I beskrivelsen af den politiske ansvarsfordeling er følgende systematik anvendt: Kompetencetype (Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I beskrivelsen af den politiske ansvarsfordeling er følgende systematik anvendt: Kompetencetype (Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?"

Transkript

1 22. oktober 2014 Organisationens struktur: Det administrative system Det administrative system skal give mulighed for, dels at organisationen kan arbejde med fokus på de fire Kerneopgaver og tilhørende bevægelser, og dels at organisationen fungerer. Vi taler om de kompetencer vi som medarbejdere eller ledere skal have; altså hvad vi skal have forstand på for at kunne bidrage til at løse enten en eller flere af forudsætningerne eller til at kunne bidrage til at et eller flere af de forhold, der skal til, for at den kommunale organisation kan fungere. I beskrivelsen af den politiske ansvarsfordeling er følgende systematik anvendt: Kompetencetype (Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?) for at opnå: Formål med kompetencen (Hvilken Kerneopgave, bevægelse og forudsætning bidrager kompetencen til?) med hvilke: Rådemidler Institutioner (inkl. personale) Personale (ikke-institutionspersonale) Kroner (til køb eller til personlige ydelser) Den administrative organisering tager udgangspunkt ovenstående systematik ved at fokusere på to centrale begreber, nemlig kerneopgaver og kompetencer. Systematikken for organiseringen er følgende: - Øverst har vi 4 Kerneområder (Fritid & Fællesskab, Læring, Beskæftigelse samt Social Omsorg). Hvert kerneområde har en eller flere chefer. Chefernes titel vil være Chef for x (x=kerneopgave). Ved at inddrage ordet kerne i defineringen af det øverste lag i organisationen holder vi fokus på det centrale, nemlig kerneopgaverne. - Hver Kerneområde har en række Kompetencegrupper. Der vil typisk, men ikke nødvendigvis, være en leder af en Kompetencegruppe. Ledernes titel vil være Leder af x (x=navn på kompetencegruppe). Hvis der er en leder af en kompetencegruppe, refererer hun eller han til en chef. Er der in-

2 gen leder, vil de medarbejdere, der indgår i kompetencegruppen, referere direkte til en chef. Ved at inddrage ordet kompetence i grupperingen af de opgaver, vi løser, holdes fokus på det, vi skal have forstand på og bringe i spil for at bidrage til løsning af kerneopgave, bevægelse og forudsætning. - I hver Kompetencegruppe er der en række Opgaver. Enkelte opgaver vil have en leder, flertallet vil ikke. Ledernes titel vil være Leder af x (x=opgave) De medarbejdere, som ikke har en leder af opgaven, vil referere til lederen af Kompetencegruppen. Ved at bruge/bevare ordet Opgaver holdes fast i det enkle sprogbrug. Set i forhold til nuværende organisering erstatter Kerneområder det, vi i dag kalder Afdelinger (fx Teknik & Miljø). Otte afdelinger bliver således til fire Kerneområder. Kompetencegrupper afløser de underafdelinger, som ligger under hver afdeling (fx Plan & Byg under Teknik & Miljø). Begrebet Opgaver bevares. Ud over de fire Kerneområder har vi et område, der kaldes Politisk Koordination & Økonomi. Dette område understøtter udvalget af samme navn, og kan ikke direkte relateres direkte til en af de fire kerneopgaver. For at bevare systematikken vil der også under Politisk Koordination & Økonomi være en række Kompetencegrupper med tilhørende opgaver. I det følgende gennemgås: De fire Kerneområder (markeret med fed overskrift) inkl Kompetencegrupper (underoverskrift) og Opgaver (dots) Hvilke chefer der er sekretærer for de enkelte politiske udvalg, og hvilke chefer, der er ansvarlige for Kerneområderne. De særlige samarbejdsrum, der aktuelt sættes særlig fokus på (se bilag: Artikel Væksthus for Ledelse: Tal samarbejdet frem ) Fritid & Fællesskab Følgende kompetencegrupper understøtter både Udvalget for Fritid & Fællesskab samt Udvalget for Teknik i overensstemmelse med den fastlagte politiske ansvarsfordeling (se note sidst i dokumentet i ) Det vil sige, at der er ét Kerneområde (en administrativ enhed) der betjener de to udvalg. Argumentet for det er, at en række af de opgaver der løses i praksis hænger sammen og på mange måder er hinandens forudsætninger. Borgerservice Registre og systemer Økonomi og lån Pas og kørekort Kontrolopgaver Udbetaling af div. Ydelser 2

3 Kultur og Fritid Rådgivning af foreninger Tilskud til foreninger Haller Lokalarkiver Sognegårde og Forsamlingshuse Museer Aktiv Ferie Biblioteker Udlån af bøger Diverse kulturelle tilbud Integration Boligplacering og generel integration af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge de første 3 år efter meddelelse af opholdstilladelse Råd og vejledning til borgere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til særlige integrationsmæssige eller kulturelle problemstilllinger Sagsbehandling efter Servicelovens børneparagraffer, herunder vurdering af behov for - og iværksættelse af særlige støtte i forhold til børn med anden etnisk baggrund end dansk med særlige integrationsmæssige eller kulturelle problemstillinger Konsulentbistand i forhold til andre faggrupper omkring integrationsmæssige eller kulturelle problemstillinger Melhedegård integration af uledsagede unge By og Landskab Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner Sagsbehandling efter planloven Byggeservice Behandling af byggeansøgninger Infrastruktur og transport Drift af veje og grønne områderanlæg af veje cykelstier og byggemodninger Administration af vejloven og privatvejsloven for offentlige og private veje Planlægning af kørsel og transport Trafiksikkerhed Materielgården drift og vedligehold Sekretariat Post og journalisering Vedligehold af div. ejendomssystemer Dagsordner til udvalgene Administrative opgaver 3

4 Økonomi Understøttende funktioner GIS/IT Erhvervskontakt Lokalkontakt Kommunale bygninger Vedligehold af kommunale bygningers klimaskærm (vinduer, tag og mure), tekniske installationer (vand, el og varme) samt energistyring. Indeklimaundersøgelser og rottesikring. Energisparende foranstaltninger i kommunale bygninger Byggeledelse af nybygninger og ombygning i kommunale bygninger Natur og Miljø Tilsyn og godkendelser af Landbrugsproduktioner Tilsyn i forbindelse med jordforurening Tilsyn med badevandskvalitet Tilsyn og godkendelser for drikkevandsforsyningen Planlægning af indsatser for drikkevandsforsyningen Tilsyn og godkendelse af virksomheder Administration i forbindelse med affaldshåndtering Affaldsplanlægning Administration i forbindelse med afledning af spildevand Spildevandsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Natur- beskyttet natur samt pleje og diverse projekter Vandløb Klimatilpasning og kystbeskyttelse Rekreative stier og teltpladser Naturformidling Kanosejlads Vandplaner Natura 2000 planer Anette Marqvardsen har chefansvaret for kompetencegrupperne inden for Kerneområdet Fritid & Fællesskab. Sekretæren for Udvalget for Fritid & Fællesskab er Anette Marqvardsen. Sekretærene for Udvalget for Teknik er Anette Marqvardsen og Johan Stadil Pedersen. 4

5 Læring Inden for Kerneområdet Læring er følgende kompetencegrupper: Administration Pladsanvisning Dagsordener Sekretariatsopgaver Økonomi Opfølgning og planlægning Analyser Læring i dagtilbud Pladsanvisning Dagpleje Integrerede institutioner Børnehaver Sundhed for børn og unge Småbørnsbesøg Skoleundersøgelser Forebyggende foranstaltninger Konsulentfunktioner Børn og familier Børnehandicap Familier og børn med særlige problemer Familiecenter Bakkevej, Søndergården, Ankersvej Tandplejen Børneundersøgelser Aftaler med privatpraktiserende tandlæger Omsorgstandpleje Læring i skolen Folkeskoler SFO Specialundervisning Privatskoler og efterskoler UU (endelig placering og organisering fastlægges senere) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning TIP-team Rådgivning i skoler og børnehaver Ungdomsskolen Fritidsundervisning Heltidsundervisning Klubber SSP Kreativitet som en del af barnets og den unges læring Musikskole Billed-dramaskole René G. Nielsen har chefansvaret for kompetencegrupperne: Læring i dagtilbud Sundhed for børn og unge Børn og familier Tandplejen Peter Hüttel har chefansvaret for kompetencegrupperne: Læring i skolen 5

6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ungdomsskolen Kreativitet som en del af barnets og den unges læring Peter Hüttel og René G. Nielsen har fælles chefansvar for kompetencegrupperne: Administration Økonomi Sekretærerne for Udvalget for Læring er Peter Hüttel og René G. Nielsen. Beskæftigelse Inden for Kerneområdet Beskæftigelse er følgende kompetencegrupper: Arbejdskraft og rekruttering Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice Aktive tilbud Virksomhedscentre/mentorfunktioner Rekrutteringsservice Arbejdsfastholdelse Sygemeldte Revalidering Fastholdelse på virksomheder (fast track) Udbetaling af sygedagpenge og refusion til arbejdsgivere Rehabiliteringsteam Ungeenheden Unge der har forladt folkeskolen og skal have uddannelse eller beskæftigelse. Arbejds- og uddannelsesparate unge Unge med særlige udfordringer, Pedel og kørselsopgaver Aktive tilbud til unge Fastholdelse af unge i uddannelse i tæt samarbejde med UUV og Uddannelsesinstitutioner Mentoropgaver for unge USB Produktionsskole m.v. Arbejdsrehabilitering Borgere med sociale og helbredsmæssige udfordringer. Ressourceforløb Kontanthjælpsmodtagere med udfordringer Forsorgshjem mv. Ledighedsydelse udsatte Beskæftigelsesindsats integrationsydelsesmodtagere Psykiatri: Bostøtte i eget hjem 85 Aktiviteter og samvær 104 Botilbud udenfor kommunen ( 107 og 108) Administration og visitation Væresteder i Hedensted, Tørring og Juelsminde Beskæftigelsestilbud og aftentelefonen Misbrug: Medicin Familiebehandling Stofbehandling 6

7 Alkoholbehandling 110 institutioner og døgnbehandling Jobbutik Udbetaling og administration vedr. Udvalget for Beskæftigelse samt grundlaget for de 6 forudsætninger. Jobbutik Medbetjening af borgere på borger-pc Administration Refusion til arbejdsgivere løntilskud mv. Dagsordensfremstilling til UFB, rehabiliteringsteam og pensionsudvalg Diverse IT-systemer Udbetaling af ydelser kontanthjælp, ledighedsydelse, flekslønstilskud, enkeltydelser mv. Danskundervisning udlændinge Registrering og opslag på ledige job, jobnet og div. skærme i vore huse HC Knudsen har chefansvaret for kompetencegrupperne i Beskæftigelse. HC Knudsen er sekretær for Udvalget for Beskæftigelse. Social Omsorg Inden for Social Omsorg er følgende kompetencegrupper. Fælles Administration Boligadministration Ydelsesberegning Økonomi Dagsordner IT systemer Hjemmeside, intranet Biler Nøglesystemer Åbne tilbud Brugen af frivillige Studerende SSH, SSA og sygepleje Regionalt samarbejde Handicap (eksklusiv myndighed) Støtteforanstaltninger Beskyttet beskæftigelse Bofællesskaber Sundhedsfremme, forebyggelse og træning Efterbehandlingsindsats i.f.m. Indlæggelser Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetsbaseret medfinansiering Forebyggelsesprogrammer Myndighed inkl. Hjælpemiddeldepot Overblik, adgang og rådemuligheder over samtlige visiterbare muligheder indenfor området Kommunikationsevner, overblik over lovgivning, kendskab til alle muligheder og egen organisering. Velfærdsteknologi Kvalitetsstandarder Utilsigtede hændelser Hjerneskade 7

8 Kostområdet Kost til hjemmeboende pensionister og plejehjemsbeboere Ernæringsscrenning Distrikt Øst Plejecentre Frit valg Daghjem Demensdaghjem Sygepleje Aktivitetstilbud Sygeplejeklinikker Distrikt Midt Plejecentre Frit valg Daghjem Demensdaghjem Sygepleje Aktivitetstilbud Sygeplejeklinikker Korttidsophold Akutteam Distrikt Vest Plejecentre Frit valg Daghjem Demensdaghjem Sygepleje Aktivitetstilbud Sygeplejeklinikker Steen Dahl-Hansen har chefansvaret for kompetencegrupperne i Social Omsorg Steen Dahl-Hansen er sekretær for Udvalget for Social omsorg. Politisk Koordination og Økonomi Følgende kompetencegrupper understøtter Udvalget for Politiske Koordination & Økonomi. IT Drift og udvikling af organisationens itplatform, netværk, servere og telefoni it- og bruger-support til og i samarbejde organisationen Brugeradministration Digitaliseringsprojekter Indkøb af it-udstyr Teknisk vedligeholdelse HR & Analyse Analyser og redegørelser Personalestatistikker Tværgående ledelsesinformation, herunder FLIS Befolkningsprognoser Personaletilbud, personalepolitik og vejledninger Arbejdsmiljø og fremmøde Ledelses- og organisationsudvikling Arbejdspladsudvikling og ledersparring Uddannelse og kurser Trivselsundersøgelser MED Politik & Udvikling 8

9 Kompetencegruppen har bl.a. fokus på og arbejder med initiativer der vedrører Strategi 2016 (Øget vækst Kernefokus Råderum til Innovation) Erhverv og erhvervskontakt Bosætning og vækst Detailhandel og turisme Kommunikation og digitalisering Vielser Jura og aktindsigt Organisationsservice og kantiner Politisk betjening Redningsberedskab Budget & Regnskab Budgetlægning Regnskab herunder omkostningsregnskaber/-fordelinger, årsberetning/- regnskab Økonomistyring herunder overordnet styring og kontrol med kommunens økonomi, budgetopfølgning og bevillingsstyring. Beregninger ifm. fritvalg-ordninger Mellemoffentlige afregninger til/fra kommuner, regioner, stat m.v. Vedligeholdelse af økonomisystem herunder budgettal, bevillinger, kontoplan Løn & Personale Løn og personaleadministration Personalejuridisk bistand Personalestatistikker Analyseværktøjer til brug på individuel, gruppe og organisationsniveau. Fastholdelses- og sygefraværshåndtering Betaling & Forsikring Administration og controlling af forsikringer og skader Opkrævning af tilgodehavender Betalingsordninger herunder debitor- og regningsdebitorsystemet Udbetalinger herunder udbetalingssystemet og e-faktura Fordeling af selskabsskatter Afstemninger statuskonti, bankkonti m.v., herunder NemKonto Økonomisk Sekretariat Tværgående projekter og analyser FLIS-implementering Søren Dreiø Carlsen har chefansvaret for kompetencegrupperne: Budget & Regnskab Løn & Personale Betaling & Forsikring Økonomisk Sekretariat Jesper Thyrring Møller har chefansvaret for kompetencegrupperne: IT HR & Analyse Jesper Thyrring Møller og Johan Stadil Pedersen er chef for kompetencegruppen: Politisk koordination & vækst Jesper Thyrring Møller er sekretær for Udvalget for Politisk koordination & Økonomi. 9

10 i Udvalget for Teknik har ansvaret for følgende opgaver: Vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse og administration Vedligeholdelse af grønne områder Gennemførsel af byggemodninger Administration vedr. byggeloven Administration efter planloven, herunder zonesager Miljøsager og VVM Lovgivningen vedr. naturbeskyttelse og pleje, vandløb, vandressourcer og grundvand Spildevand, affald, renovation og skadedyrsbekæmpelse Vandforsyning Forpagtningsafgifter jordforsyning Samarbejdsrum Måden, vi taler om tværgående samarbejde deler vandene på en arbejdsplads frem for at samle medarbejderne om opgaverne. Vi taler om snitfalder og snitfladeafklaring, med det hæmmer tillid, kommunikation, viden og målsætning. (se inspiration sidst i papiret) Det har altid være vigtigt at fokus på samarbejde blandt organisationens mange kompetencer, og i arbejdet med det nye organisering skal dette fokus bibeholdes. Derfor forsøges samarbejdsformen som beskrevet med bl.a. samarbejdsrum introduceret. Det er tanken at pege på 2 4 samarbejdsrum, hvor der arbejdes med ledelsesansvar for samarbejdsrummet. Der vil naturligvis samtidig være masser af andre samarbejdsrum og samarbejdsrelationer, hvor samarbejdet skal ske. Oplistningen her er ikke et udtryk for at nogle samarbejdsrum eller relationer er vigtigere end andre. I den administrative organisation er udvalg følgende samarbejdsrum, hvor der er særskilt ledelsesansvar for samarbejdet: Samarbejdsrum I Socialøkonomisk beskæftigelse SAG DER SAMLER Der findes et antal borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet. Psykisk eller fysisk handicappede, psykisk syge, langtidsledige (??øhh skal de med her ) personer, som af en eller grund ikke kan komme i beskæftigelse. Formålet med samarbejdsrummet er at få disse personer i beskæftigelse enten i private virksomheder eller via socialøkonomiske virksomheder. 10

11 Ansvarlig for Samarbejdsrummet (navn) Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet Viden om indsatser og rådgivning af Politisk koordination & vækst voksne i.f.t. handicap - Erhverv og erhvervskontakt Psykiatri og Misbrug Samarbejdsrum II SAG DER SAMLER Samskabelse Uldum Alle børn er lige forskellige Slip civilsamfundet fri Demokratiudvikling og borgerbudgettering Samskabelse vil være et element i samtlige af kommunens opgaver og aktiviteter. Derfor skal det altid overvejes hvordan civilsamfundet og vi kan indgå i et samspil. Der kan derfor ikke peges på et afgrænset antal kompetencegrupper, som indgår i dette samarbejdsrum. Det er ligeledes vigtigt, at samskabelsen sker frit og lokalt tilpasset, derfor kan eller skal der ikke opstilles centrale styringsmekanismer for arbejdet. I dette samarbejdsrum udpeges derfor nogle af de aktiviteter der udfolder sig, og hvor samskabelse er et centralt element. Ansvarlig for Samarbejdsrummet René G. Nielsen (Uldum alle børn er lige forskellige) Peter Hüttel og Jesper Thyrring Møller(Slip civilsamfundet fri) Xx (Demokratiudvikling og borgerbudgettering) Xx (xx) Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Uldum alle børn er lige forskellige Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Slip civilsamfundet fri (Stenderup, Rårup, Tørring, Barrit) 11

12 Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Demokratiudvikling og borgerbudgettering Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet: Samarbejdsrum III Vækst, turisme og branding SAG DER SAMLER Udviklingen i urbanisering og nye handelsmønstre gør at vores by- og handelssamfund er under fysisk forvandling. Det stiller allerede nu krav til vores fysiske udvikling af, planlægning for og holdning til hvilke bysamfund og miljøer vi om 5, 10 og 20 år ønsker for vores borgere. Ved at sammentænke byplanlægning, detailhandlens vilkår, planlægning for turisme, bosætning og branding får vi byggestenene til at afstikke en fælles kurs og holistisk planlægning, der sikrer en struktureret og kvalitetsdrevet udvikling af Hedensted kommunes fysiske rammer og miljøer. Det vil desuden styrke de private aktørers mulighed for løbende at udvikle egne initiativer i et fælles perspektiv, og dermed at sikre et samspil til omgivelserne, der øger deres afsætningsmulighed og afkast. Ansvarlig for Samarbejdsrummet Rune U. Jørgensen Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet By & Landskab Politik & Vækst Kultur & Fritid Eksterne: - foreningsliv, handelsstand, turistforeninger og -aktører 12

13 Samarbejdsrum IV Folkesundhed SAG DER SAMLER Folkesundheden er indirekte et fokusområde der direkte spiller ind i alle fire Kerneopgaver. Indenfor alle Kerneopgaverne er der en eller flere forudsætning, hvor den enkeltes sundhed indgår. Desuden ligger den en indsats i forhold til sammenhængen mellem den forebyggende indsats og de udgifter kommunen afholder i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der skal med dette Samarbejdsrum ske en målrettet investere forebyggelsesindsatser og aktiviteter sådan udkommet direkte eller indirekte kan aflæses i effekt på Kerneopgavens bevægelse for borgere og/eller tilsvarende lavere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Ansvarlig for Samarbejdsrummet (navn) Kompetencegrupper, der deltager i Samarbejdsrummet (Overvejelser om samarbejdsrum: Børne- og voksenhandicap (Læring og Omsorg) Det kan desuden overvejes, om der skal lave en oplistning af andre samarbejdsrum, hvor der ikke udpeges et ledelsesansvar. På den måde sættes endnu mere fokus på værdien af vi alle bringes i spil på værdifulde måder. Inspiration Tal samarbejdet frem Af Claus Elmholdt, cand. Psych., ph.d. Lektor i og partner i LEAD enter next level og Morten Kusk Fogsgaard, cand. psych. ErhvervsPhD-stipendiat i ledelses- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet Måden, vi taler om tværgående samarbejde deler vandene på en arbejdsplads frem for at samle medarbejderne om opgaverne. Vi taler om snitflader og snitfladeafklaring, men det hæmmer tillid, kommunikation, viden og målsætning. Det viser foreløbige resultater fra et nyt ph.d.- projekt, og derfor får du en guide til et alternativ: Ledelse af samarbejdsrum. Ofte taler ledere om snitflader og snitfladeafklaring, når de taler om et tværgående samarbejde. Men, når samarbejde adskilles med et rent snit, så opstår der nødvendigvis et mellem- 13

14 rum, hvor noget bliver tabt det kan være den fælles opgave, tilliden eller meningen, der forsvinder i snitfladen. Ledere skal derfor i stedet tænke, tale og handle ud fra metaforen om samarbejdsrum, som lægger op til at etablere en fællesmængde af handlinger, viden, kommunikation, tillid og identitet. Her kan du læse mere om metaforerne om snitflader og samarbejdsrum, og dernæst får du redskaber til, hvordan I ændrer organisationens snitflader til samarbejdsrum i det tværgående samarbejde. Derfor er grønsagsmetaforen et problem for ledere Et online ordbogsoplag viser, at ordet snitflade refererer til den flade, som fremkommer, når noget, f.eks. en grønsag, skæres over. I overført betydning, bruges snitflade ofte som metafor for en indholdsmæssig eller organisatorisk skillelinje mellem to områder, to beføjelser, afdelinger eller lignende. Begrebet refererer altså til adskilte elementer, der har noget til fælles, f.eks. at de er to dele af den samme organisation. I en organisatorisk sammenhæng skal lederen ofte beskrive, hvor to faggruppers eller afdelingernes kompetence- og ansvarsområder starter og slutter i et tværgående samarbejde. I en snitfladelogik blander afdelinger og fagprofessionelle ikke blod, så at sige. Idealet er et rent snit, som tydeliggør adskillelsen mellem arbejdsopgaver, ansvar og kompetencefelter det er grundlaget for koordinering. Problemet med snitflade-metaforen er derfor, at den kun betoner adskillelsen. På den måde overser man dobbeltbetydningen af ordet grænse, nemlig, at det også er grænsen, der forbinder faggrupper, afdelinger og organisationer på tværs af den fælles opgaveløsning. 14

15 Forskellen på snitflader og samarbejdsrum De foreløbige resultater fra ph.d.-projektet viser, at der er store forskelle på samarbejde baseret på snitflader og samarbejdsrum. De kan skematisk illustreres på følgende måde: Snitflader Samarbejdsrum Tillid Lav Høj Kommunikation Sjælden Hyppig Viden Adskilt Overlappende Mål Adskilte Fælles Tillid: I både snitflader og samarbejdsrum laves der aftaler og regler for det tværgående samarbejde. Forskellen er, at der i snitfladelogikken laves regler for at regulere en lav grad af tillid, mens samarbejdsrummet formuleres med gensidig tillid. Når samarbejdsrummet i høj grad er baseret på gensidig tillid mellem parterne, så bliver det interessante spørgsmål: Hvordan skabes den gensidige tillid? Svaret er, at tillid skabes og udvikles i sociale relationer gennem sprog, kommunikation og gennemsigtige handlinger over tid. Kommunikation: I snitflader er kommunikationen sjælden og overvejende skriftlig. I samarbejdsrum er kommunikationen derimod hyppigere og i højere grad mundtlig. Snitflademetaforens ideal er skriftlige aftaler og regler, der fungerer som fundamentet for samarbejdet. Der kommunikeres først, når noget går galt. Der er risiko for, at kommunikationen bliver fingerpegende i stedet for problemløsende, da relationerne ikke er tætte og tillidsfulde, og kommunikationsformen oftest er skriftlig. Viden: Tværgående samarbejde etableres ofte for at udnytte forskellig viden og kompetencer på tværs af faggrupper, afdelinger og organisationer. I snitflade-metaforen holdes videns- og kompetenceområder relativt adskilt. I samarbejdsrummet er idealet modsat. Man ønsker at etablere en fællesmængde af delt viden. Logikken er, at man deler et fælles sprog, så det bliver væsentligt lettere at etablere et godt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser. Delt viden understøtter også opbygningen af gensidig tillid og respekt. Mål: Et samarbejdsrum har tydelige fælles mål, der prioriteres mindst lige så højt som individuelle mål og interesser. Der er en villighed hos de samarbejdende parter til at indordne deres individuelle mål og interesser under fælles overordnende mål. I et tværgående samarbejde, hvor det lykkes at producere den nødvendige forpligtigelse til et fælles mål, er der således en fælles forståelse af, hvad man sigter mod og vigtigheden af det sigte. Hvis der er vanskelige prioriteringer og konkurrerende interesser på spil håndteres disse konstruktivt. I snitflader ses det ofte, at hver faggruppe eller afdeling definerer adskilte mål for egen delopgave, uden at det relateres til fælles overordnede mål, ifølge forsker og ledelsesteoretiker Jody Hoffer Gittell. Redskaber til ledelse af samarbejdsrum Her får du tre redskaber til at lede med samarbejdsrummet, og de tre redskaber er inspireret af professorerne Chris Ernst og Donna Chrobot Mason. Grænsekrydsende ledelse defineres her som evnen til at skabe kurs, koordinering og commitment på tværs af organisatoriske grænser til understøttelse af højere visioner og mål: 15

16 Ledelse af grænsepraksisser Du og dine lederkollegaer fra begge sider af det tværgående samarbejde skal bidrage til gensidig tryghed, tillid og respekt mellem de personer, afdelinger og organisationer, der samarbejder. Du skal bidrage til refleksion over de forskellige roller og funktioners bidrag til de fælles mål, opfordre til videndeling og perspektivbevidsthed, samt reflektere nysgerrigt og åbent over grænser fra begge sider. Brug evt. følgende spørgsmål til øvelsen: Hvilket sprog er forbundet med vores tværgående samarbejder taler vi om snitflader og dem-os eller om samarbejdsrum og vi-os? Fællesskabende ledelse Din opgave er i udgangspunktet at skabe den nødvendige infrastruktur for etablering af samarbejdsrum. Det gøres ved at skabe attraktive åbne mødestrukturer, sætte fælles mål og værdier på dagsordenen og mobilisere fælles mening og identitet på tværs af de personer, afdelinger og organisationer, der indgår i det tværgående samarbejde. Stil evt. spørgsmålene: Har vi brug for anderledes mødefora for at få etableret nye broer på tværs af samarbejdsflader? Udnytter vi forskellighederne mellem faggrupper, afdelinger og organisationer optimalt formår vi at skabe synergi mellem vores forskelligheder? Hvad gør vi, når vi opdager, at ting ikke fungerer i det tværgående samarbejde peger vi fingre, placerer skyld og vasker hænder, eller indgår vi i en problem- og løsningsfokuseret dialog? Horisontudvidende ledelse Du skal løbende bekæmpe den selvtilfredshed og selvtilstrækkelighed, som får faggrupper, afdelinger og organisationer til at lukke sig om dem selv. Din opgave som leder er at tydeliggøre den gensidige afhængighed til omverdenen, hvor den ydre verden bringes ind. På den måde udvider du gruppens horisont, viser ydmyghed over for komplekse opgaver og helhedsforståelse. Brug evt. følgende spørgsmål: Hvilke metoder anvender vi til at udfordre vores egne perspektiver og forblive åbne og ydmyge overfor opgavens kompleksitet? 16

Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015

Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015 November 2014 Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Målet... 3 Baggrunden... 3 Kerneopgaver... 3 Bevægelsen... 4 Den organisatoriske struktur... 5

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver

Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver Center Hovedopgaver Teknik- og Miljøcenter Naturbeskyttelse, pleje og -genopretning, vandløbsvedligeholdelse og -restaurering Jordhåndtering m.m., tilsyn og

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet

Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet V/ Claus Elmholdt, Ph.d., Lektor i ledelsespsykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Partner, LEAD enter next level A/S, mail: elmholdt@id.aau.dk Agenda

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Styrk samarbejde om kerneopgaven Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Oplægsholder og kontaktoplysninger Hans Hvenegaard hhv@arbejdsliv.dk Kaia Nielsen kni@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 12.08.14/vers. 2/HAHN 2014/0006383 Stillings- og personprofil for Økonomi- og vækstchef 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor her, til at deltage

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Rammer og retning...6 3. Opgaver...8 4. Organisationsplan...10 5.

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere