Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade Grenå Tlf Mail WEB Praktiksted: Navn: Hold: Praktik 3: / 20 Vejleder: 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Praktikstedets profil 2.1 Præsentation af stedets målgruppe 2.2 Hovedydelser/opgaver 2.3 Specialfunktioner 2.4 Principper for arbejdet(døgnrytme) 3. Praktikstedets værdigrundlag 3.1 Norddjurs kommunes organisation og værdigrundlag 3.2 Praktikstedets organisation og værdigrundlag 3.3 Udviklings- og indsatsområder i Norddjurs Kommune 3.4 Udviklings- og indsatsområder på praktikstedet 4. Personalesammensætning 4.1 Normering 4.2 Personalesammensætning og øvrige uddannelser 4.3 Interne og eksterne samarbejdspartnere 5. Beskrivelse af ansvars- og kompetenceområder 5.1 Vejleders ansvars- og kompetenceområder 5.2 Elevens ansvars- og kompetenceområder 5.3 Øvrige kollegaer 6. Etablering af et udviklende læringsmiljø 6.1 Overordnet pædagogisk tilrettelæggelse 6.2 Praktikstedets udvikling af læringsmiljø 7. Elevens læring i fokus. 7.1 Praktikkens forløb 7.2 Skematisk fremstilling 7.3 Forventningssamtale, midtvejs- og evalueringssamtale 7.4 Studietid/vejledersamtaler 7.5 Mål for praktikken 7.6 Læringsmål i uddannelsen, personlige og faglige kompetencer 7.7 Uddannelsesplan 8. Kvalitetssikring 9. Liste over relevant supplerende litteratur, samt kildehenvisninger. 10. Bilagsfortegnelse 2

3 1. Indledning Denne praktikuddannelsesplan er udarbejdet for at give elever i Norddjurs Kommune et indblik i, hvad det vil sige at være elev i en kommunal virksomhed. Den er ligeledes tænkt som et arbejdsredskab der skal fremme samarbejdet mellem elev, vejleder og skole. Formålet er dels, at beskrive vores praktiksteder, så det kan danne basis for at eleven kan planlægge sit helt individuelle praktikforløb. Og dels, at vi med dokumentation af vore pædagogiske overvejelser i forhold til de enkelte praktiksteder som uddannelsessted, kan beskrive grundlaget i relation til praktikstedsgodkendelse. Praktikuddannelsesplanen er opdelt i temaer, som det ses af indholdsfortegnelsen. Den kan således læses ud i et, men også bruges som opslagsværk i løbet af praktikperioden. Der er i udarbejdelsen taget udgangspunkt i Retningslinjer for praktikuddannelsen for Social og sundhedsuddannelsen, Randers Social og sundhedsskole, LUU, maj 2009(1) Derudover i gældende lovgivning for erhvervsuddannelserne og i gældende Uddannelsesordning for Social og sundhedsuddannelser.(2) Denne udgave af praktikuddannelsesplanen er udarbejdet i februar 2013 af uddannelsesog udviklingskoordinator og efterfølgende bearbejdet og tilpasset lokalt af de enkelte vejlederteams ude på praktikstederne. Har du spørgsmål, kommentarer mv. til praktikuddannelsesplanen er du velkommen til at kontakte uddannelses- og udviklingskoordinator. God fornøjelse Vejledere, praktikansvarlige og Uddannelses- og udviklingskoordinator. 3

4 2. Praktikstedets profil 2.1 Præsentation af Norddjurs Kommune og Sundhed og omsorg. Norddjurs Kommune er på godt 721 km2. Der er ca indbyggere, hvoraf de er over 67 år. Det forventes at Norddjurs i de kommende år vil få flere ældre borgere. Der kan søges flere relevante oplysninger om Norddjurs Kommune, herunder servicestrategi, ledelsesgrundlag, visioner og politisk sammensætning på Norddjurs Kommune er en landkommune, med dertilhørende gevinster og udfordringer. Der er en smuk natur, der er landsbyer og større byer, som Grenå og Auning. Der er land og vand, da Norddjurs mod nord og øst er omkredset af kystlinje, hvorimod den sydlige linje er præget af skov og landbrug. Øen Anholt i Kattegat er således også en del af Norddjurs Kommune (se bilag III- Kort over Norddjurs Kommune) Sundhed og omsorg er ledet af en chef, der refererer til Velfærdsdirektøren. Sundhed og omsorg er opdelt i; 2 områder for hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning med hver deres leder(øst og Vest). 1 leder for Bestillerenheden(visitatorer) og en leder for Sundhed, administration og udvikling. Afhængig af hvilket område, er der tilknyttet et varierende antal teamledere/plejecenterledere. Sundhed og omsorg tilbyder hjælp til borgere i Norddjurs Kommune efter bl.a. Lov om social service (3) og Sundhedsloven(4). Lovteksterne kan læses på Hjælpen og ydelserne der gives, beskrives mere konkret i denne praktikuddannelsesplan. 2.2 Præsentation af praktikstedets målgruppe og hovedopgaver Glesborg Plejecenter åbnede i August Det består af 4 huse, med hver 15 lejligheder. Adr. Valmuevej Glesborg Tlf

5 Målgruppe Vores borgere henvises til os, af den centrale visitationsenhed (Bestillerenheden). I Norddjurs kommune arbejder vi på at vore borgere kan blive længst muligt i eget hjem, så der er mange alsidige opgaver for både hjemmepleje og dermed også på plejehjemmene, da vore borgere når de visiteres til plejehjem, har et stort behov for pleje og omsorg. Borgerne har krav på servicetilbud, når de som beskrevet i Lov om social service har midlertidigt, eller varigt nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Derudover kan borgerne henvises til ydelser, når de har været indlagt på hospital, hvor de ifølge Sundhedsloven skal have tilbud om ydelser. Hovedopgaver Fælles for de fleste af vore borgere er, at de har en høj alder og dermed har nogle livsstils- eller aldersbetingede behov og sygdomme som vi skal hjælpe dem med at pleje/behandle. Her hos os, er der ofte tale om Demens Inkontinens Psykisk sygdom Respirations problemer Immobilitet Diabetes Kredsløbssygdomme Parkinsonisme Principper for arbejdet (døgnrytme) På Glesborg Plejecenter udarbejdes døgnrytmeplaner som tilpasses den enkelte beboers ønsker og behov, ligeledes udarbejdes livshistorier, anamneser, sygeplejefaglige vurderinger og handleplaner for de udfordringer hver enkelt beboer har. 5

6 2. Praktikstedets værdigrundlag På Glesborg Plejecenter arbejder vi ud fra kommunens værdigrundlag Norddjurs kommunens værdigrundlag. De overordnede værdier som Norddjurs Kommune bygger på er: - Åbenhed - Ligeværdighed - Dialog Det arbejde som udføres i Norddjurs Kommune skal give mening. Den sunde fornuft skal være til at få øje på i hverdagen. Samtidig ønsker vi en kultur, hvor der er mulighed for at eksperimentere og udføre prøvehandlinger, med det formål at yde den bedst mulige service overfor borgerne. Værdierne danner baggrund for at arbejde på at opnå de overordnede visioner for kommunen: Visionerne for Norddjurs Kommunes ledelse er: Balance mellem borgernes og medarbejdernes forventninger og det oplevede serviceniveau En økonomi i balance At kommunen kan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere på alle fagområder En ledelse, der understøtter personalepolitikken ved at sikre attraktive og udfordrende arbejdsvilkår for kommunens medarbejdere. Kilde: Ledelsesgrundlaget, 6

7 3.2 Praktikstedets organisation og værdigrundlag Vision for Glesborg Plejecenter: Glesborg Plejecenter skal være et godt sted at bo, arbejde og besøge med en god stemning og atmosfære i huset. Der er højt til loftet de gode ideer er i spil og der tages stor hensyn til beboernes ønsker i hverdagen, således at sundhed og livskvalitet bevares og styrkes. 7

8 Glesborg Plejecenters vejleder organisation: 3.3 Udviklingsområder i Norddjurs Kommune I Norddjurs Kommune, arbejdes der indenfor Sundhed og omsorg, med flere udviklingsprojekter. I stikord kan nævnes; Ældre-bolig handleplan. Det gode hverdagsliv, træning og rehabilitering. Udvikling af sygeplejeklinikker, kompetenceudvikling af medarbejdere for at varetage fremtidens plejeopgaver; Forebyggelse af genindlæggelser og tidlig opsporing af sygdom. Derudover er der fokus på demens, en værdig død, velfærdsteknologi, ældrepolitik, sundhedspolitik og endelig på patient/borgersikkerhed og læring/kvalitetsudvikling som følge af utilsigtede hændelser. Endelig er der igangværende projekter indenfor sundhed, etablering af et sundhedshus mv. I Norddjurs Kommune er vi opsat på, at kunne levere en juridisk og faglig god dokumentation, hvorfor der arbejdes med implementering af Case Flow omsorgssystem og retningslinjer for god dokumentation. 8

9 3.4 Udviklingsområder på Glesborg Plejecenter På Glesborg Plejecenter, arbejder vi på at skabe et godt hverdagsliv for beboerne, ud fra deres individuelle ønsker og behov rehabilitering. Vi arbejder med vidensdeling på tværs af huset, udvikling af vores totur ordning og med at udvikle vores dokumentation. 4. Personalesammensætning Personalenormering Med udgangspunkt i det politisk bestemte service niveau og kvalitets standard for plejeboliger i Norddjurs Kommune er der i hvert hus ansat 7 dagvagter 4 aftenvagter som arbejder på skift 5 nattevagter som arbejder på skift 2 og 2 sammen til at dække hele centret. Herudover har vi køkken og hus assistenter som ligeledes arbejder på skift 4.2 Personalesammensætning og uddannelser På Glesborg Plejecenter er personalet sammensat af følgende: Sygeplejersker Sosu. ass. Pl.hj.ass. Sosu. hjælpere Sygehjælpere Køkken.ass. Hus.ass. Sekretær Teknisk service leder Sosu. elever og praktikanter 9

10 4.3 Interne og eksterne samarbejdspartnere Her på Glesborg Plejecenter er vi som ovenfor beskrevet en personalesammensætning, som fordrer et godt tværfagligt samarbejde. Det er relevant, at vide, hvem der eksempelvis er demens koordinator, forflytningsvejleder, TR, AMR og planlægger. Vi samarbejder desuden med følgende i Norddjurs Kommune: Bestillerenhed/visitator. HR afdeling. Central køkken. Trænings afd. Hjælpemiddel afd. Geronto psyk. Omsorgs tandpl. Herudover samarbejder vi med følgende eksterne samarbejdspartnere: Sygehusene i regionen Praktiserende læger. Psykiatrisk hospital i Risskov. Øre-næse-hals læge. Optikere. Øjenlæger. Patientbefordring. Falck. Uddannelses institutioner. 5. Beskrivelse af ansvars- og kompetenceområder Ved starten af praktikken har eleven et stærkt begrænset ansvars- og kompetenceniveau. Men snart vil eleven få ansvarsområder og dermed opnå kompetence svarende til avanceret niveau i taksonomien for mål for praktikken. Vi gør på praktikstedet meget ud af, hele tiden at gøre det klart for eleven, hvilke forventninger vi har, samt at spørge til elevens forventninger. Det er vigtigt, at alle véd hvilke kompetenceområder der gør sig gældende for samarbejdspersonerne i praktikken. 10

11 Vejleders ansvars- og kompetenceområde Vejleder har ansvar for at eleven kan arbejde med, og dermed nå målene for praktikken. Vejleder arbejder tæt sammen med den praktikansvarlige på det enkelte praktiksted, således en optimalt uddannelsesforløb planlægges for den enkelte elev. Vejleder har følgende opgaver: * Sende velkomstmateriale inkl. arbejdstidsplan til elev senest 4 uger inden praktikken. * Sikre introduktion af elev efter introduktionsskema og elevens behov/ønsker. * Planlægger og synliggør, hvem eleven skal følges med(også når vejleder ikke er til stede). * Planlægger og afholder i samarbejde med eleven forventnings-, midtvejs-, og evalueringssamtale, samt ugentlige vejledersamtaler og studietid. * I slutningen af praktikperioden skal vejleder støtte eleven i at formulere læringsmål for den kommende skoleperiode. * Støtte eleven i at arbejde med uddannelsesbog/plan, samt refleksion og skriftlighed. * Med udgangspunkt i elevens forudsætninger skal vejleder finde metoder til, hvormed eleven tilegner sig ny viden og læring opnås. * Deltage i helhedsevaluering, praktiklærerbesøg. * Endelig har vejleder kompetence til at evaluere og godkende/ikke godkende praktikforløbet. I den forbindelse skal nævnes, at det skal fremgå klart hvornår der er tale om vejledning og hvornår der er tale om bedømmelse. * Vejleder udfylder ved slutningen af praktikperioden en praktikerklæring, som skal indgå i elevens uddannelsesplan. Elevens ansvars- og kompetenceområde Efter introduktion til praktikstedet, vil eleven få tildelt ansvarsområder alt afhængig af, hvor elevens faglige og personlige kompetencer er, samt hvilke borgere eleven skal være medkontaktperson for / tilknyttet. Eleven har et ansvar for, at læringsmål for praktikken er formuleret ved forventningssamtalen, således der tages udgangspunkt i elevens aktuelle kunnen og formåen. Ligeledes skal eleven til forventningssamtalen medbringe skolevejledning. Eleven har ansvar for egen uddannelse og det betyder at eleven har medansvar for, at læring finder sted under praktikopholdet. Elevens ansvar kan beskrives med følgende; 11

12 * Skriftlig forberedelse til forventnings- midtvejs- og evalueringssamtalen. * Efter aftale med vejleder skriftlig forberedelse til de ugentlige vejledersamtaler. Herunder skrive referater fra samtaler, som både elev og vejleder efterfølgende underskriver. * Ved praktikkens slutning, formulere læringsmål for skoleperioden. * Medansvar for planlægning af ovennævnte samtaler, samt studietid Eleven skal medbringe uddannelsesbog og uddannelsesplan, skolevejledninger og evt. tidligere praktikerklæringer og inddrage disse i vejledningen. Udover ovenstående ansvarsområder, har vi følgende forventninger til eleven: * Eleven skal have læst denne praktikuddannelsesplan * Eleven skal gøre sig overvejelser om, hvordan han/hun lærer bedst(læringsstil) * Eleven skal være aktivt deltagende i praksisfællesskabet * Eleven skal i samarbejde med vejleder udvikle evnen til at reflektere, være opsøgende, sige til/fra. * Eleven skal ved afslutning af praktikopholdet udarbejde en evaluering til praktikstedet, som drøftes med vejleder inden indsendelse til Uddannelseskoordinator. Øvrige kollegaer Alle i organisationen har medansvar for at eleven lærer noget og får et godt praktikforløb. Derfor kan eleven med rette have forventninger om, at hun ved behov kan spørge kollegaer og søge vejledning dér. Vi er en arbejdsplads, der værdsætter læring, hvorfor ingen spørgsmål er dumme og vi undrer os gerne højlydt. Vi har alle et medansvar for at praktikforløbet for den enkelte elev bliver godt. 6.Etablering af et udviklende læringsmiljø I Norddjurs Kommune er ansat en uddannelses- og udviklingskoordinator, der har ansvaret for, at der er fokus på læring og at der udvikles et godt læringsmiljø på de enkelte praktiksteder. Teamledere og praktikansvarlige mødes med uddannelseskoordinator 2 gange årligt. I dette forum planlægges bl.a. temadage for vejledere. Overordnet pædagogisk tilrettelæggelse Den enkelte elevs læring er i fokus. Der arbejdes overordnet på, at hvert praktiksted kan tilbyde forhold, der tilgodeser dette. Dette gøres ved, at eleven tilbydes en plads i praksisfællesskabet, hvor hun/han trygt kan udforske muligheder og prøve kræfter med arbejdsopgaver. Eleven tildeles 2 vejledere, som har medansvar for, at praktikforløbet tilrettelægges efter stigende selvstændighedsgrad, således at målene for praktikken nås i forhold til taksonomierne. 12

13 Det enkelte praktiksted sørger for at tilrettelægge muligheder for varierende læringsmuligheder. Det tilstræbes at der er en stor grad af sammenhæng i elevens uddannelse, hvorfor det anses for vigtigt med et tæt samarbejde mellem praktikansvarlig, vejledere på stedet, samt uddannelses- og udviklingskoordinator og skolerne. I Norddjurs Kommune tager vi udgangspunkt i den enkelte elev og ser læring som noget der foregår i den enkelte elev. Vi stiller et godt læringsmiljø til rådighed, samt vejleder eleven i at udarbejde/bruge metoder til læring. Eleven indgår i normeringen, men har udover de fastlagte ugentlige samtaler af én times varighed også mulighed for 2 timers studietid hver uge, hvor der er mulighed for fordybelse omkring et enkelt emne/fag/problemstilling. Ansvarlige vejledere i Norddjurs Kommune har som minimum Grunduddannelse svarende til social og sundhedsassistentuddannelsen. Vejlederkursus fra anerkendt udbyder. Indgår i netværk på det praktiksted han/hun er ansat Deltager i én årlig intern temadag Mulighed for at deltage i temadage og møder eksternt I 2009 til 2010 gennemgik alle vejledere i Norddjurs Kommune et kompetenceudviklingsforløb. Derudover iværksættes kompetenceudvikling løbende. Praktikstedets udvikling af læringsmiljø Hos Glesborg Plejecenter har minimum én af elevens vejledere vejlederuddannelsen. Det betyder, at vi kan tilbyde et læringsmiljø, der lever op til de krav der er i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse. Vores vejledere mødes ca. én gang i kvartalet på det enkelte praktiksted og udveksler erfaringer, nyheder fra skolen mv. i et såkaldt vejlederteam. Der er derfor en ansvarsfordeling i forhold til de praktiske opgaver, så hver elev gerne skulle føle sig vel modtaget ved praktikstart. I vejlederteamet evaluerer vejlederne hinandens praksis, ligesom læringsmiljøet evalueres løbende. På Glesborg Plejecenter forsøger vi ligeledes at lave fælles introduktion og fælles undervisning af udvalgte emner. 13

14 7. Elevens læring i fokus. Eleven er i praktik for at lære, dvs. vi tager udgangspunkt i eleven aktuelle og potentielle niveau. Eleven skal have mulighed for at nå målene for praktikken, samt arbejde med de faglige og personlige kompetencer. Målet er, at vi får en social og sundhedshjælper med faglig stolthed og lyst til at arbejde indenfor området, samt eventuelt videreuddanne sig. Praktikkens forløb Eleven er her for at lære, dvs. vi tager udgangspunkt i eleven aktuelle og potentielle niveau. Eleven skal have mulighed for at nå målene for praktikken, samt arbejde med de faglige og personlige kompetencer. Målet er, at vi får en social og sundhedsassistent med faglig stolthed og lyst til at arbejde indenfor området, samt eventuelt videreuddanne sig. Praktikkens forløb Eleven tildeles praktikplads i Norddjurs efter aftale med skolerne. Derefter sendes navnene til Uddannelseskoordinator, der fordeler eleverne efter fordelingsnøgle eller ønske fra eleverne. Eleverne har deres primærpraktik på plejecentre og på genoptræningsafsnit i Norddjurs kommune. Praktikken i primærsektor er på ca. 16 uger. Det er den sidste praktik i uddannelsen og det forventes at eleven kan koble viden/erfaringer fra de 2 første praktikforløb. Forventningssamtalen vil typisk planlægges i løbet af den første uge. Der er introduktionsprogram for praktikperioden vedlagt som bilag. Vejleder og elev samarbejder i praktikforløbet, der afsluttes med en slutevaluering, hvor praktikken enten godkendes/ikke godkendes ud fra mål/taksonomier, samt læringsmål. Skematisk fremstilling Det kan nogle gange være svært at overskue et uddannelsesforløb, hvorfor vi her har skitseret PRAKTIKKEN skematisk. Eleven opfordres til at sammenholde dette med den personlige uddannelsesplan. Primærpraktik på Plejehjem Varighed ca. 16 uger. Introduktion (se bilag) Ferie aftales med praktiksted. Uge 1: forventningssamtale. Tildeling af beboere Uge 8: midtvejsevaluering Uge 15-16: slutevaluering Forventningssamtale, midtvejssamtale og evalueringssamtaler. Alle samtalerne planlægges i samarbejde mellem elev og vejleder. Eleven skal forberede sig skriftligt efter aftale med vejleder. Mål skal gennemgås ved disse samtaler. Ligeledes drøftes gensidige forventninger. 14

15 Eleven opfordres til forventningssamtalen til, at fortælle lidt personligt omkring sin baggrund, samt hvorfor han/hun har valgt denne uddannelse. Ligeledes for at vi kan lære hinanden at kende og støtte på bedst mulige måde. Eleven skal overveje hvordan han/hun lærer bedst. Er der behov for at få opgaverne vist, talt igennem før, under og efter opgaveløsning? Er eleven selv vant til at opsøge ny viden, eksempelvis brug af internet, bøger/bibliotek? Har eleven brug for at få afklaret hvordan indlæring foregår bedst? Er der brug for ekstra støtte i form af lektiecafé eller lignende? Midtvejsevaluering har til formål at samle op, så elev og vejleder arbejder målrettet for at nå målene. Hvis der er specielle problemer, kan disse bearbejdes. Ligeledes kan eleven, hvis der er specielle ønsker og der er luft i forhold til målene, i samarbejde med vejleder planlægge efter det. Eleven skal nedskrive og forklare forventninger til praktikstedet, så det er tydeligt og kan føres til referat. Det er elevens opgave at skrive referat fra alle samtaler. Studietid og vejledersamtaler. Eleven har en samlet planlagt arbejdstid på 37 timer ugentligt inklusiv vejledning, fordybelse og refleksion. Der skal være tid til fordybelse og refleksion i forbindelse med udførte arbejdsopgaver. I Norddjurs tilbydes minimum 2 timers fastlagt studietid. Denne tid skal være kendt af elev, vejledere og øvrige kollegaer. Hvordan de 2 timer bruges, aftales mellem elev og vejleder. Dvs. der kan godt deles, samles timer alt efter hvad behovet/ønsket er. Som udgangspunkt er tiden beregnet til fordybelse og refleksion enten alene eller i samarbejde med vejleder/øvrige kollegaer/elever. Tiden skal bruges på emner, der har relevans i forhold til målene eller udvikling af de personlige og faglige kompetencer. Et eksempel kan være, at en elev ønsker at finde ud af hvordan det forholder sig med dehydrering og svimmelhed hos ældre. Eleven kan så planlægge observationsmetoder ud fra teori, gennemføre observationerne og efterfølgende evaluere i samarbejde med vejleder. Vejledersamtalerne afholdes én gang ugentligt og det er primært elevens ansvar at bestemme indholdet af disse samtaler. Der kan tages udgangspunkt i emner, der knyttes til anatomi og fysiologi, men der kan også være tale om, at eleven laver små praksisbeskrivelser og så taler ud fra disse. (se bilag II) Vejledersamtalerne er ikke beregnet til undervisning/overhøring, men til dialog og til at skabe sammenhæng / overblik for den enkelte elev. Social og sundhedsassistentlever tilbydes at deltage i et netværk med andre elever og vejledere én gang under deres praktik. Her arbejdes med metoden; reflekterende teams. Kontaktlærerbesøg. Under praktikopholdet, vil eleven have mulighed for at få besøg af kontaktlærer fra skolen. Kontaktlærer har ansvar for planlægning af besøget i samarbejde med elev og praktik, så alle kan deltage. Formålet med kontaktlærerbesøget er at understøtte elevens læring og udvikling. 15

16 Mål for praktikken. Målene for praktikken er beskrevet på Randers social og sundhedsskoles hjemmeside ( ). Herfra kan de printes ud både før og efter der er skrevet i dem. Hvert enkelt praktiksted arbejder med at opsplitte målene, så det gøres mere tydeligt hvad det konkret er eleven kan lære, samt på hvilket niveau det skal læres. På Glesborg Plejecenter tilstræber vi at hver enkelt elev har mulighed for at nå de faglige mål, ud fra elevens egen læringsstil, og i det tempo som passer til den enkelte elev. som det ses i punkt 4.3 har vi på Glesborg Plejecenter mange interne og eksterne samarbejdspartnere, og eleven vil aktivt blive inddraget i samarbejdet med disse. Ligeledes bliver eleven inddraget i udarbejdelse af livshistorier og handleplaner. Vi ligger stor vægt på eleven kan indgå i tværfagligt samarbejde i det enkelte team. At eleven lærer at arbejde ud fra de aftaler der er lavet omkring tilrettelæggelse af plejen og hverdagen for den enkelte beboer. Eleven vil hos os deltage i beboer og team møder, hvor vi forventer og støtter op omkring aktiv deltagelse. I den ugentlige vejledningstid tager vi oftest udgangspunkt i log bogen og herudfra vejledes omkring de sociale kompetencer og udviklingskompetencerne. Vi lægger vægt på at eleven evner at forandre sig og at være åben overfor læring og udvikling. Uddannelsesplan. Eleven skal medbringe uddannelsesplan til hver vejledersamtale( eller kode til ELEVPLAN). Eleven skal arbejde med denne også i praktikken. Ønsker eleven ikke at vejleder må se den personlige logbog i uddannelsesplanen, kan eleven blive mødt om krav til at have en logbog til samarbejde mellem vejleder og elev. Dette aftales individuelt mellem elev og vejleder. Grunden dertil er, at vi i Norddjurs finder logbogen værende et godt redskab for eleven til at få overblik og sammenhæng i uddannelsen.( Se evt. bogen dokumentation i praksis, afsnit om logbog) At arbejde med logbog giver følgende fordele: * Mulighed for at reflektere over sine handlinger * Øget faglig kompetence i forhold til dokumentation * At eleven udviser ansvar for egen læring * At eleven bliver bevidst om teorier og fagtermer * At eleven bliver bevidst om kontinuerligt at skulle søge ny viden og videreudvikle sig. Endelig er der skolevejledningen, der udfyldes af lærer og elev efter hvert skoleforløb, et samarbejdsark mellem skole, elev og praktikken. Disse skolevejledninger skal ligeledes indsættes i den personlige uddannelsesplan, hvorfor den bedes medbragt til forventningssamtalen. 16

17 8. Kvalitetssikring Kvalitet er et meget vidt begreb og det kan være vanskeligt at definere, hvad der er god kvalitet. I Ældreområdet arbejder vi meget på, at udvikle og tilpasse vores tilbud om uddannelser, så det matcher de krav og behov der stilles af bl.a. Undervisningsministeriet, skoler og elever. Vi udsender derfor (fra medio 2013) et elektronisk spørgeskema til alle elever efter endt praktik, hvor vi spøger ind til; * Information * Modtagelse og introduktion på praktikstedet * Afholdelse af planlagte samtaler * Læringsmuligheder i praktikken * Elevvilkår * Relationer i praktikken * Sammenhæng mellem skole og praktik og endelig * mulighed for uddybende kommentarer fra eleven. Der er således tale om kvalitetssikring ud fra en målbaseret tilgang, samt en kvalitetsbevidsthed ud fra andre perspektiver, såsom eleverne, vejlederne og organisationen. (6) Derudover, er der dialog mellem uddannelseskoordinator, skolevejledere og praktiksteder. Der arbejdes kontinuerligt på kompetenceudvikling af vejledere. Således er der udarbejdet en kompetenceprofil for vejlederne. Der er udarbejdet en uddannelsespolitik, hvor ledere og vejledere har drøftet og er blevet enige om vilkår for elever og vejledere. Der er løbende dialog mellem Sundhed og omsorg, skolen og vores interne HR. afdeling samt FOA med henblik på at skabe så gode ansættelsesvilkår som overhovedet muligt. Uddannelseskoordinator deltager flere gange årligt i bl.a. skole-praktikrådsmøder for gensidig drøftelse og udbygning af samarbejde mellem skole og praktik. 17

18 9. Liste over supplerende litteratur, samt kildeangivelser. I denne Praktikuddannelsesplan er anvendt følgende kilder: 1. Retningslinjer for praktikuddannelsen, Social og sundhedsuddannelsen, Randers Social og Sundhedsskole, LUU, Se: > SSH uddannelsen > informationer til praktikken > generelle retningslinjer Lov om erhvervsuddannelser LBK 171 af 02/03/ Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, BEK nr 816 af 20/07/ Lov om social service LBK nr 810 af 19/07/ Sundhedsloven LBK nr 913 af 13/07/ Alle love, kan søges på Det er altid spændende at skulle i praktik. Samtidig kræver det forberedelse at få noget godt ud af praktikforløbet. Denne liste over supplerende litteratur er tænkt som en hjælp til at få overblik og indsigt. Undervisningsplan(LUP) for social og sundhedshjælperuddannelsen, kan downloades på > social og sundhedshjælperuddannelsen > Undervisningsplan. Omsorg og magt bog og videomateriale udgivet af socialministeriet, forefindes på praktikstedet. Til arbejdet med målene i praktikken, anbefales: 1. Andersen, H, Laursen, I, et.al : Lærebog i praktikken For social og sundhedshjælperelever. Munksgaard Danmark Kbh. 2008(Der kommer en ny i sommeren 2013) 2. Idehen, M, Vissing, T, et.al.: Personlige kompetencer Munksgaard Danmark Kbh Holm Donatzky, Christine, Thulin, Christina Ellinor: Dokumentation i praksis. Munksgaard Kbh

19 10.Bilag: I. Introduktionsprogram for praktikperiode II. En vejledning til praksisbeskrivelse III. Kort over Norddjurs Kommune IV. En vejledning til at arbejde med mål.. V. Ansættelsesvilkår under uddannelsen. 19

20 Bilag I. Introduktionsprogram for praktikperioden. Dag 1 d. / 20. Møde kl., følges med vejleder: Kaffe / velkomst Hilse på kollegaer Navn i adressebog/oprette rulleplaner med planlægger Tjek arbejdsplan, evt. ferieafvikling i perioden aftal med vejleder! Rundvisning Garderobe/uniformstjek Tavshedspligt Telefonetikette (herunder brug af mobil, facebook) Syge-raskmelding Introduktion til kaldesystem/nødkald visitering dertil. Introduktion til stedets beboere/brugere Rygepolitik Diverse kaffekasser, gavekasser og madordning Dag 2 d. / 20. Møde kl. 7-15, følges med vejleder: - morgenrapport/opstart på dagen - med vejleder i løbet af dagen gennemgå: - informationskanaler (opslagstavler mv.) - proceduremapper hvor er de/hvad kan der findes i dem? - nøgleudlevering, koder til IT. - introduktion til det elektroniske dokumentationssystem - introduktion til stedets værdigrundlag, målsætning, serviceniveau aftal tid/dato med teamleder/plejecenterleder. - indgå aftale om gennemgang af forholdsregler ved Brand aftal tid/dato med Pedel Dag 3 d. / 20. Møde kl. 7-15, følges med vejleder: - Morgenrapport/opstart på dagen - Gennemgå hygiejniske principper introducere til hygiejnehåndbog - Medicinadministration - AMR/tillidsrepræsentant - Forflytningsansvarlig - Magtanvendelse, voldspolitik - Patient/borgersikkerhed indberetning af utilsigtede hændelser - Døgnrytme i plejegruppen - Deltage i pleje med vejleder 20

21 - At lære hos xxxxxxxxxxxxx - Fastsætte dato til forventningssamtale Dag 4 og 5 d. / og d. / 20. Møde kl. 7-15, følges med vejleder - udvælge beboer/klienter - følge op på de 3 første dage - afholde forventningssamtale - fastsætte dato til midtvejssamtale 21

22 Bilag II. En metode til praksisbeskrivelse: Praksisbeskrivelse. En praksisbeskrivelse har til formål, at du - Arbejder med skriftlighed - Reflekterer over dine handlinger - Kan bruge den i vejledningssamtaler med din vejleder. En praksisbeskrivelse skal være en beskrivelse af en oplevelse, en hændelse eller en situation som du enten føler er gået rigtig godt, eller som gik skidt/ikke som forventet. Du skal beskrive situationen så godt som muligt; Hvad så du? Hvad hørte du? Hvad lugtede du? Hvad mærkede du? (brug dine sanser) Du skal fortælle/beskrive, hvad der skete i situationen, men ikke kommentere om det var godt eller skidt med mindre det var noget du tænkte i situationen. Hvis det er en praksisbeskrivelse, der har en beboer som udgangspunkt, opfordres du til at lave en lille indledning: Hvem er beboeren?, alder, køn, evt. sygdomme, kendt plejebehov osv. Beskriv så situationen og afslut med, hvad du ønsker at blive klogere på/reflektere over. Hvis det er praksisbeskrivelse, der tager udgangspunkt i en arbejdsmiljømæssig oplevelse, kan du beskrive hvilke love, retningslinjer der er på området, inden du beskriver situationen. Afslut igen med, hvad du ønsker at blive klogere på. Det kunne også være en praksisbeskrivelse, der tager udgangspunkt i måden der gives hjælp på. Her kan du med fordel beskrive lidt om servicelov, mål og værdier for det pågældende plejeområde og derefter beskrive, hvori det urimelige/oplevede/gode opstod, og afslut igen med, hvad du ønsker at blive klogere på. Dette blot tænkt som lidt inspiration. Ved spørgsmål, da snak med din vejleder eller Jeres praktikansvarlige. Udarbejdet af uddannelses- og udviklingskoordinator Line Kristensen, maj

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelsesområdet Sundhed og Omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail LMMK@norddjurs.dk

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelsesområdet Sundhed og Omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail LMMK@norddjurs.dk

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelsesområdet Sundhed og Omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail LMMK@norddjurs.dk

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Solgården som praktiksted

Solgården som praktiksted Solgården som praktiksted Områdecentret Solgården, Hundborg Solgårdsvej 14 7700 Thisted Tlf.: 9917-3970 mail: solgaarden@thisted.dk hjemmeside: www.thisted.dk/solgaarden Din vejleder er: Du skal være elev

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2013 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune er der ca. 62.000

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever

FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever FJORDGLIMT, Sennelsvej 65, 7700 Thisted, tlf: 99 173860, fax: 97 986110, e-mail: fjordglimt@thisted.dk 1. Præsentation af plejen på

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET Redigeret d. 1.9.2016 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune var der 60.997 borgere pr.

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge

Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge Praktikstedets profil: Præsentation af botilbuddene: Botilbuddet i Hinge er et af Silkeborg kommunes socialpsykiatriske botilbud efter Servicelovens 108,

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere