I beskrivelsen af den politiske ansvarsfordeling er følgende systematik anvendt: Kompetencetype (Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I beskrivelsen af den politiske ansvarsfordeling er følgende systematik anvendt: Kompetencetype (Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?"

Transkript

1 22. oktober 2014 Organisationens struktur: Det administrative system Det administrative system skal give mulighed for, dels at organisationen kan arbejde med fokus på de fire Kerneopgaver og tilhørende bevægelser, og dels at organisationen fungerer. Vi taler om de kompetencer vi som medarbejdere eller ledere skal have; altså hvad vi skal have forstand på for at kunne bidrage til at løse enten en eller flere af forudsætningerne eller til at kunne bidrage til at et eller flere af de forhold, der skal til, for at den kommunale organisation kan fungere. I beskrivelsen af den politiske ansvarsfordeling er følgende systematik anvendt: Kompetencetype (Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?) for at opnå: Formål med kompetencen (Hvilken Kerneopgave, bevægelse og forudsætning bidrager kompetencen til?) med hvilke: Rådemidler Institutioner (inkl. personale) Personale (ikke-institutionspersonale) Kroner (til køb eller til personlige ydelser) Den administrative organisering tager udgangspunkt ovenstående systematik ved at fokusere på to centrale begreber, nemlig kerneopgaver og kompetencer. Systematikken for organiseringen er følgende: - Øverst har vi 4 Kerneområder (Fritid & Fællesskab, Læring, Beskæftigelse samt Social Omsorg). Hvert kerneområde har en eller flere chefer. Chefernes titel vil være Chef for x (x=kerneopgave). Ved at inddrage ordet kerne i defineringen af det øverste lag i organisationen holder vi fokus på det centrale, nemlig kerneopgaverne. - Hver Kerneområde har en række Kompetencegrupper. Der vil typisk, men ikke nødvendigvis, være en leder af en Kompetencegruppe. Ledernes titel vil være Leder af x (x=navn på kompetencegruppe). Hvis der er en leder af en kompetencegruppe, refererer hun eller han til en chef. Er der in-

2 gen leder, vil de medarbejdere, der indgår i kompetencegruppen, referere direkte til en chef. Ved at inddrage ordet kompetence i grupperingen af de opgaver, vi løser, holdes fokus på det, vi skal have forstand på og bringe i spil for at bidrage til løsning af kerneopgave, bevægelse og forudsætning. - I hver Kompetencegruppe er der en række Opgaver. Enkelte opgaver vil have en leder, flertallet vil ikke. Ledernes titel vil være Leder af x (x=opgave) De medarbejdere, som ikke har en leder af opgaven, vil referere til lederen af Kompetencegruppen. Ved at bruge/bevare ordet Opgaver holdes fast i det enkle sprogbrug. Set i forhold til nuværende organisering erstatter Kerneområder det, vi i dag kalder Afdelinger (fx Teknik & Miljø). Otte afdelinger bliver således til fire Kerneområder. Kompetencegrupper afløser de underafdelinger, som ligger under hver afdeling (fx Plan & Byg under Teknik & Miljø). Begrebet Opgaver bevares. Ud over de fire Kerneområder har vi et område, der kaldes Politisk Koordination & Økonomi. Dette område understøtter udvalget af samme navn, og kan ikke direkte relateres direkte til en af de fire kerneopgaver. For at bevare systematikken vil der også under Politisk Koordination & Økonomi være en række Kompetencegrupper med tilhørende opgaver. I det følgende gennemgås: De fire Kerneområder (markeret med fed overskrift) inkl Kompetencegrupper (underoverskrift) og Opgaver (dots) Hvilke chefer der er sekretærer for de enkelte politiske udvalg, og hvilke chefer, der er ansvarlige for Kerneområderne. De særlige samarbejdsrum, der aktuelt sættes særlig fokus på (se bilag: Artikel Væksthus for Ledelse: Tal samarbejdet frem ) Fritid & Fællesskab Følgende kompetencegrupper understøtter både Udvalget for Fritid & Fællesskab samt Udvalget for Teknik i overensstemmelse med den fastlagte politiske ansvarsfordeling (se note sidst i dokumentet i ) Det vil sige, at der er ét Kerneområde (en administrativ enhed) der betjener de to udvalg. Argumentet for det er, at en række af de opgaver der løses i praksis hænger sammen og på mange måder er hinandens forudsætninger. Borgerservice Registre og systemer Økonomi og lån Pas og kørekort Kontrolopgaver Udbetaling af div. Ydelser 2

3 Kultur og Fritid Rådgivning af foreninger Tilskud til foreninger Haller Lokalarkiver Sognegårde og Forsamlingshuse Museer Aktiv Ferie Biblioteker Udlån af bøger Diverse kulturelle tilbud Integration Boligplacering og generel integration af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge de første 3 år efter meddelelse af opholdstilladelse Råd og vejledning til borgere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til særlige integrationsmæssige eller kulturelle problemstilllinger Sagsbehandling efter Servicelovens børneparagraffer, herunder vurdering af behov for - og iværksættelse af særlige støtte i forhold til børn med anden etnisk baggrund end dansk med særlige integrationsmæssige eller kulturelle problemstillinger Konsulentbistand i forhold til andre faggrupper omkring integrationsmæssige eller kulturelle problemstillinger Melhedegård integration af uledsagede unge By og Landskab Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner Sagsbehandling efter planloven Byggeservice Behandling af byggeansøgninger Infrastruktur og transport Drift af veje og grønne områderanlæg af veje cykelstier og byggemodninger Administration af vejloven og privatvejsloven for offentlige og private veje Planlægning af kørsel og transport Trafiksikkerhed Materielgården drift og vedligehold Sekretariat Post og journalisering Vedligehold af div. ejendomssystemer Dagsordner til udvalgene Administrative opgaver 3

4 Økonomi Understøttende funktioner GIS/IT Erhvervskontakt Lokalkontakt Kommunale bygninger Vedligehold af kommunale bygningers klimaskærm (vinduer, tag og mure), tekniske installationer (vand, el og varme) samt energistyring. Indeklimaundersøgelser og rottesikring. Energisparende foranstaltninger i kommunale bygninger Byggeledelse af nybygninger og ombygning i kommunale bygninger Natur og Miljø Tilsyn og godkendelser af Landbrugsproduktioner Tilsyn i forbindelse med jordforurening Tilsyn med badevandskvalitet Tilsyn og godkendelser for drikkevandsforsyningen Planlægning af indsatser for drikkevandsforsyningen Tilsyn og godkendelse af virksomheder Administration i forbindelse med affaldshåndtering Affaldsplanlægning Administration i forbindelse med afledning af spildevand Spildevandsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Natur- beskyttet natur samt pleje og diverse projekter Vandløb Klimatilpasning og kystbeskyttelse Rekreative stier og teltpladser Naturformidling Kanosejlads Vandplaner Natura 2000 planer Anette Marqvardsen har chefansvaret for kompetencegrupperne inden for Kerneområdet Fritid & Fællesskab. Sekretæren for Udvalget for Fritid & Fællesskab er Anette Marqvardsen. Sekretærene for Udvalget for Teknik er Anette Marqvardsen og Johan Stadil Pedersen. 4

5 Læring Inden for Kerneområdet Læring er følgende kompetencegrupper: Administration Pladsanvisning Dagsordener Sekretariatsopgaver Økonomi Opfølgning og planlægning Analyser Læring i dagtilbud Pladsanvisning Dagpleje Integrerede institutioner Børnehaver Sundhed for børn og unge Småbørnsbesøg Skoleundersøgelser Forebyggende foranstaltninger Konsulentfunktioner Børn og familier Børnehandicap Familier og børn med særlige problemer Familiecenter Bakkevej, Søndergården, Ankersvej Tandplejen Børneundersøgelser Aftaler med privatpraktiserende tandlæger Omsorgstandpleje Læring i skolen Folkeskoler SFO Specialundervisning Privatskoler og efterskoler UU (endelig placering og organisering fastlægges senere) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning TIP-team Rådgivning i skoler og børnehaver Ungdomsskolen Fritidsundervisning Heltidsundervisning Klubber SSP Kreativitet som en del af barnets og den unges læring Musikskole Billed-dramaskole René G. Nielsen har chefansvaret for kompetencegrupperne: Læring i dagtilbud Sundhed for børn og unge Børn og familier Tandplejen Peter Hüttel har chefansvaret for kompetencegrupperne: Læring i skolen 5

6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ungdomsskolen Kreativitet som en del af barnets og den unges læring Peter Hüttel og René G. Nielsen har fælles chefansvar for kompetencegrupperne: Administration Økonomi Sekretærerne for Udvalget for Læring er Peter Hüttel og René G. Nielsen. Beskæftigelse Inden for Kerneområdet Beskæftigelse er følgende kompetencegrupper: Arbejdskraft og rekruttering Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice Aktive tilbud Virksomhedscentre/mentorfunktioner Rekrutteringsservice Arbejdsfastholdelse Sygemeldte Revalidering Fastholdelse på virksomheder (fast track) Udbetaling af sygedagpenge og refusion til arbejdsgivere Rehabiliteringsteam Ungeenheden Unge der har forladt folkeskolen og skal have uddannelse eller beskæftigelse. Arbejds- og uddannelsesparate unge Unge med særlige udfordringer, Pedel og kørselsopgaver Aktive tilbud til unge Fastholdelse af unge i uddannelse i tæt samarbejde med UUV og Uddannelsesinstitutioner Mentoropgaver for unge USB Produktionsskole m.v. Arbejdsrehabilitering Borgere med sociale og helbredsmæssige udfordringer. Ressourceforløb Kontanthjælpsmodtagere med udfordringer Forsorgshjem mv. Ledighedsydelse udsatte Beskæftigelsesindsats integrationsydelsesmodtagere Psykiatri: Bostøtte i eget hjem 85 Aktiviteter og samvær 104 Botilbud udenfor kommunen ( 107 og 108) Administration og visitation Væresteder i Hedensted, Tørring og Juelsminde Beskæftigelsestilbud og aftentelefonen Misbrug: Medicin Familiebehandling Stofbehandling 6

7 Alkoholbehandling 110 institutioner og døgnbehandling Jobbutik Udbetaling og administration vedr. Udvalget for Beskæftigelse samt grundlaget for de 6 forudsætninger. Jobbutik Medbetjening af borgere på borger-pc Administration Refusion til arbejdsgivere løntilskud mv. Dagsordensfremstilling til UFB, rehabiliteringsteam og pensionsudvalg Diverse IT-systemer Udbetaling af ydelser kontanthjælp, ledighedsydelse, flekslønstilskud, enkeltydelser mv. Danskundervisning udlændinge Registrering og opslag på ledige job, jobnet og div. skærme i vore huse HC Knudsen har chefansvaret for kompetencegrupperne i Beskæftigelse. HC Knudsen er sekretær for Udvalget for Beskæftigelse. Social Omsorg Inden for Social Omsorg er følgende kompetencegrupper. Fælles Administration Boligadministration Ydelsesberegning Økonomi Dagsordner IT systemer Hjemmeside, intranet Biler Nøglesystemer Åbne tilbud Brugen af frivillige Studerende SSH, SSA og sygepleje Regionalt samarbejde Handicap (eksklusiv myndighed) Støtteforanstaltninger Beskyttet beskæftigelse Bofællesskaber Sundhedsfremme, forebyggelse og træning Efterbehandlingsindsats i.f.m. Indlæggelser Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetsbaseret medfinansiering Forebyggelsesprogrammer Myndighed inkl. Hjælpemiddeldepot Overblik, adgang og rådemuligheder over samtlige visiterbare muligheder indenfor området Kommunikationsevner, overblik over lovgivning, kendskab til alle muligheder og egen organisering. Velfærdsteknologi Kvalitetsstandarder Utilsigtede hændelser Hjerneskade 7

8 Kostområdet Kost til hjemmeboende pensionister og plejehjemsbeboere Ernæringsscrenning Distrikt Øst Plejecentre Frit valg Daghjem Demensdaghjem Sygepleje Aktivitetstilbud Sygeplejeklinikker Distrikt Midt Plejecentre Frit valg Daghjem Demensdaghjem Sygepleje Aktivitetstilbud Sygeplejeklinikker Korttidsophold Akutteam Distrikt Vest Plejecentre Frit valg Daghjem Demensdaghjem Sygepleje Aktivitetstilbud Sygeplejeklinikker Steen Dahl-Hansen har chefansvaret for kompetencegrupperne i Social Omsorg Steen Dahl-Hansen er sekretær for Udvalget for Social omsorg. Politisk Koordination og Økonomi Følgende kompetencegrupper understøtter Udvalget for Politiske Koordination & Økonomi. IT Drift og udvikling af organisationens itplatform, netværk, servere og telefoni it- og bruger-support til og i samarbejde organisationen Brugeradministration Digitaliseringsprojekter Indkøb af it-udstyr Teknisk vedligeholdelse HR & Analyse Analyser og redegørelser Personalestatistikker Tværgående ledelsesinformation, herunder FLIS Befolkningsprognoser Personaletilbud, personalepolitik og vejledninger Arbejdsmiljø og fremmøde Ledelses- og organisationsudvikling Arbejdspladsudvikling og ledersparring Uddannelse og kurser Trivselsundersøgelser MED Politik & Udvikling 8

9 Kompetencegruppen har bl.a. fokus på og arbejder med initiativer der vedrører Strategi 2016 (Øget vækst Kernefokus Råderum til Innovation) Erhverv og erhvervskontakt Bosætning og vækst Detailhandel og turisme Kommunikation og digitalisering Vielser Jura og aktindsigt Organisationsservice og kantiner Politisk betjening Redningsberedskab Budget & Regnskab Budgetlægning Regnskab herunder omkostningsregnskaber/-fordelinger, årsberetning/- regnskab Økonomistyring herunder overordnet styring og kontrol med kommunens økonomi, budgetopfølgning og bevillingsstyring. Beregninger ifm. fritvalg-ordninger Mellemoffentlige afregninger til/fra kommuner, regioner, stat m.v. Vedligeholdelse af økonomisystem herunder budgettal, bevillinger, kontoplan Løn & Personale Løn og personaleadministration Personalejuridisk bistand Personalestatistikker Analyseværktøjer til brug på individuel, gruppe og organisationsniveau. Fastholdelses- og sygefraværshåndtering Betaling & Forsikring Administration og controlling af forsikringer og skader Opkrævning af tilgodehavender Betalingsordninger herunder debitor- og regningsdebitorsystemet Udbetalinger herunder udbetalingssystemet og e-faktura Fordeling af selskabsskatter Afstemninger statuskonti, bankkonti m.v., herunder NemKonto Økonomisk Sekretariat Tværgående projekter og analyser FLIS-implementering Søren Dreiø Carlsen har chefansvaret for kompetencegrupperne: Budget & Regnskab Løn & Personale Betaling & Forsikring Økonomisk Sekretariat Jesper Thyrring Møller har chefansvaret for kompetencegrupperne: IT HR & Analyse Jesper Thyrring Møller og Johan Stadil Pedersen er chef for kompetencegruppen: Politisk koordination & vækst Jesper Thyrring Møller er sekretær for Udvalget for Politisk koordination & Økonomi. 9

10 i Udvalget for Teknik har ansvaret for følgende opgaver: Vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse og administration Vedligeholdelse af grønne områder Gennemførsel af byggemodninger Administration vedr. byggeloven Administration efter planloven, herunder zonesager Miljøsager og VVM Lovgivningen vedr. naturbeskyttelse og pleje, vandløb, vandressourcer og grundvand Spildevand, affald, renovation og skadedyrsbekæmpelse Vandforsyning Forpagtningsafgifter jordforsyning Samarbejdsrum Måden, vi taler om tværgående samarbejde deler vandene på en arbejdsplads frem for at samle medarbejderne om opgaverne. Vi taler om snitfalder og snitfladeafklaring, med det hæmmer tillid, kommunikation, viden og målsætning. (se inspiration sidst i papiret) Det har altid være vigtigt at fokus på samarbejde blandt organisationens mange kompetencer, og i arbejdet med det nye organisering skal dette fokus bibeholdes. Derfor forsøges samarbejdsformen som beskrevet med bl.a. samarbejdsrum introduceret. Det er tanken at pege på 2 4 samarbejdsrum, hvor der arbejdes med ledelsesansvar for samarbejdsrummet. Der vil naturligvis samtidig være masser af andre samarbejdsrum og samarbejdsrelationer, hvor samarbejdet skal ske. Oplistningen her er ikke et udtryk for at nogle samarbejdsrum eller relationer er vigtigere end andre. I den administrative organisation er udvalg følgende samarbejdsrum, hvor der er særskilt ledelsesansvar for samarbejdet: Samarbejdsrum I Socialøkonomisk beskæftigelse SAG DER SAMLER Der findes et antal borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet. Psykisk eller fysisk handicappede, psykisk syge, langtidsledige (??øhh skal de med her ) personer, som af en eller grund ikke kan komme i beskæftigelse. Formålet med samarbejdsrummet er at få disse personer i beskæftigelse enten i private virksomheder eller via socialøkonomiske virksomheder. 10

11 Ansvarlig for Samarbejdsrummet (navn) Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet Viden om indsatser og rådgivning af Politisk koordination & vækst voksne i.f.t. handicap - Erhverv og erhvervskontakt Psykiatri og Misbrug Samarbejdsrum II SAG DER SAMLER Samskabelse Uldum Alle børn er lige forskellige Slip civilsamfundet fri Demokratiudvikling og borgerbudgettering Samskabelse vil være et element i samtlige af kommunens opgaver og aktiviteter. Derfor skal det altid overvejes hvordan civilsamfundet og vi kan indgå i et samspil. Der kan derfor ikke peges på et afgrænset antal kompetencegrupper, som indgår i dette samarbejdsrum. Det er ligeledes vigtigt, at samskabelsen sker frit og lokalt tilpasset, derfor kan eller skal der ikke opstilles centrale styringsmekanismer for arbejdet. I dette samarbejdsrum udpeges derfor nogle af de aktiviteter der udfolder sig, og hvor samskabelse er et centralt element. Ansvarlig for Samarbejdsrummet René G. Nielsen (Uldum alle børn er lige forskellige) Peter Hüttel og Jesper Thyrring Møller(Slip civilsamfundet fri) Xx (Demokratiudvikling og borgerbudgettering) Xx (xx) Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Uldum alle børn er lige forskellige Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Slip civilsamfundet fri (Stenderup, Rårup, Tørring, Barrit) 11

12 Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Demokratiudvikling og borgerbudgettering Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Samarbejdsrum III Vækst, turisme og branding SAG DER SAMLER Udviklingen i urbanisering og nye handelsmønstre gør at vores by- og handelssamfund er under fysisk forvandling. Det stiller allerede nu krav til vores fysiske udvikling af, planlægning for og holdning til hvilke bysamfund og miljøer vi om 5, 10 og 20 år ønsker for vores borgere. Ved at sammentænke byplanlægning, detailhandlens vilkår, planlægning for turisme, bosætning og branding får vi byggestenene til at afstikke en fælles kurs og holistisk planlægning, der sikrer en struktureret og kvalitetsdrevet udvikling af Hedensted kommunes fysiske rammer og miljøer. Det vil desuden styrke de private aktørers mulighed for løbende at udvikle egne initiativer i et fælles perspektiv, og dermed at sikre et samspil til omgivelserne, der øger deres afsætningsmulighed og afkast. Ansvarlig for Samarbejdsrummet Rune U. Jørgensen Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet By & Landskab Politik & Vækst Kultur & Fritid Eksterne: - foreningsliv, handelsstand, turistforeninger og -aktører 12

13 Samarbejdsrum IV Folkesundhed SAG DER SAMLER Folkesundheden er indirekte et fokusområde der direkte spiller ind i alle fire Kerneopgaver. Indenfor alle Kerneopgaverne er der en eller flere forudsætning, hvor den enkeltes sundhed indgår. Desuden ligger den en indsats i forhold til sammenhængen mellem den forebyggende indsats og de udgifter kommunen afholder i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der skal med dette Samarbejdsrum ske en målrettet investere forebyggelsesindsatser og aktiviteter sådan udkommet direkte eller indirekte kan aflæses i effekt på Kerneopgavens bevægelse for borgere og/eller tilsvarende lavere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Ansvarlig for Samarbejdsrummet (navn) Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet (Overvejelser om samarbejdsrum: Børne- og voksenhandicap (Læring og Omsorg) Det kan desuden overvejes, om der skal lave en oplistning af andre samarbejdsrum, hvor der ikke udpeges et ledelsesansvar. På den måde sættes endnu mere fokus på værdien af vi alle bringes i spil på værdifulde måder. Inspiration Tal samarbejdet frem Af Claus Elmholdt, cand. Psych., ph.d. Lektor i og partner i LEAD enter next level og Morten Kusk Fogsgaard, cand. psych. ErhvervsPhD-stipendiat i ledelses- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet Måden, vi taler om tværgående samarbejde deler vandene på en arbejdsplads frem for at samle medarbejderne om opgaverne. Vi taler om snitflader og snitfladeafklaring, men det hæmmer tillid, kommunikation, viden og målsætning. Det viser foreløbige resultater fra et nyt ph.d.- projekt, og derfor får du en guide til et alternativ: Ledelse af samarbejdsrum. Ofte taler ledere om snitflader og snitfladeafklaring, når de taler om et tværgående samarbejde. Men, når samarbejde adskilles med et rent snit, så opstår der nødvendigvis et mellem- 13

14 rum, hvor noget bliver tabt det kan være den fælles opgave, tilliden eller meningen, der forsvinder i snitfladen. Ledere skal derfor i stedet tænke, tale og handle ud fra metaforen om samarbejdsrum, som lægger op til at etablere en fællesmængde af handlinger, viden, kommunikation, tillid og identitet. Her kan du læse mere om metaforerne om snitflader og samarbejdsrum, og dernæst får du redskaber til, hvordan I ændrer organisationens snitflader til samarbejdsrum i det tværgående samarbejde. Derfor er grønsagsmetaforen et problem for ledere Et online ordbogsoplag viser, at ordet snitflade refererer til den flade, som fremkommer, når noget, f.eks. en grønsag, skæres over. I overført betydning, bruges snitflade ofte som metafor for en indholdsmæssig eller organisatorisk skillelinje mellem to områder, to beføjelser, afdelinger eller lignende. Begrebet refererer altså til adskilte elementer, der har noget til fælles, f.eks. at de er to dele af den samme organisation. I en organisatorisk sammenhæng skal lederen ofte beskrive, hvor to faggruppers eller afdelingernes kompetence- og ansvarsområder starter og slutter i et tværgående samarbejde. I en snitfladelogik blander afdelinger og fagprofessionelle ikke blod, så at sige. Idealet er et rent snit, som tydeliggør adskillelsen mellem arbejdsopgaver, ansvar og kompetencefelter det er grundlaget for koordinering. Problemet med snitflade-metaforen er derfor, at den kun betoner adskillelsen. På den måde overser man dobbeltbetydningen af ordet grænse, nemlig, at det også er grænsen, der forbinder faggrupper, afdelinger og organisationer på tværs af den fælles opgaveløsning. 14

15 Forskellen på snitflader og samarbejdsrum De foreløbige resultater fra ph.d.-projektet viser, at der er store forskelle på samarbejde baseret på snitflader og samarbejdsrum. De kan skematisk illustreres på følgende måde: Snitflader Samarbejdsrum Tillid Lav Høj Kommunikation Sjælden Hyppig Viden Adskilt Overlappende Mål Adskilte Fælles Tillid: I både snitflader og samarbejdsrum laves der aftaler og regler for det tværgående samarbejde. Forskellen er, at der i snitfladelogikken laves regler for at regulere en lav grad af tillid, mens samarbejdsrummet formuleres med gensidig tillid. Når samarbejdsrummet i høj grad er baseret på gensidig tillid mellem parterne, så bliver det interessante spørgsmål: Hvordan skabes den gensidige tillid? Svaret er, at tillid skabes og udvikles i sociale relationer gennem sprog, kommunikation og gennemsigtige handlinger over tid. Kommunikation: I snitflader er kommunikationen sjælden og overvejende skriftlig. I samarbejdsrum er kommunikationen derimod hyppigere og i højere grad mundtlig. Snitflademetaforens ideal er skriftlige aftaler og regler, der fungerer som fundamentet for samarbejdet. Der kommunikeres først, når noget går galt. Der er risiko for, at kommunikationen bliver fingerpegende i stedet for problemløsende, da relationerne ikke er tætte og tillidsfulde, og kommunikationsformen oftest er skriftlig. Viden: Tværgående samarbejde etableres ofte for at udnytte forskellig viden og kompetencer på tværs af faggrupper, afdelinger og organisationer. I snitflade-metaforen holdes videns- og kompetenceområder relativt adskilt. I samarbejdsrummet er idealet modsat. Man ønsker at etablere en fællesmængde af delt viden. Logikken er, at man deler et fælles sprog, så det bliver væsentligt lettere at etablere et godt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser. Delt viden understøtter også opbygningen af gensidig tillid og respekt. Mål: Et samarbejdsrum har tydelige fælles mål, der prioriteres mindst lige så højt som individuelle mål og interesser. Der er en villighed hos de samarbejdende parter til at indordne deres individuelle mål og interesser under fælles overordnende mål. I et tværgående samarbejde, hvor det lykkes at producere den nødvendige forpligtigelse til et fælles mål, er der således en fælles forståelse af, hvad man sigter mod og vigtigheden af det sigte. Hvis der er vanskelige prioriteringer og konkurrerende interesser på spil håndteres disse konstruktivt. I snitflader ses det ofte, at hver faggruppe eller afdeling definerer adskilte mål for egen delopgave, uden at det relateres til fælles overordnede mål, ifølge forsker og ledelsesteoretiker Jody Hoffer Gittell. Redskaber til ledelse af samarbejdsrum Her får du tre redskaber til at lede med samarbejdsrummet, og de tre redskaber er inspireret af professorerne Chris Ernst og Donna Chrobot Mason. Grænsekrydsende ledelse defineres her som evnen til at skabe kurs, koordinering og commitment på tværs af organisatoriske grænser til understøttelse af højere visioner og mål: 15

16 Ledelse af grænsepraksisser Du og dine lederkollegaer fra begge sider af det tværgående samarbejde skal bidrage til gensidig tryghed, tillid og respekt mellem de personer, afdelinger og organisationer, der samarbejder. Du skal bidrage til refleksion over de forskellige roller og funktioners bidrag til de fælles mål, opfordre til videndeling og perspektivbevidsthed, samt reflektere nysgerrigt og åbent over grænser fra begge sider. Brug evt. følgende spørgsmål til øvelsen: Hvilket sprog er forbundet med vores tværgående samarbejder taler vi om snitflader og dem-os eller om samarbejdsrum og vi-os? Fællesskabende ledelse Din opgave er i udgangspunktet at skabe den nødvendige infrastruktur for etablering af samarbejdsrum. Det gøres ved at skabe attraktive åbne mødestrukturer, sætte fælles mål og værdier på dagsordenen og mobilisere fælles mening og identitet på tværs af de personer, afdelinger og organisationer, der indgår i det tværgående samarbejde. Stil evt. spørgsmålene: Har vi brug for anderledes mødefora for at få etableret nye broer på tværs af samarbejdsflader? Udnytter vi forskellighederne mellem faggrupper, afdelinger og organisationer optimalt formår vi at skabe synergi mellem vores forskelligheder? Hvad gør vi, når vi opdager, at ting ikke fungerer i det tværgående samarbejde peger vi fingre, placerer skyld og vasker hænder, eller indgår vi i en problem- og løsningsfokuseret dialog? Horisontudvidende ledelse Du skal løbende bekæmpe den selvtilfredshed og selvtilstrækkelighed, som får faggrupper, afdelinger og organisationer til at lukke sig om dem selv. Din opgave som leder er at tydeliggøre den gensidige afhængighed til omverdenen, hvor den ydre verden bringes ind. På den måde udvider du gruppens horisont, viser ydmyghed over for komplekse opgaver og helhedsforståelse. Brug evt. følgende spørgsmål: Hvilke metoder anvender vi til at udfordre vores egne perspektiver og forblive åbne og ydmyge overfor opgavens kompleksitet? 16

Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015

Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015 November 2014 Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Målet... 3 Baggrunden... 3 Kerneopgaver... 3 Bevægelsen... 4 Den organisatoriske struktur... 5

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune

Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune Rådmand Mai-Britt Iversen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Centerleder Denise Bakholm Center for Tværfaglig

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven. 3. version 2015

Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven. 3. version 2015 Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven 3. version 2015 Ældre klarer sig bedre og mere selv Formålet er, at gøre flere borgere delvis eller helt selvhjulpne og dermed at

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Politisk ansvarsfordeling Kompetencer, bevægelser og rådemidler

Politisk ansvarsfordeling Kompetencer, bevægelser og rådemidler Sagsnr. 00.01.00-A00-5-13 Sagsbehandler Jesper Thyrring Møller 23. juni 2014 Politisk ansvarsfordeling Kompetencer, r og rådemidler Den politiske ansvarsfordeling bygger på de aftalte rammer i Arbejdsgrundlag

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

En stærk medspiller November 2014

En stærk medspiller November 2014 En stærk medspiller November 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber resultater i fællesskab med

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder:

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder: Notat Dato: 02.02.2015 Journalnr.: 14/18269 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet, med ca. 150 kompetente og engagerede medarbejdere, har i en periode været udfordret i løsningen af

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Tværgående ledelsessamarbejde i praksis - Hvad skal der til for at lykkes?

Tværgående ledelsessamarbejde i praksis - Hvad skal der til for at lykkes? Tværgående ledelsessamarbejde i praksis - Hvad skal der til for at lykkes? Tre skift i forståelsen af, hvad kerneopgaven er - med store konsekvenser for chefens arbejde med det tværgående Kerneopgaven

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Administrativt organisationsdiagram

Administrativt organisationsdiagram Revideret marts 2013 Administrativt organisationsdiagram Jammerbugt Kommune har følgende administrative organisationsstruktur. Direktionen i Jammerbugt Kommune udgøres af kommunaldirektør samt de 3 forvaltningsdirektører.

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Økonomi, Erhverv og Plan

Økonomi, Erhverv og Plan KB Råd vedr. Råd vedr. idræt og kultur Udsatte råd 17.4 Borger inddragelse Handicap råd Ældre råd Økonomi, Erhverv og Plan Integratio nsråd Klima og Bæredygtighed Natur og Miljø Social og Sundhed Børn

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Notat. Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg. Den 30. juni Århus Kommune

Notat. Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg. Den 30. juni Århus Kommune Notat Den 30. juni 2010 Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg Nedenstående udgør den endelige model for organiseringen af forvaltningen

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

NOTAT. en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne

NOTAT. en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne Dato: 23. april 2015 Sagsbeh..: kkemp Sagsnr.: 15/13557 Dir.tlf.: 72 36 46 43 E-mail: kkemp@holb.dk NOTAT om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne 1 Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning.

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Side: 1 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Leder: Forvaltningschefen Stedfortræder: Sekretariatschefen Forvaltningen er sekretariat for: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere