Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Peter Andersen (L) Fraværende Torben Therkelsen (V)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 364. Budget Drejebog Henstilling til Reno Djurs bestyrelse om revurdering af beslutning vedr. fleksible åbningstider på genbrugsstationer Ansøgning om "Smarter Community" fra Syddjurs Kommune til strategipuljen Yderkommune på forkant Revision af kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune Lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Erhvervsområde ved Lerbakken, Følle. Endelig behandling Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8. Endelig behandling Lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Boligområde ved Herredsvej, Hornslet - Vendehøj, etape II. Endelig behandling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Kulturpolitik frem mod Ansøgning om tillægsbevilling til brug for budgetanalyserne Fredningsforslag for Kalø Vig. Referat samt præsentation fra offentligt møde Decisionsskrivelse vedr. social revision Beretning om revision af de sociale områder- regnskabsåret Beretning for HOS kontrolarbejdet i Indberetning af likviditet pr Orientering 19/ Eventuel overdragelse af bygninger fra den tidligere Bauneskole i Nimtofte - Lukket sag Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Østerallé 21 A, 8400 Ebeltoft - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Budget Drejebog Sagsnr.: 15/2644 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Drejebogen er en samlet tids- og handlingsplan for budgetlægningen i Syddjurs Kommune. Med denne sag fastlægger økonomiudvalget planen for udarbejdelsen af budget Sagsfremstilling Drejebogen for budget 2016 er udarbejdet med baggrund i erfaringerne fra budgetlægningen for tidligere år. Som ved budgetlægningen for 2015 indgår, at tekniske korrektioner og demografisk udvikling i opadgående retning behandles som blokke i prioriteringen efter sommerferien, og at direktionen til de politiske drøftelser efter sommerferien udarbejder et budgetoplæg i balance på baggrund af det udarbejdede budgetkatalog. Budgetdrejebogen tager højde for beslutningen i budget 2015 om, at der for en række områder gennemføres analyser i foråret. Der er også fastholdt målsætningen fra budget 2015 om, at der skal ske en årlig budgetforbedring på 50 mio. kr. i For de efterfølgende år er målsætningen for budgetforbedring 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i Økonomi og organisatoriske konsekvenser Drejebogen forudsættes at kunne gennemføres uden ændringer i bemanding og forbrug. Lovgrundlag Styrelseslovens lægger de overordnede rammer for budgetlægningen, herunder frist for budgettets vedtagelse, antallet af behandlinger i byrådet, antallet af overslagsår samt krav om fastlæggelse af det niveau, hvortil byrådet ved budgettets endelige vedtagelse tager bevillingsmæssig stilling (bevillingsniveauet). Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at drejebogen godkendes som grundlag for udarbejdelsen af budget Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Detaljeret tidsplan for budgetlægningen for /15 2 Åben Drejebog for budget /15

4 4 of 34 Side Henstilling til Reno Djurs bestyrelse om revurdering af beslutning vedr. fleksible åbningstider på genbrugsstationer Sagsnr.: 15/5150 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Administrationen i Reno Djurs har fremlagt et forslag for selskabets bestyrelse om forsøgsvis at indrette den nye genbrugsstation i Feldballe således, at den var åben for selvbetjening døgnet rundt. Bestyrelsen for Reno Djurs har imidlertid ikke ønsket, at imødekomme forslaget og afvist at der i det hele taget skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider på genbrugsstationerne. Sagsfremstilling Administrationen i Reno Djurs har undersøgt mulighederne for at indføre selvbetjente åbningstider uden for genbrugsstationernes normale bemandede åbningstider. I den forbindelse redegør man for de gode erfaringer, som affaldsselskabet KARA/NOVEREN i Roskilde har gjort sig med denne service, og det foreslås at Reno Djurs idriftsætter et lignende system med henblik på at gøre sig nogle egne erfaringer. I forslaget skitseres flere scenarier omfattende fra én til alle selskabets genbrugsstationer og med forskellige budgetmæssige konsekvenser for selskabet. Direktionen i Reno Djurs indstiller dog slutteligt til bestyrelsen, at den nye genbrugsstation ved Feldballe forsøgsvis indrettes med mulighed for selvbetjente åbningstider og at forsøgsordningen evalueres efter ca. 6 mdrs. drift med henblik på en beslutning om, hvorvidt ordningen skal permanentgøres og evt. udvides til flere genbrugsstationer. Denne indstilling fra direktionen vælger bestyrelsen for Reno Djurs på et møde den 10. december 2014 at fravige, idet bestyrelsen beslutter at de nuværende åbningstider for genbrugsstationerne fastholdes og at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Formålet med at indføre selvbetjente åbningstider er at øge graden af service, som genbrugsstationens brugere vil opleve som følge af øgede og fleksible åbningstider. Initiativet er helt i tråd med anbefalinger fra bl.a. Dansk Byggeri, der ønsker mere fleksible åbningstider på genbrugsstationerne med henblik på at øge erhvervsvenligheden. Ligeledes er det Syddjurs Kommunes ønske, at vi også inden for affaldshåndtering skal udvise den maksimale grad af fleksibilitet, således at erhvervslivet oplever et højt serviceniveau og en generel erhvervsvenlighed. Administrationen i Syddjurs Kommune anbefaler i denne forbindelse, at Økonomiudvalget tager initiativ til en henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med en henstilling om, at denne revurderer beslutningen om, at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget retter henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med en henstilling om, at denne revurderer beslutningen om, at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Herunder opfordrer Økonomiudvalget til at der etableres en forsøgsordning på en genbrugsstation. Kai Pedersen (A) og Jan Fischer (A) stemmer imod. Fraværende: Torben Therkelsen (V)

5 5 of 34 Side Ansøgning om "Smarter Community" fra Syddjurs Kommune til strategipuljen Yderkommune på forkant Sagsnr.: 13/25285 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Yderområder på forkant er en treårig kampagne, der skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer til gavn for hele landet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, KL og Realdania har iværksat kampagnen som består af: - Op til 20 strategiplaner i yderområdekommuner, som skal gennemføres primært i de kommuner, der står overfor den største omstilling. Projekterne støttes hver med op til kr. til ekstern rådgivning. - Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket skal understøtte udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og skabe afsæt for en bæredygtig omstilling af områderne uden for de største byområder. - Kommunikation og formidling, som bidrager til at udbrede og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder De udvalgte strategiplaner skal tage afsæt i et nøgternt og realistisk syn på fremtidens udfordringer og sætte fokus på hver kommunes særlige stedsspecifikke potentialer. De skal være med til at understøtte kommunens langsigtede planlægning og prioritering. Og ikke mindst skal strategiplanerne vise nye veje til en realistisk, nuanceret og positiv omstilling af yderområderne frem til Så yderområderne kan være på forkant med udviklingen - til gavn for hele landet. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i kampagnen har Syddjurs Kommune budt på opgaven med overskriften Smarter Community, da det tager afsæt i kommunens allerede vedtagne stategier om optimering og udvikling af en digital infrastruktur og, i samspil med borgere, erhvervsliv og turisme, og referencen til detet er givet i økonomiudvalgets møde den punkt Uddrag af punktet: Som led i projektet afsætter Syddjurs Kommune ressourcepersoner til at understøtte den overordnede målsætning om at højhastighedsnettet skal bane vejen for at skabe et digitalt grundlag til at kunne understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune og: - afdække nye muligheder, - være kontaktled til foreninger og sammenslutninger, - tage initiativ til møder, præsentationer og opsøgende virksomhed for at præsentere og informere om konkrete digitale, kommunikative og velfærdsteknologiske initiativer, - søge midler til særlige målrettede initiativer, - støtte potentielle ambassadører og initiativtagere i lokalområder. Ansøgningen indeholder en vision om at Strategien vil bidrage til en større forståelse af digitalisering, erhvervsliv og civilsamfunds indvirkninger på hinanden og mulighederne for at samskabe på tværs med hinanden og herigennem sikre den vækst, beskæftigelse og ud-vikling, der skal bringe Syddjurs Kommune ind i fremtiden. Og Strategiplanens hovedområder vil være: - Erhvervsudvikling (nye virksomhedsmodeller, iværksætteri og beskæftigelse) - Civilsamfund (samskabelse via netværk og alliancer) - Digitalisering (Smarter Community) Sekundære områder: - Udvikling af Business Region Aarhus

6 6 of 34 Side 5 - Landsbyudvikling (med udgangspunkt i Smarter Community) - Mobilitet - Velfærdsteknologi - Turisme (erhvervspotentialet / digitale muligheder) Organiseringen i projektet Yderkommune på Forkant projektet og den relevante strategiudvikling forankres i et Smarter Community Lab, der har været aktiv i over et år, under ledelse af Henrik Friis, via Fiberbåret højhastighedsprojektet, og som er omdrejningspunkt og sekretariat for den samlede opgave og procesforløb. Den formelle projektorganisation Styring og samtænkning med Planstrategier og andre politikker forankres i en styregruppe i kommunens administration og i det politiske system og tilpasses efter kommunes beslutninger. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Den uformelle projektorganisation i sammanhæng med borgere, erhvervsliv og interessegrupper m.v. Den anden streng i projektorganisationen er den mere operative del, der arbejde med selve strategiudviklingen. Denne organisation er en cirkulær og dynamisk organisation, der sikrer en samskabende procesmodel. Projektets styregruppe er til stede i begge dele af projektorganisationen og sikrer, at organisationerne fungerer optimalt parallelt ligesom den strategiansvarlige går igen i begge strenge af projektorganisationen. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Projektet gennemføres under ansvar af Henrik Friis - i direkte reference til Direktionen. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Projektet forventes samlet at have direkte og indirekte omkostninger for ,- kr., Kortlægning, strategiudvikling, processtyrring og konkrete aktiviteter kr. Rådgivning: Kortlægning, strategiudvikling og kommunikation kr. Plus egne kommunale/ samarbejdsressourcer kapitaliseret til kr. I alt kr. Stategipuljen under KL, RealDania og Ministeriet ansøges om 50 % svarende til kr., brug af egne ressourcer kr. De resterende omkostninger på i alt kr. afholdes integereret del af allerede bevilgede midler til fiberinfrastrukturprojektet. Det foreslås at: - Ansøgningen til puljen Yderkommune på Forkant godkendes

7 7 of 34 Side 6 - Henrik Friis - i direkte reference til Direktionen - fortsætter som ansvarlig for samlet gennemførelsen af det samlede infrastrukturprojekt og tildeles samtidig ansvaret for strategiarbejdet og handlingsplan ved evt. bevilling af ansøgning. - Projektet Fiberhøjhastighedsnet og Digital infrastruktur med en godkendt samlet bevilling på 4,5 mio. kr. (ØK ) forlænges til og med Der meddeles overførselsadgang på tværs af regnskabsår frem til Der udarbejdes delregnskab og beretning for det samlede projekt hvert år, første gang marts 2015 for Indstilling Direktøren indstiller at projektplan, ansøgningsindhold, og det fremlagte forslag til projektets finansiering og organisering godkendes. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Ansøgning " Smarter Community " til strategipuljen Yderkommune på Forkant - Ansøgning Yderkommune på Forkant fra Syddjurs Kommune 24796/15 2 Åben Fiberbåret højhastighedsnet i Syddjurs Kommune /13

8 8 of 34 Side Revision af kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune Sagsnr.: 12/9013 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Administrationen ønsker justeringer af enkelte områder, og der forelægges en revideret kompetencefordelingsplan til godkendelse. Sagsfremstilling Byrådet godkendte kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune den 28. november Det blev samtidig besluttet, at Byrådet, såfremt der er behov for revision af planen, vil blive forelagt oplæg til en revision én gang årligt. Kompetencefordelingsplanen viser den overordnede kompetencefordeling mellem henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen., og den suppleres af kompetencefordelingsplaner på de enkelte udvalgsområder, som mere detaljeret beskriver delegationen mellem udvalg og administration. Byrådet er, jf. styrelsesloven, kommunens øverste myndighed, og i styrelsesvedtægten for Syddjurs Byråd har Byrådet uddelegeret beslutningskompetencen på en række områder til de stående udvalg. Kompetencefordelingsplanen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten, men som et overordnet princip gælder at enhver sag af væsentlig eller principiel betydning for kommunen, vil blive forelagt enten Byråd eller Økonomiudvalget til afgørelse. På baggrund af drøftelse på de enkelte fagområder ønsker administrationen at justere kompetencefordelingsplanen. Der foreslås følgende justeringer: Pkt afsnittet Økonomi o Indgåelse af leje/leasingaftaler vedr. anlægsaktiver uden deponeringsforpligtelse her ønskes beløbsgrænse på kr. tilføjet Pkt. 3 afsnittet Personale o Ændringer i den overordnede administrative struktur her foreslås kompetencen lagt i administrationen med orientering til Økonomiudvalg. Udvalget for Sundhed, ældre og socialområdet o Tilføjelse af et punkt under generelt med beslutning i Byrådet: Fastsættelse af serviceniveau i form af kvalitetsstandarder Udvalget for familie og institutioner o Punktet Afgørelse om døgnanbringelser af børn og unge pga. sociale forhold, hvor udgiften overstiger kr. mdl. (ej handicappede) beløbsgrænsen ønskes fjernet og kompetencen ønskes lagt i administrationen. Udvalget for natur, teknik og miljø o Tilføjelse af et punkt under forsyningsområdet med beslutning i fagudvalget: Godkendelse af vedtægter for fjernvarmeværker Kompetencefordelingsplanen blev drøftet på byrådets temamøde den 17. december 2014, og der forelægges her et oplæg til revision af kompetencefordelingsplanen. Eventuelle bemærkninger fra udvalgene vil blive medtaget i det endelige udkast som forelægges Økonomiudvalg og Byråd i februar Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at revisionen af kompetencefordelingsplanen godkendes.

9 9 of 34 Side 8 Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Jesper Yde Knudsen (Ø) Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Der er i udvalget usikkerhed på forståelsen af pkt. 3, og beder om at det klarlægges hvad dette betyder, inden der tages stilling til endelig beslutning. Fraværende: Anders Peter Rasmussen (A) Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Der er i udvalget usikkerhed på forståelsen af pkt 3, og udvalget beder om at det klarlægges hvad dette betyder, inden der tages stilling til endelig beslutning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, dog med forbehold for pkt. 3, der afventer afklaring. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse med nedenstående tilføjelser: 1. At ændringer i den overordnede administrative struktur tilføjes ændringer i den overordnede administrative struktur på direktørniveau fortsat skal bevilges i Byrådet. 2. At der tilføjes at ændringer i den overordnede administrative struktur under direktionen bevilges i administrationen med orientering til Økonomiudvalget. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Kompetencefordelingsplan for Syddjurs Kommune - oplæg til revision.doc 13795/15

10 10 of 34 Side Lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Erhvervsområde ved Lerbakken, Følle. Endelig behandling. Sagsnr.: 15/279 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til lokalplan nr. 385 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11, for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle, har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet en indsigelse. Lokalplanen er dels tilvejebragt med baggrund i PR Electronics ønske om, at fremtidssikre virksomhedens placering og udvidelsesmuligheder i Følle, og dels for at lovliggøre en bebyggelse, som er opført med baggrund i en dispensation fra gældende byplanvedtægt. Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at dispensationen ikke har hjemmel i Planlovens 19 og er dermed ophævet. Afgørelsen betyder, at forholdet skal lovliggøres enten fysisk ved nedrivning eller som i dette tilfælde med udarbejdelse af lokalplan. Sagsfremstilling Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsmæssige formål. To boliger indenfor lokalplanområdet er eksisterende lovlig anvendelse, og kan fortsat anvendes til boligformål. Der kan ikke opføres nye boliger. Lokalplanen giver for en del af området mulighed for en bebyggelsesprocent på 60 for den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 10,0 meter (som er en øgning på 1 meter i forhold til eksisterende byggeri). Der må bygges i 2 etager. Der udlægges byggelinjer langs med Randersvej, Føllevej og Lerbakken. Arealerne indenfor disse byggelinjer skal fremstå grønne. Desuden skal der etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte mod eksisterende boligområde. Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanens bestemmelser for området ændres, hvad angår bebyggelsesprocenten og bygningshøjden, og der er derfor sideløbende med lokalplanen fremlagt kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 4. november 2014 til den 1. januar 2015, er der indkommet 1 indsigelse fra nabo til lokalplanområdet. Museum Østjylland har desuden gjort opmærksom på, at de ingen bemærkninger har til forslagene. Der blev desuden afholdt offentligt møde den 12. november Referat fra mødet er vedlagt. Indsigelse er behandlet i bemærkningsnotat af Plan og Udvikling, som er vedlagt. Selve indsigelsen er også vedlagt. Afdelingen for Plan og Udvikling foreslår på baggrund af ovenstående, at planerne vedtages endeligt med følgende tilføjelser/rettelser: At der fastlægges en byggelinje langs lokalplanområdets østlige grænse jf. vedlagt kortbilag. Arealet mellem lokalplangrænsen og byggelinje skal friholdes for byggeri, med videre og At der fastlægges en maksimal højde på 3 meter for det 5 meter brede plantebælte, langs lokalplanområdets østlige grænse. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer.

11 11 of 34 Side 10 Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med tilføjelser/rettelser jf. sagsfremstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Forslag-LP385-KPT04.pdf 12829/15 2 Åben Indsigelsesnotat vedr. Lokalplan nr. 385 og KPT /15 3 Åben 01_Høringssvar fra Museum Østjylland 12819/15 4 Åben 02 Indsigelse fra Erik Sørensen, Lerbakken 42_selve indsigelsen 12801/15 5 Åben Referat fra offentligt møde om lokalplan nr /15 6 Åben KORTBILAG 2_1_2500_redigeret_ _endelig behandling.pdf 12845/15

12 12 of 34 Side Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8. Endelig behandling Sagsnr.: 15/1863 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé På møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 14. august 2013 blev der taget beslutning om igangsætning af planlægning, der skulle give mulighed for etablering af en dagligvarebutik ved Vestergade 96 og 98A. Ansøgningen er indgivet at rådgiverfirmaet Kaj Ove Madsen A/S. På Byrådsmøde den 29. oktober 2014 blev planforslagene godkendt og fremsendt i otte ugers offentlig høring fra den 11. november 2014 til den 6. januar Den 17. november 2014 blev der afholdt borgermøde på posthuset i Ryomgaard med deltagelse af ca. 30 borgere. Sagsfremstilling Lokalplanen. Lokalplanen omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Det er et område på ca m2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet er ved planernes udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik med et maks. bruttoetageareal på 1000 m2. Lokalplanen angiver desuden, hvordan butikken indplaceres, parkeringsarealet indrettes samt, hvordan trafikken afvikles. Kommuneplantillæg nye rammenumre Det har været nødvendigt at udvide kommuneplanrammen til butiksformål således, at hele lokalplanområdet omfattes af kommuneplanrammen. Der tillægges ca m2 til rammeområdet, der i forvejen har en størrelse på knap m2. Der er tale om en mindre ændring af kommuneplanrammen, hvorfor der ikke indkaldes ideer og forslag jf. Planlovens 23c. Fremadrettet benævnes kommuneplanrammen 5.1.C8. Den tilstødende kommuneplanramme som, afledt af kommuneplanrammens udvidelse, nu indskrænkes, har i planforslaget fået rammenummer 5.1.B20 (tidligere 5.1.B1) Imidlertid har det vist sig, at dette plannummer allerede var anvendt i et tidligere kommuneplantillæg for et boligområde ved Frederikslundvej (Lokalplan 376 og kommuneplantillæg nr. 34). Fremadrettet i de endeligt vedtagne planer benævnes boligområdet 5.1.B21. Indsigelser I offentlighedsfasen er der indkommet tre indsigelser/bemærkninger, som behandles i det vedhæftede indsigelsesnotat. Indsigelserne omhandler trafikale spørgsmål og der stilles konkrete forslag til tilretning af lokalplanens bestemmelser. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 387 og kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet beskrevne ændringer. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer.

13 13 of 34 Side 12 Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Indsigelsesnotat vedr. Lokalplan nr /15 2 Åben Planforslag-LP387.pdf-KPT /15 3 Åben Indsigelser samlet (3) 8882/15 4 Åben Referat fra offentligt møde om lokalplan nr. 387 og KPT /14

14 14 of 34 Side Lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Boligområde ved Herredsvej, Hornslet - Vendehøj, etape II. Endelig behandling. Sagsnr.: 15/1079 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til lokalplan nr. 391 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14, for boligområde ved Herredsvej, Hornslet Vendehøj, etape II, har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet seks bemærkninger/indsigelser, som har givet anledning til forslag om tilføjelser/rettelser jf. sagsfremstillingen. Sagsfremstilling Lokalplanen giver mulighed for at opføre 67 åben-lav boliger på ca m² store grunde, samt maksimalt 20 tæt-lav boliger på en stor-parcel på knap m². Åben-lav bebyggelserne er struktureret af skiftevis vejforløb og friholdte, grønne stræder i rette linjer og tæt-lav bebyggelsen er løsrevet og placeret hvor terrænet er højest. Der findes to eksisterende ejendomme indenfor lokalplanområdet, som ikke forudsættes nedrevet. Der etableres en stamvej mellem Herredsvej og vejen Vendehøjs forlængelse, som betjener stort set hele området, dog med undtagelse af tæt-lav boligområdet, som vejbetjenes fra Eskerodvej. Stier i forbindelse med vejene og i de grønne områder er en naturlig udbygning af det større sammenhængende stisystem i Hornslet bl.a. med forbindelse til bymidten. Et vigtigt og strukturerende element for lokalplanens område, er det såkaldte grønne strøg, som er placeret i sammenhæng med stamvejen. I dette grønne strøg skal der etableres beplantninger og nedslag med fast belægning til leg og ophold, således at der opstår naturlige samlingssteder og oplevelsen gennem området beriges. Der skal derudover etableres to allé-beplantninger langs med de to nord-sydgående stræder. Disse allé-beplantninger vil understrege retningen mod det åbne land. Det er hensigten, at overfladevand skal håndteres således, at det bringer merværdi til området. Med henblik på at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser, samt rammeområdernes afgrænsninger er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, som har været fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanen. Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 11. november 2014 til den 6. januar 2015, er der indkommet seks bemærkninger/ indsigelser. Der har ikke været afholdt offentligt møde om forslagene. Bemærkninger/indsigelser er behandlet i bemærkningsnotat af afdelingen for Plan og Udvikling, som er vedlagt. Selve bemærkningerne/indsigelserne er også vedlagt. Afdelingen for Plan og Udvikling foreslår på baggrund af ovenstående, at planerne vedtages endeligt med følgende tilføjelser/rettelser: At det som serviceoplysning i lokalplanen tilføjes, at der forløber et 0,4 kv kabel på en mindre strækning langs lokalplanområdets østlige grænse At det tilføjes til afsnit Museumsloven arkæologiske forhold, at det på baggrund af særdeles mange arkæologiske fundsteder i den sydlige del af Hornslet anbefales, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af arealet At vandforvaltningsstrategien justeres (se bilag), således at o Allerede skitseret bassin i lokalplanområdets nordøstlige hjørne øges i kapacitet (bl.a. som konsekvens af, at afvanding langs boligvejene rørlægges) o Der tilføjes nedsivnings-lavning i lokalplanområdets sydøstlige hjørne, til opsamling af blandt andet vejvand fra Vendehøjs forlængelse

15 15 of 34 Side 14 o Åbne grøfter langs boligvejene ændres til rør med formål at sikre vejens primære funktion som færdselsareal og af hensyn til den fremadrettede drift af vejarealet o Der tilføjes åben afvandingsgrøft langs stamvej. At delområde VI s sydlige grænse rykkes 10 meter længere mod syd At der som konsekvens af justering af vandforvaltningsstrategien og delområde VI s sydlige grænse udgår 1 parcelhusgrund At der fastlægges en maksimal beplantningshøjde for allé-beplantningerne på 5 meter At den maksimale beplantningshøjde i haverne øges fra 3 meter til 4 meter. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Nærværende lokalplan er udarbejdet med henblik på ekspropriation jævnfør beslutning i Økonomiudvalget den 12. december Seneste ændring af Planloven betyder, at kommunen kun kan ekspropriere, hvis området er lokalplanlagt jf. Planlovens 47 (det er ikke længere tilstrækkeligt, at arealet er kommuneplanlagt). Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med tilføjelser/rettelser jævnfør sagsfremstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådet godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Forslag_LP391.pdf 13917/15 2 Åben Forslag_KPT14.pdf 13918/15 3 Åben Bemærkninger_Indsigelser til lokalplanforslag nr. 391.pdf 13914/15 4 Åben Indsigelsesnotat vedr. lokalplan nr. 391 med tilhørende kommuneplantillæg 4846/15 5 Åben _KDL_LP 391_Vandforvaltningsstrategi_justeret.jpg 13935/15

16 16 of 34 Side Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Sagsnr.: 13/21090 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som en del af rekonstruktionen af økonomien for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har fjernvarmeværket anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende det fremlagte projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere i Nimtofte og Lübker Golf Ressort. Sagsfremstilling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) modtog i foråret 2013 varsel om prisstigning fra dets varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en uforudset faktura på ca. 7 mill. kr. til dækning af et samlet underskud, der var oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. På den baggrund blev der igangsat en rekonstruktion af NOFF, der blev afsluttet i juni 2014 ved en frivillig aftale mellem de involverede parter. I den forbindelse har Syddjurs Kommune stillet lånegaranti for nyt lån på den betingelse, at varmeværket fremsendte projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere. Det vedlagte projektforslag er grundlaget for Byrådets evt. godkendelse af forblivelsespligt for de nuværende forbrugere og tilslutningspligt for bebyggelser i dets forsyningsområde, som endnu ikke har kollektiv varmeforsyning. Når en ejendom i forvejen bliver forsynet af et kollektiv varmeværk medfører et påbud om tilslutningspligt, at ejendommen skal forblive tilsluttet fjernvarmeværket. For de bebyggelser, som på nuværende tidspunkt har egen varmeforsyning (f.eks. oliefyr), og skal tilslutningen senest være udført efter 9 år. Byrådets evt. beslutning om at pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer nødvendigvis ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer heller ikke aftagepligt fra fjernvarmeværket. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer derimod kun en forpligtelse til at bidrage økonomisk til fjernvarmeværket, dvs. at man bliver forpligtet til at betale tilslutningsafgift som et engangsbeløb og de såkaldte årlige faste afgifter. Ved et påbud om forblivelsespligt skal der dog ikke betales tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet. I lovgivningen findes flere fritagelses- og dispensationsmuligheder. Der er således fritagelsesmuligheder for eksisterende bebyggelser, der er indrettet med visse vedvarende energianlæg. Eksisterende og fremtidig lavenergibyggeri kan heller ikke kræves tilsluttet. Desuden kan folkepensionister kræve dispensation fra tilslutningspligten. Derudover er der mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, f.eks. når en ejendom påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller hvor tilslutningen på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer bliver uforholdsmæssig dyr. Det vil det for eksempel kunne være for huse, hvor der er installeret el radiatorer. I henhold til oplysninger i BBR vil en evt. beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt have betydning for: 320 ejendomme, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning (dvs. NOFF) 123 ejendomme med elvarme 22 ejendomme med varmepumpe som primære varmekilde 106 ejendomme med anden varmeforsyning (især oliefyr samt brænde- og træpillefyr)

17 17 of 34 Side 16 Som tidligere anført kan eksisterende ejendomme kræves tilsluttet fjernvarmeværket med en frist på 9 år. NOFF har i tilknytning til det fremlagte projektforslag indført en kampagnepris for perioden , og hvor det erfaringsmæssigt forventes at 50 % af de potentielle forbrugere vil tilslutte sig indenfor de første 2 år, 25 % indenfor de efterfølgende 3 til 4 år, mens resten vil tilslutte sig over de resterende 5 år. Den økonomiske omkostning for den enkelte forbruger fremgår af det fremlagte projektforslag (side 7 9). Ud fra de givne forudsætninger er omkostningen for den enkelte forbruger på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for benyttelse af oliefyr, el opvarmning eller til dels etablering af jordvarme. Det vil sige, at den typiske forbruger vil opnå en årlig besparelse. Besparelsen er dog afhængig af tidspunktet for konverteringen samt i hvilket forsyningsområde ejendommen ligger i. Den største gevinst opnås ved tilslutning i NOFF s kampagneperiode. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune tidligere har indført tilslutnings- og forblivelsespligt for NOFF s forbrugere i forsyningsområdet Ramten som forudsætning for kommunens garantistillelse for lån. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører som udgangspunkt ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for Syddjurs Kommune, dog kan der forventes en administrativ omkostning for kommunens administration i forbindelse med sagsbehandling af konkrete ansøgninger om fritagelse for ordningen. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011 ( tilslutningsbekendtgørelsen ). Indstilling Direktøren indstiller, at 1. det fremlagte projektforslag godkendes. 2. projektforslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at nærværende forslag godkendes som udgangspunkt for en offentlig høring i 4 uger at regne fra offentliggørelsen. Per Dalgaard (O) er ikke enig i at konventionelle el opvarmede boliger skal pålægges tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Projektforslag rev. 11. december 2014.pdf /14

18 18 of 34 Side Kulturpolitik frem mod 2020 Sagsnr.: 14/14310 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé På baggrund af byrådsbeslutning fra 2011 om at ville være Kulturkommune, blev der sat en proces i gang, der skulle udmunde i en revideret kulturpolitik til afløsning af den sidste politik, der blev vedtaget i 2009: Syddjurs Kommunes Politik for Kultur og Fritid Lokalt engagement. Der blev i budgetaftale for 2012 besluttet, at: Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng med projektet Aarhus som europæisk kulturhovedstad Målet er at styrke kommunens image, forbedre mulighederne for meromsætning gennem tiltrækning af investeringer i kultur, kulturelle synergier og kulturoplevelser til kommunens borgere. For at få fuldt udbytte af indsatsen skal kulturudviklingen ses som et samarbejde mellem flere partnere for eksempel omkring den regionale turismestrategi. Byrådet er opmærksomt på, at disse indsatser kan forudsætte en vis medfinansiering. Arbejdet med politikformuleringen har i perioden omfattet temamøde med byrådet med inviterede borgere, kulturtemamøder for Udvalget for Plan, udvikling og kultur, og kulturkonferencerne afholdt i 2011 og 2012, erfaringer fra kulturelle projekter, kultursamarbejder og tilbagemeldinger fra kulturlivets aktører i Syddjurs Kommune. Der har været en løbende dialog, med det daværende Udvalg for Plan, udvikling og kultur, i 2013 omkring politikformulering, som sluttede arbejdet med at overdrage revision af Kulturpolitikken til det nye udvalg, som i den afsluttende fase med politikformuleringen har inddraget ekstern konsulentbistand for i samarbejde med administrationen at sikre politikarbejdet nuancering, bredde, helhed og tværgående værdi og at præsentere forslag til endelig Kulturpolitik - Syddjurs som Kulturkommune frem mod Sagsfremstilling Der har i december 2014 efterfølgende været afholdt præsentation af Kulturpolitikken i Kom-Bi, hvor en bred skare af kulturaktører samt politikere deltog i dels præsentation ved udvalgsformanden samt efterfølgende dialog om indhold samt øvrige kulturaktuelle emner. Kulturaktørerne blev på mødet opfordret til at indsende høringssvar/kommentarer til politikforslaget, inden udvalgsbehandling af forslaget i januar Kulturafdelingen har med baggrund i dels udtalelser på mødet samt indsendte høringssvar udarbejdet et kort notat til udvalgets orientering, Kulturafdelingen hæfter sig ved, at der generelt blev udtrykt et ønske om en styrkelse af kulturformidlingen og udarbejdelse af handlingsplaner, som knytter op til politikken. Udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttede på møde den 14. januar 2015 at tage de indsendte bemærkninger til efterretning og indarbejdelse i politikkens udmøntning samt, at der udarbejdes handleplaner for perioden frem mod Udvalget ønsker endvidere, at der udarbejdes en Frilufts og Fritidspolitik parallelt med Kulturpolitikken, således, at alle kultur områder opnår politisk fokus i Syddjurs Kommune. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen. Lovgrundlag Den kommunale fuldmagt.

19 19 of 34 Side 18 Indstilling Direktøren indstiller, at den reviderede Kulturpolitik frem mod 2020 lægges op til udvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Kulturpolitik frem mod /15

20 20 of 34 Side Ansøgning om tillægsbevilling til brug for budgetanalyserne Sagsnr.: 14/37206 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet besluttede i efteråret 2014, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der skal pege på initiativer, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på at optimere driften. Der vurderes et behov for konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne, og der ansøges om en tillægsbevilling til dækning af denne udgift. Sagsfremstilling Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde og samarbejde med andre offentlige og private aktører at optimere driften. Analyserne skal tage højde for initiativer, der allerede er igangsat på de respektive områder. Analyserne drøftes i maj 2015 i Byrådet og vil indgå i budgetdrøftelserne for For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne vil eventuelle beslutninger få budgetmæssig virkning fra august Mål Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til Analyserne på de respektive områder, skal levere forslag til initiativer, der kan bidrage med: Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr. Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr. Familieområdet: 20 mio. kr. Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr. Ældre- og sundhedsområdet:20 mio. kr. Organisering Økonomiudvalget er politisk styregruppe for analysearbejdet og godkender eventuel brug af ekstern konsulentbistand. Byrådet og fagudvalg involveres løbende i arbejdet og byrådet behandler forslag med budgetmæssige konsekvenser. Direktionen er administrativ styregruppe for budgetanalysen og skal sikre en tværgående forankring. Ekstern konsulentbistand I forbindelse med opstarten af analyserne blev det besluttet, at man ville overveje brugen af ekstern konsulentbistand. For at sikre ekstern vurdering af analyseområderne og de økonomiske potentialer, vurderer direktion og afdelingschefer, at der er behov for ekstern bistand til alle 5 analyser. Omfanget af bistand vil variere mellem analyserne, og vil blive endeligt afklaret af de enkelte afdelingschefer. Administrationen har haft kontakt med en konsulentvirksomhed, som vil kunne bistå analysearbejdet. Til at finansiere omkostningerne til konsulentbistand samt øvrige udgifter forbundet med analysearbejdet vurderer direktionen, at der er behov for en rammebevilling på 1 mio. kr., idet administrationen ikke råder over interne midler til afholdelse af udgifterne.

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere