Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade Grenå Tlf Mail WEB Praktiksted: Navn: Hold: Praktik 3: / 20 Vejleder: 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Praktikstedets profil 2.1 Præsentation af stedets målgruppe 2.2 Hovedydelser/opgaver 2.3 Specialfunktioner 2.4 Principper for arbejdet(døgnrytme) 3. Praktikstedets værdigrundlag 3.1 Norddjurs kommunes organisation og værdigrundlag 3.2 Praktikstedets organisation og værdigrundlag 3.3 Udviklings- og indsatsområder i Norddjurs Kommune 3.4 Udviklings- og indsatsområder på praktikstedet 4. Personalesammensætning 4.1 Normering 4.2 Personalesammensætning og øvrige uddannelser 4.3 Interne og eksterne samarbejdspartnere 5. Beskrivelse af ansvars- og kompetenceområder 5.1 Vejleders ansvars- og kompetenceområder 5.2 Elevens ansvars- og kompetenceområder 5.3 Øvrige kollegaer 6. Etablering af et udviklende læringsmiljø 6.1 Overordnet pædagogisk tilrettelæggelse 6.2 Praktikstedets udvikling af læringsmiljø 7. Elevens læring i fokus. 7.1 Praktikkens forløb 7.2 Skematisk fremstilling 7.3 Forventningssamtale, midtvejs- og evalueringssamtale 7.4 Studietid/vejledersamtaler 7.5 Mål for praktikken 7.6 Læringsmål i uddannelsen, personlige og faglige kompetencer 7.7 Uddannelsesplan 8. Kvalitetssikring 9. Liste over relevant supplerende litteratur, samt kildehenvisninger. 10. Bilagsfortegnelse 2

3 1. Indledning Denne praktikuddannelsesplan er udarbejdet for at give elever i Norddjurs Kommune et indblik i, hvad det vil sige at være elev i en kommunal virksomhed. Den er ligeledes tænkt som et arbejdsredskab der skal fremme samarbejdet mellem elev, vejleder og skole. Formålet er dels, at beskrive vores praktiksteder, så det kan danne basis for at eleven kan planlægge sit helt individuelle praktikforløb. Og dels, at vi med dokumentation af vore pædagogiske overvejelser i forhold til de enkelte praktiksteder som uddannelsessted, kan beskrive grundlaget i relation til praktikstedsgodkendelse. Praktikuddannelsesplanen er opdelt i temaer, som det ses af indholdsfortegnelsen. Den kan således læses ud i et, men også bruges som opslagsværk i løbet af praktikperioden. Der er i udarbejdelsen taget udgangspunkt i Retningslinjer for praktikuddannelsen for Social og sundhedsuddannelsen, Randers Social og sundhedsskole, LUU, maj 2009(1) Derudover i gældende lovgivning for erhvervsuddannelserne og i gældende Uddannelsesordning for Social og sundhedsuddannelser.(2) Denne udgave af praktikuddannelsesplanen er udarbejdet i februar 2013 af uddannelsesog udviklingskoordinator og efterfølgende bearbejdet og tilpasset lokalt af de enkelte vejlederteams ude på praktikstederne. Har du spørgsmål, kommentarer mv. til praktikuddannelsesplanen er du velkommen til at kontakte uddannelses- og udviklingskoordinator. God fornøjelse Vejledere, praktikansvarlige og Uddannelses- og udviklingskoordinator. 3

4 2. Praktikstedets profil 2.1 Præsentation af Norddjurs Kommune og Sundhed og omsorg. Norddjurs Kommune er på godt 721 km2. Der er ca indbyggere, hvoraf de er over 67 år. Det forventes at Norddjurs i de kommende år vil få flere ældre borgere. Der kan søges flere relevante oplysninger om Norddjurs Kommune, herunder servicestrategi, ledelsesgrundlag, visioner og politisk sammensætning på Norddjurs Kommune er en landkommune, med dertilhørende gevinster og udfordringer. Der er en smuk natur, der er landsbyer og større byer, som Grenå og Auning. Der er land og vand, da Norddjurs mod nord og øst er omkredset af kystlinje, hvorimod den sydlige linje er præget af skov og landbrug. Øen Anholt i Kattegat er således også en del af Norddjurs Kommune (se bilag III- Kort over Norddjurs Kommune) Sundhed og omsorg er ledet af en chef, der refererer til Velfærdsdirektøren. Sundhed og omsorg er opdelt i; 2 områder for hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning med hver deres leder(øst og Vest). 1 leder for Bestillerenheden(visitatorer) og en leder for Sundhed, administration og udvikling. Afhængig af hvilket område, er der tilknyttet et varierende antal teamledere/plejecenterledere. Sundhed og omsorg tilbyder hjælp til borgere i Norddjurs Kommune efter bl.a. Lov om social service (3) og Sundhedsloven(4). Lovteksterne kan læses på Hjælpen og ydelserne der gives, beskrives mere konkret i denne praktikuddannelsesplan. 2.2 Præsentation af praktikstedets målgruppe og hovedopgaver Glesborg Plejecenter åbnede i August Det består af 4 huse, med hver 15 lejligheder. Adr. Valmuevej Glesborg Tlf

5 Målgruppe Vores borgere henvises til os, af den centrale visitationsenhed (Bestillerenheden). I Norddjurs kommune arbejder vi på at vore borgere kan blive længst muligt i eget hjem, så der er mange alsidige opgaver for både hjemmepleje og dermed også på plejehjemmene, da vore borgere når de visiteres til plejehjem, har et stort behov for pleje og omsorg. Borgerne har krav på servicetilbud, når de som beskrevet i Lov om social service har midlertidigt, eller varigt nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Derudover kan borgerne henvises til ydelser, når de har været indlagt på hospital, hvor de ifølge Sundhedsloven skal have tilbud om ydelser. Hovedopgaver Fælles for de fleste af vore borgere er, at de har en høj alder og dermed har nogle livsstils- eller aldersbetingede behov og sygdomme som vi skal hjælpe dem med at pleje/behandle. Her hos os, er der ofte tale om Demens Inkontinens Psykisk sygdom Respirations problemer Immobilitet Diabetes Kredsløbssygdomme Parkinsonisme Principper for arbejdet (døgnrytme) På Glesborg Plejecenter udarbejdes døgnrytmeplaner som tilpasses den enkelte beboers ønsker og behov, ligeledes udarbejdes livshistorier, anamneser, sygeplejefaglige vurderinger og handleplaner for de udfordringer hver enkelt beboer har. 5

6 2. Praktikstedets værdigrundlag På Glesborg Plejecenter arbejder vi ud fra kommunens værdigrundlag Norddjurs kommunens værdigrundlag. De overordnede værdier som Norddjurs Kommune bygger på er: - Åbenhed - Ligeværdighed - Dialog Det arbejde som udføres i Norddjurs Kommune skal give mening. Den sunde fornuft skal være til at få øje på i hverdagen. Samtidig ønsker vi en kultur, hvor der er mulighed for at eksperimentere og udføre prøvehandlinger, med det formål at yde den bedst mulige service overfor borgerne. Værdierne danner baggrund for at arbejde på at opnå de overordnede visioner for kommunen: Visionerne for Norddjurs Kommunes ledelse er: Balance mellem borgernes og medarbejdernes forventninger og det oplevede serviceniveau En økonomi i balance At kommunen kan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere på alle fagområder En ledelse, der understøtter personalepolitikken ved at sikre attraktive og udfordrende arbejdsvilkår for kommunens medarbejdere. Kilde: Ledelsesgrundlaget, 6

7 3.2 Praktikstedets organisation og værdigrundlag Vision for Glesborg Plejecenter: Glesborg Plejecenter skal være et godt sted at bo, arbejde og besøge med en god stemning og atmosfære i huset. Der er højt til loftet de gode ideer er i spil og der tages stor hensyn til beboernes ønsker i hverdagen, således at sundhed og livskvalitet bevares og styrkes. 7

8 Glesborg Plejecenters vejleder organisation: 3.3 Udviklingsområder i Norddjurs Kommune I Norddjurs Kommune, arbejdes der indenfor Sundhed og omsorg, med flere udviklingsprojekter. I stikord kan nævnes; Ældre-bolig handleplan. Det gode hverdagsliv, træning og rehabilitering. Udvikling af sygeplejeklinikker, kompetenceudvikling af medarbejdere for at varetage fremtidens plejeopgaver; Forebyggelse af genindlæggelser og tidlig opsporing af sygdom. Derudover er der fokus på demens, en værdig død, velfærdsteknologi, ældrepolitik, sundhedspolitik og endelig på patient/borgersikkerhed og læring/kvalitetsudvikling som følge af utilsigtede hændelser. Endelig er der igangværende projekter indenfor sundhed, etablering af et sundhedshus mv. I Norddjurs Kommune er vi opsat på, at kunne levere en juridisk og faglig god dokumentation, hvorfor der arbejdes med implementering af Case Flow omsorgssystem og retningslinjer for god dokumentation. 8

9 3.4 Udviklingsområder på Glesborg Plejecenter På Glesborg Plejecenter, arbejder vi på at skabe et godt hverdagsliv for beboerne, ud fra deres individuelle ønsker og behov rehabilitering. Vi arbejder med vidensdeling på tværs af huset, udvikling af vores totur ordning og med at udvikle vores dokumentation. 4. Personalesammensætning Personalenormering Med udgangspunkt i det politisk bestemte service niveau og kvalitets standard for plejeboliger i Norddjurs Kommune er der i hvert hus ansat 7 dagvagter 4 aftenvagter som arbejder på skift 5 nattevagter som arbejder på skift 2 og 2 sammen til at dække hele centret. Herudover har vi køkken og hus assistenter som ligeledes arbejder på skift 4.2 Personalesammensætning og uddannelser På Glesborg Plejecenter er personalet sammensat af følgende: Sygeplejersker Sosu. ass. Pl.hj.ass. Sosu. hjælpere Sygehjælpere Køkken.ass. Hus.ass. Sekretær Teknisk service leder Sosu. elever og praktikanter 9

10 4.3 Interne og eksterne samarbejdspartnere Her på Glesborg Plejecenter er vi som ovenfor beskrevet en personalesammensætning, som fordrer et godt tværfagligt samarbejde. Det er relevant, at vide, hvem der eksempelvis er demens koordinator, forflytningsvejleder, TR, AMR og planlægger. Vi samarbejder desuden med følgende i Norddjurs Kommune: Bestillerenhed/visitator. HR afdeling. Central køkken. Trænings afd. Hjælpemiddel afd. Geronto psyk. Omsorgs tandpl. Herudover samarbejder vi med følgende eksterne samarbejdspartnere: Sygehusene i regionen Praktiserende læger. Psykiatrisk hospital i Risskov. Øre-næse-hals læge. Optikere. Øjenlæger. Patientbefordring. Falck. Uddannelses institutioner. 5. Beskrivelse af ansvars- og kompetenceområder Ved starten af praktikken har eleven et stærkt begrænset ansvars- og kompetenceniveau. Men snart vil eleven få ansvarsområder og dermed opnå kompetence svarende til avanceret niveau i taksonomien for mål for praktikken. Vi gør på praktikstedet meget ud af, hele tiden at gøre det klart for eleven, hvilke forventninger vi har, samt at spørge til elevens forventninger. Det er vigtigt, at alle véd hvilke kompetenceområder der gør sig gældende for samarbejdspersonerne i praktikken. 10

11 Vejleders ansvars- og kompetenceområde Vejleder har ansvar for at eleven kan arbejde med, og dermed nå målene for praktikken. Vejleder arbejder tæt sammen med den praktikansvarlige på det enkelte praktiksted, således en optimalt uddannelsesforløb planlægges for den enkelte elev. Vejleder har følgende opgaver: * Sende velkomstmateriale inkl. arbejdstidsplan til elev senest 4 uger inden praktikken. * Sikre introduktion af elev efter introduktionsskema og elevens behov/ønsker. * Planlægger og synliggør, hvem eleven skal følges med(også når vejleder ikke er til stede). * Planlægger og afholder i samarbejde med eleven forventnings-, midtvejs-, og evalueringssamtale, samt ugentlige vejledersamtaler og studietid. * I slutningen af praktikperioden skal vejleder støtte eleven i at formulere læringsmål for den kommende skoleperiode. * Støtte eleven i at arbejde med uddannelsesbog/plan, samt refleksion og skriftlighed. * Med udgangspunkt i elevens forudsætninger skal vejleder finde metoder til, hvormed eleven tilegner sig ny viden og læring opnås. * Deltage i helhedsevaluering, praktiklærerbesøg. * Endelig har vejleder kompetence til at evaluere og godkende/ikke godkende praktikforløbet. I den forbindelse skal nævnes, at det skal fremgå klart hvornår der er tale om vejledning og hvornår der er tale om bedømmelse. * Vejleder udfylder ved slutningen af praktikperioden en praktikerklæring, som skal indgå i elevens uddannelsesplan. Elevens ansvars- og kompetenceområde Efter introduktion til praktikstedet, vil eleven få tildelt ansvarsområder alt afhængig af, hvor elevens faglige og personlige kompetencer er, samt hvilke borgere eleven skal være medkontaktperson for / tilknyttet. Eleven har et ansvar for, at læringsmål for praktikken er formuleret ved forventningssamtalen, således der tages udgangspunkt i elevens aktuelle kunnen og formåen. Ligeledes skal eleven til forventningssamtalen medbringe skolevejledning. Eleven har ansvar for egen uddannelse og det betyder at eleven har medansvar for, at læring finder sted under praktikopholdet. Elevens ansvar kan beskrives med følgende; 11

12 * Skriftlig forberedelse til forventnings- midtvejs- og evalueringssamtalen. * Efter aftale med vejleder skriftlig forberedelse til de ugentlige vejledersamtaler. Herunder skrive referater fra samtaler, som både elev og vejleder efterfølgende underskriver. * Ved praktikkens slutning, formulere læringsmål for skoleperioden. * Medansvar for planlægning af ovennævnte samtaler, samt studietid Eleven skal medbringe uddannelsesbog og uddannelsesplan, skolevejledninger og evt. tidligere praktikerklæringer og inddrage disse i vejledningen. Udover ovenstående ansvarsområder, har vi følgende forventninger til eleven: * Eleven skal have læst denne praktikuddannelsesplan * Eleven skal gøre sig overvejelser om, hvordan han/hun lærer bedst(læringsstil) * Eleven skal være aktivt deltagende i praksisfællesskabet * Eleven skal i samarbejde med vejleder udvikle evnen til at reflektere, være opsøgende, sige til/fra. * Eleven skal ved afslutning af praktikopholdet udarbejde en evaluering til praktikstedet, som drøftes med vejleder inden indsendelse til Uddannelseskoordinator. Øvrige kollegaer Alle i organisationen har medansvar for at eleven lærer noget og får et godt praktikforløb. Derfor kan eleven med rette have forventninger om, at hun ved behov kan spørge kollegaer og søge vejledning dér. Vi er en arbejdsplads, der værdsætter læring, hvorfor ingen spørgsmål er dumme og vi undrer os gerne højlydt. Vi har alle et medansvar for at praktikforløbet for den enkelte elev bliver godt. 6.Etablering af et udviklende læringsmiljø I Norddjurs Kommune er ansat en uddannelses- og udviklingskoordinator, der har ansvaret for, at der er fokus på læring og at der udvikles et godt læringsmiljø på de enkelte praktiksteder. Teamledere og praktikansvarlige mødes med uddannelseskoordinator 2 gange årligt. I dette forum planlægges bl.a. temadage for vejledere. Overordnet pædagogisk tilrettelæggelse Den enkelte elevs læring er i fokus. Der arbejdes overordnet på, at hvert praktiksted kan tilbyde forhold, der tilgodeser dette. Dette gøres ved, at eleven tilbydes en plads i praksisfællesskabet, hvor hun/han trygt kan udforske muligheder og prøve kræfter med arbejdsopgaver. Eleven tildeles 2 vejledere, som har medansvar for, at praktikforløbet tilrettelægges efter stigende selvstændighedsgrad, således at målene for praktikken nås i forhold til taksonomierne. 12

13 Det enkelte praktiksted sørger for at tilrettelægge muligheder for varierende læringsmuligheder. Det tilstræbes at der er en stor grad af sammenhæng i elevens uddannelse, hvorfor det anses for vigtigt med et tæt samarbejde mellem praktikansvarlig, vejledere på stedet, samt uddannelses- og udviklingskoordinator og skolerne. I Norddjurs Kommune tager vi udgangspunkt i den enkelte elev og ser læring som noget der foregår i den enkelte elev. Vi stiller et godt læringsmiljø til rådighed, samt vejleder eleven i at udarbejde/bruge metoder til læring. Eleven indgår i normeringen, men har udover de fastlagte ugentlige samtaler af én times varighed også mulighed for 2 timers studietid hver uge, hvor der er mulighed for fordybelse omkring et enkelt emne/fag/problemstilling. Ansvarlige vejledere i Norddjurs Kommune har som minimum Grunduddannelse svarende til social og sundhedsassistentuddannelsen. Vejlederkursus fra anerkendt udbyder. Indgår i netværk på det praktiksted han/hun er ansat Deltager i én årlig intern temadag Mulighed for at deltage i temadage og møder eksternt I 2009 til 2010 gennemgik alle vejledere i Norddjurs Kommune et kompetenceudviklingsforløb. Derudover iværksættes kompetenceudvikling løbende. Praktikstedets udvikling af læringsmiljø Hos Glesborg Plejecenter har minimum én af elevens vejledere vejlederuddannelsen. Det betyder, at vi kan tilbyde et læringsmiljø, der lever op til de krav der er i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse. Vores vejledere mødes ca. én gang i kvartalet på det enkelte praktiksted og udveksler erfaringer, nyheder fra skolen mv. i et såkaldt vejlederteam. Der er derfor en ansvarsfordeling i forhold til de praktiske opgaver, så hver elev gerne skulle føle sig vel modtaget ved praktikstart. I vejlederteamet evaluerer vejlederne hinandens praksis, ligesom læringsmiljøet evalueres løbende. På Glesborg Plejecenter forsøger vi ligeledes at lave fælles introduktion og fælles undervisning af udvalgte emner. 13

14 7. Elevens læring i fokus. Eleven er i praktik for at lære, dvs. vi tager udgangspunkt i eleven aktuelle og potentielle niveau. Eleven skal have mulighed for at nå målene for praktikken, samt arbejde med de faglige og personlige kompetencer. Målet er, at vi får en social og sundhedshjælper med faglig stolthed og lyst til at arbejde indenfor området, samt eventuelt videreuddanne sig. Praktikkens forløb Eleven er her for at lære, dvs. vi tager udgangspunkt i eleven aktuelle og potentielle niveau. Eleven skal have mulighed for at nå målene for praktikken, samt arbejde med de faglige og personlige kompetencer. Målet er, at vi får en social og sundhedsassistent med faglig stolthed og lyst til at arbejde indenfor området, samt eventuelt videreuddanne sig. Praktikkens forløb Eleven tildeles praktikplads i Norddjurs efter aftale med skolerne. Derefter sendes navnene til Uddannelseskoordinator, der fordeler eleverne efter fordelingsnøgle eller ønske fra eleverne. Eleverne har deres primærpraktik på plejecentre og på genoptræningsafsnit i Norddjurs kommune. Praktikken i primærsektor er på ca. 16 uger. Det er den sidste praktik i uddannelsen og det forventes at eleven kan koble viden/erfaringer fra de 2 første praktikforløb. Forventningssamtalen vil typisk planlægges i løbet af den første uge. Der er introduktionsprogram for praktikperioden vedlagt som bilag. Vejleder og elev samarbejder i praktikforløbet, der afsluttes med en slutevaluering, hvor praktikken enten godkendes/ikke godkendes ud fra mål/taksonomier, samt læringsmål. Skematisk fremstilling Det kan nogle gange være svært at overskue et uddannelsesforløb, hvorfor vi her har skitseret PRAKTIKKEN skematisk. Eleven opfordres til at sammenholde dette med den personlige uddannelsesplan. Primærpraktik på Plejehjem Varighed ca. 16 uger. Introduktion (se bilag) Ferie aftales med praktiksted. Uge 1: forventningssamtale. Tildeling af beboere Uge 8: midtvejsevaluering Uge 15-16: slutevaluering Forventningssamtale, midtvejssamtale og evalueringssamtaler. Alle samtalerne planlægges i samarbejde mellem elev og vejleder. Eleven skal forberede sig skriftligt efter aftale med vejleder. Mål skal gennemgås ved disse samtaler. Ligeledes drøftes gensidige forventninger. 14

15 Eleven opfordres til forventningssamtalen til, at fortælle lidt personligt omkring sin baggrund, samt hvorfor han/hun har valgt denne uddannelse. Ligeledes for at vi kan lære hinanden at kende og støtte på bedst mulige måde. Eleven skal overveje hvordan han/hun lærer bedst. Er der behov for at få opgaverne vist, talt igennem før, under og efter opgaveløsning? Er eleven selv vant til at opsøge ny viden, eksempelvis brug af internet, bøger/bibliotek? Har eleven brug for at få afklaret hvordan indlæring foregår bedst? Er der brug for ekstra støtte i form af lektiecafé eller lignende? Midtvejsevaluering har til formål at samle op, så elev og vejleder arbejder målrettet for at nå målene. Hvis der er specielle problemer, kan disse bearbejdes. Ligeledes kan eleven, hvis der er specielle ønsker og der er luft i forhold til målene, i samarbejde med vejleder planlægge efter det. Eleven skal nedskrive og forklare forventninger til praktikstedet, så det er tydeligt og kan føres til referat. Det er elevens opgave at skrive referat fra alle samtaler. Studietid og vejledersamtaler. Eleven har en samlet planlagt arbejdstid på 37 timer ugentligt inklusiv vejledning, fordybelse og refleksion. Der skal være tid til fordybelse og refleksion i forbindelse med udførte arbejdsopgaver. I Norddjurs tilbydes minimum 2 timers fastlagt studietid. Denne tid skal være kendt af elev, vejledere og øvrige kollegaer. Hvordan de 2 timer bruges, aftales mellem elev og vejleder. Dvs. der kan godt deles, samles timer alt efter hvad behovet/ønsket er. Som udgangspunkt er tiden beregnet til fordybelse og refleksion enten alene eller i samarbejde med vejleder/øvrige kollegaer/elever. Tiden skal bruges på emner, der har relevans i forhold til målene eller udvikling af de personlige og faglige kompetencer. Et eksempel kan være, at en elev ønsker at finde ud af hvordan det forholder sig med dehydrering og svimmelhed hos ældre. Eleven kan så planlægge observationsmetoder ud fra teori, gennemføre observationerne og efterfølgende evaluere i samarbejde med vejleder. Vejledersamtalerne afholdes én gang ugentligt og det er primært elevens ansvar at bestemme indholdet af disse samtaler. Der kan tages udgangspunkt i emner, der knyttes til anatomi og fysiologi, men der kan også være tale om, at eleven laver små praksisbeskrivelser og så taler ud fra disse. (se bilag II) Vejledersamtalerne er ikke beregnet til undervisning/overhøring, men til dialog og til at skabe sammenhæng / overblik for den enkelte elev. Social og sundhedsassistentlever tilbydes at deltage i et netværk med andre elever og vejledere én gang under deres praktik. Her arbejdes med metoden; reflekterende teams. Kontaktlærerbesøg. Under praktikopholdet, vil eleven have mulighed for at få besøg af kontaktlærer fra skolen. Kontaktlærer har ansvar for planlægning af besøget i samarbejde med elev og praktik, så alle kan deltage. Formålet med kontaktlærerbesøget er at understøtte elevens læring og udvikling. 15

16 Mål for praktikken. Målene for praktikken er beskrevet på Randers social og sundhedsskoles hjemmeside ( ). Herfra kan de printes ud både før og efter der er skrevet i dem. Hvert enkelt praktiksted arbejder med at opsplitte målene, så det gøres mere tydeligt hvad det konkret er eleven kan lære, samt på hvilket niveau det skal læres. På Glesborg Plejecenter tilstræber vi at hver enkelt elev har mulighed for at nå de faglige mål, ud fra elevens egen læringsstil, og i det tempo som passer til den enkelte elev. som det ses i punkt 4.3 har vi på Glesborg Plejecenter mange interne og eksterne samarbejdspartnere, og eleven vil aktivt blive inddraget i samarbejdet med disse. Ligeledes bliver eleven inddraget i udarbejdelse af livshistorier og handleplaner. Vi ligger stor vægt på eleven kan indgå i tværfagligt samarbejde i det enkelte team. At eleven lærer at arbejde ud fra de aftaler der er lavet omkring tilrettelæggelse af plejen og hverdagen for den enkelte beboer. Eleven vil hos os deltage i beboer og team møder, hvor vi forventer og støtter op omkring aktiv deltagelse. I den ugentlige vejledningstid tager vi oftest udgangspunkt i log bogen og herudfra vejledes omkring de sociale kompetencer og udviklingskompetencerne. Vi lægger vægt på at eleven evner at forandre sig og at være åben overfor læring og udvikling. Uddannelsesplan. Eleven skal medbringe uddannelsesplan til hver vejledersamtale( eller kode til ELEVPLAN). Eleven skal arbejde med denne også i praktikken. Ønsker eleven ikke at vejleder må se den personlige logbog i uddannelsesplanen, kan eleven blive mødt om krav til at have en logbog til samarbejde mellem vejleder og elev. Dette aftales individuelt mellem elev og vejleder. Grunden dertil er, at vi i Norddjurs finder logbogen værende et godt redskab for eleven til at få overblik og sammenhæng i uddannelsen.( Se evt. bogen dokumentation i praksis, afsnit om logbog) At arbejde med logbog giver følgende fordele: * Mulighed for at reflektere over sine handlinger * Øget faglig kompetence i forhold til dokumentation * At eleven udviser ansvar for egen læring * At eleven bliver bevidst om teorier og fagtermer * At eleven bliver bevidst om kontinuerligt at skulle søge ny viden og videreudvikle sig. Endelig er der skolevejledningen, der udfyldes af lærer og elev efter hvert skoleforløb, et samarbejdsark mellem skole, elev og praktikken. Disse skolevejledninger skal ligeledes indsættes i den personlige uddannelsesplan, hvorfor den bedes medbragt til forventningssamtalen. 16

17 8. Kvalitetssikring Kvalitet er et meget vidt begreb og det kan være vanskeligt at definere, hvad der er god kvalitet. I Ældreområdet arbejder vi meget på, at udvikle og tilpasse vores tilbud om uddannelser, så det matcher de krav og behov der stilles af bl.a. Undervisningsministeriet, skoler og elever. Vi udsender derfor (fra medio 2013) et elektronisk spørgeskema til alle elever efter endt praktik, hvor vi spøger ind til; * Information * Modtagelse og introduktion på praktikstedet * Afholdelse af planlagte samtaler * Læringsmuligheder i praktikken * Elevvilkår * Relationer i praktikken * Sammenhæng mellem skole og praktik og endelig * mulighed for uddybende kommentarer fra eleven. Der er således tale om kvalitetssikring ud fra en målbaseret tilgang, samt en kvalitetsbevidsthed ud fra andre perspektiver, såsom eleverne, vejlederne og organisationen. (6) Derudover, er der dialog mellem uddannelseskoordinator, skolevejledere og praktiksteder. Der arbejdes kontinuerligt på kompetenceudvikling af vejledere. Således er der udarbejdet en kompetenceprofil for vejlederne. Der er udarbejdet en uddannelsespolitik, hvor ledere og vejledere har drøftet og er blevet enige om vilkår for elever og vejledere. Der er løbende dialog mellem Sundhed og omsorg, skolen og vores interne HR. afdeling samt FOA med henblik på at skabe så gode ansættelsesvilkår som overhovedet muligt. Uddannelseskoordinator deltager flere gange årligt i bl.a. skole-praktikrådsmøder for gensidig drøftelse og udbygning af samarbejde mellem skole og praktik. 17

18 9. Liste over supplerende litteratur, samt kildeangivelser. I denne Praktikuddannelsesplan er anvendt følgende kilder: 1. Retningslinjer for praktikuddannelsen, Social og sundhedsuddannelsen, Randers Social og Sundhedsskole, LUU, Se: > SSH uddannelsen > informationer til praktikken > generelle retningslinjer Lov om erhvervsuddannelser LBK 171 af 02/03/ Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, BEK nr 816 af 20/07/ Lov om social service LBK nr 810 af 19/07/ Sundhedsloven LBK nr 913 af 13/07/ Alle love, kan søges på Det er altid spændende at skulle i praktik. Samtidig kræver det forberedelse at få noget godt ud af praktikforløbet. Denne liste over supplerende litteratur er tænkt som en hjælp til at få overblik og indsigt. Undervisningsplan(LUP) for social og sundhedshjælperuddannelsen, kan downloades på > social og sundhedshjælperuddannelsen > Undervisningsplan. Omsorg og magt bog og videomateriale udgivet af socialministeriet, forefindes på praktikstedet. Til arbejdet med målene i praktikken, anbefales: 1. Andersen, H, Laursen, I, et.al : Lærebog i praktikken For social og sundhedshjælperelever. Munksgaard Danmark Kbh. 2008(Der kommer en ny i sommeren 2013) 2. Idehen, M, Vissing, T, et.al.: Personlige kompetencer Munksgaard Danmark Kbh Holm Donatzky, Christine, Thulin, Christina Ellinor: Dokumentation i praksis. Munksgaard Kbh

19 10.Bilag: I. Introduktionsprogram for praktikperiode II. En vejledning til praksisbeskrivelse III. Kort over Norddjurs Kommune IV. En vejledning til at arbejde med mål.. V. Ansættelsesvilkår under uddannelsen. 19

20 Bilag I. Introduktionsprogram for praktikperioden. Dag 1 d. / 20. Møde kl., følges med vejleder: Kaffe / velkomst Hilse på kollegaer Navn i adressebog/oprette rulleplaner med planlægger Tjek arbejdsplan, evt. ferieafvikling i perioden aftal med vejleder! Rundvisning Garderobe/uniformstjek Tavshedspligt Telefonetikette (herunder brug af mobil, facebook) Syge-raskmelding Introduktion til kaldesystem/nødkald visitering dertil. Introduktion til stedets beboere/brugere Rygepolitik Diverse kaffekasser, gavekasser og madordning Dag 2 d. / 20. Møde kl. 7-15, følges med vejleder: - morgenrapport/opstart på dagen - med vejleder i løbet af dagen gennemgå: - informationskanaler (opslagstavler mv.) - proceduremapper hvor er de/hvad kan der findes i dem? - nøgleudlevering, koder til IT. - introduktion til det elektroniske dokumentationssystem - introduktion til stedets værdigrundlag, målsætning, serviceniveau aftal tid/dato med teamleder/plejecenterleder. - indgå aftale om gennemgang af forholdsregler ved Brand aftal tid/dato med Pedel Dag 3 d. / 20. Møde kl. 7-15, følges med vejleder: - Morgenrapport/opstart på dagen - Gennemgå hygiejniske principper introducere til hygiejnehåndbog - Medicinadministration - AMR/tillidsrepræsentant - Forflytningsansvarlig - Magtanvendelse, voldspolitik - Patient/borgersikkerhed indberetning af utilsigtede hændelser - Døgnrytme i plejegruppen - Deltage i pleje med vejleder 20

21 - At lære hos xxxxxxxxxxxxx - Fastsætte dato til forventningssamtale Dag 4 og 5 d. / og d. / 20. Møde kl. 7-15, følges med vejleder - udvælge beboer/klienter - følge op på de 3 første dage - afholde forventningssamtale - fastsætte dato til midtvejssamtale 21

22 Bilag II. En metode til praksisbeskrivelse: Praksisbeskrivelse. En praksisbeskrivelse har til formål, at du - Arbejder med skriftlighed - Reflekterer over dine handlinger - Kan bruge den i vejledningssamtaler med din vejleder. En praksisbeskrivelse skal være en beskrivelse af en oplevelse, en hændelse eller en situation som du enten føler er gået rigtig godt, eller som gik skidt/ikke som forventet. Du skal beskrive situationen så godt som muligt; Hvad så du? Hvad hørte du? Hvad lugtede du? Hvad mærkede du? (brug dine sanser) Du skal fortælle/beskrive, hvad der skete i situationen, men ikke kommentere om det var godt eller skidt med mindre det var noget du tænkte i situationen. Hvis det er en praksisbeskrivelse, der har en beboer som udgangspunkt, opfordres du til at lave en lille indledning: Hvem er beboeren?, alder, køn, evt. sygdomme, kendt plejebehov osv. Beskriv så situationen og afslut med, hvad du ønsker at blive klogere på/reflektere over. Hvis det er praksisbeskrivelse, der tager udgangspunkt i en arbejdsmiljømæssig oplevelse, kan du beskrive hvilke love, retningslinjer der er på området, inden du beskriver situationen. Afslut igen med, hvad du ønsker at blive klogere på. Det kunne også være en praksisbeskrivelse, der tager udgangspunkt i måden der gives hjælp på. Her kan du med fordel beskrive lidt om servicelov, mål og værdier for det pågældende plejeområde og derefter beskrive, hvori det urimelige/oplevede/gode opstod, og afslut igen med, hvad du ønsker at blive klogere på. Dette blot tænkt som lidt inspiration. Ved spørgsmål, da snak med din vejleder eller Jeres praktikansvarlige. Udarbejdet af uddannelses- og udviklingskoordinator Line Kristensen, maj

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelsesområdet Sundhed og Omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail LMMK@norddjurs.dk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen April 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det,

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST.

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. Introduktion af nye kolleger er vigtig. Formålet med introduktionsmaterialet er at de nyansatte: føler sig

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere