SOLVENSBEHOVSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013"

Transkript

1 SOLVENSBEHOVSRAPPORT Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af sparekassens solvensbehov, som skal være tilstrækkelig til at dække sparekassens risici, jf. Fil 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen indgående opgørelsesmetoden for sparekassens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregning af solvensbehovet. Den lille Bikubes ledelse har valgt, at der ved opgørelsen af solvensbehovet tages udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Lokal Pengeinstitutter samt Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Det er ledelsens vurdering, at sparekassen ved at tage udgangspunkt i modellen samt vejledningen fra Finanstilsynet får opgjort et solvensbehov, der er passende til at dække sparekassens risici. GENNEMGANG AF MODELLEN: Opgørelsen af det individuelle solvensbehov bygger på 8+ metoden. Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Lokale Pengeinstitutters model samt Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Både modellen udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter og tilsynets vejledning bygger på 8+ modellen, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. I efterfølgende tabel er solvensbehovsmodellen skematiseret. Tabellen følger kronologien i tilsynets vejledning men ikke i nummereringen. På de fleste risikoområder opstilles der i tilsynets vejledning benchmarks for, hvornår tilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkeligt, og der dermed skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Disse benchmarks og metoder benyttes ifølge tilsynet i deres opgørelse af solvensbehovet. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer sparekassen om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til sparekassens risici. Det er sparekassens vurdering at de benchmarks, som Finanstilsynet opstiller svarer til sparekassens. Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at den samlede opgørelse af det individuelle solvens-behov ud fra nedenstående metode giver et realistisk resultat i forhold til de samlede eksponeringer og risici som sparekassen har. Efterfølgende er de enkelte delelementer og beregninger i modellen uddybet.

2 # kr. % 1) Sølje I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) ,00 + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 0 0,00% + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) 0 0,00% + 4) Kreditrisici 869 1,07% 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer 696 0,86% 4b) Øvrige kreditrisici 0 0,00% 4c) Koncentrationsrisici på individuelle engagementer 173 0,21% 4d) Koncentrationsrisici på brancher 0 0,00% + 5) Markedsrisici, heraf 121 0,15% 5a) Renterisci 121 0,15% 5b) Aktierisci 0 0,00% 5c) Valutarisci 0 0,00% + 6) Likviditetsrisci (kapital til dækning af dyrere likviditet) 0 0,00% + 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) 162 0,20% + 8) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00% Total = kapitalbehov/solvensbehov ,42% - Heraf til kreditrisici (4) 869 1,07% - Heraf til markedrisici (5) 121 0,15% - Heraf til operationelle risici (7) 162 0,20% - Heraf til øvrige risici (2+3+6) 0 0,00% - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) ,00% Risikovægtede poster # Solvensoverdækning kr. % Basiskapital/solvens ifølge regnskab ,31% Kapitalbehov/solvensbehov ifølge ovenstående ,42% Solvensmæssig overdækning ,89% 1. Søjle I-kravet Solvensbehovsvejledningen bygger på en 8+ tilgang, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I kravet). De normale risici antages at være dækket af søjle I kravet, hvorfor der alene skal tages stilling til, hvorvidt sparekassen har risici derudover, der nødvendiggør et tillæg

3 (søjle II-kravet). Derved vil overnormale risici samt andre risici, der ikke er omfattet af søjle I, udløse tillæg til de 8 pct., jf. efterfølgende.

4 2. Indtjening Finanstilsynets tilgang er, at et pengeinstituts basisindtjening er første buffer til at dække tab på udlån og garantier. Hvis et pengeinstituts basisindtjening er beskeden i forhold til udlån og garantier, kan den ikke i samme omfang forventes at være tabsabsorberende. Pengeinstituttet skal derfor i givet fald tage et tillæg. Ved opgørelsen af sparekassens basisindtjening er der taget afsæt i de forsigtig opgjorte interne budgettal. Sparekassen finder at denne måde at opgøre basisindtjeningen på ud fra et konservativt synspunkt er den mest korrekte. Målepunkt institutter i gruppe 2-4 Beregning af tillæg (Udlån + Garantier) / 100 BI*) = (Resultat før skat + Nedskrivninger - Kursreguleringer - Resultat af kapitalinteresser) / (Udlån + Garantier) * 100 BI < 0 0 < BI < 1 BI > 1 (Udlån + Garantier) * (1 - BI) / 100 *) BI er indtjening før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser. Sat i forhold til udlån og garantier. 3. Udlånsvækst En høj udlånsvækst er forbundet med særlig høj risiko. Finanstilsynet vurderer som udgangspunkt at, en samlet år til år udlånsvækst på 10 pct. og derover, kan påføre pengeinstitutter en overnormal kreditrisiko. Denne overnormale kreditrisiko er ikke indeholdt i søjle I-kravet, hvorfor der skal afsættes særskilt kapital til at dække denne risiko. Sparekassen forudsætter en kontrolleret udlånsvækst de næste 12 måneder. Det er derfor sparekassens forventning at udlånsvæksten de næste 12 måneder kommer til at fordele sig jævnt på alle segmenter. 4. Kreditrisici Sparekassen laver en opgørelse over kreditrisikoen på sparekassens kunder. Opgørelsen udarbejdes med udgangspunkt i boniteten af sparekassens kunder, og med en risikoberegning der følger Finanstilsynets vejledning. 5. Markedsrisiko Tager udgangspunkt i at sparekassen påtager sig de maksimale risici inden for de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisici. 5.a) Renterisici Den generelle renterisiko er et udtryk for, hvor meget af kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter fradrag, der tabes ved en generel rentestigning på gældsinstrumenter såvel indenfor som udenfor handelsbeholdningen. Det forudsættes at en stigning i den aktuelle renterisiko sker indenfor handelsbeholdningen. Beregning af tillæg til sparekassens solvensbehov beregnes ud fra følgende kriterier:

5 Målepunkt institutter i gruppe 1-4 Generel renterisiko indenfor handelsbeholdningen Generel renterisiko > 5 % Beregning af tillæg (Generel renterisiko 5 %) * kernekapital efter fradrag *2 Generel renterisiko < 5 % Generel renterisiko udenfor handelsbeholdningen Hele den generelle renterisiko Generel renterisiko * kernekapital efter fradrag * 2 5.b) Aktierisici Aktierisikoen udtrykkes ved aktiebeholdningsprocenten, der er et udtryk, for, hvor meget summen af aktier i handelsbeholdningen (ekskl. aktier i puljeordninger) og kapitalandele i associerede virksomheder udgør af kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter fradrag. Tillæggets størrelse beregnes med udgangspunkt i nedenstående tabel: Målepunkt Aktiebeholdningsprocenten (aktier i handelsbeholdningen - aktier i puljeordninger +kapitalandele i associerede virksomheder) * 100 % / kernekapital inkl. Hybrid kernekapital efter fradrag Aktier i anlægsbeholdningen og sektoraktier institutter i gruppe 1-4 Aktiebeholdnings % > 50 % Beregning af tillæg (Aktiebeholdnings % - 50 %) * kernekapital efter fradrag * 40 % Aktiebeholdnings % < 50 % 5.c) Valutarisici Pengeinstitutterne indberetter op til to nøgletal vedrørende valutarisici: 1. Valutakursindikator 1 i forhold til kernekapital efter fradrag. Valutakursindikator 1 beregnes som den største af summen af alle de korte valutapositioner og summen af alle de lange valutapositioner. Valutakursindikator 1 udtrykker et forenklet mål for omfanget af sparekassens position i fremmed valuta. 2. Valutakursindikator 2 i forhold til kernekapital efter fradrag. Valutakursindikator 2 beregnes som et samlet tal, hvor der tages højde for, hvor meget de enkelte valutaer, der indgår i målet, har svinget i forhold til hinanden og i forhold til danske kroner. Valutakursindikator 2 udtrykker, at såfremt instituttet ikke ændre valutapositioner i de følgende 10 døgn, så er der 1 procents sandsynlighed for, at sparekassen får et tab større end indikatorens værdi. Valutakursindikator 2 skal opgøres og indberettes, hvis valutakursindikator 1 udgør mere end 25 % af sparekassens kernekapital efter fradrag. Tillæggets størrelse beregnes med udgangspunkt i nedenstående tabel:

6 Målepunkt Valutakursindikator 1 institutter i gruppe 1-4 Beregning af tillæg Valutakursindikator 1 > 10 % Valutakursindikator1 < 10 % (Valutakursindikator 1 10 %) * kernekapital efter fradrag * 30 % Målepunkt Valutakursindikator 2 institutter i gruppe 1-2 og institutter i gruppe 3-4 med en valutakursindikator 1 > 25 % Valutakursindikator 2 > 0,12 % Valutakursindikator1 < 0,12 % Beregning af tillæg (Valutakursindikator 2-0,12 %) * kernekapital efter fradrag * 30 % 6. Likviditetsrisiko: Af tilsynets vejledning fremgår det, at et pengeinstitut kan undlade tillæg, hvis det via stresstest kan dokumenteres, at det er muligt at undvære likviditeten fra professionelle aktører, eller det er muligt at benytte andre og billigere fundingmuligheder. En sådan mulighed har sparekassen valgt at belyse via sparekassens likviditetsoverdækning. Målepunkt Indlånsoverskud Antaget grænseværdi Likviditetsoverdækning jf. FIL 152 > 25 % Beregning af tillæg Indlån eks. indlån fra professionelle aktører - Udlån < 0 * (ledende markedsrente + 2,5 %) 7. Operationel risiko Ved operationel risiko forstås risikoen for økonomiske tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder. Sparekassen har valgt at belyse sine operationelle risici ved nedenstående besvarelser, idet en negativ besvarelse vil give et tillæg til solvensbehovet på 0,1 %. Organisation Er instituttets organisation indarbejdet? Overholdes regler for virksomhedsstyring f.eks. FiL 71? Er der kun mindre grad af afhængighed af nøglepersoner? Er der instrukser og forretningsgange på alle væsentlige områder? Er der en god indarbejdet kreditstyring? Er der en fast og indarbejdet ledelsesrapportering? Er der funktionsadskillelse mellem udførelse af opgaver og kontrol af samme? Er de fleste rutiner automatiserede? Er der stabil/lav personaleomsætning? JA NEJ

7 Anvendes kun i mindre grad performancebaserede kompensationssystemer (bonusordninger)? IT Er instituttets it-organisering indarbejdet? Er der kun mindre grad af afhængighed af nøglepersoner på it-området? Er der instrukser og forretningsgange på alle væsentlige områder inden for it? Er der en generel god styring af it-sikkerhed og drift? Forretningsmodel Er instituttets forretningsmodel fuldt indarbejdet? Er instituttets finansielle produkter og tjenesteydelser fuldt implementeret? Er der central og kompetent styring af markedsføring af finansielle tjenesteydelser? Svarer kompleksiteten af forretningerne til kompleksiteten i andre institutter af samme størrelse? 8. Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav I henhold til Lov om Finansielvirksomhed er der et antal lovmæssige krav, som påvirker sparekassens solvensbehov direkte. Disse lovmæssige krav sætter i flere tilfælde i praksis en nedre grænse for sparekassens solvensbehov, hvorfor disse skal tages i betragtning ved solvensbehovs-opgørelsen. Herudover er der også andre lovmæssige krav, der mere indirekte kan sætte en nedre grænse for sparekassens solvensbehov. Til sidstnævnte gruppe hører lovgivningens krav om. at sparekassen ikke må have et engagement med en enkelt kunde, der overstiger 25 procent af basiskapitalen.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Risiko - og kapitalstyring

Risiko - og kapitalstyring 2014 Risiko - og kapitalstyring Indhold Indhold INDHOLD... 1 FORORD... 2 FORRETNINGSMODEL... 4 RISIKOSTYRING... 6 KAPITALSTYRING... 12 KREDITRISIKO... 19 MODPARTSRISIKO... 35 MARKEDSRISIKO... 38 LIKVIDITETSRISIKO...

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018 Årsrapport 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere