Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar Dokumentnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728"

Transkript

1 Social & Sundhed 1

2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen side 8 Ansvarsområder side 9-10 Praktikuddannelsens tilrettelæggelse side læringsmiljø side 11 - den første uddannelsesdag side 11 - introduktion til arbejdsområdet 4 dage side 11 Praktikdage i skoleperiode 2 side 12 Praktikperiode 1 side introduktionsperiode side 13 - læringsperiode side evalueringsperiode side 15 - prøvetid side 15 Praktikdage i skoleperiode 2 side Praktikperiode 2 side introduktionsperiode side 16 - læringsperiode side 16 - selvstændighedsperiode side Praktikvejledning side 17 - vejledningssamtaler side 17 Logbog og elevkardex side logbog side 17 - elevkardex side

3 Basisgruppemøder side 18 Aktivitetsområdet side 18 Kig-praktik side 19 Praktikmål side 19 Personlige kompetencer side 20 Praktikerklæringer side 20 Løn- og ansættelsesforhold side løn i uddannelsesforløbet side 21 - vikararbejde side 21 - befordringstilskud side 21 - ferie side 22 - omsorgsdage side 22 - syge- og raskmelding side 22 - generelt om fravær side 22 - tjenestefri side 23 - beklædning side 23 - arbejdstid side 23 Bilag Bilag, Forventningssamtale Bilag, Dokumentation for elevens opnåede kompetencer/midtvejsevaluering Bilag, Mål Bilag, Elevkardex Bilag, kalender for aktiviteter Bilag, Inspiration til arbejdet med målene Bilag, Midtvejsevaluering 3

4 FORORD Velkommen som social- og sundhedshjælperelev i Varde Kommune. Vi håber, praktikken medvirker til at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Eleverne på dit hold er måske ansat i flere kommuner, som tilrettelægger praktikperioderne forskelligt. Hensigten med dette materiale er derfor at give dig indblik i Varde kommunes rammer for praktikforløbene. Materialet er et supplement til Uddannelsesordningen og Den Lokale Uddannelsesplan. Det er et redskab, som du kan og skal slå op i for at blive orienteret om din uddannelse, dine praktiksteder, tilrettelæggelsen af praktikperioderne, løn- og ansættelsesforhold etc.. Der vil være forskel på den måde, den enkelte virksomhed i Varde Kommune, Social & Sundhed, planlægger praktikperioderne på. Har du spørgsmål, som materialet ikke giver dig svar på, er du altid velkommen til at kontakte din praktikvejleder, den praktikansvarlige leder eller uddannelseskoordinator. 4

5 Ældreområdets organisation og struktur Overordnet er ældreområdet i Social og Sundhed (S & S) inddelt i 6 offentlige virksomheder, der leverer praktisk hjælp, pleje samt elementær og grundlæggende sygepleje. Derudover er der nogle private leverandører, der varetager praktisk hjælp og pleje, og også én privat leverandør, der varetager elementær og grundlæggende sygepleje samt uddanner elever på social- og sundhedsuddannelserne. På introduktionsdagen, og når du kommer i praktik, vil du blive orienteret om den virksomhed, hvor din praktik skal foregå. Hjemmepleje- og centervirksomheder i S & S varetager opgaver indenfor praktisk hjælp, personlig pleje, træning og sygepleje. Ydelserne retter sig især imod kommunens ældre borgere, handicappede samt øvrige borgere, som i en kortere eller længere periode har behov for hjælp. Der arbejdes ud fra en BUM-model = bestiller, udfører og modtager-model. Det indebærer en skarp adskillelse af myndighedsfunktionen og den udførende funktion. Virksomheden Social- og Handicapservice har en myndighedsfunktion. Visitatorer visiterer og bevilger de ydelser, såvel offentlige som private leverandører skal levere hos borgerne. Sygeplejerskerne er organiseret i en selvstændig virksomhed, der fortrinsvist udfører kompleks sygepleje samt leder/koordinerer, formidler og udvikler sygepleje på tværs af samtlige virksomheder i ældreområdet. Lovgrundlag Som social- og sundhedshjælperelev uddannes du efter Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr og Uddannelsesordningen for Social- og sundhedsuddannelsen af 16. april Du vil du fortrinsvist udføre opgaver beskrevet i LBK nr. 58 af 18. januar 2007 (Lov om social service), Kapitel 16, 83: Kapitel 16. Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. 83. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 1. personlig hjælp og pleje og 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbudene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. 5

6 Stk. 4. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose, så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelse for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). Lovgrundlaget for Hjemmesygeplejerskens arbejde, som også gælder i forhold til de sygeplejeopgaver, social- og sundhedshjælpere varetager, er fastlagt i Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Bekendtgørelse om hjemmesygepleje nr. 161 af 21. december 2007, samt i Vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december Vejledende Nøgletal Varde Kommune har ca indbyggere. Heraf er over 66 år. Kommunen råder over et antal ældre- og plejeboliger samt midlertidige aflastnings og træningspladser. Desuden er der såvel daghjem som dagcentre for kommunens pensionister. Visioner og overordnede mål og værdier (Værdihuset) Kerneværdierne Ordentlighed. Samarbejde. Tillid. Ansvarlighed. Dialog. Information. Åbenhed. Begreber der handler om, hvordan vi virker overfor hinanden og overfor borgere og samarbejdspartnere. Værdier, som vi i mødet med borgerne og kollegerne kan tage for givet er underliggende i de daglige relationer. Det er værdierne, vi handler ud fra både i små og store opgaver. Værdierne er: Den kompetente kommune Vores faglighed er i orden på alle niveauer. Vi deler viden og udveksler erfaringer. Vi tør selv tage beslutningerne og står sammen om ansvaret. Vi evaluerer vores service, produkter og os selv løbende for at sikre høj kvalitet. Den engagerende kommune Vi anerkender det gode argument. Vi tager udgangspunkt i, hvad mennesker kan, i stedet for hvad de ikke kan. Vi inddrager relevante interne og eksterne personer i relevante sammenhænge. Vi siger tingene til dem, der kan gøre noget ved det - og forventer at de gør det. 6

7 Den udviklende kommune Vi mener, at for at kunne behandle mennesker ens skal de behandles forskelligt. For os er kompetenceudvikling andet og mere end kurser. Vi tænker altid ja før vi overvejer et nej til ideer og forslag. Vi vil altid lære mere og udvikle både mennesker og produkter. Den udfordrende kommune Vi tør både høre og stille de kritiske og undrende spørgsmål. Vi går til grænsen og flytter den gerne. Vi er stolte af vores service og produkter og vi viser det gerne - også offentligt. Vi vender plejer på hovedet og søger nye løsninger. Udgangspunktet for værdiernes sammensætning er, at der er kvalitet og resultatorientering i den service vi leverer. Det betyder, at vi er i stand til at levere en god service indenfor de givne rammer. 7

8 Praktikuddannelsen I praktikuddannelsen skal du tilegne dig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Varde Kommune planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med Uddannelsesordningen og Den Lokale Uddannelsesplan samt i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen ud fra pædagogiske overvejelser og de muligheder, der er til stede i den enkelte virksomhed og dermed på det enkelte godkendte praktiksted. Vejledningen i praktikken tilrettelægges, så den understøtter din tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for uddannelsens område. Den praktiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i: Dine faglige og personlige forudsætninger og forventninger, som skal fremgå af din egen uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med din kontaktlærer. Faglige mål og personlige kompetencer for den pågældende praktikperiode. Dine muligheder for at blive en del af et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver. 8

9 Ansvarsområder Uddannelseskoordinator. Praktikansvarlig leder. Praktikvejleder. Elev. Ansvarsområde: Ansvarsområde: Ansvarsområde: Ansvarsområde: Det overordnede ansvar for tilrettelæggelse og koordinering af praktikken for SOSU-elever. Ansætte elever i samarbejde med SOSU-skolen. Udfærdige og justere kommunens elevmateriale og justere dette. Bevare og udvikle et godt læringsmiljø. Give praktikvejlederne mulighed for at løse vejledningsopgaverne på et både fagligt og ressourcemæssigt tilfredsstillende niveau og med udgangspunkt i Kvalitetsstandarden for praktikvejledning 1. I samarbejde med den praktikansvarlige planlægge elevens introduktion, praktikforløb og praktikdage, således at eleven støttes i tilegnelse af faglige og personlige kompetencer. Skabe et etisk og respektfuldt samarbejde med eleven. At du fremkommer med dine forventninger til uddannelsen. At du tager et medansvar for egen læring. At du er aktiv, søgende og spørgende i forhold til dine læringsbehov. I samarbejde med den praktikansvarlige leder sætte de formelle rammer for elevens praktikperioder og for praktikvejlederens muligheder for at udføre opgaven. I særlige tilfælde, og i samarbejde med den praktikansvarlige leder, vejlede elever, som af forskellige årsager får problemer i praktikperioderne og i samarbejde med studievejleder / kontaktlærer på SOSU-skolen tage stilling til det videre forløb. Kontaktperson til SOSU-skolen og andre relevante eksterne samarbejdspartnere. I samarbejde med praktikansvar- Skabe rammer for elevens trivsel. Tilrettelægge praktikperioden således at eleven understøttes i sin tilegnelse af faglige og personlige kompetencer. Vejlede de elever, som af forskellige årsager får problemer i praktikperioderne og i samarbejde med studievejleder / kontaktlærer på SOSU-skolen tage stilling til det videre forløb. Tilrettelægge praktikperioden, således at eleven får betingelser, der gør det muligt at understøtte de faglige og personlige kompetencer herunder også tage høj- Være rollemodel for eleven under praktikken. Inddrage det øvrige personale i praktikforløbene, således at de føler et medansvar for eleven. I samarbejde med den praktikansvarlige leder gennemføre prøvetidssamtaler, forventnings- og evaluerings-samtaler samt afgive praktikerklæringer. Gennemføre vejledningssamtaler med eleven minimum x 1 ugentligt. I samarbejde med den praktikansvarlige leder sørge for at hol- At du er selvstændig og kan tage initiativ. At du reflekterer over og vurderer egen og andres indsats. At du skriver elevkardex og evt. logbog i praktikperioderne. At du hele tiden sætter dig nye personlige og faglige mål. At du indgår aktivt i praktikstedets arbejdsopgaver 1 Dokument Dokument

10 lige ledere sikre ajourføring af relevant litteratur. de for brug af specialpædagogisk bistand. I samarbejde med praktikvejlederne gennemføre prøvetidssamtaler, forventnings- og evalueringssamtaler samt udarbejde praktikerklæringer. 2 de det øvrige personale ajour med ny viden indenfor SOSUuddannelsen. I samarbejde med eleven aftale rammer for basisgruppemøder. I samarbejde med uddannelseskoordinator sikre fortsat kvalitet i kommunens uddannelsesmateriale. Forventninger / krav: Et indgående kendskab til følgende: Love og bekendtgørelser af betydning for SOSUuddannelserne. Gældende uddannelsesordning. Lokale Uddannelsesplaner. Gældende dimensionering og måden hvorpå den foretages. Kende til kriterier for godkendt / ikke godkendt praktik. De politisk godkendte kalitetsstandarder. I samarbejde med uddannelseskoordinator sikre ajourføring af relevant litteratur. Forventninger / krav: Har indsigt i: SOSU-uddannelsens formål og mål. Gældende uddannelsesordning. Lokale Uddannelsesplaner. Kommunens uddannelsespolitik og arbejder ud fra denne. Kende til kriterier for godkendt / ikke godkendt praktik. De politisk godkendte kalitetsstandarder. Forventninger / krav: Har kendskab til: Gældende uddannelsesordning. Lokale Uddannelsesplaner. Det for kommunen udarbejdede elevmateriale. Kende til kriterier for godkendt / ikke godkendt praktik. Har samme uddannelse (eller en tilsvarende af de gamle uddannelser) som den elevkategori, man er vejleder for. Har suppleret sin uddannelse med praktikvejlederkursus på SOSUskolen. De politisk godkendte kalitetsstandarder. Forventninger / krav: Har kendskab til: Gældende uddannelsesordning. Den Lokale Uddannelsesplan. Det for kommunen udarbejdede elevmateriale. Kende til kriterier for godkendt / ikke godkendt praktik. 10

11 Praktikuddannelsens tilrettelæggelse Læringsmiljø. Den enkelte elev og den enkelte elevs læringsproces er i centrum. Derfor er praktikforløbet ikke planlagt i detaljer, men tager afsæt i en individuel planlægning med udgangspunkt i: - din læringsplan - dine aktuelle personlige og faglige kompetencer - læringsmålene - de redskaber du har størst læringsmæssig udbytte af. Den første uddannelsesdag. Den første uddannelsesdag foregår i samarbejde med de kommuner, der ansætter elever og Social- og Sundhedsskolen. Formålet med denne dag er: At du får kendskab til uddannelsen både skoleperioder og praktikperioder. Skolen er ansvarlig for introduktionen til den teoretiske del. At du får kendskab til Varde Kommune, Social & Sundhed samt dit praktiksted: - organisation og struktur - gældende lovgivning - overordnet målsætning og værdier. At du får kendskab til ansættelsesforhold: - ferie, sygdom og andet fravær At du bliver orienteret om hvor, og hvornår du skal møde den første dag i introduktion til arbejdsområdet. At du bliver orienteret om, hvem der bliver din vejleder/dine vejledere. Introduktion til arbejdsområdet 4 dage. Denne korte praktik foregår på dit praktiksted. Formålet med introduktionspraktikken er beskrevet i Undervisningsplanen side 12. Vi forventer, at du har læst afsnittet inden praktikken. Som udgangspunkt følger du din praktikvejleder / praktikvejlederens plan i hele introduktionspraktikken, således at du lærer praktikstedet og kollegerne at kende. Du får udleveret praktikstedets værdigrundlag og introduktionsmateriale. Du skal aftale et vejledermøde med praktikvejlederen, der skal indeholde: - aftale om samarbejdsform mellem dig og praktikvejlederen - aftale om planlægning af basisgruppemøder - aftale om, hvordan du bruger Varde kommunes uddannelsesmateriale - en drøftelse af elevkardex som problemløsende arbejdsredskab - aftale om forventninger generelt, herunder ansvaret for egen læring i praktikken. Der er fortrykt et elevkardex (se bilag) med formålene for praktikperioden. Det kan medvirke til en refleksion over, hvilke handlinger du skal udføre for at nå de mål, du har sat dig for denne korte praktik. Hvordan du kan arbejde med målene fremgår af et bilag bagest i materialet. 11

12 Praktikdage i skoleperiode 1. Inden praktikdagene i skoleperiode 2 har du bl.a. beskæftiget dig med tema sundhed. Du kan læse om formålet med praktikdagene i tema 2, sundhed, på side 12 og 13 i Undervisningsplanen. Du skal have fokus på begrebet sundhed. Det kan du gøre både i forhold til dig selv, men også i forhold til borgerne. Omkring din egen sundhed og egenomsorg skal du f.eks. finde ud af, hvordan du kan passe på dig selv i sundhedsarbejdet, hvilke hjælpemidler, du skal anvende for at undgå belastningsskader, hvordan du undgår smitte, hvordan du skal bruge dine kolleger, forflytningsvejlederne, hvad der indgår i APV = arbejdspladsvurdering. Du skal også læse kommunens syge- og fraværspolitik og kommunens værdier og deres betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Omkring borgerne skal du finde ud af, hvilke tilbud Varde Kommune har til borgerne med særlig fokus på de ældre borgere med henblik på at skabe en aktiv og sund tilværelse for dem. Du skal beskrive ressourcer og belastninger hos en borger og reflektere over, hvilke muligheder borgeren har for at få et aktivt hverdagsliv. Der er fortrykt et elevkardex (se bilag) med formålene for praktikdagene. Det kan medvirke til en refleksion over, hvilke handlinger du skal udføre for at nå de mål, du har sat dig for praktikdagene. 12

13 Praktikperiode 1 ca. 13 uger. I praktikken tages der udgangspunkt i de 4 temaer, du har arbejdet med i skoleperiode 1 og din personlige uddannelsesplan. Der vil således være fokus på begrebet sundhed og på begrebet hverdagsliv. Praktikperiode 1 er opdelt i forskellige perioder, som er vejledende for din praktikperiode. Periodernes varighed afhænger af dine kompetencer. Introduktionsperiode Perioden skal du bruge til at udvide dit kendskab til praktikstedet: - praktikstedets organisation og struktur - hvem der er din vejleder, din leder, dine kolleger m.fl. - hvilke værdier der arbejdes efter - pleje- og omsorgsformer - samarbejdsrelationer - kommunikationsformer - dokumentationsredskaber - kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser - mødevirksomhed - arbejdsdagens tilrettelæggelse - praktiske ting som telefoner, computere, nøgler, planlægningstavler, tjenestetidsplaner o.s.v.. I introduktionsperioden planlægges en forventningssamtale (se bilag), som du skal forberede dig på ved at udfylde skemaet til forventningssamtalen. Formålet med forventningssamtalen er: At du og din vejleder udveksler gensidige tanker, ønsker og forventninger, så I sammen kan planlægge dit praktikforløb med udgangspunkt i målene for praktikken. At du bliver bevidst om egen måde at lære på, således at din egen indsats og dine sanser udfordres, og således at du udvikler din evne til at vælge og reflektere. Indholdet i forventningssamtalen kan bl.a. være: - din faglige og personlige baggrund - uddannelsens mål og hvordan du kan og vil arbejde med dem - dine egne faglige og personlige mål - dine forventninger til vejledningen og til din praktikvejleder. Du skriver aftaler og handlingsforslag ned. De sættes i din uddannelsesbog. Læringsperiode Læringsperioden sætter bl.a. fokus på kropsbevidsthed, forebyggelse, aktivering, kommunikation, hygiejne, praktisk hjælp og pleje samt på elementære sygeplejeopgaver. 1. I samarbejde med praktikvejlederen deltager du i gruppens arbejde. Du har/får kun selvstændige funktioner i det omfang vejlederen, i samarbejde med dig, mener du kan klare dem. Det vil altid være efter grundig instruktion og vejledning. Du har selv et ansvar for at bede om vejledning og et ansvar for at sige fra, hvis du bliver bedt om at udføre opgaver, du ikke føler dig klar til! 13

14 2. Du får vejledning i de plejemæssige, juridiske og etiske hensyn, der skal tages i forbindelse med udførelsen af opgaverne. 3. Du introduceres til kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, som er udgangspunktet for den service, medarbejderne yder. 4. Du får viden om og afprøver dine færdigheder i omgang med medicin så som håndtering og opbevaring samt forholdsregler, når en medarbejder giver den medicin, en anden har doseret. Vi forventer, du læser det materiale, der er udarbejdet i forhold til medicinhåndtering. 5. Du får viden om forskellige hjælpemidler samt mulighed for at afprøve dine færdigheder i håndteringen og brugen af disse. Du skal møde en forflytningsvejleder. 6. Du får viden om kost og kostens betydning for trivslen og velværet hos borgerne. 7. Du lærer andre faggrupper og deres ansvars- og kompetenceområde at kende, så du kan indgå i det daglige samarbejde. - du kommer i praktik i minimum 1 uge i en terapi eller et dagcenter, der samarbejder med dit praktiksted - du kommer i en kig-praktik minimum 1 uge på et plejecenter eller en hjemmeplejegruppe, afhængig af, hvor din primære praktik foregår - du kan efter aftale med din vejleder følge en terapeut i det arbejde, pågældende varetager 8. Du afprøver din viden om hygiejne i praksis. 9. Du afprøver din viden om kommunikation i praksis. 10. Du skriver elevkardex i hele praktikperioden. Det er et redskab, hvori du øver dig på at arbejde problemløsende. 11. Du øver dig i at dokumentere de handlinger, du udfører hos borgerne. 12. Du deltager i en midtvejsevaluering, så du bliver klar over, hvor du skal gøre en særlig indsats for at nå et godt niveau i forhold til de vejledende mål. I læringsperioden vil du blive orienteret om: - BUM-model, visitation, afgørelser mm. - serviceniveau og indsats i forhold til demente borgere - serviceniveau i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse samt træning - serviceniveau i forhold til madservice, herunder kosten og dens sammensætning samt samarbejde til det køkken, dit praktiksted er tilknyttet - serviceniveau og indsats i forhold til inkontinente borgere - hvordan du passer på dig selv, herunder forflytninger og brug af hjælpemidler - hygiejne og måden hvorpå de hygiejniske principper efterleves på dit praktiksted - serviceniveau i forhold til aktivitet for og med ældre - forebyggende besøg - elevkardex. Selv om du først skal gennemgå tema 5 og 6, forandringer i hverdagslivet og social- og sundhedshjælperen som fagperson og borger i skoleperiode 2, vil du få selvstændige opgaver hos borgerne i praktikperiode 1. Opgaverne vil afhænge af dine aktuelle kvalifikationer og kompetencer. Du opfordres til at søge viden om de sygdomme og symptomer, du stifter bekendtskab med, således at sammenhængen mellem praksis og teori bliver tydeligere for dig. Det letter overgangen til næste skoleperiode. 14

15 Midt i din praktikperiode bliver du midtvejsevalueret, (se bilag). Formålet er at skabe overblik over din praktikuddannelse med henblik på at finde ud af, hvor du skal rette dit fokus i den sidste halvdel af praktikperioden. Du er ansvarlig for evalueringen, hvilket betyder, at du skal komme med et skriftligt oplæg, der dokumenterer, hvor langt du er i forhold til at: - få indfriet dine forventninger - nå praktikmålene på henholdsvis begynder- og rutineret niveau - nå de faglige og personlige mål du selv har beskrevet for perioden. Midtvejsevalueringen resulterer i, at du og din vejleder laver aftaler om, hvad du skal arbejde videre med både fagligt og personligt. I aftaler også, hvordan du skal arbejde videre. Evalueringsperiode Denne periode bruger du (ud over dine øvrige opgaver) til bl.a. at gøre status over praktikperiode Hvordan synes du selv, praktikken er forløbet? 2. Hvordan var din egen indsats i forhold til at nå dine faglige og personlige mål? 3. Fik du den vejledning, du havde behov for? Hvorfor / hvorfor ikke? 4. På hvilket niveau mener du, målene for praktikperiode 1 er nået? 5. Hvordan vil du anvende dine erfaringer fra praktikperiode 1 i praktikperiode 2? Ovenstående punkter drøfter du med din praktikvejleder, og det kan resultere i, at I reviderer din personlige uddannelsesplan. Hvis det sker, skal det skrives i din uddannelsesbog. Der afgives en vejledende praktikerklæring. Praktikerklæringen sættes i din uddannelsesbog, og Social- og Sundhedsskolen får tilsendt et eksemplar. Praktikerklæringen drøftes med dig, inden du forlader praktikperiode 1. Praktikerklæringerne hentes på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside Prøvetid 60. stk. 2 De første 3 måneder af praktikken betragtes som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Opsigelse i prøvetiden kan ske uden angivelse af grund og uden varsel. Den første dag du møder til din første regulære praktik er starten på prøvetiden. Du vil ca. 6 uger ind i 1. praktikperiode blive indkaldt til en 3 måneders prøvetidssamtale, som evt. erstatter en vejledningssamtale. Hvis vi oplever uhensigtsmæssigheder i prøvetiden, vil du blive gjort opmærksom på det i denne samtale, og du får mulighed for at ændre det. Der vil indenfor prøvetiden blive fulgt op på, om du arbejder positivt på at ændre ved de ting, du er blevet gjort opmærksom på. Er det ikke tilfældet, kan det blive nødvendigt at indlede en opsigelse. Praktikdage i skoleperiode 2 Formålet med praktikdagene er beskrevet i Undervisningsplanen, side 12 og

16 Der er fortrykt et elevkardex (se bilag) med formålene for praktikdagene. Det kan sikre, at du reflekterer over, hvilke handlinger du skal udføre for at nå de mål, du har sat dig for praktikdagene. Praktikperiode 2 ca. 16 uger I praktikken tages der udgangspunkt i de temaer, du har arbejdet med i skoleperiode 1 og 2 og i din personlige uddannelsesplan. Der vil således være fokus på begrebet forandringer i hverdagslivet og på begrebet social- og sundhedshjælperen som fagperson og borger. Også praktikperiode 2 er opdelt i forskellige perioder, der er vejledende for den endelige planlægning. Introduktionsperiode Denne periode udvider du dit kendskab til praktikstedet og reflekterer over, hvordan du kan anvende den nye teori til igen at være i praktik. Der planlægges igen en forventningssamtale, (se bilag), som du skal forberede dig på. Formålet med samtalen er det samme som i praktikperiode 1, men du skal nu tage udgangspunkt i de erfaringer, du har fra praktikperiode 1, og den teori du har erhvervet i skoleperioderne. Du skriver aftaler og handlingsforslag ned og sætter dem i din uddannelsesbog. Læringsperiode I denne periode introduceres du til de borgere, du skal arbejde hos i resten af praktikperioden, hvor du får dit eget skema i lighed med de øvrige social- og sundhedshjælpere. Du øver dig i gradvist at arbejde mere selvstændigt hos borgerne. Selvstændighedsperiode I denne periode arbejder du selvstændigt, men med hensynstagen til, at du er i et uddannelsesforløb og stadig skal udvikle dig i forhold til ny viden og nye færdigheder. Du planlægger dit arbejde med udgangspunkt i de overordnede visioner og målsætninger på ældreområdet, de politisk fastsatte værdier, de personalepolitiske værdier, det politisk vedtagede serviceniveau, samt de bevillinger Social- og Handicapservice har udarbejdet. Ydelseskataloget og dokumentationsredskaberne er vigtige værktøjer, som anvendes i hverdagen, så brugerne oplever høj faglig kvalitet, tryghed og kontinuitet i de ydelser, de tildeles. Midt i perioden bliver du midtvejsevalueret, (se bilag). Formålet er igen at skabe overblik over din praktikuddannelse med henblik på at finde ud af, hvor du skal rette dit fokus i den sidste halvdel af praktikperioden og gøre en særlig indsats i forhold til at få praktikken godkendt. Du er ansvarlig for evalueringen og skal derfor komme med et skriftligt oplæg, der dokumenterer, hvor langt du er i forhold til at: - få indfriet dine forventninger - nå målene for uddannelsen - nå de faglige og personlige mål, som du selv har beskrevet for perioden. 16

17 Midtvejsevalueringen resulterer i, at du og din vejleder laver aftaler om, hvad du skal arbejde videre både fagligt og personligt. I aftale også, hvordan du skal arbejde videre. I den sidste uge af perioden afgives den afsluttende praktikerklæring, såvel skriftligt som mundtligt. Praktikerklæringen sættes ind i din uddannelsesbog, og Social- og Sundhedsskolen får tilsendt et eksemplar. Praktikerklæringerne hentes på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside Praktikvejledning Du tilknyttes en praktikvejleder. Hvis din praktikvejleder er fraværende på grund af fridage, ferier, kurser eller sygdom, følger du én af de øvrige medarbejdere. Du har selv et ansvar for at bede om vejledning. Vejledningssamtaler I praktikperioderne er der planlagt ugentlige vejledningssamtaler afhængig af praktikvejlederens og dine behov. Samtalen foregår så vidt muligt på en bestemt ugedag med fast tidspunkt. Du skal forberede dig godt til samtalerne. Din uddannelsesbog, personlige uddannelsesplan, logbog og elevkardex er udgangspunktet for samtalerne og skal derfor medbringes. Samtalen omfatter både viden, færdigheder og holdninger, og den skal støtte og udfordre dig samt give dig de nødvendige informationer. Ved behov deltager den praktikansvarlige leder. Hvis der opstår et behov i forhold til praktikperiodens planlægning, eller der opstår et problem, kontaktes uddannelseskoordinator. Logbog Elevkardex (se bilag) I praktikperioderne skal du arbejde med kardex og meget gerne også med logbog. Du skal tilegne dig megen teori og mange praktiske færdigheder i løbet af uddannelsen. At skrive logbog og kardex kan derfor hjælpe dig til at få bearbejdet viden og holdninger. Der sker en proces, som gør dig mere reflekterende, og der synliggøres evt. manglende viden. Det giver dig mulighed for at søge netop den teori, der er aktuel og relevant. Endvidere øver du dig i at udtrykke dig skriftligt. Logbogen er dit eget læringsværktøj og kan være en hjælp til at beskrive dagens oplevelser, spørgsmål og undren. Skriv f.eks. logbog hver/hver anden dag og gerne mindst én ting, du har undret dig over: - vedr. arbejdsstedets ældrepolitik - din egen undren - faglige spørgsmål Elevkardex. Formål med elevkardex: 17

18 At du får struktur i dit uddannelsesforløb. At du får et værktøj, der giver dig et medansvar for egen læring i forhold til at nå dine mål. At vejlederen og det øvrige personale få mulighed for at sætte sig ind i, hvor langt du er nået, samt hvad du skal arbejde videre med. At give såvel dig som vejlederen/det øvrige personale øvelse i at opstille mål, handlinger samt evaluere på disse. At du opøver færdighed i at beskrive indtryk fra dit arbejde i praksis og forholde dig til disse indtryk. Kardex skal være tilgængeligt for vejlederen, og du skal medbringe det til vejlednings- og evalueringssamtalerne. Logbogen er et godt udgangspunkt for elevkardex. Basisgruppemøder I samarbejde med vejlederen og den praktikansvarlige leder aftales 2 møder i basisgruppen i tidsrummet mellem kl og kl i hver praktikperiode. Møderne skal holdes på én af deltagernes praktiksteder eller på Social- og Sundhedsskolen. Der afsættes max 1 time til kørsel. Formålet med møderne kan du læse i Undervisningsplanen på side 13. Inden møderne skal du snakke med din vejleder om, hvilke oplevelser fra praksis, du kan bidrage med. Efter møderne skal du drøfte udbyttet af møderne med din vejleder. Der udbetales kørselsgodtgørelse for deltagelse i møderne, men man kører så vidt muligt sammen. Aktivitetsområdet I løbet af praktikperiode 1, vil du minimum 1 uge få indsigt i aktivitetsområdet. Formålet er at give dig viden om de omsorgsmæssige-, trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter, der kan tilbydes borgerne. I det omfang det vil være naturligt i dit daglige arbejde hos borgerne, vil du også få mulighed for at få et indblik i såvel ergoterapeutens som i fysioterapeutens arbejdsområde. Har du speciel interesse i aktivitetsområdet, vil det være muligt, i samarbejde med din praktikvejleder og praktikansvarlige leder, at planlægge mere tid i en terapi, et dagcenter eller i et daghjem. 18

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere