Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering"

Transkript

1 Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik Virksomhedscenter Elever under 25 år Voksenlærlinge elever med erhvervserfaring over 25 år Fagpilot InnoBooster ny vej til vækst og beskæftigelse EGU Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen Fritidsjob for unge Mentorordning Opkvalificeringsjob Job med løntilskud Job med løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob) Job med løntilskud til nyuddannede med handicap Virksomhedsrevalidering Seniorjob i kommunen Fleksjob Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap Fraværs- og fastholdelsespolitik Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale Fast track tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger Mulighedserklæring Fastholdelsesplan Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale Revurdering af sygedagpengesager Jobafklaringsforløb Anmeldelse af og refusion for sygefravær Rundbordssamtaler Delvis syge- eller raskmelding 56 aftale refusion ved kritisk/kronisk sygdom Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads Personlig assistance Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere Jobrotation efteruddannelse af medarbejdere Sporskifte nye veje for nedslidningstruede medarbejdere Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) Rådgivning ved afskedigelser og partnerskabsaftale Arbejdsfordeling Assistance ved større afskedigelser Partnerskabsaftale

2 Virksomhedsinformation søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet DIN ONLINE JOBBANK OG ANNONCERINGSSTED Gratis adgang til jobsøgere På finder du Danmarks største online job- og cv-bank. Her har du nem og gratis adgang til jobsøgere i hele Danmark. Du opretter din virksomhed som bruger og får dermed adgang til cv-banken, hvor du kan lave detaljerede søgninger og etablere en intern emnebank. Virksomheden kan også annoncere gratis efter medarbejdere på Der er mulighed for at lave rettelser løbende og virksomheden har hele tiden overblik over sine jobannoncer. På kan du desuden finde blanketter, FAQ og gode råd til rekruttering - herunder: Jobbeskrivelsen Rekruttering via netværk Forberedelse, gennemførelse og evaluering af jobsamtalen. Nem og gratis adgang til jobannoncering og cv-søgning. Hurtigt overblik over jobcentrets services og tilbud til arbejdsgivere og nem adgang til alle relevante blanketter i forbindelse med beskæftigelsestilbud. Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft måske være svaret - se faktaarket Work in Denmark. Klik ind på og følg anvisningerne. Hvis du har svært ved at komme i gang med at bruge kan du kontakte jobcentret eller jobnetsupporten på tlf eller Kontakt evt. jobcentret for at få nærmere information om de regler og vilkår, som din virksomhed skal være opmærksom på ved annoncering i ind- og udlandet. Du kan også finde oplysninger på En mindre it-virksomhed oplever en kraftig vækst og får brug for flere medarbejdere. Ved at kombinere annoncering og detaljeret søgning blandt de mange kandidater på finder virksomheden hurtigt de nødvendige medarbejdere med de rette kvalifikationer. SE OGSÅ FAKTAARK OM Rekruttering Workindenmark

3 Virksomhedsinformation søg og annoncer efter medarbejdere Workindenmark NEM ADGANG TIL HØJT KVALIFICERET UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft være svaret. Højt kvalificerede udlændinge Jobcentret kan hjælpe dig med at rekruttere arbejdskraft fra hele EU, samt fra Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz via Workindenmark. På kan du annoncere direkte eller søge blandt tusindvis af udenlandske cv er. Her kan du også finde information om de regler og vilkår, som din virksomhed skal være opmærksom på ved annoncering i de enkelte lande. Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel udarbejde et forslag til en jobbeskrivelse med bl.a.: Primære opgaver og ansvarsområder i jobbet, krav til faglige og personlige kompetencer, samt information om arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed, mulighed for bolig og andre relevante oplysninger om arbejdsvilkår og virksomheden. Husk at skrive jobbeskrivelsen på engelsk og evt. et andet relevant sprog. Du har også mulighed for at kontakte workindenmark direkte eller selv opslå jobannoncer på: Nem adgang til tusindvis af udenlandske jobsøgende. Et lille privat firma med et marked i Norge har brug for en agent i Norge. Gennem lykkes det firmaet at finde en ledig nordmand i Danmark, som kan stå for kontakten til de norske kunder. SE OGSÅ FAKTAARK OM Rekruttering jobnet

4 Virksomhedsinformation søg og annoncer efter medarbejdere Rekruttering LAD JOBCENTRET HJÆLPE MED AT FINDE NYE MEDARBEJDERE Brug Jobservice Danmark ved større rekrutteringsopgaver. Relevante kandidater inden for 72 timer Jobcentret kan altid hjælpe din virksomhed med at finde nye medarbejdere. Fx kan jobcentret udvælge jobsøgere fra cv-banken på og sende cv er for de bedste kandidater til virksomheden. Jobcentret har kontakt med jobsøgere fra stort set alle brancher. Nogle jobsøgere har de nødvendige faglige og personlige kompetencer til at starte i job med få dages varsel. Andre jobsøgere har brug for en ekstra opfølgning for at få en god start i jobbet. Brug for flere medarbejdere? Ved større rekrutteringsopgaver (landsdækkende eller på tværs af kommunegrænser) kan virksomheden med fordel bruge Jobservice Danmark på tlf.: , så koordineres indsatsen (eventuelt blandt flere jobcentre), og der udsøges, screenes* og tilsendes relevante kandidater inden for tre arbejdsdage. Der er også mulighed for at afholde større rekrutteringsseancer i jobcentret med præsentation af virksomheden og samtaler med egnede kandidater. Inden du kontakter jobcentret eller Jobservice Danmark, kan du med fordel udarbejde et forslag til stillingsbeskrivelse, som indeholder: Primære opgaver og ansvar. Krav til faglige såvel som personlige kompetencer. Arbejdstid, tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed mv. Jobservice Danmark kontaktes på tlf.: Mere information på * Virksomhedens kriterier for screening aftales med jobcentret Jobcentret har adgang til jobansøgere fra alle brancher og fra hele landet. Jobcentret har viden om arbejdsmarkedet og om jobsituationen i lokalområdet. Jobcentret kan rådgive om alternative rekrutteringsmuligheder, fx støttet beskæftigelse. Jobcentret kan hjælpe med at give den nye medarbejder en god start, fx via forudgående opkvalificering eller tilskud til mentor. En supermarkedskæde åbner en ny butik og kontakter i den forbindelse jobcentret for at finde det nødvendige personale til butikken. Jobcentret hjælper virksomheden med at finde egnede kandidater til hver stillingsbeskrivelse, og virksomheden indkalder de bedste til en samtale i butikken. SE OGSÅ FAKTAARK OM Workindenmark jobnet

5 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik Forløb uden lønudgift Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for at afprøve / styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til valg af uddannelse. Virksomhedspraktik kan iværksættes hos både private og offentlige virksomheder, men der kan ikke oprettes en virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor den ledige senest har været ansat. Der skal være et rimeligt antal ordinært ansatte i forhold til ledige i virksomhedspraktik (1-5 ordinært ansatte udløser mulighed for én ledig i virksomhedspraktik), og arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt. Virksomhedspraktikken varer op til fire uger*. For ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken forlænges yderligere. Praktikken skal afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer for at afklare arbejdsevne og fremtidige job- eller uddannelsesmål. Inden praktikperioden afsluttes, bør praktikanten få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden - eller en vurdering af praktikantens muligheder for uddannelse inden for området. Jobcentret udvælger de bedst egnede praktikanter til virksomheden. Virksomheden, der får den ledige i praktik, skal hverken betale løn eller forsikring i praktikperioden. Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken. Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for virksomhedspraktik Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel overveje praktikkens arbejdsmæssige indhold. Blanket (AB 131) kan findes på: * Forsikrede ledige, der har afsluttet en videregående uddannelse, har mulighed for op til otte ugers virksomhedspraktik - under den forudsætning, at den ledige endnu ikke har været i ordinær beskæftigelse efter afslutningen af uddannelsen. Forsikring Den ledige ansættes ikke af virksomheden under en virksomhedspraktik. Der skal således ikke udstedes et ansættelsesbevis. Under praktikopholdet modtager den ledige forsørgelsesydelse fra A-kassen eller kommunen. Den ledige er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler (lovgivning, overenskomster m.v.) med undtagelse af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Under praktikforløbet yder jobcenteret erstatning efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. beskæftigelseslovens 113. Jobcenteret yder ligeledes erstatning for skader tilbudsmodtageren forvolder på andre personer eller andres ejendele efter dansk rets almindelige regler, jf. Bek. om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12. Det følger heraf, at der normalt ikke ydes erstatning i det omfang en skade er dækket af en arbejdsskadeforsikring, tingsforsikring eller en driftstabsforsikring. En 32-årig tømrer har været sygemeldt i en længere periode pga. en diskusprolaps. Han vil fremover ikke kunne klare sit sædvanlige arbejde. Der indgås aftale med en entreprenørvirksomhed om virksomhedspraktik som bygningkonstruktør. Her skal tømreren i en periode afklare, hvorvidt den type arbejde kan være et relevant alternativ for hans fremtidige arbejdsliv, samt om der i givet fald skal iværksættes uddannelse/opkvalificering til bygningskonstruktør.

6 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedscenter Tættere på arbejdsmarkedet Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes kandidater for at understrege, at de kandiderer til et job). Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, fx danskuddannelse, der kan understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden udviser et socialt engagement og medvirker til, at færre ledige skal forsørges af det offentlige. Medarbejderne på virksomheden får nye udfordringer. Især mentorerne, som får nye ansvarsområder og udvikler nye kompetencer, der kan anvendes i virksomheden. Virksomhedscentret kan være en rekrutteringskanal for virksomheden, både på kort og på lang sigt. En grundide med virksomhedscentre er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et arbejdsfællesskab med ordinært ansatte. For at støtte kandidaterne udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til mentorerne og kan også tilbyde dem mentoruddannelse. Jobcentret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret. Kontakt jobcentret og hør om muligheden for at oprette et virksomhedscenter hos jer. Har I ikke en medarbejder, der kan frikøbes til at være mentor, kan jobcentret eventuelt hjælpe med at tilknytte en ekstern mentor. Et varehus opretter et virksomhedscenter, hvor fire kandidater arbejder med at fylde varer op og holde orden på lageret m.v. Jobcentret uddanner en af varehusets faste medarbejdere til at være mentor for kandidaterne, og han frikøbes til opgaven af jobcentret 10 timer om ugen. Kontaktpersonen fra jobcentret samarbejder med mentoren om at følge op på kandidaternes kompetenceudvikling. Forløbet stopper på et aftalt tidspunkt eller tidligere, hvis kandidaten opnår ordinær beskæftigelse. Jobcentret placerer herefter om muligt en ny kandidat i virksomhedscentret.

7 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Elever under 25 år Alt for mange unge er sat på stand-by og kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Hjælp en ung på vej og få samtidig en herog-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. Uddan fremtidens arbejdskraft Find en aftaleform, der passer virksomheden og husk, at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6 måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt. Den almindelige aftale Her ansættes eleven på helt normale vilkår, og virksomheden påtager sig ansvaret for at uddanne eleven i et helt uddannelsesforløb. Kombinationsaftale Med en kombinationsaftale kan flere virksomheder ansætte én elev og sammen varetage et helt uddannelsesforløb, hvor eleven er hos virksomhederne på skift. Ny mesterlære Denne aftale tilgodeser praktisk orienterede unge og henvender sig til virksomheder, der vil påtage sig et større oplæringsansvar i det første år. Fordelen er, at eleven stort set er i virksomheden hele tiden. Kort uddannelsesaftale Indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen, hvis virksomheden er usikker på, om den har arbejde nok i fremtiden. Aftalen kan altid forlænges eller omformes til en almindelig aftale. Kontakt den lokale erhvervsskole for at blive godkendt som praktiksted. Herefter kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med en elev. Kontakt jobcentret, hvis virksomheden ikke selv har kontakt til en potentiel elev eller vil hjælpe unge på vej med at afklare uddannelsesvalg i en forpraktik eller en traineeperiode. Læs mere på uvm.dk, hvor uddannelsesaftalerne også kan hentes. Allerede om få år kommer der massiv mangel på faglært arbejdskraft. Ved at ansætte en elev investerer virksomheden i såvel den unges som sin egen fremtid. Virksomheden hjælper med at stoppe uddannelsesfrafaldet og styrker sin egen og Danmarks konkurrenceevne. Simone på 17 år har afsluttet 10. klasse, men er ikke kommet i gang med en uddannelse. Hun har lyst til at tage en erhvervsuddannelse som tandklinikassistent, men er usikker på, hvad uddannelsen går ud på, og om hun har evnerne. Hun finder derfor en tandlæge, hvor hun kan komme i forpraktik for at prøve kræfter med faget. Forpraktikken viser, at Simone har flair for arbejdet, og tandlægen indgår derfor en uddannelsesaftale med hende, så hun kan starte på grundforløbet på EUC.

8 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Voksenlærling ELEVER MED ERHVERVSERFARING OVER 25 ÅR Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år og få tilskud til lønnen. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd. Løntilskud på op til 40 kr. pr. time Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed Virksomheden kan få 40 kr. pr. time i tilskud til lønnen i hele uddannelsesperioden - og til alle erhvervsuddannelser, når voksenlærlingen er ufaglært eller har en forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år) og har været ledig i minimum to måneder. Hvis den ledige har en faglært uddannelse i forvejen, forudsætter tilskuddet 12 måneders forudgående ledighed. Hvis virksomheden ansætter ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed, gives der 30 kr. kr. pr. time i tilskud i op til de første to år af uddannelsesperioden. Uddannelsen skal samtidig stå på den regionale voksenlærlingeliste*. Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse Virksomheden kan også få tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder som voksenlærling. Tilskuddet er på 30 kr. i timen, og virksomheden kan få tilskud i op til de første 2 år af uddannelsesaftalen. Tilskuddet er samtidig betinget af, at der er gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Det vil sige, at uddannelsen står på den regionale voksenlærlingeliste*. I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra AUB på kr. pr. uge (www. virk.dk/aub). Der findes en række forskellige uddannelsesaftaler**, så I altid kan finde den aftaleform, der passer jer bedst. Læs mere om aftalerne på Virksomheden kan tiltrække og fastholde fagligt kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem en kompetencegivende uddannelse. Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner voksenlærlinge. * Find den regionale voksenlærlingeliste på dk - klik på din region og herefter på Voksenlærlingeliste i venstremenuen. ** Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb. Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb. Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orien terede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden. Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen. Kontakt jobcentret, som kan hjælpe med at finde en voksenlærling. Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse. Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende. Blanket til ansøgning om tilskud til voksenlærlingens løn kan findes på: I kan også kontakte jobcentret for at få tilsendt et ansøgningsskema om tilskud til voksenlærlingens løn. Skemaet returneres senest en måned efter voksenlærlingens start. Få mere information på (tidligere hos atp.dk), hvor du også kan hente ansøgningsskema til elevrefusion.

9 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Fagpilot BRUG NYUDDANNEDE FAGLÆRTE TIL KONKRETE UDVIKLINGSOPGAVER Tilskud på op til kr. pr. måned Med fagpilotordningen får virksomheder med mellem to og 100 ansatte mulighed for at ansætte fx en ung, faglært håndværker, it-supporter eller automekaniker med tilskud i en periode på minimum seks måneder og maksimum et år. Fagpiloten, som skal være under 30 år, har en afsluttet erhvervsuddannelse med i bagagen og bliver ansat til at varetage en konkret opgave, som skaber udvikling i virksomheden. Kun fantasien sætter grænsen for, hvad fagpiloten kan påtage sig, så længe opgaven ikke handler om virksomhedens almindelig drift. Fagpiloten kan i stedet løse en bred vifte af forskellige udviklingsopgaver, som har tendens til at gå i glemmebogen i krisetider. Med sin dugfriske erhvervsuddannelse i bagagen kan fagpiloten fx hjælpe med at udvikle nye produkter, sørge for at ny teknologi bliver implementeret, opdyrke nye markeder eller gennemtrawle den nyeste viden om nye materialer og teknologi, så virksomheden bliver klædt på til fremtiden. Mulighed for at vurdere fordelene ved en ny type arbejdskraft. Få tilført ny viden og vækst i virksomheden. Giver nyuddannede mulighed for at vise deres værd, afprøve deres kvalifikationer og stå stærkere i forhold til en egentlig ansættelse efterfølgende. Virksomheden kan få et tilskud på op til kr. om måneden til ansættelse af en fagpilot. Fagpiloten ansættes på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår. Brug Fagpilotordningen til at gennemføre et konkret udviklingsprojekt og få styrket virksomhedens innovations- og vækstpotentiale. Kontakt jobcentret, som kan hjælpe med at finde en fagpilot. Herefter skal virksomheden og projektet godkendes af Arbejdsmarkedskontor Øst. Find ansøgningsskema samt yderligere oplysninger om vilkår og betingelser for ordningen på En mellemstor have- og anlægsvirksomhed overvejer at typeproducere en ny salgs pavilloner til det danske sommerhusmarked. Virksomheden ansætter derfor en nyuddannet tømrer som fagpilot til at stå for projektet. Efter 12 måneder har fagpiloten færdiggjort en prototype i nye materialer, og på baggrund af forhåndsinteressen hos virksomhedens kunder, lader virksomheden pavillonen gå i produktion. Fagpiloten ansættes til at stå for at videreudvikle og kvalitetssikre produktionen af virksomhedens nye produkt.

10 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere InnoBooster NY VEJ TIL VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Der er brug for flere virksomheder, der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og nye arbejdspladser. Med InnoBooster kan Innovationsfonden investere mellem og 5 mio. kr. til udgifter, der kan hjælpe med at gøre din virksomheds gode ideer til virkelighed. Investeringen skal være baseret på en nyskabende idé og føre til nye vækstmuligheder eller nye arbejdsprocesser, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne væsentligt. Innobooster investerer ikke i rutinemæssige tiltag, strategiudvikling, markedsføring, kommunikation mv. Innobooster kan investere i projekter på op til tre års varighed hos: Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale Nye, lovende start-up virksomheder Forskere der har kommercielt lovende idéer og resultater Tilskud til gode ideer på mellem og 5 mio. kr. Din virksomhed søger en InnoBooster investering ved at udarbejde og indsende en innovationsplan og et budget, som præsenterer, hvad målet med innovationsforløbet er, og hvordan I vil gennemføre det. Innovationsplanen skal udarbejdes via Ansøgninger på mere end kr. vil - hvis innovationsplanen godkendes - skulle præsenteres mundtligt, og virksomhed vil i den forbindelse skulle levere supplerende information af forskellig art. Ansøgninger på under kr. vurderes alene på baggrund af innovationsplanen. Innovationsfonden forbeholder sig dog ret til at bede om yderligere dokumentation. Innovationsfonden bestræber sig på at behandle alle ansøgninger inden for én måned. Egenfinansieringen til de ansøgte projekter udgør som udgangspunkt 50% af projektsummen - ved eksperimentel udvikling dog 65%. Læs mere om muligheder og betingelser på:www.innovationsfonden.dk Ethvert InnoBooster projekt starter med en rigtig god ide. Herefter skal I lave en innovationsplan via værktøjet på Læs mere om ordningen på eller få personlig rådgivning på tlf.: eller * Opret dig som bruger eller log ind med NEM ID. Hvis din virksomhed vil søge om tilskud til en højtuddannet er det væsentligt, at I kun har ganske få eller ingen højtuddannede ansat i forvejen. Øger mulighederne for vækst og beskæftigelse. Øger mulighederne for at skabe konkurrencefordele til virksomheden. En virksomhed, der producerer bæredygtigt plastikservice, vil gerne udvikle en kombineret bærepose og siddepude til sommerens udendørsarrangementer. Virksomheden søger derfor om tilskud til at samarbejde med en plastekspert fra universitetet, ansættelse af en produktionsingeniør samt et projekt med en gruppe designstuderende, der kan få posen til at se smart ud. Virksomheden bruger således alle tre muligheder og søger om i alt kr. til at føre ideen ud i livet.

11 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere EGU PRAKTIKPLADS FOR UNGE VIA ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne døren til arbejdsmarkedet for unge under 30 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Egu-elever kan have svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have brug for ekstra vejledning eller støtte til det sociale, men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk uddannelse og er klar til at bruge deres hænder og kræfter på en arbejdsplads. Selve erhvervsgrunduddannelsen varer to år, og praktik og skoleforløb skræddersys, så det passer virksomheden bedst muligt. Praktikaftalens første tre måneder er prøvetid. I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn efter gældende overenskomst på området. I skole perioderne får egu-eleven ikke løn, men skoleydelse fra kommunen. Under hele forløbet står en egu-vejleder klar med støtte og vejledning. Forløbet afsluttes med at virksomhed i samarbejde med egu-vejleder udfylder et gennemførelsesbevis. For unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov (svære bevægelseshandicap, autisme, adhd mv.) under 25 år findes særligt tilrettelagte tre-årige uddannelsesforløb (STU) - se Egu er fleksibel og lokalt skræddersyet til virksomheden. Virksomheden bestemmer selv længden af praktikken. Virksomheden viser socialt ansvar ved at inddrage en gruppe, som ellers ofte bliver overset. Plads til unge med særlige behov Kontakt den lokale egu-vejleder (www.egu.dk) og find sammen den egu-elev, der matcher virksomheden. Herfra laver I sammen en uddannelsesplan og aftaler skole- og praktikperioder. Hent mere information på: Katrine på 25 år er ordblind og har svært ved at følge et normalt uddannelsesforløb. Hun drømmer om at blive gartner og i samarbejde med sin egu-vejleder finder Katrine derfor et gartneri, som har brug for ekstra hænder. Gartneriet og Katrine laver en aftale om et to-årigt egu-forløb, hvor Katrine har 20 ugers undervisning og den resterende tid er i lønnet praktik på gartneriet.

12 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Fritidsjob for unge Første skridt på vejen Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fritidsjobbet er med til at udvikle den unge personligt og giver en vigtig opdragelse og praktisk forberedelse til arbejdslivet - og til valg af uddannelse. For virksomheden giver oprettelsen af et fritidsjob mulighed for at hjælpe en ung godt på vej og samtidig få løst en række rutineopgaver, som det ellers er svært at få tid eller økonomi til. Det kan fx handle om indkøb, posthåndtering, oprydning, rengøring, lagerarbejde mv. Der gælder særlige regler for unges vilkår og arbejdsmiljø (specielt i forhold til maskiner, kemikalier, løft etc.) - læs mere på De fleste unge får deres første job via netværk, men mange unge har ikke et netværk, der kan hjælpe dem på vej. Virksomheden støtter unges adgang til arbejdsmarkedet og får samtidig løst en række konkrete opgaver. Unge, der har haft fritidsjob, gennemfører i langt større grad en uddannelse, end unge, der aldrig har haft et fritidsjob. Fritidsjob forebygger således den fremtidige mangel på uddannet arbejdskraft. Mange af de unge uden netværk har gennem jobcentret og ungevejledningen fået et introforløb til arbejdsmarkedsforhold, herunder løn, skattekort, ferieregler, ansættelseskontrakter samt en generel viden om, hvordan de skal forholde sig ved sygdom, brug af mobil, påklædning og adfærd. De unge er klar til at tage fat, vokse med opgaven og selv tjene til dagen og vejen. Kontakt jobcentret og hør mere om muligheder for at ansætte unge i fritidsjob. På findes detaljeret information om vilkår og regler for fritidsjobbere. Frederik på 16 år har altid været glad for biler og søger derfor fritidsjob hos alle de lokale bilforhandlere i området, hvor han bor. En forhandler falder for Frederiks gå-på-mod og tilbyder ham et fritidsjob med at klargøre biler, gøre rent på værktstedet og i udstillingen, købe ind til frokoststuen og sørge for opfyldning af drikkeautomater. Jobbet giver Frederik indsigt i detailhandel og giver ham blod på tanden til at gå i gang med salgsassistent-uddannelsen på den lokale erhvervsskole.

13 Virksomhedsinformation udvid mulighederne for at finde medarbejdere Mentorordning Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende. Personlig støtte ved job og uddannelse En mentor er typisk en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring (ud over den introduktion, som virksomheden forventes at give) samt hjælper med at overkomme andre barrierer, der kan gøre det vanskeligt at fastholde eller få job. Støtte til en mentorfunktion bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af den medarbejder, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til den eksterne konsulent. Det vurderes individuelt, hvor mange timer medarbejderen skal frikøbes til mentorfunktionen. For at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen. Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for mentorordning. Blanket AB 401 kan findes på: Bedre introduktion og oplæring til arbejdet og dermed større chance for en succesfuld ansættelse. Virksomheden har ingen udgift i forbindelse med oprettelse af mentorordning. En 49-årig mekaniker har på grund af depression været uden job i en årrække. Han ønsker at komme i fast beskæftigelse og kontakter på opfordring af jobcentret et lokalt autoværksted. Manden bliver tilbudt et fast arbejde. For at sikre en god introduktion frikøbes en medarbejder et antal aftalte timer i en periode til at hjælpe mekanikeren med at falde til på autoværkstedet.

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Få svaret i avisen her Jobcenteravis Foråret 2007 Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup d. 1. januar 2007 lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere