Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Praktikstedets profil Præsentation af kommunen Ældreplejens organisering i Syddjurs Målgruppe Praktikstedets hovedopgaver Beskrivelse af de forskellige afdelinger og specialfunktioner i Syddjurs Ældrepleje Praktikstedets værdigrundlag Generelt værdigrundlag Særlige indsatsområder Personale Personalesammensætning og antal Ansvars- og kompetencefordeling mellem vejlederen og andre personer, der er medansvarlige for elevens praktikuddannelse Uddannelsessøgende i ældreplejen Etablering af et udviklende læringsmiljø Overordnede pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløbet Hvordan arbejder praktikstedet med at udvikle læringsmulighederne på praktikstedet? Elevens læring i fokus Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring på Trænings- og Aktivitetsdelen Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring i plejedelen Hvordan udvikler praktikstedet praktikvejledningen?...17 Bilag: 1. Organisationsdiagram Syddjurs Kommune 2. Organisationsdiagrammer 3. Kort over Syddjurs Kommune 4. Oversigt over praktiksteder for social- og Sundhedsassistentelever i Syddjurs Ældrepleje Kilder: 1. Retningslinjer for praktikuddannelsen i social- og sundhedsuddannelse. Det lokale uddannelsesudvalg, Randers Social- og Sundhedsskole. November 2012 / Den gode praktikuddannelse Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen. Den pædagogiske assistentuddannelse. Det lokale uddannelsesvalg. Århus Social- og Sundhedsskole. August Uddannelsesordning for social og sundhedsuddannelsen 2. oktober url?sa=t&rct=j&q=sosuuddannelsesordning%202012&source=web&cd=2&ved=0cdkqfjab&url=http%3a%2f%2fwww.passinfo.dk%2fmedia%2f88ed4c22-196e-4a6d-a8a7-5b958a2940 4b%2FPASS%2FUddannelserne%2520(f%25C3%25A6lles)%2FUddannelsesordnin-ger%2F- Samlet_UO_02_10_2012_final_pdf&ei=r4NuUaL7Aoz40gWJoYG4Bg&usg=AFQjCNHKlkMGg2OKxUW-0d3PS3ehJEJFEA&bvm=bv ,d.d2k 3. Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. Vejledning nr. 2 til Serviceloven Socialministeriet. 4. Dynamikken i praksis, maj oplag Lokalcenter Hjortshøj, s Sundhedsloven.www.Sundhedsloven.dk 6. Syddjurs kommunes service niveau-www.syddjurs.dk 7. 2

3 1. Indledning Velkommen som social- og sundhedsassistent elev i Syddjurs Ældrepleje. Vi håber at denne praktikuddannelsesplan kan give dig et indblik i, hvad det vil sige at være elev i Syddjurs Ældrepleje og hvilke uddannelsesmuligheder der findes. Indholdsmæssigt bygger planen på anbefalinger i; Retningslinier for praktikuddannelsen/ Den gode praktikuddannelse (1). Din praktik hos os vil overordnet være i overensstemmelse med Uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistent elev (2) Har du i øvrigt spørgsmål til din praktik hos os er du velkommen til at ringe eller skrive. Uddannelseskoordinator Susanne Pallesen Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørk Telefon: Vi glæder os til samarbejdet. Hilsen Praktikvejledere og uddannelseskoordinator. 3

4 2. Praktikstedets profil 2.1 Præsentation af kommunen Syddjurs Kommune er sammenlagt af de tidligere kommuner Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde. Kommunen dækker et areal på knapt 700 kvadratkilometer og har et befolkningstal på ca , fordelt på ca husstande hvoraf borgere mellem år udgør 5565 pers. og borgere på 80 år eller derover udgør 2121 pers. ( ) 2.2 Ældreplejens organisering i Syddjurs Syddjurs Ældrepleje er organisatorisk placeret under Ældrechef Ingelise Juhl, der refererer til Direktør for Sundheds- og Socialområdet Jørgen An-dersen. Syddjurs Ældrepleje er fysisk delt i 4 områdecentre med 2 overordnede ledere, som har ledelsesansvaret fordelt således: Rosengår-den/ Lillerup (ROLI), og Ringparken /Søhusparken (RISØ). Foruden teamledere for de enkelte afdelinger i Plejeboligerne og Hjemmeplejen, er der ledere for Vedligeholdende træning- og aktivitet, Rehabiliteringsafdelingen, Ambulant genoptræning, Vedligeholdende træning og aktivitet og for Køkken og Madservice (se Organisationsdiagram på sidste side) Siden februar 2012 har Forenede Care A/S stået for driften af Plejecenter Søhusparken i et servicepartnerskab med Syddjurs Kommune. Forenede Care driver 60 plejecentre i Sverige og foreløbigt 2 i Danmark. I plejeboligerne i både Sverige og Danmark arbejdes der ud fra følgende værdier: Omsorg, Venlighed og Service. 2.3 Målgruppe Syddjurs Ældrepleje arbejder ud fra bestemmelserne i serviceloven, der pålægger kommunerne at sørge for forskellige former for servicetilbud til personer, som pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er tale om servicetilbud til såvel personer i boformer efter serviceloven, som personer i andre boformer(3). 2.4 Praktikstedets hovedopgaver Indenfor pleje kan Syddjurs Kommune bl.a. tilbyde: Personlig pleje Hjælp i forbindelse med ernæring Indenfor praktisk hjælp kan Syddjurs Kommune bl.a. tilbyde: Rengøring Tøjvask Indkøb 4

5 Visitator afgør, hvilken hjælp borgeren har brug for ud fra behovet og Syddjurs Kommunes serviceniveau (kilde). Afgørelsen sker altid med udgangspunkt i en individuel vurdering af den samlede situation. Målet er, at borgeren bliver i stand til at klare så meget som muligt selv. Derfor arbejder visitator ud fra følgende: Hvad kan borgeren gøre selv? Er der en ægtefælle eller anden i dit hjem, der kan hjælpe med at løse nogle af opgaverne? Hvad kan borgeren gøre med støtte fra personalet? I plejeboligernes leve- bo miljø søges institutionsrutiner ophævet og der sættes fokus på hverdagslivet, hvor beboernes selv- og medbestemmelse er central. Det stiller store krav til personalets sociale kompetencer, idet de skal medvirke til, at beboerne lærer hinanden at kende, kunne afdække den enkelte beboers ressourcer og livshistorie, støtte identiteten hos beboeren, der ikke kan fortælle om sig selv, så beboeren bliver et kendt medlem i gruppen og kunne støtte beboeren i at bibeholde gamle vaner og rytmer m.m.(4) 2.5 Beskrivelse af de forskellige afdelinger og Specialfunktioner i Syddjurs Ældrepleje Centrene er opdelt i plejeboliger, ældreboliger og evt. botilbud til demente, der ligger i tilknytning til et center eller i klynger forskellige steder i kommunen. Plejeboligerne har fast inde personale. Hjemmeplejen er tilknyttet de forskellige centre, men for områdecenter Søhusparkens vedkommende har hjemmeplejen hjemsted i en pavillon ved siden af Rådhuset i Ebeltoft. Sygeplejersker, socialog sundhedshjælpere og assistenter kører ud til borgere, som bor i eget hjem. REHAB Syddjurs I Tirstrup er der i 2013 etableret et samlet rehabiliteringscenter indeholdende Korttidsafdeling og Døgngenoptræning herunder dagrehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Afdelingen er for borgere med et akut opstået behov for pleje eller genoptræning, udskrevne fra sygehuset, eller til borgere, hvor pårørende har brug for aflastning. Et særligt Akutteam varetager bl.a. behandling og iværksætter sygepleje. Akutteamet kan rekvireres af teamleder i hjemmeplejen, sygeplejen, praktiserende læge, sygehus eller vagtlæge til at foretage observation, varetage ordineret behandling og vurdering i patientens eget hjem i forbindelse med en akut opstået tilstand eller forværring af en eksisterende sygdomssituation f.eks. dehydrering, forhøjet temperatur, vejrtrækningsproblemer, infektionssygdomme, svimmelhed. I samråd med lægen vurderer Akutteamet, om problemet kan løses i hjemmet, eller om indlæggelse er nødvendig. Leder af Rehab er Hanne Lykke Kaagaard. 5

6 Demensområdet I forhold til demente mennesker i Syddjurs gøres der en særlig indsats, idet der er ansat et demensteam, der arbejder som konsulenter i forhold til ældre, som bor i eget hjem og deres familier samt personale. Der er på hverdage i dagtiden bl.a. mulighed for at komme i Værestedet, en lille boenhed, beliggende i Rønde, hvortil der er tilknyttet social- og sundhedshjælpere og en sygeplejerske med videreuddannelse indenfor demens. På områdecenter Ringparken og områdecenter Rosengården er der afdelinger for mennesker med demenssygdomme, ligesom der er tilbud til demente borger fra eget hjem, på Rosengården, Bakkegården, Ringparken og Lyngparken. Tilbuddet består af 2 halve dage, hvor borgerne kommer ind på centrene. Tilbuddet består af en kombination af træning af hverdags færdigheder og/ eller fysisk træning. Holdlederne har et tæt samarbejde med familie og ægtefælle til de demente og afholder pårø-rende dage og fælles aktiviteter flere gange om året. Inden for demensområdet arbejdes der ud fra en politisk godkendt demenspolitik, som bl.a. omhandler personalets uddannelse. Der arbejdes løbende med opkvalificering af medarbejderne på temadage og kurser. Der er tilknyttet demenskonsulenter til de enkelte plejegrupper, som kan give råd, vejledning og fagligsparring til personalet og pårørende. Lige for tiden arbejdes der med 3 projekter, det ene omhandler Paro-sælens betydning i forhold til forebyggelse af magtanvendelse, det andet er anlæggelse af en have i forbindelse med Dagopholdet til mennesker med demens, og det tredie er et projekt i samarbejde med en Naturvejleder, som skal give fælles oplevelser og læring for borgere med demens og deres samboende i Nationalpark Mols Bjerge. Læringsdelen er i forhold til naturen, som Naturvejlederen formidler, og en walk and talk del omkring dagligdagens problemer, som varetages af 2 demenskonsulenter. Desuden er der oprettet en telefonisk demenslinje, hvor man kan få vejledning og informationer. Social Psykiatri I kommunen er der dagtilbud til borgere med psykiske lidelser. Personalet kan besøge borgerne i eget hjem, eller den enkelte borger kan deltage i forskellige dagtilbud i kommunen. Organisatorisk hører den Kommunale Socialpsykiatri ikke under Syddjurs Ældrepleje, men der er et tæt samarbejde, ligesom der samarbejdes med den regionale Distriktspsykiatri. 6

7 Hørevejleder I Syddjurs Kommune er der ansat en hørevejleder, som tager sig af opgaver i forhold til borgere, som er bruger af høreapparat. Trænings- og aktivitetsområdet i Syddjurs kommune er organiseret i 3 driftsenheder: Vedligeholdende REHAB Syddjurs Ambulant Genoptræning Syddjurs Visitation til VTA, REHAB Syddjurs samt til AGS sker centralt fra. Der er således én indgang til kommunen på sområdet og den koordinerende funktion vedr. fordeling af indkomne henvisninger varetages af Lene Søsted. Vedligeholdende / VTA Varetagelse af vedligeholdende trænings- og aktivitetsopgaver varetages på 4 centre i kommunen. Organisatorisk er der et team NORD, som omfatter Ryomgård, Hornslet og Tirstrup områderne og et team SYD som omfatter Ebeltoft, Rønde og Mols områderne. Hvert team er tværfagligt sammensat og består foruden af aktivitetsmedarbejdere også af 4 terapeuter. Foruden opgaveløsning på centrene er leder Jette Skriver også ansvarlig for projek-terne Rehabiliterende træning i plejeboligerne samt Syddjurs træner for en bedre fremtid aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp. Ambulant Genoptræning Syddjurs / AGS Den ambulante genoptræningsindsats i Syddjurs Kommune er samlet et sted i kommunen - i Tirstrup. Kerneydelsen på Ambulant Genoptræning Syddjurs er tilbud om effektiv, professionel og konkurrencedygtig genoptræning baseret på evidensbaseret viden og praksis. Der er ansat såvel fysio- som ergoterapeuter på AGS. Personale fra AGS forestår også trænings- og dele af undervisningstilbud til borgere med henholdsvis hjerte/kar problematikker, KOL og diabetes 2. Leder er Karen Jensen. Køkken- og Madservice Fælles storkøkkenet for Nord- og Syddjurs i Auning tilbereder køle-/vakuummad. Der er ansat ernæringsassistent på 1 plejecenter, og hun laver dagskost til beboerne. På resten (undtagen Ringparken) af plejecentrene leverer køkkenet på Rønde Plejecenter alt til alle døgnets måltider undtagen middagsmaden. Her varetager plejepersonalet den leverede mad. Herudover laves der mad som sælges i kommunens ældrecaféer, samt forplejning til møder og kurser i ældreplejens regi. Leder er Birgit Kannegaard. Andet Bevilling af hjælpemidler til borgerne; det være sig seng, toiletstol, bleer, katetre, trykaflastende puder osv sker efter gældende lovgivning af den sagsbehandlende terapeut. I kommunen er der desuden ansat sygeplejersker/assistenter med specialfunktion indenfor forskellige områder: inkontinens, demens m.m. 7

8 3.1 Generelt værdigrundlag Syddjurs Kommune har formuleret sit værdigrundlag med udgangspunkt i fire nøgleværdier. Værdigrundlaget er resultatet af en proces hvor medarbejderrepræsentanter, direktion og mellemledere har været involveret.(7). Værdigrundlager er endnu ikke bearbejdet i forhold til Ældreplejen. Åbenhed Det sikrer vi gennem: En aktiv dialog indadtil og udadtil Synlighed og klarhed i vores handlinger Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed Udvikling Det opnår vi gennem: Evnen til at se nye muligheder Nytænkning og innovation Omstillingsparathed Risikovillighed og mod Respekt Det skaber vi gennem: Tolerance over for andre Anerkendelse af det enkelte menneske Ansvarlighed og loyalitet Tillid og troværdighed Trivsel på arbejdspladsen Ordentlighed over for andre Kvalitet Det får vi gennem: Helhedsorientering Gøre det bedste i situationen Faglighed, saglighed og professionalisme Læring, refleksion og vidensdeling 8

9 3.2 Særlige indsatsområder Rehabilitering Blandt mange projekter som Syddjurs Kommune arbejder med kan nævnes Hverdagsrehabilitering i plejeboliger, Projektet startede d. 1. dec. 2010, hvor beboernes træningspotentiale bliver vurderet og der efterfølgende udarbejdes træningsplaner. Træningsplanerne tager som udgangspunkt start i dagligdags aktiviteter og det er personalet som støtter beboerne i at få trænet og dermed få sat aktiviteter i gang i plejeboligerne. Den 1. januar 2011 søsatte Syddjurs Kommune rehabiliteringsprojektet Hjemmetræning under Syddjurs træner for en bedre fremtid. Projektet har fokus på at gøre borgere, der modtager hjemmehjælp, selvhjulpne gennem træning, støtte og vejledning i eget hjem. Træningen foretages af borgerens faste personale efter instruktion fra de to terapeuter, som er ansat i projektet. Træningen har især fokus på dagligdagens aktiviteter som personlig pleje og huslige gøremål. Kostpolitik Med fokus på at opfange ældre, der er eller er på vej i risikogruppen de småtspisende, er man i de forskellige teams indenfor Pleje og Omsorg i gang med at danne et netværk af ressourcepersoner inden for ernæring, som via en bevidst ernæringsindsats skal øge de småtspisendes livskvalitet. Det skønnes at sufficient ernæring er central for borgerens funktionsevne. Der tilbydes information til grupper af pensionister i form af indlæg om Lidt for rund, for tynd eller tilpas - hvad skal jeg spise? ved cafemøder, studiekredse eller lignende arrangementer. Tovholder er leder af køkken og madservice Birgit Kannegaard. 9

10 4. Personale 4.1 Personalesammensætning og antal Overordnet skal siges, at der foreligger funktionsbeskrivelser for alle grupper af medarbejdere og for medarbejdere med specialfunktioner, der ansat ved Syddjurs Ældrepleje. Personalesammensætningen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere, kontorassistenter, serviceassistenter, enkelte plejehjemsassistenter og ufaglærte vikarer. Antallet af fuldtidsstillinger indenfor ældreplejen er aktuelt 668 (maj 2013). 4.2 Ansvars- og kompetencefordeling mellem vejlederen og andre personer, der er medansvarlige for elevens praktikuddannelse Hver elev får tilknyttet en praktikvejleder i hver praktikperiode. Denne: Har de faglige, pædagogiske og personlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne understøtte eleven i udviklingen af faglige og personlige kompetencer. Det omfatter et godt kendskab til uddannelsens indhold og metoder, elevens kommende arbejdsområde og vejledningsfaglige kompetencer. Skal formidle generel og specifik viden om sin egen funktion og sit eget arbejdsområde, elevens funktion og arbejdsområde - og holdninger, værdier og etik på praktikstedet. Skal kunne beskrive og begrunde praktikstedets pleje- og omsorgs-mæssige/behandlingsmæssige/pædagogiske praksis. Med fokus på vejledning der understøtter elevens læring er praktikvejlederen ansvarlig for at indfri de krav til praktikvejlederen, som ridses op i folderen Retningslinier for praktikuddannelsen i Social- og sundhedsuddannelsen/ Den gode praktikuddannelse(1). Det vil sige: Vejleder eleven med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, den enkelte elevs personlige og faglige læringsmål og læringsstil og i forhold til opgaverne på praktikstedet. Understøtter og udfordrer elevens faglige og personlige læring ved at hjælpe eleven med at forholde de praktiske erfaringer til teoretisk viden således, at praktikuddannelsen og skoleuddannelsen gensidigt understøtter hinanden. Har ansvar for, at der ligger en plan for vejledning i elevens praktikforløb, og for at der føres kontinuerlige samtaler med eleven. Understøtter eleven i at arbejde med den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen på en måde, så eleven får et overblik over hele sit uddannelsesforløb. Er sammen med eleven ansvarlig for at følge op på den personlige uddannelsesplan, herunder at tage initiativ til en eventuel revision. Det skal være tydeligt for eleven, hvornår der er tale om vejledning, og hvornår der er tale om evaluering/bedømmelse. 10

11 Sikrer, at eleven i slutningen af hver praktikperiode formulerer sine læringsmål for den kommende skoleperiode. Det sker for at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb. Understøtter eleven i at finde frem til metoder og redskaber, der støtter elevens individuelle læring. Det vil sige, at eleven får indflydelse på, hvilke metoder og redskaber der vælges. Understøtter i vejledningssamtalerne eleven i at evaluere egen praksis, og på baggrund at dette løbende at formulere fremadrettede læringsmål. Har ansvaret for en kontinuerlig evaluering/bedømmelse af elevens indsats på praktikstedet med udgangspunkt i målene for praktikforløbet. Bedømmelsen sker i tilknytning til vejlednings-samtalerne, og fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Har i slutningen af praktikken ansvaret for, at han/ hun sammen med eleven udfylder en praktikerklæring I hverdagen deltager de øvrige medarbejdere på praktikstedet i elevens uddannelse som medvejledere. Også i forbindelse med introduktionen på stedet vil de øvrige medarbejdere inddrages. Ligesom det daglige tværfaglige samarbejde vil involvere andre, som på den måde får indflydelse på praktikforløbet. Der er i Syddjurs Ældrepleje ansat en uddannelseskoordinator, som er den overordnede ansvarlige i forhold til at sikre at der er et konstruktivt læringsmiljø på praktikstederne. 4.3 Uddannelsessøgende i ældreplejen Syddjurs Ældrepleje deltager foruden i Sundhedsassistentuddannelsen i uddannelsen af social- og sundhedshjælperelever fra skolerne i Randers, Århus og Grenå. Ligeledes vil du kunne møde studerende fra sygepleje,- psykomotorik,- ergoterapeut,- fysioterapeut og sundheds- og ernæringsuddannelserne i ældreplejen. 11

12 5. Etablering af et udviklende læringsmiljø 5.1 Overordnede pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløbet Overordnet søger Syddjurs Ældrepleje at opfylde de krav, som stilles til praktikstederne, som det fremgår af Retningslinier for praktikuddannelsen i Social- og Sundhedsuddannelsen/ den gode praktikuddannelse(1). Der søges, via et løbende samarbejde med skolen at skabe kontinuitet og sammenhæng i elevens uddannelse bl.a. ved hjælp af nærværende praktikuddannelsesplan og en løbende evaluering af praktikstedet, som uddannelseskoordinatoren er ansvarlig for, at der sker. I Syddjurs Ældrepleje arbejdes for at bevare og videreudvikle et godt læringsmiljø for elever i praktik. Det søges at tilbyde varierede læringsmuligheder, hvor forskellige metoder og aktiviteter kan anvendes for at opnå elevens faglige mål såvel som personlige kompetencer. Praktikuddannelsen tilrettelægges i et samspil mellem elevens individuelle læringsmål, praktikuddannelsens mål, målene for udvikling af elevens personlige kompetencer afpasset efter elevens tidligere erfaringer, forud-sætninger og motivation, således at det giver mening for eleven. Den personlige uddannelsesplan er således en fremadskridende proces, der hyppigt revideres i forhold til samspillet mellem elevens individuelle mål, målene i studieordningen og udfra de muligheder, der aktuelt er i praksis. Elevens læring er i fokus, hvilket betyder, at eleven først og fremmest er under uddannelse og bl.a. lærer ved at udføre arbejdsopgaver, deltagelse i det faglige og kollegiale fællesskab, ved refleksion, videnssøgning og fordybelse i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver mv. Eleven indgår i et praksisfællesskab, fagligt og kollegialt, hvor trygge rammer giver eleven mulighed for at kunne øve og udvikle faglige og personlige kompetencer. I samarbejde med praktikvejlederen udvælges praksissituationer, hvor eleven har mulighed for at lære ved at være opsøgende, undersøgende, reflekterende og analyserende og evaluerende i forhold til egen indsats, opnåede kompetencer, læring og læringsstil. I løbet af praktikken øges selvstændigheden i forhold til de opgaver, eleven skal løse, og i slutningen af praktikken skal eleven fungere på avanceret niveau. Den daglige vejledning varetages af social- og sundhedsassistenter med efterfølgende praktikvejlederuddannelse. Vejlederne har flere års erfaring fra praksis og de arbejder aktivt på at opkvalificere deres vejle-derkompetencer bl.a. ved deltagelse i temadage og andre arrangementer på sosuskolerne. Som en del af elevernes introduktion til praktikken er der tilrettelagt en Informationsdag hvor der bl.a. orienteres om sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen, demenspolitik og herunder vejledning i magtanvendelse og andre indgreb selvbestemmelsesretten over voksne samt tilbud til demente i Syddjurs kommune. Herudover undervises der i de mest anvendte medicinske præparater og der informeres om de frivilliges rolle i ældreplejen ved Frivillighedskoordinator. Yderligere undervises i høre - og forflytningsvejledning i områderne. 12

13 6. Elevens læring i fokus 6.1 Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring på Trænings- og Aktivitetsdelen En del af Social- og sundhedsassistentelevens uddannelsesforløb vil foregå i en trænings- og aktivitetsdel på i alt 4 uger og en praktik på et plejecenter de resterende uger. Eleven kan under uddannelsesforløbet i trænings- og aktivitetsdelen i samarbejde med vejleder vælge nedenstående snusepraktikker som en del af forløbet: Rehabiliteringsafdeling Ambulant Genoptræningsafdeling Hverdagsrehabilitering/hjemmetrænere Varmvandsbassin Hjemmeplejen Syddjurs træner På trænings- og aktivitetscentrene skabes refleksive rum, hvor teori og praksis kobles sammen - og elevens faglige og personlige kompetencer og dømmekraft styrkes. Der bliver stillet opgaver af skriftlig karakter, bl.a. i form af aktivitetsanalyse. Der vil især være fokus på aktiviteter i alle sammenhænge og aktiviteternes betydning for mennesker. Der vil desuden være fokus på det hele menneske og på det at arbejde sundhedsfremmende og pædagogisk. Uddannelsestilbuddet foregår i en glad og positiv atmosfære, hvor alle har ansvar for og interesse i elevens læring. Trænings- og aktivitetscentrene repræsenterer stor kreativitet i opgaveløsningen og megen rummelighed. De specifikke læringsmuligheder på trænings- og aktivitetsområdet kan være: dataindsamling At se på det hele menneske i forhold til det aktive liv daglige gøremål arbejdsprægede daglige færdigheder kulturelle og sociale aktiviteter Fortrolighed med og benyttelse af såvel specifikke som generelle aktivitetsanalyse På det individuelle plan På gruppeplan Formidling/undervisning At se aktiviteten i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv 13

14 At kunne håndtere, rumme og planlægge i forhold til mangfoldigheden på trænings- og aktivitetscentret en bred sammensat målgruppe med stor forskellighed i funktionsniveau stor differentiering i aktivitetstilbuddene på baggrund ad de forskelligartede behov, som brugerne repræsenterer. 6.2 Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring i plejedelen Læringsmuligheder ved sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i hverdagslivet I Syddjurs Ældrepleje betragter vi sundhedsfremme og forebyggelse som to forskellige størrelser. Vi definerer forebyggelse som handlinger, vi fortager os for at undgå noget, vi mener er farligt for os/gør os syge/svage, eksempelvis forebyggelse af væske/ ernæringsmangel, fald, decubitus, diabetiske sår, urinvejsinfektion, osteoporose, overvægt, social isolation osv. Sundhedsfremme er handlinger, som gør os godt, eksempelvis social deltagelse, velfungerende netværk, kulturelle aktiviteter, mulighed for at dyrke sine interesser, rejse, læse, se tv, aviser, hjælpemidler som sikrer livskvaliteten og følelsen af mestring osv. Indsatsen skal tilrettelægges og afpasses i forhold til beboerens helbred, bolig, livskvalitet, mestring, netværk, interesser, aktiviteter, tab/afsavn og økonomi m.h.p. at opnå optimal trivsel i hverdagen. Elevens refleksion foregår igennem dokumentationen, i dialogen med vejleder og øvrige kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere internt eller eksternt, pårørende m.v. I det følgende afsnit gives eksempler på faglige, medmenneskelige, sociale, pædagogiske, kommunikative, og samarbejdsmæssige læringsmuligheder i Syddjurs ældrepleje, og der nævnes ex. på omsorgsopgaver af forebyggende og sundhedsfremmende karakter. Faglige læringsmuligheder: Demenssygdomme Pleje af terminale beboere Psykiske lidelser Sårpleje Diabetes Ernæring Kateterpleje Stomipleje Medicinadministration Grundlæggende og speciel sygepleje IT kendskab/dokumentation, oprettelse af handleplaner m.m. 14

15 Medmenneskelige og sociale læringsmuligheder: at være på besøg/gæst i beboerens eget hjem møde mennesker med forskellig social/kulturel baggrund pleje og omsorg til mennesker med: aldersbetinget funktionsnedsættelse, demens, ensomhed, mennesker med alvorlig sygdom, nyopdaget sygdom, mennesker i krise, mennesker med svigtende egenomsorgsevne, misbrug, psykiatrisk lidelse og mennesker med stress. faglige dialog vedr. omsorgspligt/omsorgssvigt faglig dialog om de etiske problemstillinger, der opstår i plejen arbejde med egen rolle/egne grænser (støttet af vejleder) øve sig i egenomsorg og omsorg for kollegaer, ved at være opmærksom på egne og andres tegn på overbelastning, og bede om hjælp og tilbyde hjælp, når der er tegn på behov mulighed for sammen med vejleder at være til stede, vise nærvær i svære situationer Pædagogiske og kommunikative læringsmuligheder deltage aktivt i møder, fremkomme med egne iagttagelser, vurdering, mening og holdning synliggøre/fremlægge refleksioner, skriftligt/mundtligt til vejleder øve sig i at gå i dialog med beboeren, pårørende og kollegaer tværfagligt samtale med beboeren i hverdagen og i krisesituationer samarbejde med pårørende i hverdagen og i krisesituationer have vejleder med som flue på væggen ved besøgene hos beboeren mhp. feedback mindst 1-2 gange efter at eleven arbejder selvstændigt hos beboeren. opstarte nye forløb hos beboeren forberede og gennemføre seminar undervise øvrige elever eller kollegaer Samarbejdsmæssige læringsmuligheder anvende omsorgssystemet som dokumentationsredskab i forhold til pleje- og omsorgsopgaver søge oplysninger og ny viden via internet, m.v. sammen med vejleder være med til at vurdere behov for ændringer af opgaver hos beboeren og formidle til gruppemøder/gruppeleder planlægge egen arbejdsdag med prioritering af opgaverne administrative og praktiske opgaver i forbindelse med indlæggelser/ udskrivelser fra hospital deltage aktivt i faglige - såvel som tværfaglige gruppe - teammøder i eget praktikområde deltage i undervisning på plejehjemmet tage initiativ til samarbejde med øvrige afdelinger i Ældreplejen, administration, aktivitet, service/køkken. varetage gruppelederfunktionen i samarbejde med vejleder observere hvem, hvordan og hvornår der tages kontakt til eksterne samarbejdspartnere, praktiserende læger, hospitaler, hørekonsulent, geriatrisk team, gerontopsykiatrisk team, distriktspsykiatrien, palliativ team m.v. 15

16 Det forventes, at eleven forbereder sig skriftligt til alle samtaler (inkl. vejledningssamtaler) Indenfor de første 2 uger af praktikken afholdes en forventnings- og målsamtale, hvor praktikforløbet planlægges og den individuelle uddannelsesplan udarbejdes Den daglige vejledning varetages, som hovedregel, af en af de tilknyttede vejleder Afhængig af behov vejledes før, under og efter opgaverne. Praktikforløbet planlægges med ugentlige vejledningssamtaler med vejleder og elev, af cirka en times varighed. Afhængig af individuelle behov kan yderligere vejledningssamtaler planlægges Elevens bedømmes/evalueres, løbende mundtligt og ved praktikforløbets afslutning gives en skriftlig standpunktsbedømmelse. Hverdagen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleven har ca. en times studietid, hver eftermiddag til fordybelse og refleksion. Eleven får mulighed for at indfri målene med en stigende grad af selvstændighed. I praktikken er der mulighed for, med studiemæssige begrundelser, at tilrettelægge forskellige besøg for eksempel hos ældresagen, bedemand, tandplejen, Røde Kors eller andet. 16

17 7. Hvordan udvikler praktikstedet praktikvejledningen? Vi søger at bevare og udvikle Syddjurs Ældrepleje som et godt praktiksted for social- og sundhedsassistentelever, og der arbejdes for at bevare og udvikle et konstruktivt og godt samarbejde i personalegruppen i forhold til uddannelsesopgaverne. Dette gøres ved: Løbende at tage evalueringer fra elever og vejledere til efterretning - samt handle derpå. Indgå aktivt i samarbejdet med skolen. Løbende kvalificere vejledere fagligt og personligt via kurser og supervision. Løbende implementere relevante nye metoder og viden i forhold til praktikvejledning Søger at være kreativ og åben i løsningen af uddannelsesopgaverne Give eleverne gode rammer til udvikling og læring Give praktikvejlederne en times forberedelse dels til den ugentlige vejledningstime, dels til midtvejs- og slutstandpunktsbedømmelse Give praktikvejlederne tid til at følges med eleverne udover de første 14 dage efter behov og efterspørgsel Udarbejde uddannelsesmæssige tiltag for praktikvejlederne Med disse ord håber vi at have givet et indblik i, hvorledes vi i Pleje og omsorg har organiseret elevuddannelsen og at dette kan bidrage til et positivt praktikforløb hos os. Vi modtager i øvrigt gerne spørgsmål, kommentarer, ideer og forslag til denne praktikuddannelsesplan. Med venlig hilsen Uddannelseskoordinator Susanne Pallesen Skolevej 19, 8544 Mørke Tlf

18 Bilag 1 - Organisationsdiagram for Syddjurs Kommune 18

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere