Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Praktikstedets profil Præsentation af kommunen Ældreplejens organisering i Syddjurs Målgruppe Praktikstedets hovedopgaver Beskrivelse af de forskellige afdelinger og specialfunktioner i Syddjurs Ældrepleje Praktikstedets værdigrundlag Generelt værdigrundlag Særlige indsatsområder Personale Personalesammensætning og antal Ansvars- og kompetencefordeling mellem vejlederen og andre personer, der er medansvarlige for elevens praktikuddannelse Uddannelsessøgende i ældreplejen Etablering af et udviklende læringsmiljø Overordnede pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløbet Hvordan arbejder praktikstedet med at udvikle læringsmulighederne på praktikstedet? Elevens læring i fokus Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring på Trænings- og Aktivitetsdelen Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring i plejedelen Hvordan udvikler praktikstedet praktikvejledningen?...17 Bilag: 1. Organisationsdiagram Syddjurs Kommune 2. Organisationsdiagrammer 3. Kort over Syddjurs Kommune 4. Oversigt over praktiksteder for social- og Sundhedsassistentelever i Syddjurs Ældrepleje Kilder: 1. Retningslinjer for praktikuddannelsen i social- og sundhedsuddannelse. Det lokale uddannelsesudvalg, Randers Social- og Sundhedsskole. November 2012 / Den gode praktikuddannelse Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen. Den pædagogiske assistentuddannelse. Det lokale uddannelsesvalg. Århus Social- og Sundhedsskole. August Uddannelsesordning for social og sundhedsuddannelsen 2. oktober url?sa=t&rct=j&q=sosuuddannelsesordning%202012&source=web&cd=2&ved=0cdkqfjab&url=http%3a%2f%2fwww.passinfo.dk%2fmedia%2f88ed4c22-196e-4a6d-a8a7-5b958a2940 4b%2FPASS%2FUddannelserne%2520(f%25C3%25A6lles)%2FUddannelsesordnin-ger%2F- Samlet_UO_02_10_2012_final_pdf&ei=r4NuUaL7Aoz40gWJoYG4Bg&usg=AFQjCNHKlkMGg2OKxUW-0d3PS3ehJEJFEA&bvm=bv ,d.d2k 3. Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. Vejledning nr. 2 til Serviceloven Socialministeriet. 4. Dynamikken i praksis, maj oplag Lokalcenter Hjortshøj, s Sundhedsloven.www.Sundhedsloven.dk 6. Syddjurs kommunes service niveau-www.syddjurs.dk 7. 2

3 1. Indledning Velkommen som social- og sundhedsassistent elev i Syddjurs Ældrepleje. Vi håber at denne praktikuddannelsesplan kan give dig et indblik i, hvad det vil sige at være elev i Syddjurs Ældrepleje og hvilke uddannelsesmuligheder der findes. Indholdsmæssigt bygger planen på anbefalinger i; Retningslinier for praktikuddannelsen/ Den gode praktikuddannelse (1). Din praktik hos os vil overordnet være i overensstemmelse med Uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistent elev (2) Har du i øvrigt spørgsmål til din praktik hos os er du velkommen til at ringe eller skrive. Uddannelseskoordinator Susanne Pallesen Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørk Telefon: Vi glæder os til samarbejdet. Hilsen Praktikvejledere og uddannelseskoordinator. 3

4 2. Praktikstedets profil 2.1 Præsentation af kommunen Syddjurs Kommune er sammenlagt af de tidligere kommuner Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde. Kommunen dækker et areal på knapt 700 kvadratkilometer og har et befolkningstal på ca , fordelt på ca husstande hvoraf borgere mellem år udgør 5565 pers. og borgere på 80 år eller derover udgør 2121 pers. ( ) 2.2 Ældreplejens organisering i Syddjurs Syddjurs Ældrepleje er organisatorisk placeret under Ældrechef Ingelise Juhl, der refererer til Direktør for Sundheds- og Socialområdet Jørgen An-dersen. Syddjurs Ældrepleje er fysisk delt i 4 områdecentre med 2 overordnede ledere, som har ledelsesansvaret fordelt således: Rosengår-den/ Lillerup (ROLI), og Ringparken /Søhusparken (RISØ). Foruden teamledere for de enkelte afdelinger i Plejeboligerne og Hjemmeplejen, er der ledere for Vedligeholdende træning- og aktivitet, Rehabiliteringsafdelingen, Ambulant genoptræning, Vedligeholdende træning og aktivitet og for Køkken og Madservice (se Organisationsdiagram på sidste side) Siden februar 2012 har Forenede Care A/S stået for driften af Plejecenter Søhusparken i et servicepartnerskab med Syddjurs Kommune. Forenede Care driver 60 plejecentre i Sverige og foreløbigt 2 i Danmark. I plejeboligerne i både Sverige og Danmark arbejdes der ud fra følgende værdier: Omsorg, Venlighed og Service. 2.3 Målgruppe Syddjurs Ældrepleje arbejder ud fra bestemmelserne i serviceloven, der pålægger kommunerne at sørge for forskellige former for servicetilbud til personer, som pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er tale om servicetilbud til såvel personer i boformer efter serviceloven, som personer i andre boformer(3). 2.4 Praktikstedets hovedopgaver Indenfor pleje kan Syddjurs Kommune bl.a. tilbyde: Personlig pleje Hjælp i forbindelse med ernæring Indenfor praktisk hjælp kan Syddjurs Kommune bl.a. tilbyde: Rengøring Tøjvask Indkøb 4

5 Visitator afgør, hvilken hjælp borgeren har brug for ud fra behovet og Syddjurs Kommunes serviceniveau (kilde). Afgørelsen sker altid med udgangspunkt i en individuel vurdering af den samlede situation. Målet er, at borgeren bliver i stand til at klare så meget som muligt selv. Derfor arbejder visitator ud fra følgende: Hvad kan borgeren gøre selv? Er der en ægtefælle eller anden i dit hjem, der kan hjælpe med at løse nogle af opgaverne? Hvad kan borgeren gøre med støtte fra personalet? I plejeboligernes leve- bo miljø søges institutionsrutiner ophævet og der sættes fokus på hverdagslivet, hvor beboernes selv- og medbestemmelse er central. Det stiller store krav til personalets sociale kompetencer, idet de skal medvirke til, at beboerne lærer hinanden at kende, kunne afdække den enkelte beboers ressourcer og livshistorie, støtte identiteten hos beboeren, der ikke kan fortælle om sig selv, så beboeren bliver et kendt medlem i gruppen og kunne støtte beboeren i at bibeholde gamle vaner og rytmer m.m.(4) 2.5 Beskrivelse af de forskellige afdelinger og Specialfunktioner i Syddjurs Ældrepleje Centrene er opdelt i plejeboliger, ældreboliger og evt. botilbud til demente, der ligger i tilknytning til et center eller i klynger forskellige steder i kommunen. Plejeboligerne har fast inde personale. Hjemmeplejen er tilknyttet de forskellige centre, men for områdecenter Søhusparkens vedkommende har hjemmeplejen hjemsted i en pavillon ved siden af Rådhuset i Ebeltoft. Sygeplejersker, socialog sundhedshjælpere og assistenter kører ud til borgere, som bor i eget hjem. REHAB Syddjurs I Tirstrup er der i 2013 etableret et samlet rehabiliteringscenter indeholdende Korttidsafdeling og Døgngenoptræning herunder dagrehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Afdelingen er for borgere med et akut opstået behov for pleje eller genoptræning, udskrevne fra sygehuset, eller til borgere, hvor pårørende har brug for aflastning. Et særligt Akutteam varetager bl.a. behandling og iværksætter sygepleje. Akutteamet kan rekvireres af teamleder i hjemmeplejen, sygeplejen, praktiserende læge, sygehus eller vagtlæge til at foretage observation, varetage ordineret behandling og vurdering i patientens eget hjem i forbindelse med en akut opstået tilstand eller forværring af en eksisterende sygdomssituation f.eks. dehydrering, forhøjet temperatur, vejrtrækningsproblemer, infektionssygdomme, svimmelhed. I samråd med lægen vurderer Akutteamet, om problemet kan løses i hjemmet, eller om indlæggelse er nødvendig. Leder af Rehab er Hanne Lykke Kaagaard. 5

6 Demensområdet I forhold til demente mennesker i Syddjurs gøres der en særlig indsats, idet der er ansat et demensteam, der arbejder som konsulenter i forhold til ældre, som bor i eget hjem og deres familier samt personale. Der er på hverdage i dagtiden bl.a. mulighed for at komme i Værestedet, en lille boenhed, beliggende i Rønde, hvortil der er tilknyttet social- og sundhedshjælpere og en sygeplejerske med videreuddannelse indenfor demens. På områdecenter Ringparken og områdecenter Rosengården er der afdelinger for mennesker med demenssygdomme, ligesom der er tilbud til demente borger fra eget hjem, på Rosengården, Bakkegården, Ringparken og Lyngparken. Tilbuddet består af 2 halve dage, hvor borgerne kommer ind på centrene. Tilbuddet består af en kombination af træning af hverdags færdigheder og/ eller fysisk træning. Holdlederne har et tæt samarbejde med familie og ægtefælle til de demente og afholder pårø-rende dage og fælles aktiviteter flere gange om året. Inden for demensområdet arbejdes der ud fra en politisk godkendt demenspolitik, som bl.a. omhandler personalets uddannelse. Der arbejdes løbende med opkvalificering af medarbejderne på temadage og kurser. Der er tilknyttet demenskonsulenter til de enkelte plejegrupper, som kan give råd, vejledning og fagligsparring til personalet og pårørende. Lige for tiden arbejdes der med 3 projekter, det ene omhandler Paro-sælens betydning i forhold til forebyggelse af magtanvendelse, det andet er anlæggelse af en have i forbindelse med Dagopholdet til mennesker med demens, og det tredie er et projekt i samarbejde med en Naturvejleder, som skal give fælles oplevelser og læring for borgere med demens og deres samboende i Nationalpark Mols Bjerge. Læringsdelen er i forhold til naturen, som Naturvejlederen formidler, og en walk and talk del omkring dagligdagens problemer, som varetages af 2 demenskonsulenter. Desuden er der oprettet en telefonisk demenslinje, hvor man kan få vejledning og informationer. Social Psykiatri I kommunen er der dagtilbud til borgere med psykiske lidelser. Personalet kan besøge borgerne i eget hjem, eller den enkelte borger kan deltage i forskellige dagtilbud i kommunen. Organisatorisk hører den Kommunale Socialpsykiatri ikke under Syddjurs Ældrepleje, men der er et tæt samarbejde, ligesom der samarbejdes med den regionale Distriktspsykiatri. 6

7 Hørevejleder I Syddjurs Kommune er der ansat en hørevejleder, som tager sig af opgaver i forhold til borgere, som er bruger af høreapparat. Trænings- og aktivitetsområdet i Syddjurs kommune er organiseret i 3 driftsenheder: Vedligeholdende REHAB Syddjurs Ambulant Genoptræning Syddjurs Visitation til VTA, REHAB Syddjurs samt til AGS sker centralt fra. Der er således én indgang til kommunen på sområdet og den koordinerende funktion vedr. fordeling af indkomne henvisninger varetages af Lene Søsted. Vedligeholdende / VTA Varetagelse af vedligeholdende trænings- og aktivitetsopgaver varetages på 4 centre i kommunen. Organisatorisk er der et team NORD, som omfatter Ryomgård, Hornslet og Tirstrup områderne og et team SYD som omfatter Ebeltoft, Rønde og Mols områderne. Hvert team er tværfagligt sammensat og består foruden af aktivitetsmedarbejdere også af 4 terapeuter. Foruden opgaveløsning på centrene er leder Jette Skriver også ansvarlig for projek-terne Rehabiliterende træning i plejeboligerne samt Syddjurs træner for en bedre fremtid aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp. Ambulant Genoptræning Syddjurs / AGS Den ambulante genoptræningsindsats i Syddjurs Kommune er samlet et sted i kommunen - i Tirstrup. Kerneydelsen på Ambulant Genoptræning Syddjurs er tilbud om effektiv, professionel og konkurrencedygtig genoptræning baseret på evidensbaseret viden og praksis. Der er ansat såvel fysio- som ergoterapeuter på AGS. Personale fra AGS forestår også trænings- og dele af undervisningstilbud til borgere med henholdsvis hjerte/kar problematikker, KOL og diabetes 2. Leder er Karen Jensen. Køkken- og Madservice Fælles storkøkkenet for Nord- og Syddjurs i Auning tilbereder køle-/vakuummad. Der er ansat ernæringsassistent på 1 plejecenter, og hun laver dagskost til beboerne. På resten (undtagen Ringparken) af plejecentrene leverer køkkenet på Rønde Plejecenter alt til alle døgnets måltider undtagen middagsmaden. Her varetager plejepersonalet den leverede mad. Herudover laves der mad som sælges i kommunens ældrecaféer, samt forplejning til møder og kurser i ældreplejens regi. Leder er Birgit Kannegaard. Andet Bevilling af hjælpemidler til borgerne; det være sig seng, toiletstol, bleer, katetre, trykaflastende puder osv sker efter gældende lovgivning af den sagsbehandlende terapeut. I kommunen er der desuden ansat sygeplejersker/assistenter med specialfunktion indenfor forskellige områder: inkontinens, demens m.m. 7

8 3.1 Generelt værdigrundlag Syddjurs Kommune har formuleret sit værdigrundlag med udgangspunkt i fire nøgleværdier. Værdigrundlaget er resultatet af en proces hvor medarbejderrepræsentanter, direktion og mellemledere har været involveret.(7). Værdigrundlager er endnu ikke bearbejdet i forhold til Ældreplejen. Åbenhed Det sikrer vi gennem: En aktiv dialog indadtil og udadtil Synlighed og klarhed i vores handlinger Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed Udvikling Det opnår vi gennem: Evnen til at se nye muligheder Nytænkning og innovation Omstillingsparathed Risikovillighed og mod Respekt Det skaber vi gennem: Tolerance over for andre Anerkendelse af det enkelte menneske Ansvarlighed og loyalitet Tillid og troværdighed Trivsel på arbejdspladsen Ordentlighed over for andre Kvalitet Det får vi gennem: Helhedsorientering Gøre det bedste i situationen Faglighed, saglighed og professionalisme Læring, refleksion og vidensdeling 8

9 3.2 Særlige indsatsområder Rehabilitering Blandt mange projekter som Syddjurs Kommune arbejder med kan nævnes Hverdagsrehabilitering i plejeboliger, Projektet startede d. 1. dec. 2010, hvor beboernes træningspotentiale bliver vurderet og der efterfølgende udarbejdes træningsplaner. Træningsplanerne tager som udgangspunkt start i dagligdags aktiviteter og det er personalet som støtter beboerne i at få trænet og dermed få sat aktiviteter i gang i plejeboligerne. Den 1. januar 2011 søsatte Syddjurs Kommune rehabiliteringsprojektet Hjemmetræning under Syddjurs træner for en bedre fremtid. Projektet har fokus på at gøre borgere, der modtager hjemmehjælp, selvhjulpne gennem træning, støtte og vejledning i eget hjem. Træningen foretages af borgerens faste personale efter instruktion fra de to terapeuter, som er ansat i projektet. Træningen har især fokus på dagligdagens aktiviteter som personlig pleje og huslige gøremål. Kostpolitik Med fokus på at opfange ældre, der er eller er på vej i risikogruppen de småtspisende, er man i de forskellige teams indenfor Pleje og Omsorg i gang med at danne et netværk af ressourcepersoner inden for ernæring, som via en bevidst ernæringsindsats skal øge de småtspisendes livskvalitet. Det skønnes at sufficient ernæring er central for borgerens funktionsevne. Der tilbydes information til grupper af pensionister i form af indlæg om Lidt for rund, for tynd eller tilpas - hvad skal jeg spise? ved cafemøder, studiekredse eller lignende arrangementer. Tovholder er leder af køkken og madservice Birgit Kannegaard. 9

10 4. Personale 4.1 Personalesammensætning og antal Overordnet skal siges, at der foreligger funktionsbeskrivelser for alle grupper af medarbejdere og for medarbejdere med specialfunktioner, der ansat ved Syddjurs Ældrepleje. Personalesammensætningen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere, kontorassistenter, serviceassistenter, enkelte plejehjemsassistenter og ufaglærte vikarer. Antallet af fuldtidsstillinger indenfor ældreplejen er aktuelt 668 (maj 2013). 4.2 Ansvars- og kompetencefordeling mellem vejlederen og andre personer, der er medansvarlige for elevens praktikuddannelse Hver elev får tilknyttet en praktikvejleder i hver praktikperiode. Denne: Har de faglige, pædagogiske og personlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne understøtte eleven i udviklingen af faglige og personlige kompetencer. Det omfatter et godt kendskab til uddannelsens indhold og metoder, elevens kommende arbejdsområde og vejledningsfaglige kompetencer. Skal formidle generel og specifik viden om sin egen funktion og sit eget arbejdsområde, elevens funktion og arbejdsområde - og holdninger, værdier og etik på praktikstedet. Skal kunne beskrive og begrunde praktikstedets pleje- og omsorgs-mæssige/behandlingsmæssige/pædagogiske praksis. Med fokus på vejledning der understøtter elevens læring er praktikvejlederen ansvarlig for at indfri de krav til praktikvejlederen, som ridses op i folderen Retningslinier for praktikuddannelsen i Social- og sundhedsuddannelsen/ Den gode praktikuddannelse(1). Det vil sige: Vejleder eleven med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, den enkelte elevs personlige og faglige læringsmål og læringsstil og i forhold til opgaverne på praktikstedet. Understøtter og udfordrer elevens faglige og personlige læring ved at hjælpe eleven med at forholde de praktiske erfaringer til teoretisk viden således, at praktikuddannelsen og skoleuddannelsen gensidigt understøtter hinanden. Har ansvar for, at der ligger en plan for vejledning i elevens praktikforløb, og for at der føres kontinuerlige samtaler med eleven. Understøtter eleven i at arbejde med den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen på en måde, så eleven får et overblik over hele sit uddannelsesforløb. Er sammen med eleven ansvarlig for at følge op på den personlige uddannelsesplan, herunder at tage initiativ til en eventuel revision. Det skal være tydeligt for eleven, hvornår der er tale om vejledning, og hvornår der er tale om evaluering/bedømmelse. 10

11 Sikrer, at eleven i slutningen af hver praktikperiode formulerer sine læringsmål for den kommende skoleperiode. Det sker for at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb. Understøtter eleven i at finde frem til metoder og redskaber, der støtter elevens individuelle læring. Det vil sige, at eleven får indflydelse på, hvilke metoder og redskaber der vælges. Understøtter i vejledningssamtalerne eleven i at evaluere egen praksis, og på baggrund at dette løbende at formulere fremadrettede læringsmål. Har ansvaret for en kontinuerlig evaluering/bedømmelse af elevens indsats på praktikstedet med udgangspunkt i målene for praktikforløbet. Bedømmelsen sker i tilknytning til vejlednings-samtalerne, og fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Har i slutningen af praktikken ansvaret for, at han/ hun sammen med eleven udfylder en praktikerklæring I hverdagen deltager de øvrige medarbejdere på praktikstedet i elevens uddannelse som medvejledere. Også i forbindelse med introduktionen på stedet vil de øvrige medarbejdere inddrages. Ligesom det daglige tværfaglige samarbejde vil involvere andre, som på den måde får indflydelse på praktikforløbet. Der er i Syddjurs Ældrepleje ansat en uddannelseskoordinator, som er den overordnede ansvarlige i forhold til at sikre at der er et konstruktivt læringsmiljø på praktikstederne. 4.3 Uddannelsessøgende i ældreplejen Syddjurs Ældrepleje deltager foruden i Sundhedsassistentuddannelsen i uddannelsen af social- og sundhedshjælperelever fra skolerne i Randers, Århus og Grenå. Ligeledes vil du kunne møde studerende fra sygepleje,- psykomotorik,- ergoterapeut,- fysioterapeut og sundheds- og ernæringsuddannelserne i ældreplejen. 11

12 5. Etablering af et udviklende læringsmiljø 5.1 Overordnede pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløbet Overordnet søger Syddjurs Ældrepleje at opfylde de krav, som stilles til praktikstederne, som det fremgår af Retningslinier for praktikuddannelsen i Social- og Sundhedsuddannelsen/ den gode praktikuddannelse(1). Der søges, via et løbende samarbejde med skolen at skabe kontinuitet og sammenhæng i elevens uddannelse bl.a. ved hjælp af nærværende praktikuddannelsesplan og en løbende evaluering af praktikstedet, som uddannelseskoordinatoren er ansvarlig for, at der sker. I Syddjurs Ældrepleje arbejdes for at bevare og videreudvikle et godt læringsmiljø for elever i praktik. Det søges at tilbyde varierede læringsmuligheder, hvor forskellige metoder og aktiviteter kan anvendes for at opnå elevens faglige mål såvel som personlige kompetencer. Praktikuddannelsen tilrettelægges i et samspil mellem elevens individuelle læringsmål, praktikuddannelsens mål, målene for udvikling af elevens personlige kompetencer afpasset efter elevens tidligere erfaringer, forud-sætninger og motivation, således at det giver mening for eleven. Den personlige uddannelsesplan er således en fremadskridende proces, der hyppigt revideres i forhold til samspillet mellem elevens individuelle mål, målene i studieordningen og udfra de muligheder, der aktuelt er i praksis. Elevens læring er i fokus, hvilket betyder, at eleven først og fremmest er under uddannelse og bl.a. lærer ved at udføre arbejdsopgaver, deltagelse i det faglige og kollegiale fællesskab, ved refleksion, videnssøgning og fordybelse i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver mv. Eleven indgår i et praksisfællesskab, fagligt og kollegialt, hvor trygge rammer giver eleven mulighed for at kunne øve og udvikle faglige og personlige kompetencer. I samarbejde med praktikvejlederen udvælges praksissituationer, hvor eleven har mulighed for at lære ved at være opsøgende, undersøgende, reflekterende og analyserende og evaluerende i forhold til egen indsats, opnåede kompetencer, læring og læringsstil. I løbet af praktikken øges selvstændigheden i forhold til de opgaver, eleven skal løse, og i slutningen af praktikken skal eleven fungere på avanceret niveau. Den daglige vejledning varetages af social- og sundhedsassistenter med efterfølgende praktikvejlederuddannelse. Vejlederne har flere års erfaring fra praksis og de arbejder aktivt på at opkvalificere deres vejle-derkompetencer bl.a. ved deltagelse i temadage og andre arrangementer på sosuskolerne. Som en del af elevernes introduktion til praktikken er der tilrettelagt en Informationsdag hvor der bl.a. orienteres om sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen, demenspolitik og herunder vejledning i magtanvendelse og andre indgreb selvbestemmelsesretten over voksne samt tilbud til demente i Syddjurs kommune. Herudover undervises der i de mest anvendte medicinske præparater og der informeres om de frivilliges rolle i ældreplejen ved Frivillighedskoordinator. Yderligere undervises i høre - og forflytningsvejledning i områderne. 12

13 6. Elevens læring i fokus 6.1 Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring på Trænings- og Aktivitetsdelen En del af Social- og sundhedsassistentelevens uddannelsesforløb vil foregå i en trænings- og aktivitetsdel på i alt 4 uger og en praktik på et plejecenter de resterende uger. Eleven kan under uddannelsesforløbet i trænings- og aktivitetsdelen i samarbejde med vejleder vælge nedenstående snusepraktikker som en del af forløbet: Rehabiliteringsafdeling Ambulant Genoptræningsafdeling Hverdagsrehabilitering/hjemmetrænere Varmvandsbassin Hjemmeplejen Syddjurs træner På trænings- og aktivitetscentrene skabes refleksive rum, hvor teori og praksis kobles sammen - og elevens faglige og personlige kompetencer og dømmekraft styrkes. Der bliver stillet opgaver af skriftlig karakter, bl.a. i form af aktivitetsanalyse. Der vil især være fokus på aktiviteter i alle sammenhænge og aktiviteternes betydning for mennesker. Der vil desuden være fokus på det hele menneske og på det at arbejde sundhedsfremmende og pædagogisk. Uddannelsestilbuddet foregår i en glad og positiv atmosfære, hvor alle har ansvar for og interesse i elevens læring. Trænings- og aktivitetscentrene repræsenterer stor kreativitet i opgaveløsningen og megen rummelighed. De specifikke læringsmuligheder på trænings- og aktivitetsområdet kan være: dataindsamling At se på det hele menneske i forhold til det aktive liv daglige gøremål arbejdsprægede daglige færdigheder kulturelle og sociale aktiviteter Fortrolighed med og benyttelse af såvel specifikke som generelle aktivitetsanalyse På det individuelle plan På gruppeplan Formidling/undervisning At se aktiviteten i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv 13

14 At kunne håndtere, rumme og planlægge i forhold til mangfoldigheden på trænings- og aktivitetscentret en bred sammensat målgruppe med stor forskellighed i funktionsniveau stor differentiering i aktivitetstilbuddene på baggrund ad de forskelligartede behov, som brugerne repræsenterer. 6.2 Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring i plejedelen Læringsmuligheder ved sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i hverdagslivet I Syddjurs Ældrepleje betragter vi sundhedsfremme og forebyggelse som to forskellige størrelser. Vi definerer forebyggelse som handlinger, vi fortager os for at undgå noget, vi mener er farligt for os/gør os syge/svage, eksempelvis forebyggelse af væske/ ernæringsmangel, fald, decubitus, diabetiske sår, urinvejsinfektion, osteoporose, overvægt, social isolation osv. Sundhedsfremme er handlinger, som gør os godt, eksempelvis social deltagelse, velfungerende netværk, kulturelle aktiviteter, mulighed for at dyrke sine interesser, rejse, læse, se tv, aviser, hjælpemidler som sikrer livskvaliteten og følelsen af mestring osv. Indsatsen skal tilrettelægges og afpasses i forhold til beboerens helbred, bolig, livskvalitet, mestring, netværk, interesser, aktiviteter, tab/afsavn og økonomi m.h.p. at opnå optimal trivsel i hverdagen. Elevens refleksion foregår igennem dokumentationen, i dialogen med vejleder og øvrige kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere internt eller eksternt, pårørende m.v. I det følgende afsnit gives eksempler på faglige, medmenneskelige, sociale, pædagogiske, kommunikative, og samarbejdsmæssige læringsmuligheder i Syddjurs ældrepleje, og der nævnes ex. på omsorgsopgaver af forebyggende og sundhedsfremmende karakter. Faglige læringsmuligheder: Demenssygdomme Pleje af terminale beboere Psykiske lidelser Sårpleje Diabetes Ernæring Kateterpleje Stomipleje Medicinadministration Grundlæggende og speciel sygepleje IT kendskab/dokumentation, oprettelse af handleplaner m.m. 14

15 Medmenneskelige og sociale læringsmuligheder: at være på besøg/gæst i beboerens eget hjem møde mennesker med forskellig social/kulturel baggrund pleje og omsorg til mennesker med: aldersbetinget funktionsnedsættelse, demens, ensomhed, mennesker med alvorlig sygdom, nyopdaget sygdom, mennesker i krise, mennesker med svigtende egenomsorgsevne, misbrug, psykiatrisk lidelse og mennesker med stress. faglige dialog vedr. omsorgspligt/omsorgssvigt faglig dialog om de etiske problemstillinger, der opstår i plejen arbejde med egen rolle/egne grænser (støttet af vejleder) øve sig i egenomsorg og omsorg for kollegaer, ved at være opmærksom på egne og andres tegn på overbelastning, og bede om hjælp og tilbyde hjælp, når der er tegn på behov mulighed for sammen med vejleder at være til stede, vise nærvær i svære situationer Pædagogiske og kommunikative læringsmuligheder deltage aktivt i møder, fremkomme med egne iagttagelser, vurdering, mening og holdning synliggøre/fremlægge refleksioner, skriftligt/mundtligt til vejleder øve sig i at gå i dialog med beboeren, pårørende og kollegaer tværfagligt samtale med beboeren i hverdagen og i krisesituationer samarbejde med pårørende i hverdagen og i krisesituationer have vejleder med som flue på væggen ved besøgene hos beboeren mhp. feedback mindst 1-2 gange efter at eleven arbejder selvstændigt hos beboeren. opstarte nye forløb hos beboeren forberede og gennemføre seminar undervise øvrige elever eller kollegaer Samarbejdsmæssige læringsmuligheder anvende omsorgssystemet som dokumentationsredskab i forhold til pleje- og omsorgsopgaver søge oplysninger og ny viden via internet, m.v. sammen med vejleder være med til at vurdere behov for ændringer af opgaver hos beboeren og formidle til gruppemøder/gruppeleder planlægge egen arbejdsdag med prioritering af opgaverne administrative og praktiske opgaver i forbindelse med indlæggelser/ udskrivelser fra hospital deltage aktivt i faglige - såvel som tværfaglige gruppe - teammøder i eget praktikområde deltage i undervisning på plejehjemmet tage initiativ til samarbejde med øvrige afdelinger i Ældreplejen, administration, aktivitet, service/køkken. varetage gruppelederfunktionen i samarbejde med vejleder observere hvem, hvordan og hvornår der tages kontakt til eksterne samarbejdspartnere, praktiserende læger, hospitaler, hørekonsulent, geriatrisk team, gerontopsykiatrisk team, distriktspsykiatrien, palliativ team m.v. 15

16 Det forventes, at eleven forbereder sig skriftligt til alle samtaler (inkl. vejledningssamtaler) Indenfor de første 2 uger af praktikken afholdes en forventnings- og målsamtale, hvor praktikforløbet planlægges og den individuelle uddannelsesplan udarbejdes Den daglige vejledning varetages, som hovedregel, af en af de tilknyttede vejleder Afhængig af behov vejledes før, under og efter opgaverne. Praktikforløbet planlægges med ugentlige vejledningssamtaler med vejleder og elev, af cirka en times varighed. Afhængig af individuelle behov kan yderligere vejledningssamtaler planlægges Elevens bedømmes/evalueres, løbende mundtligt og ved praktikforløbets afslutning gives en skriftlig standpunktsbedømmelse. Hverdagen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleven har ca. en times studietid, hver eftermiddag til fordybelse og refleksion. Eleven får mulighed for at indfri målene med en stigende grad af selvstændighed. I praktikken er der mulighed for, med studiemæssige begrundelser, at tilrettelægge forskellige besøg for eksempel hos ældresagen, bedemand, tandplejen, Røde Kors eller andet. 16

17 7. Hvordan udvikler praktikstedet praktikvejledningen? Vi søger at bevare og udvikle Syddjurs Ældrepleje som et godt praktiksted for social- og sundhedsassistentelever, og der arbejdes for at bevare og udvikle et konstruktivt og godt samarbejde i personalegruppen i forhold til uddannelsesopgaverne. Dette gøres ved: Løbende at tage evalueringer fra elever og vejledere til efterretning - samt handle derpå. Indgå aktivt i samarbejdet med skolen. Løbende kvalificere vejledere fagligt og personligt via kurser og supervision. Løbende implementere relevante nye metoder og viden i forhold til praktikvejledning Søger at være kreativ og åben i løsningen af uddannelsesopgaverne Give eleverne gode rammer til udvikling og læring Give praktikvejlederne en times forberedelse dels til den ugentlige vejledningstime, dels til midtvejs- og slutstandpunktsbedømmelse Give praktikvejlederne tid til at følges med eleverne udover de første 14 dage efter behov og efterspørgsel Udarbejde uddannelsesmæssige tiltag for praktikvejlederne Med disse ord håber vi at have givet et indblik i, hvorledes vi i Pleje og omsorg har organiseret elevuddannelsen og at dette kan bidrage til et positivt praktikforløb hos os. Vi modtager i øvrigt gerne spørgsmål, kommentarer, ideer og forslag til denne praktikuddannelsesplan. Med venlig hilsen Uddannelseskoordinator Susanne Pallesen Skolevej 19, 8544 Mørke Tlf

18 Bilag 1 - Organisationsdiagram for Syddjurs Kommune 18

19 Organisationsdiagram for Sundhed og Omsorg Organisationsdiagram for Sundhed og Omsorg Direktør Jørgen Andersen Sundhed og Omsorg Ældre, sundhedsfremme, social og voksenhandicap, beskræftigelsesområdet Sundhed og Omsorg Ingelise Juhl Beskæftigelse Social og voksen handicap Uddannelseskoordinator Tandplejen Karen Thagaard Sundhedsteamet Marianne Kirkegaard Ambulant Genoptræning Syddjurs (AGS) Karen Jensen Rehabiliteringsafdelingen Hanne Kaagaard Vedligeholdende Jette Skriver Pleje og Omsorg Områdecenter Lillerup/Rosengården Birgitte Anthonsen Pleje og Omsorg Områdecenter Søhusparken/Ringparken Birgitte Nielsen Februar 2013 Køkken Syddjurs Birgit Kannegaard Susanne Pallesen Demensteam Birthe Moe Hjerneskadekoordinator Marianne Halfdaner Koordinerende visitator for Lene Søsted Sørensen 19

20 Sundhed og Omsorg Organisationsdiagram for Pleje og Omsorg Sundhed og Omsorg Ingelise Juhl Organisationsdiagram for Pleje og Omsorg Demensteam Uddannelseskoordinator Birthe Moe Susanne Pallesen Koordinerende visitator for Lene Søsted Sørensen Hjerneskadekoordinator Marianne Halfdaner Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Køkken Syddjurs Vedligeholdende Ambulant Genoptræning Syddjurs (AGS) Områdecenter Søhusparken/Ringparken Sundhedsteamet Tandplejen Birgit Kannegaard Områdecenter Lillerup/Rosengården Rehabiliteringsafdelingen Marianne Kirkegaard Karen Thagaard Birgitte Anthonsen Jette Skriver Hanne Kaagaard Karen Jensen Birgitte Nielsen FRIT VALG SYGEPLEJEN FRIT VALG PLEJEBOLIGER Plb. Rosengården Rønde Plejecenter Team ROLI 3 Team ROLI 1 Sygeplejen Søhusparken/Ringparken Sygeplejen Lillerup/Rosengården Team RISØ 3 Team RISØ 1+ aften Team 1 Helle Tonnesen Kirsten Secher Karin Lund Jensen Lotte Frøkjær Anne Marie Juhl Lis Torpdal Inga Visser Marie Friis Plejeboligerne Lyngparken Marianne Kræmer Plb. Rosengården Team 2 Birgitte Rossing Team ROLI 4 Maren Seirup Team ROLI 2 Dorthe G. Torstensson Sygeplejen - Nat Lotte Frøkjær Sygeplejen - Aften Anne Marie Juhl Team RISØ 4 Wenche Halstrøm Team RISØ 2 + aften Britt Ovesen Plejeboligerne Lindebo Kain Lund Jensen Plb. Rosengården Team 3 Gitte Povlsen Team ROLI 6 - aften Kirsten Secher Team ROLI 5 - aften Dorthe G. Torstensson Team RISØ 6 - aften Wenche Halstrøm Nattevagter Lotte Frøkjær Plejeboligerne Frejasvænge Plejeboligerne Ringparken Gitte Povlsen Karl Jakobsen Februar

S Y D DJU R S KO M M U N E. Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedshjælperelever

S Y D DJU R S KO M M U N E. Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedshjælperelever SOCIAL OG SUNDHEDSHJÆLPER S Y D DJU R S KO M M U N E Syddjurs Ældrepleje Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2.Praktikstedets profil... 4 2.1 Præsentation af kommunen... 4 2.2 Ældreplejens organisering

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistent-elever i Syddjurs Ældrepleje

Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistent-elever i Syddjurs Ældrepleje social- og sundhedsassistent-elever i Syddjurs Ældrepleje Primærkommunalpraktik 14 uger 14.02.12 Pleje og Omsorg Træning og Aktivitet Kontaktperson Susanne Pallesen Områdecenter Ringparken Nordre Ringvej

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

2.7 Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedshjælperelever

2.7 Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedshjælperelever 2.7 social- og sundhedshjælperelever i Pleje og Omsorg Praktik 1: ca. 15 uger Praktik 2: ca. 15 uger 15.02.12 Pleje og Omsorg Områdecenter Ringparken Nordre Ringvej 9 K, 8550 Ryomgård Områdecenter Søhusparken

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Vedligeholdende Træning og Aktivitet

Vedligeholdende Træning og Aktivitet Vedligeholdende Træning og Aktivitet Vedligeholdende Træning og Aktivitet Sundhedsteamet Syddjurs Kommune har 5 centre, som varetager de vedligeholdende trænings- og aktivitetsopgaver, hvor der er personale

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx

Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx.

1 of 7. Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx. 1 of 7 Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx. 1 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx

Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Solgården som praktiksted

Solgården som praktiksted Solgården som praktiksted Områdecentret Solgården, Hundborg Solgårdsvej 14 7700 Thisted Tlf.: 9917-3970 mail: solgaarden@thisted.dk hjemmeside: www.thisted.dk/solgaarden Din vejleder er: Du skal være elev

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Afdelingsprofil for Låsbyhøj

Afdelingsprofil for Låsbyhøj Afdelingsprofil for Låsbyhøj År 2007 MULTI.DOT / Låsbyhøj Præsentation af Låsbyhøj Rehabiliterings- & Akutcenter Låsbyhøj er Kolding Kommunes Rehabiliterings- & Akutcenter for borgere i Kolding Kommune,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger Værdigrundlag i Syddjurs Kommune åbenhed udvikling respekt kvalitet 2 11 At bo i plejebolig i dag I dag er der ikke noget, der hedder at bo på plejehjem som

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2013 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune er der ca. 62.000

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Afdelingsprofil for Låsbyhøj

Afdelingsprofil for Låsbyhøj Afdelingsprofil for Låsbyhøj År 2006 MULTI.DOT / AFDPROF.DOC Præsentation af Låsbyhøj Genoptræning & Aflastning Låsbyhøj er Kolding Kommunes genoptrænings- og aflastningscenter for pensionister i Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: 1 of 5 Kvalitetsstandard Måltider udover middagsmad i plejeboliger, på Rehabiliteringsafdelingen og Værestedet, Rønde og dagtilbuddet på Bakkegården Godkendt af byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere