Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter."

Transkript

1 Til: Forslag til Tillæg nr. 7 til spildevandsplan Kloakeringen af HF Hestholm, HF Brøndgården, PF Godthåb, A/H Hanevadsholm samt Udvidelsen af OF Harrestrup I Høring fra den 18. januar 2013 til den 12.februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hjemmel 3. Projektets omfang 4. Vandmængder 5. Berørte ejendomme 6. Tidsplan 7. økonomi. 8. Miljøvurdering af Projektet 9. Kort over koloniområderne. 1. Indledning Forslaget til tillæg nr. 7 til spildevandsplan omhandler kloakering for husspildevand i Haveforeningen(HF) Hestholm med 295 haver Haveforeningen(HF) Brøndgården med 262 haver, Parcelforeningen(PF) Godthåb med 129 haver, Andelshaveforeningen(A/H) Hanevadsholm med 156 haver samt udvidelsen af Omegnens Fritidshaver(OF) Harrestrup med 32 haver. I den gældende spildevandsplan ligger de 5 kolonihaveområder uden for kloakopland. Kloakeringen forudsætter derfor dette tillæg nr. 7 til spildevandsplanen. Haveforeningen OF Harrestrup er allerede optaget i spildevandsplanen, men udvidelsen af foreningens område er ikke omfattet af spildevandsplanen, hvilket også giver Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal efter den første kommunale behandling sendes i 8 ugers høring, hvorefter det endelig tillæg til spildevandsplanen kan godkendes. Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter. 2. Hjemmel Hjemlen til udarbejdelse af spildevandsplaner eller tillæg hertil er beskrevet i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, 32 og spildevandsbekendtgørelsens 5-7. Heri er det beskrevet at det er kommunalbestyrelsen der udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Med plan forstås således både en spildevandsplan eller et tillæg til spildevandsplanen. Gældende for begge planer er at de skal politisk behandling, hvorefter det skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

2 Herefter skal planen endelig tillæg til spildevandsplanen godkendes. Vedtagelsen af en spildevandsplan, eller tillæg dertil, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jævnfør miljøbeskyttelseslovens 32, punkt 7, stk Projektets omfang Kolonihaveprojekterne Haveforeningernes andel i kloakeringsprojektet omfatter etablering af kloakledninger for husspildevand i de 5 kolonihaveforeninger HF Hestholm(matriklerne 6 at, 6 bi, 6 bm, 13 s, 13 v og 13 ø Ballerup By, Pederstrup). HF Brøndgården (13r, 13 u 13 z og 13 æ Ballerup By, Pederstrup.), PF Godthåb (17d og 17 e Skovlunde By, Skovlunde.) A/H Hanevandsholm (9e, 9eb og 9iu, Skovlunde By Skovlunde.) Udvidelsen af OF Harrestrup (matrikel 5u Harrestrup BY, Herstedøster) Kloakeringen omfatter i alt 874 kolonihavelodder fordelt på de 5 kolonihaveforeninger.. Kloakeringen udføres såvidt muligt med gravitationsledninger fra de enkelte havelodder på kolonihavernes områder. Grundet haveforeningernes store arealer og de store terrænmæssige forskelle i kolonihaveforeningerne, kan det blive nødvendigt at pumpe dele af spildevandet via tryksatte ledninger. Forsyningsprojekterne Forsyning Ballerups andel af kloakeringsprojektet indebærer etablering af, et spildevandsstik pr. ejendom* fra hovedspildevandsledningen til de fire kolonihaveforeninger (Hestholm, Brøndgården Godthåb og Hanevadsholm) hvor hovedspildevandsledningen krydser foreningernes område. De kommende kolonihaver i OF Harrestrup bliver tilsluttet det eksisterende interne spildevandssystem i opland S57S, hvor Foreningen skal eftervises at det interne spildevandssystem kan aflede den øgede spildevandsmængde. Fra OF Harrestrup ledes spildevandet via pumper op til Forsyning Ballerups Hovedspildevandsledning. Fra haveforeningerne ledes spildevandet via Forsyning Ballerups hovedspildevandsledning til Spildevandscenter Avedøre, der renser spildevandet og udleder dette til Køge Bugt. *I spildevandstekniks forstand defineres en ejendom som værende et ejendomsnummer i BBR registeret. Hvilket vil sige at et ejendomsnummer kan bestå af flere matrikler.

3 4. Vandmængder Husspildevand Det må antages, at en kloakering af 4 Kolonihaveforeningerne og udvidelsen af OF Harrestrup Vænge vil medføre en øget anvendelse af haverne og en øget komfort ved indførelse af vand- og afløbsinstallationer i husene, at vandforbruget efter kloakering øges. Efter kloakeringen skal der betales vandafledningsbidrag til Forsyning Ballerup, hvorved den samlede m 3 - pris for vandforbrug og vandafledning vil stige, Dette vil være et incitament til at få kolonihaveejerne til at spare på brugen af drikkevandet, eksempelvis ved opsamling af regnvand til vanding af haverne i stedet for at benytte drikkevand til havevanding. Erfaringer fra kloakeringen af OF Harrestrup og Harrestrup Vænge, tilbage i 2001, viser at vandforbruget vil stige med et gennemsnit på ca. 3 5 m 3 /år/ haver. Hvis samme tendens bliver gældende i de 4 kolonihaveforeningers ca. 842 kolonihavelodder+de 32 nye kolonihaveri OF Harrestrup, vil vandforbruget stige med i størrelsesordnen m 3 pr. år til i alt m 3 /år. Dette svarer til en maksimal belastning på 128 m 3 /døgn, såfremt det antages, at alt vand ledes til kloak, og at vandforbruget fordeles ligeligt over 180 dage. Det samlede spildevand i oplandet til Spildevandscenter Avedøre fra Ballerup Kommune er i spildevandsplanen opgjort til m 3 /år. Tilslutningen af kolonihaveforeningerne vil således kunne betyde en maksimal merbelastning på ca. 0,90 % såfremt alt forbrugsvand ledes til kloak. Det vurderes således, at tilslutningen af kolonihaveforeningen ikke vil have særlig betydning for den samlede tilledning af spildevand til Spildevandscenter Avedøre. Regnvand Der etableres ikke afløbsledninger til håndtering af regnvand. Der sker ingen ændringer af den nuværende regnvandsafledning i området, hvor tag- og overfladevand nedsives i de enkelte kolonihaveforeninger. Regn og drænvand må således ikke tilsluttes det nye spildevandssystem, men skal fortsat håndteres lokalt. 5. Berørte ejendomme Hvorpå der allerede er pålagt en servitut for den eksisterende hovedspildevandsledning. HF Hestholm, (matriklerne 6 at, 6 bi, 6 bm, 13 s, 13 v og 13 ø Ballerup By, Pederstrup). ejet af NaturErhvervstyrelsen HF Brøndgården 13r, 13 u 13 z og 13 æ Ballerup By, Pederstrup.)ejer af NaturErhvervstyrelsen A/H Godthåb 17d og 17 e Skovlunde By, Skovlunde) ejet af Foreningen

4 A/H Hanevandsholm 9e, 9eb og 9iu, Skovlunde By Skovlunde. ejet af foreningen OF Harrestrup matrikel 5u Harrestrup BY, Herstedøster) ejet af foreningen Da hovedspildevandsledningen krydser de enkelte ejendomme forventes det ikke at der skal etableres spildevandsanlæg på tredjemands grund. 6. Tidsplan Efter behandlingen af forslaget til tillæg til spildevandsplanen, skal tillægget sendes i en offentlig høring på 8 uger, hvorefter tillægget kan vedtages endeligt. Forsyning Ballerups del af kloakprojektet forventes udført i 2013/2014. Anlægget af spildevandsstik er afhængig af hvornår haveforeningernes interne afløbsprojekt er klar og tilslutningsbrønd og kote er aftalt mellem Haveforeningen og Forsyning Ballerup. Tiden fra ansøgning til udførelse af spildevandstik forventes at tage 4 8 uger. Forsyning Ballerup forestår vedligeholdelsen af hovedspildevandsledningen samt spildevandsstikkene til de fire kolonihaveforeninger enten til skel eller inden for deklarationsbæltet, hvis hovedspildevandsledningen er beliggende på den pågældende haveforenings område. Kloakeringsprojekterne i kolonihaveforeningerne udføres som privat spildevandsanlæg og vil pågå frem til Tilslutningen af de enkelte havelodder sker efter principperne i Drejebogen for udviklingen af kolonihaverne i Ballerup Kommune, hvor havelodder med husspildevand tilsluttes med det samme. Samletanke kan bibeholdes såfremt foreningen tager beslutning om dette, mens kolonihavehuse uden egentligt husspildevand kan vente med at tilslutte sig haveforeningens interne husspildevandsystem til efter ejerskifte, eller til en af kolonihavebestyrelsen fastsat dato. Tilslutningen af kolonihaveforeningerne skal således senest været gennemført inden Økonomi: Opkrævningen af tilslutningsbidrag sker i henhold til betalingsvedtægten for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg, hvilket vil sige opkrævning efter reglerne om standardtilslutningsbidrag. For de kolonihaveforeningerne, der ansøger og får dispensation efter betalingsvedtægtens 4 stk. 8, opkræves der ikke normalt standardtilslutningsbidrag. I stedet opkræves et tilslutningsbidrag svarende til de faktiske omkostninger, som Forsyning Ballerup har i forbindelse med kloakeringen, herunder udgifter til rådgivningsbistand, landmåler, entreprenør etablering af spildevandstik m.v. Når der er etableret spildevandsstik til de enkelte kolonihaveforeninger og der foreligger anlægsregnskab, opkræves det beregnede tilslutningsbidrag af Forsyning Ballerup. Kloakeringsprojekterne for de 5 kolonihaveforeningers udføres som privat spildevandsanlæg, hvor alle anlægs- og vedligeholdelsesudgifter afholdes af haveforeningen.

5 Såfremt grundejerne ikke senest den 1. juli 2013 søger om og får dispensation fra standardtilslutningsbidraget hos Forsyning Ballerup, vil foreninger I stedet beregnes og opkræves standardtilslutningsbidraget ud fra reglerne for standardtilslutningsbidrag for erhverv i landzone, hvor det bebyggede areal og en fiktiv bebyggelsesprocent benyttes til at beregne et fiktivt grundareal, som herefter omregnes til at antal enheder. For kolonihaveforeningerne er der benyttet en fiktiv bebyggelsesprocent på 10 %. Standardtilslutningsbidragene opkræves hos grundejeren, så snart spildevandsstikkene er etableret 8. Miljøvurdering af projektet. Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24. september Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af væsentlig indvirkning på miljøet. Følgende er blevet vurderet. a) Planens formål er at tilvejebringe det retslige grundlag for, at haveforeningerne kan kloakere deres kolonihavelodder og derved i fremtiden kan aflede deres husspildevand til det almene spildevandssystem. b) Der vurderes, at der ikke er særlige områder som påvirkes af kloakeringen i haveforeningerne. c) Det vurderes at en kloakering vil bedre den fremtidige spildevandshåndtering i haveforeningen og derved sikre, at der ikke vil ske en væsentlig virkning på miljøet. d) Det vurderes at merforbruget af vand ikke vil have væsentlige påvirkninger på miljøet. e) Det vurderes at merforbruget af el i forbindelse med etablering af spildevandspumpestationer, ikke vil have væsentlige påvirkninger på miljøet. f) Der synes således ikke, at der vil være negative effekter af forslaget. På denne baggrund af vurderingen af de miljømæssige konsekvenser af Forslag til Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen, samt vurderingen der er opsummeret i nedenstående skema for miljøvurderinger i Ballerup Kommune, gennemføres der ikke en miljøvurdering af tillægget efter reglerne i Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer nr. 936 af 24. september Miljøscreening - i henhold til Bekendtgørelse nr. 936 af af Lov om miljøvurdering af planer og programmer af (inkl. Agenda 21 faktorer) Ballerup Kommune Dato 24.november 2012 Projektbeskrivelse Forslag Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen Kloakering aff af HF Hestholm, HF Brøndgården, PF Godthåb,

6 A/H Hanevadsholm samt Udvidelsen af OF Harrestrup Vænge. Sagsnummer Vedlagte bilag Resumé af planen eller programmets indhold Forslag Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen Kloakering aff af HF Hestholm, HF Brøndgården, A/H Godthåb, A/H Hanevadsholm samt Udvidelsen af OF Harrestrup - Har til hensigt at muliggøre en kloakering af haveforeningernes kolonihavelodder. dette vil sikre: Bedre beskyttelse af grundvandsressourcen Bedre håndtering af spildevand Generel bedre sikring af jord og grundvandskvaliteten i og omring haveforeningerne. Miljøvurderingspligt Ja Nej Bemærkninger Er planen omfattet af lovens 3 stk. 1.1 Er planen omfattet af lovens 3 stk. 1.2 Er planen omfattet af lovens 3 stk. 1.3 Er planen omfattet af lovens 3 stk. 2 Er planen omfattet af lovens 3 stk. 3 Berørte myndigheder Miljøstyrelsen Roskilde Ballerup Kommune Miljømyndigheden Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende forhold både i og uden for lokalplanområdet: Ingen betydning Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bør undersøges Udløser miljøvurdering Bemærkninger og begrundelser for vurderingerne

7 Bymiljø & landskab 1 Grønne områder; fredskov, park, græsarealer, støjvolde, stiforbindelser etc. 2 Landskabelig/byarkitektonisk værdi; bykerne, villaområde, landsby etc. 3 Skovrejsning/-nedlæggelse etc. 4 Kulturhistoriske forhold; kirkeområder, ældre/typiske, bevaringsværdige bygninger 5 Dyre- og planteliv; mangfoldighed, faunapassager, bynatur etc. 6 Fredning og naturbeskyttelseslinier; Skov og søfredningslinier etc. 7 Diverse x Da Den nye hovedspildevandsledning lægges i det eksisterende ledningstrace forventes der ikke at være væsentlige forhold der vil blive berørt af anlægsarbejdet. Der er dog i forbindelse, med forlængelsen af hovedspildevandsledningen taget højde for at der kan findes forhistoriske genstand. etableringen af spildevandsstik krydser ingen fredninger eller beskyttelseslinjer Forurening 8 Støjniveau; støj og vibrationer, maskin-, ventilations- og transportstøj samt støj fra børn. 9 Lys- og reflektionsgener; belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys etc. 10 Luftkvalitet; Støv, vanddamp, aerosoler, lugt etc. 11 Jord; forureningsklasser, jordbundsforhold etc. Det kan forventes at der i forbindelse med anlægsarbejdet i de enkelte haveforeninger kan være et vist forhøjet støj og vibrations niveau. Projektet indebærer en vis mængde overskudsjord, som skal bortskaffes eller genanvendes, Det forventes, at jorden ikke er forurenet, idet der her er tale om gammel landbrugsjord, hvor på, der ikke har været forurenende industrier eller lignende. 12 Grundvand; afstand til vandforsyning/boringer, indvindingsområder etc. Dele af områderne er placeret i kildepladszonen til Københavns Energis Kilder. Kloakering vil hindre nedsivning af miljøfremmede stoffer fra husspildevand til grundvandet. Projektet vil derfor have en væsentlig positiv virkning på kvaliteten af det grundvand, som nedsives fra området og dermed på det grundvandsreservoir, som ligger indenfor området.

8 13 Overfladevand; afledning til søer, åer, grøft og dræn. Risiko for spild med forurenende stoffer. En kloakering af kolonihaveforeningerne vil hindre, at afstrømning af husspildevand fra området påvirke oplandet til Råmose å. Projektet vil derfor have en væsentlig positiv virkning på kvaliteten af det vand, som strømmer til Råmose å. På grund af kolonihaveområdets begrænsede størrelse den positive påvirkning af selve vandløbet formodentlig være beskeden. 14 Eksisterende forurening; jordforurening, støjbelastning. 15 Samlet belastning i området; ovenstående underpunkter samlet set. 16 Diverse Det forventes ikke at finde jord der er væsentlig forurenede, da der her er tale om gammel landbrugsjord, hvor på der ikke har været forurenende industrier eller lignende. Det kan dog forventes at der haveforeninger Godthåb og Hanevadsholm kan forventes at foreninger finder lettere forurenet jord, idet at der før etableringen af kolonihaverne her, har været kørt fyldjord på områderne. Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende faktorer både i og uden for lokalplanområdet: Ikke relevant Ikke væsentlig Indgår allerede Bør undersøges Udløser MV Ressourceanvendelse 17 Arealforbrug; udlæg i forhold til strategier og visioner. 18 Energiforbrug; opførelse, drift etc. 19 Vandforbrug; kapacitet, bortledning, recirkulation etc. 20 Produkter, materialer, råstoffer; bæredygtighed, levetid, aldring etc. 21 Affald, genanvendelse; restprodukter, sortering, genbrug, etc. En kloakering af Haveforeningerne vil ikke give anledninger til væsentlige ændringer. Grundet kloakerings projektets størrelser kan det ikke udelukkes, at der skal etableres pumpestationer i området der vil give anledning til øgede strømforbrug. Dog vurderes dette energiforbrug ikke at være af væsentlig størrelsesordnen Det forventes at kloakeringsprojektet vil betyde et mindre merforbrug af vand i Haveforeningerne. Dog vil dette ikke give problemer. Projektet genererer ikke affald, bortset fra en vis mængde overskudsjord, som skal bortskaffes eller genanvendes, Det forventes at jorden ikke er forurenet, idet der her er tale om gammel landbrugsjord, hvor på der ikke har været forurenende industrier eller lignende.

9 22 Diverse Befolkning og sikkerhed 23 Demografi og socioøkonomiske forhold; arbejdspladser, omsætning, bosætning og skattegrundlag etc.. 24 Arbejdsmiljø; hensyn, sikkerhed, beskyttelse. 25 Svage grupper; adgangs-, og parkeringsforhold, blindeudstyr etc. 26 Risikoforhold såsom brand, eksplosion, giftpåvirkning o.l.; afstande, hensyn etc. 27 Skyggevirkninger og øvrige naboforhold; nærhed, udsigt, indblik, lysindfald etc. 28 Diverse Trafik 29 Sikkerhed og tryghed; trafiksikkerhed, oversigt, hastighed og oplevelse af tryghed etc.. 30 Energiforbrug; ændringer i forbrug, effektivisering af drift etc. 31 Trafikmønstre; trafikmængder, transportbehov, fordeling mellem typer af trafikanter etc. 32 Støj; ændring af støjbelastning, hensyn til omkringboende, hvordan forebygges og begrænses etc. 33 Diverse Andet Miljøvurdering? JA NEJ Bemærkninger

10 Projektet indebærer, at nedsivningen af husholdningsspildevand ophører. Dette vil have positive virkninger på grund- og overfladevand i området. Der er derfor ikke anledning til at gennemføre en miljøvurdering. 9. kort over området Tillæg nr. 7 til spildevandsplan Kloakeringen af HF Hestholm(opland B15.2S), HF Brøndgården (opland B15.1S), Udvidelsen af OF Harrestrup oplands57s

11 PF Godthåb, A/H Hanevadsholm

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere