ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK"

Transkript

1 ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

2 2

3 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og stillet en betalingsgaranti til hospitalet. På den måde undgåes misforståelser om forsikringsdækningen, og du kan være sikker på, at en af ihi Bupa s lægekonsulenter evaluerer sagen, og at du får den rette behandling. Du bedes oplyse dato for indlæggelse, diagnose, behandling og forventet udskrivelsesdato. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når ihi Bupa har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med ihi Bupa. Lægehjælp mv. Læge- og medicinregninger, mv. skal du selv betale i første omgang. Herefter skal du udfylde en skadeanmeldelse, som du kan finde på eller bestille på telefon På finder du ligeledes skadeanmeldelser for f.eks. forsinket bagage og indbo. Udfyld skadeanmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til ihi Bupa sammen med al original dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være de originale, kvitterede og specificerede læge-, medicineller tandlægeregninger. Det er vigtigt, at dit policenummer fremgår af skadeanmeldelsen. Akut hjælp Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, kan du kontakte ihi Bupa s alarmservice døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, samt forhåndsgodkende og arrangere hjemtransport, hjemkaldelse, sygeledsagelse og tilkaldelse. De fuldstændige vilkår for samtlige dækninger kan du finde i forsikringsbetingelserne. 3

4 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse og ikrafttrædelse 2 Hvor dækker forsikringen? 3 Hvad dækker forsikringen? 4 Dækning af sygeudgifter 5 Syge- og hjemtransport 6 Sygeledsagelse/tilkaldelse 7 Indhentning af rejserute 8 Graviditet 9 Tandpleje 10 Hjemkaldelse 11 Erstatningsmedarbejder 12 Evakuering 13 Flyforsinkelse, forsinket fremmøde og forsinket bagage 14 Bagage 15 Indbo 16 Privatansvar 17 Retshjælp 18 Sikkerhedsstillelse og advokat bistand 19 Ulykke og overfald 20 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 21 Generelle undtagelser fra erstatning 22 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 23 Dækning fra anden side 24 Præmiens betaling 25 Nødvendige oplysninger til Selskabet 26 Overdragelse, opsigelse og ophør 27 Tvister, værneting m.v. Ordliste 4

5 1 Godkendelse og ikrafttrædelse 1.1: Forsikringen kan tegnes og fornyes af virksomheder (forsikringstager) registreret hos de relevante myndigheder i de skandinaviske lande med skandinaviske opkrævningsadresser. Selskabet kan bede virksomheden fremsende dokumentation for dets registrering i et skandinavisk land. Forsikringen dækker virksomhedens medarbejdere og eventuel familie (forsikrede), som rejser ud i virksom hedens interesse, og som er anført i policedokumentet. 1.2: Forsikringen kan tegnes uden af givelse af Helbredserklæring. I en sådan situation dækker forsikringen kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse, jf. dog 4.4. Der skal indsendes kopi af fødselsattest, såfremt et nyfødt barn ønskes medforsikret for akut opstået sygdom og tilskadekomst : Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes på Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse af policedokumenter foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. af Selskabet, og at præmien betales til Selskabet : For at forsikringen kan antages af Selskabet på standardvilkår, er det en beting else, at ansøger er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider eller har lidt af nogen tilbagevendende sygdom, skade eller legemssvaghed, og at ansøger ikke er fyldt 60 (tres) år på optagelsestidspunktet : Såfremt betingelserne i ikke er opfyldt, har Selskabet mulighed for at tilbyde forsikringen på specielle vilkår. Det er dog en betingelse herfor, at ansøger ikke er fyldt 70 (halvfjerds) år på optagelsestidspunktet. Beslutter Selskabet at tilbyde forsikringen på specielle vilkår, modtager forsikringstager et policedokument med disse vilkår beskrevet : Ændres ansøgerens helbredstilstand efter optagelsesbegæringens underskrift og før Selskabets godkendelse, er forsikringstager og/eller forsikrede forpligtet til straks at oplyse Selskabet herom : Der skal indsendes optagelsesbegæring for et nyfødt og/ eller adopteret barn, såfremt det skal medforsikres. Optagelsen foregår som beskrevet i 1.3 og : Tegnes forsikringen med afgivelse af Helbredserklæring, afgør Selskabet om forsikringen kan antages. For at forsikringen kan antages og Selskabets ansvar indtræde, er det en betingelse, at optagelsesbegæringen godkendes 1.4: Tegning af livsforsikring og sygdomsinvaliditet forudsætter altid udfyldelse af Helbredserklæring, som vurderes af Selskabet med henblik på optagelse på standard vilkår eller afslag. 5

6 1.5: Forsikringsperioden fremgår af policedokumentet. Den maksimale varighed pr. udstationeringsophold er 36 (seksogtredive) måneder. 2 Hvor dækker forsikringen? 2.1: Forsikringen dækker under udstationering i det geografiske område, som forsikringstager har angivet over for Selskabet, og som er anført i policedokumentet. Det geografiske område kan være Skandinavien, Europa eller hele verden. 2.2: Forsikringen omfatter forretningsrejser og ferierejser i hele verden; varighed pr. rejse dog maks. 1 (en) måned. Denne rejseforsikring dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopælslandet, eller når for sik ringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. 3.3: Kulanceerstatninger vurderes af Selskabet. Hvis Selskabet beslutter at refundere udgifter, som forsikrede ikke er berettiget til ifølge forsikringen, regnes disse stadig med under den årlige forsikringssum pr. person. 3.4: I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet end vedkommende af Selskabet skønnes berettiget til, er den pågældende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. I modsat fald vil Selskabet udligne det overskyd ende beløb i andet udestående mellem forsikrede og Selskabet. 4 Dækning af sygeudgifter 4.1: Selskabet yder ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter. 4.2: Følgende dækkes: 3 Hvad dækker forsikringen? 3.1: Forsikringen dækker forsikredes udgifter i henhold til den valgte dækning, som fremgår af policedokumentet. 3.2: De anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Selskabets erstatningspligt for alle de pr. forsikringsår indtrædende forsikringsbegivenheder, medmindre andet er angivet på policedokumentet. Behandling af somatiske (fysiske) lidelser under hospitalsindlæggelse eller i ambulant regi. Organtransplantation dækkes dog pr. diagnose og i et samlet behandlingsforløb, alt inkl. maks. DKK 1 mio. Kun organer fra mennesker. Anskaffelsen af organet skal forhåndsgodkendes af Selskabet. Pacemaker dækkes dog med maks. DKK

7 Hospitalsindlæggelse, hvis medicinsk betinget. Behandlings udgifter og opholdsudgifter. Levering af screenet blod kan ske i forbindelse med planlagte operationer, hvor Selskabets lægekonsulenter skønner, at det lokale blod ikke er screenet i overensstemmelse med internationale standarder herfor. Det screenede blod vil blive transporteret ud og overbragt til behandlingsstedet af en af Selskabet godkendt lægekonsulent. Det er en betingelse, at de lokale myndigheder accepterer, at Selskabet bringer det screenede blod ind i landet. Ligeledes skal Selskabet varsles mindst 48 (otteogfyrre) timer inden den planlagte operation. Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold samt fortæring, såfremt behandling der ellers ville kræve hospitalsophold, kan foregå ambulant. Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring efter endt behandling og indtil hjemtransport kan finde sted. Medicinsk betinget fysioterapi, ergoterapi, kiropraktisk/osteopatisk behandling, og/ eller akupunk tur ud ført af læge. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at Selskabet modtager original erklæring fra såvel lokalt praktiserende henvisende læge som fra behandlende fysioterapeut/ ergoterapeut/kiropraktor/osteopat. Medicinsk betinget genoptræning som er godkendt af Selskabet, dog jf ). Forsikringen yder erstatning for nødvendige, rimelige og sædvanlige udgifter til helbredsundersøgelser, vaccinationer, briller og kontaktlinser ifølge nedenstående tekster. a) Helbredsundersøgelser dækkes med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. b) Vaccinationer dækkes med maks. DKK 500 pr. forsikrede pr. forsikringsår. Endvidere dækkes almindelige børnevaccinationer jf. gældende anbefaling fra den danske Sundhedsstyrelse. Psykiatrisk behandling af psykiske lidelser, herunder medicinsk betinget indlæggelse. c) Briller og kontaktlinser dækkes med maks. DKK 800 pr. forsikrede pr. forsikringsår. Læge- og speciallægehjælp. Krisehjælp/krisepsykolog. Solbrilleglas samt brillestel dækkes ikke. Høreapparater og ortopædiske hjælpe mid ler dækkes ikke. Talepædagog. Lægeordineret receptpligtig medicin. 4.3: Der ydes dækning til midlertidig smertestillende tandbehandling, når forsikrede er på rejse uden for bopælslandet. 7

8 Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen, der har været midlertidig og smertestillende. Forsik ringen dækker ikke tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, og hvor tandbehand lingen ikke er midlertidig, smertestillende og kan afvente hjemkomsten. Behandling som følge af tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne dækning. Jf. dog : Kroniske lidelser eller lidelser, der var tilstede før forsikringens ikrafttræden, er ikke dæk ket. Har forsikrede gennemgået Selskabets normale optagelse med udfyld else af Helbredserklæring, dækkes i henhold til policens ordlyd i tilfælde af præeksisterende lidelser. For forretnings- og ferierejser gælder, at kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under forretningsrejsen og/eller ferierejsen. 4.5: Behandlende læger, speciallæger, tandlæger m.v. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. Desuden skal metoden være godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i landet, hvor behandlingen finder sted. Behandlingsmetoder, som endnu ikke er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder, men er under videnskabelig undersøgelse, vil kun blive dækket, hvis de godkendes på forhånd af Selskabets lægekonsulenter. 4.6: Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at Selskabet modtager en original erklæring fra såvel lokalt praktiserende henvisende læge som fra behandlende fysioterapeut/kiropraktor/ osteopat/psykiater. 4.7: Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i bopælslandet og lade behandling afvente hjem komsten, såfremt Selskabets lægekonsulent og behandlende læge er enige om, at det er forsvarligt. 5 Syge- og hjemtransport 5.1: Selskabet yder erstatning til rimelige udgifter til forsikredes syge- og hjemtransport, inkl. ambulancetransport, i til ælde af akut opstået alvorlig sygdom (jf. dog 4.4), alvorlig tilskadekomst eller død : Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge i udlandet og Selskabets lægekonsulent er enige i nødvendigheden af at overføre forsikrede samt er enige om, hvorvidt forsikrede skal overføres til bopælslandet/hjemlandet eller andet egnet behandlingssted : Forsikringen dækker kun for 1 (en) hjemtransport i forbindelse med 1 (et) sygdoms forløb. 8

9 5.1.3: Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foran staltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde : Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 6 Sygeledsagelse/tilkaldelse 6.1: Selskabet yder erstatning til ledsagelse/ tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom (jf. dog 4.4) eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 5 (fem) døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. 6.2: Forsikrede kan vælge op til 3 (tre) personer som ledsagere. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes hjemland/bopælsland. 6.3: Der ydes erstatning til ledsagernes flybillet tur/retur maks. på business class samt til rimelige og nødvendige udgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 7 Indhentning af rejserute 7.1: Selskabet yder erstatning til indhentning af rejserute, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennem føres. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyld es sygdom/ tilskadekomst, og at den behand lende læge har ordineret sengeleje, hospi talsophold eller akut ambulant behandling. 7.2: Forsikringen dækker en flybillet maks. på business class, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold samt fortæring under indhentningen af den planlagte og dokumenterede rejserute. 8 Graviditet 8.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for graviditet, yder Selskabet erstatning for nødvendige, rimelige og sædvanlige udgifter til graviditet og fødsel. 8.2: Retten til erstatning til ambulante graviditetsundersøgelser indtræder 4 (fire) uger efter forsikringens ikrafttrædelsesdato. 8.3: Retten til erstatning for fødselsudgifter og efterundersøgelser indtræder 10 (ti) måneder efter forsikringens ikrafttrædelsesdato. 8.4: Børn, der fødes 10 (ti) måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for moderens forsikring, er dækket for sygeudgifter med op til DKK i den første leve måned uanset helbredstilstand. 9

10 9 Tandpleje 9.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for tandpleje, yder Selskabet erstatning for følgende behandlinger med 80% af tandplejeforsikringssummen: a) at et nært familiemedlem i hjemlandet eller i bopælslandet efter forsik redes afrejse afgår ved døden, bliver ramt af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitals indlæggelse, Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, tandregulering, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese. b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller i virksomheden, hvis politianmeldelse eller lignende dokumentation fore ligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, 9.2: Retten til erstatning indtræder først 3 (tre) måneder efter forsikringens ikrafttræden, dog 4 (fire) uger for tandundersøgelse og -rensning og straks ved for sik ringens ikrafttræden for midlertidig smertestillende tandbehandling. 9.3: Selskabet har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandling og -regulering bortfalde, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed. 10 Hjemkaldelse 10.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis et udstationeringsophold eller en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: c) bedrageriske handlinger i virksomheden begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse eller anden dokumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i virksomheden og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. 10.2: Forsikrede kan efter eget valg vælge 1 (en) person som ledsager. Led sagelse skal ske fra forsikredes opholdssted. Dog er medforsikrede børn under 18 (atten) år berettiget til dækning under hjemkaldelse og sygeledsagelse, såfremt barnets forældre eller alle barnets rejseledsagere bliver syge- eller hjemtransporteret, hjemkaldt eller bliver sygeledsagere på grund af en dækningsberettiget skade. 10.3: Forsikringen dækker kun for 1 (en) hjemkaldelse i forbindelse med 1 (en) hændelse, herunder 1 (et) sygdomsforløb. 10

11 10.4: Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 (tolv) timer forud for forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. 10.5: Der ydes refusion for ekstra ordinære udgifter til flybillet til hjem- eller bopælslandet på samme klasse som på udrejsen, dog maks. business class, samt rimelige og nødvendige ekstra rejse udgifter, der påføres forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. Der ydes endvidere refusion til returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst 1 (en) måned tilbage af den oprindelige rejses eller udstationerings planlagte varighed samt forsikringsperiode. Udrejsen skal ske senest 14 (fjorten) dage efter hjemkaldelsen. 10.6: For Europarejser gælder følgende: Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre transportmidler end motorkøre tøjet benyttes, hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motor køretøjet inden for Europa. 10.7: Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. rejseformål ikke kan gennemføres, eller forsikredes arbejde ikke kan varetages som følge af: a) at forsikrede bliver hospitalsindlagt, eller den behandlende læge har ordineret sengeleje i mindst 4 (fire) dage på grund af akut sygdom (jf. dog 4.4) eller tilskadekomst, b) at forsikrede hjemtransporteres som følge af en dækningsberettiget skade, c) at forsikrede rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse, d) at forsikrede sygeledsager en medforsikret rejseledsager som følge af en dækningsberettiget skade. 11.2: Der ydes erstatning til ekstra ordinære udgifter til erstatningsmedarbejderens flybillet tur/retur på maks. business class, hotelophold, fortæring samt lokal transport. 12 Evakuering 12.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for evakuering, yder forsikringen erstatning til evakuering i tilfælde af: 11 Erstatningsmedarbejder 11.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for erstatningsmedarbejder, yder Selskabet erstatning, hvis forsikredes a) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk am bassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, 11

12 b) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terrorhandlinger, militær undtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, c) naturkatastrofer hvor det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området. 12.2: Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold. 12.3: Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 (tre) måneder rimelige og dokumenterede ekstraudgifter til ophold og fortæring samt nødvendig indenrigstransport. 12.4: Forsikringen dækker endvidere eftersøgning og redning. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med eftersøgning i op til 14 (fjorten) dage, samt redning/bjergning når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt. Forsikringssummen er DKK pr. person, dog maks. DKK pr. skadestilfælde pr. police : Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har været meldt savnet i mindst 24 timer (et døgn) hos politi eller anden offentlig myndighed, b) at forsikrede er blevet set inden for 120 timer (fem døgn) før anmeldelsen, c) at de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes, og d) at Selskabet på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning samt omfanget heraf : Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning: a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Selskabet ikke ville have haft, hvis Selskabet havde arrangeret eftersøgningen eller redningen, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for personer, der ikke har denne dækning, d) såfremt eftersøgningen er igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle, hvor forsikrede opholder sig, 12

13 eller fordi pårørende eller andre ønsker kontakt med forsikrede, uanset årsagen : Når forsikrede er meldt savnet skal dette omgående anmeldes til Selskabet. Selskabet samarbejder med sit internationale netværk i området og det danske Udenrigsministerium og godkender de parter, der skal forestå eftersøgningen. 12.5: Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. 12.6: Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport/eftersøgning/ redning kan foretages, men vil samarbejde med det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. b) i tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseeligt møder for sent op til et offent ligt eller et af rejse arrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente den planlagte rejserute : Forsikringen yder erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til lokaltransport, fortæring og hotelophold med op til DKK pr. dag pr. familie. Forsikringen yder endvidere erstatning for billet på maks. business class. Det er en betingelse for erstatning, at ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part : Forsikringen dækker ikke, såfremt det forsinkede fremmøde sker i forbind else med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid. 13 Flyforsinkelse, forsinket fremmøde og forsinket bagage 13.1: Flyforsinkelse og forsinket fremmøde : Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for flyforsinkelse og forsinket fremmøde dækker forsikringen: a) i tilfælde af forsinkelse i mere end 4 (fire) timer af reserveret fly, indstillet fly eller i til fælde af overbookning, hvor forsikrede ikke kommer med reserveret fly, og : Det er en betingelse for dækning, at billetten til transportmidlet er bestilt og betalt 24 (fireogtyve) timer før afgang. Forsikringssummen er i alt DKK pr. rejse pr. familie. 13.2: Forsinket bagage : Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket i mere end 3 (tre) timer i forhold til forventet 13

14 ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade pr. familie : Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har original dokumentation (i form af en skaderapport) fra det pågældende transportselskab på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst, b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsik rede, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med : Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr. Endvidere dækkes indirekte tab ikke, eksempelvis udgifter til taxa, hotelophold og telefon. 14 Bagage 14.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for bagage, yder Selskabet erstatning for følgende genstande til hørende forsikrede eller forsikrings tager på den nes rejse uden for bopælslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Bagage og elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vare prøver, handelsvarer og kollektioner, dækkes ikke. Cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil dækkes ikke. Den samlede erstatning for fotoudstyr og smykker kan maksimalt udgøre DKK PC-udstyr dækkes med 50% af forsikringssummen, dog maks. DKK Forsikringssummen ud gør den maksimale erstatning pr. skade pr. familie. 14.2: Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: : Dækningen gælder ikke ved ankomst til bopælslandet, medmindre bagagen er forsinket i mere end 48 (otteogfyrre) timer og forsikrede skal påbegynde ny udlandsrejse inden 72 (tooghalvfjerds) timer efter forventet hjemkomst. Ny rejse skal være bestilt inden forsinkelsen indtraf. 14

15 Årsag / Genstand Bagage og elektronisk udstyr Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj Op til forsik rings sum Op til forsik ringssum Op til forsik rings sum 10% af forsik ringssum 10% af forsik ringssum 10% af forsik ringssum 4 Bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage Op til forsikrings - sum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) 5 Beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage Op til forsikringssum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) Ikke dækket Ikke dækket 6 Tyveri fra kabinen i aflåst båd eller motorkøretøj Ikke dækket Ikke dækket 7 Glemte, tabte eller forlagte genstande Ikke dækket Ikke dækket 8 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn Ikke dækket Ikke dækket 9 Tyveri fra motorkøretøj, båd, påhængsvogn, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 10 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 11 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 12 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt Ikke dækket Ikke dækket 13 Indirekte tab Ikke dækket Ikke dækket 14 Simpelt tyveri Ikke dækket Ikke dækket 14.3: Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: 15

16 a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de dokumenteret er mindre end 2 (to) år gamle. b) For genstande, der er mere end 2 (to) år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumen tation for alder og værdi. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. 14.4: Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 14.5: I tilfælde af tyveri eller røveri skal an meldelse altid indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret ind skre vet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 15 Indbo 15.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for indbo, dækker forsikringen almindeligt privat indbo og særligt privat indbo tilhørende den i policedokumentet anførte personkreds samt indbogenstande, for hvilke de bærer risikoen. Dækningen gælder kun i bopælslandet. 15.2: Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i 15.3 eller undtaget i dækningsskemaet. 15.3: Særligt privat indbo defineres som antikviteter, kunstværker, malerier, musikinstrumenter, pelse, guld, sølv, platin, 16

17 perler, ædelstene og smykker. Særligt privat indbo er dækket med indtil 25% af forsikringssummen, dog maks. DKK pr. forsikrings år, medmindre der er tegnet ekstra tillæg for særligt indbo. Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Alle beløb er i DKK Årsag / Genstand Almindelig privat indbo Særligt privat indbo Tillægsdækning Særligt privat indbo 1 Brand (ildsvåde), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning i forbindelse med brand Op til forsikringssum 25% af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum 2 Skade ved ild der ikke kan betegnes som ildsvåde 3 Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges 4 Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater, herunder radio- og tv-apparater og lignende, foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, der ikke har ildsvåde til følge Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 5 Skade ved eksplosion og direkte lynnedslag Op til forsikringssum 25% af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum 6 Skade forårsaget ved nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra Op til forsikringssum 25% af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum 7 Skade opstået på grund af sprængstoffer som medføres af luftfartøjer Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 17

18 Årsag / Genstand Almindelig privat indbo Særligt privat indbo Tillægsdækning Særligt privat indbo 8 Skade ved pludselig udstrømning (ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølervæske eller lignende fra installationer, akva rier eller andre beholdere på 20 (tyve) liter eller derover Op til forsikringssum 25% af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum 9 Skade fra nedløbsrør og tagrender eller skade som følge af opstigning af grundeller kloakvand 10 Skade der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere 11 Skade som følge af bygge- og reparations arbejde 12 Skade efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet bygning, medmindre år sagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 13 Stormskader, herunder nedbørsskade, såfremt der samtidig er stormskade på bygningen, hvori de forsikrede genstande befinder sig Op til forsikringssum 25% af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum 14 Rimelige udgifter i forbindelse med skade til redning og bevaring af de forsikrede genstande Ud over forsikringssum Ud over forsikringssum Ud over forsikringssum 15 Indbrudstyveri og hærværk Op til forsikringssum, rede penge maks % af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum 16 Tyveri fra bolig, hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste og som ikke viser tegn på at være brudt op med vold 17 Tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 18 Simpelt tyveri Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 18

19 Årsag / Genstand Almindelig privat indbo Særligt privat indbo Tillægsdækning Særligt privat indbo 19 Indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 2 (to) måneder Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 20 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/-boks i motorkøretøj Maks. 10% af forsikringssum Ikke dækket Ikke dækket 21 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt ba ga gerum/-boks i motorkøretøj, som ikke viser tegn på at være brudt op med vold Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 22 Røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede i bopælslandet Maks. 10% af forsikringssum. Rede penge maks Maks. 10% af forsikringssum. Rede penge maks Maks. 10% af forsikringssum. Rede penge maks Forsvarligt aflåste cykler Maks. 10% af forsikringssum Ikke dækket Ikke dækket 24 Motorkøretøjer (herunder knallerter), have redskaber over 5 hk., campingvogne, luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør hertil 25 Rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer, jf. pkt. 22 Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 26 Mønt- og frimærkesamlinger Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 27 Særligt privat indbo i loft- og kælderrum, udhuse og garager Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 28 Glemte, tabte og forlagte genstande Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 29 Indirekte tab Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 19

20 15.4: Forsikringen dækker de nævnte genstande, når de befinder sig på den i policedokumentet anførte bopælsadresse. Ved flytning fra en udlandsadresse til en anden dækkes i indtil 14 (fjorten) dage fra den faktiske overtagelsesdag på den nye helårsbolig i såvel den gamle som den nye helårsbolig. Forsikringen dækker dog ikke flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. 15.5: Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de dokumenteret er mindre end 2 (to) år gamle. For genstande, der er mere end 2 (to) år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. 15.7: I tilfælde af beskadigelse af genstande, må disse ikke smides ud, før Selskabet har givet tilladelse hertil, eller skaden er opgjort. Forsikrede skal på forlangende tilsende Selskabet de beskadigede genstande. 15.8: Forsikrede har pligt til at give Selskabet alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at udfylde en Skadeanmeldelse. Det skal specificeres, hvilke genstande, der kræves erstatning for, med angivelse af art, mærke, type, alder, indkøbspris og købspris umiddelbart før skaden. Forsikrede skal endvidere som dokumentation for genstandens alder og værdi tilsende Selskabet originale kvitteringer, garantibeviser eller lign ende original dokumentation. 16 Privatansvar 16.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for privatansvar dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, 15.6: I tilfælde af røveri, tyveri, indbrud eller hærværk for over DKK skal anmeldelse ske til nærmeste politimyndighed, og original kvittering tilsendes Selskabet. c) skader i/på lejet bolig/hotel samt på indbo i lejet bolig. 16.2: Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: 20

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-08 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere