Studie i effekter af den kommunikative brandforebyggelse via brandsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie i effekter af den kommunikative brandforebyggelse via brandsyn"

Transkript

1 Ansøgning til Ph.d. Stipedium Henriette van Wylich-Muxoll. Studie i effekter af den kommunikative brandforebyggelse via brandsyn Formål Brandsyn er en central indsats i den generelle brandforebyggelse. Der foretages i Danmark hvert år brandsyn, fordelt på 11 kategorier af offentlige institutioner og små og store private virksomheder. Der bruges altså et betragteligt antal årsværk på området, hvorfor det er hensigtsmæssigt at undersøge de afledte effekter af denne procedure. Brandsynets primære formål er at kontrollere, at alle brandsikringsforanstaltninger overholdes for at sikre mod ulykker; et andet væsentligt aspekt i tilsynssituationen er formidling, rådgivning og motivering i forhold til den/de ansvarlige (se Beredskabsinfo). Tilsynssituationen og især den tilsynsførendes forvaltning af bemyndigelsen vil være analysegenstand for dette studie. Dette fordi jeg antager, at tilsynssituationen fungerer som et væsentligt grundlag og udgangspunkt for styrkelse af samarbejdet og al fremadrettet kommunikation mellem myndigheden/tilsynsførende og den tilsynsførte. Med studiet ønsker jeg at bidrage med forskningsbaseret viden, der vil føre til konkrete anvisninger til brug for optimering af tilsynssituationens kommunikative og samarbejdsmæssige potentiale. Resultaterne skal bidrage til Beredskabsstyrelsens igangværende arbejde vedrørende en effektivisering af brandsynsområdet (se rapport fra Redningsberedskabets Strukturudvalg). Studiets analysegenstand og empiriske fundament vil være brandsynssituationen for to af myndighedens målgrupper i to eller flere kommuner. Analysens primære fokus vil være på den tilsynsførende myndighed (og den tilsynsførende), fordi den som opsøgende instans har ansvaret for brandsynssituationens rammer. Jeg ønsker at få viden om den tilsynsførendes formidlingsform, kommunikative praksis, sensitivitet overfor den tilsynsførte og samarbejdsvillighed. Analysens formål er at afdække tilsynsførendes meningsstrukturering og oplevelse af handlingsrum, såvel som at afdække gensidigheden mellem myndigheden og tilsynsførende for at kunne forklare, hvilke betydninger disse faktorer har for kommunikationen og interaktionen. Undersøgelsens sekundære fo-

2 kus vil være på målgruppernes oplevelse af situationen og de kommunikative praksisser. På denne baggrund lyder min problemformulering: Hvilke variabler er i spil i brandsynssituationen, og hvilken betydning har de for kommunikationsprocesserne? Hvad er effekterne heraf? Er der et uudnyttet potentiale for formidling og samarbejde i brandsynssituationen? Baggrund I rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg nævnes, at der ikke er konkret viden om, hvorvidt brandsyn virker. Tilsynet giver kun et øjebliksbillede af brandobjektet og de ansvarliges håndtering af gældende regler. Amerikansk forskning viser, at der er en forebyggende effekt ved at gennemfører systematiske brandsyn hos kommercielle brandobjekter; denne konklusion beror på en sammenligning af brandstatistikker for byer der praktiserer, og byer der ikke praktiserer, årlige brandtilsyn (Garison: 2009:31) Det nævnes, at oplysning, uddannelse og synlighed via brandsyn har en vis betydning for den gennerelle indsats (Garison:10 og Vanlandingham:2006:3), men der henvises ikke til konkrete forskningsresultater. Forskning indenfor dette projekts område, selve brandsynssituationen, er sparsomt. Der foreligger een rapport: Sikkerhed og tryghed af Birgitte Ravn Olsen (2004). Rapporten er en undersøgelse af, hvordan brandsynssituationen opleves af de tilsynsførte i Roskilde Kommune. I rapporten konkluderes det, at de tilsynsførte ofte oplever den tilsynsførende som en autoritet; at den tilsynsførende tager kontrol over situationen og dermed også signalerer, at de tager ansvaret; at det er en udfordring, at den tilsynsførende har rollen som både kontrollør og rådgiver, og at de tilsynsførte oplever, at der ikke er plads i tilsynsforløbet til at tage deres praktiske arbejdsforhold i betragtning. I rapporten påpeges også, at der kan skelnes mellem offentlige institutioner og private virksomheder: de ansvarshavende i offentlige institutioner er generelt mere samarbejdsvillige og positivt indstillede end i private virksomheder. Eftersom dette projekt har tilsynssituationen i fokus, kan jeg hente viden genereret fra undersøgelser af andre tilsynsmyndigheder. På baggrund af rapporten Udgifter og arbejdstilsyn af Poul Bitsch Olsen (1990) og ph.d. afhandlingen Dialogens Pris. Uformelle spilleregler, ressourceasymmetri og forskelsbehandling i offentligt tilsyn af Mette Lehmann Nielsen (2002) kan jeg udlede, at den 2

3 tilsynsførendes tilgang til institutionen eller virksomheden spiller en rolle i tilsynssituationen. Bisch Olsen konkluderer, at den tilsynsførendes strategi afspejler sig i virksomhedens udgifter til sikring af arbejdsmiljø. Lehmann Nielsen konkluderer, at offentlige institutioner og store virksomheder til tider har mulighed for at skabe en forhandlingssituation, til forskel fra små og mindre virksomheder. Udfaldet er altså aktørafhængigt. Et andet spændingsfelt i tilsynssituationen er forholdet mellem myndigheden og det individ, som repræsenterer den. Inden for sociologisk ny-institutionalisme hævdes det, at institutioner definerer roller, giver mening og former valg og mål. Derved stjæler institutioner aktørrollen fra individet muligheden for, at institution og individ gensidigt kan påvirke hinanden (Lehmann:17, se også March/Olsen). Dette perspektiv er særligt interessant i kommunikative sammenhænge, da en regelret og ufleksibel kommunikationsform som står alene kan virke dræbende for det ønskede samarbejde og motiveringen af tilsynsførte. Der foreligger en del litteratur vedrørende tilsynsførendes strategier, eksempelvis rapporten Reconsidering Styles of Regulatory Enforcement: Patterns in Danish Agro-Environmental Inspection af May & Winther (2000), hvori der baseret på tidligere studier (se Gormely, Kagan og Hutter) skelnes mellem tre typer af tilsynsførende accommodative enforcers, flexible enforcers og legalistic enforcers og mellem enforcement-style og enforcement-actions. Et andet studie undersøger i hvor høj grad disse faktorer påvirker den tilsynsførendes enforcement-actions : holdning til tilsynsområdet, arbejdsglæde, regelrethed og tidligere uddannelse (se Hegde: 1988). Faktorerne kan blive relevante for dette studies analyse af den tilsynsførendes tilgang til og håndtering af tilsynssituationen. Hertil kommer antagelsen om, at der er tendens til manglende professionalisme på de tilsynsområder, som sjældent får offentlighedens bevågenhed, hvilket bevirker, at der opstår et tomrum, som udfyldes af individuelle tilbøjeligheder (Gormley: 1998:364) Der er altså flere variabler i spil i tilsynssituationen og derfor også flere udfaldsmuligheder. Hvis variablerne kan korrigeres med henblik på at opnå et bestemt mål, betyder det, at tilsynssituationen også kan ses som et mulighedsrum for myndigheden. Et mulighedsrum som dette studie vil undersøge/analysere med fokus på, hvordan myndigheden afspejles i tilsynsførende/situationen, den tilsynsførendes bevæggrunde og oplevelse af handlingsrum og interaktionen og de kommunikative praksisser/processer der er i spil. 3

4 Teoretisk ramme For at afdække analysefelterne vil jeg trække på flere forskningstraditioner. Den overordnede ramme vil være Niklas Luhmanns systemteori suppleret med enkelte forklaringsmodeller fra sociologisk ny-institutionalisme. Jeg vil muligvis også inddrage (social)konstruktivisme, fordi den kan supplere systemteorien indenfor feltet interaktioner. Luhmanns systemteori er en universalteori og anvendes flere områder. Jeg kan derfor også bruge Luhmann på det pædagogiske felt, og hvis det viser det sig nødvendigt at afdække barrierer i de ydre organisatoriske strukturer. Fordelen ved Luhmanns systemteori er, at den er deskriptiv og dermed kan bidrage med en dybdegående analyse af, hvordan et system fungerer, som vedbliver med at være forankret i en virkelighed (Appel Nissen:3). Metoden til at få indsigt sker gennem iagttagelse og analyse af kommunikation fordi kommunikation, ifølge systemteorien, er det eneste, vi kan iagttage. Analyser af kommunikation vedrørende brandsynssituationen kan pege på de barrierer og begrænsninger som er knyttet til tilsynssituationen og udpege funktionelle ækvivalenter indenfor systemet/tilsynsførende; m.a.o. at der kan findes løsninger inden for systemet selv. På denne måde kan jeg koble studiets fremadrettede handlingsanvisninger til undersøgelsens analyse og dermed forankre anvisningerne i det, der er, så de ikke opleves som udefrakommende abstraktioner, men i stedet fungerer som korrektioner af den foreliggende praksis. Afhængig af konklusionerne på studiets analyser vil jeg muligvis skulle inddrage andre relevante kommunikationsteorier. Det kunne også blive relevant at inddrage teorier fra voksenpædagogikken. Metodeovervejelser Det indledende arbejde vil bestå i at indhente statistiske oplysninger fra de lande, vi kan sammenligne os med, for at kunne supplere de noget mangelfulde danske statistikker. Jeg mener, at der på baggrund af de foreliggende forskningsresultater er grund til at skelne mellem offentlige institutioner og private virksomheder, og at der derfor er belæg for at vælge undersøgelsens to målgrupper med afsæt i denne skelnen. Jeg vil på baggrund af en gennemgang af synsrapporter og i samarbejde med Beredskabsstyrelsen endeligt fastlægge målgrupperne og hvilke kommuner der skal være genstand for undersøgelsens empiriske grundlag. 4

5 Studiets empiri vil jeg basere på observationer, kvalitative interviews, en kvantitativ undersøgelse og eventuelt tekster (eksempelvis uddannelsesmateriale). Observationer giver viden om aktørerne/systemerne, interaktionsfrekvenser, meningsstrukturer og meningsdannelser (Järvin, Mik-Meyer: 97). Formålet med projektets observationer er at indhente viden om procedure, kommunikationspraksisser, tilsynsadfærd og tilsynsførtes tilkobling til kommunikationssystemet. Data fra observationerne vil indgå i projektets analyser og vil samtidig fungere som research til forberedelse af de kvalitative interviews. Kvalitative interviews med tilsynsførende skal generere de data som via analyserne skal give viden om den tilsynsførendes forvaltning af sin position, kodificering, meningsstrukturering og selektionshorisont. Jeg ønsker samtidig at afdække det (gensidige) forhold mellem tilsynsførende og myndighed og betydningen heraf. Med form- og semantikanalyser kan jeg udpege såvel tematikker/skjulte tematikker som begreber og deres modsætning og på den måde afdække den meningsstrukturering, som gør sig gældende for tilsynsførende i situationen (se Almlund, 2001). Den kvantitative undersøgelse af tilsynsførendes strategier vil jeg basere på indhentet viden fra de kvalitative interviews med tilsynsførende og den foreliggende forskning på området, eksempelvis May & Winther s kategorier for tilsynsstrategier. Formålet er at få et bredere vidensgrundlag og dermed en verificering eller mulig korrektion af væsentlige tematikker (Olsen, 1998). Kvalitative interviews med målgrupperne skal afdække på hvilke måde målgrupperne kan karakteriseres som system og med hvilke karakteristika, såvel som deres oplevelse af tilsynssituationen og deres mulighed for/villighed til at knytte an til tilsynssituationen og den tilsynsførendes kommunikation. Forventninger til projektet Studiet vil bidrage til Beredskabsstyrelsen med konkrete anvisninger til optimering af den kommunikative praksis for brandsyn. Projektets akademiske bidrag er en dybdegående analyse af tilsynssituationen, tilsynsførendes forvaltning heraf samt den kommunikative praksis viden der kan perspektiveres til andre tilsynsmyndigheden. 5

6 Kandidaten Cand. Comm., Roskilde Universitet, 2013 Speciale: Nye Krige nye kompetancer. Mit speciale er en analyse af udsendte soldaters eksterne kommunikationsopgaver som beskrevet fra politisk side, en filosofiteoretisk beskrivelse af opgavernes substantielle indhold og en analyse af de udsendtes forståelse af deres opgaver og af deres begrebsapparat på området. Specialet gav mig gode erfaringer med at arbejde i krydsfeltet mellem teori og praksis og i at samarbejde med en større organisation. Opslaget fra Beredskabsstyrelsen motiverer mig, fordi projektet lægger op til konkrete analyser og konkrete resultater og dermed en kobling mellem teori og praksis. Kontaktoplysninger: Henriette van Wylich-Muxoll Bredgade 63 A, 4 tv 1260 København K Mobil: Referencer Almlund, Pernille og Nina Blom Andersen (2011). Fra metateori til kommunikation. København: Hans Reitzel. BEREDSKABSINFO. Næsten alle brandsyn blev gennemført i JUNI 2014 Bjerg, Ole (2000). Hvordan er systemteorien mulig? Dansk Sociologi 2 (pp.66-79). Garison, Philip Steven (2009). Examining the Value of Fire Prevention. Inspections in Commercial Occupancies. Ohio. University of Cincinnati. Gormley, William T(1998). Regulatory enforcement Styles. Political Research Quarterly, Vol. 2, June (pp ). Hegde, David M., Donald C. Menzel, Gorge H. Williams (1988). Regulatory Attitudes and Behavior. The Western Political Quarterly, Vol. 41 No. 2 June (pp ). 6

7 Hutter, Brigdet M. (1989). Variations in Regulaatory Enforcement Styles). Law & Policy 11 (pp ). Järvinen, Magretha, Nanna Mik- Meyer (2005). Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København. Forfatterne og Hans Reitzel. Kagan, Robert A. Regulatory Enforcement (1994). In Handbook of Regulation and Admimistrative Law, redigeret af D. H. Rosenbloom & R. D. Schwartz. New York. Marcel Decker. March, James, Jonathan P. Olsen (1989). Rediscovering institutions. The Oganizational basis of politics. New York, Free Press. May, Peter J. Søren Winther (2000). Reconcidering Styles of Regulatory Enforcement: Patterns in Danish Agro-Environmental Inspection Law & Policy, Vol. 22, No. 2, April. Nissen, Appel Maria (2010) Anvendelse af Luhmanns systemteori i analysen og udvikling af socialt arbejdes refleksion og selvbeskrivelse. Systemteori i anvendelse. Århus Universitet, Center for Sociologiske studier. Olsen, Henning (1998). Tallenes talende tavshed. Måleproblemer I surveyundersøgelser. Akademisk Forlag. Olsen Ravn, Birgitte (2004). Sikkerhed og tryghed i Øresundsregionen. Komparativanalyse (pp.7-10). Thyssen, Ole (2012). Det filosofiske blik. København. Informations Forlag. Vanlandingham, John A. (2006) Developing an Effective Fire Inspection Program. Pensylvania. Chambersburg Fire Department. Rasch, William (2002). Theories of Distintion. Rediscovering the Descriptions of Modernity. Standford. University Press. Redningsberedskabets Strukturudvalg (2014). Målrettet og forstærket samarbejde om brandforebyggelse og robusthed mv. Åkerstrøm Andersen, Niels (1999). Diskursive analysestrategier. Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. Frederiksberg. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 7

8 Anden læst litteratur Almlund, Pernille (2008). Når Pierre Bourdieu og Niklas Luhmann spiller duet. Paper til: The 24th conference of the nordic sociological association, University of Aarhus. Fuglsang, Lars, Peter Haugedorn-Rasmussen, Poul Bitsch Olsen (2007). Teknikker i samfundsvidenskaben. København. Roskilde Universitetsforlag Halkier, Bente, (2009). Fokusgrupper. København. Samfundslitteratur, Kvale, Steinar (1994). InterView. En introduktion til det kvalitativforskningsinterview. København. Hans Reitzels, Kvale, Steinar, Svend Brinkmann (2009) Interview. København. Hans Reitzel. Luhmann, Niklas (2000). Sociale systemer. Hans Reitzel, København. Mule, Rosa (1999). New Institutionalism: Distilling some Hard Core Proppositions in the Works of Williamson and March and Olsen. Polictical Studies Association. Oxford. (pp ) Olsen, Henning (2002). Kvalitative kvaler. København. Akademisk Forlag. Olsen, Henning (2003). Kvalitative analysestrategier og kvalitetssikring. Tidsskriftet Sociologisk forskning Vol. 40 Nr. 1. ng/nb31/artikel.nyhedsbrv.pdf Paulsen, Michael, Lars Qvortrup (2007). Luhmann og dannelse. Unge Pædagogers serie nr. B 93. Rasmussen, Jens (2002). Luhmann anvendt, Visionen om forebyggelse et fornuftigt projekt? Unge Pædagogers serie nr. B 69. 8

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige Basisstudie, hus 19.1 og 22.1, forår 2010.

employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige Basisstudie, hus 19.1 og 22.1, forår 2010. employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Anders Ravn Ask Hovmand Sørensen Emil Jacobsen Michael Skibsted Nielsen Rasmus Ulrik Gehrke Simon Buhl Villaume Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI Indholdsfortegnelse PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE METODE DEN KVALITATIVE METODE FOKUSGRUPPEINTERVIEW REFLEKSIONER OVER FOKUSGRUPPEINTERVIEWET

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Er corporate branding relevant for offentlige organisationer?

Er corporate branding relevant for offentlige organisationer? Masterafhandling MPA uddannelsen Copenhagen Business School, CBS Januar 2012 Er corporate branding relevant for offentlige organisationer? Lisbeth Jensen Morten Rosenkrantz de Neergaard Vejleder: Mads

Læs mere

Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder

Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder Første udkast Søren Voxted, Rikke Voergård-Olesen og Loa Gottlieb Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet

Læs mere

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet:

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: 26.4.2010 Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening - En undersøgelse af hvorfor socialpædagogernes tillidsrepræsentanter forlader tillidshvervet Projektgruppe: Mikkel Feldstedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

En oversigt over litteratur der beskriver virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Forprojekt udarbejdet til Beskæftigelsesministeriet

En oversigt over litteratur der beskriver virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Forprojekt udarbejdet til Beskæftigelsesministeriet En oversigt over litteratur der beskriver virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Forprojekt udarbejdet til Beskæftigelsesministeriet April 2010 Virkemidler i Arbejdsmiljøarbejdet Rapporten er udarbejdet af:

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Susan Tetler og Lotte Hedegaard Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer Institut for Uddannelse

Læs mere

OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE

OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE Et studie af Forandringskompasset på børne-og ungeområdet i Socialforvaltningen, Københavns Kommune SIGNE EMILIE BECH CHRISTENSEN Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen Susan Tetler Lotte Hedegaard-Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode - i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Vi er alle i samme båd eller er vi?

Vi er alle i samme båd eller er vi? Vi er alle i samme båd eller er vi? En undersøgelse af PLS hverveindsats rettet mod nystartede pædagogstuderende Integreret speciale i Kommunikation & Dansk Af Søren Pontoppidan Under vejledning af: Sanne

Læs mere

Nye opgaver nye kompetencer En analyse af Forsvarets nye opgavers karakter og kompetencekrav

Nye opgaver nye kompetencer En analyse af Forsvarets nye opgavers karakter og kompetencekrav Nye opgaver nye kompetencer En analyse af Forsvarets nye opgavers karakter og kompetencekrav Et integreret speciale i fagene filosofi og kommunikation af Henriette van Wylich Muxoll. Roskilde Universitet

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Corporate Branding - Millioner eller illusioner?

Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Udarbejdet af: Britt Kastbjerg Jensen Cecilie A. Mérie Muus Jonas Kjær Mikkel Toft-Olsen Rikke Juul Hansen Vejleder: John Storm Pedersen Virksomhedsstudier,

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere