Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Peter Andersen (L) Fraværende Torben Therkelsen (V)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 364. Budget Drejebog Henstilling til Reno Djurs bestyrelse om revurdering af beslutning vedr. fleksible åbningstider på genbrugsstationer Ansøgning om "Smarter Community" fra Syddjurs Kommune til strategipuljen Yderkommune på forkant Revision af kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune Lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Erhvervsområde ved Lerbakken, Følle. Endelig behandling Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8. Endelig behandling Lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Boligområde ved Herredsvej, Hornslet - Vendehøj, etape II. Endelig behandling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Kulturpolitik frem mod Ansøgning om tillægsbevilling til brug for budgetanalyserne Fredningsforslag for Kalø Vig. Referat samt præsentation fra offentligt møde Decisionsskrivelse vedr. social revision Beretning om revision af de sociale områder- regnskabsåret Beretning for HOS kontrolarbejdet i Indberetning af likviditet pr Orientering 19/ Eventuel overdragelse af bygninger fra den tidligere Bauneskole i Nimtofte - Lukket sag Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Østerallé 21 A, 8400 Ebeltoft - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Budget Drejebog Sagsnr.: 15/2644 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Drejebogen er en samlet tids- og handlingsplan for budgetlægningen i Syddjurs Kommune. Med denne sag fastlægger økonomiudvalget planen for udarbejdelsen af budget Sagsfremstilling Drejebogen for budget 2016 er udarbejdet med baggrund i erfaringerne fra budgetlægningen for tidligere år. Som ved budgetlægningen for 2015 indgår, at tekniske korrektioner og demografisk udvikling i opadgående retning behandles som blokke i prioriteringen efter sommerferien, og at direktionen til de politiske drøftelser efter sommerferien udarbejder et budgetoplæg i balance på baggrund af det udarbejdede budgetkatalog. Budgetdrejebogen tager højde for beslutningen i budget 2015 om, at der for en række områder gennemføres analyser i foråret. Der er også fastholdt målsætningen fra budget 2015 om, at der skal ske en årlig budgetforbedring på 50 mio. kr. i For de efterfølgende år er målsætningen for budgetforbedring 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i Økonomi og organisatoriske konsekvenser Drejebogen forudsættes at kunne gennemføres uden ændringer i bemanding og forbrug. Lovgrundlag Styrelseslovens lægger de overordnede rammer for budgetlægningen, herunder frist for budgettets vedtagelse, antallet af behandlinger i byrådet, antallet af overslagsår samt krav om fastlæggelse af det niveau, hvortil byrådet ved budgettets endelige vedtagelse tager bevillingsmæssig stilling (bevillingsniveauet). Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at drejebogen godkendes som grundlag for udarbejdelsen af budget Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Detaljeret tidsplan for budgetlægningen for /15 2 Åben Drejebog for budget /15

4 4 of 34 Side Henstilling til Reno Djurs bestyrelse om revurdering af beslutning vedr. fleksible åbningstider på genbrugsstationer Sagsnr.: 15/5150 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Administrationen i Reno Djurs har fremlagt et forslag for selskabets bestyrelse om forsøgsvis at indrette den nye genbrugsstation i Feldballe således, at den var åben for selvbetjening døgnet rundt. Bestyrelsen for Reno Djurs har imidlertid ikke ønsket, at imødekomme forslaget og afvist at der i det hele taget skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider på genbrugsstationerne. Sagsfremstilling Administrationen i Reno Djurs har undersøgt mulighederne for at indføre selvbetjente åbningstider uden for genbrugsstationernes normale bemandede åbningstider. I den forbindelse redegør man for de gode erfaringer, som affaldsselskabet KARA/NOVEREN i Roskilde har gjort sig med denne service, og det foreslås at Reno Djurs idriftsætter et lignende system med henblik på at gøre sig nogle egne erfaringer. I forslaget skitseres flere scenarier omfattende fra én til alle selskabets genbrugsstationer og med forskellige budgetmæssige konsekvenser for selskabet. Direktionen i Reno Djurs indstiller dog slutteligt til bestyrelsen, at den nye genbrugsstation ved Feldballe forsøgsvis indrettes med mulighed for selvbetjente åbningstider og at forsøgsordningen evalueres efter ca. 6 mdrs. drift med henblik på en beslutning om, hvorvidt ordningen skal permanentgøres og evt. udvides til flere genbrugsstationer. Denne indstilling fra direktionen vælger bestyrelsen for Reno Djurs på et møde den 10. december 2014 at fravige, idet bestyrelsen beslutter at de nuværende åbningstider for genbrugsstationerne fastholdes og at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Formålet med at indføre selvbetjente åbningstider er at øge graden af service, som genbrugsstationens brugere vil opleve som følge af øgede og fleksible åbningstider. Initiativet er helt i tråd med anbefalinger fra bl.a. Dansk Byggeri, der ønsker mere fleksible åbningstider på genbrugsstationerne med henblik på at øge erhvervsvenligheden. Ligeledes er det Syddjurs Kommunes ønske, at vi også inden for affaldshåndtering skal udvise den maksimale grad af fleksibilitet, således at erhvervslivet oplever et højt serviceniveau og en generel erhvervsvenlighed. Administrationen i Syddjurs Kommune anbefaler i denne forbindelse, at Økonomiudvalget tager initiativ til en henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med en henstilling om, at denne revurderer beslutningen om, at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget retter henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med en henstilling om, at denne revurderer beslutningen om, at der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Herunder opfordrer Økonomiudvalget til at der etableres en forsøgsordning på en genbrugsstation. Kai Pedersen (A) og Jan Fischer (A) stemmer imod. Fraværende: Torben Therkelsen (V)

5 5 of 34 Side Ansøgning om "Smarter Community" fra Syddjurs Kommune til strategipuljen Yderkommune på forkant Sagsnr.: 13/25285 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Yderområder på forkant er en treårig kampagne, der skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer til gavn for hele landet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, KL og Realdania har iværksat kampagnen som består af: - Op til 20 strategiplaner i yderområdekommuner, som skal gennemføres primært i de kommuner, der står overfor den største omstilling. Projekterne støttes hver med op til kr. til ekstern rådgivning. - Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket skal understøtte udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og skabe afsæt for en bæredygtig omstilling af områderne uden for de største byområder. - Kommunikation og formidling, som bidrager til at udbrede og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder De udvalgte strategiplaner skal tage afsæt i et nøgternt og realistisk syn på fremtidens udfordringer og sætte fokus på hver kommunes særlige stedsspecifikke potentialer. De skal være med til at understøtte kommunens langsigtede planlægning og prioritering. Og ikke mindst skal strategiplanerne vise nye veje til en realistisk, nuanceret og positiv omstilling af yderområderne frem til Så yderområderne kan være på forkant med udviklingen - til gavn for hele landet. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i kampagnen har Syddjurs Kommune budt på opgaven med overskriften Smarter Community, da det tager afsæt i kommunens allerede vedtagne stategier om optimering og udvikling af en digital infrastruktur og, i samspil med borgere, erhvervsliv og turisme, og referencen til detet er givet i økonomiudvalgets møde den punkt Uddrag af punktet: Som led i projektet afsætter Syddjurs Kommune ressourcepersoner til at understøtte den overordnede målsætning om at højhastighedsnettet skal bane vejen for at skabe et digitalt grundlag til at kunne understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune og: - afdække nye muligheder, - være kontaktled til foreninger og sammenslutninger, - tage initiativ til møder, præsentationer og opsøgende virksomhed for at præsentere og informere om konkrete digitale, kommunikative og velfærdsteknologiske initiativer, - søge midler til særlige målrettede initiativer, - støtte potentielle ambassadører og initiativtagere i lokalområder. Ansøgningen indeholder en vision om at Strategien vil bidrage til en større forståelse af digitalisering, erhvervsliv og civilsamfunds indvirkninger på hinanden og mulighederne for at samskabe på tværs med hinanden og herigennem sikre den vækst, beskæftigelse og ud-vikling, der skal bringe Syddjurs Kommune ind i fremtiden. Og Strategiplanens hovedområder vil være: - Erhvervsudvikling (nye virksomhedsmodeller, iværksætteri og beskæftigelse) - Civilsamfund (samskabelse via netværk og alliancer) - Digitalisering (Smarter Community) Sekundære områder: - Udvikling af Business Region Aarhus

6 6 of 34 Side 5 - Landsbyudvikling (med udgangspunkt i Smarter Community) - Mobilitet - Velfærdsteknologi - Turisme (erhvervspotentialet / digitale muligheder) Organiseringen i projektet Yderkommune på Forkant projektet og den relevante strategiudvikling forankres i et Smarter Community Lab, der har været aktiv i over et år, under ledelse af Henrik Friis, via Fiberbåret højhastighedsprojektet, og som er omdrejningspunkt og sekretariat for den samlede opgave og procesforløb. Den formelle projektorganisation Styring og samtænkning med Planstrategier og andre politikker forankres i en styregruppe i kommunens administration og i det politiske system og tilpasses efter kommunes beslutninger. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Den uformelle projektorganisation i sammanhæng med borgere, erhvervsliv og interessegrupper m.v. Den anden streng i projektorganisationen er den mere operative del, der arbejde med selve strategiudviklingen. Denne organisation er en cirkulær og dynamisk organisation, der sikrer en samskabende procesmodel. Projektets styregruppe er til stede i begge dele af projektorganisationen og sikrer, at organisationerne fungerer optimalt parallelt ligesom den strategiansvarlige går igen i begge strenge af projektorganisationen. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Projektet gennemføres under ansvar af Henrik Friis - i direkte reference til Direktionen. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Projektet forventes samlet at have direkte og indirekte omkostninger for ,- kr., Kortlægning, strategiudvikling, processtyrring og konkrete aktiviteter kr. Rådgivning: Kortlægning, strategiudvikling og kommunikation kr. Plus egne kommunale/ samarbejdsressourcer kapitaliseret til kr. I alt kr. Stategipuljen under KL, RealDania og Ministeriet ansøges om 50 % svarende til kr., brug af egne ressourcer kr. De resterende omkostninger på i alt kr. afholdes integereret del af allerede bevilgede midler til fiberinfrastrukturprojektet. Det foreslås at: - Ansøgningen til puljen Yderkommune på Forkant godkendes

7 7 of 34 Side 6 - Henrik Friis - i direkte reference til Direktionen - fortsætter som ansvarlig for samlet gennemførelsen af det samlede infrastrukturprojekt og tildeles samtidig ansvaret for strategiarbejdet og handlingsplan ved evt. bevilling af ansøgning. - Projektet Fiberhøjhastighedsnet og Digital infrastruktur med en godkendt samlet bevilling på 4,5 mio. kr. (ØK ) forlænges til og med Der meddeles overførselsadgang på tværs af regnskabsår frem til Der udarbejdes delregnskab og beretning for det samlede projekt hvert år, første gang marts 2015 for Indstilling Direktøren indstiller at projektplan, ansøgningsindhold, og det fremlagte forslag til projektets finansiering og organisering godkendes. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Ansøgning " Smarter Community " til strategipuljen Yderkommune på Forkant - Ansøgning Yderkommune på Forkant fra Syddjurs Kommune 24796/15 2 Åben Fiberbåret højhastighedsnet i Syddjurs Kommune /13

8 8 of 34 Side Revision af kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune Sagsnr.: 12/9013 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Administrationen ønsker justeringer af enkelte områder, og der forelægges en revideret kompetencefordelingsplan til godkendelse. Sagsfremstilling Byrådet godkendte kompetencefordelingsplanen for Syddjurs Kommune den 28. november Det blev samtidig besluttet, at Byrådet, såfremt der er behov for revision af planen, vil blive forelagt oplæg til en revision én gang årligt. Kompetencefordelingsplanen viser den overordnede kompetencefordeling mellem henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen., og den suppleres af kompetencefordelingsplaner på de enkelte udvalgsområder, som mere detaljeret beskriver delegationen mellem udvalg og administration. Byrådet er, jf. styrelsesloven, kommunens øverste myndighed, og i styrelsesvedtægten for Syddjurs Byråd har Byrådet uddelegeret beslutningskompetencen på en række områder til de stående udvalg. Kompetencefordelingsplanen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten, men som et overordnet princip gælder at enhver sag af væsentlig eller principiel betydning for kommunen, vil blive forelagt enten Byråd eller Økonomiudvalget til afgørelse. På baggrund af drøftelse på de enkelte fagområder ønsker administrationen at justere kompetencefordelingsplanen. Der foreslås følgende justeringer: Pkt afsnittet Økonomi o Indgåelse af leje/leasingaftaler vedr. anlægsaktiver uden deponeringsforpligtelse her ønskes beløbsgrænse på kr. tilføjet Pkt. 3 afsnittet Personale o Ændringer i den overordnede administrative struktur her foreslås kompetencen lagt i administrationen med orientering til Økonomiudvalg. Udvalget for Sundhed, ældre og socialområdet o Tilføjelse af et punkt under generelt med beslutning i Byrådet: Fastsættelse af serviceniveau i form af kvalitetsstandarder Udvalget for familie og institutioner o Punktet Afgørelse om døgnanbringelser af børn og unge pga. sociale forhold, hvor udgiften overstiger kr. mdl. (ej handicappede) beløbsgrænsen ønskes fjernet og kompetencen ønskes lagt i administrationen. Udvalget for natur, teknik og miljø o Tilføjelse af et punkt under forsyningsområdet med beslutning i fagudvalget: Godkendelse af vedtægter for fjernvarmeværker Kompetencefordelingsplanen blev drøftet på byrådets temamøde den 17. december 2014, og der forelægges her et oplæg til revision af kompetencefordelingsplanen. Eventuelle bemærkninger fra udvalgene vil blive medtaget i det endelige udkast som forelægges Økonomiudvalg og Byråd i februar Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at revisionen af kompetencefordelingsplanen godkendes.

9 9 of 34 Side 8 Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Jesper Yde Knudsen (Ø) Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Der er i udvalget usikkerhed på forståelsen af pkt. 3, og beder om at det klarlægges hvad dette betyder, inden der tages stilling til endelig beslutning. Fraværende: Anders Peter Rasmussen (A) Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Der er i udvalget usikkerhed på forståelsen af pkt 3, og udvalget beder om at det klarlægges hvad dette betyder, inden der tages stilling til endelig beslutning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, dog med forbehold for pkt. 3, der afventer afklaring. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse med nedenstående tilføjelser: 1. At ændringer i den overordnede administrative struktur tilføjes ændringer i den overordnede administrative struktur på direktørniveau fortsat skal bevilges i Byrådet. 2. At der tilføjes at ændringer i den overordnede administrative struktur under direktionen bevilges i administrationen med orientering til Økonomiudvalget. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Kompetencefordelingsplan for Syddjurs Kommune - oplæg til revision.doc 13795/15

10 10 of 34 Side Lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Erhvervsområde ved Lerbakken, Følle. Endelig behandling. Sagsnr.: 15/279 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til lokalplan nr. 385 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11, for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle, har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet en indsigelse. Lokalplanen er dels tilvejebragt med baggrund i PR Electronics ønske om, at fremtidssikre virksomhedens placering og udvidelsesmuligheder i Følle, og dels for at lovliggøre en bebyggelse, som er opført med baggrund i en dispensation fra gældende byplanvedtægt. Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at dispensationen ikke har hjemmel i Planlovens 19 og er dermed ophævet. Afgørelsen betyder, at forholdet skal lovliggøres enten fysisk ved nedrivning eller som i dette tilfælde med udarbejdelse af lokalplan. Sagsfremstilling Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsmæssige formål. To boliger indenfor lokalplanområdet er eksisterende lovlig anvendelse, og kan fortsat anvendes til boligformål. Der kan ikke opføres nye boliger. Lokalplanen giver for en del af området mulighed for en bebyggelsesprocent på 60 for den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 10,0 meter (som er en øgning på 1 meter i forhold til eksisterende byggeri). Der må bygges i 2 etager. Der udlægges byggelinjer langs med Randersvej, Føllevej og Lerbakken. Arealerne indenfor disse byggelinjer skal fremstå grønne. Desuden skal der etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte mod eksisterende boligområde. Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanens bestemmelser for området ændres, hvad angår bebyggelsesprocenten og bygningshøjden, og der er derfor sideløbende med lokalplanen fremlagt kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 4. november 2014 til den 1. januar 2015, er der indkommet 1 indsigelse fra nabo til lokalplanområdet. Museum Østjylland har desuden gjort opmærksom på, at de ingen bemærkninger har til forslagene. Der blev desuden afholdt offentligt møde den 12. november Referat fra mødet er vedlagt. Indsigelse er behandlet i bemærkningsnotat af Plan og Udvikling, som er vedlagt. Selve indsigelsen er også vedlagt. Afdelingen for Plan og Udvikling foreslår på baggrund af ovenstående, at planerne vedtages endeligt med følgende tilføjelser/rettelser: At der fastlægges en byggelinje langs lokalplanområdets østlige grænse jf. vedlagt kortbilag. Arealet mellem lokalplangrænsen og byggelinje skal friholdes for byggeri, med videre og At der fastlægges en maksimal højde på 3 meter for det 5 meter brede plantebælte, langs lokalplanområdets østlige grænse. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer.

11 11 of 34 Side 10 Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 385 og kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med tilføjelser/rettelser jf. sagsfremstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Forslag-LP385-KPT04.pdf 12829/15 2 Åben Indsigelsesnotat vedr. Lokalplan nr. 385 og KPT /15 3 Åben 01_Høringssvar fra Museum Østjylland 12819/15 4 Åben 02 Indsigelse fra Erik Sørensen, Lerbakken 42_selve indsigelsen 12801/15 5 Åben Referat fra offentligt møde om lokalplan nr /15 6 Åben KORTBILAG 2_1_2500_redigeret_ _endelig behandling.pdf 12845/15

12 12 of 34 Side Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8. Endelig behandling Sagsnr.: 15/1863 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé På møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 14. august 2013 blev der taget beslutning om igangsætning af planlægning, der skulle give mulighed for etablering af en dagligvarebutik ved Vestergade 96 og 98A. Ansøgningen er indgivet at rådgiverfirmaet Kaj Ove Madsen A/S. På Byrådsmøde den 29. oktober 2014 blev planforslagene godkendt og fremsendt i otte ugers offentlig høring fra den 11. november 2014 til den 6. januar Den 17. november 2014 blev der afholdt borgermøde på posthuset i Ryomgaard med deltagelse af ca. 30 borgere. Sagsfremstilling Lokalplanen. Lokalplanen omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Det er et område på ca m2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet er ved planernes udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik med et maks. bruttoetageareal på 1000 m2. Lokalplanen angiver desuden, hvordan butikken indplaceres, parkeringsarealet indrettes samt, hvordan trafikken afvikles. Kommuneplantillæg nye rammenumre Det har været nødvendigt at udvide kommuneplanrammen til butiksformål således, at hele lokalplanområdet omfattes af kommuneplanrammen. Der tillægges ca m2 til rammeområdet, der i forvejen har en størrelse på knap m2. Der er tale om en mindre ændring af kommuneplanrammen, hvorfor der ikke indkaldes ideer og forslag jf. Planlovens 23c. Fremadrettet benævnes kommuneplanrammen 5.1.C8. Den tilstødende kommuneplanramme som, afledt af kommuneplanrammens udvidelse, nu indskrænkes, har i planforslaget fået rammenummer 5.1.B20 (tidligere 5.1.B1) Imidlertid har det vist sig, at dette plannummer allerede var anvendt i et tidligere kommuneplantillæg for et boligområde ved Frederikslundvej (Lokalplan 376 og kommuneplantillæg nr. 34). Fremadrettet i de endeligt vedtagne planer benævnes boligområdet 5.1.B21. Indsigelser I offentlighedsfasen er der indkommet tre indsigelser/bemærkninger, som behandles i det vedhæftede indsigelsesnotat. Indsigelserne omhandler trafikale spørgsmål og der stilles konkrete forslag til tilretning af lokalplanens bestemmelser. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 387 og kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet beskrevne ændringer. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer.

13 13 of 34 Side 12 Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Indsigelsesnotat vedr. Lokalplan nr /15 2 Åben Planforslag-LP387.pdf-KPT /15 3 Åben Indsigelser samlet (3) 8882/15 4 Åben Referat fra offentligt møde om lokalplan nr. 387 og KPT /14

14 14 of 34 Side Lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for Boligområde ved Herredsvej, Hornslet - Vendehøj, etape II. Endelig behandling. Sagsnr.: 15/1079 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til lokalplan nr. 391 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14, for boligområde ved Herredsvej, Hornslet Vendehøj, etape II, har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet seks bemærkninger/indsigelser, som har givet anledning til forslag om tilføjelser/rettelser jf. sagsfremstillingen. Sagsfremstilling Lokalplanen giver mulighed for at opføre 67 åben-lav boliger på ca m² store grunde, samt maksimalt 20 tæt-lav boliger på en stor-parcel på knap m². Åben-lav bebyggelserne er struktureret af skiftevis vejforløb og friholdte, grønne stræder i rette linjer og tæt-lav bebyggelsen er løsrevet og placeret hvor terrænet er højest. Der findes to eksisterende ejendomme indenfor lokalplanområdet, som ikke forudsættes nedrevet. Der etableres en stamvej mellem Herredsvej og vejen Vendehøjs forlængelse, som betjener stort set hele området, dog med undtagelse af tæt-lav boligområdet, som vejbetjenes fra Eskerodvej. Stier i forbindelse med vejene og i de grønne områder er en naturlig udbygning af det større sammenhængende stisystem i Hornslet bl.a. med forbindelse til bymidten. Et vigtigt og strukturerende element for lokalplanens område, er det såkaldte grønne strøg, som er placeret i sammenhæng med stamvejen. I dette grønne strøg skal der etableres beplantninger og nedslag med fast belægning til leg og ophold, således at der opstår naturlige samlingssteder og oplevelsen gennem området beriges. Der skal derudover etableres to allé-beplantninger langs med de to nord-sydgående stræder. Disse allé-beplantninger vil understrege retningen mod det åbne land. Det er hensigten, at overfladevand skal håndteres således, at det bringer merværdi til området. Med henblik på at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser, samt rammeområdernes afgrænsninger er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, som har været fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanen. Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 11. november 2014 til den 6. januar 2015, er der indkommet seks bemærkninger/ indsigelser. Der har ikke været afholdt offentligt møde om forslagene. Bemærkninger/indsigelser er behandlet i bemærkningsnotat af afdelingen for Plan og Udvikling, som er vedlagt. Selve bemærkningerne/indsigelserne er også vedlagt. Afdelingen for Plan og Udvikling foreslår på baggrund af ovenstående, at planerne vedtages endeligt med følgende tilføjelser/rettelser: At det som serviceoplysning i lokalplanen tilføjes, at der forløber et 0,4 kv kabel på en mindre strækning langs lokalplanområdets østlige grænse At det tilføjes til afsnit Museumsloven arkæologiske forhold, at det på baggrund af særdeles mange arkæologiske fundsteder i den sydlige del af Hornslet anbefales, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af arealet At vandforvaltningsstrategien justeres (se bilag), således at o Allerede skitseret bassin i lokalplanområdets nordøstlige hjørne øges i kapacitet (bl.a. som konsekvens af, at afvanding langs boligvejene rørlægges) o Der tilføjes nedsivnings-lavning i lokalplanområdets sydøstlige hjørne, til opsamling af blandt andet vejvand fra Vendehøjs forlængelse

15 15 of 34 Side 14 o Åbne grøfter langs boligvejene ændres til rør med formål at sikre vejens primære funktion som færdselsareal og af hensyn til den fremadrettede drift af vejarealet o Der tilføjes åben afvandingsgrøft langs stamvej. At delområde VI s sydlige grænse rykkes 10 meter længere mod syd At der som konsekvens af justering af vandforvaltningsstrategien og delområde VI s sydlige grænse udgår 1 parcelhusgrund At der fastlægges en maksimal beplantningshøjde for allé-beplantningerne på 5 meter At den maksimale beplantningshøjde i haverne øges fra 3 meter til 4 meter. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af de endelige planer. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Nærværende lokalplan er udarbejdet med henblik på ekspropriation jævnfør beslutning i Økonomiudvalget den 12. december Seneste ændring af Planloven betyder, at kommunen kun kan ekspropriere, hvis området er lokalplanlagt jf. Planlovens 47 (det er ikke længere tilstrækkeligt, at arealet er kommuneplanlagt). Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 391 og kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med tilføjelser/rettelser jævnfør sagsfremstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådet godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Forslag_LP391.pdf 13917/15 2 Åben Forslag_KPT14.pdf 13918/15 3 Åben Bemærkninger_Indsigelser til lokalplanforslag nr. 391.pdf 13914/15 4 Åben Indsigelsesnotat vedr. lokalplan nr. 391 med tilhørende kommuneplantillæg 4846/15 5 Åben _KDL_LP 391_Vandforvaltningsstrategi_justeret.jpg 13935/15

16 16 of 34 Side Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Sagsnr.: 13/21090 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som en del af rekonstruktionen af økonomien for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har fjernvarmeværket anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende det fremlagte projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere i Nimtofte og Lübker Golf Ressort. Sagsfremstilling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) modtog i foråret 2013 varsel om prisstigning fra dets varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en uforudset faktura på ca. 7 mill. kr. til dækning af et samlet underskud, der var oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. På den baggrund blev der igangsat en rekonstruktion af NOFF, der blev afsluttet i juni 2014 ved en frivillig aftale mellem de involverede parter. I den forbindelse har Syddjurs Kommune stillet lånegaranti for nyt lån på den betingelse, at varmeværket fremsendte projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere. Det vedlagte projektforslag er grundlaget for Byrådets evt. godkendelse af forblivelsespligt for de nuværende forbrugere og tilslutningspligt for bebyggelser i dets forsyningsområde, som endnu ikke har kollektiv varmeforsyning. Når en ejendom i forvejen bliver forsynet af et kollektiv varmeværk medfører et påbud om tilslutningspligt, at ejendommen skal forblive tilsluttet fjernvarmeværket. For de bebyggelser, som på nuværende tidspunkt har egen varmeforsyning (f.eks. oliefyr), og skal tilslutningen senest være udført efter 9 år. Byrådets evt. beslutning om at pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer nødvendigvis ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer heller ikke aftagepligt fra fjernvarmeværket. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer derimod kun en forpligtelse til at bidrage økonomisk til fjernvarmeværket, dvs. at man bliver forpligtet til at betale tilslutningsafgift som et engangsbeløb og de såkaldte årlige faste afgifter. Ved et påbud om forblivelsespligt skal der dog ikke betales tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet. I lovgivningen findes flere fritagelses- og dispensationsmuligheder. Der er således fritagelsesmuligheder for eksisterende bebyggelser, der er indrettet med visse vedvarende energianlæg. Eksisterende og fremtidig lavenergibyggeri kan heller ikke kræves tilsluttet. Desuden kan folkepensionister kræve dispensation fra tilslutningspligten. Derudover er der mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, f.eks. når en ejendom påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller hvor tilslutningen på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer bliver uforholdsmæssig dyr. Det vil det for eksempel kunne være for huse, hvor der er installeret el radiatorer. I henhold til oplysninger i BBR vil en evt. beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt have betydning for: 320 ejendomme, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning (dvs. NOFF) 123 ejendomme med elvarme 22 ejendomme med varmepumpe som primære varmekilde 106 ejendomme med anden varmeforsyning (især oliefyr samt brænde- og træpillefyr)

17 17 of 34 Side 16 Som tidligere anført kan eksisterende ejendomme kræves tilsluttet fjernvarmeværket med en frist på 9 år. NOFF har i tilknytning til det fremlagte projektforslag indført en kampagnepris for perioden , og hvor det erfaringsmæssigt forventes at 50 % af de potentielle forbrugere vil tilslutte sig indenfor de første 2 år, 25 % indenfor de efterfølgende 3 til 4 år, mens resten vil tilslutte sig over de resterende 5 år. Den økonomiske omkostning for den enkelte forbruger fremgår af det fremlagte projektforslag (side 7 9). Ud fra de givne forudsætninger er omkostningen for den enkelte forbruger på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for benyttelse af oliefyr, el opvarmning eller til dels etablering af jordvarme. Det vil sige, at den typiske forbruger vil opnå en årlig besparelse. Besparelsen er dog afhængig af tidspunktet for konverteringen samt i hvilket forsyningsområde ejendommen ligger i. Den største gevinst opnås ved tilslutning i NOFF s kampagneperiode. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune tidligere har indført tilslutnings- og forblivelsespligt for NOFF s forbrugere i forsyningsområdet Ramten som forudsætning for kommunens garantistillelse for lån. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører som udgangspunkt ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for Syddjurs Kommune, dog kan der forventes en administrativ omkostning for kommunens administration i forbindelse med sagsbehandling af konkrete ansøgninger om fritagelse for ordningen. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011 ( tilslutningsbekendtgørelsen ). Indstilling Direktøren indstiller, at 1. det fremlagte projektforslag godkendes. 2. projektforslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at nærværende forslag godkendes som udgangspunkt for en offentlig høring i 4 uger at regne fra offentliggørelsen. Per Dalgaard (O) er ikke enig i at konventionelle el opvarmede boliger skal pålægges tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Projektforslag rev. 11. december 2014.pdf /14

18 18 of 34 Side Kulturpolitik frem mod 2020 Sagsnr.: 14/14310 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé På baggrund af byrådsbeslutning fra 2011 om at ville være Kulturkommune, blev der sat en proces i gang, der skulle udmunde i en revideret kulturpolitik til afløsning af den sidste politik, der blev vedtaget i 2009: Syddjurs Kommunes Politik for Kultur og Fritid Lokalt engagement. Der blev i budgetaftale for 2012 besluttet, at: Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng med projektet Aarhus som europæisk kulturhovedstad Målet er at styrke kommunens image, forbedre mulighederne for meromsætning gennem tiltrækning af investeringer i kultur, kulturelle synergier og kulturoplevelser til kommunens borgere. For at få fuldt udbytte af indsatsen skal kulturudviklingen ses som et samarbejde mellem flere partnere for eksempel omkring den regionale turismestrategi. Byrådet er opmærksomt på, at disse indsatser kan forudsætte en vis medfinansiering. Arbejdet med politikformuleringen har i perioden omfattet temamøde med byrådet med inviterede borgere, kulturtemamøder for Udvalget for Plan, udvikling og kultur, og kulturkonferencerne afholdt i 2011 og 2012, erfaringer fra kulturelle projekter, kultursamarbejder og tilbagemeldinger fra kulturlivets aktører i Syddjurs Kommune. Der har været en løbende dialog, med det daværende Udvalg for Plan, udvikling og kultur, i 2013 omkring politikformulering, som sluttede arbejdet med at overdrage revision af Kulturpolitikken til det nye udvalg, som i den afsluttende fase med politikformuleringen har inddraget ekstern konsulentbistand for i samarbejde med administrationen at sikre politikarbejdet nuancering, bredde, helhed og tværgående værdi og at præsentere forslag til endelig Kulturpolitik - Syddjurs som Kulturkommune frem mod Sagsfremstilling Der har i december 2014 efterfølgende været afholdt præsentation af Kulturpolitikken i Kom-Bi, hvor en bred skare af kulturaktører samt politikere deltog i dels præsentation ved udvalgsformanden samt efterfølgende dialog om indhold samt øvrige kulturaktuelle emner. Kulturaktørerne blev på mødet opfordret til at indsende høringssvar/kommentarer til politikforslaget, inden udvalgsbehandling af forslaget i januar Kulturafdelingen har med baggrund i dels udtalelser på mødet samt indsendte høringssvar udarbejdet et kort notat til udvalgets orientering, Kulturafdelingen hæfter sig ved, at der generelt blev udtrykt et ønske om en styrkelse af kulturformidlingen og udarbejdelse af handlingsplaner, som knytter op til politikken. Udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttede på møde den 14. januar 2015 at tage de indsendte bemærkninger til efterretning og indarbejdelse i politikkens udmøntning samt, at der udarbejdes handleplaner for perioden frem mod Udvalget ønsker endvidere, at der udarbejdes en Frilufts og Fritidspolitik parallelt med Kulturpolitikken, således, at alle kultur områder opnår politisk fokus i Syddjurs Kommune. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen. Lovgrundlag Den kommunale fuldmagt.

19 19 of 34 Side 18 Indstilling Direktøren indstiller, at den reviderede Kulturpolitik frem mod 2020 lægges op til udvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Bilag 1 Åben Kulturpolitik frem mod /15

20 20 of 34 Side Ansøgning om tillægsbevilling til brug for budgetanalyserne Sagsnr.: 14/37206 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet besluttede i efteråret 2014, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der skal pege på initiativer, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på at optimere driften. Der vurderes et behov for konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne, og der ansøges om en tillægsbevilling til dækning af denne udgift. Sagsfremstilling Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde og samarbejde med andre offentlige og private aktører at optimere driften. Analyserne skal tage højde for initiativer, der allerede er igangsat på de respektive områder. Analyserne drøftes i maj 2015 i Byrådet og vil indgå i budgetdrøftelserne for For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne vil eventuelle beslutninger få budgetmæssig virkning fra august Mål Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til Analyserne på de respektive områder, skal levere forslag til initiativer, der kan bidrage med: Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr. Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr. Familieområdet: 20 mio. kr. Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr. Ældre- og sundhedsområdet:20 mio. kr. Organisering Økonomiudvalget er politisk styregruppe for analysearbejdet og godkender eventuel brug af ekstern konsulentbistand. Byrådet og fagudvalg involveres løbende i arbejdet og byrådet behandler forslag med budgetmæssige konsekvenser. Direktionen er administrativ styregruppe for budgetanalysen og skal sikre en tværgående forankring. Ekstern konsulentbistand I forbindelse med opstarten af analyserne blev det besluttet, at man ville overveje brugen af ekstern konsulentbistand. For at sikre ekstern vurdering af analyseområderne og de økonomiske potentialer, vurderer direktion og afdelingschefer, at der er behov for ekstern bistand til alle 5 analyser. Omfanget af bistand vil variere mellem analyserne, og vil blive endeligt afklaret af de enkelte afdelingschefer. Administrationen har haft kontakt med en konsulentvirksomhed, som vil kunne bistå analysearbejdet. Til at finansiere omkostningerne til konsulentbistand samt øvrige udgifter forbundet med analysearbejdet vurderer direktionen, at der er behov for en rammebevilling på 1 mio. kr., idet administrationen ikke råder over interne midler til afholdelse af udgifterne.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune

Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune 1 of 6 Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune - Overordnede retningslinjer for analysearbejdet - Skabelon for kommissorie for de enkelte analyser

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK)

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) 1 of 37 Referat Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Molslaboratoriet Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F)

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. februar 2015 Kl. 14:00 Thorsager Skole Kløvervangen 6a, Thorsager, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere