Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009"

Transkript

1 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab oktober 2010

2

3 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel 9 Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel 9 12

4

5 5 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Udvikling i den offentlige buskørsel Udvikling i den offentlige buskørsel Offentlig buskørsel, regnskab 2009 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen. De indberettede data offentlig buskørsel, regnskab 2009 vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekommer afvigelser mellem disse af Trafikstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik. I nedenstående tabel ses overordnede nøgletal for offentlig buskørsel på landsplan for årene 2007 og Nøgletal for offentlig buskørsel i Danmark, Nøgletal Samlede udgifter (mio. kr., 2007-priser) 5.372, , ,8 Samlede passagerindtægter (mio. kr., 2007-priser) 2.792, , ,8 Samlet tilskud (mio. kr., 2007-priser) 2.570, , ,0 Køreplantimer (tusinde.) 9.463, , ,3 Påstigere (mio.) 362,5 361,6 346,3 Kilde: Tal indberettet af trafikselskaber og 2009-priserne er deflateret med nettoprisindekset jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) Udgifter, passagerindtægter og tilskud Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af trafikselskabernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus samlede regionale og kommunale tilskud. For at få et overblik over trafikselskabernes aktuelle økonomiske situation for året om der er underskud eller overskud indberettes endvidere tilskudsbeløb for efterregulering. Dvs. det beløb ejerne (regioner og kommuner) skal betale mere, hvis de i året skulle dække trafikselskabets underskud (ved f.eks. stigning i udgifter eller fald i passagerindtægter) eller det beløb, der er i overskud, og som tilbagebetales til ejerne de efterfølgende år. De samlede udgifter til offentlig buskørsel på landsplan er i 2009 opgjort til 6,3 mia. kr. (jf. tabel 1, side 9). Dette svarer til en stigning på 406 mio. kr. fra året før (266

6 6 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Udvikling i den offentlige buskørsel mio. kr. i faste 2007-priser). 1 Denne stigning skyldes, at den kollektive bustrafiks afgiftsfritagelse for energiafgifter bortfaldt fra fjerde kvartal Kommuner og regioner kompenseres for dette af staten med 500 mio. kr. årligt i faste 2008-priser begyndende i fjerde kvartal 2008 med 125 mio. kr. Modregnes kompensationen ses et fald i udgifterne i 2009 i forhold til 2008 på knapt 100 mio. kr. i faste 2007-priser, mens der ses en stigning i udgifterne fra 2007 til 2008 på godt 200 mio. kr. i faste 2007-priser. De samlede passagerindtægter nåede på landsplan 2,8 mia. kr. i 2009 (jf. tabel 1). Dette er en stigning på ca. 45 mio. kr. (løbende priser) i forhold til 2008 (fald på 13 mio. kr. i faste 2007-priser). De samlede regionale og kommunale tilskud var i 2009 på 3,5 mia. kr. (jf. tabel 1), hvilket svarer til en stigning i løbende priser på omkring 344 mio. kr. (263 mio. kr. i faste 2007-priser) i forhold til Regionale og kommunale tilskud efterreguleres med 1-2 års efterslæb, hvorfor trafikselskaberne oplever overskud/underskud i forbindelse med offentlig buskørsel for de enkelte år (jf. tabel 2). Der var i 2008 et samlet overskud på 52,3 mio. kr. på landsplan i forbindelse med trafikselskabernes drift af offentlig buskørsel et overskud som skal tilbagebetales til regioner og kommuner i løbet af 2010 og Det samlede overskud dækker dog over store udsving trafikselskaberne imellem med overskud på 78,9 mio. kr. i Movia og underskud i Fynbus, Sydtrafik samt Nordjyllands Trafikselskab. BAT og Midttrafik har ikke angivet over- eller underskuddet Fordeling af udgifter I foråret 2008 udarbejdede trafikselskaberne i fællesskab et forslag til en standardiseret opdeling af udgiftsposterne i forbindelse med offentlig buskørsel. Dette muliggør sammenligning af udgiftsfordelingen trafikselskaberne imellem. (Jf. tabel 3 og tabel 4). Driftsudgifter på landsplan omfatter omkring 91 % af de samlede udgifter for offentlig buskørsel, med en spredning trafikselskaberne imellem på 91 % og 93 %. Landsgennemsnittet for salgsudgifter er 4 % af samlede udgifter med variation mellem 2 % (BAT) og 5 % (Nordjyllands Trafikselskab). Gennemsnittet for andelen af samlede udgifter der går til administrationsudgifter er på 5 %, varierende fra 3 % (Midttrafik) og 6 % (BAT). Indtægtsfinansiering Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier: Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort, cykel, gods, pakker/post, mv., og kontrolafgift); Kommunal finansiering som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort); Regional finansiering som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel; og 1 Med henblik på at lette sammenligningen mellem 2007, 2008 og 2009 er beløb for regnskab 2008 og 2009 omregnet til faste 2007-priser. Den benyttede opregningsfaktor er nettoprisindekset (NPI). Kilde: Finansministeriets AØV (Økonomisk Administrative Vejledning).

7 7 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Udvikling i den offentlige buskørsel Statslig finansiering som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (uddannelseskort, SU-kort, blinde/svagtseende, efterløns- og børnerabatter, og værnepligtskort). Udgifterne til trafikselskabernes offentlige buskørsel er på landsplan finansieret via passager-/brugerbetaling (39 %), kommunal finansiering (41 %), regionale tilskud (15 %) og statslig finansiering (4 %). (Jf. tabel 10). Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. For 2009 varierer passagerfinansieringsgraden fra %, med et landsgennemsnit på 45 %. (Jf. tabel 7). Dette er et fald i forhold til 2008, hvor passagerfinansieringsgraden var på 47% Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier: Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift); Indtægter fra staten som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (uddannelseskort, SU-kort, tilskud for blinde og svagtseende, børne- og efterlønsrabatter og værnepligtskort); og Indtægter fra kommuner som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids-/pensionist-rabatter, og køb af skolekort). Den landsgennemsnitlige fordeling mellem disse tre kategorier var i 2009 således, at 87 % finansieredes via passagerbetaling, 10 % via indtægter fra staten og de sidste 3 % fra kommunerne. (Jf. tabel 6). Dette landsgennemsnit dækker dog over udsving trafikselskaberne imellem. Hvor Movia har en passagerbetaling på 92 %, mens passagererne blot dækker små 69 % af passagerindtægterne i BAT. Andelen af passagerindtægter som finansieres af staten varierer trafikselskaberne imellem. I 2009 svingede andelen mellem 7-22 %. Kommunernes finansieringsandel af passagerindtægterne varierede i 2009 mellem 1-10 % trafikselskaberne imellem. Tilskudsfordeling På landsplan udgjorde regionale tilskud i % af det samlede tilskud til trafikselskaberne, mens kommunernes andel udgjorde 72 % (jf. tabel 9 og tabel 10). Dette svarer til fordelingen året før. Regionernes og kommunernes tilskudsfordeling svinger dog trafikselskaberne imellem. Regioner og kommuner yder tilskud til trafikselskabernes busdrift så vel som til fællesudgifter. Fællesudgifterne i Movia dækkes 100 % af regionerne, og kommunerne yder kun tilskud til busdrift. For de øvrige trafikselskaber yder regioner og kommuner tilskud til både busdrift og fællesudgifter. Køreplantimer Antallet af køreplantimer i 2009 er på tusinde timer. Dette svarer til et fald i antal køreplantimer på knapt en procent i forhold til de to foregående år (jf. tabel 12 og tabel 14).

8 8 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Udvikling i den offentlige buskørsel Tilskuddet pr. køreplantime er i gennemsnit steget med små 50 kr. fra 2007 til 2008 og yderligere godt 30 kr. fra 2008 til 2009 i faste 2007-priser. (Jf. tabel 12). Således er tilskuddet pr. køreplantime steget fra 272 kr. i 2007 til 351 kr. i 2009 i faste priser. Dette svarer til en stigning på næsten 30%, og skyldes dels de stigende driftsudgifter og dels de faldende passagerindtægter. Det stigende tilskud skyldes dog især, at trafikselskaberne fra fjerde kvartal 2008 skal betale energiafgifter svarende til ca. 500 mio. kr. årligt, som regioner og kommuner betaler til trafikselskaberne som øget tilskud. Regioner og kommuner kompenseres for dette større tilskud fra staten. Køreplantimer pr. indbygger er uændret mellem 2007 og Antal påstigninger pr. indbygger er dog faldet fra 66,6 i 2007 til 66,0 i 2008 og yderligere til 63,3 i Samtidig er tilskuddet pr. indbygger steget med 131 kr. fra mellem 2007 til 2009 i faste 2007-priser (Jf. tabel 13). Det svarer til at tilskuddet pr. indbygger er steget med 28% fra 2007 til 2009 i faste priser. Dette skyldes som ovenstående, at trafikselskaberne nu betaler energiafgifter. Samlet ses en tendens, hvor udgifterne og hermed tilskuddet til den offentlige buskørsel er stigende samtidig med at passagertallet og passagerindtægterne er vigende. Renses udgifterne af ændrede afgifter, ses faldende udgifter og faldende passagertal i 2009 i forhold til Movia er i gang med at ændre opgørelsesmetode af antallet af køreplantimer, så der benyttes samme metode i hele landet. Ændringen sker trinvist i takt med at nye kontrakter træder i kraft. Ændringen betyder at antallet af køreplantimer falder marginalt over en årrække uden at kørselsomfanget af den grund mindskes. Påstigere og rejser Antallet af påstigere på landsplan var i 2009 på 346,3 mio. (jf. tabel 13 og tabel 14). Dette er et fald på 15,3 mio. påstigere sammenlignet med En del af dette fald kan forklares ved ændret opgørelsesmetode i Århus. Der er et fald på ca. 9,7 mio påstigninger svarende til 2,8%, der ikke kan forklares ud fra ændringer af opgørelsesmetode el.lign. hos trafikselskaberne. Denne ændring må således tilskrives de færre køreplantimer samt den generelle tendens til fald i antallet af påstigninger grundet konjunkturudviklingen. Dog kan en mindre del forklares ved at der frem til og med marts 2009 stadig ses effekter fra åbningen af metroens Østamagerbane. Trafikselskaberne indberetter også data for antal rejser. Movia udfører som eneste trafikselskab rejsehjemmelsundersøgelser. For de øvrige fem trafikselskaber er antallet af rejser estimeret på baggrund af en påstigningsfaktor. Påstigningsfaktor er beregnet på baggrund af DTU s Transportvaneundersøgelse. Den gennemsnitlige påstigningsfaktor udenfor hovedstadsområdet er af Trafikstyrelsen - beregnet til 1,1 for år 2009, dvs. at hver rejse i gennemsnit udgøres af 1,1 påstigning. (Jf. tabel 13).

9 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel I det følgende præsenteres nøgletal for den offentlige buskørsel. I tabel 1-10 præsenteres de økonomiske nøgletal, mens de øvrige data vises i tabel Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2009 (mio. kr.) Movia BAT ½ Sydtrafik Midttrafik NT Alle Udgifter Driftsudgifter (inkl. løn) (3) 2.775,4 39,5 509,1 548, ,7 555, ,4 Salgsudgifter (inkl. løn) 131,9 1,0 20,4 17,6 49,3 30,5 250,7 Administration (inkl. løn) 156,9 2,7 30,6 22,8 50,5 22,6 286,2 Samlede udgifter 3.064,3 43,2 560,2 588, ,5 608, ,3 Indtægter Passagerindtægter Billetter/kort 1.327,3 17,3 189,7 173,5 535,1 210, ,1 Offentlige instanser 117,0 7,6 38,5 61,5 89,7 47,3 361,6 Andre inkl. kontrolafg. (2) 8,8 0,0 0,0 2,1 3,9 0,8 15,6 Samlede passagerindt ,0 24,9 228,2 237,1 628,7 258, ,3 Tilskud Tilskud fra regioner (4) 443,2 0,0 108,7 77,3 234,8 104,0 968,0 Tilskud fra kommuner (4) 1.168,0 18,3 223,2 274,5 582,1 245, ,9 Samlede tilskud 1.611,2 18,3 331,9 351,9 816,9 349, ,0 Samlede indtægter (1) 3.064,3 43,2 560,1 588, ,5 608, ,3 (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud. (2) Fynbus: Andre passagerrelaterede indtægter (cykel, gods, pakker, post, mv.) er inkluderet i billetter/kort. Kontrolafgifter er indberettet som omkostningsreducerende post. (3) Midttrafik: Ifølge aftale med Trafikstyrelsen er driftsudgifter ikke korrigeret for kontraktbetalinger i NT og Sydtrafik på regionskrydsende ruter. Fra regnskab 2010 opgør Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab regnskabet efter samme metode som Midttrafik (4) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2) Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2009 (mio. kr.) Efterregulering af tilskud Efterregulering fra/til regioner (1) -7,3 0,0-16,1 6,0 0,0-1,5-18,9 Efterregulering fra/til kommuner (1) 86,2 0,0 3,8-6,6 0,0-12,2 71,2 Samlet efterregulering 78,9 0,0-12,3-0,7 0,0-13,6 52,3 (1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

10 Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, regnskab 2009 (mio. kr.) Driftsudgifter (inkl. løn) (1) Kontraktbetaling 2.658,4 38,9 504,0 539, ,3 540, ,5 EDB-omkostninger 38,5 0,0 4,7 0,0 0,0 8,8 52,0 Chaufførlokaler 7,4 0,0 0,0-0,5 0,1 1,6 8,5 Billetteringsudstyr 5,3 0,1 0,0 4,5 4,0 1,0 14,8 Radioudstyr 26,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 Trafiktjeneste inkl. billetkontrol 29,9 0,3 0,0 4,3 17,3 2,8 54,6 Stoppesteder 9,2 0,1 0,5 1,0 0,0 0,2 11,1 Driftsudgifter i alt 2.775,4 39,5 509,1 548, ,7 555, ,4 Salgsudgifter (inkl. løn) Provision 47,3 0,0 0,4-0,1 5,0 1,5 54,2 Markedsføring og info. 49,5 0,4 7,9 5,5 17,9 9,7 90,9 Rejsehjemmel 5,2 0,0 1,8 1,2 2,3 1,1 11,8 Kundecenter 12,0 0,2 0,0 3,3 0,6 1,2 17,3 Salg og distribution 12,7 0,0 6,7 1,2 5,2 2,2 27,9 Drift af busterminaler/rutebilstationer 0,0 0,3 3,6 6,0 14,7 14,3 38,9 Rejsekort 5,2 0,0 0,0 0,5 3,6 0,6 9,8 Salgsudgifter i alt 131,9 1,0 20,4 17,6 49,3 30,5 250,7 Administrationsudg. (inkl. løn) Bygninger og inventar 18,2 0,2 1,6 1,5 7,0 1,7 30,2 Konsulenter, revision, advokat 20,0 0,0 1,8 0,7 2,4 2,7 27,6 Møder, rejser 4,5 0,1 0,5 0,7 0,7 1,5 8,1 EDB 24,1 0,3 2,1 4,4 17,2 5,2 53,3 Kontor, telefon, mv. 8,3 0,1 1,1 0,7 1,9 1,6 13,6 Personale og uddannelse 3,9 0,1 1,1 0,3 2,5 0,3 8,3 Løn 76,5 2,0 21,9 14,6 17,5 11,1 143,6 Renter 1,3 0,0 0,5 0,0 1,2-1,7 1,4 Ej specificeret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Administrationsudg. i alt 156,9 2,7 30,6 22,8 50,5 22,6 286,2 Samlede udgifter 3.064,3 43,2 560,2 588, ,5 608, ,3 (1) Midttrafik: Ifølge aftale med Trafikstyrelsen er driftsudgifter ikke korrigeret for kontraktbetalinger i NT og Sydtrafik på regionskrydsende ruter. Fra regnskab 2010 opgør Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab regnskabet efter samme metode som Midttrafik Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, regnskab 2009 (pct.) Driftsudgifter (inkl. løn) 91% 91% 91% 93% 93% 91% 91% Salgsudgifter (inkl. løn) 4% 2% 4% 3% 3% 5% 4% Admin. udgifter (inkl. løn) 5% 6% 5% 4% 3% 4% 5% Samlede udgifter 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab, regnskab 2009 (mio. kr.) Passagerbetaling Billetter/kort 1.327,3 17,3 189,7 173,5 535,1 210, ,1 Andre (cykel, post mv.) (1) 0,5 0,0 0,0 2,0 1,6 0,8 4,9 Kontrolafgifter (1) 8,3 0,0 0,0 0,1 2,2 0,0 10,7 Passagerbetaling i alt 1.336,1 17,3 189,7 175,5 539,0 211, ,7 Indtægter fra staten Uddannelseskort 54,8 3,5 15,1 22,3 28,5 20,3 144,5 SU-kort 14,1 0,1 1,4 0,5 3,9 1,2 21,2 Blinde og svagtseende 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 Efterlønsrabatter 3,6 0,0 0,3 0,1 0,8 0,3 5,0 Børnerabatordningen 22,5 1,5 11,1 13,3 32,7 13,0 94,1 Værnepligtskort 2,7 0,1 0,4 1,4 2,3 1,5 8,4 Indt. fra staten i alt 97,6 5,4 28,3 37,6 68,2 36,4 273,6 Indtægter fra kommune (Førtids)pensionistrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Køb af skolekort 19,3 2,3 10,2 23,9 21,5 10,9 88,0 Indtæg. fra komm. i alt 19,3 2,3 10,2 23,9 21,5 10,9 88,0 Samlede passagerindt ,0 24,9 228,2 237,1 628,7 258, ,3 (1) Fynbus: Andre passagerrelaterede indtægter (cykel, gods, pakker, post, mv.) er inkluderet i billetter/kort. Kontrolafgifter er indberettet som omkostningsreducerende post. Tabel 6. Passagerindtægter pr. trafikselskab, regnskab 2009 (pct.) Passagerbetaling 92% 69% 83% 74% 86% 82% 87% Indtægter fra staten 7% 22% 12% 16% 11% 14% 10% Indtægter fra kommune 1% 9% 4% 10% 3% 4% 3% Samlede passagerindt. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, regnskab 2009 (pct.) (1) Passagerfinansieringsgrad 47% 58% 41% 40% 43% 42% 45% (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Tabel 8. Tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2009 (mio. kr.) Regionale tilskud Busdrift 139,6 0,0 84,2 62,0 185,9 88,7 560,4 Fællesudgifter 303,6 0,0 24,5 15,4 48,9 15,3 407,7 Regionale tilskud i alt 443,2 0,0 108,7 77,3 234,8 104,0 968,0 Kommunale tilskud Busdrift 1.168,0 14,0 197,7 240,1 509,8 220, ,7 Fællesudgifter 0,0 4,3 25,5 34,4 72,3 25,7 162,3 Kommunale tilskud i alt 1.168,0 18,3 223,2 274,5 582,1 245, ,9 Samlet tilskud 1.611,2 18,3 331,9 351,9 816,9 349, ,0

12 Tabel 9. Tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2009 (pct.) Regionale tilskud Busdrift 31% - 78% 80% 79% 85% 58% Fællesudgifter 69% - 22% 20% 21% 15% 42% Regionale tilskud i alt 100% - 100% 100% 100% 100% 100% Kommunale tilskud Busdrift 100% 76% 89% 87% 88% 90% 94% Fællesudgifter 0% 24% 11% 13% 12% 10% 6% Kommunale tilskud i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tilskud Regionale tilskud 28% 0% 33% 22% 29% 30% 28% Kommunale tilskud 72% 100% 67% 78% 71% 70% 72% Samlet tilskud 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, regnskab 2009 (pct.) (1) Finansiering via passagerbetaling (2) 44% 40% 34% 30% 37% 35% 39% Kommunal finansiering (3) 39% 48% 42% 51% 42% 42% 41% Regional finansiering 14% 0% 19% 13% 16% 17% 15% Statens finansiering 3% 12% 5% 6% 5% 6% 4% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. (2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser. (3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner. Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, regnskab 2009 Trafikkontrollører 19,0 0,5 3,8 7,2 33,5 7,0 70,9 Administration 273,0 3,5 72,2 36,4 87,5 24,0 496,6 Medarb. adm. indt. virks. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Andre 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 17,0 17,6 Samlet antal årsværk 292,0 5,0 75,9 44,2 121,0 48,0 586,1 Tabel 12. Busser, køreplantimer pr. bus, indtægter og tilskud pr køreplantime, regnskab 2009 Antal driftsbusser Køreplantimer Køreplantimer pr. bus Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) 319,9 338,4 301,8 256,3 291,5 278,5 301,7 Tilskud 354,7 248,5 439,0 380,4 378,8 376,9 370,9 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billeter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift.

13 Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, regnskab 2009 Antal indbyggere (1) 2.458,6 42,2 484,9 691, ,4 579, ,5 Antal påstigere (i mio.) 202,9 1,9 17,6 23,1 73,8 26,9 346,3 Antal rejser (i mio.) (2) 175,7 1,7 16,0 21,0 67,1 24,5 306,1 Pr. indbygger Køreplantimer 1,8 1,7 1,6 1,3 1,8 1,6 1,7 Påstigninger 82,5 45,0 36,4 33,4 61,4 46,5 63,4 Rejser 71,5 40,9 33,1 30,4 55,8 42,2 56,1 Tilskud pr. indbygger (kr.) Regionalt tilskud 180,3 0,0 224,2 111,8 195,3 179,4 177,3 Kommunalt tilskud 475,1 433,7 460,4 396,8 484,1 424,1 460,1 Samlet tilskud pr. indb. 655,3 433,7 684,6 508,6 679,4 603,5 637,4 (1) Indbyggertal pr. 1. januar (2) Movia udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor antal rejser estimeres. De øvrige trafikselskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigere og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2009 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 1,11. Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, regnskab 2009 Tusinde påstigere Regionalruter Lokalruter Bybusruter Åbne skolebusruter (1) Telebusruter og lign. (2) Tusinde påstigere i alt Køreplantimer Regionalruter Lokalruter Bybusruter Åbne skolebusruter (3) Telebusruter og lign. (3) Køreplantimer i alt (1) Påstigere for åbne skolebusruter indgår i lokalruter for Fynbus, Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab. For Midttrafik er påstigere i åbne skolebusser ikke registreret. (2) For Fynbus indgår påstigere for telebusser i lokalruter. For Midttrafik og Sydtrafik er påstigere i telebusser ikke registreret. For Nordjyllands Trafikselskab indgår påstigere i telebusser i lokalruter og regionalruter. (3) Åbne skolebusruter og telebusruter indgår for Fynbus, Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab i lokalruter og regionalruter

14 Skriv resumé her Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl.

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Vejledning om dataindberetning

Vejledning om dataindberetning Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning om dataindberetning 1 Baggrund I henhold til 4 i Bekendtgørelse om trafikselskabers

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. december 2014 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bilag 1 Oversigt over reklamebestemmelser

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Hørsholm Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud April 2010 Kollektiv trafik Regionens tilskud Orientering om Fordelingen af tilskud mellem de to trafikselskaber Fordelingen af opgaver mellem regioner og kommuner 2 Snyder Region Syddanmark med fordeling

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Budget 29 Region (1. kr.) Årets priser Budget 29 Budget 28 Regnskab 27 Indtægt busruter i alt 5.254 52.354 5.198 Indtægt Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Kortsalgssteder 46.97 47.173 44.383 Uddannelses- og

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere