Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag"

Transkript

1 Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

2 Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox, KL og Peter Clausen, Master Media Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S Produktionsnr ISBN ISBN pdf KL Weidekampsgade København S Tlf

3 DEL I: Forenkling på dagsordnen 1. Indledning og hovedkonklusioner 5 2. Intern forenkling hvad dækker det over? 15 DEL II: Kommuneportrætter 3. Kommunerne er i gang eksempler på strategiske forenklingsindsatser 23 DEL III: Eksempler på konkrete forenklinger 4. Forenkling og styringskæden Relationen mellem politikere og forvaltning konkrete forenklinger Relationen mellem forvaltning og institutioner konkrete forenklinger Relationen mellem kommunen og borgerne konkrete forenklinger 99 BILAG Oversigt over kommuneportrætter og eksempler på konkrete forenklinger 127

4 Forord Afbureaukratisering og forenkling er for alvor kommet på den kommunale dagsorden. Kommunerne rundt om i landet er oppe i et højt tempo i forhold til at igangsætte forenklingsprojekter. Kommunerne er ikke mindst drevet af den aktuelle økonomiske situation, der nødvendiggør et stort fokus på effektivisering. Forenkling i form af bedre arbejdsgange, bedre it og færre regler og procedurer er vigtige veje, når der skal findes råderum i kommunerne. Kommunerne har i en årrække opfordret regeringen til at gennemføre regelforenkling og afbureaukratisering. Det har sat emnet på dagsordenen, og i de seneste økonomiaftaler har regeringen og KL aftalt, at regeringen tager initiativ til en statslig regelforenkling, der kan aflaste kommunerne. Det er også aftalt, at kommunerne selv internt arbejder med regelforenkling med henblik på større effektivitet. Kommunerne har i forlængelse heraf igangsat en lang række regelforenklingsinitiativer, og de er i fuld gang med at kigge på egen organisation og forenkle. Det viser de mange eksempler, som er samlet i denne publikation. Kommunerne har politisk sat intern regelforenkling på dagsordenen. I Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har alle kommunernes direktioner drøftet behovet for og metoderne til intern afbureaukratisering. Det resulterede bl.a. i foråret 2009 i publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar. Kommunerne har i forlængelse heraf lagt en strategi for, hvordan man kommer fra ord til handling. Det er baggrunden for, at kommunerne i 2010 har igangsat en lang række konkrete initiativer og projekter med fokus på forenkling og afbureaukratisering.

5 KL har som et led i dette arbejde og som et led i realisering af økonomiaftalen udarbejdet denne publikation, der beskriver aktiviteter i kommunerne netop nu og formidler de konkrete eksempler fra mange af de kommuner, der er i gang. Resultatet drøftes bl.a. på den fælleskommunale direktionskonference den 20. og 21. april Gensidig inspiration og læring er en stærk tradition i kommunerne! København, april 2010 Jan Trøjborg Peter Gorm Hansen Læsevejledning Publikationen er en eksempelsamling og er derfor først og fremmest tænkt som et opslagsværk, hvor kommunerne kan finde inspiration til arbejdet med forenkling. I bilaget kan man se en samlet oversigt over eksempler, hvor der også er angivet sidetal for hvert af eksemplerne. Publikationen består overordnet af tre dele: Del I Forenkling på dagsordnen indeholder indledning og publikationens hovedkonklusioner. Herudover beskrives det, hvad intern forenkling dækker over. Del II Kommuneportrætter viser hvordan kommunerne over en bred front arbejder aktivt og systematisk med forenkling. Der beskrives en lang række eksempler på strategiske forenklingsindsatser i forskellige kommuner. Del III Eksempler på konkrete forenklinger indeholder en lang række eksempler på helt konkrete forenklinger, som forskellige kommuner har gennemført eller er ved at gennemføre.

6 4 1. Indledning og hovedkonklusioner DEL I: Forenkling på dagsordnen

7 5 1. Indledning og hovedkonklusioner Kommunerne er for alvor trukket i arbejdstøjet i forhold til at forenkle og forbedre den interne organisation. Rundt om i landet igangsættes det ene forenklingsprojekt efter det andet. Og på alle niveauer i den kommunale organisation har man travlt med at trimme, effektivisere og forbedre de interne processer og arbejdsrutiner og indføre nye og enklere styringsredskaber. Kommunalreformen satte for alvor gang i arbejdet med at optimere den kommunale organisation. Og senest har de trængte økonomiske vilkår i kommunerne skærpet fokus på effektivisering. Forenkling i form af bedre arbejdsgange, bedre it og færre regler og procedurer er vigtige veje, når der skal findes råderum i kommunerne. Forenkling af de statslige regler er afgørende for at frigøre mere tid til kerneydelsen i kommunerne. Kommunerne har derfor også længe presset på for statslig afbureaukratisering. I forbindelse med økonomiaftalerne har KL og staten aftalt, at staten skal gennemføre regelforenklinger, der kan aflaste kommunerne. Regeringen har igangsat et afbureaukratiseringsprogram og i efteråret 2009 lancerede regeringen deres udspil Mere tid til velfærd, som indeholder en lang række forenklingsforslag. Både kommuner og stat har således givet forenkling og afbureaukratisering høj prioritet. Denne publikation indeholder 26 kommuneportrætter, som dokumenterer, at kommunerne arbejder strategisk og systematisk med intern forenkling. Herudover indeholder publikationen 59 eksempler på konkrete forenklinger, som kommunerne har gennemført eller er i gang med at gennemføre. De mange eksempler viser tydeligt, at kommunerne har påtaget sig ansvaret for at forenkle.

8 6 1. Indledning og hovedkonklusioner Eksempelsamlingen kan ses som en forlængelse af publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar, som KL udgav i marts 2009 i forbindelse med Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling er mange ting Forenkling i den kommunale verden knytter sig ofte til andre ting end formelle regler. Kommunerne arbejder i stort omfang på at forenkle arbejdsgange, dokumentationskrav, organisationsformer mv. Herudover indføres nye digitale løsninger, der optimerer opgaveløsningen og frigør ressourcer. Kommunerne ser ikke blot på de enkelte forenklingsindsatser isoleret. Typisk har kommunerne en samlet strategisk tilgang til arbejdet med forenkling, hvor de forskellige forenklingsindsatser tænkes sammen. Det sker ved, at kommunerne igangsætter brede forenklingsprogrammer, der systematisk analyserer forenklingsbehov, som herefter implementeres. Og det sker ved, at kommunerne konkret sammentænker forskellige indsatser: Eksempelvis tænkes nye digitale løsninger og muligheder sammen med en løbende optimering af arbejdsgangene Forenkling gennem gensidig læring Det er ikke nyt for kommunerne at arbejde med optimering af organisationsformer, arbejdsgange, digitale løsninger mv. Kommunerne har altid arbejdet med løbende at forbedre den kommunale opgaveløsning. Men intern forenkling i kommunerne er blevet et selvstændigt fokusområde i bestræbelserne på at optimere og effektivisere den kommunale indsats. Og ofte spredes de gode ideer mellem kommunerne. Eksemplerne i publikationen vedrører tiltag i konkrete kommuner. Men ofte kommer inspirationen fra andre kommuner, eller eksemplet er allerede blevet kopieret af andre kommuner. Der er i kommunerne en stærk tradition for gensidig inspiration og læring. Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt er et godt eksempel på denne måde at arbejde sammen på. Med publikationen i hånden kan den enkelte kommune lade sig inspirere af de mange gode eksempler, og derigennem fortsætte og yderligere styrke arbejdet med forenkling.

9 1. Indledning og hovedkonklusioner Forenkling i økonomiaftaler, trepartsaftalerne og regeringsgrundlag Forenkling og afbureaukratisering har indgået som et vigtigt tema i de seneste års økonomiaftaler. I økonomiaftalen for 2009 lancerede regeringen sit afbureaukratiseringsprogram og den såkaldte gensidighedsaftale blev indgået. Gensidighedsaftalen fastslår, at både regeringen og kommunerne skal bidrage til at frigøre ressourcer i kommunerne, som kan omprioriteres til borgernær service. Forenkling herunder bedre tilrettelæggelse af arbejdsgange, bedre organisering mv. er et vigtigt element i realisering af gensidighedsaftalen. Regeringen præsenterede i efteråret 2009 sit udspil Mere tid til velfærd, som indeholder 105 konkrete statslige forenklinger. Med enkelte justeringer fremsættes disse forenklinger som lovforslag i første halvår af Kommunerne har i den forbindelse en opgave med at få omsat og implementeret de statslige forenklinger i den kommunale hverdag og praksis. Det er i høj grad bidrag fra kommunerne og KL, der danner grundlag for regeringens udspil. Og arbejdet med at forenkle de statslige regler fortsætter. I regeringsgrundlaget fra februar 2010 fremhæves det endnu engang, at regeringen vil arbejde aktivt for statslig afbureaukratisering. Det fremgår også, at regeringen i 2011 vil præsentere en Mere tid til velfærd II. Hertil kommer udfordringsretten, som også er en del af den statslige afbureaukratisering. Med udfordringsretten har kommunerne mulighed for på forsøgsbasis at søge om fritagelse fra statslige regler. Udfordringsretten har imidlertid også givet anledning til, at kommunerne sætter fokus på muligheden for at forenkle egne regler, proceskrav mv. Regeringen vil også fremover sætte fokus på, om kommunerne arbejder med forenkling af egne regler, arbejdsgange mv. Det fremgår af finanslovsaftalen for 2010, at partierne bag aftalen i forbindelse med finansloven for 2011 vil gøre status over den kommunale indsats for forenkling. Endelig skal det nævnes, at kommunerne i trepartsaftalerne fra 2007 med regeringen og de faglige organisationer har forpligtiget sig til at arbejde med intern forenkling.

10 8 1. Indledning og hovedkonklusioner 1.4. Intern forenkling og Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kommunerne satte allerede forenkling på dagsordenen i forbindelse med Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. I projektet om administrative modeller samarbejdede en række kommuner om at udarbejde et inspirationskatalog om intern forenkling i kommunerne. Publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar har til formål at inspirere kommunerne i arbejdet med intern forenkling og sætter bl.a. fokus på følgende aspekter: Hvad er forenkling? 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og kommuner Opgaveplacering en strategi til forenkling Sådan sparkes en forenklingsproces i gang Eksempler på forenklinger på sektorområder samt tværgående opgaveområder som økonomi, personale mv. Find inspirationskataloget Forenkling også et kommunalt ansvar på Resultaterne og budskaberne fra projektet om intern forenkling blev præsenteret på kvalitetskonferencen for kommunernes direktioner i marts Der blev bl.a. udarbejdet en film om intern forenkling, som kan ses på I det konsensuspapir, som blev udarbejdet i forbindelse med konferencen, indgik intern forenkling som et særskilt tema. Kommunale målsætninger om forenkling i konsensuspapiret, marts 2009 Kommunerne vil sætte fokus på: At igangsætte brede forenklingsprojekter At forenkle interne arbejdsgange og processer At forberede it-understøttelsen og anvendelsen i de administrative opgaver At placere de administrative støttefunktioner hensigtsmæssigt på henholdsvis centralt og decentralt niveau, herunder at vurdere værdien af administrative centre At anvende udfordringsretten på de væsentligste serviceområder i forhold til såvel statslige som kommunale regler, procedurer, arbejdsgange mv. I hele processen skal der være fokus på læringsperspektivet og vidensdeling.

11 1. Indledning og hovedkonklusioner Hovedkonklusioner i publikationen Eksemplerne i publikationen dokumenterer, at kommunerne allerede arbejder systematisk med forenkling af egne regler, arbejdsgange, organiseringer mv. Det kan endvidere konkluderes, at kommunerne arbejder med forenkling på mange forskellige måder, og at arbejdet italesættes forskelligt. Publikationen kan inspirere til at styrke arbejdet med forenkling yderligere og dermed understøtte den løbende ideudveksling mellem kommuner. De bærende dele af publikationen er portrætter af nogle af de kommuner, der forenkler (del II) og konkrete eksempler på forenklinger i kommunerne (del III). Kommuneportrætter Kapitel 3 indeholder i alt 26 portrætter af kommuner, der er i gang med at forenkle. Tilsammen viser eksemplerne, at kommunerne aktivt og systematisk arbejder med forenkling. Eksempelvis besluttede byrådet i Vejle Kommune i forbindelse med budgetforliget for 2009 at iværksætte en tillids- og afbureaukratiseringsreform. Der er efterfølgende udarbejdet et forenklingskatalog indeholdende potentielle handlingsinitiativer, som fagudvalgene nu arbejder videre med. Herudover har kommunen fra starten af 2010 inviteret borgere og ansatte til via internettet at komme med gode ideer til mere smidige sagsgange eller afskaffelse af dumme regler. I Randers Kommune besluttede man i 2007 at sætte fokus på forenkling af de administrative arbejdsopgaver. I 2008 blev et katalog med 62 forenklingsforslag præsenteret for direktionen. 58 ud af de 62 forslag er gennemført helt eller delvist. Samtidig er der udarbejdet en strategi for en fortsættelse af arbejdet med forenkling i kommunen. Kommunernes strategier til forenkling har forskelligt fokus og italesættes meget forskelligt. I kapitel 3 grupperes kommuneportrætterne ift. deres hovedfokus, jf. boks.

12 10 1. Indledning og hovedkonklusioner Kommunernes strategier til forenkling Kommuneportrætterne viser, at: kommunerne forenkler via igangsættelse af brede forenklingsprojekter kommunerne laver effektiviseringsstrategier med fokus på forenkling kommunerne arbejder systematisk med lean og bedre arbejdsgange kommunerne forenkler ved at ændre opgaveplaceringen kommunerne forenkler ved at vise medarbejderne tillid kommunerne forenkler via bedre digitale løsninger kommunerne forenkler via innovation kommunerne forenkler gennem nye styringsmodeller. Eksempler på konkrete forenklinger I publikationens del III, kapitel 5-7 præsenteres i alt 59 eksempler på konkrete forenklinger, som kommunerne har gennemført eller er i gang med at gennemføre. Eksempler viser, at kommunerne ikke blot taler om forenklinger. De gennemfører også forenklinger. Eksemplerne kan samtidig inspirere til igangsættelse af endnu flere konkrete forenklingstiltag i de enkelte kommuner. Det har givet god mening at strukturere eksemplerne i henhold til styringskæden, da forenklingerne ofte knytter sig til relationen mellem styringskædens forskellige led. Kapitel 4 indeholder en kort beskrivelse af styringskæden, som går fra politikere over forvaltning og institutioner til borgerne.

13 1. Indledning og hovedkonklusioner 11 Styringskæden I kapitel 5 beskrives eksempler på konkrete forenklinger af relationen mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen. I Sønderborg Kommune har man fx taget konsekvensen af, at det var vanskeligt for kommunalpolitikerne at få overblik over byrådets ansvar og styringsredskaber. Derfor valgte byrådet at få udarbejdet et politisk redskab kaldet GPS (Godkendt Politisk Styring) som giver politikerne bedre overblik over de vigtigste politikområder i kommunen. Kortere, færre og bedre dokumenter, hvor sagernes kerne springer lige i øjnene. Kommunens nye GPS er en styringshåndbog og erstatter flere traditionelle lange styringsdokumenter. Eksemplerne på forenklinger af relationen mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen har fokus på følgende forhold: Forenkling af kommunalbestyrelsernes arbejde tid til politik Forenkling af betjeningen af kommunalpolitikerne.

14 12 1. Indledning og hovedkonklusioner Kapitel 6 indeholder eksempler på forenklinger af relationen mellem forvaltningen og de udførende led. Eksempelvis har man i Albertslund kommune gennemført en kraftig sanering af bevillingsreglerne. Før havde Albertslund Kommune mange forskellige regler, der fortalte hvordan bevillinger kunne bruges, og med op mod 400 bevillinger var det svært at få overblik. I dag er der kun to bevillingstyper og 37 områdebevillinger. Eksemplerne på forenklinger af relationen mellem forvaltningen og de udførende led har fokus på følgende forhold: Fjern unødige regler og dokumentationskrav Begræns antallet af projekter Styr på posten hvornår skal institutionerne forstyrres? Bedre hjælperedskaber til institutionerne Ændret opgavefordeling mellem forvaltning og institutioner Bedre arbejdsgange i relationen mellem forvaltninger og institutioner Ledelsesrum til institutionerne. Kapitel 7 indeholder eksempler på forenklinger mellem kommunen og borgerne/brugerne. Et af eksemplerne kommer fra Odense Kommune, som har en ny webstrategi. I stedet for fysisk fremmøde på kommunen kan borgerne i fremtiden udfylde fx blanketter elektronisk. Samtidig implementeres en ny medarbejderportal, der skal sikre at flere interne arbejdsprocesser digitaliseres og effektiviseres. Det giver borgeren en kortere sagsbehandlingstid samtidig med at personalet får frigjort ressourcer til andre opgaver. Eksemplerne på forenklinger af relationen mellem kommunen og borgerne har fokus på følgende forhold: Forenkling gennem selvbetjeningsløsninger Forenkling gennem tilpasning af åbningstider Forenkling af sagsbehandlingen Mindre bureaukrati for borgeren i mødet med kommunerne Forenkling via arbejdskraftbesparende teknologi Smartere arbejdsgange i leveringen af de kommunale serviceydelser. Der er i bilaget en samlet oversigt over alle eksemplerne på forenkling i publikationen.

15

16 14

17 15 2. Intern forenkling hvad dækker det over? Erfaringerne fra Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt viste, at kommunernes arbejde med intern forenkling dækker over mange forskellige ting. Først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at intern forenkling handler om mere end forenkling af formelle regler. Hvor de formelle regler naturligt er udgangspunktet for den statslige afbureaukratisering, er det ofte andre forhold, der er omdrejningspunktet i en kommunal forenklingsindsats. I den kommunale verden udgør formelle regler en mindre del af styringsgrundlaget. Nøgleordene i forhold til intern forenkling i kommunerne er derfor ofte forbedrede arbejdsgange, bedre udnyttelse af it-potentialer, mere hensigtsmæssig opgavefordeling mellem det centrale og decentrale niveau i forhold til administrative opgaver, bedre kommunikation til de udførende led, forenkling af dokumentationskravene til institutionerne mv. Ofte arbejder kommunerne med intern forenkling uden at indsatsen nødvendigvis italesættes som forenkling eller afbureaukratisering. Den brede tilgang til forenkling betyder, at der er mange veje til at opnå forenklinger. I publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar skitseres 10 forskellige veje til forenkling i en kommune. Der er tale om generelle anbefalinger til forenklingsarbejdet, der kan anvendes i alle kommuner og på tværs af sektorområder. De 10 veje er opsummeret her:

18 16 2. Intern forenkling hvad dækker det over? 10 veje til forenkling Afvej den administrative byrde med gevinsten Bedre balance mellem tilskyndelser og kontrol Undgå overimplementering af statslig lovgivning Sammentænk nationale krav med lokale behov Find spildtid og fjern den! Gør oplevet bureaukrati meningsfuld Sammentænk politikker Genbrug oplysninger Udnyt it-potentialerne Sats på let forståelige vejledninger, redskaber og standarder. Der er ingen standardløsninger. Det afgørende er, at kommunerne fokuserer deres indsats uanset hvilken overskrift indsatsen gennemføres under Forenkling og effektivisering I mange kommuner indgår forenkling eller afbureaukratisering som et af benene i en effektiviseringsstrategi. Men der er stor forskel på, hvordan kommunerne tænker effektivisering og afbureaukratisering sammen. En undersøgelse gennemført af KL viser, at 52 pct. af kommunerne i efteråret 2009 havde vedtaget en plan eller strategi for effektivisering. Siden er flere kommet til. Ses der nærmere på disse strategier indeholder de alle elementer, der kan karakteriseres som forenkling. Undersøgelsen viser, at knap 30 pct. af effektiviseringsgevinsterne i kommunerne forventes indhøstet gennem en bedre organisering af arbejdet i kommunerne. Det handler fx om centralisering af visse af de administrative enheder i kommunen, lettelser af interne regler, bedre arbejdsgange via lean-projekter mv., jf. figur.

19 2. Intern forenkling hvad dækker det over? 17 Knap 30 pct. af effektiviseringerne i budget 2010 forventes indhøstet ved bedre organisering af arbejdet Kilde: Undersøgelse gennemført af KL i november 2009 om status for og perspektiverne for at skabe økonomisk og politisk råderum ved effektivisering. Grundlæggende kan al forenkling og afbureaukratisering ses som effektivisering. Men der er forskel på, i hvilken grad forenklingsprojekter italesættes som effektivisering. Og der er forskel på, om resultaterne eller de forventede resultater af forenkling lægges ind i budgettet. Flere kommuner, der arbejder med intern forenkling giver udtryk for, at det er nødvendigt at lave en dekobling mellem budgettet og effektiviseringsgevinsterne. Det skyldes, at forenklinger er svære at gennemføre uden et aktivt bidrag fra ledere og medarbejdere i hele organisationen, og den opbakning kan være svær at få, hvis de konkrete forenklingstiltag er for tæt koblet til besparelser. De kommuner, der laver denne dekobling, vælger fx at hente besparelser hjem ved rammebesparelser sideløbende med et forenklingsprojekt. Forenklingsaktiviteterne bliver herefter lanceret som det, der gør, at nedskæringerne gør mindst muligt ondt. Gennem forenkling og fjernelse af unødvendigt bureaukrati frigøres ressourcer, så kerneydelsen rammes mindst muligt af besparelserne. Det forudsætter dog, at de frigjorte ressourcer aktivt kanaliseres til kerneydelsen.

20 18 2. Intern forenkling hvad dækker det over? Andre kommuner vælger mere direkte at lægge besparelserne ved forenkling ind i budgettet. Det ser man i særlig grad i forbindelse med implementering af de statslige forenklinger, herunder regeringens Handlingsplan for frigørelse af ressourcer i kommunerne fra efteråret KL har i budgetvejledningen opfordret til, at kommunerne så vidt muligt lægger gevinster fra statens effektiviseringskatalog ind i budgettet. På samme måde vælger nogle kommuner også at lægge effekter af intern forenkling ind i budgettet. I kapitel 3 ses en række konkrete eksempler, hvor kommuner direkte har knyttet arbejdet med intern forenkling i kommunen sammen med effektivisering. Intern forenkling vil med fordel kunne knyttes til råderumsdiskussionen. Men den enkelte kommune bør på forhånd tage eksplicit stilling til, i hvilket omfang gevinsterne ved forenkling skal indarbejdes i budgettet. Hvad enten man vælger at lægge de økonomiske effektiviseringsgevinster ved forenkling ind i budgettet eller ej, er det afgørende, at der er en klar kommunikation herom til deltagerne i det kommunale forenklingsarbejde. Formålet med forenklingsindsatsen skal stå klart for alle deltagere, herunder også de udførende led. Ellers risikerer forenklingsarbejdet at miste den nødvendige opbakning fra de ledere og medarbejdere, der skal deltage i processen. Råderumsportalen fokus på styring og effektivisering På Råderumsportalen finder du inspiration til kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe råderum. Her sætter kommunerne og KL fokus på områder, eksempler, råd og redskaber, der kan understøtte kommunens arbejde med at effektivisere. Kommunalbestyrelsen kan sikre sig handlemuligheder i de kommende fire år ved at skabe økonomisk råderum i kommunens økonomi. Det handler om at skabe et budget med overskud på driften. Det handler om at sætte konkrete mål for effektiviseringernes bidrag til råderummet. Og det handler om at overholde de vedtagne budgetter. På råderumsportalen kan der læses mere om: Hvilke elementer, der bør indgå i kommunens effektiviseringsstrategi Hvordan kommunen sikrer, at den henter de statsrefusioner hjem, som den har krav på

21 2. Intern forenkling hvad dækker det over? 19 Hvilke personaleøkonomiske effekter det har, hvis kommunens sygefravær for pædagoger falder, skolelærere udskyder deres pensionering eller personaleomsætning falder Hvilke effektiviseringsgevinster kommunerne forventer i 2010, og Hvordan konkrete kommuner har indhøstet effektiviseringsgevinster. Råderumsportalen har et tværfagligt fokus på emner som fx sygefravær, indkøb, digitalisering og arbejdsgange, men vil også have fokus på effektiviseringer på de væsentlige kommunale serviceområder. Råderumsportalen bliver til i et samarbejde mellem KL og kommunerne. Se råderumsportalen på Forenkling og ledelse Forenkling skal prioriteres for at blive en succes og her spiller ledelse den afgørende rolle. En tydelig forankring af forenklingsarbejdet i topledelsen signalerer, at der er tale om en prioriteret indsats. Initiativet til forenklingsarbejdet vil oftest komme fra topledelsen, og skal løbende følges af topledelsen. De konkrete forenklingstiltag derimod skal ofte udvikles og gennemføres af ledere og medarbejdere i forvaltningerne og på institutionerne. Her er det topledelsens centrale opgave at sikre ejerskab til forenklingsarbejdet, og at sikre, at processen finder sted på tværs af sektorer og institutioner. Lederne i forvaltninger, stabe og institutioner har som central opgave at drive processen lokalt og aktivt inddrage medarbejderne i en struktureret forenklingsproces. Det er afgørende, at den enkelte leder påtager sig ledelsesrollen i forhold til forenklingsarbejdet, og samtidig har et kritisk blik på egen praksis. Forenkling er en nødvendig overvejelse i hver enkelt leders refleksion over egen ledelsespraksis. Sættes et større forenklingsprojekt i gang er projektledelsen naturligvis vigtig. Projektledelsen sikrer et vedvarende fokus på forenklingsopgaven og sørger for facilitering og koordinering af arbejdet. Projektledelsen skal således føre forenklingsaktiviteterne sikkert igennem pro-

22 20 2. Intern forenkling hvad dækker det over? cessens forskellige faser: planlægning, analyse, udvikling, implementering og konsolidering. Projektledelsen har brug for at få de mange aktører på forskellige niveauer med sig. Aktørerne skal i tale, og skal prioritere projektet. Det kræver respekt og ydmyghed for de øvriges fagområder, men også gennemslagskraft for at få forenklingsdagsordnen igennem. Her har projektledelsen behov for topledelsens opbakning. Ledelse er ikke blot nødvendig for at en forenklingsproces bliver en succes. Ledelse kan også være genstand for forenkling. Tiltag, der forenkler og afbureaukratiserer, har således ofte til hensigt at gøre det lettere at være leder og at skabe mere ledelsesrum. Det berøres i afsnit 6.7. Gode råd til topledelsen i kommuner, der vil afbureaukratisere Du skal virkelig ville det, og forstå vanskeligheden ved at overlade afbureaukratisering til bureaukraterne. Du skal spotte, hvem der er tændt af visionen, og hvem der gør det, fordi det er sat på dagsordnen. Du skal acceptere, at det ikke bare er en beslutning man træffer og så kører det. Du skal sætte dig selv i spil og insistere. Else Sommer, adm. direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune på konference om afbureaukratisering, oktober 2009

23

24 22 DEL II: Kommuneportrætter

25 23 3. Kommunerne er i gang eksempler på strategiske forenklingsindsatser I Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt blev der formuleret en målsætning om, at kommunerne skal igangsætte brede forenklingsprojekter. Eksemplerne i dette kapitel viser, at kommunerne er godt i gang. I dette kapitel præsenteres 26 kommuneportrætter, som viser at kommunerne over en bred front arbejder aktivt og systematisk med forenkling. Nogle kommuner har fokus på arbejdsgange, mens andre har fokus på digitale løsninger, effektivisering, organisering mv. I indhold og aktiviteter vil der ofte være et overlap mellem de forskellige typer af forenklingsprojekter. Eksempelvis vil bedre arbejdsgange altid være en effektivisering af indsatsen. Og i en række tilfælde er de forbedrede arbejdsgange opnået gennem digitalisering. Alt efter hovedfokus kan der alligevel være forskellige måder at tænke og ikke mindst kommunikere intern forenkling på. Derfor er kommuneportrætterne i det følgende grupperet efter deres hovedfokus, velvidende at mange af portrætterne kunne placeres under flere overskrifter. I bilaget ses en oversigt over kommuneportrætterne.

26 24 3. Kommunerne er i gang eksempler på strategiske forenklingsindsatser Kommunernes strategier til forenkling Kommuneportrætterne viser, at: kommunerne forenkler via igangsættelse af brede forenklingsprojekter kommunerne laver effektiviseringsstrategier med fokus på forenkling kommunerne arbejder systematisk med lean og bedre arbejdsgange kommunerne forenkler ved at ændre opgaveplaceringen kommunerne forenkler ved at vise medarbejderne tillid kommunerne forenkler via bedre digitale løsninger kommunerne forenkler via innovation kommunerne forenkler gennem nye styringsmodeller Kommunerne igangsætter brede afbureaukratiseringsprojekter Mange kommuner har valgt at samle deres forenklingsarbejde i et bredt afbureaukratiseringsprojekt. Afbureaukratisering og forenkling er de samlede begreber for det arbejde der, sker. Projekterne indledes typisk med en idegenereringsfase bredt i organisationen, som munder ud i et forenklingskatalog med forskellige forslag. Forslagene behandles herefter politisk eller administrativt med henblik på prioritering og implementering. I det følgende er der fremhævet eksempler på nogle af de kommuner, som har igangsat brede afbureaukratiseringsprojekter. Vejle Kommune har udarbejdet forenklingskatalog og inviterer nu borgerne til at deltage I Budgetforlig 2009 besluttede byrådet i Vejle Kommune at iværksætte en tillids- og afbureaukratiseringsreform, med henblik på at sikre flest mulige ressourcer til den direkte borgerrettede kontakt. Udgangspunktet er, at en mere smidig opgaveløsning, mindre bureaukrati og færre regler kan skabe både større arbejdsglæde, mere effektiv opgavevaretagelse og i sidste ende et større økonomisk råderum. Det første forenklingsspor fra 2009 bestod i at lave et pilotprojekt med henblik på at afdække det umiddelbare potentiale eller behov for afbureaukratisering på nogle

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere