Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag"

Transkript

1 Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

2 Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox, KL og Peter Clausen, Master Media Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S Produktionsnr ISBN ISBN pdf KL Weidekampsgade København S Tlf

3 DEL I: Forenkling på dagsordnen 1. Indledning og hovedkonklusioner 5 2. Intern forenkling hvad dækker det over? 15 DEL II: Kommuneportrætter 3. Kommunerne er i gang eksempler på strategiske forenklingsindsatser 23 DEL III: Eksempler på konkrete forenklinger 4. Forenkling og styringskæden Relationen mellem politikere og forvaltning konkrete forenklinger Relationen mellem forvaltning og institutioner konkrete forenklinger Relationen mellem kommunen og borgerne konkrete forenklinger 99 BILAG Oversigt over kommuneportrætter og eksempler på konkrete forenklinger 127

4 Forord Afbureaukratisering og forenkling er for alvor kommet på den kommunale dagsorden. Kommunerne rundt om i landet er oppe i et højt tempo i forhold til at igangsætte forenklingsprojekter. Kommunerne er ikke mindst drevet af den aktuelle økonomiske situation, der nødvendiggør et stort fokus på effektivisering. Forenkling i form af bedre arbejdsgange, bedre it og færre regler og procedurer er vigtige veje, når der skal findes råderum i kommunerne. Kommunerne har i en årrække opfordret regeringen til at gennemføre regelforenkling og afbureaukratisering. Det har sat emnet på dagsordenen, og i de seneste økonomiaftaler har regeringen og KL aftalt, at regeringen tager initiativ til en statslig regelforenkling, der kan aflaste kommunerne. Det er også aftalt, at kommunerne selv internt arbejder med regelforenkling med henblik på større effektivitet. Kommunerne har i forlængelse heraf igangsat en lang række regelforenklingsinitiativer, og de er i fuld gang med at kigge på egen organisation og forenkle. Det viser de mange eksempler, som er samlet i denne publikation. Kommunerne har politisk sat intern regelforenkling på dagsordenen. I Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har alle kommunernes direktioner drøftet behovet for og metoderne til intern afbureaukratisering. Det resulterede bl.a. i foråret 2009 i publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar. Kommunerne har i forlængelse heraf lagt en strategi for, hvordan man kommer fra ord til handling. Det er baggrunden for, at kommunerne i 2010 har igangsat en lang række konkrete initiativer og projekter med fokus på forenkling og afbureaukratisering.

5 KL har som et led i dette arbejde og som et led i realisering af økonomiaftalen udarbejdet denne publikation, der beskriver aktiviteter i kommunerne netop nu og formidler de konkrete eksempler fra mange af de kommuner, der er i gang. Resultatet drøftes bl.a. på den fælleskommunale direktionskonference den 20. og 21. april Gensidig inspiration og læring er en stærk tradition i kommunerne! København, april 2010 Jan Trøjborg Peter Gorm Hansen Læsevejledning Publikationen er en eksempelsamling og er derfor først og fremmest tænkt som et opslagsværk, hvor kommunerne kan finde inspiration til arbejdet med forenkling. I bilaget kan man se en samlet oversigt over eksempler, hvor der også er angivet sidetal for hvert af eksemplerne. Publikationen består overordnet af tre dele: Del I Forenkling på dagsordnen indeholder indledning og publikationens hovedkonklusioner. Herudover beskrives det, hvad intern forenkling dækker over. Del II Kommuneportrætter viser hvordan kommunerne over en bred front arbejder aktivt og systematisk med forenkling. Der beskrives en lang række eksempler på strategiske forenklingsindsatser i forskellige kommuner. Del III Eksempler på konkrete forenklinger indeholder en lang række eksempler på helt konkrete forenklinger, som forskellige kommuner har gennemført eller er ved at gennemføre.

6 4 1. Indledning og hovedkonklusioner DEL I: Forenkling på dagsordnen

7 5 1. Indledning og hovedkonklusioner Kommunerne er for alvor trukket i arbejdstøjet i forhold til at forenkle og forbedre den interne organisation. Rundt om i landet igangsættes det ene forenklingsprojekt efter det andet. Og på alle niveauer i den kommunale organisation har man travlt med at trimme, effektivisere og forbedre de interne processer og arbejdsrutiner og indføre nye og enklere styringsredskaber. Kommunalreformen satte for alvor gang i arbejdet med at optimere den kommunale organisation. Og senest har de trængte økonomiske vilkår i kommunerne skærpet fokus på effektivisering. Forenkling i form af bedre arbejdsgange, bedre it og færre regler og procedurer er vigtige veje, når der skal findes råderum i kommunerne. Forenkling af de statslige regler er afgørende for at frigøre mere tid til kerneydelsen i kommunerne. Kommunerne har derfor også længe presset på for statslig afbureaukratisering. I forbindelse med økonomiaftalerne har KL og staten aftalt, at staten skal gennemføre regelforenklinger, der kan aflaste kommunerne. Regeringen har igangsat et afbureaukratiseringsprogram og i efteråret 2009 lancerede regeringen deres udspil Mere tid til velfærd, som indeholder en lang række forenklingsforslag. Både kommuner og stat har således givet forenkling og afbureaukratisering høj prioritet. Denne publikation indeholder 26 kommuneportrætter, som dokumenterer, at kommunerne arbejder strategisk og systematisk med intern forenkling. Herudover indeholder publikationen 59 eksempler på konkrete forenklinger, som kommunerne har gennemført eller er i gang med at gennemføre. De mange eksempler viser tydeligt, at kommunerne har påtaget sig ansvaret for at forenkle.

8 6 1. Indledning og hovedkonklusioner Eksempelsamlingen kan ses som en forlængelse af publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar, som KL udgav i marts 2009 i forbindelse med Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling er mange ting Forenkling i den kommunale verden knytter sig ofte til andre ting end formelle regler. Kommunerne arbejder i stort omfang på at forenkle arbejdsgange, dokumentationskrav, organisationsformer mv. Herudover indføres nye digitale løsninger, der optimerer opgaveløsningen og frigør ressourcer. Kommunerne ser ikke blot på de enkelte forenklingsindsatser isoleret. Typisk har kommunerne en samlet strategisk tilgang til arbejdet med forenkling, hvor de forskellige forenklingsindsatser tænkes sammen. Det sker ved, at kommunerne igangsætter brede forenklingsprogrammer, der systematisk analyserer forenklingsbehov, som herefter implementeres. Og det sker ved, at kommunerne konkret sammentænker forskellige indsatser: Eksempelvis tænkes nye digitale løsninger og muligheder sammen med en løbende optimering af arbejdsgangene Forenkling gennem gensidig læring Det er ikke nyt for kommunerne at arbejde med optimering af organisationsformer, arbejdsgange, digitale løsninger mv. Kommunerne har altid arbejdet med løbende at forbedre den kommunale opgaveløsning. Men intern forenkling i kommunerne er blevet et selvstændigt fokusområde i bestræbelserne på at optimere og effektivisere den kommunale indsats. Og ofte spredes de gode ideer mellem kommunerne. Eksemplerne i publikationen vedrører tiltag i konkrete kommuner. Men ofte kommer inspirationen fra andre kommuner, eller eksemplet er allerede blevet kopieret af andre kommuner. Der er i kommunerne en stærk tradition for gensidig inspiration og læring. Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt er et godt eksempel på denne måde at arbejde sammen på. Med publikationen i hånden kan den enkelte kommune lade sig inspirere af de mange gode eksempler, og derigennem fortsætte og yderligere styrke arbejdet med forenkling.

9 1. Indledning og hovedkonklusioner Forenkling i økonomiaftaler, trepartsaftalerne og regeringsgrundlag Forenkling og afbureaukratisering har indgået som et vigtigt tema i de seneste års økonomiaftaler. I økonomiaftalen for 2009 lancerede regeringen sit afbureaukratiseringsprogram og den såkaldte gensidighedsaftale blev indgået. Gensidighedsaftalen fastslår, at både regeringen og kommunerne skal bidrage til at frigøre ressourcer i kommunerne, som kan omprioriteres til borgernær service. Forenkling herunder bedre tilrettelæggelse af arbejdsgange, bedre organisering mv. er et vigtigt element i realisering af gensidighedsaftalen. Regeringen præsenterede i efteråret 2009 sit udspil Mere tid til velfærd, som indeholder 105 konkrete statslige forenklinger. Med enkelte justeringer fremsættes disse forenklinger som lovforslag i første halvår af Kommunerne har i den forbindelse en opgave med at få omsat og implementeret de statslige forenklinger i den kommunale hverdag og praksis. Det er i høj grad bidrag fra kommunerne og KL, der danner grundlag for regeringens udspil. Og arbejdet med at forenkle de statslige regler fortsætter. I regeringsgrundlaget fra februar 2010 fremhæves det endnu engang, at regeringen vil arbejde aktivt for statslig afbureaukratisering. Det fremgår også, at regeringen i 2011 vil præsentere en Mere tid til velfærd II. Hertil kommer udfordringsretten, som også er en del af den statslige afbureaukratisering. Med udfordringsretten har kommunerne mulighed for på forsøgsbasis at søge om fritagelse fra statslige regler. Udfordringsretten har imidlertid også givet anledning til, at kommunerne sætter fokus på muligheden for at forenkle egne regler, proceskrav mv. Regeringen vil også fremover sætte fokus på, om kommunerne arbejder med forenkling af egne regler, arbejdsgange mv. Det fremgår af finanslovsaftalen for 2010, at partierne bag aftalen i forbindelse med finansloven for 2011 vil gøre status over den kommunale indsats for forenkling. Endelig skal det nævnes, at kommunerne i trepartsaftalerne fra 2007 med regeringen og de faglige organisationer har forpligtiget sig til at arbejde med intern forenkling.

10 8 1. Indledning og hovedkonklusioner 1.4. Intern forenkling og Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kommunerne satte allerede forenkling på dagsordenen i forbindelse med Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. I projektet om administrative modeller samarbejdede en række kommuner om at udarbejde et inspirationskatalog om intern forenkling i kommunerne. Publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar har til formål at inspirere kommunerne i arbejdet med intern forenkling og sætter bl.a. fokus på følgende aspekter: Hvad er forenkling? 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og kommuner Opgaveplacering en strategi til forenkling Sådan sparkes en forenklingsproces i gang Eksempler på forenklinger på sektorområder samt tværgående opgaveområder som økonomi, personale mv. Find inspirationskataloget Forenkling også et kommunalt ansvar på Resultaterne og budskaberne fra projektet om intern forenkling blev præsenteret på kvalitetskonferencen for kommunernes direktioner i marts Der blev bl.a. udarbejdet en film om intern forenkling, som kan ses på I det konsensuspapir, som blev udarbejdet i forbindelse med konferencen, indgik intern forenkling som et særskilt tema. Kommunale målsætninger om forenkling i konsensuspapiret, marts 2009 Kommunerne vil sætte fokus på: At igangsætte brede forenklingsprojekter At forenkle interne arbejdsgange og processer At forberede it-understøttelsen og anvendelsen i de administrative opgaver At placere de administrative støttefunktioner hensigtsmæssigt på henholdsvis centralt og decentralt niveau, herunder at vurdere værdien af administrative centre At anvende udfordringsretten på de væsentligste serviceområder i forhold til såvel statslige som kommunale regler, procedurer, arbejdsgange mv. I hele processen skal der være fokus på læringsperspektivet og vidensdeling.

11 1. Indledning og hovedkonklusioner Hovedkonklusioner i publikationen Eksemplerne i publikationen dokumenterer, at kommunerne allerede arbejder systematisk med forenkling af egne regler, arbejdsgange, organiseringer mv. Det kan endvidere konkluderes, at kommunerne arbejder med forenkling på mange forskellige måder, og at arbejdet italesættes forskelligt. Publikationen kan inspirere til at styrke arbejdet med forenkling yderligere og dermed understøtte den løbende ideudveksling mellem kommuner. De bærende dele af publikationen er portrætter af nogle af de kommuner, der forenkler (del II) og konkrete eksempler på forenklinger i kommunerne (del III). Kommuneportrætter Kapitel 3 indeholder i alt 26 portrætter af kommuner, der er i gang med at forenkle. Tilsammen viser eksemplerne, at kommunerne aktivt og systematisk arbejder med forenkling. Eksempelvis besluttede byrådet i Vejle Kommune i forbindelse med budgetforliget for 2009 at iværksætte en tillids- og afbureaukratiseringsreform. Der er efterfølgende udarbejdet et forenklingskatalog indeholdende potentielle handlingsinitiativer, som fagudvalgene nu arbejder videre med. Herudover har kommunen fra starten af 2010 inviteret borgere og ansatte til via internettet at komme med gode ideer til mere smidige sagsgange eller afskaffelse af dumme regler. I Randers Kommune besluttede man i 2007 at sætte fokus på forenkling af de administrative arbejdsopgaver. I 2008 blev et katalog med 62 forenklingsforslag præsenteret for direktionen. 58 ud af de 62 forslag er gennemført helt eller delvist. Samtidig er der udarbejdet en strategi for en fortsættelse af arbejdet med forenkling i kommunen. Kommunernes strategier til forenkling har forskelligt fokus og italesættes meget forskelligt. I kapitel 3 grupperes kommuneportrætterne ift. deres hovedfokus, jf. boks.

12 10 1. Indledning og hovedkonklusioner Kommunernes strategier til forenkling Kommuneportrætterne viser, at: kommunerne forenkler via igangsættelse af brede forenklingsprojekter kommunerne laver effektiviseringsstrategier med fokus på forenkling kommunerne arbejder systematisk med lean og bedre arbejdsgange kommunerne forenkler ved at ændre opgaveplaceringen kommunerne forenkler ved at vise medarbejderne tillid kommunerne forenkler via bedre digitale løsninger kommunerne forenkler via innovation kommunerne forenkler gennem nye styringsmodeller. Eksempler på konkrete forenklinger I publikationens del III, kapitel 5-7 præsenteres i alt 59 eksempler på konkrete forenklinger, som kommunerne har gennemført eller er i gang med at gennemføre. Eksempler viser, at kommunerne ikke blot taler om forenklinger. De gennemfører også forenklinger. Eksemplerne kan samtidig inspirere til igangsættelse af endnu flere konkrete forenklingstiltag i de enkelte kommuner. Det har givet god mening at strukturere eksemplerne i henhold til styringskæden, da forenklingerne ofte knytter sig til relationen mellem styringskædens forskellige led. Kapitel 4 indeholder en kort beskrivelse af styringskæden, som går fra politikere over forvaltning og institutioner til borgerne.

13 1. Indledning og hovedkonklusioner 11 Styringskæden I kapitel 5 beskrives eksempler på konkrete forenklinger af relationen mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen. I Sønderborg Kommune har man fx taget konsekvensen af, at det var vanskeligt for kommunalpolitikerne at få overblik over byrådets ansvar og styringsredskaber. Derfor valgte byrådet at få udarbejdet et politisk redskab kaldet GPS (Godkendt Politisk Styring) som giver politikerne bedre overblik over de vigtigste politikområder i kommunen. Kortere, færre og bedre dokumenter, hvor sagernes kerne springer lige i øjnene. Kommunens nye GPS er en styringshåndbog og erstatter flere traditionelle lange styringsdokumenter. Eksemplerne på forenklinger af relationen mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen har fokus på følgende forhold: Forenkling af kommunalbestyrelsernes arbejde tid til politik Forenkling af betjeningen af kommunalpolitikerne.

14 12 1. Indledning og hovedkonklusioner Kapitel 6 indeholder eksempler på forenklinger af relationen mellem forvaltningen og de udførende led. Eksempelvis har man i Albertslund kommune gennemført en kraftig sanering af bevillingsreglerne. Før havde Albertslund Kommune mange forskellige regler, der fortalte hvordan bevillinger kunne bruges, og med op mod 400 bevillinger var det svært at få overblik. I dag er der kun to bevillingstyper og 37 områdebevillinger. Eksemplerne på forenklinger af relationen mellem forvaltningen og de udførende led har fokus på følgende forhold: Fjern unødige regler og dokumentationskrav Begræns antallet af projekter Styr på posten hvornår skal institutionerne forstyrres? Bedre hjælperedskaber til institutionerne Ændret opgavefordeling mellem forvaltning og institutioner Bedre arbejdsgange i relationen mellem forvaltninger og institutioner Ledelsesrum til institutionerne. Kapitel 7 indeholder eksempler på forenklinger mellem kommunen og borgerne/brugerne. Et af eksemplerne kommer fra Odense Kommune, som har en ny webstrategi. I stedet for fysisk fremmøde på kommunen kan borgerne i fremtiden udfylde fx blanketter elektronisk. Samtidig implementeres en ny medarbejderportal, der skal sikre at flere interne arbejdsprocesser digitaliseres og effektiviseres. Det giver borgeren en kortere sagsbehandlingstid samtidig med at personalet får frigjort ressourcer til andre opgaver. Eksemplerne på forenklinger af relationen mellem kommunen og borgerne har fokus på følgende forhold: Forenkling gennem selvbetjeningsløsninger Forenkling gennem tilpasning af åbningstider Forenkling af sagsbehandlingen Mindre bureaukrati for borgeren i mødet med kommunerne Forenkling via arbejdskraftbesparende teknologi Smartere arbejdsgange i leveringen af de kommunale serviceydelser. Der er i bilaget en samlet oversigt over alle eksemplerne på forenkling i publikationen.

15

16 14

17 15 2. Intern forenkling hvad dækker det over? Erfaringerne fra Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt viste, at kommunernes arbejde med intern forenkling dækker over mange forskellige ting. Først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at intern forenkling handler om mere end forenkling af formelle regler. Hvor de formelle regler naturligt er udgangspunktet for den statslige afbureaukratisering, er det ofte andre forhold, der er omdrejningspunktet i en kommunal forenklingsindsats. I den kommunale verden udgør formelle regler en mindre del af styringsgrundlaget. Nøgleordene i forhold til intern forenkling i kommunerne er derfor ofte forbedrede arbejdsgange, bedre udnyttelse af it-potentialer, mere hensigtsmæssig opgavefordeling mellem det centrale og decentrale niveau i forhold til administrative opgaver, bedre kommunikation til de udførende led, forenkling af dokumentationskravene til institutionerne mv. Ofte arbejder kommunerne med intern forenkling uden at indsatsen nødvendigvis italesættes som forenkling eller afbureaukratisering. Den brede tilgang til forenkling betyder, at der er mange veje til at opnå forenklinger. I publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar skitseres 10 forskellige veje til forenkling i en kommune. Der er tale om generelle anbefalinger til forenklingsarbejdet, der kan anvendes i alle kommuner og på tværs af sektorområder. De 10 veje er opsummeret her:

18 16 2. Intern forenkling hvad dækker det over? 10 veje til forenkling Afvej den administrative byrde med gevinsten Bedre balance mellem tilskyndelser og kontrol Undgå overimplementering af statslig lovgivning Sammentænk nationale krav med lokale behov Find spildtid og fjern den! Gør oplevet bureaukrati meningsfuld Sammentænk politikker Genbrug oplysninger Udnyt it-potentialerne Sats på let forståelige vejledninger, redskaber og standarder. Der er ingen standardløsninger. Det afgørende er, at kommunerne fokuserer deres indsats uanset hvilken overskrift indsatsen gennemføres under Forenkling og effektivisering I mange kommuner indgår forenkling eller afbureaukratisering som et af benene i en effektiviseringsstrategi. Men der er stor forskel på, hvordan kommunerne tænker effektivisering og afbureaukratisering sammen. En undersøgelse gennemført af KL viser, at 52 pct. af kommunerne i efteråret 2009 havde vedtaget en plan eller strategi for effektivisering. Siden er flere kommet til. Ses der nærmere på disse strategier indeholder de alle elementer, der kan karakteriseres som forenkling. Undersøgelsen viser, at knap 30 pct. af effektiviseringsgevinsterne i kommunerne forventes indhøstet gennem en bedre organisering af arbejdet i kommunerne. Det handler fx om centralisering af visse af de administrative enheder i kommunen, lettelser af interne regler, bedre arbejdsgange via lean-projekter mv., jf. figur.

19 2. Intern forenkling hvad dækker det over? 17 Knap 30 pct. af effektiviseringerne i budget 2010 forventes indhøstet ved bedre organisering af arbejdet Kilde: Undersøgelse gennemført af KL i november 2009 om status for og perspektiverne for at skabe økonomisk og politisk råderum ved effektivisering. Grundlæggende kan al forenkling og afbureaukratisering ses som effektivisering. Men der er forskel på, i hvilken grad forenklingsprojekter italesættes som effektivisering. Og der er forskel på, om resultaterne eller de forventede resultater af forenkling lægges ind i budgettet. Flere kommuner, der arbejder med intern forenkling giver udtryk for, at det er nødvendigt at lave en dekobling mellem budgettet og effektiviseringsgevinsterne. Det skyldes, at forenklinger er svære at gennemføre uden et aktivt bidrag fra ledere og medarbejdere i hele organisationen, og den opbakning kan være svær at få, hvis de konkrete forenklingstiltag er for tæt koblet til besparelser. De kommuner, der laver denne dekobling, vælger fx at hente besparelser hjem ved rammebesparelser sideløbende med et forenklingsprojekt. Forenklingsaktiviteterne bliver herefter lanceret som det, der gør, at nedskæringerne gør mindst muligt ondt. Gennem forenkling og fjernelse af unødvendigt bureaukrati frigøres ressourcer, så kerneydelsen rammes mindst muligt af besparelserne. Det forudsætter dog, at de frigjorte ressourcer aktivt kanaliseres til kerneydelsen.

20 18 2. Intern forenkling hvad dækker det over? Andre kommuner vælger mere direkte at lægge besparelserne ved forenkling ind i budgettet. Det ser man i særlig grad i forbindelse med implementering af de statslige forenklinger, herunder regeringens Handlingsplan for frigørelse af ressourcer i kommunerne fra efteråret KL har i budgetvejledningen opfordret til, at kommunerne så vidt muligt lægger gevinster fra statens effektiviseringskatalog ind i budgettet. På samme måde vælger nogle kommuner også at lægge effekter af intern forenkling ind i budgettet. I kapitel 3 ses en række konkrete eksempler, hvor kommuner direkte har knyttet arbejdet med intern forenkling i kommunen sammen med effektivisering. Intern forenkling vil med fordel kunne knyttes til råderumsdiskussionen. Men den enkelte kommune bør på forhånd tage eksplicit stilling til, i hvilket omfang gevinsterne ved forenkling skal indarbejdes i budgettet. Hvad enten man vælger at lægge de økonomiske effektiviseringsgevinster ved forenkling ind i budgettet eller ej, er det afgørende, at der er en klar kommunikation herom til deltagerne i det kommunale forenklingsarbejde. Formålet med forenklingsindsatsen skal stå klart for alle deltagere, herunder også de udførende led. Ellers risikerer forenklingsarbejdet at miste den nødvendige opbakning fra de ledere og medarbejdere, der skal deltage i processen. Råderumsportalen fokus på styring og effektivisering På Råderumsportalen finder du inspiration til kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe råderum. Her sætter kommunerne og KL fokus på områder, eksempler, råd og redskaber, der kan understøtte kommunens arbejde med at effektivisere. Kommunalbestyrelsen kan sikre sig handlemuligheder i de kommende fire år ved at skabe økonomisk råderum i kommunens økonomi. Det handler om at skabe et budget med overskud på driften. Det handler om at sætte konkrete mål for effektiviseringernes bidrag til råderummet. Og det handler om at overholde de vedtagne budgetter. På råderumsportalen kan der læses mere om: Hvilke elementer, der bør indgå i kommunens effektiviseringsstrategi Hvordan kommunen sikrer, at den henter de statsrefusioner hjem, som den har krav på

21 2. Intern forenkling hvad dækker det over? 19 Hvilke personaleøkonomiske effekter det har, hvis kommunens sygefravær for pædagoger falder, skolelærere udskyder deres pensionering eller personaleomsætning falder Hvilke effektiviseringsgevinster kommunerne forventer i 2010, og Hvordan konkrete kommuner har indhøstet effektiviseringsgevinster. Råderumsportalen har et tværfagligt fokus på emner som fx sygefravær, indkøb, digitalisering og arbejdsgange, men vil også have fokus på effektiviseringer på de væsentlige kommunale serviceområder. Råderumsportalen bliver til i et samarbejde mellem KL og kommunerne. Se råderumsportalen på Forenkling og ledelse Forenkling skal prioriteres for at blive en succes og her spiller ledelse den afgørende rolle. En tydelig forankring af forenklingsarbejdet i topledelsen signalerer, at der er tale om en prioriteret indsats. Initiativet til forenklingsarbejdet vil oftest komme fra topledelsen, og skal løbende følges af topledelsen. De konkrete forenklingstiltag derimod skal ofte udvikles og gennemføres af ledere og medarbejdere i forvaltningerne og på institutionerne. Her er det topledelsens centrale opgave at sikre ejerskab til forenklingsarbejdet, og at sikre, at processen finder sted på tværs af sektorer og institutioner. Lederne i forvaltninger, stabe og institutioner har som central opgave at drive processen lokalt og aktivt inddrage medarbejderne i en struktureret forenklingsproces. Det er afgørende, at den enkelte leder påtager sig ledelsesrollen i forhold til forenklingsarbejdet, og samtidig har et kritisk blik på egen praksis. Forenkling er en nødvendig overvejelse i hver enkelt leders refleksion over egen ledelsespraksis. Sættes et større forenklingsprojekt i gang er projektledelsen naturligvis vigtig. Projektledelsen sikrer et vedvarende fokus på forenklingsopgaven og sørger for facilitering og koordinering af arbejdet. Projektledelsen skal således føre forenklingsaktiviteterne sikkert igennem pro-

22 20 2. Intern forenkling hvad dækker det over? cessens forskellige faser: planlægning, analyse, udvikling, implementering og konsolidering. Projektledelsen har brug for at få de mange aktører på forskellige niveauer med sig. Aktørerne skal i tale, og skal prioritere projektet. Det kræver respekt og ydmyghed for de øvriges fagområder, men også gennemslagskraft for at få forenklingsdagsordnen igennem. Her har projektledelsen behov for topledelsens opbakning. Ledelse er ikke blot nødvendig for at en forenklingsproces bliver en succes. Ledelse kan også være genstand for forenkling. Tiltag, der forenkler og afbureaukratiserer, har således ofte til hensigt at gøre det lettere at være leder og at skabe mere ledelsesrum. Det berøres i afsnit 6.7. Gode råd til topledelsen i kommuner, der vil afbureaukratisere Du skal virkelig ville det, og forstå vanskeligheden ved at overlade afbureaukratisering til bureaukraterne. Du skal spotte, hvem der er tændt af visionen, og hvem der gør det, fordi det er sat på dagsordnen. Du skal acceptere, at det ikke bare er en beslutning man træffer og så kører det. Du skal sætte dig selv i spil og insistere. Else Sommer, adm. direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune på konference om afbureaukratisering, oktober 2009

23

24 22 DEL II: Kommuneportrætter

25 23 3. Kommunerne er i gang eksempler på strategiske forenklingsindsatser I Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt blev der formuleret en målsætning om, at kommunerne skal igangsætte brede forenklingsprojekter. Eksemplerne i dette kapitel viser, at kommunerne er godt i gang. I dette kapitel præsenteres 26 kommuneportrætter, som viser at kommunerne over en bred front arbejder aktivt og systematisk med forenkling. Nogle kommuner har fokus på arbejdsgange, mens andre har fokus på digitale løsninger, effektivisering, organisering mv. I indhold og aktiviteter vil der ofte være et overlap mellem de forskellige typer af forenklingsprojekter. Eksempelvis vil bedre arbejdsgange altid være en effektivisering af indsatsen. Og i en række tilfælde er de forbedrede arbejdsgange opnået gennem digitalisering. Alt efter hovedfokus kan der alligevel være forskellige måder at tænke og ikke mindst kommunikere intern forenkling på. Derfor er kommuneportrætterne i det følgende grupperet efter deres hovedfokus, velvidende at mange af portrætterne kunne placeres under flere overskrifter. I bilaget ses en oversigt over kommuneportrætterne.

26 24 3. Kommunerne er i gang eksempler på strategiske forenklingsindsatser Kommunernes strategier til forenkling Kommuneportrætterne viser, at: kommunerne forenkler via igangsættelse af brede forenklingsprojekter kommunerne laver effektiviseringsstrategier med fokus på forenkling kommunerne arbejder systematisk med lean og bedre arbejdsgange kommunerne forenkler ved at ændre opgaveplaceringen kommunerne forenkler ved at vise medarbejderne tillid kommunerne forenkler via bedre digitale løsninger kommunerne forenkler via innovation kommunerne forenkler gennem nye styringsmodeller Kommunerne igangsætter brede afbureaukratiseringsprojekter Mange kommuner har valgt at samle deres forenklingsarbejde i et bredt afbureaukratiseringsprojekt. Afbureaukratisering og forenkling er de samlede begreber for det arbejde der, sker. Projekterne indledes typisk med en idegenereringsfase bredt i organisationen, som munder ud i et forenklingskatalog med forskellige forslag. Forslagene behandles herefter politisk eller administrativt med henblik på prioritering og implementering. I det følgende er der fremhævet eksempler på nogle af de kommuner, som har igangsat brede afbureaukratiseringsprojekter. Vejle Kommune har udarbejdet forenklingskatalog og inviterer nu borgerne til at deltage I Budgetforlig 2009 besluttede byrådet i Vejle Kommune at iværksætte en tillids- og afbureaukratiseringsreform, med henblik på at sikre flest mulige ressourcer til den direkte borgerrettede kontakt. Udgangspunktet er, at en mere smidig opgaveløsning, mindre bureaukrati og færre regler kan skabe både større arbejdsglæde, mere effektiv opgavevaretagelse og i sidste ende et større økonomisk råderum. Det første forenklingsspor fra 2009 bestod i at lave et pilotprojekt med henblik på at afdække det umiddelbare potentiale eller behov for afbureaukratisering på nogle

1. Hvad er intern forenkling?

1. Hvad er intern forenkling? Hvad er intern forenkling? Det er vigtigt, at kommunen har et fælles svar på dette spørgsmål, når de går i gang med at forenkle egne regler og procedurer. Ellers risikerer man, at arbejdet trækker i forskellige

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Administrative modeller, herunder intern regelstyring

Projektbeskrivelse: Administrative modeller, herunder intern regelstyring Projektbeskrivelse: Administrative modeller, herunder intern regelstyring 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Styringsudfordringer og -anbefalinger

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Styringsudfordringer og -anbefalinger Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Styringsudfordringer og -anbefalinger Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram Programbeskrivelse Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram Den 9. oktober 2015 Sags ID: SAG-2015-04405 Dok.ID: 2070505 1. Formål Dette papir beskriver en række overvejelser i forhold til

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne

Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet er i høj grad reguleret af statslige regler, og kommunerne har længe efterspurgt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler Notat 21. februar 2011 Sagsbeh: AFP Sagsnr.: 2010-7638 Dokumentnr.: 2010-124243 Dokumentation og Styring Kommunaldirektørområdet Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. NOTAT - UDKAST Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Organisationsjustering og strategisk fokus Økonomiudvalget vedtog

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere