Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar Dokumentnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728"

Transkript

1 Social & Sundhed 1

2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen side 8 Ansvarsområder side 9-10 Praktikuddannelsens tilrettelæggelse side læringsmiljø side 11 - den første uddannelsesdag side 11 - introduktion til arbejdsområdet 4 dage side 11 Praktikdage i skoleperiode 2 side 12 Praktikperiode 1 side introduktionsperiode side 13 - læringsperiode side evalueringsperiode side 15 - prøvetid side 15 Praktikdage i skoleperiode 2 side Praktikperiode 2 side introduktionsperiode side 16 - læringsperiode side 16 - selvstændighedsperiode side Praktikvejledning side 17 - vejledningssamtaler side 17 Logbog og elevkardex side logbog side 17 - elevkardex side

3 Basisgruppemøder side 18 Aktivitetsområdet side 18 Kig-praktik side 19 Praktikmål side 19 Personlige kompetencer side 20 Praktikerklæringer side 20 Løn- og ansættelsesforhold side løn i uddannelsesforløbet side 21 - vikararbejde side 21 - befordringstilskud side 21 - ferie side 22 - omsorgsdage side 22 - syge- og raskmelding side 22 - generelt om fravær side 22 - tjenestefri side 23 - beklædning side 23 - arbejdstid side 23 Bilag Bilag, Forventningssamtale Bilag, Dokumentation for elevens opnåede kompetencer/midtvejsevaluering Bilag, Mål Bilag, Elevkardex Bilag, kalender for aktiviteter Bilag, Inspiration til arbejdet med målene Bilag, Midtvejsevaluering 3

4 FORORD Velkommen som social- og sundhedshjælperelev i Varde Kommune. Vi håber, praktikken medvirker til at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Eleverne på dit hold er måske ansat i flere kommuner, som tilrettelægger praktikperioderne forskelligt. Hensigten med dette materiale er derfor at give dig indblik i Varde kommunes rammer for praktikforløbene. Materialet er et supplement til Uddannelsesordningen og Den Lokale Uddannelsesplan. Det er et redskab, som du kan og skal slå op i for at blive orienteret om din uddannelse, dine praktiksteder, tilrettelæggelsen af praktikperioderne, løn- og ansættelsesforhold etc.. Der vil være forskel på den måde, den enkelte virksomhed i Varde Kommune, Social & Sundhed, planlægger praktikperioderne på. Har du spørgsmål, som materialet ikke giver dig svar på, er du altid velkommen til at kontakte din praktikvejleder, den praktikansvarlige leder eller uddannelseskoordinator. 4

5 Ældreområdets organisation og struktur Overordnet er ældreområdet i Social og Sundhed (S & S) inddelt i 6 offentlige virksomheder, der leverer praktisk hjælp, pleje samt elementær og grundlæggende sygepleje. Derudover er der nogle private leverandører, der varetager praktisk hjælp og pleje, og også én privat leverandør, der varetager elementær og grundlæggende sygepleje samt uddanner elever på social- og sundhedsuddannelserne. På introduktionsdagen, og når du kommer i praktik, vil du blive orienteret om den virksomhed, hvor din praktik skal foregå. Hjemmepleje- og centervirksomheder i S & S varetager opgaver indenfor praktisk hjælp, personlig pleje, træning og sygepleje. Ydelserne retter sig især imod kommunens ældre borgere, handicappede samt øvrige borgere, som i en kortere eller længere periode har behov for hjælp. Der arbejdes ud fra en BUM-model = bestiller, udfører og modtager-model. Det indebærer en skarp adskillelse af myndighedsfunktionen og den udførende funktion. Virksomheden Social- og Handicapservice har en myndighedsfunktion. Visitatorer visiterer og bevilger de ydelser, såvel offentlige som private leverandører skal levere hos borgerne. Sygeplejerskerne er organiseret i en selvstændig virksomhed, der fortrinsvist udfører kompleks sygepleje samt leder/koordinerer, formidler og udvikler sygepleje på tværs af samtlige virksomheder i ældreområdet. Lovgrundlag Som social- og sundhedshjælperelev uddannes du efter Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr og Uddannelsesordningen for Social- og sundhedsuddannelsen af 16. april Du vil du fortrinsvist udføre opgaver beskrevet i LBK nr. 58 af 18. januar 2007 (Lov om social service), Kapitel 16, 83: Kapitel 16. Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. 83. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 1. personlig hjælp og pleje og 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbudene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. 5

6 Stk. 4. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose, så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelse for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). Lovgrundlaget for Hjemmesygeplejerskens arbejde, som også gælder i forhold til de sygeplejeopgaver, social- og sundhedshjælpere varetager, er fastlagt i Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Bekendtgørelse om hjemmesygepleje nr. 161 af 21. december 2007, samt i Vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december Vejledende Nøgletal Varde Kommune har ca indbyggere. Heraf er over 66 år. Kommunen råder over et antal ældre- og plejeboliger samt midlertidige aflastnings og træningspladser. Desuden er der såvel daghjem som dagcentre for kommunens pensionister. Visioner og overordnede mål og værdier (Værdihuset) Kerneværdierne Ordentlighed. Samarbejde. Tillid. Ansvarlighed. Dialog. Information. Åbenhed. Begreber der handler om, hvordan vi virker overfor hinanden og overfor borgere og samarbejdspartnere. Værdier, som vi i mødet med borgerne og kollegerne kan tage for givet er underliggende i de daglige relationer. Det er værdierne, vi handler ud fra både i små og store opgaver. Værdierne er: Den kompetente kommune Vores faglighed er i orden på alle niveauer. Vi deler viden og udveksler erfaringer. Vi tør selv tage beslutningerne og står sammen om ansvaret. Vi evaluerer vores service, produkter og os selv løbende for at sikre høj kvalitet. Den engagerende kommune Vi anerkender det gode argument. Vi tager udgangspunkt i, hvad mennesker kan, i stedet for hvad de ikke kan. Vi inddrager relevante interne og eksterne personer i relevante sammenhænge. Vi siger tingene til dem, der kan gøre noget ved det - og forventer at de gør det. 6

7 Den udviklende kommune Vi mener, at for at kunne behandle mennesker ens skal de behandles forskelligt. For os er kompetenceudvikling andet og mere end kurser. Vi tænker altid ja før vi overvejer et nej til ideer og forslag. Vi vil altid lære mere og udvikle både mennesker og produkter. Den udfordrende kommune Vi tør både høre og stille de kritiske og undrende spørgsmål. Vi går til grænsen og flytter den gerne. Vi er stolte af vores service og produkter og vi viser det gerne - også offentligt. Vi vender plejer på hovedet og søger nye løsninger. Udgangspunktet for værdiernes sammensætning er, at der er kvalitet og resultatorientering i den service vi leverer. Det betyder, at vi er i stand til at levere en god service indenfor de givne rammer. 7

8 Praktikuddannelsen I praktikuddannelsen skal du tilegne dig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Varde Kommune planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med Uddannelsesordningen og Den Lokale Uddannelsesplan samt i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen ud fra pædagogiske overvejelser og de muligheder, der er til stede i den enkelte virksomhed og dermed på det enkelte godkendte praktiksted. Vejledningen i praktikken tilrettelægges, så den understøtter din tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for uddannelsens område. Den praktiske tilrettelæggelse tager udgangspunkt i: Dine faglige og personlige forudsætninger og forventninger, som skal fremgå af din egen uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med din kontaktlærer. Faglige mål og personlige kompetencer for den pågældende praktikperiode. Dine muligheder for at blive en del af et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver. 8

9 Ansvarsområder Uddannelseskoordinator. Praktikansvarlig leder. Praktikvejleder. Elev. Ansvarsområde: Ansvarsområde: Ansvarsområde: Ansvarsområde: Det overordnede ansvar for tilrettelæggelse og koordinering af praktikken for SOSU-elever. Ansætte elever i samarbejde med SOSU-skolen. Udfærdige og justere kommunens elevmateriale og justere dette. Bevare og udvikle et godt læringsmiljø. Give praktikvejlederne mulighed for at løse vejledningsopgaverne på et både fagligt og ressourcemæssigt tilfredsstillende niveau og med udgangspunkt i Kvalitetsstandarden for praktikvejledning 1. I samarbejde med den praktikansvarlige planlægge elevens introduktion, praktikforløb og praktikdage, således at eleven støttes i tilegnelse af faglige og personlige kompetencer. Skabe et etisk og respektfuldt samarbejde med eleven. At du fremkommer med dine forventninger til uddannelsen. At du tager et medansvar for egen læring. At du er aktiv, søgende og spørgende i forhold til dine læringsbehov. I samarbejde med den praktikansvarlige leder sætte de formelle rammer for elevens praktikperioder og for praktikvejlederens muligheder for at udføre opgaven. I særlige tilfælde, og i samarbejde med den praktikansvarlige leder, vejlede elever, som af forskellige årsager får problemer i praktikperioderne og i samarbejde med studievejleder / kontaktlærer på SOSU-skolen tage stilling til det videre forløb. Kontaktperson til SOSU-skolen og andre relevante eksterne samarbejdspartnere. I samarbejde med praktikansvar- Skabe rammer for elevens trivsel. Tilrettelægge praktikperioden således at eleven understøttes i sin tilegnelse af faglige og personlige kompetencer. Vejlede de elever, som af forskellige årsager får problemer i praktikperioderne og i samarbejde med studievejleder / kontaktlærer på SOSU-skolen tage stilling til det videre forløb. Tilrettelægge praktikperioden, således at eleven får betingelser, der gør det muligt at understøtte de faglige og personlige kompetencer herunder også tage høj- Være rollemodel for eleven under praktikken. Inddrage det øvrige personale i praktikforløbene, således at de føler et medansvar for eleven. I samarbejde med den praktikansvarlige leder gennemføre prøvetidssamtaler, forventnings- og evaluerings-samtaler samt afgive praktikerklæringer. Gennemføre vejledningssamtaler med eleven minimum x 1 ugentligt. I samarbejde med den praktikansvarlige leder sørge for at hol- At du er selvstændig og kan tage initiativ. At du reflekterer over og vurderer egen og andres indsats. At du skriver elevkardex og evt. logbog i praktikperioderne. At du hele tiden sætter dig nye personlige og faglige mål. At du indgår aktivt i praktikstedets arbejdsopgaver 1 Dokument Dokument

10 lige ledere sikre ajourføring af relevant litteratur. de for brug af specialpædagogisk bistand. I samarbejde med praktikvejlederne gennemføre prøvetidssamtaler, forventnings- og evalueringssamtaler samt udarbejde praktikerklæringer. 2 de det øvrige personale ajour med ny viden indenfor SOSUuddannelsen. I samarbejde med eleven aftale rammer for basisgruppemøder. I samarbejde med uddannelseskoordinator sikre fortsat kvalitet i kommunens uddannelsesmateriale. Forventninger / krav: Et indgående kendskab til følgende: Love og bekendtgørelser af betydning for SOSUuddannelserne. Gældende uddannelsesordning. Lokale Uddannelsesplaner. Gældende dimensionering og måden hvorpå den foretages. Kende til kriterier for godkendt / ikke godkendt praktik. De politisk godkendte kalitetsstandarder. I samarbejde med uddannelseskoordinator sikre ajourføring af relevant litteratur. Forventninger / krav: Har indsigt i: SOSU-uddannelsens formål og mål. Gældende uddannelsesordning. Lokale Uddannelsesplaner. Kommunens uddannelsespolitik og arbejder ud fra denne. Kende til kriterier for godkendt / ikke godkendt praktik. De politisk godkendte kalitetsstandarder. Forventninger / krav: Har kendskab til: Gældende uddannelsesordning. Lokale Uddannelsesplaner. Det for kommunen udarbejdede elevmateriale. Kende til kriterier for godkendt / ikke godkendt praktik. Har samme uddannelse (eller en tilsvarende af de gamle uddannelser) som den elevkategori, man er vejleder for. Har suppleret sin uddannelse med praktikvejlederkursus på SOSUskolen. De politisk godkendte kalitetsstandarder. Forventninger / krav: Har kendskab til: Gældende uddannelsesordning. Den Lokale Uddannelsesplan. Det for kommunen udarbejdede elevmateriale. Kende til kriterier for godkendt / ikke godkendt praktik. 10

11 Praktikuddannelsens tilrettelæggelse Læringsmiljø. Den enkelte elev og den enkelte elevs læringsproces er i centrum. Derfor er praktikforløbet ikke planlagt i detaljer, men tager afsæt i en individuel planlægning med udgangspunkt i: - din læringsplan - dine aktuelle personlige og faglige kompetencer - læringsmålene - de redskaber du har størst læringsmæssig udbytte af. Den første uddannelsesdag. Den første uddannelsesdag foregår i samarbejde med de kommuner, der ansætter elever og Social- og Sundhedsskolen. Formålet med denne dag er: At du får kendskab til uddannelsen både skoleperioder og praktikperioder. Skolen er ansvarlig for introduktionen til den teoretiske del. At du får kendskab til Varde Kommune, Social & Sundhed samt dit praktiksted: - organisation og struktur - gældende lovgivning - overordnet målsætning og værdier. At du får kendskab til ansættelsesforhold: - ferie, sygdom og andet fravær At du bliver orienteret om hvor, og hvornår du skal møde den første dag i introduktion til arbejdsområdet. At du bliver orienteret om, hvem der bliver din vejleder/dine vejledere. Introduktion til arbejdsområdet 4 dage. Denne korte praktik foregår på dit praktiksted. Formålet med introduktionspraktikken er beskrevet i Undervisningsplanen side 12. Vi forventer, at du har læst afsnittet inden praktikken. Som udgangspunkt følger du din praktikvejleder / praktikvejlederens plan i hele introduktionspraktikken, således at du lærer praktikstedet og kollegerne at kende. Du får udleveret praktikstedets værdigrundlag og introduktionsmateriale. Du skal aftale et vejledermøde med praktikvejlederen, der skal indeholde: - aftale om samarbejdsform mellem dig og praktikvejlederen - aftale om planlægning af basisgruppemøder - aftale om, hvordan du bruger Varde kommunes uddannelsesmateriale - en drøftelse af elevkardex som problemløsende arbejdsredskab - aftale om forventninger generelt, herunder ansvaret for egen læring i praktikken. Der er fortrykt et elevkardex (se bilag) med formålene for praktikperioden. Det kan medvirke til en refleksion over, hvilke handlinger du skal udføre for at nå de mål, du har sat dig for denne korte praktik. Hvordan du kan arbejde med målene fremgår af et bilag bagest i materialet. 11

12 Praktikdage i skoleperiode 1. Inden praktikdagene i skoleperiode 2 har du bl.a. beskæftiget dig med tema sundhed. Du kan læse om formålet med praktikdagene i tema 2, sundhed, på side 12 og 13 i Undervisningsplanen. Du skal have fokus på begrebet sundhed. Det kan du gøre både i forhold til dig selv, men også i forhold til borgerne. Omkring din egen sundhed og egenomsorg skal du f.eks. finde ud af, hvordan du kan passe på dig selv i sundhedsarbejdet, hvilke hjælpemidler, du skal anvende for at undgå belastningsskader, hvordan du undgår smitte, hvordan du skal bruge dine kolleger, forflytningsvejlederne, hvad der indgår i APV = arbejdspladsvurdering. Du skal også læse kommunens syge- og fraværspolitik og kommunens værdier og deres betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Omkring borgerne skal du finde ud af, hvilke tilbud Varde Kommune har til borgerne med særlig fokus på de ældre borgere med henblik på at skabe en aktiv og sund tilværelse for dem. Du skal beskrive ressourcer og belastninger hos en borger og reflektere over, hvilke muligheder borgeren har for at få et aktivt hverdagsliv. Der er fortrykt et elevkardex (se bilag) med formålene for praktikdagene. Det kan medvirke til en refleksion over, hvilke handlinger du skal udføre for at nå de mål, du har sat dig for praktikdagene. 12

13 Praktikperiode 1 ca. 13 uger. I praktikken tages der udgangspunkt i de 4 temaer, du har arbejdet med i skoleperiode 1 og din personlige uddannelsesplan. Der vil således være fokus på begrebet sundhed og på begrebet hverdagsliv. Praktikperiode 1 er opdelt i forskellige perioder, som er vejledende for din praktikperiode. Periodernes varighed afhænger af dine kompetencer. Introduktionsperiode Perioden skal du bruge til at udvide dit kendskab til praktikstedet: - praktikstedets organisation og struktur - hvem der er din vejleder, din leder, dine kolleger m.fl. - hvilke værdier der arbejdes efter - pleje- og omsorgsformer - samarbejdsrelationer - kommunikationsformer - dokumentationsredskaber - kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser - mødevirksomhed - arbejdsdagens tilrettelæggelse - praktiske ting som telefoner, computere, nøgler, planlægningstavler, tjenestetidsplaner o.s.v.. I introduktionsperioden planlægges en forventningssamtale (se bilag), som du skal forberede dig på ved at udfylde skemaet til forventningssamtalen. Formålet med forventningssamtalen er: At du og din vejleder udveksler gensidige tanker, ønsker og forventninger, så I sammen kan planlægge dit praktikforløb med udgangspunkt i målene for praktikken. At du bliver bevidst om egen måde at lære på, således at din egen indsats og dine sanser udfordres, og således at du udvikler din evne til at vælge og reflektere. Indholdet i forventningssamtalen kan bl.a. være: - din faglige og personlige baggrund - uddannelsens mål og hvordan du kan og vil arbejde med dem - dine egne faglige og personlige mål - dine forventninger til vejledningen og til din praktikvejleder. Du skriver aftaler og handlingsforslag ned. De sættes i din uddannelsesbog. Læringsperiode Læringsperioden sætter bl.a. fokus på kropsbevidsthed, forebyggelse, aktivering, kommunikation, hygiejne, praktisk hjælp og pleje samt på elementære sygeplejeopgaver. 1. I samarbejde med praktikvejlederen deltager du i gruppens arbejde. Du har/får kun selvstændige funktioner i det omfang vejlederen, i samarbejde med dig, mener du kan klare dem. Det vil altid være efter grundig instruktion og vejledning. Du har selv et ansvar for at bede om vejledning og et ansvar for at sige fra, hvis du bliver bedt om at udføre opgaver, du ikke føler dig klar til! 13

14 2. Du får vejledning i de plejemæssige, juridiske og etiske hensyn, der skal tages i forbindelse med udførelsen af opgaverne. 3. Du introduceres til kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, som er udgangspunktet for den service, medarbejderne yder. 4. Du får viden om og afprøver dine færdigheder i omgang med medicin så som håndtering og opbevaring samt forholdsregler, når en medarbejder giver den medicin, en anden har doseret. Vi forventer, du læser det materiale, der er udarbejdet i forhold til medicinhåndtering. 5. Du får viden om forskellige hjælpemidler samt mulighed for at afprøve dine færdigheder i håndteringen og brugen af disse. Du skal møde en forflytningsvejleder. 6. Du får viden om kost og kostens betydning for trivslen og velværet hos borgerne. 7. Du lærer andre faggrupper og deres ansvars- og kompetenceområde at kende, så du kan indgå i det daglige samarbejde. - du kommer i praktik i minimum 1 uge i en terapi eller et dagcenter, der samarbejder med dit praktiksted - du kommer i en kig-praktik minimum 1 uge på et plejecenter eller en hjemmeplejegruppe, afhængig af, hvor din primære praktik foregår - du kan efter aftale med din vejleder følge en terapeut i det arbejde, pågældende varetager 8. Du afprøver din viden om hygiejne i praksis. 9. Du afprøver din viden om kommunikation i praksis. 10. Du skriver elevkardex i hele praktikperioden. Det er et redskab, hvori du øver dig på at arbejde problemløsende. 11. Du øver dig i at dokumentere de handlinger, du udfører hos borgerne. 12. Du deltager i en midtvejsevaluering, så du bliver klar over, hvor du skal gøre en særlig indsats for at nå et godt niveau i forhold til de vejledende mål. I læringsperioden vil du blive orienteret om: - BUM-model, visitation, afgørelser mm. - serviceniveau og indsats i forhold til demente borgere - serviceniveau i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse samt træning - serviceniveau i forhold til madservice, herunder kosten og dens sammensætning samt samarbejde til det køkken, dit praktiksted er tilknyttet - serviceniveau og indsats i forhold til inkontinente borgere - hvordan du passer på dig selv, herunder forflytninger og brug af hjælpemidler - hygiejne og måden hvorpå de hygiejniske principper efterleves på dit praktiksted - serviceniveau i forhold til aktivitet for og med ældre - forebyggende besøg - elevkardex. Selv om du først skal gennemgå tema 5 og 6, forandringer i hverdagslivet og social- og sundhedshjælperen som fagperson og borger i skoleperiode 2, vil du få selvstændige opgaver hos borgerne i praktikperiode 1. Opgaverne vil afhænge af dine aktuelle kvalifikationer og kompetencer. Du opfordres til at søge viden om de sygdomme og symptomer, du stifter bekendtskab med, således at sammenhængen mellem praksis og teori bliver tydeligere for dig. Det letter overgangen til næste skoleperiode. 14

15 Midt i din praktikperiode bliver du midtvejsevalueret, (se bilag). Formålet er at skabe overblik over din praktikuddannelse med henblik på at finde ud af, hvor du skal rette dit fokus i den sidste halvdel af praktikperioden. Du er ansvarlig for evalueringen, hvilket betyder, at du skal komme med et skriftligt oplæg, der dokumenterer, hvor langt du er i forhold til at: - få indfriet dine forventninger - nå praktikmålene på henholdsvis begynder- og rutineret niveau - nå de faglige og personlige mål du selv har beskrevet for perioden. Midtvejsevalueringen resulterer i, at du og din vejleder laver aftaler om, hvad du skal arbejde videre med både fagligt og personligt. I aftaler også, hvordan du skal arbejde videre. Evalueringsperiode Denne periode bruger du (ud over dine øvrige opgaver) til bl.a. at gøre status over praktikperiode Hvordan synes du selv, praktikken er forløbet? 2. Hvordan var din egen indsats i forhold til at nå dine faglige og personlige mål? 3. Fik du den vejledning, du havde behov for? Hvorfor / hvorfor ikke? 4. På hvilket niveau mener du, målene for praktikperiode 1 er nået? 5. Hvordan vil du anvende dine erfaringer fra praktikperiode 1 i praktikperiode 2? Ovenstående punkter drøfter du med din praktikvejleder, og det kan resultere i, at I reviderer din personlige uddannelsesplan. Hvis det sker, skal det skrives i din uddannelsesbog. Der afgives en vejledende praktikerklæring. Praktikerklæringen sættes i din uddannelsesbog, og Social- og Sundhedsskolen får tilsendt et eksemplar. Praktikerklæringen drøftes med dig, inden du forlader praktikperiode 1. Praktikerklæringerne hentes på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside Prøvetid 60. stk. 2 De første 3 måneder af praktikken betragtes som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Opsigelse i prøvetiden kan ske uden angivelse af grund og uden varsel. Den første dag du møder til din første regulære praktik er starten på prøvetiden. Du vil ca. 6 uger ind i 1. praktikperiode blive indkaldt til en 3 måneders prøvetidssamtale, som evt. erstatter en vejledningssamtale. Hvis vi oplever uhensigtsmæssigheder i prøvetiden, vil du blive gjort opmærksom på det i denne samtale, og du får mulighed for at ændre det. Der vil indenfor prøvetiden blive fulgt op på, om du arbejder positivt på at ændre ved de ting, du er blevet gjort opmærksom på. Er det ikke tilfældet, kan det blive nødvendigt at indlede en opsigelse. Praktikdage i skoleperiode 2 Formålet med praktikdagene er beskrevet i Undervisningsplanen, side 12 og

16 Der er fortrykt et elevkardex (se bilag) med formålene for praktikdagene. Det kan sikre, at du reflekterer over, hvilke handlinger du skal udføre for at nå de mål, du har sat dig for praktikdagene. Praktikperiode 2 ca. 16 uger I praktikken tages der udgangspunkt i de temaer, du har arbejdet med i skoleperiode 1 og 2 og i din personlige uddannelsesplan. Der vil således være fokus på begrebet forandringer i hverdagslivet og på begrebet social- og sundhedshjælperen som fagperson og borger. Også praktikperiode 2 er opdelt i forskellige perioder, der er vejledende for den endelige planlægning. Introduktionsperiode Denne periode udvider du dit kendskab til praktikstedet og reflekterer over, hvordan du kan anvende den nye teori til igen at være i praktik. Der planlægges igen en forventningssamtale, (se bilag), som du skal forberede dig på. Formålet med samtalen er det samme som i praktikperiode 1, men du skal nu tage udgangspunkt i de erfaringer, du har fra praktikperiode 1, og den teori du har erhvervet i skoleperioderne. Du skriver aftaler og handlingsforslag ned og sætter dem i din uddannelsesbog. Læringsperiode I denne periode introduceres du til de borgere, du skal arbejde hos i resten af praktikperioden, hvor du får dit eget skema i lighed med de øvrige social- og sundhedshjælpere. Du øver dig i gradvist at arbejde mere selvstændigt hos borgerne. Selvstændighedsperiode I denne periode arbejder du selvstændigt, men med hensynstagen til, at du er i et uddannelsesforløb og stadig skal udvikle dig i forhold til ny viden og nye færdigheder. Du planlægger dit arbejde med udgangspunkt i de overordnede visioner og målsætninger på ældreområdet, de politisk fastsatte værdier, de personalepolitiske værdier, det politisk vedtagede serviceniveau, samt de bevillinger Social- og Handicapservice har udarbejdet. Ydelseskataloget og dokumentationsredskaberne er vigtige værktøjer, som anvendes i hverdagen, så brugerne oplever høj faglig kvalitet, tryghed og kontinuitet i de ydelser, de tildeles. Midt i perioden bliver du midtvejsevalueret, (se bilag). Formålet er igen at skabe overblik over din praktikuddannelse med henblik på at finde ud af, hvor du skal rette dit fokus i den sidste halvdel af praktikperioden og gøre en særlig indsats i forhold til at få praktikken godkendt. Du er ansvarlig for evalueringen og skal derfor komme med et skriftligt oplæg, der dokumenterer, hvor langt du er i forhold til at: - få indfriet dine forventninger - nå målene for uddannelsen - nå de faglige og personlige mål, som du selv har beskrevet for perioden. 16

17 Midtvejsevalueringen resulterer i, at du og din vejleder laver aftaler om, hvad du skal arbejde videre både fagligt og personligt. I aftale også, hvordan du skal arbejde videre. I den sidste uge af perioden afgives den afsluttende praktikerklæring, såvel skriftligt som mundtligt. Praktikerklæringen sættes ind i din uddannelsesbog, og Social- og Sundhedsskolen får tilsendt et eksemplar. Praktikerklæringerne hentes på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside Praktikvejledning Du tilknyttes en praktikvejleder. Hvis din praktikvejleder er fraværende på grund af fridage, ferier, kurser eller sygdom, følger du én af de øvrige medarbejdere. Du har selv et ansvar for at bede om vejledning. Vejledningssamtaler I praktikperioderne er der planlagt ugentlige vejledningssamtaler afhængig af praktikvejlederens og dine behov. Samtalen foregår så vidt muligt på en bestemt ugedag med fast tidspunkt. Du skal forberede dig godt til samtalerne. Din uddannelsesbog, personlige uddannelsesplan, logbog og elevkardex er udgangspunktet for samtalerne og skal derfor medbringes. Samtalen omfatter både viden, færdigheder og holdninger, og den skal støtte og udfordre dig samt give dig de nødvendige informationer. Ved behov deltager den praktikansvarlige leder. Hvis der opstår et behov i forhold til praktikperiodens planlægning, eller der opstår et problem, kontaktes uddannelseskoordinator. Logbog Elevkardex (se bilag) I praktikperioderne skal du arbejde med kardex og meget gerne også med logbog. Du skal tilegne dig megen teori og mange praktiske færdigheder i løbet af uddannelsen. At skrive logbog og kardex kan derfor hjælpe dig til at få bearbejdet viden og holdninger. Der sker en proces, som gør dig mere reflekterende, og der synliggøres evt. manglende viden. Det giver dig mulighed for at søge netop den teori, der er aktuel og relevant. Endvidere øver du dig i at udtrykke dig skriftligt. Logbogen er dit eget læringsværktøj og kan være en hjælp til at beskrive dagens oplevelser, spørgsmål og undren. Skriv f.eks. logbog hver/hver anden dag og gerne mindst én ting, du har undret dig over: - vedr. arbejdsstedets ældrepolitik - din egen undren - faglige spørgsmål Elevkardex. Formål med elevkardex: 17

18 At du får struktur i dit uddannelsesforløb. At du får et værktøj, der giver dig et medansvar for egen læring i forhold til at nå dine mål. At vejlederen og det øvrige personale få mulighed for at sætte sig ind i, hvor langt du er nået, samt hvad du skal arbejde videre med. At give såvel dig som vejlederen/det øvrige personale øvelse i at opstille mål, handlinger samt evaluere på disse. At du opøver færdighed i at beskrive indtryk fra dit arbejde i praksis og forholde dig til disse indtryk. Kardex skal være tilgængeligt for vejlederen, og du skal medbringe det til vejlednings- og evalueringssamtalerne. Logbogen er et godt udgangspunkt for elevkardex. Basisgruppemøder I samarbejde med vejlederen og den praktikansvarlige leder aftales 2 møder i basisgruppen i tidsrummet mellem kl og kl i hver praktikperiode. Møderne skal holdes på én af deltagernes praktiksteder eller på Social- og Sundhedsskolen. Der afsættes max 1 time til kørsel. Formålet med møderne kan du læse i Undervisningsplanen på side 13. Inden møderne skal du snakke med din vejleder om, hvilke oplevelser fra praksis, du kan bidrage med. Efter møderne skal du drøfte udbyttet af møderne med din vejleder. Der udbetales kørselsgodtgørelse for deltagelse i møderne, men man kører så vidt muligt sammen. Aktivitetsområdet I løbet af praktikperiode 1, vil du minimum 1 uge få indsigt i aktivitetsområdet. Formålet er at give dig viden om de omsorgsmæssige-, trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter, der kan tilbydes borgerne. I det omfang det vil være naturligt i dit daglige arbejde hos borgerne, vil du også få mulighed for at få et indblik i såvel ergoterapeutens som i fysioterapeutens arbejdsområde. Har du speciel interesse i aktivitetsområdet, vil det være muligt, i samarbejde med din praktikvejleder og praktikansvarlige leder, at planlægge mere tid i en terapi, et dagcenter eller i et daghjem. 18

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen April 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det,

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen April 2015 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST.

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. Introduktion af nye kolleger er vigtig. Formålet med introduktionsmaterialet er at de nyansatte: føler sig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere