Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen"

Transkript

1 Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Det politiske arbejde i budgetlægningen Udvalgenes delmål Dialog mellem udvalg, centre, brugere og borgere Temamøde for kommunalbestyrelsen i august Beregning af alternative forslag Partiernes budgetforslag Budgetseminar Gruppeformandsmøde Aftale om kommunernes økonomi Vedtagelse af budgettet Ændringsforslag til budgetforslaget Administrationens arbejde i budgetlægningen Teknisk basisbudget Administrativt sparekatalog Takster HovedMED-udvalget Høringsprocessen Elektronisk budgetmateriale Tidsplan for den politiske proces Præmisser for budget Begrebsafklaringer Bloktilskudsændringer Demografikorrektioner Indtægter fra skatter, tilskud og udligning Pris- og lønfremskrivning... 12

3 1 Indledning Det er Økonomi- og Planudvalget, som skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal være ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode, jf. Styrelseslovens 37. I dette dokument er beskrevet den politiske behandling af budgetarbejdet for Formålet med dokumentet er at beskrive de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem budgetprocessen. Økonomi- og Planudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens 38 skal Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober. 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen Der har været et politisk ønske om at budgetprocessen for 2017 bliver magen til budgetprocessen for 2016, hvor der blev arbejdet i en kortere proces end tidligere. De politiske budgetdrøftelser indledes derfor først i august 2016, hvor finansieringssiden er kendt. Der udarbejdes et administrativt sparekatalog, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder. Udvalgene orienteres om arbejdet med sparekataloget på budgetmøderne før sommerferien, og sparekataloget sendes i høring i august. I august igangsættes kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til 2017 på et heldags temamøde med kommunalbestyrelsen om det administrative sparekatalog og budgetmaterialet generelt. På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til Herefter arbejder de politiske partier videre med budgetoplægget. Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetseminar i begyndelsen af september med henblik på budgetforhandlingerne og indgåelse af et budgetforlig. Ved budgetvedtagelsen i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, delmål og bevilling. 2.1 Udvalgenes delmål De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2015, skal udvalgene arbejde med delmål for budgetåret I maj holder udvalgene budgetmøder med centrene. Budgetmøderne kan afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens mål- og budgetdrøftelser. 1

4 I juni drøfter udvalgene udviklingen på udvalgets område med fokus på hvordan sammenhængen er til de langsigtede mål og de eksisterende delmål. Udvalget drøfter behovet for eventuelt nye delmål, samt justering af de langsigtede mål. Udvalgene kan i denne forbindelse også drøfte delmål, der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til samarbejde med andre udvalg. De enkelte udvalgsmedlemmer kan bringe måldrøftelserne i spil i partigrupperne i forbindelse med partiernes budgetforslag, herunder eventuelle udvidelsesforslag. På udvalgsmøderne i september drøfter udvalgene, på baggrund af budgetforliget, delmål for Udvidelsesemner ledsages af en formålsbeskrivelse, og kobles til eksisterende delmål, eller hvis behovet er der, etableres et nyt delmål - Spareemner vurderes i forhold til både langsigtede mål og delmål, der tilrettes efter behov - Større besparelser vurderes ud fra nedenstående Større budgetreduktioner (blokbesparelser) på afgrænsede områder, som træder i kraft ved udgangen af det pågældende budgetår (2017), indstilles til en projektlignende proces, der skal sikre intelligente besparelser, jf. intentionerne i den økonomiske politik: - Input til kommissorium drøftes af udvalg på oktobermødet Kommissorium godkendes af udvalget på november- eller decembermødet Projektarbejdet, herunder analyse og implementeringsplan forelægges udvalget til godkendelse på aprilmødet 2017, med henblik på at kunne indgå i budget 2018 Større budgetreduktioner, der skal gennemføres hurtigere, følger en plan, der udarbejdes særskilt til det enkelte emne. Kommunalbestyrelsen arbejder ud fra nedenstående målhierarki: Vision Bornholms Udviklingsstrategi Langsigtede mål Budget Politisk niveau Delmål Figur 1: Sammenhæng mellem målniveauer og dokumenter 2

5 2.2 Dialog mellem udvalg, centre, brugere og borgere Efter udvalgsmøderne i maj og inden sommerferien holder udvalgene budgetmøder med centrene. Formålet med møderne er at drøfte udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgsmedlemmerne kan bringe ind i det videre budgetarbejdet. Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for Udvalgene planlægger eventuelt derudover egne dialogprocesser i forhold til den afsluttende opfølgning på delmål og økonomi i februar Processen har til formål, at sikre dialog om blandt andet serviceniveau, kvalitet, brugertilfredshed og udvikling af delmål. 2.3 Temamøde for kommunalbestyrelsen i august Den 2. august sendes det administrative sparekatalog i høring i organisationen og hos de høringsberettigede parter samt til kommunalbestyrelsen. De høringsberettigede parter er kommunens centre, HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt Folkeoplysningsudvalget. Den 4. august sendes det øvrige budgetmateriale til kommunalbestyrelsen. Den 15. august afholdes et heldags budgettemamøde i kommunalbestyrelsen. Formålet med mødet er at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til På mødet præsenteres administrationens budgetoplæg for 2017, herunder forudsætninger for budgetoplægget og det administrative sparekatalog. Efter temamødet arbejder de politiske partier videre med budgetoplægget. Når høringsfristen udløber, sendes alle høringssvar til kommunalbestyrelsen med henblik på at give partierne mulighed for at inddrage høringssvarene i partiernes budgetforslag. Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetseminar i begyndelsen af september med henblik på budgetforhandlinger og indgåelse af et budgetforlig. 2.4 Beregning af alternative forslag Hvis kommunalbestyrelsen eller partierne ønsker at have alternative forslag med til budgetforhandlingerne til budgetseminaret og har brug for administrationens hjælp til beregningerne, kan dette ske ved at sende en mail med beskrivelse af forslaget til direktionen senest den 17. august. Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til kommunalbestyrelsen eller partierne til den 24. august. 2.5 Partiernes budgetforslag På baggrund af det administrative budgetoplæg præsenteret på budgettemamødet den 15. august 2016 kan partierne fremsende ændringsforslag eller et samlet budgetforslag. Disse skal fremsendes til Økonomi og Personale ( ) samt den øvrige kommunalbestyrelse senest den 26. august. 3

6 Kommunalbestyrelsen og Økonomi og Personale får dermed mulighed for at forberede sig til budgetseminaret. Partiernes budgetforslag bør være i balance, og engangsindtægter bør ikke være finansieringsgrundlag for varige driftsudgifter. 2.6 Budgetseminar Der afholdes budgetseminar den september for kommunalbestyrelsen. Budgetseminaret gennemføres for at give mulighed for en bred inddragelse af hele kommunalbestyrelsen i et budget som afspejler de politiske visioner, delmål og indsatsområder. Udgangspunktet for forhandlingerne er det administrative budgetoplæg og partiernes budgetforslag. Seminaret er reserveret til budgetforhandlinger. Her drøftes kommunens samlede økonomi med henblik på at opnå budgetforlig i kommunalbestyrelsen. På budgetseminaret skal det tilstræbes, at de forslag, der indgår i budgetforliget, bliver beskrevet så præcist og fyldestgørende som muligt. Økonomi- og Planudvalget 1. behandler kommunalbestyrelsens budgetforslag den 14. september. 2.7 Gruppeformandsmøde Efter budgetseminaret afholdes gruppeformandsmøde den 8. september 2016 med forligspartierne. Formålet med gruppeformandsmødet er at gennemgå emnerne i budgetforliget og kvalitetssikre materialet i forhold til indhold og ansvar. 2.8 Aftale om kommunernes økonomi Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2017 forventes klar medio juni. På baggrund heraf kan Økonomi- og Planudvalget bede udvalgene og organisationen forholde sig til, hvilke konsekvenser aftalen har for Bornholms Regionskommune. 2.9 Vedtagelse af budgettet Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen behandler budgettet første gang henholdsvis den 14. og 22. september, mens andenbehandlingen af budgettet sker den 5. oktober og 13. oktober Ændringsforslag til budgetforslaget Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag til budgetforslaget er den 26. september 2016 kl Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget, jf. muligheden herfor i styrelseslovens 38 og normalforretningsordenens 12. Ændringsforslagene skal indsendes til Økonomi og Personale på mail med angivelse af, hvilket prisniveau forslagene er angivet i. 4

7 3 Administrationens arbejde i budgetlægningen Administrationen udarbejder et administrativt budgetoplæg og et sparekatalog. Set i sammenhæng med det administrative budgetoplæg skal sparekataloget give et råderum som sikre mulighed for politiske prioriteringer. 3.1 Teknisk basisbudget I det administrative forberedende arbejde vil der ske tilpasninger af budgettet af teknisk karakter. Formålet er at forebygge at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Nye nødvendige tekniske tilpasninger til budgettet indarbejdes i basisbudgettet efter forudgående godkendelse i direktionen. Det tekniske basisbudget indgår i det administrative budgetoplæg, som præsenteres for Kommunalbestyrelsen på budgettemamødet den 15. august. 3.2 Administrativt sparekatalog Økonomi- og Planudvalget vil få forelagt en sag i marts, hvor udvalget skal tage stilling til fordeling af besparelsesrammen for det administrative sparekatalog på de enkelte udvalgsområder og bevillinger. Herefter vil direktionen igangsætte udarbejdelse af et administrativt sparekatalog, som dækker en eventuel ubalance samt giver mulighed for et politisk råderum. Dermed har kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budgettet for 2017, der kan imødegå de økonomiske udfordringer samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer. Udvalgene orienteres om det administrative sparekatalog på budgetmøderne før sommerferien. Det administrative sparekatalog sendes i høring i august, således at høringssvar kan indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret i september. 3.3 Takster Der skal foreligge et takstbilag både til budgetforslaget og til det vedtagne budget. Forslag til takster for 2017 vil indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret. 3.4 HovedMED-udvalget HovedMED-udvalget vil blive inddraget og orienteret om budgetarbejdet på de ordinære møder i HovedMED HovedMED-udvalget høres om budgettet dels i høringsperioden, og dels hvis der fremsættes nye forslag i den afsluttende del af processen. Der deltager fire medarbejderrepræsentanter fra HovedMED-udvalget i budgettemamødet og i budgetseminaret. Deres rolle under budgetseminaret er observerende. 3.5 Høringsprocessen Høring er en vigtig del af budgetprocessen, og i tidsplanen er der taget højde for, at relevante interessenter kan blive hørt om de politiske prioriteringer. 5

8 Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring hos de høringsberettigede parter den 2. august. De høringsberettigede parter er kommunens centre, Hoved- MED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt Folkeoplysningsudvalget. Frist for indsendelse af høringssvar er den 18. august 2016 kl Høringsprocessen er kortere end tidligere, idet kommunalbestyrelsen har ønsket at kunne inddrage høringssvarene i deres arbejde med budgetforslaget forud for budgetforhandlingerne på budgetseminaret. Nye forslag fra kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger sendes også i høring hos de høringsberettigede parter fra den 12. september med frist for høringssvar den 23. september 2016 kl Høringssvar sendes til 3.6 Elektronisk budgetmateriale Materialet i budgetprocessen, herunder til budgettemamøde og budgetseminar foreligger kun i elektronisk form. Materialet publiceres på kommunalbestyrelsens side på Dragenettet. Kommunalbestyrelsen orienteres løbende om nyt materiale på siden. 6

9 4 Tidsplan for den politiske proces Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet Aktør 10. februar Budgetvejledning for 2017 vedtages ØPU 15. marts Økonomi- og Planudvalget behandler fordeling af besparelsesramme på udvalgsområder og bevillinger. ØPU Februar juni Administrativt udarbejdes et teknisk basisbudget og et sparekatalog, som udvalgene orienteres om på budgetmøderne før sommerferien. Alle udvalg Maj Budgetmøder mellem udvalg og centre i BRK Alle udvalg 17. maj Økonomi- og Planudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner ØPU og 21. juni Fagudvalgene: behandler måloplæg og evt. øvrigt budgetmateriale der eventuelt skal politisk godkendes. Alle udvalg Medio juni Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2017 KL, Reg. 2. august Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 18. august. Sparekataloget sendes også til kommunalbestyrelsen. 4. august Budgetmaterialet til budgettemadagen sendes til kommunalbestyrelsen (og offentliggøres / sendes til pressen den 5. august) 15. august Temamøde (heldags) med kommunalbestyrelsen om budget 2017 med henblik på at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til 2017, som danner udgangspunkt for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, samt forudsætninger for budgetlægningen, det administrative sparekatalog og budgetmaterialet i øvrigt. 17. august Frist for indsendelse af alternative forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag sendes til direktionen på mail senest den 17. august. Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til partierne til den 24. august. Økonomi og Personale Økonomi og Personale KB KB/Partierne 18. august kl Høringsfrist på det administrative sparekatalog til budget 2017 MHU m.fl. 19. august Høringssvar udsendes til kommunalbestyrelsen med henblik på at give partierne mulighed for at inddrage høringssvarene i partiernes budgetforslag. Økonomi og Personale 24. august Tilbagemelding på alternative beregninger til partierne Centrene og ØP 26. august Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen september Budgetseminar: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer som led i budgetforhandlingerne til september Gruppeformandsmøde med henblik på at præcisere elementerne i budgetforliget. (ØP sender materialet den 7. september) 12. september Økonomi og Personale sender nye og ændrede forslag fra budgetseminaret i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 23. september kl september Økonomi- og Planudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lovog cirkulæreprogrammet mv. Partierne KB Borgm. og gruppeformænd Økonomi og Personale ØPU 1. behandling af budgetforslaget 22. september 1. behandling af budgetforslaget KB 7

10 Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet Aktør 23. september kl Høringsfrist for nye og ændrede forslag fra budgetseminaret MHU m.fl. September Borgmestermøde i KL-regi Borgm. 26. september kl september og 5. oktober Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget Fagudvalgene behandler evt. justering af delmål til budget 2017 KB Alle udvalg 5. oktober og 13. oktober 2. behandling af budgettet ØPU, KB Okt. dec. Dialog ml. udvalg og centrene i BRK Alle udvalg 8

11 5 Præmisser for budget 2017 Budgetlægningen for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2016 som kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober De vedtagne budgetter er i hovedtal følgende: Mio. kr. - årets priser R2013 R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Indtægter , , , , , , ,6 Skatter , , , , , , ,4 Tilskud og udligning , ,0-978, , ,1-973,5-954,2 Driftsvirksomhed 2.633, , , , , , ,7 Renter m.v. 6,5 1,9 0,1-0,9-0,7-0,5-0,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 18,1-117,3-52,1-64,4-30,2 13,1 57,5 Anlægsvirksomhed 161,8 86,9 56,9 61,7 51,8 49,4 39,6 - heraf pleje-/ældreboliger 93,9 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 179,9-30,4 4,8-2,7 21,6 62,5 97,0 Det brugerfinansierede område -9,8-3,6-5,4-6,8-7,2-7,6-8,0 Samlet resultat 170,2-33,9-0,6-9,5 14,4 54,9 89,0 Øvrige poster 18,4-42,2 31,8 5,7 18,4 22,9 24,0 Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -99,6-10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån -34,5-17,6-25,0-18,3-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 24,6 29,1 60,4 26,9 31,3 32,3 33,4 Øvrige balanceforskydninger 127,8-43,0-3,6-2,8-2,9 0,5 0,5 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 188,5-76,2 31,2-3,8 32,8 77,7 113,0 Der er en række præmisser for arbejdet med budgetforslaget for 2017, både af intern og ekstern karakter: 1) Som udgangspunkt er ubalancen på 32,8 mio. kr. i budget 2017 baseret på første overslagsår i det vedtaget budget ) Kommunalbestyrelsen har indgået en ny udviklingsaftale for perioden fra og frem med Social- og Indenrigsministeriet. Aftalen er indgået efter budgetvedtagelsen og derfor er der ikke budgetteret med tilskud i henhold til aftalen i budgetoverslagsårene. I udviklingsaftalen indgår at kommunen modtager et tilskud på 14 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i Kommunen søger puljen til særlig vanskeligt stillet kommuner hvert år, men der gøres opmærksom på, at der er tale om samme pulje hvorfra tilskuddet i udviklingsaftalen hentes. I 2016 modtog kommunen 16 mio. kr. i tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. 3) Kommunerne modtager i 2016 et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf Bornholms Regionskommune modtager 38,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har indarbejdet et tilsvarende tilskud i overslagsårene uanset at finansieringstilskuddet alene er aftalt for ) Det er i forbindelse med finansloven for 2016 besluttet, at kommunernes serviceudgifter reduceres med 1 pct. årligt svarende til 2,4 mia. kr. For Bornholms Regionskommune svarer det til 18 mio. kr. årligt. 5) Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2016 forudsat, at der i 2017 udmøntes (stigende) besparelser på følgende områder: 9

12 Børne- og ungeområdet, hvor der ligger en besparelse på 8,5 mio. kr. i 2017 som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse (B2015), tilpasning til best case (B2014) og tilpasning af specialområdet (B2016). Dagpasningsområdet, hvor der skal spares 3,0 mio. kr. ved konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen. På fritid- og kulturområdet øges besparelserne med 0,3 mio. kr. i 2017 som følge af lavere tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller og lavere tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Ældre- og sundhedsområdet, hvor budgettet reduceres med 11,1 mio. kr. i 2017 i forlængelse af ældreanalysen og den rehabiliterende organisation. På psykiatri- og handicapområdet reduceres budgettet med 1,5 mio. kr. i 2017 som følge af initiativer i analysen på området. På teknik- og miljøområdet er der forudsat en besparelse på 3,5 mio. kr. som følge af en analyse af området. På erhvervsområdet er der forudsat besparelser og reduktion af tilskud på 0,4 mio. kr. Tværgående besparelse øges med 5,0 mio. kr. fra 2017 som led i krav om effektiviseringer i kommunens drift, heraf 0,5 mio. kr. vedr. besparelse på sygdom. 4) KL introducerede en faseopdelt budgetproces i forbindelse med budget 2010 og den er videreført i budgetlægningerne siden da. KL s faseopdelte budgetproces indebærer, at landets borgmestre mødes i september for at drøfte og koordinere overholdelsen af økonomiaftalen med regeringen, herunder udviklingen i skatteudskrivningerne. 5) Det fremgår af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceramme. Endvidere er tilskuddet betinget af, at kommunerne i regnskabet overholder servicerammen. I 2016 udgør Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud 20,8 mio. kr. Fra og med regnskab 2014 er fristen for aflæggelse af regnskabet rykket 1 måned frem, så regnskabsresultatet foreligger tidligere og bedre kan anvendes i økonomistyringen. Desuden videreføres halvårsregnskaberne i kommunerne, som skal forelægges til kommunalbestyrelsens behandling forud for budgetlægningen for det kommende år. 10

13 6 Begrebsafklaringer Kapitel 6 kan bruges som opslagsværk for dem, som vil læse mere om enkelte elementer i processen. De enkelte afsnit er opstillet i alfabetisk orden og er ikke udtryk for det tidsmæssige forløb. 6.1 Bloktilskudsændringer Lov- og Cirkulæreprogram Statens regulering af kommunernes tilskud offentliggøres i lov- og cirkulæreprogrammet. Reguleringen finder sted, hvis de økonomiske forudsætninger for aftalte aktiviteter er ændret, siden aftalen om økonomien for 2016 blev indgået. Årets lov- og cirkulæreprogram foreligger medio juni og omfatter reguleringer for en 3-årig periode, Da budgetlægningen omfatter en 4-årig periode videreføres bloktilskudsændringerne for 2019 til Økonomi- og Planudvalget tilpasser på baggrund heraf budgetrammerne, som derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, hvor kommunen har fået bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker i forhold til Bornholms Regionskommunes andel af bloktilskuddet baseret på befolkningstallet. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen. Hvis reguleringen til udvalgene er mindre end den samlede bloktilskudsregulering, tilgår den overskydende del kassebeholdningen og omvendt, hvis reguleringen og dermed tillægsbevillingerne til udvalgene overstiger den samlede regulering, dækkes differencen ved forbrug af kassebeholdningen. Budgetgaranti Ved ændringer i budgetgarantien reguleres enhedernes rammer som udgangspunkt på samme måde som lov- og cirkulæreprogrammet, såfremt ændringerne er en afledt konsekvens af lovændringer. Øvrige ændringer i bloktilskuddet Rammerne korrigeres som udgangspunkt ikke for øvrige ændringer i bloktilskuddet, herunder øvrige ændringer i budgetgarantien eller andre ændringer i forlængelse af økonomiaftalen. 6.2 Demografikorrektioner Som tidligere år indarbejdes korrektioner i budgetrammer som følge af den demografiske udvikling. Med udgangspunkt i en befolkningsprognosemodel (Demografix) kan der beregnes en befolkningsprognose med udgangspunkt i de faktiske folketal pr. 1. januar. De faktiske folketal pr. 1. januar 2016 forventes at foreligge ultimo januar, og det forventes således, at befolkningsprognosen i hovedtal vil kunne være klar i marts. Økonomi- og Planudvalget får forelagt befolkningsprognosen sammen med forudsætningerne i modellen i maj. På samme møde får Økonomi- og Planudvalget forelagt en sag om demografikorrektioner til budgetforslag 2017 og overslagsår. 11

14 Demografikorrektionerne indeholder både en niveautilpasning af demografiberegningen til budget 2016 til den faktiske befolkningsudvikling samt korrektioner beregnet på baggrund af en prognose baseret på de faktiske folketal pr. 1. januar Budget 2016 korrigeres ikke som følge af tilpasningen til det faktiske niveau. Der bliver beregnet demografikorrektioner for dagpasning, folkeskoler herunder specialundervisning, SFO er, ungdomsskole, PPR, sundhedspleje og ældre- og sundhedsområdet. 6.3 Indtægter fra skatter, tilskud og udligning De økonomiske forudsætninger for 2017 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som dermed lægges til grund for budgetteringen af tilskud og udligning for Til beregning af tilskud og udligning for overslagsårene anvendes KL s prognosemodel. Senest den 1. juli udsender Økonomi- og Indenrigsministeriet de økonomiske forudsætninger for 2017 til kommunerne. Kommunen kan enten vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller vælge selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet træffe valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. 6.4 Pris- og lønfremskrivning I processen vil sparekatalog og de økonomiske oversigter mv. være i 2016-pris- og lønniveau. Til 1. og 2. behandlingen fremskrives budgettallene til 2017-pris- og lønniveau. I pris- og lønfremskrivningen anvendes KL s pris- og lønskøn. Derudover har Økonomi- og Planudvalget tidligere besluttet, at der for en række konti skal foretages en særlig pris- og lønfremskrivning, fx som følge af at tilskud ikke prisreguleres. Hvis der efter budgetvedtagelsen kommer en ændring til lønfremskrivningen i forbindelse med reguleringsordningen, vil lønbudgetterne blive justeret i overensstemmelse hermed. 12

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Principper for målstyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Principper for målstyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Principper for målstyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014 2 Indhold Indhold... 3 Principper for målstyring... 4 1. Indledning... 4 2. Målstyring

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2014. Samt budgetoverslagsårene 2015 2017.

Budgetprocedure for budgetåret 2014. Samt budgetoverslagsårene 2015 2017. Budgetprocedure for budgetåret 2014 Samt budgetoverslagsårene 2015 2017. 1 Budgetvejledning for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Bilag ØU 100823 pkt. 02_07 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 2011 2014 MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag E. PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Indholdsfortegnelse: ØKONOMIUDVALGET,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING BUDGETPROCES 2015 2018 - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forkortelser anvendt

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetlæsning. Hvordan læser og anvender man kommunens budget? ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010

Budgetlæsning. Hvordan læser og anvender man kommunens budget? ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010 ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010 Budgetlæsning Hvordan læser og anvender man kommunens budget? Dette Notat er ment som en håndsrækning til Ældre Sagens medlemmer, navnlig frivillige, der i Lokalkomiteer,

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Hermed fremlægges basisbudget for budget 2015 og overslagsår til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. og 19. august 2014. Basisbudgettet er udtryk for en videreførelse af den

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere