Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike."

Transkript

1 Solihuset, 25. juli 1996 I i I' l Til Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike. ~ Onsdag denl7. juli var vi tre mennesker til SAK-møde. Vi talte løst og fast om bl.a. SAK, Folkets Park, udelukkelsen afpersoner osv. Vi foreslår, at vi på kommende møde den 3 l. juli, beslutter, hvad der skal ske med SAK fremover. Hvis du ikke kan komme, så givet praj hurtigst muligt, da vi synes det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i snakken. Kalle, Mike og Lone

2 I " ) ~ ) I FORELØBIG DOKUMENTAnON AF EN TVANGSARBEJDERS PROTESTER. l' I I A: Pre~l:!L. l: "Karen'Jespers~n:Arbejde for kontanthjælp"; Berlingske d, 293,95: 2: Simon Thoi6~k:: "(U)lovlig tvangsakiivering", ~ocialrådgiveren nr, 8, : JL: "Nyd nu'wes ferie"; Information 18/7 og Socialrådgiveren 26/7, 4: "Svar fra en tvangsaktivator"; Information 8/8, 5: JL: "Til en tvangsaktivator"; sendt til Information 10/8 - ej offentliggjort. 6: "Noget for noget"; Information 29/8 B: Klage over Socialcentret Blågård. 7: JL: "Til sagsbehaj;ldler Hanne Thomsen", 24/4 8: Socialcentret BIå.gård: klage modtaget, 23/5 9: JL: Anmodning om aktindsigt, 21/8 10: JL: "Supplering til ankesag vedl sagsbehandling på Blågård Socialcenter", 30/8 C: Borgerrepræsentationen.,". Il: JLlFagJig Klub: "Angående bistandsklienter og aktiveringstilbud", 24/5 O: Folketinget. 12: JL: "Kære Karin" (Forslag til spm, til Socialministeren), 30/8. E: Faglig Klub/Servicecentret. 13: JL: "Er dette forvaring, tvangsarbejde - eller rent gak-gak?" (matts/april) 14: JLlFaglig Klub: "Faglig Klub på Servicecentret" Guli). >. :.,.t-,."

3 J~ ~r-~:_._... r Onsdag 29. marts 19ft ~~ ( Debat S~R V I BE..Karen Jespersen: Arbejde for kontanthjælp Frygt for re AF KAI1N JESPERSBN S«ialmi,,;sler (S) eg har bebudet en ændring Jaf bistandsloven. I den fof* bindeise vil jf'g gerne her Jøf te sløret for nogle hinker, der kommer til at ligge bag de nye principper for udbeta ling af konlanthjælp, Jeg vil gerne starte med at sia et princip: fallt med det samme: Fremover vil sam fundet!!ræve a~for kdllblnthiæjpen. p. skil ~Oililildeen hjælp til ~det for den ydelse, som dem enkelte modtager, men og!li!10m en hjælp til konlanlhjælplimodtageren selv. Kontanthjælpen" er ikke et lc)æthgt. ';,kub ba<11 -U ~ skal ubejde for kont3nthjæl. ~n. Nogle tror. at de~er håbløllt at hjælpe dem med megel slore problemer. Men det er ikke rigtigt. De kan også nå langt. hvis man tager udgangspunkt idere'.ituatien. og begynder med nogle overkommelige kr3v. de er i stsnd Ul at honorerl!!'. Deauden beld'nder vi alterede nu at have.tærkl brug for de unge i arbe~lj. vet. Om nogle tr. hvor vlrksomhedeme for alvor vi! mangle unge mennesker, er det uhyre vigtigt,at Yihar en litor gruppe ahelfunø:erende unge, der er pant til at tlge fat. Unge som ikke bare er Be KJn det virkelig nen hospitalerne har pligt Kan del være rirtlet. omlaget tilstand pike bemndln.. mijdt1 K politimorder.011_ 90rgere. der pøsede helt. at Iljom EImquh Landlfeth!M lriftnciel' knippel den 18.l'IlIIl Ol iu,titamlnltteren C dret landaretlkendell ningenl): Jea tror w.. sådanne tilijejde. rtle I!!'r formentu. bunder: Hvis det hel' (ortimtt ret.ssikkerheden. /ørgm Wrillri"" Nllb Ødelæggel~ Berlingske ndende t en borgerløn, og det skal den vanl li! Il drive rundt uden muuen om dl!t bridi 19-45, To al mndibn heller ikke være. Tværtimod. nogen idt! om. hvad det vil beskyldes for.t MW Derfor er der en ræk!lige al arbejde. gøreise al dem mgtl ke holdninger og vaner, som Men det er ikke kun de vide noget om det vi først mi'; ha\'e gjort op unge, det gældp.t, Alle 9kal vingerne. Ol at de 're med, 3ktiveres. for det kan jo ikke i det daglige arbejde. I.lIl (or mange år har vi nytte noget. at opsv;ngpt ri nedsvis i samarbejde bare slukket kontanthjælpsmodtagerne en pose penge j grund al mangel på velfunge Frode Jakobeen.tu sikerer al blive sat i sti på R. fremturn med lul hånden, og derefter kunne rende arbejdskraft. Og den selv, er det grqlt Ol de g;\ hjem Of! lægge sig på situation kan vi godt ri9iker-e Shellhulleb destntkti sofaen. Uden at stille krav at havne i, hvis vi lortalt ger, tiotn amgedra om en modydelse for IJjælpen at vi tabte en hel Il:eneralion aktiveringstilbud. D~rfor vil de ~Mrdt for at tjene mine der trænger til at blive ren 3ccepterer den passive for se. BerHnpke TIden og dermed i virkeligheden 'or alvor interessere 09 lor deres ve og vel Den tid er nu forbi. I fremlid~nvil vi stille krav til dl/t kontanthjælpsmodtagere. Udbetalingen af penge vil blive fulgt af en pligt til at udføre arbejdsopgaver til gavnlnr salrilundet. :-Igennem dette krav om en modydelse fra samfundets >side oprelholder eller forbedrer vi kontanthjælpsmod tagernes selvtillid således, at på gulvet. Men der blev ikke gjort noget ved del Resulta let kender vi så i dag. Det er derfor afgølende, at vi meget hurtigt starter med at stille krav. når man melder sig på billtandskontout. Med aktiveringsreformen. der trådte i kuft den 1. janu3r har vi allerede d liddi ;lrbejdsgrundlag. Loven siger. at ledige kontallthjælpsmddtagere under 25 år senest elter tre måneder skal have et til1:l:":i om aktive jeg ar~jdepå, at de kan la et tilbud nollet tidlirere. S1mlidig må de lidt ældre kollunthjælpmodtagere have del i den voksen- og efteruddannelsesrdorm. d~rer på vej. Der er også rn anden vigtig pointe. når det drej2r sig nm al kræve arbejde for kontanlhjælpen. Nemiig skatteydernes fortsatte VIlje til at betale for vores velfærdssystem. Som udviklin penre og bt!tale en slor llkat. mens han nyder livet på min regning. Der edaktisk også manre opgaver, der trænger til at blive udført. Her tænker jeg bl.a. på hjælpetjenester for pensionisterne, plejehjem, Vuggestuer, miljø osv. Samtidig vil jeg have de velfungerende unge væk fra bistandskontnret. De lager tid og koster penge. og ved pas.o;ivt at forsørge dem igennem bistandskontoret gdr vi sel. Er du ikke med på det, så er der lukket fm kauen. Det har vist sig, at en del ardig.se vellungerende unge i den ~ituation finder ud al, al de fakti ~.!..9n klare ~g selv. et skal selvføj e Ig I sessomengamme a s la on, I s som et ær Igt akub e s VI reservere de gocleaktiveringsprojekter og hjælpen til dem, der har brug for det. De, der virkelig har brug for projekterne. bli sørgeise., Arbejdskraft er en lellor dærvelig vare. Vi ved f.ekg., at alh!rede efter tre mlneders arbejdsløshed. sj begynder selvtilliden at forsvinde. Hvis også familie og venner begyndf!r al svigte, do fonvinder df!t sociale sam Yær, der kan bekræfte. at man er noget og kan noget. Er man først nåel!ia langt.!la skal der mange ressourcer og!ltnr!ltøtte tillor at kom mu!lsl!!ftli~hft C1QIl$/1!I#tIo BmuIJt. Grove bes~ Det er growl beakjk sætter mod personel er kun gi'wt't fl.t lut krigshandlinger, mer af besættelsen, qr I benhavn. AarhlD Ol be91ryldnlnaetnell.11 min tro, det VIIr ea I på!llkl modataodam. CAr. Udl--Hmuøa, Sa De forhold det sætter dem i stand til at ring. Er man Ovrr 25 år skal gen har været. risikerer vi al faktisk bade dem og ramfundet en bjørnetjeneste. Det star i et hjørne og gemmer Ved at stille reelle krav til ver nemt overset. eller de me i gang igen. tage et medans-var for deres man have et tilbud senest sælte denne vilje over styt. eget liv, Ingen skal ufrivilligt dter et år. For når vi betaler!la store må ikke være sådan. at man sig. Del skal vi have lavet om kontanthjælpsmodtageren Dyr Ifofk S:J!tlell udenfor. For der er Men vi skal videre. Efter skatter. som vi gbc her i landet, g;1aporger (olk med ret mens man i virkeligheden Den slore udfordring i de forebygge m3nge og store I. a ~bruge modtager kontanthjælp på. på el tidligl tidspunkt kan vi ~~ bi er er faktisk brug for alle. min mening bdr alle unge Samfundets manglende under 25 år faktisk garanteres el tiiind om enten bepengeegentligtilskellige fritidssysler. Dem en stor reslgruppe bliver enkelte og fm samfundet. Og k æ be le: l~ te: Hvad går mine skatte besltæftigerøig med sine for kommende år er at undgå, at problemer - bade (or den ~edr<r,;.dnyt~ud".k~ krav har medfert, at vii dag har en stor RrUp~af kontanthjælpsmodtagere i slut se, så de slet ikke kommer anledning til at se el billede for. sikre, at alle '''r mulirhed for ~skp.t. hvis eneste problem n 3. r~ti 'ili I skæltigelae eller uddanne! Hvis der er den mindste har vi ikke 1M til at betale D'oIerladt til sig selv. Vi skal der er ingen grund til at men,.in ndnyt~~ hvo' ningen af 20me og op til 40 ind ad deren på bistandskojltoret, kontanthjælp, der ligger på tigt, som flere kommuner Men det krævp.t en atærk og til tunge sociale klienter med ~~Iae ~:;n:rul!e tone frem af en ung m~nd på Derfor kan del være rig at være med i samfundslivet. er arbejdsløshed, sklllll:oreg mer ler~. en m~ års alderen. der i alt for lang tid har råetlov til al passe sill Når det drejer sig om konlanlhjælpsmodtilgere over menll har. nyder solskinnet møder op på bistand~kon!o- dem, der har det svært. De. fordi saml.undet ikke har gi. med Berlingake ryggen Og spiller guitar. gør, ilt sige til dem. når de målrettet indsats over 'or misbrugsprob1emer - blot ~~Ihandel med; selv. Resultatet er. at denne Tidl. gruppe er svær at f.t i gang 25 år vil jeg godt pointere. at og en Ur el, så spørger hjem ret med krav om hjælp: OK. skal opleve. It de kan meget, det at Itnle nogen knv til Ilyre udviklinlen; ~ igen, På et tidspunkt. d3 ungdomsarbejdsjøshl':den for al tillred!l!llillende, al d~r kan og fiskefiihs\æreren; hvor har krav på, men samtidig Det er den vigtigste opgave kræve arbejde for kontant med uj~mper tdt d~ jeg absolut ikke finder det mehjælperen. kassedalnen Uu får nu de penge. som dl! og at der er brug ror dem. dem. Det:er derfor vi nu ml om dyr hvor det Jo.,. vor Balle ind. talte man om, ~op til et år for dl': rir et for i alverden!lkal jeg arbej- har vi allså nogle mursten. bag princip~t om. at man hjælpen. er do vidt l~mll;...,_._..... '" ",;.".:::.."_:,._.~_""_...,.0. ~..., "~'''~'''...~._-...,.p~ '., ~,.. < _...,,'.~ Nlr man øer h9uke ~_=,=".,' _r...,._-"""

4 , 'n ~~~ 'nllnn: }up~' /-Iyllcmo,,~

5 .. _, Nyd nu jeres ferie fnf_ I I e' Enten skal tvangsapparatet eller alle de fine ord om arbejdsløses selvværd og selvtillid laves om AKTIVERING AfJESPER LUND tuangsaktiueret kontanthjæzpsmodtager KÆRE POUTIKERE, sagsbehandlere og bureaukrater. Tillykke med, at l nu kan holde jeres velfortjente ferie efter et års dygtigt arbejde. Her tænker jeg særligt på de ansatte i det kommunale system, der genr..em den senere tid har udtænkt og indført 'aktiveringstilbud' for kan tanthjælpsmodtagere. 'Aktivering' - det er sådant et smukt ord. Og I har fundet frem til mange andre fine formuleringer om 'udarbejdelse af individuel handlingsplan', 'varierende og fleksible til bud, der kan imødekomme den enkelte modtagers indivi duelle behov og forud9ætnio. ger', 'skabe rammer for en meningsfuld tilværelse', 'styrke den enkelte arbejdsløses selvværd, selvtillid og selvre- alisering'. Puha, det må bave været et hårdt arbejde at finde på alt det. Og selvfølgelig bar I fortjent jeres ferie. Vi kontanthjælpsmodtagere vil tænke på jer sommeren flyer. Det har vi rigeligt tid til, mens vi udfører vores tvangsarbejde. Om ikke også vi skal på. ferie? Nej, det skal vi ikke. Vi har nemlig ikke ret til en eneste feriedag. Hverken sommer eller vinter, uanset hvor længe vi har været på projekt.. Eller rettere: vi har selvfølgelig ret tit tene- efter. ferieloven. Men vi står jo ikke til rådigbed fer arbejdsmarkedet, hvis vi holder en uges ferie, så derfor skal vi heller ikke have kontanthjælp i den periode. Og der er jo ikke no~ get, der hedder feriepenge for mennesker på 'aktivering'. MEN HVAD, ARBEJDE skulle jo være så sundt. Og hvis ikke man havde bistandsk.1i~ enter til at gøre rent hos pensionisterne, til at renovere of~ fentlige anlæg, til at snedke~ rere møbler, til at reparere cykler og så videre - også mens andre holder sommene ne - hvem skulle så gøre det, uden løn? Og vi går jo alligevel ikke glip af udlandsrejser, den slags er nemlig ikke tilladt for bistandsklienter. Ligesom man som bistandsk.l.i~ ent ikke selv bestemmer. om man kan flytte kommune. Sådan er der så meget. Når nu I kommer tilbage fra jeres ferie, solbrændte og udhvilede, med nye hærer og inspiration, er der lidt finpudsning af 'aktiveringsindsatsen', der skal gøres. I må til at beslutte jer, om 'aktiveringen' skal foregå, sådan som alle de Eine ord siger, eller om I skal lave om på de fine formuleringer, sådan så de passer med virkelighedens 'aktivering'. ELLER MED ANDRE ord: om formålet med 'aktivering' er at bidrage til at det enkelte mennesker udvikler sig vide re i sit liv, dygtiggør sig, eller om formålet er at nedværdige og true bistandsklienter samtidig med at den tvangsind~ skrevre arbejdskraft udnytte:r til at fa udført arbejde, der ikke betales løn for. Uvis I vælger at fortsætte, som I gør nu, må r hellere bringe ordly~ den i overensstemmelse med virkeligheden. For at hjælpe Jer lidt på vej, er her etforslag til en ordlyd. der kan forenkle det virvar af tove, bekendtgørelser og erklæringer på omradet, og samtidig udrydde de misforstaelser, der kommer af, at lovene ikke følges: Det skal ikke være sjovt at være bistandsklient, derfo.r slal.! al sagsbehandling foregå på en truende og nedværdi~ gende måde, cg det skal gøres klart, et skylden for arbejdsløsheden påhviler den enkelte arbejdsløse. l sagsbehandlingen bør det tiistræbes, at kontanthjælpsmodtageren får så lidt oplysning som muligt. Alle bistandsklienter skal umiddelbart ved henvendelse tvinges på et projekt. l udvælgelsen' af projekt må der ikke tages hensyn til J kontantbjælpsmodtagerens situation) ønsker, interesser eller muligheder for at dygtiggøre sig. '.Kontanthjælpsmodtagere skal sættes til at udføre arbej. de, som er nødvendigt - for eksempel erstatte hjemme hjælpere - men uden at få løn for det. Derved opnåes på en gang, at kontanthjælpamodtagerens livskvalitet daler. at der udføres nødvendigt arbejde med den tvangsindskrevne arbejdskraft og at velliavende medborgere sparer i skat. l KAN JO OGSÅ vælge den anden løsning: at leve op til de fine ord. Men det er et større arbejde, for sil skat l til at lave hele det store tvangsapparat om, som I endelig er ved at have taet stablet på be~ nene. Og det vil jo dræne kas serne, hvis I skal til at leve op til Menneskerettighedskonventionens påbud om, at 'Ingen må beordres til at udføre tvangs- eller pligtarbejde' og 'samme vederlag for arbejde af samme værdi uden sondring af nogen art'. Valget er jeres. Men føl jer endelig ikke presset af vores forventninger til jer, for ek~ sempel om at menneskeret~ tigheder også.kulle gælde for os. Den slags naive forestillin ger lærer man som kontanthjælpsmodtager hurtigt at lægge på hylden. Men nyd nu jeres ferie~ d s c Il' '", m ~ " l

6 var nødt til at t eådan vil det bøger'- og deraf ~rfor kan et brud Svar fra en tvangsåktlvatorhånden betydelige..,nu' bar vi bibli køber lidt ind - og i denne forbin-' ud. Det et not tilbl re nogle aktuelle det. giver borgem 'ndenser i befolk hen på biblioteket Duhdw bedst kan kontanthjælp og sli klare dig tanthjrolpasystcmet 'og ikke bejdende folks bekostning, for god bog helt grl Henneden es se :1 udvik selv på anden vis, men det vil af egen kraft er i stand til at jeg mener, at vi alle må være stærk oplevelse, l: spolit~ perspek formentlig ogsa' indebære en komme ud, prøver man nu at. med Ul at udføre det arbejde, faglig viden l'-'f g/g -'ir.. kommentar til petspektiv, hvor eller anden fonn for arbejds. aktivere disse mennesker for der får samfundet til at fun SamfundsøkonOl har en høj grad af Jesper Lunds indliats Af mere eller mindrll at gøre dem i stand til at kla- gere, hvis vi vil have del i go den pel'8onlige ØkOl led, ikke mindst i tvangsmæssig karakter. Og re sig på arbejdsmarkedet. deme, og derfor ønsker jeg, at en enonn besparer -'. lfundets høje ud»nyd nu jeres så er du igen frataget. dine I år bliver aktiveringsar- vi jo stedet for at have nogle, alle behøver købe e veau og mobilitet, menneskerettigheder.. bejdstiden forlænget fra min. der er arbejdsfri, får fordelt, det rammer forfat 1 enkelte som en ferie«:. 20 til min. 30 timer ugentligt, arbejde og fritid ligeligt b1.a: Ulle -sprogområde, heraf søger selv DEN ANDEN bestemmelse og i nogle kommuner, bl.a. i via orlovsordninger, således, blev der indført bi og personlig ud. Tak, tvangs der bliver nævnt er "Samme den kommune, hvor jeg er so- at vi alle får ret og pligt til at, gii\. Isat til politik be vederlag for arbejde af sam- cialudvalgsforroand, har vi yde en indsats. '.'... niddelbart, at den aktivatoren har, me...ærdi uden sondring ar besluttet 08 tit at tilbyde 3~ ti~.. "..",~ i B~L~O.~,KS~a: " ægeter sig' i "for~., H nogen ~M; Denn~ bes~~-,i'imer ~er h,:,or de~ er mul~gt;;.l( ;,TIL SLV?;..,e;t, J?arfl~å~"J',~b~(~~,enlffl~', ;edrører 'vedkom_o nydt siri: melre dr9je~l'iig om at.k'otnme-. FonnAlet 9r at--vænne folk til NAr der nu. er 3 til GmÅ:ilMers"" t tentligett".t..udnytte' ~. Den stigende kønsdiskrimination og etnisk en normal arbejdsuge og bl.a., pause mellem 2 aktiverings- værk - men det el. velfortjente ferie 3titut.ionsdeltagel~ diskrimination til livs. og hvis derved gare dem bedre kvllli~ tilbud, hvad der som regel er,. almisse, en "støtte.., elvis på skoleom- du ønsker at se dig selv på Ii- ficeret til at forsørge sig selv. kan det være lidt søgt at hæv~ tikerne allennådigs l lokalsamfundet Die med negrene i apartheid. de, at man aldrig har ferie. Bogmomsen er p. :rket understrege tidens Sydafrika, så for min FOR NOGLE Ar siden blev At man ikke kan få kontan- en milliard - det e ens... BESK~U skyld ingen alann, men får, du der rejst en diskussion af he- thjmlp i udlandet er ikke ena-. at man j det aarba et lid~ swrre Uds TIGELSE ikke selv en dårlig smag i grebet.meningsfuldt arbej betydende med, at kontant- sprogomrade kun \l kan man måske munden? de", dvs. at arbejde skulle ha- hjælpsmodtagere ikke.må rej tilbage til fona ~ der i livspolitik AfMOGENS STIG MØLLER, Det er rigtigt, at aktiverede ve en nytteværdi. Debatten se. De ma bare betale selv. I den nye ordnin en tendens til en llocialudvalgsfonnand ikke oppebærer samme ma~ blev bl.a. rejst på baggtund af Det samme gmlder det at flyt- sætteme nogle af af mlndiggørelre. i Stevns kommune nedsløn gom andet personale, de tåbelige ting, militærnæg te. Selvfølgelig kan kontant,. modtagere - det er den led, atden en men for det første er antallet tere blev sat til at lave,såsom hjælpsmodtagere flytte til en 'ikke mere original nde grad vil indga. KÆRE' Jesper Lund. Tak for af arbejdatimer sat øadan, at at feje blade sammen i Griu anden kommune. Det de ikke,teratur, afgiften si Elfde politiske pro dine venlige ønsker til min fe-. forskellen i timeløn ikke er skov mv., men senere fik de kan. er at kræve, at lilflyt- men i høj grad 0l å i e~ mere over rie i In! lan. særligt stor, og for det andet batten en efter min mening ningskommunen anviser dem forp: ode per Ja. jeg har nydt min velfor bn aktiverede ledige ikke fejlagtig drejning, så det dre- en bolig, men lejer de en pri lloge~-,el1em au tjente ferie. bruges til at fjerne normerede jede sig om, at arbejdet s.kulle vat bolig kan ingen forhindre ~ den politiske del Det har du så ikke kan jeg stillinger, og man kan ikke være meningsfuldt for den, dem i at flytte hvorhen de vil. kort Bagt udvikles forstå, og det!lynes du er uri slme de samme krav som der udfl!rte det. Det gælder vel også for alle Da'T ny måde, hvor der meligt. man kan til direkte ansatte. Det er selvfølgelig noget os andre. at vi. kun kan flytte,!te er den samme Det undrer dig vel ikke, at Derfor kan man heller ikke nonsens. hvis vi kan skaffe os noget at J' rollen som auto jeg ikke er enig med dig. ssmmenligne direkte. Så mea Det er rart, hvis arbejdet i bo i. nseme bliver fly For at starte med det sidste gel om de "jkke-overholdte.. sig selv har en mening for Det er rigtigt, at det ikke er miste< Ile kan være med i du skriver, så citerer du men~ konventioner. den, der udfører det, men det let at være kontantqjælpe,litiskø processer. neskerettighedskonventio kan ikk~.rremføressom et sh-- modtager, Kontanthjælpen er' Vores lokaira :1debære et grund nens ord om at "ingen må be. EN DEL afgrundlaget for ak salut krav. Masser af arbejde beregnet på overlevelse i en lolitisk brud, hvnr ordres til at udføre tvangs. el tiveringsbestræbelseme er, at er mere eller mindre rutine- kortere periode og ikke på va lovgivning st let for økonomisk ler pligtarbejde.. og sa påstår der ikke er indført borgerløn i præget, men selvom det ikke rig forsørgelse, og målet ma re'sukratisk ratio du i fuldt alvor, at det ved dagens Danmark. Det kan indeholder en dybere mening være at fa så mange som mu afklædt. Der ltatslig effektivitet rører den situation, du sidder man så have forskelhge hold for de, der udfører det, har det ligt ud afkontanthjælpsayste.ir på det folkelige i. Der er et eller andet du har. ninger til. Personligt. mener betydning for dem, for hvem met og gøre dem selvhjulpne. ikke det minl It, ønsket om per misforsta.et. jeg, at borgerløn ikke i den det udføres, og derfor betaler Og det er det, der gerne skulligtigetse og tilde Sætningen refererer til ar nuværende situation er ønsk~ de en løn for at få det udført. le være endemålet med hele figenblad til n central plads i de bejdslejre som Hitlers og Sta værdigt, men andre har selv Og lønnen er faktisk det, der aktiveringsprocegsen. beslutningsproces line eller de kinesiske myn følgelig andre holdninger, mr os til at arbejde på en ar~ :dække over,t strengt taget vi.l digheders udbredte misbrog Med andre ord, så er grund bejdsplads, hvor vi af andre SÅ JESPER, jeg vil med god.dobbeltrnora avet til effektivitet af fanger i eksportindustrien vilkårene for alle, der ikke er får besked på, hvad vi. skal la samvittighed nyde den reste I1konomisk vækst. eller misbrugen af krigsfanø pensioneret, syge, har bsr ve og hvordan vi skal lave det. rende del af min ferie, vel vi-, hykleriet n og selvmyndig ger og ikke til kontanthjælps selsorlov eller på anden måde Den megsn enak om arbej dende, at vi i vores kommune lr kort sagt en pris. modtagere i dagens Dan er uarbejdsdygtige, at de selv dets værdi i sig selv bliver sat gør en indsats for at fil aktive sten er et nyt pau mark. At nævne denne be må sørge for deres forsørgel i perspektiv af det ron, der ret især de unge, så vi undgår Jd en revitalisering stemmelse i den sa.mmenø se. Der er sa lavet forskellige har været på orlovbordninger at gøre dem til professionelle lokratiske værdier hæng er enten tegn pli en no ordninger for at sikre de, der og efterlønsordninger. Med klienter. MEDIEPOl. :luemd'<l'lneskelige, get I!.yg humor eller på galop ikke selv kan skaffe sig en sndre ord, kan folk sikre sig Det kan godt være, st det Af FLEMMING OP iatioll som ud perende proportionsforvrid indtægt p.g.a. arbejdsløshed, en indtægt uden at skulle ar ikke altid er lige behageligt, og JENS HALD W. tt for '~.1 politiske ning og er en hån mod de manglende kvalifikationer bejde for den, vil de helst det. men det er efter min mening begge MF for Ven.str mennesker, der er udsat for m.v. Sådan er vilkårene for oa alle, det rigtigste, fornuftigste og l og hvornår dette det. Hvis man er tilknyttet A og sadan ma de nødvendigvis mest menneskelige, vi kan år, er endnu usik kasse-systemet, får man på også være for kontantlqælp gøre i den nuværende situati:.. LOKALRADIOJovg: at det kommer er HVIS DET er tvangsarbejde visse nænnere angivne vilkar modtagere. on, formål er fortsat a. i tvivl om. at skulle yde en arbejdsind ret til undersutttelse ved ar Som socialist har jeg i man Og så må vi aue gøre vort staten mod en lane sats for at modtage et forsør bejdsløshed, og hvis man af ge år kæmpet mod kapitali til, at vi får fordelt det arbej~.de æter.konkurrene gelsesgrundlag så er alt ar den ene eller den anden sternes ret til at sikre sig ar de, der skal udføres, mellem,til DR. Lokalradioej. bejde tvangsarbejde, hvis det grund ikke er det, kan man få bejdsfri indtægter på det ar os alle sammen. ke blive for store, f( udføres for at tjene en løn el kontanthjælp. Er man A-kas for professionelle el rat_----, ler få en profit og så mister sernedlem, gæ'der der en et for stort område. begrebet enhver mening. I,række regler for at modtage gø to friske ekøemj: øvrigt gennemsyres tanke undel'8t.øttelse. den fik nulaterne i hat hele tiden gangen afen dobbelt hån mod Man ma ikke afvise anvist deres første øendf Disketter, tak et, at når vi lige de mennekser, der finansierer arbejde, der skal udarbejdes Og samtidig lukke' ede en ny ord kontanthjælpen, nemlig gan handlepjaner, der skal følges ministeren The Voi, løate vi proble ske almindelige lønmodtage al den arbejdsløse OSV., og D8I18k statslig Min konklusion re, der faktisk ikke er specielt overholder man ikke regler Forslag til kronikker og kommentarer modtages geme på 'j'" tik 1995: De bædt:, at det var en ~-. velliavende. ne, fortaber man dagpenge~ disketter.' \' ~.;stoppes, OK skurlter For det føl'8te beskæniger retten i kortere eller længere.' :økyttes afstaten. K liministe,. Mari de sig med arbejde, der åben tid. Med andre ord, man økal Vores system kan behandle Macintosh 3,5" i Word Perfe~ cen i æteren er unt!ved til Jyllands- bart er for ringeldårugt/kede sttl lil rådighed for arbejds. et, Write Now, Mac Write og Word og PC 3,5" j Word Per- :::{~ Vi tror det il ligt til dig og for det andel markedet for at oppebære un~ feet, Word og Dos Teltet.,påatanden er, at r. skal de så af den indtægt, de derstøttelse.. nen The Volce har r har altid været oppebærer ved denne umen Kontantl\jælpen er øidete Disketterne forbynes med navn og adresse og vil blive re- lille kampfejl og m, :et eelvmodsi. neskelige tvang finansiere sikkerhedsnet for arbejdsdue turneret..den juridiske ko,de i Øreaunds forsørge1sen af dig uden at lige mennesker. Men formålet Disketter betyder en uurtigere redaktionel forretnings-,mht. th selskab ~ abtp"'~ik. Høje matte stille krav om en eller med kontanthjælp har ikke gang og en betydelig besparelse for Information. on. Det kostede de Jg atc,.fik. anden form. for modydelse. været at skabe et borgerløns deres sendetil1adel 1l0lto~u8usk Det er en klassisk udbyt system, men at afhjælpe, at Kronikker tillnfonnation Ilr Ilf fonnat mm: edb.. ministeren brugte! nkbing. ning5situation med dig SOlD folk midlertidigt ikke var i der. Kommentarer enheder. at give The Voiee Ingbladet Børsen udbytteren. I øvrigt er der en stand til selv at skaffe th de Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendt men. Og, næsten i : meget limpel made at und~ res forsørgelse. Da det igen stof. dedrag. fik nuil slippe tvangen pa. Du kan ba nem årene har vist sig, at fle føftlte gang derea n! ophøn! med at modtage re 0R' Oere sidder fast i kon- del...,

7 c:,.,,_ l «Sendt til "!formation, der ikke bragte de11» Til en tvangsaktivator. "Og husk nu. det er for dit eget bedste", sagde faderen, da han tog bøjlen frem. Kære Mogens Stig Møller, socialudvalgsformand i Stevns kommune. Under overskril\en "Svar fra en tvangsaktivator" har du d. 8/8 nogle k.ommentarer til mit ind l<fg MNyd nu jeres ferie" (inf. d. ISn). Nogle af konunentarerne vil jeg komme tilbage til. men først: du over~cr jo del centrale i mit indlæg, nemlig: "/ md,ilal bes/liuejer. om "akti'l-'f!rin gen" skalfore~'). såkvl som alle define ordsiger, ellerl skollave om pc) definejormulerin- ger, sådan al JA! passer med virkelighedens "aktiver;llg"~. Men lad os stl'lrle. fra en ende at: ogs1 for at de, der ikke på egen krop kender "aktiveringssystemet" kan fø'!le med. 2. i... ~. t' EII~ren justitsminister, der udtalte: "Jeg støtter fuldt ud de myndigheder, der bevidst ser bort fra asyl8l1søgeres retskrav." En s!dan minister ville løbe ind i problemer. Men det gør åbenbart ikke så meget, n~ bare det er kontanthjælpsmodtagere. det går ud over. AI loven på den måde tilsidesættes åbenbart med. fuld opbakning fra toppen af systemet - er ikke bare en katastrofe for mange kontanthjælpsmodtagere. Det er også.en destruktion af de demokratiske processer. For når loven ikke er det papir værd, den er skrevet pi.. d. er ogs! al le de (mere eller mindre) demokratiske processer, der er giet forud. nytteløse. Og det er svært al diskulere sagen offentligt - på god demokratisk vis når hele lovgivningen mere virker som en maf\ipulstiv sløring af virkeligheden, end som den nonn hvor ud fra sagsbehandlingen ska bes og vurderes. I realileten virker lovgivningens tekst som en slags OrweU'sk "New Speak": trusler kajdes "vejledning~, at blive frataget retten til selvstændig handlen kaldes..aktivering". ordrer kaldes "tilbud" osv. (Kan du ikke selv se komikken.. når du f.eks. skriver: "I den kom mune, hvor jeg er socialudvalgsformand, har vi besluttet os at tilbyde 37 timer. hvor det er muligt"?) Min egen hist(jrie gennem M:tktiveringen" er:. kort fortalt: da jeg pludselig stod uden indkomst, henvendte je!( mig pi socialcentret Her blev jeg direkte fra skranken henvist til et projekt. In gen individud ~aksbehandlin&. ingen oplysning om rettigheder, ingen oplysninger om. hvor længe det proj~k.tophold varer osv. Kun den ene ordre, fulgt op af trusler om. at hvis ikke jeg gjorde nøjagli/oll, som jeg fik ordre til, s! ville kontanthjælpen rjge øjeblikkeligt. Det er nu over 6 måneder siden., og jeg har siden passet det anviste arbejde. Trods henvendel ser til min sas!l~)ehandler har jeg ikke siden fået et ords rådgivning euer vejledning, og hand lingsplan har pi intet tidspunkt været piiale. Den behandling er ikke usædvanlig, tværtimod: det er rutinen, ' Man ml gå Ud era., al du som socialudvalgsfonnand er bekendt med hovedtrækkene i aktive rings- og bislandslovene: når man er kommet i en situation uden indkomst, skal socialcentret i samarbejde med den berørte lægge en handlingsplan. der med udgangspunkt j den berørtes be~ hov og intefe3l'tr peger i retning af en integralion i det ordinære uddannelses- og arbejdsmar ked. Men det hlieses der højt og flot på. Det kommer vel ikke bag pi dig, for du er åbenbart med lif al gøn: del. Og der er du desværre ude på det samme skråplan, som socialministeren., der udtaler al ".leg slotlerfuldt ud de kommuner. der moder de unge med en spand ug ell kost fra fors/e dag wm Imntanthjælpsmodlagere." ("Søndagsavisen" d. 18/6.) Den udtalelse kunne man fond" hvi. den kom fra en privatperson, der udtalte sin private mening. Men det undrer mig, at en SOcillJminister kan udtale den slags - for det er faktisk en opfordring til ulovligheder 1den sociale administration. Siden l tilsyneladende bar "glemt", hvad Jer c;tår i Lov om aklive4 ring, måjeg hellere lige minde dig om bare et par af paragrafferne: 2, stk. 2: "Vel.~lmlrilstræbes, at ImntoJUhjælpsmodlal(erenfarflere tilhud om aktivering ul vælge imellem." r-' e->"... ~,\. 3. stk. l: "Kummunclhestyfelsen slmlforud/or afgivelse aflilbud om aktiw!ri"g tilbyde Imntamhjælp.,.,llOd/ageme rådgivning og vejledning om. hvorledes de på læ/jgr!re.sigt Iran forbedre dere.' heslcæjtigelses. og uddannelsesmuligheder. ~ 12: "ni 'wf,,"'l/hjæjpsmodfagere. der erfyldr 25 dr, hor kommunalbestyrelsen pligt tilog modtageren rd iii udarbejdelse afen individuel handlingsplan. Planen skal udarbejdes.fenes/ejler J mijlleclers kontanthjælp. " Tænk. hvis et Iitylende forbold gjorde sig gældende på andre områdei, at skatteministeren udtajte: "Jeg støucr fijldt ud de kommuner. der opkræver høj skat uanset borgerens indtægt". Pi det projekt, jeg er sendt til, arbejder 180 tvangsaktiverede med forskelligt servicearbejde for pensionister. Oftest er det hjemmehjælperarbejde hos pensionister med et anerkendt behov for støtte i hjenunet. Typisk sendes vi ud for at lave den hovedrengøring, sadanne pensionister har retskrav pl. Eller vi sende! ud som "hjemme~ælperat1øsere" hos ældre mennesker. der har flet nedsat deres hjemmehjælp - f.elts, har flet strøget rengøringsh.jælpen. Disse ældre kan så købe sig til en tvangsaktiveret kontanthjælpsmodlager, der hverken er uddannet, interesseret eller omfattet afalmindelige regler om løn. organisalionsret, pension., sikkerhedsbestemmelser, erstatning ved arbejdsskade osv. Prisen er godt nok kun pl 25 kroner i timen (pengene gar m kommunen), men det kan alligevel være et økonomisk problem at dække med en folkepension. Del er si.. hvad der foreløbig er kommet ud af ældrepolitikken med "længst muligt i eget hjem - men 51 ogsa alt de" støtte, der skal til." Iøvrigt sorterer projektet under "særligt tilrettelagt aktiveringsforløb i projekt", hvorom det gælder, at uddannelse er det primære - enhver produktion skal konune i anden række. I praksis har det vist sig umuligt at få bare 2 sekunders instruktion, f.eks. for de, der sættes til at gl tur med ældre njemeblødningspatienter. Du beskriver aktiveringssystemet, som om det er "en god ide", sådan i al almindelighed. Men overse ikke, at dt': er en ganske særlig udvikling, der er ved at ske. Hidtii har vi i dette land haft den opfattelse, at alle skal sikres en fysisk overlevelse. Konta.rithjælp,var slledes det lave- ste man kunne falde - selve den økonomiske/fysiske overlevelse var dog Sikret. Nu er denne overlevelseshjælp ikke længere minimum. og en dej vil falde igennem. Det kommer vi nok til at se følgerne af i de kommende år. måske som øget berigel!eskriminalitct. hjemløshed osv. Udviklingen pl bistandsomrldet er dog kun et element i en bredere udvikling i retning afpri vatiserlng og asocialisering. "Det offentlige" bar til opgave at organisere og finansiere de ar bejdsopgaver, der er samfundsmæssigt nødvendige (ud fra den humane standard, vi sætter), men som ikke er profitable for det private erhvervsliv. For tiden forsøges stadig flere omrlder tjrivatiserel, og dette i takt med at den fælles ansvarlighed for f.eks. fattises transponmulighe- der i Esbjerg eller for ordentlig hospitalsbehandling til alle daler. Tvangsaktiveringen har sin rolle i deri udvikling: når nu ikke det offentlige vil bruge penge (løn) på at sikre borgernes vel.. færd, si er det jo oplagt at tv8l1gsindskrive arbejdskraft til ae sikre dec nye. skrabede minimum på de områder, der ikke er profitable. (Der forbliver selvfølgelig en del velbetalte '; ~1,C~.'" --~qo.

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010. 59. årgang. Tango. i SampoVig. side 28

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010. 59. årgang. Tango. i SampoVig. side 28 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010 59. årgang Tango i SampoVig side 28 Annonce 6 16 26 28 4 Kort nyt 5 Leder 2010 vil nok ikke blive husket for det gode 6 Kan man helbrede

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 KF-blad2-sept2010:KF-blad12005ok.qxd 18/09/10 15.44 Side 1 M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Beskæftigelse

Læs mere

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel 2010 2 Skat for Unge Vi har lavet dette hæfte til dig,

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Dom om varmeregnskab: Lejer fik 64.000 kr. retur Grådighed eller naivitet? En udlejer blev straffet for at

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juni 2010 Genoprettelse? Hvorfor blive frivillig bisidder? Genoprettelse? Forsidefoto:

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2012

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2012 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2012 Nr. 4-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Sådan sparer man 750 millioner kroner 16 Kritik af rettighederne i fængslerne 17 William Rentzmanns kommentar

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5

Fængselsfunktionæren 5 Fængselsfunktionæren 5 Dansk Fængselsforbund Maj 2008 13 gode råd om et bedre psykisk arbejdsmiljø Forskerne har sammenfattet erfaringerne fra projektet i 13 gode råd, som virksomhederne kan bruge, når

Læs mere

INGEN HØRTE PÅ MIG FÆRRE PÅ FØR- TIDSPENSION DS ER BEGEJSTRET FOR UDSPIL 8 OVERGREBETS PSYKOLOGI BARNET SPINDES IND I NÆR RELATION 18

INGEN HØRTE PÅ MIG FÆRRE PÅ FØR- TIDSPENSION DS ER BEGEJSTRET FOR UDSPIL 8 OVERGREBETS PSYKOLOGI BARNET SPINDES IND I NÆR RELATION 18 05 TEMA OM OVERGREB 15. marts 2012 MISBRUGT SOM BARN INGEN HØRTE PÅ MIG JEANINE ER STADIG FATTIG FRA STARTHJÆLP TIL KONTANTHJÆLP 10 FÆRRE PÅ FØR- TIDSPENSION DS ER BEGEJSTRET FOR UDSPIL 8 OVERGREBETS PSYKOLOGI

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere