Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00"

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til Velkommen til Lotte Thøgersen Formanden bød Lotte Thøgersen velkommen i bestyrelsen. Derefter en kort præsentationsrunde. 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 11. december 2014 Referatet blev underskrevet. 3. Trivselsrapport 2014 for Horsens Gymnasium Bestyrelsen drøfter resultaterne af elevtrivselsmålingen Hvert efterår gennemføres der elevtrivselsmåling på Horsens Gymnasium og de øvrige gymnasier i uddannelsesnetværk D, som Horsens Gymnasium er en del af. Undersøgelsen foregår i oktober måned på alle de deltagende skoler. I uddannelsesnetværk D præsenteres eleverne for de samme spørgsmål hvert år, således at de deltagende skoler har mulighed for at dele erfaringer og finde best practise på udvalgte områder. Materialet bearbejdes for alle de deltagende skoler af firmaet Aspekt, der sørger for såvel dataindsamling, databehandling og netværkssamarbejdet. Resultaterne af undersøgelsen drøftes primo februar måned i de enkelte klasser med deltagelse af klassens lærerteam. Indholdet af drøftelserne og konkrete forbedringsforslag fra klasserne samles og anvendes i forbindelse med formulering af indsatsområder til gymnasiets målseminar i maj måned. I år har vi bedt klasserne om at have særligt fokus på følgende emner: - Eleverne: Motivation og egen indsats - Underviserne: Variation - Det sociale miljø: God kontakt med elever fra andre klasser, får hjælp og støtte fra klassekammerater og jeg føler mig tryg i min klasse. Uddannelsesleder Barbara Illum samt adjunkt John Pedersen, som begge er medlemmer af skolens evalueringsudvalg, vil som udgangspunkt for drøftelserne fremlægge hovedpunkterne i Trivselsrapporten. Bilag:

2 Trivselsrapport 2014 John Pedersen (JP) fremlagde Evalueringsudvalgets analyser, anbefalinger og konklusioner. PP-præsentationen er vedhæftet referatet. Den efterfølgende drøftelse handlede bl.a. om elevernes egen indsats i undervisningen, trivselsundersøgelsens brugbarhed i forhold til at spotte frafaldsårsager, 3.g.-årgangens placering i forhold til 1.g.- og 2.g-årgangen, forholdet mellem pigernes og drengenes tilfredshed, samt udviklingspotentialet i forhold til de bedste skoler, vi sammenligner os med. Konklusion: Bestyrelsen har drøftet udvalgets præsentation og er enige i udvalgets anbefalinger og konklusioner med den tilføjelse, at også elevernes egen indsats i undervisningen er et opmærksomhedsfelt. 4. Orientering om Horsens Gymnasiums kvalitetssystem Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om skolens kvalitetssikringsstrategi Horsens Gymnasium har fra skoleåret nedsat et evalueringsudvalg bestående af tre medarbejdere og én uddannelsesleder. Evalueringsudvalgets opgave er at udvikle en samlet kvalitetssikringsstrategi for Horsens Gymnasium. Udvalget har oplevet det som en stor udfordring at lave en evalueringsstrategi, som på den ene side er kort og enkel, og som på den anden side lever op til de noget komplekse eksterne krav. Udvalget har i første omgang fokuseret på at lægge en evalueringsplan for skoleåret Denne plan rummer følgende fire områder: Indsatsområder, KPI, elever og undervisningen. Skolen er desuden også i gang med en evaluering af MUS i samarbejde med Kompetencesekretariatet, men da denne evalueringsproces kører I MIO-regi, er den ikke medtaget her. John Pedersen og Barbara Illum orienterer om udvalgets arbejde med udgangspunkt i evalueringsstrategien (se bilag). Bilag: Evalueringsstrategi Udgangspunktet for Evalueringsudvalget var ønsket om et overskueligt og enkelt system, der reducerede kompleksiteten. Barbara Illum (BI) fremlagde Evalueringsudvalgets evalueringsstrategi samt offentliggørelsesstrategi på hjemmesiden. Helle Lindkvist (HL) fulgte op på BI s fremlæggelse med at opridse de seneste års kvalitetsudvikling i sundhedssektoren. Konklusionen er her, at det der driver kvalitetsudvikling er der, hvor det giver mening i praksis. Hvordan man arbejder med det, afgøres i den enkelte

3 enhed. Benchmarking går sundhedssektoren væk fra. I stedet går processen på egne, lokale mål, prioriterede indsatser, indikatorer, redskaber, vurderingstiltag/småjusteringer altså hele tiden kontinuerlige forløb i en decentraliseret, meningsskabende og rammesat struktur. Datadrevet kvalitet er vigtig, men man skal gå på flere ben (den lokale agenda). Konklusion på fremlæggelsen og den efterfølgende drøftelse: Bestyrelsen lyttede interesseret til BI s fremlæggelse og udtrykte enstemmigt opbakning til strategien. Bestyrelsen gav inspiration til fortsatte overvejelser over arbejdet med vægt på det meningsskabende og lokalt forankrede, elevinddragelse og medarbejdernes oplevelse af medejerskab i en række væsentlige parametre samt overvejelser over forskelle mellem kvalitetssikring og evaluering, hvor ordet udvikling er det centrale. Endelig kan det aktuelle arbejde i folkeskolen med professionelle læringsfællesskaber, inspireret af Ontario/Canada, måske også være en inspirationskilde i gymnasiets fortsatte arbejde. Bestyrelsen er klar over, at der ligger et udviklingsarbejde forude, der først for alvor er på sporet om 3-4 år. HL: Inviterede til fortsatte drøftelser. BI og JP takkede for drøftelsen og vil henvende sig til HL for nærmere inspiration. Åbent Hus Bestyrelsen drøfter markedsføring af Åbent Hus Bestyrelsen orienteres generelt om Åbent Hus BI redegjorde indledningsvist for markedsføringsstrategien og herunder annoncering, artikler forud for Åbent Hus og brugen af elevambassadører. Den efterfølgende drøftelse drejede sig bl.a. om brugen af hjemmesiden og Facebook samt en konkret annonce i Horsens Folkeblad. Drøftelsen mundede ud i, at bestyrelsen kvitterede for personalets og elevernes engagerede medvirken til alle aktiviteter rettet mod Åbent Hus med tak for indsatsen til alle! 5. Budget 2015 Bestyrelsen godkender budgettet for 2015

4 På mødet i bestyrelsen den 11. december tog bestyrelsen stilling til tre forskellige budgetscenarier og besluttede at rektor skulle arbejde for en reducering af den medarbejderstaben med cirka 3 årsværk med henblik på at skabe balance i gymnasiets budget for Som meddelt i forbindelse med udsendelse af referat fra mødet den 11. december, er der indgået frivillige aftaler med gymnasiets pædagogiske personale om en reduktion, der svarer til cirka 3 årsværk. Med det som udgangspunkt fremlægges budget 2015 til godkendelse med et underskud på kroner. Det skal bemærkes, at en stor del af de frivillige aftaler først har virkning fra august måned Det fulde potentiale i de frivillige aftaler ses derfor først i Bilag Budgetberetning Budget 2015 Rektor ridsede historikken op i forhold til bestyrelsesmødet i december 2014 og gennemgik kort budgettet med fokus på budgettets følsomhed. Konklusion: Bestyrelsen tog budgettet til efterretning med den af formanden ønskede justering, så skolen har et budget i balance. Revideret budget er vedhæftet referatet. Bestyrelsen værdsætter den opbakning til nødvendige besparelser, der har været vist fra alle. 6. Supplering af bestyrelsen Bestyrelsens formand orienterer om supplering af bestyrelsen jf. vedtægterne for Horsens Gymnasium Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning, hvorefter erhvervschef Torben Busk indtræder som bestyrelsesmedlem reelt til mødet i maj. Bestyrelsen er nu komplet, efter at antallet af eksterne medlemmer blev ændret ved en vedtægtsændring i efteråret Orientering om slagterigrunden Bestyrelsens formand orienterer om status vedrørende slagterigrunden Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde med beskrivelse af projektforløb med etaper. 8. Gensidig orientering God arbejdsgiveradfærd

5 Orientering ved rektor: Materialet fra Moderniseringsstyrelsen er præsenteret i MIO. Enighed om, at der skal arbejdes med mål og klar retning. Vi gør det stille og roligt. Samarbejdet med Chengdu Orientering ved rektor: Vi er forsigtigt i gang med samarbejdet. LT kan kontaktes for nærmere kontakter via VIA. Matematikindsats i Horsens kommune Orientering ved rektor: Vi er i dialog med skolechefen vedr. matematikindsats i Horsens Kommune, og Horsens Gymnasium deltager med to matematiklærere. Elevernes valg af valgfag Orientering ved rektor: Vi kan glæde os over elevernes valg af naturvidenskabelige valgfag; til næste år fx både et Kemi A- et Fysik A- og et Biologi A-hold samt et Kemi B- hold + de sædvanlige Biologi B-hold og til næste år igen et Naturgeografi B-hold. 9. Information fra bestyrelsesmødet Intet at bemærke denne gang. 10. Eventuelt Formanden ønskede, at mail sendt til rektor skal ud til hele bestyrelsen sammen med referatet af dette møde. Orientering om kunstindkøb ved rektor og formanden: Bestyrelsen glæder sig over de mange tiltag og nye værker på skolen. Billedkunstlærer Thomas Ohrt inviteres til at fortælle om skolens nye kunstsamling til fx bestyrelsesseminaret i maj. Formanden og rektor er værter på Horsens Gymnasium for VL 63: Temamøde om uddannelse. Referent/Henriette Hartoft Andersen

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Juni 2014 Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Indledning Der er mange gode grunde til at rette opmærksomheden mod elevernes

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Uge 22 2015 29. maj 2015

Uge 22 2015 29. maj 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 22 2015 29. maj 2015 1. Tillykke til Elouise 2. Sidste skoledag med 3g 3. AT 3 4. Nyt fra bestyrelsesmødet 5. Nyt vedr. personalesituationen 6. Nyt fra personalemødet d. 28. Maj med ønske

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR)

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Bedre evaluering af undervisning

Bedre evaluering af undervisning Bedre evaluering af undervisning Inspirationsoplæg med spørgeramme og koncept til skolernes arbejde med undervisningsevaluering Som en del af Uddannelsesbenchmark og ESB-netværket s samarbejde etablerede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere