april, mai og juni: Optisket ialt kg. fisk, derav 55D~g. kveite, 675 kg. rødspætte, ' kg. to.rsk, kg. hyse og 4, 30''0 kg. sei, resten anden fisk. Av partiet er set 900. kg. kveite o.g4 0.0'0' kg. sei, saltet 500' kg. torsk og lo' 00. kg. sei. Resten er hovedsagelig anvendt til hjemmefo.rbruk. Samlet værdi kr. 39 0'0. Mør e Aalesund og Bo.rgund /7:7/7: Fisket hindret av uveir, utbyttet litet. ndko.mmet 7 dampskibe eg 8 mo.to.rbaater med en fangst av kg. fisk, de'rav kg. kveite, 60'00 kg. saltet og kg. fersk lange, 0'0'0 kg. blaalange, 3 80'0' kg. bl'o'sme, kg. saltet færøyto.rsk, '50.0' kg. hyse, lodd kg. rødfisk eg 20.0'0 kg. anden fisk. Av partiet er iset ' kg. kveite og 20' 0.0'0' kg. lange, saltet er kg. lange, 3 800' kg. brosme, 0.0'0 kg. blaalange, 720'0 kg. to.rsk, 50'0 kg. hyse, 0'00' kg. rødifisk og ' kg. anden fisk samt 30 hl. lever. Pris kveite 0..95, lange 0..2, blaalange 0..2, brosme 0'.0'8, saltet torsk 0'.24, saltet lange 0'.34, hyse , rødfisk 0..50' og anden fisk 0'.30. pr. 'kg. Samlet værdi kr. 350'8. S o.,g n o. g F j o. r dan e Maaløy mai eg juni: Opfisket ' kg. [isk, derav 40'0.0' kg. kveite, 400''0 kg. rødspæue, 2Ci 0'0.0' kg. lange, 450'0'0 kg. bro.sme, 90'00' kg. hyse, kg. sei eg 0'0'0. kg. anden fisk. Av.partiet er iset 350'0 kg. kveite, saltet 260'00' kg. lange eg 3S 000 kg. bro.sme, hængt 3D 0'0'0 kg. sei, resten anderledes anvendt. Prisen varfer kveite kr..0'0, l'ødspætte.00', lange 0..25, bl'o'sme og sei 0..5, hyse 0'.30' og fo.r and'en fisk 0'.40 V ærdi kr Fetsildfisket. Mør e Sko.dje lensmand medd'eler i skrivelse av 5/7 at der i avvigte uke er ~ epfisket,følgende kvanta smaasild hermetikvare i hans distrikt: 50 hl. i Dryna, 60' hl. i Vatne eg 70 hl. i Tenfjol'd.

2 292 f S K E T S o ANG 2 juli lj26 Mør e Vestnes lensmand telegraferer 7/7: Denne uke optisket 400 hl. skjæresild, pris kr. 7.'00, 50 hl. hermetiksild, pris kr S o g n o.g F j o l' dan e Gulen herred 4/70/7: Opfisket 700 hl. smaasild, pris ngen utsigter. Hvaler.... Fr.hald..,... " Fr.stad.... Onsøy.... Oslo.... HolmsbuHorten.... VasserFærder..,.... Fr.værn.... Nevlunghavn.... Langesund.... SkaatøyKragerø.... Risør.... Arendal.... Grimstad.... Lillesand.... Kr.sand S...'.. Mandal.... Farsund..,.... Kirkehavn.... Flekkefjord.... Aanasira.... Egersund.... Ukefangst /7_7/7 kg Stavanger SkudesnesKopervik... Haugesund Espevær.... Bergen )..... Fana Solund.... Askvoll.... Maaløy *) 0000 Aalesund.... Kr.sund Priser kr Totalfångst kg ~~ ~ ~~~ _ Tils Av aarets fangst er saltet flækket kg., rund saltet kg., iset for eksport kg. og til hermetik kg. V ærdi ca. kr *) Opfisket i tiden 7 juli. ) Ukeopgave Bergen mangler. Brisling og smaasildfisket Aalesund og Sunnmøre 0/77/7: Tilført hermetikfrubr skj. brisling fra Sogn og Fjordane, pris kr og 300 skj. smaasild fra Møre, pris.,50. M a a l ø y, mai: Tilført hermetikfalbr skj. smaasild fra Sogn og Fjordane, pris kr Juni: Tilført hermetikfabr. 300 skj. brisling og 6500 skj. smaasild fra Sogn og Fjordane, pris henholdsvis kr. 4.'00 og.50. S o g n o g F jord ane ~ Sogndal herred 27/67/7: Opfisket 480 hl. brisling, pris kr. 0, fin, angivelig litt sto' falden vare. Fangststeder : Sogndalsfjord og Eids'fjord. Bra nsigter. stæng staar idag (7/7) 40'0 hl. i Eidsfjord, landnotfangst og i Sogndalsfjorden 250 hl. snurpestængt. Hor d a l and Etne herred /77/7: OpEsket 00 hl. hrisling, pris kr. 0. For tiden ingen stængt sild eller brisling og heller ikke utsigter for fiske. Sildefisket i Nordsjøen. Ber gen /77/7: ndkommet et dampskib med j G tdr. nordsjøsild av god kvalitet. Sæl. og hvalfangsten. Aalesund og Borgund, /77/7: 2 fartoier indkommet fra Danskestrædet med henholdsvis 00'0 og 200 sæl. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Som mer s i l d f i.s k e t ialt efter telegr. beretning fra konsulatet, Leith: Opfisket, crans Saltet, tdr. Utført, tdr. 926 /4_7/ /4_8/7..., /4_30/ Det skotske sildefiske ialt i tiden /7 efter,:fishery Boards" opg ave. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tdr. tdr.. ~~~~25~926~! 925~~ Vinterfisket ialt ( jan.3 mars) Sommerfisket fra l april: Northumberland ! 30 Eyemouth distr Aberdeen Peterhead 40228? Fraserburgh....? Banff Buckie.... l Wick Resten av 0stkysten... '" Orkney.... Shetland.... Stornoway distr. Barra.... Resten av Vestkysten (ex Firth l of Clyde) ] Glasgow. ~ ~~= ~= _= ~= 35 _~ ~05 Sommerfisket ialt 39~ ~ ' Vinter og som merfisket ialt R03 Det tyske sildefiske. Antal reiser 926 /6_ /6' /6 _4/ /6_7/ /7 Det hollandske sildefiske Saltet, kantjes Antal reiser Saltet, kantjes

3 . 2 juli 926 FS K E T S o A N O 293 Det franske sardinfiske. Konsulatet, Nantes, beretter 0'/7: VestFrankrike 28/6 9/7. Sardinfisket er nu i fuld gang, fra alle kanter' langs hele vestkysten er indløpet meddelelse om ualmindelig rikt fiske, :,:om vanlig staar byene Douarnenez og Concarneau langt over de andre m. h. t. utbytte. den forløpne uke er der opfisket ca '0 kg. sardiner aven størrelse som egner sig udmerket til nedlægning. P. g. a. det gode fiske er prisene nedadgaaende og fabrikkene har indkjøpt store kvanta for nedlægning til en gjennemsnits,pris. pr. 00 kg. av Fr Gjennemsnitsprisen til fiskeopkjøperne har været ca. 550' francs. Det islandske torskefiske. Beregnet fuldvirket, kg. Utført kg /_5/ t 3 fs.5498 lgo t il 5 h t 3 0" f / 3lt l/l 3236 S7.h,( () slands fiskeriselskap beretter 9/7: Torskefisket til 5/7 ' kg. stor, 659<8000 smaa, hyse, sei, total 330'69000 beregnet fuldvirket vare. Fiskeutbyttet i skippund (= 60 {g.) i beregnet virke! slalid efter slands fiskeriselskaps opgave meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik /6 Storfisk Smaafisk Hyse Reykjavik Havnefjord Vestmannøyene Sydkysten forøvrig Vestkysten Nordky~ten Østkysten S78 5 alt 50508, Pr. 30.' l 7 Sei Tils ~?() A v totalsummene og er henholdsvis 0 0'7 og 7G2 iland bragt av utenlandske skibe. Klipfiskeksporten i tiden 6/630'/6 i kg, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik: alt '0 kg., derav til Barcelona '0, Bilbao 64670'0', Tarragona 96000, Alicante , Genua 3000, Spanien, ubest. havn , Leith 5560'0, Hull 6700, Hamburg 5500, Bergen 400, Kjøbenhavn 400. Av dette kvantum blev uuørt fra Reykjavik og omliggende p]adser kg., hvorav til Barcelona storfisk , Bilbao ialt , derav storfisk 6290'0, sei 33800, Tarragona storfisk 9600'0, Alicante ialt , derav labrador , labradorhyse 250'0'0, Leith 4260'0, derav labrador 22500', lange 20 00, Hull sei 6700, Hamburg sei 5500, Bergen' ialt 400, sei 280'0, lange 30'0', Kjøbenhavn ialt 400, storfisk 250'0, lange 600. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer anga ar indenbys handel meljem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindel ige betal ingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens J0lerinzene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. 4/7 Gh T ran: Kr. Kr. Uldaret damptran, nordlands.. ~ pr. tønde,, finmarks n sei damptran... Prima koldklaret damptran.... Raamedicin, nordl., uklaret.... Blank medie in.... Blank industriel.... Brunblank, medicin, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank Kr Kr pr. tønde pr. td. Rogn:. sort pr. eksportfyldt td, pr. td; 2. " " " Samf. fyldt mellem bundene.... Rundfisk: li/5f) 48/50 Usorteret helgelands, ny /5 4.75/5.50 pr. vegt Usorteret Lofots... Q Tynd vestre, hollænder Fyldig vestre hollænder Almindelig hollænder Bremer., Samfængt (italiener) Sei: Prima storsei 50/60... }!:?OO 5.00 middelsei 40/ Afrikasei " 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Hyser: Afrika, høsthyse, 40/50... do. hyse 30/40... Længer: Skruelænger (nye)... Klipfisk: 'lste sort, Lofots... Fetsild: Skjæresild, fiskepakket... Storsild: Fiskepakket, rund, ny... Eksportpakket pr. 0 kg.... Vaarsild: Exporipakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund... Aalesund. Tran: Uldaret damptran, SøndmørB eller Nordlands.... Do. finmarks.... Koldklaret damptran.... slands.... Rogn: ste sort eksportpakket 2den sort 3dje sort :J /7.50 7/ ' /7 6/7 Kr: Kr /95 pr. tønde U pr. tønde pr. tønde Klipfisk: Søndmørsk / /3.25 pr. vegt Sei /8.75 '

4 f S K E T S o ANG 2 juli 926 S a t fis k: Finmarks torsk.. ;~ /5.25 Sæltran.. '"...,.. '".... Pr'e s s e fis k: Presset lange,. ;., ;.. : ';.. ;. ~.,. :..., Ro (s k j~ r: Sei,! samfængl ".'... ",'....,S il (}; Storsilp" eksportp~kket 0 kg slandssild ~",...,...,.,;.. ;..,...,. Kristiansund N. T ran: Uklaret damptran, Nordmørs og Nordlands...,.... Finmarks..,.... Raa medicin.... J. Blank mediein., /92 85/ ,pr. 20 kg. 0.63/ pr. td, pr. td Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td /54 52/54 pr. td. Lofots... 52/53 Klipfisk: Nordmørs : / pr. vegt Lofots.. '...,... ; Finmarks...,.... Saltfisk: Fimarks... ~ pr.20kg. Tørfisk: Prima 'storsei, 50/60 cm / /0.75 pr. kg ". smaasei 30/40 " / /0.56 S i d:, Storsild, ekspo;tpakket 0 kg., rund salt. 5/6.00 5/6.00 pr. td Fiskemarkedet utenlands. " k v i n t a l = 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagen:t, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k p u n d = 0.5 kg. e g e l s k P un d 0.45 kg. Klipfisk og tørfisk. Tarragona: Konsulatet, Tarragona, beretter 6/6: Tilførsel i tiden /{}!5/ ' kg. islandsk kjipfisk. Beholdning kg. islandsk, som noteres til ptas. Go.75 pr. 40 kg. Konsulatet, Tarragona, beretter 30/6: Tilført i tiden 5/630'/ kg. islandsk klipfisk. Beholdninger kg. islandsk, prisnotering ptas. 5070' pr. 40' kg. l{ i ode, Jan eir o : Legationen, Rio de J.aneiro, gir følg. bekræftelse paa telegrafisk beretning av 7/6: de sidste 3 uker er del' ankommet, 6042 kasser klipfisk, hvorav 999 kasser norsk og.;043 kasser skotsk fisk. Beholdningene anslaaes til at uigjøreca. lo' 0'00 kasser. Markedet betegnes av herværende importører som uforandret. Der merkes ingen særlig kjøpelyst, da.. d~t vites at større skotske konsignationer er uld,e~'veis, Oporto: Legationen, Lisabon, beretter 9/7 i tilknytning til telegr. beretning av samme dag ang. markedet i sidste halvdel av juni: Salget i uken fra 2 til 26 juni betegnes som daarlig og prisene led ved stort utbud av»new Trench cure«til priser omkring 3D/ til 34/ pl 60 kg. Maanedens sidste uke forløp noget bedre, idet konsumet steg. Efterspørselen gjaldt dog hovedsagelig britisk fisk der netop var ankommet. De hyppige skibninger fra Nyfundland av»old wintered fish«og»spring cured fish< har fortsat og bidrager til at holde markedet godt forsynt indtil den nye nyfundlandsfisk kommer. Prisene for ny lofot bevæger sig omkring 4/for nr. 2 og 39/ for nr. 3 og 32/ for nr. 4. Der er næsten ingen forespørsel efter klipsei saalænge den rene klipfisk holder sig saa billig. Legationen, Lissabon, beretter 9/7: Klipfiskimport lste halvdel av juli 44 ton nyfundlandsk og anden 72 ton. Beholdning norsk 26 ton, nyfundlandsk 70' ton og anden 29' ton. Priser norsk stor middels 240 esc., liten 220', lange 60, brosme 40', klipsei 0'040, nyfundlandsk stor middels 44'0, nr og liten 260' esc. pr. kvintal a 60 kg. Bil bao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Ukeimport 8300 kvintaler islandlsk. Beholdninger 00'00 norsk, islandsk, priser norsk 6874, islandsk 7080' ptas. Kurs pund 30.72, francs Havana: Legationen, Havana, beretter 5/7: Klipfisktilførsel sid en 8/6 80'00 kasser. Beholdning kan ikke fastslaaes. Pris dollar for norsk bacalao superior fra importør til grossist. Markedets stillmg uforandret Gen ua: Generalkonsulatet, Genua, beretter 5/7: Siden generalkonsulatets sidste rapport av 5/6 er der ankommet til Genua følgende kvanta: Tørfisk (mest gammel fisk) 348(; baller. Klipd'isk: Fra Norge 7 tons, fra sland 406 tons og fra England 7 tons. Tørfisk : De gamle lagre av Finmarksfisk er nu praktisk talt rømmet, særlig smaafisk 240'0 gr., som i den senere tid ofte erstattes med smaa westre. Av gammel Lo,fotfisk er lagrene ubetydelige i Genua, mens der inde i landet endnu Hndes endel spredte smaapartier. Av nyfisk (Helgelands og Lofols) ankom der kun ubetydelige partier med s.s.»bretagne«. For senere levering er der avsluttet en hel del smaasalg paa en pr8 basis av omkring 95/ cif. for fyldig,vestre, hvilket hittil har tillatt importørene at hold'e en utsalgspris av ca. Lit. 70'0 opveiet og frit paa jernbanevogn, og salget begyndte at gaa bra. Men med det store lirefald i de sidsle dage har importørene maaf.tet forhøie sin utsalgspris i Lire, hvilket ialfald foreløbig har stanset salget. og samtidig har importørene holdt sig avventende med nye indlj{j}l fra Norge, indtil man har mere oversigt over kursene. ny Finmarksfisk blev de rørste lave o.fferter efterhved trykket tilbake, og efterat der i begyndelsen av maaneden var blit avsluttet endel salg til 79/ og 80/ ræstnet prisene sig paa 82/83/ og 84/ df. Genua, sortering en tredjedel 2400' gr. og resten 4700' gr. Kun ubetydelige kvanta el' blit placeret til disse sid ste priser, da kjøperne el' til bakeholdne, delvis paa grund av den ustadige kurs og delvb paa grund av enkelte særlig lave offerter, som dukker frem paa markedet av og til. Saafremt kurssvingene ikke blir altfor store skulde der fremdeles være utsigt til en god stokfisksæsong. Klj.pfisk: forrige maaned ble,' der avsluttet endel smaaforretninger i norsk klipfisk, som nu i over et aar har været fuldstændig borte fra dette marked.

5 2 juli 9L6 f K E T S o A N O 295 Lireprisene var den gang (i juni) fordelagtig sammenlignet med noteringene for islandsk klipfisk. Men i juli maaned er n:jteringene gaat høiere end for islandsk fuldvirket klipfisk, som her foretrækkes, og interessen for norsk klipfisk er forelo big ophørt. Gammel islandsk klipfisk bortsælges til meget lave priser, og for nyfisken begynder nu de første offerter at komme paa markedet Der opgives 24/ a 25/ dl for islandsk Labrador St yle og 32/ a 35/ Cll. for fuldvirket islandsk smaa klipfisk med stigende tendens. Nedenfor hitsættes som vanlig engrossalgspriser i Lire pr. 00 kg. opveiet og frit levert paa jernbanevogn: TØ'fisk: Tynd westre fl75, fyldig westre 670, smaa westre 625,. Finmarksfisk ~ 675, L Finmarksfisk 4/7 625, 2. Finmarksfisk 5,25, vaarhyse 375. Klipfisk:. smaad'isk islandsk 375,. hyser 350,. Labrador St yle 320,. Labrador Hyse 260 og Lave 280. Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Fra vicekonsulatet i La Coruna har man mottat f0lgende markedsrapport: Ukeimport 3700 kg. fra Norge. Beholdninger pr. / kg. Priser 2070 ptas. pr. 00 kg. NordSpanien: Generalkonsulatet, Bilbao, meddeler 2/7 følgende opgave over klipfiskimporten til NordSpanien i april 926: Bilbao Vigo Conma alt kg. kg. kg. kg. Norge sland England.., Tyskland ~ T Opgaven er iflg. uohiciel statistik samt indberetninger fra vice konsu l a tene. Generalkonsulatet, Bilbao, meddeler 2/7 følgend'e opgav8 over klipfiskimporten til NordSpanien i mai maaned 926: ~_J~ilbao Vigo Coruna alt Norge... ~~~4T:"~!=='4=0=0!;=i = =2~;=!=' 8=8~3i==:4 ~:=;=. 7=2~= ~~~:~ sland England Tyskland C ~5~09~ g828 Opgaven er iflg. uofficiel statistik samt indberetninger fra vicekonsulatene. Buenos Aires: Legationen, Buenos Aires, beretter 7/7: Klipfisktilforsel siden :Wj(i6000 kasser. Beholdning 8000 kasser, pris 3~ papirpesos kassen fra importør til grossist. Kurs 45% pence pr. guldpeso, norsk fisk gjennemgaaende tilfredsstillende kvalitet, eftersporselen liten. Lissabon: Legaticlllen, Lissabon, beretter 7/7: Klipfiskimport norsk ~t)o toll, islandsk 50, skotsk 6. Beholdning norsk 40, slandsk 30, skotsk G. Priser norsk islandsk ::;lwlk esc. Kurs Fersk fisk og sild. f] am\) u r g A l t o n a: Fis,kel'iagenten, Hamburg, beretter 3/7: Hamburg, stor kyeite uten hode 30G5, middels GO83, middels med hode 708l, rodspættel' stor 2030, smaa 420, laks 57fl. Altona st0'r laks 786, smaa 3244, smaa kveite 8, aal sn;laamiddel 5662 pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 5/7: Middels kveite med hode 8893, uten hode 80, stor 4072; laks 92' 97 pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/7: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.l ankom i ukens løp fra Norge 4800 pund kveite, laks og rødspætter, som efter kvalitet og markedets stilling o,rmaadde i auktionen (pf. pr. pund): Kveite, stor uten hode 40.:72, middels 6083, middels med hode 70g,3, rødspætter, stor 2030, smaa 420, laks 5,79 og laks sekunda ~ Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp ha Norge 3500' pund laks, aal, kveite og haabrand, som efter kvalitet og markedets,stilling o.pnaadde i auktionen (pf. pr. pund): Laks 786, smaa 3244, aal, smaamiddel 56'62, kveite 8 og haabrand (daarlig) 29. Med 8 direkte baater fra Lerwick, Wick og Stronsay ankom 47 kasser fersk skotsk sild. Prisene var for god vare pf. 68 og for avfaldende vare,pf. 0'2 pr. pund. l li l: Konsulatet, Hull, beretter 3/7: Laks middels /5l/4, stor /2,/3, tert /2, bløt fisk vanskelig avsætte, hummer / pundet, veiret varmt. \~7 ese r m li n d e: Fiskeriageuten, Hamburg, lberetter 7/7: uken 7/7 til 3/7 var tilførslene til Wesermlinde fiskemarked mindre, da et større antal trawlere er oplagt. Alt i alt ankom 26 trawlere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 0 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig 3000 pund og 6 fra sland med pund, gjennemsnitlig 0'0600 pund. Paa grund av den sterke varme var efterspørselen ikke stor og prisene var derfor lave for massefisk, hvorimot Nordsjøfisk og massensk opnaadde tildels gode priser. Auktionsprisene val' (pf. pr. pund): Hyse l 756, l 345, torsk 630X, l 36, sei 38%, rødspretter 58, pigvar 9422 og kveite Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 7/7: Med ruteskibene ankom i ukens løp fra Norge 29 kasser levende hummer. Prisen var uforandret M. 5.60' pr. pund fortoldet. mark er idag = kr..09. Rogn. '{ordspanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/7: Sardinfisket Vigo sidste uke 2600 kurver. Vedvarende bra fiske Nordkysten. God rogne,fterspørsel. Priser ekstra 085. Nye rogntilførsler 600 islandsk. Frankrike: Konsulatet, Nantes beretter 0/7: Rognmarkedet har været livlig,fiskerne har o'pkjøpt alt hvad de har 'kommet over, da rognprisene er stigende, lagrene er av den grund smaa. PrisenB i de rørste dage av sæsongen var 380" francs fal' 2. sort, men er i det sidste godt betydelig op og noteres nu 530'500 og 470 francs for henholdsvis., 2. og 3. sort. P. g. a. manglende ra:pporler kart ikke konsulatet opgi hvilke kvanta rogn der er importer et fra Norge i denne sæsong, men der er sikkerlig ankommet flere tusen tønder.

6 296 fs K ETS o A N O 2 juli 926 Transporten av fiskevarer. ~ DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9.30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (cent ralapparat6 linj er) nr Telefotivakt 8 fm.lo em. søndage9 fmlo em.) Telegramadresse: Bergenske. ForJang Dem tilsendt selskapets rutehefre nr. 7. Det illdeholder detaljerte oplysllinger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNDE~SEN Als BEQGEN Spe dit i o ns av de li nge n: Ekspedifion og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" NORGE MEXCO GULF LNJEN tri il h. W i em sen, O s lo & Ør s n æ s pr. Tø nsb elg Rcgcllllæssige. llulcrlligc seilinger fra Øsf & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, ~_~avana (Cuba), VeraCruz (Mexico), New Orleans, L~_ Galveston & Houston Tran. a, li r g: Fiskeriagenten beretter 7/7: Fra Norge ankom 845 fate og G38 tell'. og fra England 75 fate. Markedet var fast med litt bedre forretning og noteringene er uforandret. Linolj8 el' fast og noteres fra Holland F'l og for tysk vare M pr. 00 kg. netto fortoldet. g, Salt sild. i\.t l: blir g: Fiskeriagenten beretter 7/7: Tilførslene androg til 6049 tdr. Derav 962 telr. fra Norge, 3973 td'. fra Storbritannien og rland, 75 tek fra Amerika, 28 tdr. fra Holland og trir. fra Sverige. Markedet for norsk sild var uforandret. Skjæresild offereres fra Norge til kr pr. td. eif. efter 8to''el3e. Slo og vaarsild uten forretning. Tilførslene fra Storbl'itannien og rland bestod hovedsagelig av matjes ~;jld. Grundet den sterke varme, som helt umuliggjorde forsendelser til indlandet, var forretningen meget rolig og de ankomne partier maatte for størsteparten lagres i kjølehusciie. Shetland large fulls offereres til 70/ pr. 2/2 tdr. og matfulls til 4/6. pr. td. eif. Stcttin: Fbkeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretning dat. SteUin 4/7: gaar var besigtigelse over 2 direkte laster fra Shetland og 600/2 tdr. irsk matjessild, som ankom fra Hamburg. Paa grund av det varme veil' var forretningen ret middelmaacig. Betalt blev for: Shetland fulls 68/ Pl'. ( tdr. og 70/ pr. 2/2 tdr., Shetland matfulls 4/42/ pr. l/i tdr. og 45j46/ pr. 2/2 tdr., Shetland matties 34/36/ 'J'. i/i tdr. og 39/40/ pr. 2/2 tdr. Slofulls 4500 sælger man gjerne til kr. 20 og 5600 til kr '23 og vaarsild kr. 5 til 7.50 pr. td. efter størrelse. OLE ~. OLSEN, BE~GEN Telegr. Oro". Telef Sped.avd Representerer: Det forenede DampskibsSelskab AlS incl. Skandinavien Amerika Linien, Ellerman's Wilson Line Ltd., DampfschifffahrtsGesellsclaft "Neptun", Chr. Salvesen & Co., JohnsonLinjen Rederi AB Nordstjernan, Furness, Withy & Co. Ltd. Bibby Line, Ozean Linie, United Fruit Company, Atlantic Navigation Corporation Spanskelinjen meddeler 3/7: S.s. '»Santiago«skal laste ragnen for Bilbao og al last til Gijon, A viles, Pasa.jes og Sautander. S.S.»8anta Cruz«skal laste fisken til Bilabo og al last til Corufia og Vigo. S.s.»Delaware<~ laster Stavanger 22/7, Bergen 23/7 for BGston, Philadelphia, Baltimol'e og Norfolk. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Toledo«laster Oslo ca. 25 august, AalesundChribtiansund 283 august for Savannah, Havana, Galveston/Honston og New Orleans. Wilrh. Wilhelmsen. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 4/7: For norsk slo og vaarsilds vedkommende ingen forandring. bel'etningsuken blev her indført 5,273/ og 0'8/2 tønder sild fra Shetland, Wiek og Peterhead. Kvaliteten av denne sild var ogsaa meget god og der var livlig efterspørsel som dog blev hemmet en del paa grund av den herskende sterl<e varme. Av gammel Yarmouth indtl'af ogsaa nogen smaapartier, dog var avsætningen herfor daarlig. Her noteres idag: Trade mauies 33/ til 34/, alm. mauies 32/ til 33/. "F SKETS GA NG" ukentlig efterretningsblad for norsk fiskeribedrht utgit av FSKERDREKTØREN. Bladet utkommer i Bergen hver onsdag. Abonnementspriser: ndenlands kr pr. aar. Annoneepriser pr. gang: side: kr pr. cm. pr. spalte. Øvrige sider» 2.00» For aars og halvaarsannoneer er prisene betydelig lavere. Ved alle henvendelser til bladet bør føjgende adresse benyttes:»fiskets Gang«(Fiskeridirektøren), Bergen.

7 2 juli 926 F S K E T S GANG 297 Utenlandsk mynt Vekselkursene (salgskurser). Pari kurs ~~~~~~~===================~======~=== London kr. pr. æ Ber~in guldmark! Pans fres. Stockho!m sv. kr. Kjøbenhavn d. kr.' Amsterdam gylden 5 j Ziirich sw. fres. 2fl NewYork... dollar ~ Antwerpen belg. fres. l Helsingfors... Madrid... Rom... Prag... sland, nominel Wien f. mark 00 pesetas 00 lire 00 czck. kr. 00 s. kr. 00 østerr. kr. f Lissabon, pence pr. eseudo..... Buenos Aires, pence pr. peso..... (3 j Rio de Janeiro, pence pr. mils..... g Yokohama, sh/d. pr. yen Shanghai, sh/d. pr. tael Bombay, sh/d..... l Honkong, sh/d / /: / /32 / F/4 2/ /2 / /3 3 0.:: 5/7 6/7 7/ !0.O ~ l l ' / / / /n J.5 'i/s 45 5 /s 45 /lg 45 5 /8 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 7 3 /4 d J3/n / c4 /lp/lg / 3 6 / 9 /32 2/ 2:)/4 /5 39 /G4 /5 9 /32 5 G /G4 /5 59 /64 /5 3 /:2 2/3 /8 2/2 3 /4 2/'23/4 2/25/ 8 2/2 5 /8 2//2 2/ Jl/4 2/ }l/s Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 28/4 netdenstaaende priser: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, kr Petroleum (Triumf),.. "....» 0.28 Benzin, fob. Bergen og Stavanger Benzin,, levert fra Haugesund..» 0.55» 0.57 Fisl{eindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisl{ indført fra utlandet til Oslo. sjøtold~ted i uken /7 ~ 7 h 9 6: Fra Dan m ark fersk.fisk kr. 70, saltet fisk 2200 kg. Fra s l and: Tørret fisk 58 kg. Fra Sve r i g e: Fersk fisk kr. 2;20. Fra H o l and: Saltet fisk 850 kg. Fiskets Gang A weekly intehigence organ. of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Fisheries, Bergen. N o l' w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 92.6 to July 7th. S hor e M a c k er e l in kilograms (kg.): landed , exported in ice '0', salted BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER N NTHONSEN & 00. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etableret 868 sto C k of l.s k. R O 9 n. S i cl ti Telegrajadresse : "Antonico" T ran ferskfisktransporten pr. jernbane, Forsendelse fra Trondhjems; Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Til indrandet Til utlandet Stationer O~~FO~ Sve \ Dan \ Tysk= alt øvng rige mark land kg. kg. kg. kg. T kg. kg. fm Trondhjem : 47 _ /7 ialt RO Sild Fisk ! f;:' '~ Fra Bergen: {.,j;"!/ : 47 ~0/7 ialt ~ Sild Brisling fisk ~ ;.,~ f ra Anda/snes: 4/7_0/7 ialt Sild... fisk Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen), vekten angit brutto. Fiskesort \ 5/7 l 67 \ 7/7 l 8/7 l 8/7 \0h.ll/7.~~. kg. kg. kg'~ kg l~~' Kveite...! ! Flyndre Hyse ' Torsk Sild (\ Laks Makrei Hummer Anden fisk ! Hvalkjøtt \ 9660 ~ ! 3035! 36855,'

8 3 F Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 0 juli 926 og uken som endte 0 julie ~. ~~~:_. i t 'd i i. e S '~. NO'dsja.. slands Klipfisk,, Bot. Hyse, Anden Toldstedcr i Vaarsild,og skaaretl.. torslld sild Brlslmg slld norsk Rundflsk skjær Sel rund tfjrfisk Rogn tdr.! sild tdr. tdr. td tdr. td kg kg. k kg. lr, td ri' r., r.. g..g;. {g. "! R.m. D.m. Haa Hærdet Blank tran tra.n Brun kjærr. hvaltrall tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. '! OS!0... i ' S Kristiansand , Egersund Stavanger ) i ' 2 Kopervik 2) 390 i Haugesund;):: 5994 i Bergen 4 ) ' i , Florø , Måløy Aalesund 5 ) , Molde g Kristiansund Trondhjem : Bodø , Svoh:ær i NarVk Tromsø..., : Hammerfest 6 ) , ] ~ Vardø : Vadsø , Andre 7)... 9) )65 9) , } 5279 ;t g] ! i 4606 l uken ! Fisk Hval l Sæl Bottle Makrei, Sild forski Sild, laks, levende Anden Fisk Fiskemel, Sildeiran Makrol, Hummer Ræker saltet Sildemel Sælskind Hermetik Toldslcder ran ran nosetran ' rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet levermel, tdr. tdr. tdr. tdr. ks. k stk. tdr. kg. kg. i fartai kg. kg. kg. i tdr. kg. fiskeguano kg. kg. g. kg. kg. Oslo J )0 Kristiansand Egersund Stavanger )... 4 ] n ~ Kopervik 2 ) ) Haugesund 8). 88 = Bergen 4 ) ,S ; ~ Florø Måløy ~~26 33 Aalesund 5 ) ' Molde Kristiansund ~ Trondhjem Bodø _ ~ Svolvær l Narvik Tromsø _ Hammerfest 6) Vardø Vadsø Andre7~ ) b79 9) ) , alt S uken ( ) Desuten 495 tdr. ansjos og 532 tdr. kryddersild. 2) Desuten 9 Mr. krydret islandssild. 3) Desuten kg. hvalguano. 4) Desuten 9064 kg. islandsk klipfisk, kg. fersk brislin;:; og 672 tdr. stearin. 5) Desuten 67 tdr. stearin, 63 tdr. surtran. 6) Desuten 6500 hvalroshuder. 7) Desuten 2054 tdr. hvaloljefettsyre, kg. margarit, 783 tdr. fettsyretran, 7953 tdr. hærdet tekn. fett, kg. hvalbenmel, 5000 kg. hvalguano, 75 tdr. surtran. 8) Herav tdr. fra Fredrikstad og 4980 tdr. fra Sandefjord. 9) Herav 2355 tdr. vaarsid, 30 tdr. brisling, 50 tdr. island_,sild, 200 ks. fersk sild, 890 stk. hummer og 68 kg. hermetik fra Skudeneshavn.

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Project udført af: Nordic Atlantic Co-operation Bryggjubakki 12, P.O. Box 9, FO-1 Tórshavn Faroe Islands Tel. +8 3 - Fax: +8 3459 nora@nora.fo M.V. Osprey

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet etrace hvorfor Elektronisk sporbarhedssystemer baseret på programmer og automatiske data samling er den mest effektive løsning

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time?

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time? 1. Nicoline rejser til Holland i ferien. Hun er borte fra og med den 22. juni til og med den 6. august. Hvor mange dage er hun borte? HUSK!: Der er 30 dage pr. måned i matematikkens verden 2. Martin køber

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. Medl. Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 183 DK Sedddel Album med 2 x 10 kr 1974 lot 1500 Si133, 5 x 10 kr S139, 10 x 20 kr Si140, 50 kr 1979, 100 kr

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Lektion 2 Omregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Vægtenheder... Rumfangsenheder... Længdemål... Blandede opgaver med vægt, rumfang, længdemål.... Tid... Hastighed... Valuta... Rente og værdipapirer...

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

FLY 2013 Side 1/5. OBS! Første fly fra Kastrup afgår 30.05. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger

FLY 2013 Side 1/5. OBS! Første fly fra Kastrup afgår 30.05. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger FLY 2013 Side 1/5 1. Direkte fly TORSDAG fra Billund og Kastrup til Varna tur-retur Dato 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 1 uge 2095 2095

Læs mere

Kalbakken Kjøtt & Fisk AS Salg: Singh - 932 17 130; Glen Grøndahl-907 89 765

Kalbakken Kjøtt & Fisk AS Salg: Singh - 932 17 130; Glen Grøndahl-907 89 765 Kalbakken Kjøtt & Fisk AS Salg: Singh - 932 17 130; Glen Grøndahl-907 89 765 Tel: 22 25 40 06, 22 25 40 07 Faks: 22 16 59 09 e-post: post@kkf.no website: www.kkf.no Vi tar forbehold om prisendringer som

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "! !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

AEU-1 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011

AEU-1 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS HJEMMESTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-1 Matematik Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO 738 739 DANIEL AUNE Repræsentanter for: Brandforsikringsseskapet,,NORSKE ATLAS" Livsforsikringsseskapet,,NORSKE LIV" Forsikringsseskapet,,DOVRE" Trondhjem Pjordgaten 30 Agentur & Kommission ASSURANCE Teegramadr.:

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Valutaregning. 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner får jeg?

Valutaregning. 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner får jeg? Valutaregning 1. Hvad koster 600 (Euro) til kurs 750? 2. Hvad skal jeg betale for 300 (engelske Pund) til kurs 900? 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner

Læs mere

Værdikæden i fersk fisk

Værdikæden i fersk fisk Indhold Værdikæden i fersk fisk... 2 1 Baggrund... 2 1.1 Værdikæden og udgifter... 2 2 De forskellige håndterings-og salgsled for fisken.... 2 2.1 Før fiskeauktionen... 2 2.2 Transport... 3 2.3 Første

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Det er muligt ved denne lejlighed at organisere en gratis vinsmagning med dine venner. Dette vil give dig mulighed for at genopdage vore vine.

Det er muligt ved denne lejlighed at organisere en gratis vinsmagning med dine venner. Dette vil give dig mulighed for at genopdage vore vine. Intras, 9. marts 2009 To Kære danske kunder og venner, «TITREFAC» «PRENOMFAC» «NOMFAC» «AdrFac1» «AdrFac2» «AdrFac3» «AdrFac4» «AdrFac5» «CPFAC» «COMMUNEFAC» «PaysFac» Det er en fornøjelse at komme til

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Prospekt. Florida A/S Deleboliger

Prospekt. Florida A/S Deleboliger Prospekt Florida A/S Deleboliger Fantastisk firma feriebolig mulighed Hvad er et køb af bolig som dele ejendom Man siger at en virksomheds vigstigste recurse er medarbejderne derfor skal de belønnes optimalt

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere