Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ..."

Transkript

1 Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen

2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen skal sikre, at eleven opnår de erhvervsfaglige kompetencer, som det kommende arbejde kræver. Praktikuddannelsen skal give eleverne muligheder for at afprøve og udvikle både faglige og personlige kompetencer. Retningslinjer for praktikuddannelsen - Social- og sundhedsuddannelsen er sammen med skolens undervisningsplan grundlag for den enkelte elevs praktikuddannelse. Pjecen beskriver såvel samarbejdet mellem elev, skole og praktik og rammerne for og tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen - som ansvarsfordeling mellem elev, praktiksted, herunder praktikvejlederen, og skolens kontaktlærere. Den er et led i det lokale uddannelsesudvalgs arbejde med at sikre kvalitet i social- og sundhedsuddannelsen. Det lokale uddannelsesudvalg har behandlet pjecen på møde den 22. november Med venlig hilsen, Birgitte Sandahl Bogner Formand for det lokale uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelsen 2

3 Om praktikuddannelsen Læring i praksis Elevens læring i praktikuddannelsen sker ved, at eleven bliver en del af et fagligt praksisfællesskab - og sammen med andre eller på egen hånd udfører konkrete arbejdsopgaver, der er med til at udvikle elevens faglige identitet. Elevens læring i praktikuddannelsen er baseret på elevens evne til at: observere - og elevens mod til at gøre sig erfaringer i konkrete arbejdssituationer bearbejde sine erfaringer reflektere over egne erfaringer, kernepunkter, modsætninger og dilemmaer på praktikstedet. I praktikuddannelsen er hver elev tilknyttet en praktikvejleder. Det er praktikvejlederens opgave at understøtte elevens læreprocesser ved: at introducere eleven til de konkrete arbejdsopgaver, herunder omsætning af teori til praksis at vejlede eleven om de konkrete arbejdsopgaver at vurdere elevens udførelse af opgaverne at vejlede om, hvilke metoder eleven kan anvende i opgaveløsningen. Denne vejledning sker gennem hele praktikforløbet, både som løbende vejledning i forhold til arbejdsopgaverne og ved aftalte vejledningssamtaler. Samarbejdet mellem skole og praktik Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe gode læringsbetingelser for at opfylde målene for praktikuddannelsen. Da skoleundervisningen og praktikuddannelsen gensidigt skal understøtte hinanden, er samspillet og dialogen mellem skolen og praktikstederne vigtig. For at tilrettelægge en god skoleuddannelse og en praktikuddannelse, der tilsammen udgør en helhed for eleven, skal praktikstedet bl.a. gennem et tæt samarbejde med skolen, der således også opnår et godt kendskab til praktikområderne. Samarbejdet finder f.eks. sted ved: at skolen og praktikstederne aktivt indgår i et overordnet samarbejde i aftalte fora at skolen inviterer medarbejdere fra praktikstederne til møder og temadage på skolen med henblik på information og fælles drøftelse af uddannelsesmæssige problemstillinger og udviklingstiltag at skolen deltager i møder og temadage på praktikstederne - efter aftale at medarbejdere fra praktikstederne deltager i møder og temadage på skolen/praktikstederne at skolen udbyder praktikvejlederkurser og kurser for de praktikansvarlige. I samarbejdet mellem skolen og praktikstederne om udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer er elevens personlige uddannelsesplan et centralt omdrejningspunkt. Den gode praktikuddannelse En god praktikuddannelse er overordnet forankret i: at der er et udviklende læringsmiljø på praktikstedet at elevens læring er i fokus at praktikvejlederen har de fornødne vilkår, sådan at en kvalificeret vejledning kan finde sted. 3

4 Ansvarsfordeling Følgende aktører har i fællesskab en del af ansvaret for, at eleven får en god praktikuddannelse: Eleven Eleven skal arbejde aktivt med egen læring på praktikstedet. Praktikstedet Praktikstedet skal tilrettelægge praktikuddannelsen sådan, at praktikuddannelse og skoleuddannelse udgør en helhed for eleven og giver gode betingelser for elevens individuelle læring. Praktikvejlederen Praktikvejlederen skal i praktikforløbet understøtte elevens læring gennem en vejledning, der støtter udviklingen af elevens faglige og personlige kompetencer. Skolen Skolen skal tilrettelægge skoleuddannelsen sådan, at skoleundervisning og praktikuddannelse udgør en helhed og fagligt og personligt forberede eleven på praktikuddannelsen. Kontaktlæreren Kontaktlæreren skal forberede eleven på praktik uddannelsen, ved at eleven i skoleuddannelsen gøres bevidst om, på hvilken måde eleven lærer bedst. 4

5 Elevens ansvar Forberedelse af praktikforløb Eleven skal forud for praktikforløbet orientere sig om praktikstedet enten gennem praktikuddannelsesbeskrivelsen eller praktikstedets hjemmeside for at få et kendskab til praktikstedets læringsmuligheder. Elevevalueringer Efter endt praktik gennemfører eleven en evaluering af sammenhængen mellem skole og praktik. Resultatet præsenteres i det lokale uddannelsesudvalg. Elevens læring Eleven har i praktikforløbet medansvaret for sin egen læreproces og skal være opsøgende og undersøgende: Eleven: deltager aktivt i det daglige arbejde og i det faglige fællesskab på praktikstedet. udfører i løbet af praktikforløbet praktikstedets arbejdsopgaver med en stigende grad af selvstændighed. viser initiativ i forhold til at få og opsøge vejledning. skal være velforberedt til de aftalte vejledningssamtaler. arbejder i praktikforløbet med at skabe en helhed mellem den praktiske del af uddannelsen og skoleundervisningen. tilegner sig relevante erfaringer for at nå sine individuelle læringsmål, de faglige mål for praktikforløbet og udvikle sine personlige kompetencer. bearbejder erfaringerne alene eller sammen med praktikvejlederen i de ugentlige vejledningssamtaler og i den løbende vejledning. udvikler evnen til at reflektere over erfaringerne på praktikstedet, herunder kernepunkter, dilemmaer og modsætninger. evaluerer i forbindelse med vejledningssamtalerne sin egen praksis og formulerer på baggrund af dén løbende sine fremadrettede faglige og personlige læringsmål. Endvidere evaluerer eleven i samarbejde med vejlederen sine egne læreprocesser for at udvikle sin bevidsthed om, hvordan eleven lærer bedst. forholder sig analyserende til faglige problematikker. arbejder i praktikforløbet med sin personlige uddannelsesplan, tidligere praktikerklæringer og skolevejledningen, og skal orientere praktikstedet om indholdet. I arbejdet med dette formulerer eleven sine faglige og personlige læringsmål. planlægger i forbindelse med arbejdet, med den personlige uddannelsesplan, sit indivduelle praktikforløb sammen med vejlederen. Eleven formulerer i slutningen af hver praktikperiode sine faglige og personlige læringsmål for den kommende skoleperiode. Dette for at styrke helhed og sammenhæng. 5

6 Praktikstedet ansvar Med udgangspunkt i de mere overordnede krav, som er beskrevet i det følgende, skal praktikstederne sørge for en konkret pædagogisk tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikuddannelse i overensstemmelse den pædagogiske tænkning i uddannelsen. Dette sker løbende i det daglige arbejde med eleven om elevens praktikuddannelse. Praktikstedet har ansvaret for, at eleven får en vejledning der understøtter udviklingen af elevens faglige og personlige kompetencer. Et udviklende læringsmiljø Det er praktikstedets ansvar at: give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab. etablere et læringsmiljø med gode læringsmuligheder, hvor eleven i trygge rammer kan lære i forbindelse med varetagelsen af konkrete arbejdsopgaver. tilrettelægge praktikuddannelse i et samspil mellem elevens individuelle læringsmål, praktikuddannelsens mål, målene for udvikling af elevens personlige kompetencer og praktikstedets læringsmuligheder. tilrettelægge praktikforløbet med stigende selvstændighedsgrad, så det på en meningsfuld måde afpasses elevens tidligere erfaringer, forudsætninger og motivation. tilrettelægge praktikforløbet sådan, at der anvendes forskellige læringsstile. Eleven afprøver forskellige metoder og ativiteter, der tager udgangspunkt i elevens individiuelle læringsmål. støtte elevens praksislæring ved, at eleven indgår i det faglige og kollegiale fællesskab på praktikstedet. personalet er bevidst om praktikstedets uddannelsesopgaver og medansvar i denne uddannelsesopgave, og at medarbejderne er rollemodeller for eleverne, også i forhold til udviklingen af elevens faglige identitet. i fællesskab med skolen sørger for sammenhæng i den enkelte elevs uddannelse. der udarbejdes en beskrivelse af ansvars- og kompetencefordelingen mellem praktikvejlederen og evt. andre personer, der har et medansvar for elevens uddannelse på praktikstedet. Elevens læring i fokus I samarbejde med eleven tilrettelægger praktikstedet praktikforløbet sådan, at elevens læring er i fokus. Der tages udgangspunkt i, at eleven er under uddannelse og får tildelt passende arbejdsopgaver i relation hertil. Praktikstedet har ansvaret for, at der i forbindelse med arbejdet med den personlige uddannelsesplan indgås aftaler med eleven om praktikforløbets tilrettelæggelse, praktikvejledningens omfang og indhold samt kontinuerlig og afsluttende bedømmelse af eleven. Praktikstedet skaber vilkår, der giver eleven mulighed for at opnå de faglige kompetencer, der er målet for praktikuddannelsen, og for at udvikle sine personlige kompetencer. Praktikstedet afsætter tid til aftalt vejledning - i gennemsnit 1 time pr. elev pr. uge. For at understøtte elevens individuelle læring skal eleven derudover have tid til fordybelse, refleksion og vejledning i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Elevens anvendelse af denne tid, den konkrete planlægning heraf og indholdet i dette arbejde aftales løbende individuelt med eleven i forbindelse med vejledningssamtalerne og fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Det er konkret aftalt, at eleven er ansat 37 timer pr. uge inklusiv vejledning, fordybelse og refleksion. Praktikstedet har ansvaret for at udfærdige en skriftlig praktikerklæring som sendes til skolen. Hent praktikerklæringer her 6

7 Praktikvejlederens ansvar Vilkår for praktikvejlederen Det er en forudsætning, at praktikvejlederen og den praktikansvarlige har det nødvendige kendskab til uddannelsen, har relevante faglige, personlige og vejledningsfaglige kompetencer og har gennemført en vejlederuddannelse. Praktikstedet har ansvaret for, at praktikvejlederens tid tilrettelægges sådan, at der er den nødvendige tid til at varetage de opgaver, der påhviler praktikvejlederen. Praktikstedet har ansvaret for, at praktikvejlederne har tid og mulighed for at evaluere praktikvejledningen. Praktikstedet sørger for, at praktikvejlederne og de praktikansvarlige har den nødvendige efterud dannelse for at kunne løse opgaven, og at der sker en kontinuerlig vedligeholdelse og udvikling af vejledningskompetencerne. har ansvaret for at praktikvejlederen har mulighed for at deltage i praktikinformationsmøder og andre samarbejdsfora. Elevens læring i fokus Praktikvejlederen: vejleder eleven med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, den enkelte elevs personlige og faglige læringsmål og læringsstil og i forhold til opgaverne i praktikstedet. understøtter og udfordrer elevens faglige og personlige læring ved at hjælpe eleven med at forholde de praktiske erfaringer til teoretisk viden således, at praktikuddannelsen og skoleuddannelsen gensi digt understøtter hinanden. har ansvar for, at der ligger en plan for vejledning i elevens praktikforløb, og for at der føres kontinuerlige samtaler med eleven. undersøtter eleven i at arbejde med den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen på en måde, så eleven får et overblik over hele sit uddannelsesforløb. er sammen med eleven ansvarlig for at følge op på den personlige uddannelsesplan, herunder at tage initiativ til en eventuel revision. Det skal være tydeligt for eleven, hvornår der er tale om vejled ning, og hvornår der er tale om evaluering/bedømmelse. sikrer, at eleven i slutningen af hver praktikperiode formulerer sine faglige og personlige læringsmål for den kommende skoleperiode. Det sker for at styrke helheden og sammenhængen i elevens ud dannelsesforløb. understøtter i vejledningssamtalerne eleven i at evaluere egen praksis, og på baggrund af dette formulere løbende at formulere fremadrettede læringsmål. understøtter eleven i at finde frem til metoder og redskaber, der støtter elevens individuelle faglige og personlige læring. Det vil sige, at eleven får indfldelse på, hvilke metoder og redskaber der vælges. har ansvaret for en kontiunerlig evaluering/bedømmelse af elevens indsats på praktikstedet med udgangspunkt i målene for praktikforløbet og målene for udvikling af de personlige kompetencer. Bedømmelsen sker i tilknytning til vejledningssamtalerne, og fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. har i slutningen af praktikken ansvaret for, sammen med eleven, at udfylde en praktikerklæring. Vejledning, der understøtter elevens læring Praktikvejlederen har de faglige, pædagogiske og personlige kompetencer der er nødvendige for at kunne understøtte eleven i udviklingen af faglige og personlige kompetencer. Det omfatter et godt kendskab til uddannelsens indhold og metoder, elevens kommende arbejdsområde og vejledningsfaglige kompetencer. Praktikvejlederen: har de faglige, pædagogiske og personlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne under støtte eleven i udviklingen af faglige og personlige kompetencer. Det omfatter et godt kendskab til uddannelsens indhold og metoder, elevens kommende arbejdsområde og vejledningsfaglige kompetencer. har en uddannelse, hvis niveau svarer til den uddannelse, eleven vejledes i. skal inden for det første år have påbegyndt vejlederuddannelse for at være vejleder. skal formidle generel og specifik viden om sin egen funktion og sit eget arbejdsområde, elevens egen funktion og sit eget arbejdsområde, elevens funktion og arbejdsområde - og holdninger, værdier og etik på praktikstedet. skal kunne beskrive og begrunde praktikstedets pleje- og omsorgsmæssige/behandlingsmæssige/pædagogiske praksis. skal udvikle sine kompetencer ved at deltage i relevante efteruddannelsesaktiviteter, temadage og møder for praktikvejledere. 7

8 Skolens ansvar Planlægning af uddannelsen Skolen tager initiativ til, at samarbejdet mellem skolen og praktikstederne etableres og udvikles. Gennem samarbejdet vedligeholder skolen kendskab til prakstederne opgaver, kultur, arbejdsformer, organisationsformer og fokusområder og får på den måde forståelse for praktikstederne vilkår. På baggrund af de overordnede mål for uddannelsen, målene for skole- og praktikuddannelsen og kendskabet til opgaveløsningen på praktikstederne tilrettelægger og gennemfører skolen skoleuddannelsen. Elevens læring Skolen samarbejder med praktikstedet om den enkelte elev, så eleven oplever skole- og praktikuddannelsen som en helhed, og for at eleven får lyst til, mod til og interesse for uddannelsen og den kommende erhvervsfunktion. Skolen forbereder eleven på praktikuddannelsen ved, at eleven i skoleuddannelsen arbejder med: at udvikle de faglige kompetencer, der hjælper eleven til at kunne opnå praktikforløbenes faglige mål, og de personlige kompetencer, der er nødvendige for fortsat udvikling i det kommende praktik forløb. at tage medansvar for egen læreproces. at udvikle et etisk grundlag i forhold til at arbejde med andre mennesker. at søge indflydelse og tage ansvar for fællesskabets anliggender. den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog som læringsredskab. at anvende forskellige redskaber til refleksion. personlige og faglige mål for praktikuddannelsen. Praktikvejlederkurser Skolen udbyder kurser for praktikvejledere med et indhold, der modsvarer behovene på praktikstederne, for at den enkelte vejleder og praktikansvarlige kan understøtte eleven i at nå de personlige læringsmål samt målene for praktikuddannelsen. 8

9 Kontaktlærerens ansvar Elevens personlige uddannelsesplan Kontaktlæreren: introducerer eleven til den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog som læringsredskaber understøtter eleven i at bruge den personlige uddannelsesplan som et aktiv i vejledningsarbejdet, sådan at eleven kontiunerligt arbejder med at formulere og evaluere faglige og personlige læringsmål. sikrer, at eleven i slutningen af hver skoleperiode formulerer sine faglige og personlige læringsmål for det kommende praktikforløb, for at styrke helhed og sammenhæng. understøtter elevens arbejde med at skabe helhed og sammenhæng mellem praktikuddannelsen og skoleundervisningen således, at eleven får overblik over hele uddannelsesforløbet. Kontaktlæreren forbereder eleven på praktikuddannelsen ved i skoleuddannelsen: at understøtte eleven i at tage medansvar for egen læreproces, så eleven bliver bevidst om, hvorfor medansvar er relevant, og hvordan det kan praktiseres og udvikles. at understøtte eleven i at søge indflydselse og tage ansvar. Kontaktlæreren og eleven er ansvarlig for - med udgangspunkt i skolevejledning og praktikerklæringer - at følge op på uddannelsesplanen, herunder at tage initiativ til eventuel revision. Samarbejde med praktikstedet Ved behov eller efter aftale mellem praktik og skole, kan der aflægges besøg hos eleven i praktikperioden. Klik og læs om praktikmøde her. 9

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere