Dairy Management System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dairy Management System"

Transkript

1 Dairy Management System Oplæg til systembeskrivelse Indholdsfortegnelse Indledning...1 Overordnet systembeskrivelse...1 Systemudvikling og implementering...3 Forudsætninger, afklaringer og begrænsninger...5 Bilag I Dataopsamling, parametre (oplæg)...7 Bilag II Grafer & Trends samt Rapporter (oplæg)...9 Indledning Dette dokument indeholder et oplæg til beskrivelse af et system til drift og optimering af mejerianlæg målrettet mindre mejerivirksomheder i Danmark. Den grundlæggende idé er at give en simpel og sikker opsamling af relevante produktionstal, analyseresultater samt miljødata for det enkelte driftsted for udfra disse at skabe overblik over hvor der kan ske optimering i forhold til produktion, kvalitet, miljø, samt lov- og kunde-krav. Systemet kan udfra de opsamlede data danne rapporter til brug internt på mejeriet samt overfor myndigheder og kunder. Systemet kan udvides til at sikre fuld sporbarhed fra de enkelte leverandører til det færdige produkt. Yderligere kan systemet give mulighed for udtræk af anonymiserede branche-nøgletal til Mejeriforeningen. Overordnet systembeskrivelse Systemet er en Web-løsning, som tilgåes via en browser fra Brugerens lokale PC eller smartphone/tablet. På forsiden indtastes brugernavn og adgangskode som log-in inden der gives adgang til systemet. Efter log-ind på systemet bliver brugeren præsenteret for valg i henhold til sine rettigheder. Et velkomst-billede kunne se ud som følger: Dairy Management System V Side 1 af 10

2 Figur 1 Eksempel på velkomst-billede Fra velkomstbilledet vil der være tre hovedpunkter; Data, Grafer og Trends samt Rapporter. Der skal yderligere være et direkte link til Branchekode (eksternt system). Adgang til administrative funktioner vil være tilgængelig, hvis brugeren har rettigheder til disse. Under de forskellige underpunkter til Data ligger funktioner til indtastning eller indlæsning af dataparametre (se særskilt afsnit omkring Dataopsamling). Under Grafer og Trends vil der være direkte adgang til forskellige typer af grafer og visualiseriger af de indsamlede data-parametre, samt adgang til at udlæse disse til brug i andre systemer. Under Rapporter er der adgang til en række foruddefinerede rapporter. Vælges f.eks. Grafer Miljødata Vandforbrug kunne der blive vist et billede som kunne se ud som følger: Figur 1 Eksempel på graf/trend visning Dairy Management System V Side 2 af 10

3 Hvert driftsted har en eller flere administratorer, som har mulighed for at oprette nye brugere og tildele rettigheder, vælge hvilke parametre som skal registreres, samt oprette alarmer. Systemets brugere skal kunne vælge mellem Dansk og Engelsk som sprog. Dataopsamling, formater og parametre Der skal kunne opsamles en lang række parametre for produktionen på det enkelte driftsted. Indtastning af data skal foregå så simpelt og intuitivt som muligt for de enkelte brugere til systemet, afhængig af hvor i processen de arbejder (f.eks. indvejning, produktion, laboratorium, opskæring og pakkeri). Et oplæg til parametre kan ses i Bilag I. Det skal kunne vælges for det enkelte driftsted hvilke parametre som er relevante for dem, og derefter kun give adgang til disse. Det skal være muligt at tilføje parametre uden programændringer. Parametre som opsamles kan enten have eksakte værdier (tal + enhed), foruddefinerede intervaller (f.eks. < 10 / g ) eller faste tekster (f.eks. Negativ, Ikke påvist ). Der skal kunne tilknyttes bemærkning til de enkelte målinger (f.eks. for lidt prøve ). Der skal kunne tilknyttes dokumenter som reference (f.eks. PDF fil med analyseresultater fra Eurofins og andre) med angivelse af eksempelvis prøveudtagningsdato. Det skal undersøges hvor det er muligt og relevant at foretage integration til dataopsamlere. Grafer & Trends Der skal være nem og overskuelig adgang til at få vist en række grafer/trends for det enkelte driftsted på baggrund af de opsamlede data. Det skal kunne vælges for det enkelte driftsted hvilke grafer som er relevante udfra hvilke data-parametre som opsamles, samt hvilke brugere som har adgang hertil. Et oplæg til hvilke grafer og rapporter der skal kunne dannes kan ses i Bilag II. I det endelige system skal der, til en vis grad, være mulighed for at tilføje grafer/rapporter uden programændringer. Alarmer og notifikationer Administratorer kan oprette alarmer og notifikationer for parametre, f.eks ved (gentagen) overskridelse af grænseværdier, manglende data m.m. Disse beskeder sendes til de valgte brugere via eller SMS. Når en bruger er på ferie skal det være simpelt at omstille til anden/andre modtagere i mellemtiden. Systemudvikling og implementering Projektet tænkes udviklet som et agilt it-projekt (i stil med Digitaliseringsstyrelsens K03, blot Dairy Management System V Side 3 af 10

4 stærkt forenklet), hvor der meget hurtigt etableres et kørende system med begræset funktionalitet, som udbygges for hver release. Dette kræver aftale med minimum to driftsteder, som vil indgå i et tæt udviklings- og pilottestsamarbejde helt fra starten hvor de får adgang til, og giver feedback på, de enkelte releases efterhånden som udviklingen af systemet skrider frem. Dette er med til at sikre systemet løbende tilpasses så det bedst muligt understøtter behov og arbejdsgange. De medvirkende driftsteder forventes således at tage systemet i brug fra første del-release. Gennem udviklingsforløbet vil der blive idriftsat nye releases på 2-4 ugers basis, ligesom fejlrettelser udbedres og lægges på driftssystemet snarest muligt efter indrapportering. Al udvikling sker med grundige tests af både den bagvedliggende funktionalitet samt de konkrete brugerfunktioner for at sikre en høj kvalitet, stor driftsikkerhed samt minimale vedligeholdelsesomkostninger for det endelige system. Installation og undervisning Da systemet er web-baseret kræves der ikke nogen lokal installation. Ved mulig smartphone app, vil der dog skulle vælges og installeres app fra den respektive app-store (Apple/Google). Systemet skal i daglig brug være så simpelt at anvende, at det ikke må kræve mere end en kort introduktion. Til visse administrative funktioner, samt ved oprettelse af det enkelte driftsted skal påberegnes et kort undervisning og igangsætning (forventet ca. ½-1 dag), ligesom der skal være hjælpefunktion på de enkelte skærmbilleder. Opsætning af systemet med relevante parametre m.v. for det enkelte driftsted forventes, afhængig af omfang, at kræve 1-3 dages forberedelse fra leverandøren. Teknologivalg Systemet skal leveres som en WEB-løsning hvor brugere på det enkelte driftsted logger på med personligt brugernavn og password via en browser. Valg af hostingcenter, servere, database og udviklingsmiljø er op til leverandøren af systemet. Sikkerhed Al adgang til systemet sker via sikker, krypteret forbindelse (https), samt log-in med personligt brugernavn/adgangskode. Serverne systemet kører på sikres bedst muligt imod uautoriseret adgang og holdes opdateret med nyeste sikkerheds-rettelser. Serverne vil være placeret indenfor EU i et større datacenter. Der vil som minimum foretages daglig backup af alle data. Support, fejlrettelser m.v. Der forventes indgåelse af en driftsaftale (hosting, backup m.v.) løbende over 3-8 år. Der vil i Dairy Management System V Side 4 af 10

5 denne periode ske fejlrettelser samt implementering af yderligere funktionalitet efter aftale. Der forventes en oppetid >99,5%. Rettigheder Driftstedet har ejerskab af sine data, og skal have mulighed for at få komplet udtræk af sine data. Der skal være mulighed for udtræk af anonyme branche-nøgletal til Mejeriforeningen. Rettigheder til det færdigudviklede system skal defineres nærmere. Forudsætninger, afklaringer og begrænsninger Forudsætninger Der skal være aftale med mindst to mindre driftssteder, som er med under udviklingsfase og pilottest for at sikre størst mulig anvendelighed, herunder understøttelse af arbejdsgange og brugervenlighed. Hvert driftsted skal bidrage med en eller to kontaktpersoner til hurtig afklaring af spørgsmål som fremkommer under udviklingen. Det forventes at 5-12 mejerier er med fra første version af systemet går endeligt i drift. Fra branchens side bør der defineres rapport-skabeloner til Grønt regnskab og Egenkontrolrapport m.fl. Tilvalg/muligheder Der er en række mulige udvidelser til systemet, som kan medtages under eller efter første version, eksempler til udvidelser kunne være: Dataindtastning/-opsamling i browser (laptop eller ipad) for aflæsningspunkter på steder uden netadgang, til senere synkronisering med server når netforbindelse genetableres. Dataopsamling via kamera med QR-/stregkode på måler. Integration til et antal forskellige dataloggere m.v. Sporbarhed skal der registreres helt ned på process-linie/batch eller analyse-dato? Skal der registreres på enkelt-tanke (temperatur m.v.; sporbarhed)? - d.o. for process-linier (batch; driftstid/reparationer/sporbarhed)? Recept indlæsning af recept med mulighed for check af indrapporterede parametre (f.eks. temperatur, tid, vandmængde) imod recept/skabelon samt markering af afvigelser? Smartphone APP (iphone/ipad, Android) til dataopsamling og visning af grafer/trends. Yderligere sprog udover Dansk og Engelsk. Dairy Management System V Side 5 af 10

6 Afklaringer Der vil undervejs komme en række punkter til afklaring; nedenstående er starten på en sådan liste. Alarmer; hvad/hvor/hvornår/hvor ofte, SMS/ eller anden protokol? Automatisk dataopsamling; hvilke måler-typer kan/skal understøttes? Bruger-rettigheder; hvem på det enkelte driftsted har rettigheder til hvad, og på hvilket niveau (indrapportering af hvilke data, visning af hvilke grafer/trends og rapporter)? Er det muligt og relevant at indsætte link direkte til specifikke sektioner i Branchekode eller anden lovgivning eller standard (f.eks. IFS standard)? Begrænsninger Der vil nødvendigvis blive en afgrænsning af hvad løsningen kommer til at indeholde. Nedenstående liste er under udarbejdelse og således ikke udtømmende. Automatisk dataopsamling fra dataloggere/målere (hvilke, omfang; se afklaringer). Ingen dataudveksling med SAP. Understøttelse begrænset til moderne browsere (Internet Explorer 9+, Firefox 4+, Google Chrome 19+, Safari 6/7). Versionering Version Dato Af Bemærkning 0.1 Juni 2014 Lars Høg Første udkast 0.2 December 2014 Lars Høg Revideret illustrationer Kontaktinfomation KaLae v/lars Høg Telefon: Dairy Management System V Side 6 af 10

7 Bilag I Dataopsamling, parametre (oplæg) I det nedenstående beskrives en ikke udtømmende liste af parametre som skal kunne registreres i systemet. Det enkelte driftsted skal kunne vælge hvilke sektioner og parametre herunder som er relevant for dem. Produktionsdata Mælkemængde [kg], Fedt%, Protein%, Skummetmælk, Fløde, Valle [kg] Halvfabrikata og Færdigvare [kg] (for ost før hhv. efter saltning eller modning) Temperatur; Silotanke, Pasteurisering, Hensætning, Syrning, Eftervarmning, Kølelager, m.v. (enkelt-målinger eller kontinuerte fra dataopsamlere?) Kemiske analyser Tørstof/vand%, Fedt%, Protein, Laktose, Salt, ph, Phospotase-test (prøveudtagning eller inline målinger m/integration til analyseudstyr) Mikrobiologi Total-kim, Coliforme, E-coli, Fremmed-kim, Thermofile, Thermoresistente, Gær, Skimmel, Egenkontrol (Salmonella, Listeria, Koagulase-positive staffylokokker, Bacillus Cereus), m.v. Hjælpestoffer og kemikalier Miljø Salt, Krydderier, Emballage, Rengøringskemikalier, Spildevandskemikalier Vand ind (hoved-/detail-målere), Prøver, PDF med vandanalyse El (hoved-/bi-målere); VE; Solceller Varme; Fjernvarme; VE, Solvarme/Jordvarme etc.; Naturgas; Biogas; Olie Transport; Kørte km; Diesel [l] (indvejning og/eller distribution) Spildevand; Mængde [m3], COD, BI5, Kvælstof; (del-målere, f.eks. hvis forbehandling), PDF fra spildevandsselskab Affaldsmængde; Pap/plast/glas/olie/batterier/elektronik/... (skal afklares) [kg], PDF fra renovationsselskab Dairy Management System V Side 7 af 10

8 Afvigelser og tilbagetrækninger Re-klassifikation (evt. smelt) Hjemkaldelse fra markedet Tilbagetrækning fra forbrugere Arbejdsmiljø Tilløb til arbejdsulykke Ulykke uden fravær Ulykke med fravær, herunder antal timers fravær Evt. antal arbejdstimer Dairy Management System V Side 8 af 10

9 Bilag II Grafer & Trends samt Rapporter (oplæg) I det nedenstående listes eksempler på hvilke grafer/trends samt rapporter der kunne dannes på baggrund af de opsamlede data. Listen er ment som et oplæg, og er således ikke udtømmende. Det enkelte driftsted skal kunne udvælge hvilke grafer som er relevante for netop deres produktion på baggrund af hvilke data de opsamler. Produktionsdata Mælkebalance Masse (vægt) balance Drifts-overvågning; alarmer for eksempelvis temperatur, fedt%, ph Kvalitet, fysisk/kemisk Tørstof/vand%, Fedt%, Protein, Salt, Laktose, Salt, ph Markering af forsøgs-produktion (som kan afvige fra norm; vises ej til myndigheder) Kvalitet, mikrobiologi og fødevaresikkerhed Gær, Skimmel Coliforme, E-coli, Listeria, Salmonella, Bacillus Cereus,... Kvalitet, sensorisk Holdbarhed Sensorik, bedømmelse Miljødata Vandforbrug pr. tidsenhed (døgn/år/periode) og/eller pr. produktionsenhed (kg indvejet mælk eller kg færdigvare) Elforbrug pr. tidsenhed (døgn/år/periode) og/eller pr. produktionsenhed (kg indvejet mælk eller kg færdigvare) Varmeforbrug pr. tidsenhed (døgn/år/periode) og/eller pr. produktionsenhed (kg indvejet mælk eller kg færdigvare) Spildevand pr. tidsenhed (døgn/år/periode) og/eller pr. produktionsenhed (kg indvejet mælk eller kg færdigvare) Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens Dairy Management System V Side 9 af 10

10 Ulykkesincidens Evt. antal dage siden seneste AU Rapporter Grønt regnskab 1 Egenkontrolrapport 2 Produktions-rapport (periode) Afvigelser og tilbagekaldelser (periode) 1 Defineres af branchen. 2 Defineres af branchen. Dairy Management System V Side 10 af 10

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 30 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber

Digitalisering af grønne regnskaber Digitalisering af grønne regnskaber Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere