Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering"

Transkript

1 Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik Virksomhedscenter Elever under 25 år Voksenlærlinge elever med erhvervserfaring over 25 år Fagpilot InnoBooster ny vej til vækst og beskæftigelse EGU Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen Fritidsjob for unge Mentorordning Opkvalificeringsjob Job med løntilskud Job med løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob) Job med løntilskud til nyuddannede med handicap Virksomhedsrevalidering Seniorjob i kommunen Fleksjob Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap Fraværs- og fastholdelsespolitik Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale Fast track tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger Mulighedserklæring Fastholdelsesplan Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale Revurdering af sygedagpengesager Jobafklaringsforløb Anmeldelse af og refusion for sygefravær Rundbordssamtaler Delvis syge- eller raskmelding 56 aftale refusion ved kritisk/kronisk sygdom Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads Personlig assistance Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere Jobrotation efteruddannelse af medarbejdere Sporskifte nye veje for nedslidningstruede medarbejdere Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) Rådgivning ved afskedigelser og partnerskabsaftale Arbejdsfordeling Assistance ved større afskedigelser Partnerskabsaftale

2 Virksomhedsinformation søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet DIN ONLINE JOBBANK OG ANNONCERINGSSTED Gratis adgang til jobsøgere På finder du Danmarks største online job- og cv-bank. Her har du nem og gratis adgang til jobsøgere i hele Danmark. Du opretter din virksomhed som bruger og får dermed adgang til cv-banken, hvor du kan lave detaljerede søgninger og etablere en intern emnebank. Virksomheden kan også annoncere gratis efter medarbejdere på Der er mulighed for at lave rettelser løbende og virksomheden har hele tiden overblik over sine jobannoncer. På kan du desuden finde blanketter, FAQ og gode råd til rekruttering - herunder: Jobbeskrivelsen Rekruttering via netværk Forberedelse, gennemførelse og evaluering af jobsamtalen. Nem og gratis adgang til jobannoncering og cv-søgning. Hurtigt overblik over jobcentrets services og tilbud til arbejdsgivere og nem adgang til alle relevante blanketter i forbindelse med beskæftigelsestilbud. Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft måske være svaret - se faktaarket Work in Denmark. Klik ind på og følg anvisningerne. Hvis du har svært ved at komme i gang med at bruge kan du kontakte jobcentret eller jobnetsupporten på tlf eller Kontakt evt. jobcentret for at få nærmere information om de regler og vilkår, som din virksomhed skal være opmærksom på ved annoncering i ind- og udlandet. Du kan også finde oplysninger på En mindre it-virksomhed oplever en kraftig vækst og får brug for flere medarbejdere. Ved at kombinere annoncering og detaljeret søgning blandt de mange kandidater på finder virksomheden hurtigt de nødvendige medarbejdere med de rette kvalifikationer. SE OGSÅ FAKTAARK OM Rekruttering Workindenmark

3 Virksomhedsinformation søg og annoncer efter medarbejdere Workindenmark NEM ADGANG TIL HØJT KVALIFICERET UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft være svaret. Højt kvalificerede udlændinge Jobcentret kan hjælpe dig med at rekruttere arbejdskraft fra hele EU, samt fra Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz via Workindenmark. På kan du annoncere direkte eller søge blandt tusindvis af udenlandske cv er. Her kan du også finde information om de regler og vilkår, som din virksomhed skal være opmærksom på ved annoncering i de enkelte lande. Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel udarbejde et forslag til en jobbeskrivelse med bl.a.: Primære opgaver og ansvarsområder i jobbet, krav til faglige og personlige kompetencer, samt information om arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed, mulighed for bolig og andre relevante oplysninger om arbejdsvilkår og virksomheden. Husk at skrive jobbeskrivelsen på engelsk og evt. et andet relevant sprog. Du har også mulighed for at kontakte workindenmark direkte eller selv opslå jobannoncer på: Nem adgang til tusindvis af udenlandske jobsøgende. Et lille privat firma med et marked i Norge har brug for en agent i Norge. Gennem lykkes det firmaet at finde en ledig nordmand i Danmark, som kan stå for kontakten til de norske kunder. SE OGSÅ FAKTAARK OM Rekruttering jobnet

4 Virksomhedsinformation søg og annoncer efter medarbejdere Rekruttering LAD JOBCENTRET HJÆLPE MED AT FINDE NYE MEDARBEJDERE Brug Jobservice Danmark ved større rekrutteringsopgaver. Relevante kandidater inden for 72 timer Jobcentret kan altid hjælpe din virksomhed med at finde nye medarbejdere. Fx kan jobcentret udvælge jobsøgere fra cv-banken på og sende cv er for de bedste kandidater til virksomheden. Jobcentret har kontakt med jobsøgere fra stort set alle brancher. Nogle jobsøgere har de nødvendige faglige og personlige kompetencer til at starte i job med få dages varsel. Andre jobsøgere har brug for en ekstra opfølgning for at få en god start i jobbet. Brug for flere medarbejdere? Ved større rekrutteringsopgaver (landsdækkende eller på tværs af kommunegrænser) kan virksomheden med fordel bruge Jobservice Danmark på tlf.: , så koordineres indsatsen (eventuelt blandt flere jobcentre), og der udsøges, screenes* og tilsendes relevante kandidater inden for tre arbejdsdage. Der er også mulighed for at afholde større rekrutteringsseancer i jobcentret med præsentation af virksomheden og samtaler med egnede kandidater. Inden du kontakter jobcentret eller Jobservice Danmark, kan du med fordel udarbejde et forslag til stillingsbeskrivelse, som indeholder: Primære opgaver og ansvar. Krav til faglige såvel som personlige kompetencer. Arbejdstid, tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed mv. Jobservice Danmark kontaktes på tlf.: Mere information på * Virksomhedens kriterier for screening aftales med jobcentret Jobcentret har adgang til jobansøgere fra alle brancher og fra hele landet. Jobcentret har viden om arbejdsmarkedet og om jobsituationen i lokalområdet. Jobcentret kan rådgive om alternative rekrutteringsmuligheder, fx støttet beskæftigelse. Jobcentret kan hjælpe med at give den nye medarbejder en god start, fx via forudgående opkvalificering eller tilskud til mentor. En supermarkedskæde åbner en ny butik og kontakter i den forbindelse jobcentret for at finde det nødvendige personale til butikken. Jobcentret hjælper virksomheden med at finde egnede kandidater til hver stillingsbeskrivelse, og virksomheden indkalder de bedste til en samtale i butikken. SE OGSÅ FAKTAARK OM Workindenmark jobnet

5 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik Forløb uden lønudgift Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for at afprøve / styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til valg af uddannelse. Virksomhedspraktik kan iværksættes hos både private og offentlige virksomheder, men der kan ikke oprettes en virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor den ledige senest har været ansat. Der skal være et rimeligt antal ordinært ansatte i forhold til ledige i virksomhedspraktik (1-5 ordinært ansatte udløser mulighed for én ledig i virksomhedspraktik), og arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt. Virksomhedspraktikken varer op til fire uger*. For ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken forlænges yderligere. Praktikken skal afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer for at afklare arbejdsevne og fremtidige job- eller uddannelsesmål. Inden praktikperioden afsluttes, bør praktikanten få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden - eller en vurdering af praktikantens muligheder for uddannelse inden for området. Jobcentret udvælger de bedst egnede praktikanter til virksomheden. Virksomheden, der får den ledige i praktik, skal hverken betale løn eller forsikring i praktikperioden. Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken. Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for virksomhedspraktik Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel overveje praktikkens arbejdsmæssige indhold. Blanket (AB 131) kan findes på: * Forsikrede ledige, der har afsluttet en videregående uddannelse, har mulighed for op til otte ugers virksomhedspraktik - under den forudsætning, at den ledige endnu ikke har været i ordinær beskæftigelse efter afslutningen af uddannelsen. Forsikring Den ledige ansættes ikke af virksomheden under en virksomhedspraktik. Der skal således ikke udstedes et ansættelsesbevis. Under praktikopholdet modtager den ledige forsørgelsesydelse fra A-kassen eller kommunen. Den ledige er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler (lovgivning, overenskomster m.v.) med undtagelse af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Under praktikforløbet yder jobcenteret erstatning efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. beskæftigelseslovens 113. Jobcenteret yder ligeledes erstatning for skader tilbudsmodtageren forvolder på andre personer eller andres ejendele efter dansk rets almindelige regler, jf. Bek. om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12. Det følger heraf, at der normalt ikke ydes erstatning i det omfang en skade er dækket af en arbejdsskadeforsikring, tingsforsikring eller en driftstabsforsikring. En 32-årig tømrer har været sygemeldt i en længere periode pga. en diskusprolaps. Han vil fremover ikke kunne klare sit sædvanlige arbejde. Der indgås aftale med en entreprenørvirksomhed om virksomhedspraktik som bygningkonstruktør. Her skal tømreren i en periode afklare, hvorvidt den type arbejde kan være et relevant alternativ for hans fremtidige arbejdsliv, samt om der i givet fald skal iværksættes uddannelse/opkvalificering til bygningskonstruktør.

6 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedscenter Tættere på arbejdsmarkedet Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes kandidater for at understrege, at de kandiderer til et job). Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, fx danskuddannelse, der kan understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden udviser et socialt engagement og medvirker til, at færre ledige skal forsørges af det offentlige. Medarbejderne på virksomheden får nye udfordringer. Især mentorerne, som får nye ansvarsområder og udvikler nye kompetencer, der kan anvendes i virksomheden. Virksomhedscentret kan være en rekrutteringskanal for virksomheden, både på kort og på lang sigt. En grundide med virksomhedscentre er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et arbejdsfællesskab med ordinært ansatte. For at støtte kandidaterne udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til mentorerne og kan også tilbyde dem mentoruddannelse. Jobcentret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret. Kontakt jobcentret og hør om muligheden for at oprette et virksomhedscenter hos jer. Har I ikke en medarbejder, der kan frikøbes til at være mentor, kan jobcentret eventuelt hjælpe med at tilknytte en ekstern mentor. Et varehus opretter et virksomhedscenter, hvor fire kandidater arbejder med at fylde varer op og holde orden på lageret m.v. Jobcentret uddanner en af varehusets faste medarbejdere til at være mentor for kandidaterne, og han frikøbes til opgaven af jobcentret 10 timer om ugen. Kontaktpersonen fra jobcentret samarbejder med mentoren om at følge op på kandidaternes kompetenceudvikling. Forløbet stopper på et aftalt tidspunkt eller tidligere, hvis kandidaten opnår ordinær beskæftigelse. Jobcentret placerer herefter om muligt en ny kandidat i virksomhedscentret.

7 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Elever under 25 år Alt for mange unge er sat på stand-by og kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Hjælp en ung på vej og få samtidig en herog-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. Uddan fremtidens arbejdskraft Find en aftaleform, der passer virksomheden og husk, at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6 måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt. Den almindelige aftale Her ansættes eleven på helt normale vilkår, og virksomheden påtager sig ansvaret for at uddanne eleven i et helt uddannelsesforløb. Kombinationsaftale Med en kombinationsaftale kan flere virksomheder ansætte én elev og sammen varetage et helt uddannelsesforløb, hvor eleven er hos virksomhederne på skift. Ny mesterlære Denne aftale tilgodeser praktisk orienterede unge og henvender sig til virksomheder, der vil påtage sig et større oplæringsansvar i det første år. Fordelen er, at eleven stort set er i virksomheden hele tiden. Kort uddannelsesaftale Indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen, hvis virksomheden er usikker på, om den har arbejde nok i fremtiden. Aftalen kan altid forlænges eller omformes til en almindelig aftale. Kontakt den lokale erhvervsskole for at blive godkendt som praktiksted. Herefter kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med en elev. Kontakt jobcentret, hvis virksomheden ikke selv har kontakt til en potentiel elev eller vil hjælpe unge på vej med at afklare uddannelsesvalg i en forpraktik eller en traineeperiode. Læs mere på uvm.dk, hvor uddannelsesaftalerne også kan hentes. Allerede om få år kommer der massiv mangel på faglært arbejdskraft. Ved at ansætte en elev investerer virksomheden i såvel den unges som sin egen fremtid. Virksomheden hjælper med at stoppe uddannelsesfrafaldet og styrker sin egen og Danmarks konkurrenceevne. Simone på 17 år har afsluttet 10. klasse, men er ikke kommet i gang med en uddannelse. Hun har lyst til at tage en erhvervsuddannelse som tandklinikassistent, men er usikker på, hvad uddannelsen går ud på, og om hun har evnerne. Hun finder derfor en tandlæge, hvor hun kan komme i forpraktik for at prøve kræfter med faget. Forpraktikken viser, at Simone har flair for arbejdet, og tandlægen indgår derfor en uddannelsesaftale med hende, så hun kan starte på grundforløbet på EUC.

8 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Voksenlærling ELEVER MED ERHVERVSERFARING OVER 25 ÅR Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år og få tilskud til lønnen. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd. Løntilskud på op til 40 kr. pr. time Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed Virksomheden kan få 40 kr. pr. time i tilskud til lønnen i hele uddannelsesperioden - og til alle erhvervsuddannelser, når voksenlærlingen er ufaglært eller har en forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år) og har været ledig i minimum to måneder. Hvis den ledige har en faglært uddannelse i forvejen, forudsætter tilskuddet 12 måneders forudgående ledighed. Hvis virksomheden ansætter ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed, gives der 30 kr. kr. pr. time i tilskud i op til de første to år af uddannelsesperioden. Uddannelsen skal samtidig stå på den regionale voksenlærlingeliste*. Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse Virksomheden kan også få tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder som voksenlærling. Tilskuddet er på 30 kr. i timen, og virksomheden kan få tilskud i op til de første 2 år af uddannelsesaftalen. Tilskuddet er samtidig betinget af, at der er gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Det vil sige, at uddannelsen står på den regionale voksenlærlingeliste*. I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra AUB på kr. pr. uge (www. virk.dk/aub). Der findes en række forskellige uddannelsesaftaler**, så I altid kan finde den aftaleform, der passer jer bedst. Læs mere om aftalerne på Virksomheden kan tiltrække og fastholde fagligt kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem en kompetencegivende uddannelse. Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner voksenlærlinge. * Find den regionale voksenlærlingeliste på dk - klik på din region og herefter på Voksenlærlingeliste i venstremenuen. ** Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb. Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb. Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orien terede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden. Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen. Kontakt jobcentret, som kan hjælpe med at finde en voksenlærling. Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse. Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende. Blanket til ansøgning om tilskud til voksenlærlingens løn kan findes på: I kan også kontakte jobcentret for at få tilsendt et ansøgningsskema om tilskud til voksenlærlingens løn. Skemaet returneres senest en måned efter voksenlærlingens start. Få mere information på (tidligere hos atp.dk), hvor du også kan hente ansøgningsskema til elevrefusion.

9 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Fagpilot BRUG NYUDDANNEDE FAGLÆRTE TIL KONKRETE UDVIKLINGSOPGAVER Tilskud på op til kr. pr. måned Med fagpilotordningen får virksomheder med mellem to og 100 ansatte mulighed for at ansætte fx en ung, faglært håndværker, it-supporter eller automekaniker med tilskud i en periode på minimum seks måneder og maksimum et år. Fagpiloten, som skal være under 30 år, har en afsluttet erhvervsuddannelse med i bagagen og bliver ansat til at varetage en konkret opgave, som skaber udvikling i virksomheden. Kun fantasien sætter grænsen for, hvad fagpiloten kan påtage sig, så længe opgaven ikke handler om virksomhedens almindelig drift. Fagpiloten kan i stedet løse en bred vifte af forskellige udviklingsopgaver, som har tendens til at gå i glemmebogen i krisetider. Med sin dugfriske erhvervsuddannelse i bagagen kan fagpiloten fx hjælpe med at udvikle nye produkter, sørge for at ny teknologi bliver implementeret, opdyrke nye markeder eller gennemtrawle den nyeste viden om nye materialer og teknologi, så virksomheden bliver klædt på til fremtiden. Mulighed for at vurdere fordelene ved en ny type arbejdskraft. Få tilført ny viden og vækst i virksomheden. Giver nyuddannede mulighed for at vise deres værd, afprøve deres kvalifikationer og stå stærkere i forhold til en egentlig ansættelse efterfølgende. Virksomheden kan få et tilskud på op til kr. om måneden til ansættelse af en fagpilot. Fagpiloten ansættes på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår. Brug Fagpilotordningen til at gennemføre et konkret udviklingsprojekt og få styrket virksomhedens innovations- og vækstpotentiale. Kontakt jobcentret, som kan hjælpe med at finde en fagpilot. Herefter skal virksomheden og projektet godkendes af Arbejdsmarkedskontor Øst. Find ansøgningsskema samt yderligere oplysninger om vilkår og betingelser for ordningen på En mellemstor have- og anlægsvirksomhed overvejer at typeproducere en ny salgs pavilloner til det danske sommerhusmarked. Virksomheden ansætter derfor en nyuddannet tømrer som fagpilot til at stå for projektet. Efter 12 måneder har fagpiloten færdiggjort en prototype i nye materialer, og på baggrund af forhåndsinteressen hos virksomhedens kunder, lader virksomheden pavillonen gå i produktion. Fagpiloten ansættes til at stå for at videreudvikle og kvalitetssikre produktionen af virksomhedens nye produkt.

10 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere InnoBooster NY VEJ TIL VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Der er brug for flere virksomheder, der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og nye arbejdspladser. Med InnoBooster kan Innovationsfonden investere mellem og 5 mio. kr. til udgifter, der kan hjælpe med at gøre din virksomheds gode ideer til virkelighed. Investeringen skal være baseret på en nyskabende idé og føre til nye vækstmuligheder eller nye arbejdsprocesser, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne væsentligt. Innobooster investerer ikke i rutinemæssige tiltag, strategiudvikling, markedsføring, kommunikation mv. Innobooster kan investere i projekter på op til tre års varighed hos: Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale Nye, lovende start-up virksomheder Forskere der har kommercielt lovende idéer og resultater Tilskud til gode ideer på mellem og 5 mio. kr. Din virksomhed søger en InnoBooster investering ved at udarbejde og indsende en innovationsplan og et budget, som præsenterer, hvad målet med innovationsforløbet er, og hvordan I vil gennemføre det. Innovationsplanen skal udarbejdes via Ansøgninger på mere end kr. vil - hvis innovationsplanen godkendes - skulle præsenteres mundtligt, og virksomhed vil i den forbindelse skulle levere supplerende information af forskellig art. Ansøgninger på under kr. vurderes alene på baggrund af innovationsplanen. Innovationsfonden forbeholder sig dog ret til at bede om yderligere dokumentation. Innovationsfonden bestræber sig på at behandle alle ansøgninger inden for én måned. Egenfinansieringen til de ansøgte projekter udgør som udgangspunkt 50% af projektsummen - ved eksperimentel udvikling dog 65%. Læs mere om muligheder og betingelser på:www.innovationsfonden.dk Ethvert InnoBooster projekt starter med en rigtig god ide. Herefter skal I lave en innovationsplan via værktøjet på Læs mere om ordningen på eller få personlig rådgivning på tlf.: eller * Opret dig som bruger eller log ind med NEM ID. Hvis din virksomhed vil søge om tilskud til en højtuddannet er det væsentligt, at I kun har ganske få eller ingen højtuddannede ansat i forvejen. Øger mulighederne for vækst og beskæftigelse. Øger mulighederne for at skabe konkurrencefordele til virksomheden. En virksomhed, der producerer bæredygtigt plastikservice, vil gerne udvikle en kombineret bærepose og siddepude til sommerens udendørsarrangementer. Virksomheden søger derfor om tilskud til at samarbejde med en plastekspert fra universitetet, ansættelse af en produktionsingeniør samt et projekt med en gruppe designstuderende, der kan få posen til at se smart ud. Virksomheden bruger således alle tre muligheder og søger om i alt kr. til at føre ideen ud i livet.

11 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere EGU PRAKTIKPLADS FOR UNGE VIA ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne døren til arbejdsmarkedet for unge under 30 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Egu-elever kan have svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have brug for ekstra vejledning eller støtte til det sociale, men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk uddannelse og er klar til at bruge deres hænder og kræfter på en arbejdsplads. Selve erhvervsgrunduddannelsen varer to år, og praktik og skoleforløb skræddersys, så det passer virksomheden bedst muligt. Praktikaftalens første tre måneder er prøvetid. I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn efter gældende overenskomst på området. I skole perioderne får egu-eleven ikke løn, men skoleydelse fra kommunen. Under hele forløbet står en egu-vejleder klar med støtte og vejledning. Forløbet afsluttes med at virksomhed i samarbejde med egu-vejleder udfylder et gennemførelsesbevis. For unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov (svære bevægelseshandicap, autisme, adhd mv.) under 25 år findes særligt tilrettelagte tre-årige uddannelsesforløb (STU) - se Egu er fleksibel og lokalt skræddersyet til virksomheden. Virksomheden bestemmer selv længden af praktikken. Virksomheden viser socialt ansvar ved at inddrage en gruppe, som ellers ofte bliver overset. Plads til unge med særlige behov Kontakt den lokale egu-vejleder (www.egu.dk) og find sammen den egu-elev, der matcher virksomheden. Herfra laver I sammen en uddannelsesplan og aftaler skole- og praktikperioder. Hent mere information på: Katrine på 25 år er ordblind og har svært ved at følge et normalt uddannelsesforløb. Hun drømmer om at blive gartner og i samarbejde med sin egu-vejleder finder Katrine derfor et gartneri, som har brug for ekstra hænder. Gartneriet og Katrine laver en aftale om et to-årigt egu-forløb, hvor Katrine har 20 ugers undervisning og den resterende tid er i lønnet praktik på gartneriet.

12 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Fritidsjob for unge Første skridt på vejen Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fritidsjobbet er med til at udvikle den unge personligt og giver en vigtig opdragelse og praktisk forberedelse til arbejdslivet - og til valg af uddannelse. For virksomheden giver oprettelsen af et fritidsjob mulighed for at hjælpe en ung godt på vej og samtidig få løst en række rutineopgaver, som det ellers er svært at få tid eller økonomi til. Det kan fx handle om indkøb, posthåndtering, oprydning, rengøring, lagerarbejde mv. Der gælder særlige regler for unges vilkår og arbejdsmiljø (specielt i forhold til maskiner, kemikalier, løft etc.) - læs mere på De fleste unge får deres første job via netværk, men mange unge har ikke et netværk, der kan hjælpe dem på vej. Virksomheden støtter unges adgang til arbejdsmarkedet og får samtidig løst en række konkrete opgaver. Unge, der har haft fritidsjob, gennemfører i langt større grad en uddannelse, end unge, der aldrig har haft et fritidsjob. Fritidsjob forebygger således den fremtidige mangel på uddannet arbejdskraft. Mange af de unge uden netværk har gennem jobcentret og ungevejledningen fået et introforløb til arbejdsmarkedsforhold, herunder løn, skattekort, ferieregler, ansættelseskontrakter samt en generel viden om, hvordan de skal forholde sig ved sygdom, brug af mobil, påklædning og adfærd. De unge er klar til at tage fat, vokse med opgaven og selv tjene til dagen og vejen. Kontakt jobcentret og hør mere om muligheder for at ansætte unge i fritidsjob. På findes detaljeret information om vilkår og regler for fritidsjobbere. Frederik på 16 år har altid været glad for biler og søger derfor fritidsjob hos alle de lokale bilforhandlere i området, hvor han bor. En forhandler falder for Frederiks gå-på-mod og tilbyder ham et fritidsjob med at klargøre biler, gøre rent på værktstedet og i udstillingen, købe ind til frokoststuen og sørge for opfyldning af drikkeautomater. Jobbet giver Frederik indsigt i detailhandel og giver ham blod på tanden til at gå i gang med salgsassistent-uddannelsen på den lokale erhvervsskole.

13 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Mentorordning Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende. Personlig støtte ved job og uddannelse En mentor er typisk en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring (ud over den introduktion, som virksomheden forventes at give) samt hjælper med at overkomme andre barrierer, der kan gøre det vanskeligt at fastholde eller få job. Støtte til en mentorfunktion bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af den medarbejder, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til den eksterne konsulent. Det vurderes individuelt, hvor mange timer medarbejderen skal frikøbes til mentorfunktionen. For at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen. Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for mentorordning. Blanket AB 401 kan findes på: Bedre introduktion og oplæring til arbejdet og dermed større chance for en succesfuld ansættelse. Virksomheden har ingen udgift i forbindelse med oprettelse af mentorordning. En 49-årig mekaniker har på grund af depression været uden job i en årrække. Han ønsker at komme i fast beskæftigelse og kontakter på opfordring af jobcentret et lokalt autoværksted. Manden bliver tilbudt et fast arbejde. For at sikre en god introduktion frikøbes en medarbejder et antal aftalte timer i en periode til at hjælpe mekanikeren med at falde til på autoværkstedet.

14 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Opkvalificeringsjob Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i ordinære stillinger. Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificeringsforløb, og det kan både være med til at udvide ansøgerfeltet og give mulighed for at målrette opkvalificeringen til virksomhedens konkrete behov. Udvider ansøgerfeltet Jobcentret betaler for opkvalificeringen (kurser mv.), mens virksomheden betaler løn til den nyansatte. I nogle tilfælde har virksomheden mulighed for at få VEU-godtgørelse. Det er en betingelse for at give tilskuddet, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den pågældende virksomhed. Mulighed for at målrette opkvalificering af nye medarbejdere til virksomhedens konkrete behov. Springbræt for ledige med længerevarende ledighed til arbejdsmarkedet. Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt (typisk i forbindelse med medarbejderens tiltræden). Ordningen omfatter ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed, samt uddannelseshjælpsmodtagere og andre særlige grupper. Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne og procedurerne for opkvalificering af ledige ved ansættelse. Et revisionsfirma har brug for en pålidelig og stabil bogholder og ansætter derfor en lidt ældre kvinde, som tidligere har arbejdet i en økonomiafdeling. Kvinden har dog været ledig i ca. 18 måneder, så for at komme ajour med udviklingen søger virksomheden om et fire ugers bogføringskursus til kvinden. Jobcentret dækker kursusudgifterne, og virksomheden betaler almindelig løn, mens kvinden er kursus. Efter en måned er hun klar til at indgå på lige fod med de andre bogholdere i firmaet.

15 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Job med løntilskud Springbræt til ordinært job Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan vare op til 6 måneder i private virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder*. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud. Virksomheder kan kun modtage løntilskud til en ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed. Kravet om 6 måneders ledighed bortfalder dog, hvis den ledige: ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere er over 50 år eller er enlig forsørger. Virksomheden udbetaler som minimum overens komst mæssig løn inden for det pågældende ansættelses område og modtager herefter et løntilskud på 50% af lønnen dog max. 74,05 kr. pr. arbejdstime (2015 sats). For offentlige virksomheder er satsen 107,55 kr. pr. arbejdstime. Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold** imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik. Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i, eller som er ejet af fx ens ægtefælle. Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede med handicap og førtidspensionister - se separate faktaark. Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse med løntilskud. Blanket AB 201 til ansøgning om løntilskud kan findes på: * For jobparate kontanthjælpsmodtagere kan varigheden af offentligt løntilskud udvides til 6 måneder. ** Antallet af personer med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik kan maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Giver virksomheden mulighed for at danne sig et indtryk af den pågældende medarbejder både fagligt og socialt. For jobsøgere giver ordningen mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller blot vænne sig til det at være på en arbejdsplads. Der er også mulighed for at blive optrænet til et helt nyt arbejdsområde. Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige. Jobcentret følger løbende op på løntilskuddet. En 34-årig kvinde er blevet ledig efter en årrække som ufaglært produktionsmedarbejder. Hun interesserer sig meget for helse og naturmedicin. Jobcentret finder en ledig stilling som butiksassistent i den lokale helseforretning. Stillingen kræver imidlertid en del oplæring og produktkendskab. Der oprettes derfor løntilskud i oplæringsperioden. Efter tre måneder ansættes kvinden på normale vilkår.

16 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Job med løntilskud til førtidspensionter TIDLIGERE SKÅNEJOB Tilskud på 26,54 kr. pr. time Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode. Virksomheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet. Som udgangspunkt er løntilskuddet på 26,54 kr. pr. time, men kan i særlige tilfælde være op til 46,48 kr. pr. time (2015 satser). I de tilfælde, hvor førtidspensionisten har en betragtelig nedsat arbejdsevne, kan lønnen aftales at ligge under den overenskomstmæssige mindsteløn, såfremt den relevante faglige organisation tillader det. Virksomheden får en erfaren medarbejder på økonomisk fordelagtige vilkår Giver førtidspensionister mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv. Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige. Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskudsjobbet. Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse af førtidspensionister med løntilskud. På jobnet.dk s cv-bank kan du under detaljeret søgning/ansættelsesvilkår søge specifikt efter medarbejdere, der ønsker et job på særlige vilkår. Blanket AB 201 til ansøgning om løntilskud kan findes på: En 42-årig håndværker kommer ud for en alvorlig arbejdsulykke og tilkendes førtidspension. Håndværkerens arbejdsgiver er dog stadig interesseret i at have håndværkeren som deltidsmedarbejder. Der indgås derfor en aftale mellem arbejdsgiveren og jobcentret, som betyder, at jobcentret udbetaler løntilskud til byggefirmaet. Aftalen medfører, at håndværkeren til glæde for alle kan blive i firmaet på deltid.

17 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Job med løntilskud til nyuddannede med handicap Løntilskud på op til 143,14 kr. pr. time For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det nu muligt at starte ansættelsen med løntilskud. Det er dog et krav, at ansættelse sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads. Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneders varighed, som mangler konkret erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet. Derudover skal den handicappede starte i jobbet senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet. Når den handicappede ansættes, udbetaler virksomheden som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på op til 143,14 kr. pr. time (2015 sats) i op til ét år. Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse af nyuddannede med handicap i job med løntilskud. Du kan også læse mere på: eller som er danmarks job- og informationsportal for personer med handicap. Blanket AB 201 til ansøgning om løntilskud kan findes på: Giver handicappede mulighed for et aktivt arbejdsliv. Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den handicappede. Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskudsjobbet. En 24-årig døv kvinde tager en uddannelse som multimediedesigner på en teknisk skole. Efter kvinden har bestået sin eksamen søger hun flere jobs og med løntilskudsordningen i baghånden er det nemmere for kvinden at komme i betragtning til de forskellige stillinger. Et lokalt reklamebureau ansætter kvinden med løntilskud i et job som webredaktør.

18 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedsrevalidering Praksisnær omskoling Virksomhedsrevalidering er samlede uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed, som kan iværksættes for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Typisk går virksomhedsrevalideringen (som fastsættes i en jobplan) ud på at optræne eller genoptræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så personen igen kan opnå ordinær beskæftigelse - ofte i et nyt fag, hvor personens begrænsninger ikke spiller en afgørende rolle for varetagelsen af arbejdet. Virksomhedsrevalidering skal så vidt muligt rette sig mod områder med mangel på arbejdskraft, og varigheden aftales individuelt. Revalideringen skal dog som udgangspunkt gennemføres på så kort tid som muligt, og revalidenden kan maksimalt modtage revalideringsydelse i fem år. Virksomhedsrevalidering kombineres ofte af flere typer af ordninger som fx virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og elev- og lærlingeforløb. Læs mere på de aktuelle faktaark eller hør mere i jobcentret. Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for virksomhedsrevalidering. Giver personer med begrænsninger i arbejdsevnen mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Kan både benyttes til at optræne ledige og allerede ansatte med begrænsninger i arbejdsevnen til nye funktioner. Jobcentret yder støtte og vejledning. En 34-årig gulvlægger får ødelagt sine knæ og må opgive sit arbejde efter længere tids sygemelding. I samarbejde med jobcentret udarbejder gulvlæggeren en jobplan, som via en virksomhedsrevalidering skal omskole gulvlæggeren til bygningskonstruktør. Via sit netværk finder gulvlæggeren en entreprenørvirksomhed, som tilbyder en indledende afklarende praktik og efterfølgende indgås aftale om et samlet uddannelses- og optræningsforløb.

19 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Seniorjob i kommunen Erfaren medarbejder med tilskud En kommunal virksomhed kan ansætte en person, der er bosiddende i kommunen og skal på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten udløber, i et seniorjob. Bopælskommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Lønog arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller for tilsvarende arbejde. Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen, og det er et krav, at ansættelsen medfører en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den kommunale virksomhed. Personen skal være forsikret medlem af en a-kasse og skal kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når medlemmet når efterlønsalderen. Virksomheden får en erfaren medarbejder tilknyttet på økonomisk fordelagtige vilkår. Personen skal under ansættelse i seniorjob fortsat stå til rådighed for ordinært arbejde. Ansættelsen i seniorjob ophører* senest den dato, hvor personen kan gå på efterløn. Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse i seniorjob. Ansøgning om ansættelse i seniorjob skal sendes til ansøgerens bopælskommune tidligst tre måneder før og skal være modtaget senest to måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. I ansøgningen skal vedlægges dokumentation fra A-kassen om, hvornår personen har ret til efterløn, samt hvornår dagpengeperioden udløber. *Ansættelsen kan også ophøre tidligere, hvis personen får ordinært arbejde, afslår tilbud om ordinært arbejde, ikke opretholder betingelserne for at kunne gå på efterløn eller bliver afskediget på grund af almindelig misligholdelse af ansættelsesaftalen. En 56-årig bogholder har mistet sit job, da hans arbejdsplads har været nødt til at skære ned. Bogholderen har igennem en længere periode uden held forsøgt at finde et nyt lignende job. Da han har mistet sin dagpengeret og er berettiget til efterløn om fire år, har han ret til et seniorjob i sin bopælskommune. Kommunen tilbyder bogholderen ansættelse som regnskabsassistent i økonomiforvaltningen. Bogholderen kan dermed fortsætte sit aktive arbejdsliv og optjene anciennitet til sin efterlønsordning.

20 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Fleksjob Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et løntilskud fra kommunen. Helt ned til få timer pr. uge Fleksjobbonus på kr. 1 Når virksomheden ansætter en person i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen i en sammenhængende periode på mindst ni måneder, er der mulighed for at søge en fleksjobbonus på kr. Læs mere og ansøg om bonus på Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværstime, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder og kan tilbydes personer, der har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv. Fleksjob bevilges som udgangspunkt i op til fem år ad gangen 2. Fastholdelse af allerede ansatte via fleksjob Hvis virksomheden ønsker at fastholde en allerede ansat med fleksjobordningen, skal den ansatte have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder (med en skriftlig aftale), inden der kan tages stilling til/oprettes et fleksjob 3. Kontakt jobcentret og hør om mulighederne for etablering af fleksjob. Du kan også læse mere om den nye fleksjobordning på hvor du blandt andet kan se video om erfaringer med fleksjobbere og få en kort indføring i, hvad den nye reform betyder for din virksomhed - og hvordan det hele er blevet meget lettere. På er det muligt at annoncere direkte efter fleksjobbere. 1. Fleksjobbonussen er målrettet private virksomheder og foreninger. 2. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. 3. Ved fastholdelsesfleksjob skal det skriftligt kunne dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler / på særlige vilkår. Der kan ses bort fra reglen om 12 måneders ansættelse under de sociale kapitler / særlige vilkår, hvis der er tale om akut opstået sygdom eller ulykke. Virksomheden betaler kun for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer. Ansættes en fleksjobber i 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50%, betales således timeløn for 10 timer. Virksomheden udviser et socialt ansvar og styrker sit omdømme. Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med fleksjobbere end med øvrige medarbejdere. Den 47-årige automekaniker Uffe bliver på grund af en omfattende ryglidelse samt depression sygemeldt fra sit arbejde. Efter længere tids sygemelding ønsker Uffe at genoptage arbejdet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af ryggen. Uffe bliver herefter arbejdsprøvet i forskellige arbejdsfunktioner og i nye brancher, men hans arbejdsevne er varigt begrænset, og han bliver derfor indstillet til et fleksjob. I samarbejde med jobcentret finder Uffe et fleksjob hos et ejendomsservicefirma, hvor han kan arbejde 15 timer om ugen og modtage et supplerende fleksløntilskud fra kommunen.

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der T il bud t il v ir ks omhe de r www.jobnet.dk T il bud t il v ir ks omhe der Tilbud til virksomheder - 2. udgave Indhold - Søg og annoncér efter medarbejdere Jobnet søgning Jobnet annoncering - Udvid dine

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere