Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Peter Andersen (L) Fraværende Torben Therkelsen (V)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 364. Budget Drejebog Henstilling til Reno Djurs bestyrelse om revurdering af beslutning vedr. fleksible åbningstider på genbrugsstationer Ansøgning om "Smarter Community" fra Syddjurs Kommune til strategipuljen Yderkommune på forkant Revision af kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune Lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Erhvervsområde ved Lerbakken, Følle. Endelig behandling Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8. Endelig behandling Lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Boligområde ved Herredsvej, Hornslet - Vendehøj, etape II. Endelig behandling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Kulturpolitik frem mod Ansøgning om tillægsbevilling til brug for budgetanalyserne Fredningsforslag for Kalø Vig. Referat samt præsentation fra offentligt møde Decisionsskrivelse vedr. social revision Beretning om revision af de sociale områder- regnskabsåret Beretning for HOS kontrolarbejdet i Indberetning af likviditet pr Orientering 19/ Eventuel overdragelse af bygninger fra den tidligere Bauneskole i Nimtofte - Lukket sag Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Østerallé 21 A, 8400 Ebeltoft - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Budget Drejebog Sagsnr.: 15/2644 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Drejebogen er en samlet tids- og handlingsplan for budgetlægningen i Syddjurs Kommune. Med denne sag fastlægger økonomiudvalget planen for udarbejdelsen af budget Sagsfremstilling Drejebogen for budget 2016 er udarbejdet med baggrund i erfaringerne fra budgetlægningen for tidligere år. Som ved budgetlægningen for 2015 indgår, at tekniske korrektioner og demografisk udvikling i opadgående retning behandles som blokke i prioriteringen efter sommerferien, og at direktionen til de politiske drøftelser efter sommerferien udarbejder et budgetoplæg i balance på baggrund af det udarbejdede budgetkatalog. Budgetdrejebogen tager højde for beslutningen i budget 2015 om, at der for en række områder gennemføres analyser i foråret. Der er også fastholdt målsætningen fra budget 2015 om, at der skal ske en årlig budgetforbedring på 50 mio. kr. i For de efterfølgende år er målsætningen for budgetforbedring 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i Økonomi og organisatoriske konsekvenser Drejebogen forudsættes at kunne gennemføres uden ændringer i bemanding og forbrug. Lovgrundlag Styrelseslovens lægger de overordnede rammer for budgetlægningen, herunder frist for budgettets vedtagelse, antallet af behandlinger i byrådet, antallet af overslagsår samt krav om fastlæggelse af det niveau, hvortil byrådet ved budgettets endelige vedtagelse tager bevillingsmæssig stilling (bevillingsniveauet). Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at drejebogen godkendes som grundlag for udarbejdelsen af budget Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Detaljeret tidsplan for budgetlægningen for /15 2 Åben Drejebog for budget /15

4 4 of 34 Side Henstilling til Reno Djurs bestyrelse om revurdering af beslutning vedr. fleksible åbningstider på genbrugsstationer Sagsnr.: 15/5150 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Administrationen i Reno Djurs har fremlagt et forslag for selskabets bestyrelse om forsøgsvis at indrette den nye genbrugsstation i Feldballe således, at den var åben for selvbetjening døgnet rundt. Bestyrelsen for Reno Djurs har imidlertid ikke ønsket, at imødekomme forslaget og afvist at der i det hele taget skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider på genbrugsstationerne. Sagsfremstilling Administrationen i Reno Djurs har undersøgt mulighederne for at indføre selvbetjente åbningstider uden for genbrugsstationernes normale bemandede åbningstider. I den forbindelse redegør man for de gode erfaringer, som affaldsselskabet KARA/NOVEREN i Roskilde har gjort sig med denne service, og det foreslås at Reno Djurs idriftsætter et lignende system med henblik på at gøre sig nogle egne erfaringer. I forslaget skitseres flere scenarier omfattende fra én til alle selskabets genbrugsstationer og med forskellige budgetmæssige konsekvenser for selskabet. Direktionen i Reno Djurs indstiller dog slutteligt til bestyrelsen, at den nye genbrugsstation ved Feldballe forsøgsvis indrettes med mulighed for selvbetjente åbningstider og at forsøgsordningen evalueres efter ca. 6 mdrs. drift med henblik på en beslutning om, hvorvidt ordningen skal permanentgøres og evt. udvides til flere genbrugsstationer. Denne indstilling fra direktionen vælger bestyrelsen for Reno Djurs på et møde den 10. december 2014 at fravige, idet bestyrelsen beslutter at de nuværende åbningstider for genbrugsstationerne fastholdes og at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Formålet med at indføre selvbetjente åbningstider er at øge graden af service, som genbrugsstationens brugere vil opleve som følge af øgede og fleksible åbningstider. Initiativet er helt i tråd med anbefalinger fra bl.a. Dansk Byggeri, der ønsker mere fleksible åbningstider på genbrugsstationerne med henblik på at øge erhvervsvenligheden. Ligeledes er det Syddjurs Kommunes ønske, at vi også inden for affaldshåndtering skal udvise den maksimale grad af fleksibilitet, således at erhvervslivet oplever et højt serviceniveau og en generel erhvervsvenlighed. Administrationen i Syddjurs Kommune anbefaler i denne forbindelse, at Økonomiudvalget tager initiativ til en henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med en henstilling om, at denne revurderer beslutningen om, at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget retter henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med en henstilling om, at denne revurderer beslutningen om, at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Herunder opfordrer Økonomiudvalget til at der etableres en forsøgsordning på en genbrugsstation. Kai Pedersen (A) og Jan Fischer (A) stemmer imod. Fraværende: Torben Therkelsen (V)

5 5 of 34 Side Ansøgning om "Smarter Community" fra Syddjurs Kommune til strategipuljen Yderkommune på forkant Sagsnr.: 13/25285 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Yderområder på forkant er en treårig kampagne, der skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer til gavn for hele landet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, KL og Realdania har iværksat kampagnen som består af: - Op til 20 strategiplaner i yderområdekommuner, som skal gennemføres primært i de kommuner, der står overfor den største omstilling. Projekterne støttes hver med op til kr. til ekstern rådgivning. - Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket skal understøtte udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og skabe afsæt for en bæredygtig omstilling af områderne uden for de største byområder. - Kommunikation og formidling, som bidrager til at udbrede og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder De udvalgte strategiplaner skal tage afsæt i et nøgternt og realistisk syn på fremtidens udfordringer og sætte fokus på hver kommunes særlige stedsspecifikke potentialer. De skal være med til at understøtte kommunens langsigtede planlægning og prioritering. Og ikke mindst skal strategiplanerne vise nye veje til en realistisk, nuanceret og positiv omstilling af yderområderne frem til Så yderområderne kan være på forkant med udviklingen - til gavn for hele landet. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i kampagnen har Syddjurs Kommune budt på opgaven med overskriften Smarter Community, da det tager afsæt i kommunens allerede vedtagne stategier om optimering og udvikling af en digital infrastruktur og, i samspil med borgere, erhvervsliv og turisme, og referencen til detet er givet i økonomiudvalgets møde den punkt Uddrag af punktet: Som led i projektet afsætter Syddjurs Kommune ressourcepersoner til at understøtte den overordnede målsætning om at højhastighedsnettet skal bane vejen for at skabe et digitalt grundlag til at kunne understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune og: - afdække nye muligheder, - være kontaktled til foreninger og sammenslutninger, - tage initiativ til møder, præsentationer og opsøgende virksomhed for at præsentere og informere om konkrete digitale, kommunikative og velfærdsteknologiske initiativer, - søge midler til særlige målrettede initiativer, - støtte potentielle ambassadører og initiativtagere i lokalområder. Ansøgningen indeholder en vision om at Strategien vil bidrage til en større forståelse af digitalisering, erhvervsliv og civilsamfunds indvirkninger på hinanden og mulighederne for at samskabe på tværs med hinanden og herigennem sikre den vækst, beskæftigelse og ud-vikling, der skal bringe Syddjurs Kommune ind i fremtiden. Og Strategiplanens hovedområder vil være: - Erhvervsudvikling (nye virksomhedsmodeller, iværksætteri og beskæftigelse) - Civilsamfund (samskabelse via netværk og alliancer) - Digitalisering (Smarter Community) Sekundære områder: - Udvikling af Business Region Aarhus

6 6 of 34 Side 5 - Landsbyudvikling (med udgangspunkt i Smarter Community) - Mobilitet - Velfærdsteknologi - Turisme (erhvervspotentialet / digitale muligheder) Organiseringen i projektet Yderkommune på Forkant projektet og den relevante strategiudvikling forankres i et Smarter Community Lab, der har været aktiv i over et år, under ledelse af Henrik Friis, via Fiberbåret højhastighedsprojektet, og som er omdrejningspunkt og sekretariat for den samlede opgave og procesforløb. Den formelle projektorganisation Styring og samtænkning med Planstrategier og andre politikker forankres i en styregruppe i kommunens administration og i det politiske system og tilpasses efter kommunes beslutninger. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Den uformelle projektorganisation i sammanhæng med borgere, erhvervsliv og interessegrupper m.v. Den anden streng i projektorganisationen er den mere operative del, der arbejde med selve strategiudviklingen. Denne organisation er en cirkulær og dynamisk organisation, der sikrer en samskabende procesmodel. Projektets styregruppe er til stede i begge dele af projektorganisationen og sikrer, at organisationerne fungerer optimalt parallelt ligesom den strategiansvarlige går igen i begge strenge af projektorganisationen. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Projektet gennemføres under ansvar af Henrik Friis - i direkte reference til Direktionen. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Projektet forventes samlet at have direkte og indirekte omkostninger for ,- kr., Kortlægning, strategiudvikling, processtyrring og konkrete aktiviteter kr. Rådgivning: Kortlægning, strategiudvikling og kommunikation kr. Plus egne kommunale/ samarbejdsressourcer kapitaliseret til kr. I alt kr. Stategipuljen under KL, RealDania og Ministeriet ansøges om 50 % svarende til kr., brug af egne ressourcer kr. De resterende omkostninger på i alt kr. afholdes integereret del af allerede bevilgede midler til fiberinfrastrukturprojektet. Det foreslås at: - Ansøgningen til puljen Yderkommune på Forkant godkendes

7 7 of 34 Side 6 - Henrik Friis - i direkte reference til Direktionen - fortsætter som ansvarlig for samlet gennemførelsen af det samlede infrastrukturprojekt og tildeles samtidig ansvaret for strategiarbejdet og handlingsplan ved evt. bevilling af ansøgning. - Projektet Fiberhøjhastighedsnet og Digital infrastruktur med en godkendt samlet bevilling på 4,5 mio. kr. (ØK ) forlænges til og med Der meddeles overførselsadgang på tværs af regnskabsår frem til Der udarbejdes delregnskab og beretning for det samlede projekt hvert år, første gang marts 2015 for Indstilling Direktøren indstiller at projektplan, ansøgningsindhold, og det fremlagte forslag til projektets finansiering og organisering godkendes. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Ansøgning " Smarter Community " til strategipuljen Yderkommune på Forkant - Ansøgning Yderkommune på Forkant fra Syddjurs Kommune 24796/15 2 Åben Fiberbåret højhastighedsnet i Syddjurs Kommune /13

8 8 of 34 Side Revision af kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune Sagsnr.: 12/9013 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Administrationen ønsker justeringer af enkelte områder, og der forelægges en revideret kompetencefordelingsplan til godkendelse. Sagsfremstilling Byrådet godkendte kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune den 28. november Det blev samtidig besluttet, at Byrådet, såfremt der er behov for revision af planen, vil blive forelagt oplæg til en revision én gang årligt. Kompetencefordelingsplanen viser den overordnede kompetencefordeling mellem henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen., og den suppleres af kompetencefordelingsplaner på de enkelte udvalgsområder, som mere detaljeret beskriver delegationen mellem udvalg og administration. Byrådet er, jf. styrelsesloven, kommunens øverste myndighed, og i styrelsesvedtægten for Syddjurs Byråd har Byrådet uddelegeret beslutningskompetencen på en række områder til de stående udvalg. Kompetencefordelingsplanen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten, men som et overordnet princip gælder at enhver sag af væsentlig eller principiel betydning for kommunen, vil blive forelagt enten Byråd eller Økonomiudvalget til afgørelse. På baggrund af drøftelse på de enkelte fagområder ønsker administrationen at justere kompetencefordelingsplanen. Der foreslås følgende justeringer: Pkt afsnittet Økonomi o Indgåelse af leje/leasingaftaler vedr. anlægsaktiver uden deponeringsforpligtelse her ønskes beløbsgrænse på kr. tilføjet Pkt. 3 afsnittet Personale o Ændringer i den overordnede administrative struktur her foreslås kompetencen lagt i administrationen med orientering til Økonomiudvalg. Udvalget for Sundhed, ældre og socialområdet o Tilføjelse af et punkt under generelt med beslutning i Byrådet: Fastsættelse af serviceniveau i form af kvalitetsstandarder Udvalget for familie og institutioner o Punktet Afgørelse om døgnanbringelser af børn og unge pga. sociale forhold, hvor udgiften overstiger kr. mdl. (ej handicappede) beløbsgrænsen ønskes fjernet og kompetencen ønskes lagt i administrationen. Udvalget for natur, teknik og miljø o Tilføjelse af et punkt under forsyningsområdet med beslutning i fagudvalget: Godkendelse af vedtægter for fjernvarmeværker Kompetencefordelingsplanen blev drøftet på byrådets temamøde den 17. december 2014, og der forelægges her et oplæg til revision af kompetencefordelingsplanen. Eventuelle bemærkninger fra udvalgene vil blive medtaget i det endelige udkast som forelægges Økonomiudvalg og Byråd i februar Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at revisionen af kompetencefordelingsplanen godkendes.

9 9 of 34 Side 8 Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Jesper Yde Knudsen (Ø) Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Der er i udvalget usikkerhed på forståelsen af pkt. 3, og beder om at det klarlægges hvad dette betyder, inden der tages stilling til endelig beslutning. Fraværende: Anders Peter Rasmussen (A) Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Der er i udvalget usikkerhed på forståelsen af pkt 3, og udvalget beder om at det klarlægges hvad dette betyder, inden der tages stilling til endelig beslutning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, dog med forbehold for pkt. 3, der afventer afklaring. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse med nedenstående tilføjelser: 1. At ændringer i den overordnede administrative struktur tilføjes ændringer i den overordnede administrative struktur på direktørniveau fortsat skal bevilges i Byrådet. 2. At der tilføjes at ændringer i den overordnede administrative struktur under direktionen bevilges i administrationen med orientering til Økonomiudvalget. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Kompetencefordelingsplan for Syddjurs Kommune - oplæg til revision.doc 13795/15

10 10 of 34 Side Lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Erhvervsområde ved Lerbakken, Følle. Endelig behandling. Sagsnr.: 15/279 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til lokalplan nr. 385 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11, for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle, har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet en indsigelse. Lokalplanen er dels tilvejebragt med baggrund i PR Electronics ønske om, at fremtidssikre virksomhedens placering og udvidelsesmuligheder i Følle, og dels for at lovliggøre en bebyggelse, som er opført med baggrund i en dispensation fra gældende byplanvedtægt. Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at dispensationen ikke har hjemmel i Planlovens 19 og er dermed ophævet. Afgørelsen betyder, at forholdet skal lovliggøres enten fysisk ved nedrivning eller som i dette tilfælde med udarbejdelse af lokalplan. Sagsfremstilling Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsmæssige formål. To boliger indenfor lokalplanområdet er eksisterende lovlig anvendelse, og kan fortsat anvendes til boligformål. Der kan ikke opføres nye boliger. Lokalplanen giver for en del af området mulighed for en bebyggelsesprocent på 60 for den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 10,0 meter (som er en øgning på 1 meter i forhold til eksisterende byggeri). Der må bygges i 2 etager. Der udlægges byggelinjer langs med Randersvej, Føllevej og Lerbakken. Arealerne indenfor disse byggelinjer skal fremstå grønne. Desuden skal der etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte mod eksisterende boligområde. Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanens bestemmelser for området ændres, hvad angår bebyggelsesprocenten og bygningshøjden, og der er derfor sideløbende med lokalplanen fremlagt kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 4. november 2014 til den 1. januar 2015, er der indkommet 1 indsigelse fra nabo til lokalplanområdet. Museum Østjylland har desuden gjort opmærksom på, at de ingen bemærkninger har til forslagene. Der blev desuden afholdt offentligt møde den 12. november Referat fra mødet er vedlagt. Indsigelse er behandlet i bemærkningsnotat af Plan og Udvikling, som er vedlagt. Selve indsigelsen er også vedlagt. Afdelingen for Plan og Udvikling foreslår på baggrund af ovenstående, at planerne vedtages endeligt med følgende tilføjelser/rettelser: At der fastlægges en byggelinje langs lokalplanområdets østlige grænse jf. vedlagt kortbilag. Arealet mellem lokalplangrænsen og byggelinje skal friholdes for byggeri, med videre og At der fastlægges en maksimal højde på 3 meter for det 5 meter brede plantebælte, langs lokalplanområdets østlige grænse. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer.

11 11 of 34 Side 10 Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med tilføjelser/rettelser jf. sagsfremstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Forslag-LP385-KPT04.pdf 12829/15 2 Åben Indsigelsesnotat vedr. Lokalplan nr. 385 og KPT /15 3 Åben 01_Høringssvar fra Museum Østjylland 12819/15 4 Åben 02 Indsigelse fra Erik Sørensen, Lerbakken 42_selve indsigelsen 12801/15 5 Åben Referat fra offentligt møde om lokalplan nr /15 6 Åben KORTBILAG 2_1_2500_redigeret_ _endelig behandling.pdf 12845/15

12 12 of 34 Side Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8. Endelig behandling Sagsnr.: 15/1863 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé På møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 14. august 2013 blev der taget beslutning om igangsætning af planlægning, der skulle give mulighed for etablering af en dagligvarebutik ved Vestergade 96 og 98A. Ansøgningen er indgivet at rådgiverfirmaet Kaj Ove Madsen A/S. På Byrådsmøde den 29. oktober 2014 blev planforslagene godkendt og fremsendt i otte ugers offentlig høring fra den 11. november 2014 til den 6. januar Den 17. november 2014 blev der afholdt borgermøde på posthuset i Ryomgaard med deltagelse af ca. 30 borgere. Sagsfremstilling Lokalplanen. Lokalplanen omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Det er et område på ca m2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet er ved planernes udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik med et maks. bruttoetageareal på 1000 m2. Lokalplanen angiver desuden, hvordan butikken indplaceres, parkeringsarealet indrettes samt, hvordan trafikken afvikles. Kommuneplantillæg nye rammenumre Det har været nødvendigt at udvide kommuneplanrammen til butiksformål således, at hele lokalplanområdet omfattes af kommuneplanrammen. Der tillægges ca m2 til rammeområdet, der i forvejen har en størrelse på knap m2. Der er tale om en mindre ændring af kommuneplanrammen, hvorfor der ikke indkaldes ideer og forslag jf. Planlovens 23c. Fremadrettet benævnes kommuneplanrammen 5.1.C8. Den tilstødende kommuneplanramme som, afledt af kommuneplanrammens udvidelse, nu indskrænkes, har i planforslaget fået rammenummer 5.1.B20 (tidligere 5.1.B1) Imidlertid har det vist sig, at dette plannummer allerede var anvendt i et tidligere kommuneplantillæg for et boligområde ved Frederikslundvej (Lokalplan 376 og kommuneplantillæg nr. 34). Fremadrettet i de endeligt vedtagne planer benævnes boligområdet 5.1.B21. Indsigelser I offentlighedsfasen er der indkommet tre indsigelser/bemærkninger, som behandles i det vedhæftede indsigelsesnotat. Indsigelserne omhandler trafikale spørgsmål og der stilles konkrete forslag til tilretning af lokalplanens bestemmelser. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 387 og kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet beskrevne ændringer. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer.

13 13 of 34 Side 12 Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Indsigelsesnotat vedr. Lokalplan nr /15 2 Åben Planforslag-LP387.pdf-KPT /15 3 Åben Indsigelser samlet (3) 8882/15 4 Åben Referat fra offentligt møde om lokalplan nr. 387 og KPT /14

14 14 of 34 Side Lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Boligområde ved Herredsvej, Hornslet - Vendehøj, etape II. Endelig behandling. Sagsnr.: 15/1079 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til lokalplan nr. 391 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14, for boligområde ved Herredsvej, Hornslet Vendehøj, etape II, har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet seks bemærkninger/indsigelser, som har givet anledning til forslag om tilføjelser/rettelser jf. sagsfremstillingen. Sagsfremstilling Lokalplanen giver mulighed for at opføre 67 åben-lav boliger på ca m² store grunde, samt maksimalt 20 tæt-lav boliger på en stor-parcel på knap m². Åben-lav bebyggelserne er struktureret af skiftevis vejforløb og friholdte, grønne stræder i rette linjer og tæt-lav bebyggelsen er løsrevet og placeret hvor terrænet er højest. Der findes to eksisterende ejendomme indenfor lokalplanområdet, som ikke forudsættes nedrevet. Der etableres en stamvej mellem Herredsvej og vejen Vendehøjs forlængelse, som betjener stort set hele området, dog med undtagelse af tæt-lav boligområdet, som vejbetjenes fra Eskerodvej. Stier i forbindelse med vejene og i de grønne områder er en naturlig udbygning af det større sammenhængende stisystem i Hornslet bl.a. med forbindelse til bymidten. Et vigtigt og strukturerende element for lokalplanens område, er det såkaldte grønne strøg, som er placeret i sammenhæng med stamvejen. I dette grønne strøg skal der etableres beplantninger og nedslag med fast belægning til leg og ophold, således at der opstår naturlige samlingssteder og oplevelsen gennem området beriges. Der skal derudover etableres to allé-beplantninger langs med de to nord-sydgående stræder. Disse allé-beplantninger vil understrege retningen mod det åbne land. Det er hensigten, at overfladevand skal håndteres således, at det bringer merværdi til området. Med henblik på at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser, samt rammeområdernes afgrænsninger er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, som har været fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanen. Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 11. november 2014 til den 6. januar 2015, er der indkommet seks bemærkninger/ indsigelser. Der har ikke været afholdt offentligt møde om forslagene. Bemærkninger/indsigelser er behandlet i bemærkningsnotat af afdelingen for Plan og Udvikling, som er vedlagt. Selve bemærkningerne/indsigelserne er også vedlagt. Afdelingen for Plan og Udvikling foreslår på baggrund af ovenstående, at planerne vedtages endeligt med følgende tilføjelser/rettelser: At det som serviceoplysning i lokalplanen tilføjes, at der forløber et 0,4 kv kabel på en mindre strækning langs lokalplanområdets østlige grænse At det tilføjes til afsnit Museumsloven arkæologiske forhold, at det på baggrund af særdeles mange arkæologiske fundsteder i den sydlige del af Hornslet anbefales, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af arealet At vandforvaltningsstrategien justeres (se bilag), således at o Allerede skitseret bassin i lokalplanområdets nordøstlige hjørne øges i kapacitet (bl.a. som konsekvens af, at afvanding langs boligvejene rørlægges) o Der tilføjes nedsivnings-lavning i lokalplanområdets sydøstlige hjørne, til opsamling af blandt andet vejvand fra Vendehøjs forlængelse

15 15 of 34 Side 14 o Åbne grøfter langs boligvejene ændres til rør med formål at sikre vejens primære funktion som færdselsareal og af hensyn til den fremadrettede drift af vejarealet o Der tilføjes åben afvandingsgrøft langs stamvej. At delområde VI s sydlige grænse rykkes 10 meter længere mod syd At der som konsekvens af justering af vandforvaltningsstrategien og delområde VI s sydlige grænse udgår 1 parcelhusgrund At der fastlægges en maksimal beplantningshøjde for allé-beplantningerne på 5 meter At den maksimale beplantningshøjde i haverne øges fra 3 meter til 4 meter. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Nærværende lokalplan er udarbejdet med henblik på ekspropriation jævnfør beslutning i Økonomiudvalget den 12. december Seneste ændring af Planloven betyder, at kommunen kun kan ekspropriere, hvis området er lokalplanlagt jf. Planlovens 47 (det er ikke længere tilstrækkeligt, at arealet er kommuneplanlagt). Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med tilføjelser/rettelser jævnfør sagsfremstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådet godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Forslag_LP391.pdf 13917/15 2 Åben Forslag_KPT14.pdf 13918/15 3 Åben Bemærkninger_Indsigelser til lokalplanforslag nr. 391.pdf 13914/15 4 Åben Indsigelsesnotat vedr. lokalplan nr. 391 med tilhørende kommuneplantillæg 4846/15 5 Åben _KDL_LP 391_Vandforvaltningsstrategi_justeret.jpg 13935/15

16 16 of 34 Side Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Sagsnr.: 13/21090 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som en del af rekonstruktionen af økonomien for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har fjernvarmeværket anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende det fremlagte projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere i Nimtofte og Lübker Golf Ressort. Sagsfremstilling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) modtog i foråret 2013 varsel om prisstigning fra dets varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en uforudset faktura på ca. 7 mill. kr. til dækning af et samlet underskud, der var oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. På den baggrund blev der igangsat en rekonstruktion af NOFF, der blev afsluttet i juni 2014 ved en frivillig aftale mellem de involverede parter. I den forbindelse har Syddjurs Kommune stillet lånegaranti for nyt lån på den betingelse, at varmeværket fremsendte projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere. Det vedlagte projektforslag er grundlaget for Byrådets evt. godkendelse af forblivelsespligt for de nuværende forbrugere og tilslutningspligt for bebyggelser i dets forsyningsområde, som endnu ikke har kollektiv varmeforsyning. Når en ejendom i forvejen bliver forsynet af et kollektiv varmeværk medfører et påbud om tilslutningspligt, at ejendommen skal forblive tilsluttet fjernvarmeværket. For de bebyggelser, som på nuværende tidspunkt har egen varmeforsyning (f.eks. oliefyr), og skal tilslutningen senest være udført efter 9 år. Byrådets evt. beslutning om at pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer nødvendigvis ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer heller ikke aftagepligt fra fjernvarmeværket. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer derimod kun en forpligtelse til at bidrage økonomisk til fjernvarmeværket, dvs. at man bliver forpligtet til at betale tilslutningsafgift som et engangsbeløb og de såkaldte årlige faste afgifter. Ved et påbud om forblivelsespligt skal der dog ikke betales tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet. I lovgivningen findes flere fritagelses- og dispensationsmuligheder. Der er således fritagelsesmuligheder for eksisterende bebyggelser, der er indrettet med visse vedvarende energianlæg. Eksisterende og fremtidig lavenergibyggeri kan heller ikke kræves tilsluttet. Desuden kan folkepensionister kræve dispensation fra tilslutningspligten. Derudover er der mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, f.eks. når en ejendom påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller hvor tilslutningen på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer bliver uforholdsmæssig dyr. Det vil det for eksempel kunne være for huse, hvor der er installeret el radiatorer. I henhold til oplysninger i BBR vil en evt. beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt have betydning for: 320 ejendomme, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning (dvs. NOFF) 123 ejendomme med elvarme 22 ejendomme med varmepumpe som primære varmekilde 106 ejendomme med anden varmeforsyning (især oliefyr samt brænde- og træpillefyr)

17 17 of 34 Side 16 Som tidligere anført kan eksisterende ejendomme kræves tilsluttet fjernvarmeværket med en frist på 9 år. NOFF har i tilknytning til det fremlagte projektforslag indført en kampagnepris for perioden , og hvor det erfaringsmæssigt forventes at 50 % af de potentielle forbrugere vil tilslutte sig indenfor de første 2 år, 25 % indenfor de efterfølgende 3 til 4 år, mens resten vil tilslutte sig over de resterende 5 år. Den økonomiske omkostning for den enkelte forbruger fremgår af det fremlagte projektforslag (side 7 9). Ud fra de givne forudsætninger er omkostningen for den enkelte forbruger på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for benyttelse af oliefyr, el opvarmning eller til dels etablering af jordvarme. Det vil sige, at den typiske forbruger vil opnå en årlig besparelse. Besparelsen er dog afhængig af tidspunktet for konverteringen samt i hvilket forsyningsområde ejendommen ligger i. Den største gevinst opnås ved tilslutning i NOFF s kampagneperiode. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune tidligere har indført tilslutnings- og forblivelsespligt for NOFF s forbrugere i forsyningsområdet Ramten som forudsætning for kommunens garantistillelse for lån. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører som udgangspunkt ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for Syddjurs Kommune, dog kan der forventes en administrativ omkostning for kommunens administration i forbindelse med sagsbehandling af konkrete ansøgninger om fritagelse for ordningen. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011 ( tilslutningsbekendtgørelsen ). Indstilling Direktøren indstiller, at 1. det fremlagte projektforslag godkendes. 2. projektforslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at nærværende forslag godkendes som udgangspunkt for en offentlig høring i 4 uger at regne fra offentliggørelsen. Per Dalgaard (O) er ikke enig i at konventionelle el opvarmede boliger skal pålægges tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Projektforslag rev. 11. december 2014.pdf /14

18 18 of 34 Side Kulturpolitik frem mod 2020 Sagsnr.: 14/14310 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé På baggrund af byrådsbeslutning fra 2011 om at ville være Kulturkommune, blev der sat en proces i gang, der skulle udmunde i en revideret kulturpolitik til afløsning af den sidste politik, der blev vedtaget i 2009: Syddjurs Kommunes Politik for Kultur og Fritid Lokalt engagement. Der blev i budgetaftale for 2012 besluttet, at: Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng med projektet Aarhus som europæisk kulturhovedstad Målet er at styrke kommunens image, forbedre mulighederne for meromsætning gennem tiltrækning af investeringer i kultur, kulturelle synergier og kulturoplevelser til kommunens borgere. For at få fuldt udbytte af indsatsen skal kulturudviklingen ses som et samarbejde mellem flere partnere for eksempel omkring den regionale turismestrategi. Byrådet er opmærksomt på, at disse indsatser kan forudsætte en vis medfinansiering. Arbejdet med politikformuleringen har i perioden omfattet temamøde med byrådet med inviterede borgere, kulturtemamøder for Udvalget for Plan, udvikling og kultur, og kulturkonferencerne afholdt i 2011 og 2012, erfaringer fra kulturelle projekter, kultursamarbejder og tilbagemeldinger fra kulturlivets aktører i Syddjurs Kommune. Der har været en løbende dialog, med det daværende Udvalg for Plan, udvikling og kultur, i 2013 omkring politikformulering, som sluttede arbejdet med at overdrage revision af Kulturpolitikken til det nye udvalg, som i den afsluttende fase med politikformuleringen har inddraget ekstern konsulentbistand for i samarbejde med administrationen at sikre politikarbejdet nuancering, bredde, helhed og tværgående værdi og at præsentere forslag til endelig Kulturpolitik - Syddjurs som Kulturkommune frem mod Sagsfremstilling Der har i december 2014 efterfølgende været afholdt præsentation af Kulturpolitikken i Kom-Bi, hvor en bred skare af kulturaktører samt politikere deltog i dels præsentation ved udvalgsformanden samt efterfølgende dialog om indhold samt øvrige kulturaktuelle emner. Kulturaktørerne blev på mødet opfordret til at indsende høringssvar/kommentarer til politikforslaget, inden udvalgsbehandling af forslaget i januar Kulturafdelingen har med baggrund i dels udtalelser på mødet samt indsendte høringssvar udarbejdet et kort notat til udvalgets orientering, Kulturafdelingen hæfter sig ved, at der generelt blev udtrykt et ønske om en styrkelse af kulturformidlingen og udarbejdelse af handlingsplaner, som knytter op til politikken. Udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttede på møde den 14. januar 2015 at tage de indsendte bemærkninger til efterretning og indarbejdelse i politikkens udmøntning samt, at der udarbejdes handleplaner for perioden frem mod Udvalget ønsker endvidere, at der udarbejdes en Frilufts og Fritidspolitik parallelt med Kulturpolitikken, således, at alle kultur områder opnår politisk fokus i Syddjurs Kommune. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen. Lovgrundlag Den kommunale fuldmagt.

19 19 of 34 Side 18 Indstilling Direktøren indstiller, at den reviderede Kulturpolitik frem mod 2020 lægges op til udvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Kulturpolitik frem mod /15

20 20 of 34 Side Ansøgning om tillægsbevilling til brug for budgetanalyserne Sagsnr.: 14/37206 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet besluttede i efteråret 2014, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der skal pege på initiativer, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på at optimere driften. Der vurderes et behov for konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne, og der ansøges om en tillægsbevilling til dækning af denne udgift. Sagsfremstilling Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde og samarbejde med andre offentlige og private aktører at optimere driften. Analyserne skal tage højde for initiativer, der allerede er igangsat på de respektive områder. Analyserne drøftes i maj 2015 i Byrådet og vil indgå i budgetdrøftelserne for For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne vil eventuelle beslutninger få budgetmæssig virkning fra august Mål Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til Analyserne på de respektive områder, skal levere forslag til initiativer, der kan bidrage med: Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr. Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr. Familieområdet: 20 mio. kr. Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr. Ældre- og sundhedsområdet:20 mio. kr. Organisering Økonomiudvalget er politisk styregruppe for analysearbejdet og godkender eventuel brug af ekstern konsulentbistand. Byrådet og fagudvalg involveres løbende i arbejdet og byrådet behandler forslag med budgetmæssige konsekvenser. Direktionen er administrativ styregruppe for budgetanalysen og skal sikre en tværgående forankring. Ekstern konsulentbistand I forbindelse med opstarten af analyserne blev det besluttet, at man ville overveje brugen af ekstern konsulentbistand. For at sikre ekstern vurdering af analyseområderne og de økonomiske potentialer, vurderer direktion og afdelingschefer, at der er behov for ekstern bistand til alle 5 analyser. Omfanget af bistand vil variere mellem analyserne, og vil blive endeligt afklaret af de enkelte afdelingschefer. Administrationen har haft kontakt med en konsulentvirksomhed, som vil kunne bistå analysearbejdet. Til at finansiere omkostningerne til konsulentbistand samt øvrige udgifter forbundet med analysearbejdet vurderer direktionen, at der er behov for en rammebevilling på 1 mio. kr., idet administrationen ikke råder over interne midler til afholdelse af udgifterne.

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere