Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

2 Indhold Indledning... 3 Introduktion til samarbejde med borgeren... 4 Kerneopgaven... 4 Rehabilitering... 5 Borgerens funktionsniveau... 8 Borgerens reaktioner på forandringer af livssituationen... 9 Borgerens mestringsevne Dit møde med borgeren Rehabiliteringsplanen Forløb, forløbskoordinator og tovholder Målhierarkiet Afrunding Cases Litteraturliste

3 Indledning Dette hæfte giver en introduktion til arbejdet med den rehabiliterende tilgang for alle medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune. Rehabilitering skal ske i sammenhæng med løsning af kerneopgaven og skal være med til at synliggøre, og ikke mindst bevidstgøre os alle om, at vi hver især leverer vores bidrag til, at opgaven kan lykkes sammen med borgeren. Det gør vi, uanset om vi har direkte borgerkontakt eller løser de mange forskellige opgaver, som muliggør andres arbejde sammen med borgeren. På grund af vores forskellige funktioner i forvaltningen vil vi få lige så forskelligt udbytte af kursusdagene, men netop fordi vi alle sammen skal bidrage til løsningen af kerneopgaven, er det vigtigt, at vi har et fælles afsæt. Med andre ord: ved at kende den rehabiliterende tilgang, kan vi gøre os overvejelser om, hvordan den hjælper os hver især med at løse kerneopgaven i netop vores funktion. Rigtig god fornøjelse med hæftet og kursusdagene.

4 Introduktion til samarbejde med borgeren I Social og Sundhed arbejder vi ud fra en fælles forståelse af borgeren. I den fælles forståelse antager vi, at alle borgere gerne vil udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet. Vi tror, at et sundt, godt og produktivt liv betyder, at man kan være noget for og sammen med andre og at man tager ansvar for sit eget liv. Det betyder også, at man ønsker at være uafhængig af andre, indtil andet er absolut nødvendigt. I den forbindelse tror vi desuden, at alle, som har brug for hjælp fra andre, gerne vil have hjælpen på en værdig måde. Derfor ser vi det som vores fornemste opgave at udvikle, styrke og bevare borgerens egne ressourcer og dermed støtte borgeren i at klare sig længst muligt uden hjælp. Vi løser med andre ord opgaven sammen med borgeren og borgerens netværk. Som beskrevet i indledningen er det afgørende, at vi trækker i samme retning. Med vi menes derfor os alle sammen; uanset om vores funktion indebærer direkte borgerkontakt eller ej. Kerneopgaven Den grundlæggende forståelse af borgeren har vi samlet i én fælles kerneopgave. Kerneopgaven er det helt overordnede mål, som vi alle sammen arbejder efter - uanset hvilket fagområde vi er fra hver især. Kerneopgaven går ud på at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i og bidrage til sociale fællesskaber. Den er vist i figuren til højre. Kerneopgaven indebærer, at vi lytter til borgernes oplevelse og tager udgangspunkt i deres ønsker for hverdagen. Det handler alt sammen om at skabe værdi gennem effektfulde indsatser for og med borgerne. 4

5 Derfor tror vi på, at vi løfter kerneopgaven bedst ved at møde borgeren med spørgsmålene: Hvad vil du gerne kunne? Hvad kan du selv gøre for at nå dit mål? Hvordan kan vi støtte dig i at nå dit mål? Det er naturligvis ikke gjort alene ved hjælp af spørgsmålene. Vi har også brug for nogle fælles redskaber. I dette hæfte bliver du derfor præsenteret for rehabiliteringsmetoden og de væsentligste temaer bliver uddybet i de enkelte afsnit i hæftet. De forskellige modeller og redskaber i hæftet bliver senere uddybet på uddannelsen. Rehabilitering Rehabilitering er en metode, der anvendes i flere af landets kommuner, for at kommunens borgere kan blive mere selvhjulpne, opnå større tilfredshed, selvstændighed og livskvalitet (Københavns Universitet 2013) (KORA 2013). Men hvad vil det sige at rehabilitere? På næste side præsenteres Marselisborgscentrets og Rehabiliterings forum Danmarks definition af rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringen baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats. (Marselisborgcentret 2004;4) I Social og Sundhed arbejder vi med en rehabiliterende tilgang. Den rehabiliterende tilgang forstår vi som værende bredere end definitionen ovenfor. Den omfatter også habilitering, som vi kender det fra det pædagogiske område. En habiliterende indsats retter sig mod personer med handicap, som enten gennem hele livet eller på grund af et erhvervet handicap, har varierende behov for støtte til at udvikle, bevare og bruge deres evner og potentialer bedst muligt. [ ] Uden en habiliterende indsats, vil kompetencer og funktionsniveau blive forringet eller måske helt gå tabt. (Danske Handicaporganisationer) 5

6 Vi arbejder altså både med at genetablere borgernes hverdag via rehabilitering og med at skabe eller bibeholde en fungerende hverdag via habilitering. Når vi i Social og Sundhed arbejder med den rehabiliterende tilgang, stiller det derfor nogle krav til os selv som ansatte, og det betyder også, at vi har fokus på følgende elementer: I samarbejde med borgeren at tage udgangspunkt i hele livssituationen og rammerne for deltagelse At sætte mål sammen med borgeren At arbejde med en afgrænset tidsramme og evaluere om indsatsen skal fortsætte, ændres eller stoppes At arbejde tværfagligt og målrettet At understøtte fastholdelse af borgerens nyopnåede livssituation i samarbejde med både borgerens netværk og omgivelser At træffe beslutninger ud fra en koordineret og sammenhængende indsats At træffe beslutninger ud fra den nyeste viden på området Refleksionsspørgsmål Hvordan forstår du forbindelsen mellem rehabilitering og habilitering? Hvilke to af de ovenstående elementer tror du vil være nemmest at implementere hos dig/jer? Hvilke to fokusområder tror du vil være mest udfordrende at implementere hos dig/jer? 6

7 Herunder er et skema, som viser tre forskellige typer fokus i arbejdet med borgeren. Kompenserende fokus Aktiverende fokus Rehabiliterende fokus Fokus Vurdere begrænsninger Vurdere ressourcer og motivation. Hvad kan borgeren? Vurdere ressourcer og motivation. Hvad kan borgeren? Hvad kan borgeren lære? Hvad kan borgeren lære? Målsætning Stationære mål Dynamiske mål Dynamiske mål Afhjælpe problemer i hverdagen Fremme mestring af hverdagen Fremme mestring af hverdagen og deltagelse i samfundslivet Deltagelse Opgaveløsning Aktiv borgerindsats, inddragelse, arbejdsdeling, træning Indsats Standardydelser Individuelt tilpasset evt. i en afgrænset tidsperiode Aktiv borgerindsats, inddragelse, arbejdsdeling, træning Individuelt tilpasset i en afgrænset tidsperiode med evaluering og udslusning til vedligeholdende tilbud Arbejdsform Monofaglige parallelle forløb Flerfagligt samarbejde Koordineret tværfaglig indsats hele døgnet Effekt af indsats Afhængighed Størst mulig selvhjulpenhed Selvstændighed og deltagelse i samfundslivet (Nielsen 2012) Refleksionsspørgsmål Hvilket af de tre ovenstående fokus- områder har du primært lært noget om under din uddannelse? I hvilke situationer i din hverdag, hvor borgeren er afhængig af dig og dine kolleger, kan du forestille dig at arbejde rehabiliterende, så borgeren opnår selvstændighed? 7

8 Borgerens funktionsniveau En borger kan have forskellige funktionsbegrænsninger. Det kan være kropslige funktionsbegrænsninger, aktivitetsbegrænsninger og/eller begrænsninger på deltagelse. Men funktionsbegrænsningerne kan ikke alene beskrive borgerens situation. Helbredet spiller også ind og borgerne er i en eller anden grad aktive og deltager i livet omkring sig. Desuden har omgivelserne en indflydelse både i form af familie/venner og i form af samfundet som helhed. Til at forstå samspillet mellem de forskellige elementer, der tilsammen beskriver borgerens situation bruger vi ICF-rammen. Den er præsenteret nedenfor. Figuren viser, at de enkelte elementer har indflydelse på hinanden. Fx kan kroppens funktioner & anatomi eller en hjælpsom ægtefælle (omgivelser) være afgørende for hvilke aktiviteter, borgeren kan udføre. Når borgeren eller de pårørende er blevet spurgt ind til de enkelte elementer af ICF, kan funktionsvurderingen laves. De forskellige funktionsniveauer er beskrevet i KLs skema på næste side. (Marselisborgcentret 2011;4) 8

9 KL s funktionsniveautabel, som bruges i Fælles Sprog II og Voksenudredningsmetoden Borgerens reaktioner på forandringer af livssituationen Der kan ses fysiske, psykiske og sociale reaktioner hos borgeren og pårørende, der oplever forandringer af livssituationen - jvf. ICF modellen side 8. Fysiske reaktioner kan f.eks. være hjertebanken, svedeture, motorisk uro, svimmelhed, smerter, appetitløshed, vægttab eller- øgning, mundtørhed, rysten, inaktivitet, forandret søvnrytme og træthed. Psykiske reaktioner kan f.eks. være gråd, vrede, angst, apati, passivitet, aggressivitet, eufori, depressivitet, stress, hyperaktivitet, mani, træthed og anvendelse af forsvarsmekanismer. Sociale reaktioner kan f.eks. være isolation, ensomhed, ophør af deltagelse i vanlige aktiviteter og socialt samvær. 9

10 Det er vigtigt, at du er opmærksom på og undersøger borgerens reaktioner på forandringer af livssituationen, da det kan påvirke borgerens evne til at mestre situationen/livet. Omvendt vil borgernes evne til at mestre situationen/livet påvirke deres reaktioner på de forandringer, som de enten selv vælger eller forandringer som de ufrivilligt påvirkes af. Refleksionsspørgsmål Hvilke reaktioner oplever du hyppigst hos borgeren, når deres livssituation forandres? Er der forskel på reaktionerne hos mænd og kvinder? Oplever du andre reaktioner end dem, der er præsenteret ovenfor? Borgerens mestringsevne Den måde borgeren mestrer sin livssituation på er afhængig af, om borgeren oplever, at han/hun kan begribe, håndtere og se meningen med situationen. Som fagperson er det vigtigt, at man undersøger borgerens evne til at begribe og håndtere sin livssituation og om borgeren kan se meningen med det. Hvis borgeren ikke kan se meningen med situationen vil motivationen ofte mangle og dermed også energien til at gøre noget ved livssituationen. Når motivationen er skabt, er det også muligt at styrke borgerens begribelighed og håndterbarhed. Når du undersøger borgeres mestring af livssituationen vil det også medvirke til at borgeren oplever, at du er interesseret og tager udgangspunkt i netop hans/hendes livssituation. Hvorvidt den enkelte borger opfatter noget som en belastning eller en udfordring hænger nøje sammen med de erfaringer og holdninger, som borgeren har opnået gennem det liv, vedkommende har levet. Derfor kan der være store individuelle forskelle i borgeres mestringsevne. Mestringsevnen forudsætter ofte, at borgeren har mentale ressourcer. Mestring og følelse af sammenhæng kan illustreres med den ovenstående model. 10

11 Dit møde med borgeren Når du arbejder med den rehabiliterende tilgang sætter du dig sammen med borgeren ind i, hvad der er vigtigt for borgeren og de pårørende i hverdagslivet. Du arbejder desuden ud fra en opdateret viden om dit eget faglige område og ud fra en viden om, hvad dine kolleger på din egen arbejdsplads og fra andre områder, kan bidrage med i rehabiliteringsforløbet hos borgeren. Den løbende opdaterede faglige viden, inddragelse af borgere og pårørende samt det tværfagligt aftalte forløb, fremmer borgerens mulighed for at gennemskue og opleve et sammenhængende sundhedsvæsen (Schrøder 2012) (Regeringen 2013). Nedenfor præsenteres to forskellige metoder, som du kan møde borgeren med. Situationen og problemet er afgørende for, hvilken tilgang, der er relevant at anvende. Begge redskaber vil blive gennemgået på kurset. Den motiverende tilgang styrker din bevidsthed og refleksioner over din ændrede tilgang til borgeren. Udgangspunktet er, at alle borgere er motiverede, men de er ikke altid motiverede for det, som vi som professionelle mener, er væsentligt. Derfor kan du arbejde ud fra en undersøgende og støttende tilgang, der også ser borgerens ressourcer og erfaringer og anvender dem i hverdagsrehabiliteringen. (Rollnick 2009) Forandringscirklen anvendes når du skal undersøge, hvor langt borgeren er i sin forandringsproces. Den giver nogle forklaringer på de tanker og følelser, som du og borgeren kan opleve i forandringsprocessen. Du gør brug af de spørgsmål og metoder fra cirklen, som er anvendelige i forhold til borgeren, men forandringscirklen kan også bruges til både kommunens og din egen forandringsproces. 11

12 Skematisk oversigt over tre forskellige tilgange til arbejdet med borgerne: Den styrende tilgang Den følgende tilgang Den motiverende tilgang Emne Defineres af fagpersonen Udefineret Afklares i et samarbejde mellem borger og fagpersonen Rollefordeling Fagpersonen er den styrende og borgeren følger fagpersonen eller går i forsvar Fagpersonen er følelsesmæssigt involveret og tilkendegiver ligheder med borgeren Fagpersonen guider borgeren indenfor sit fagområde og borgeren guiden fagpersonen i sit eget liv Borgernes følelser Vægtes ikke Borgerens følelser bliver sammenlignet med fagpersonens Positive og negative følelser hos begge parter anses for at rumme vigtig informationsværdi Problemløsning Fagpersonen definerer løsningen Lighedstræk er i fokus og borgerens problemer bliver ikke præciseret I dialog defineres problemet og løsningen (Rollnick 2009) (Zoffmann 2004) Refleksionsspørgsmål: Hvem finder oftest løsningen, når borgeren har et problem? Hvad er som oftest borgerens rolle i problemløsningen? Hvad er som oftest din rolle i problemløsningen? Hvornår anvender du styrende tilgang? Hvornår anvender du den følgende tilgang? Hvornår anvender du den motiverende tilgang? 12

13 Rehabiliteringsplanen Rehabiliteringsplanen består af overordnede retningsgivende mål og indsatsmål, tilhørende resultatmål, og handlinger samt evaluering. Formålet med rehabiliteringsplanen er, at det tværfaglige team af fagpersoner har et redskab til at koordinere samarbejdet ud fra borgerens mål og til at dokumentere rehabiliteringsforløbet. Forløb, forløbskoordinator og tovholder Rehabiliterende arbejde foregår ofte på tværs af faggrupper og med flere parallelle indsatser samlet i forløb. Forløb Et forløb er en flerfaglig indsats, hvor der er fokus på at sikre sammenhæng via en særlig målrettet og systematisk koordination mellem indsatserne. Indsatserne (kan) leveres af forskellige leverandører, leveres på baggrund af fælles mål. Et forløb er faseopdelt. Fase l og ll er eventuelt sygehusophold og specialiseret træning på sygehuset. Fase lll er tiden efter udskrivelsen, hvor borgeren modtager kommunale indsatser med henblik på rehabilitering. Når borgerens tilstand er stationær, bliver det vurderet, om borgeren kan klare sig uden hjælp eller fortsat skal have støtte. Fase lv er resten af livet. Her skal kommunens indsats understøtte borgerens ressourcer og kompensere, når ressourcerne ikke rækker til at klare hverdagen. Du kan se faserne i et forløb i figuren herunder. Forløb i Aabenraa Kommune for borgere med funktionsnedsættelse Enkelt indsats Ydelser til borger afsluttes Regional Fase l Regional Fase ll Overgang til kommune Monofaglig pakke Overgang Enkelt indsat Monofaglig pakke Borger får funktionsnedsættelse Flerfagligt forløb Nyt forløb Fase l og fase ll Fase lll Fase lv 13

14 Forløbskoordinator Forløbskoordinator er ansvarlig for koordinationen på myndighedsniveau. Dvs. en visitator eller socialrådgiver. Forløbskoordinator skal sikre: koordinering med ekstern(e) samarbejdspartnere opstilling af fælles mål bestilling af indsatser på tværs af afdelinger og forvaltninger formidling af mål opfølgning på og justering af den flerfaglige indsats Forløbskoordinatorens ansvarsområder relaterer sig primært til koordination i overgange mellem faser i forløbet. Derudover vil der være punktvise koordineringsopgaver ved interne overgange som f.eks. overgang fra Special- og rehabiliteringscenter til eget hjem. Tovholder Tovholderen er ansvarlig for koordination af flerfaglige indsatser på udførerniveau. Tovholderen skal sikre: formidling af de fælles mål at flerfaglige indsatser koordineres i den daglige kontakt med borgeren bestilling af indsatser inden for den ramme, der er fastlagt i forløbsbeskrivelsen information til forløbskoordinatoren ved opfølgning Målhierarkiet Målene tager altid udgangspunkt i borgerens livssituation og ønsker for en ny hverdag, så borgeren oplever motivation og tager ansvar for rehabiliteringen. Redskabet til målformulering er SMART-mål. Det er vigtigt, at vi arbejder med SMARTmål, fordi det sikrer, at der er en tydelighed omkring hvilke handlinger, der kræves for at nå målet. SMART-mål S = Specifik M = Målbar A = Ambitiøst R = Realistisk T = Tidsbegrænset (Doran 1981) For at vi bedre kan arbejde sammen på tværs af faggrupper i borgernes forløb skal vi tale samme sprog. Derfor skaber vi et samlet sprog om målsætninger. Alt efter om du tidligere har arbejdet med Voksenudredningsmetoden eller Fælles Sprog II vil du genkende nogle af udtrykkene 14

15 herunder og andre vil være nye. Selvom de her hedder noget nyt, dækker de over det samme, som du kender i forvejen. Det retningsgivende mål formuleres af myndigheden (visitator eller socialrådgiver) i samarbejde med borgeren. Målet angiver det overordnede formål med rehabiliteringen. Fx at borgeren skal kunne bo i egen bolig. Resultatmål Indsatsmål Resultatmål Retningsgivende mål Resultatmål Indsatsmål Resultatmål Indsatsmålet formuleres også af myndigheden i samarbejde med borgeren. Der kan være flere indsatsmål til et retningsgivende mål. Det afhænger af, hvor meget der kræves for at opfylde det retningsgivende mål. I mange tilfælde kan der være flere forskellige faggrupper, som arbejder ud fra et fælles indsatsmål. Fx at borgeren selv skal kunne varetage hele sin personlige hygiejne inden for en tremåneders periode. Hver faggruppe eller hvert tilbud udarbejder sine egne tilhørende resultatmål, som skal hjælpe til at opfylde indsatsmålet. Resultatmål udarbejdes altså af dem, som også løser opgaven. Resultatmål kan fx være, at borgeren selv kan tage initiativ til og gennemføre at børste tænder morgen og aften inden for en tremåneders periode. Det er også dig og dine kolleger, der løbende følger op på, i hvilken grad resultatmålet er nået. Refleksionsspørgsmål I hvilke situationer er du inde på jeres kommunikationssystem, fx. Care for at læse om dine borgere? Hvilke mål styrer dine handlinger ude hos borgeren? Hvornår dokumenterer du dine handlinger og observationer? 15

16 Afrunding Forhåbentlig har denne introduktion til de centrale temaer inden for rehabilitering vækket din nysgerrighed og lyst til, sammen med dine kolleger, at komme i gang med at arbejde systematisk og målrettet med at støtte borgeren i at opnå en meningsfuld hverdag med størst mulig grad af selvstændighed. På kurset vil der blive udleveret materiale om rehabilitering og de værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde med den rehabiliterende tilgang. 16

17 Cases Herunder kan du læse to korte historier om borgere. Den ene har et højt fysisk funktionsniveau, men et lavt mestringsniveau, mens den anden har et lavt funktionsniveau og en høj mestringsevne. Line har en personlighedsforstyrrelse. Den ene dag står hun selv op, ordner sin lejlighed, spiser morgenmad, tager på arbejde og er social om aftenen, men den næste dag kan hun være selvmordstruet. Det sker, fordi hun ikke kan håndtere følelsen af overskud og lykke pga. dårligt selvværd. Hun har et højt fysisk funktionsniveau, som ikke forhindrer hende i at deltage i livet omkring sig og tage vare på sig selv, men hun har en lav mestringsevne, som gør det svært for hende at håndtere tvivlen om sit eget værd. John er en 59-årig mand, med en højresidig apopleksi. Han er svært præget af nedsat kraft i venstre side og kognitive eftervirkninger, i form af nedsat initiativ, koncentration og evne til visuel bearbejdning. John havde inden sin apopleksi en aktiv tilværelse, med job, et aktivt fritidsliv samt et stort netværk og stabilt familieliv. Efter apopleksien modtog John genoptræning, hvor det, især pga. et ukueligt gåpåmod og høj grad af opbakning fra familien, lykkedes ham at genetablere gangfunktionen ved fire-punktstok. Han har, gennem hele forløbet, arbejdet målrettet på at blive selvhjulpen, og det er til dels lykkedes for ham. Han forflytter sig i dag selv rundt over kortere distancer med fire-punktstok. Han klarer selv toiletbesøg og lette opgaver i husholdningen, men har brug for hjælpe fra hjemmeplejen til at få benklæder og sko på. Desuden får han et tilsyn fra hjemmeplejen i løbet af dagen, når ægtefællen er på arbejde. John har, på trods af kognitive skader, en høj mestringsevne og desuden et solidt bagland, som har støttet ham i processen med at opnå en høj grad af selvhjulpenhed. Uden denne grad af gåpåmod og vilje, er det meget sandsynligt at han i dag ville være kørestolsbruger på fuld tid, og have et betydeligt behov for hjælp til forflytninger, toiletbesøg m.m. 17

18 Refleksionsspørgsmål: Hvilke Hvilke udfordringer og og ressourcer har har du du som som fagperson i forhold i til til at at mestre (begribe, mestre håndtere, (begribe, håndtere, se meningen) se meningen) forandringen forandringen til den rehabiliterende til den tilgang? Hvilke rehabiliterende spørgsmål kan tilgang? du f.eks. stille hvis du skal undersøge borgerens: Hvilke o Begribelighed spørgsmål kan du f.eks. stille hvis du skal undersøge borgerens: o o Håndterbarhed? Begribelighed? o o Meningsfuldhed? Håndterbarhed? o Meningsfuldhed? 18

19 Litteraturliste Antonovsky, Aaron (2000) Helbredets mysterium Hans Reitzels Forlag Doran, Georg T. (1981) Management Rewiev Volume 70,Issue 11, November Kommuneinformation (2002) Værd at vide om Fælles Sprog, KORA (2013) Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet Socialstyrelsen Københavns Universitet, Implement, KORA og Socialstyrelsen (2013) Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne Socialstyrelsen MarselisborgCentret (2004) Hvidbog om rehabilitering MarselisborgCentret MarselisborgCentret, Region Midtjylland (2011) ICF og ICF-CY En dansk vejledning til brug I praksis MarselisborgCentret og Region Midtjylland Nielsen, Jette (2012) Sosu Trin 1 Munksgaard København Regeringen (2013) Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Rosendahl Schultz Grafisk A/S Rollnick,Steffen., William R. Miller og Christopher Butler (2009) Motivationssamtalen i Sundhedssektoren Hans Reitzels Forlag Schrøder, Inger og Kirsten Schulz Petersen (2012) Sociologi og rehabilitering Munksgaard Zoffmann, Vibeke (2004) Guidet self-determination, University of Aarhus 19

20 Hæftet er udarbejdet januar 2014 af Aabenraa Kommune Med inspiration fra hæftet Introduktion til Rehabilitering i Kommunen udarbejdet af University College Syddanmark og Social- og Sundhedsskolen Syd Bjarne Ejnar Ipsen, Karen Norlyk Hjort og Jeannette Juul Jakobsen Social og Sundhed Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa 20

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere