Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Praktikstedets profil Præsentation af kommunen Ældreplejens organisering i Syddjurs Målgruppe Praktikstedets hovedopgaver Beskrivelse af de forskellige afdelinger og specialfunktioner i Syddjurs Ældrepleje Praktikstedets værdigrundlag Generelt værdigrundlag Særlige indsatsområder Personale Personalesammensætning og antal Ansvars- og kompetencefordeling mellem vejlederen og andre personer, der er medansvarlige for elevens praktikuddannelse Uddannelsessøgende i ældreplejen Etablering af et udviklende læringsmiljø Overordnede pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløbet Hvordan arbejder praktikstedet med at udvikle læringsmulighederne på praktikstedet? Elevens læring i fokus Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring på Trænings- og Aktivitetsdelen Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring i plejedelen Hvordan udvikler praktikstedet praktikvejledningen?...17 Bilag: 1. Organisationsdiagram Syddjurs Kommune 2. Organisationsdiagrammer 3. Kort over Syddjurs Kommune 4. Oversigt over praktiksteder for social- og Sundhedsassistentelever i Syddjurs Ældrepleje Kilder: 1. Retningslinjer for praktikuddannelsen i social- og sundhedsuddannelse. Det lokale uddannelsesudvalg, Randers Social- og Sundhedsskole. November 2012 / Den gode praktikuddannelse Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen. Den pædagogiske assistentuddannelse. Det lokale uddannelsesvalg. Århus Social- og Sundhedsskole. August Uddannelsesordning for social og sundhedsuddannelsen 2. oktober url?sa=t&rct=j&q=sosuuddannelsesordning%202012&source=web&cd=2&ved=0cdkqfjab&url=http%3a%2f%2fwww.passinfo.dk%2fmedia%2f88ed4c22-196e-4a6d-a8a7-5b958a2940 4b%2FPASS%2FUddannelserne%2520(f%25C3%25A6lles)%2FUddannelsesordnin-ger%2F- Samlet_UO_02_10_2012_final_pdf&ei=r4NuUaL7Aoz40gWJoYG4Bg&usg=AFQjCNHKlkMGg2OKxUW-0d3PS3ehJEJFEA&bvm=bv ,d.d2k 3. Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. Vejledning nr. 2 til Serviceloven Socialministeriet. 4. Dynamikken i praksis, maj oplag Lokalcenter Hjortshøj, s Sundhedsloven.www.Sundhedsloven.dk 6. Syddjurs kommunes service niveau-www.syddjurs.dk 7. 2

3 1. Indledning Velkommen som social- og sundhedsassistent elev i Syddjurs Ældrepleje. Vi håber at denne praktikuddannelsesplan kan give dig et indblik i, hvad det vil sige at være elev i Syddjurs Ældrepleje og hvilke uddannelsesmuligheder der findes. Indholdsmæssigt bygger planen på anbefalinger i; Retningslinier for praktikuddannelsen/ Den gode praktikuddannelse (1). Din praktik hos os vil overordnet være i overensstemmelse med Uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistent elev (2) Har du i øvrigt spørgsmål til din praktik hos os er du velkommen til at ringe eller skrive. Uddannelseskoordinator Susanne Pallesen Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørk Telefon: Vi glæder os til samarbejdet. Hilsen Praktikvejledere og uddannelseskoordinator. 3

4 2. Praktikstedets profil 2.1 Præsentation af kommunen Syddjurs Kommune er sammenlagt af de tidligere kommuner Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde. Kommunen dækker et areal på knapt 700 kvadratkilometer og har et befolkningstal på ca , fordelt på ca husstande hvoraf borgere mellem år udgør 5565 pers. og borgere på 80 år eller derover udgør 2121 pers. ( ) 2.2 Ældreplejens organisering i Syddjurs Syddjurs Ældrepleje er organisatorisk placeret under Ældrechef Ingelise Juhl, der refererer til Direktør for Sundheds- og Socialområdet Jørgen An-dersen. Syddjurs Ældrepleje er fysisk delt i 4 områdecentre med 2 overordnede ledere, som har ledelsesansvaret fordelt således: Rosengår-den/ Lillerup (ROLI), og Ringparken /Søhusparken (RISØ). Foruden teamledere for de enkelte afdelinger i Plejeboligerne og Hjemmeplejen, er der ledere for Vedligeholdende træning- og aktivitet, Rehabiliteringsafdelingen, Ambulant genoptræning, Vedligeholdende træning og aktivitet og for Køkken og Madservice (se Organisationsdiagram på sidste side) Siden februar 2012 har Forenede Care A/S stået for driften af Plejecenter Søhusparken i et servicepartnerskab med Syddjurs Kommune. Forenede Care driver 60 plejecentre i Sverige og foreløbigt 2 i Danmark. I plejeboligerne i både Sverige og Danmark arbejdes der ud fra følgende værdier: Omsorg, Venlighed og Service. 2.3 Målgruppe Syddjurs Ældrepleje arbejder ud fra bestemmelserne i serviceloven, der pålægger kommunerne at sørge for forskellige former for servicetilbud til personer, som pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er tale om servicetilbud til såvel personer i boformer efter serviceloven, som personer i andre boformer(3). 2.4 Praktikstedets hovedopgaver Indenfor pleje kan Syddjurs Kommune bl.a. tilbyde: Personlig pleje Hjælp i forbindelse med ernæring Indenfor praktisk hjælp kan Syddjurs Kommune bl.a. tilbyde: Rengøring Tøjvask Indkøb 4

5 Visitator afgør, hvilken hjælp borgeren har brug for ud fra behovet og Syddjurs Kommunes serviceniveau (kilde). Afgørelsen sker altid med udgangspunkt i en individuel vurdering af den samlede situation. Målet er, at borgeren bliver i stand til at klare så meget som muligt selv. Derfor arbejder visitator ud fra følgende: Hvad kan borgeren gøre selv? Er der en ægtefælle eller anden i dit hjem, der kan hjælpe med at løse nogle af opgaverne? Hvad kan borgeren gøre med støtte fra personalet? I plejeboligernes leve- bo miljø søges institutionsrutiner ophævet og der sættes fokus på hverdagslivet, hvor beboernes selv- og medbestemmelse er central. Det stiller store krav til personalets sociale kompetencer, idet de skal medvirke til, at beboerne lærer hinanden at kende, kunne afdække den enkelte beboers ressourcer og livshistorie, støtte identiteten hos beboeren, der ikke kan fortælle om sig selv, så beboeren bliver et kendt medlem i gruppen og kunne støtte beboeren i at bibeholde gamle vaner og rytmer m.m.(4) 2.5 Beskrivelse af de forskellige afdelinger og Specialfunktioner i Syddjurs Ældrepleje Centrene er opdelt i plejeboliger, ældreboliger og evt. botilbud til demente, der ligger i tilknytning til et center eller i klynger forskellige steder i kommunen. Plejeboligerne har fast inde personale. Hjemmeplejen er tilknyttet de forskellige centre, men for områdecenter Søhusparkens vedkommende har hjemmeplejen hjemsted i en pavillon ved siden af Rådhuset i Ebeltoft. Sygeplejersker, socialog sundhedshjælpere og assistenter kører ud til borgere, som bor i eget hjem. REHAB Syddjurs I Tirstrup er der i 2013 etableret et samlet rehabiliteringscenter indeholdende Korttidsafdeling og Døgngenoptræning herunder dagrehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Afdelingen er for borgere med et akut opstået behov for pleje eller genoptræning, udskrevne fra sygehuset, eller til borgere, hvor pårørende har brug for aflastning. Et særligt Akutteam varetager bl.a. behandling og iværksætter sygepleje. Akutteamet kan rekvireres af teamleder i hjemmeplejen, sygeplejen, praktiserende læge, sygehus eller vagtlæge til at foretage observation, varetage ordineret behandling og vurdering i patientens eget hjem i forbindelse med en akut opstået tilstand eller forværring af en eksisterende sygdomssituation f.eks. dehydrering, forhøjet temperatur, vejrtrækningsproblemer, infektionssygdomme, svimmelhed. I samråd med lægen vurderer Akutteamet, om problemet kan løses i hjemmet, eller om indlæggelse er nødvendig. Leder af Rehab er Hanne Lykke Kaagaard. 5

6 Demensområdet I forhold til demente mennesker i Syddjurs gøres der en særlig indsats, idet der er ansat et demensteam, der arbejder som konsulenter i forhold til ældre, som bor i eget hjem og deres familier samt personale. Der er på hverdage i dagtiden bl.a. mulighed for at komme i Værestedet, en lille boenhed, beliggende i Rønde, hvortil der er tilknyttet social- og sundhedshjælpere og en sygeplejerske med videreuddannelse indenfor demens. På områdecenter Ringparken og områdecenter Rosengården er der afdelinger for mennesker med demenssygdomme, ligesom der er tilbud til demente borger fra eget hjem, på Rosengården, Bakkegården, Ringparken og Lyngparken. Tilbuddet består af 2 halve dage, hvor borgerne kommer ind på centrene. Tilbuddet består af en kombination af træning af hverdags færdigheder og/ eller fysisk træning. Holdlederne har et tæt samarbejde med familie og ægtefælle til de demente og afholder pårø-rende dage og fælles aktiviteter flere gange om året. Inden for demensområdet arbejdes der ud fra en politisk godkendt demenspolitik, som bl.a. omhandler personalets uddannelse. Der arbejdes løbende med opkvalificering af medarbejderne på temadage og kurser. Der er tilknyttet demenskonsulenter til de enkelte plejegrupper, som kan give råd, vejledning og fagligsparring til personalet og pårørende. Lige for tiden arbejdes der med 3 projekter, det ene omhandler Paro-sælens betydning i forhold til forebyggelse af magtanvendelse, det andet er anlæggelse af en have i forbindelse med Dagopholdet til mennesker med demens, og det tredie er et projekt i samarbejde med en Naturvejleder, som skal give fælles oplevelser og læring for borgere med demens og deres samboende i Nationalpark Mols Bjerge. Læringsdelen er i forhold til naturen, som Naturvejlederen formidler, og en walk and talk del omkring dagligdagens problemer, som varetages af 2 demenskonsulenter. Desuden er der oprettet en telefonisk demenslinje, hvor man kan få vejledning og informationer. Social Psykiatri I kommunen er der dagtilbud til borgere med psykiske lidelser. Personalet kan besøge borgerne i eget hjem, eller den enkelte borger kan deltage i forskellige dagtilbud i kommunen. Organisatorisk hører den Kommunale Socialpsykiatri ikke under Syddjurs Ældrepleje, men der er et tæt samarbejde, ligesom der samarbejdes med den regionale Distriktspsykiatri. 6

7 Hørevejleder I Syddjurs Kommune er der ansat en hørevejleder, som tager sig af opgaver i forhold til borgere, som er bruger af høreapparat. Trænings- og aktivitetsområdet i Syddjurs kommune er organiseret i 3 driftsenheder: Vedligeholdende REHAB Syddjurs Ambulant Genoptræning Syddjurs Visitation til VTA, REHAB Syddjurs samt til AGS sker centralt fra. Der er således én indgang til kommunen på sområdet og den koordinerende funktion vedr. fordeling af indkomne henvisninger varetages af Lene Søsted. Vedligeholdende / VTA Varetagelse af vedligeholdende trænings- og aktivitetsopgaver varetages på 4 centre i kommunen. Organisatorisk er der et team NORD, som omfatter Ryomgård, Hornslet og Tirstrup områderne og et team SYD som omfatter Ebeltoft, Rønde og Mols områderne. Hvert team er tværfagligt sammensat og består foruden af aktivitetsmedarbejdere også af 4 terapeuter. Foruden opgaveløsning på centrene er leder Jette Skriver også ansvarlig for projek-terne Rehabiliterende træning i plejeboligerne samt Syddjurs træner for en bedre fremtid aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp. Ambulant Genoptræning Syddjurs / AGS Den ambulante genoptræningsindsats i Syddjurs Kommune er samlet et sted i kommunen - i Tirstrup. Kerneydelsen på Ambulant Genoptræning Syddjurs er tilbud om effektiv, professionel og konkurrencedygtig genoptræning baseret på evidensbaseret viden og praksis. Der er ansat såvel fysio- som ergoterapeuter på AGS. Personale fra AGS forestår også trænings- og dele af undervisningstilbud til borgere med henholdsvis hjerte/kar problematikker, KOL og diabetes 2. Leder er Karen Jensen. Køkken- og Madservice Fælles storkøkkenet for Nord- og Syddjurs i Auning tilbereder køle-/vakuummad. Der er ansat ernæringsassistent på 1 plejecenter, og hun laver dagskost til beboerne. På resten (undtagen Ringparken) af plejecentrene leverer køkkenet på Rønde Plejecenter alt til alle døgnets måltider undtagen middagsmaden. Her varetager plejepersonalet den leverede mad. Herudover laves der mad som sælges i kommunens ældrecaféer, samt forplejning til møder og kurser i ældreplejens regi. Leder er Birgit Kannegaard. Andet Bevilling af hjælpemidler til borgerne; det være sig seng, toiletstol, bleer, katetre, trykaflastende puder osv sker efter gældende lovgivning af den sagsbehandlende terapeut. I kommunen er der desuden ansat sygeplejersker/assistenter med specialfunktion indenfor forskellige områder: inkontinens, demens m.m. 7

8 3.1 Generelt værdigrundlag Syddjurs Kommune har formuleret sit værdigrundlag med udgangspunkt i fire nøgleværdier. Værdigrundlaget er resultatet af en proces hvor medarbejderrepræsentanter, direktion og mellemledere har været involveret.(7). Værdigrundlager er endnu ikke bearbejdet i forhold til Ældreplejen. Åbenhed Det sikrer vi gennem: En aktiv dialog indadtil og udadtil Synlighed og klarhed i vores handlinger Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed Udvikling Det opnår vi gennem: Evnen til at se nye muligheder Nytænkning og innovation Omstillingsparathed Risikovillighed og mod Respekt Det skaber vi gennem: Tolerance over for andre Anerkendelse af det enkelte menneske Ansvarlighed og loyalitet Tillid og troværdighed Trivsel på arbejdspladsen Ordentlighed over for andre Kvalitet Det får vi gennem: Helhedsorientering Gøre det bedste i situationen Faglighed, saglighed og professionalisme Læring, refleksion og vidensdeling 8

9 3.2 Særlige indsatsområder Rehabilitering Blandt mange projekter som Syddjurs Kommune arbejder med kan nævnes Hverdagsrehabilitering i plejeboliger, Projektet startede d. 1. dec. 2010, hvor beboernes træningspotentiale bliver vurderet og der efterfølgende udarbejdes træningsplaner. Træningsplanerne tager som udgangspunkt start i dagligdags aktiviteter og det er personalet som støtter beboerne i at få trænet og dermed få sat aktiviteter i gang i plejeboligerne. Den 1. januar 2011 søsatte Syddjurs Kommune rehabiliteringsprojektet Hjemmetræning under Syddjurs træner for en bedre fremtid. Projektet har fokus på at gøre borgere, der modtager hjemmehjælp, selvhjulpne gennem træning, støtte og vejledning i eget hjem. Træningen foretages af borgerens faste personale efter instruktion fra de to terapeuter, som er ansat i projektet. Træningen har især fokus på dagligdagens aktiviteter som personlig pleje og huslige gøremål. Kostpolitik Med fokus på at opfange ældre, der er eller er på vej i risikogruppen de småtspisende, er man i de forskellige teams indenfor Pleje og Omsorg i gang med at danne et netværk af ressourcepersoner inden for ernæring, som via en bevidst ernæringsindsats skal øge de småtspisendes livskvalitet. Det skønnes at sufficient ernæring er central for borgerens funktionsevne. Der tilbydes information til grupper af pensionister i form af indlæg om Lidt for rund, for tynd eller tilpas - hvad skal jeg spise? ved cafemøder, studiekredse eller lignende arrangementer. Tovholder er leder af køkken og madservice Birgit Kannegaard. 9

10 4. Personale 4.1 Personalesammensætning og antal Overordnet skal siges, at der foreligger funktionsbeskrivelser for alle grupper af medarbejdere og for medarbejdere med specialfunktioner, der ansat ved Syddjurs Ældrepleje. Personalesammensætningen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere, kontorassistenter, serviceassistenter, enkelte plejehjemsassistenter og ufaglærte vikarer. Antallet af fuldtidsstillinger indenfor ældreplejen er aktuelt 668 (maj 2013). 4.2 Ansvars- og kompetencefordeling mellem vejlederen og andre personer, der er medansvarlige for elevens praktikuddannelse Hver elev får tilknyttet en praktikvejleder i hver praktikperiode. Denne: Har de faglige, pædagogiske og personlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne understøtte eleven i udviklingen af faglige og personlige kompetencer. Det omfatter et godt kendskab til uddannelsens indhold og metoder, elevens kommende arbejdsområde og vejledningsfaglige kompetencer. Skal formidle generel og specifik viden om sin egen funktion og sit eget arbejdsområde, elevens funktion og arbejdsområde - og holdninger, værdier og etik på praktikstedet. Skal kunne beskrive og begrunde praktikstedets pleje- og omsorgs-mæssige/behandlingsmæssige/pædagogiske praksis. Med fokus på vejledning der understøtter elevens læring er praktikvejlederen ansvarlig for at indfri de krav til praktikvejlederen, som ridses op i folderen Retningslinier for praktikuddannelsen i Social- og sundhedsuddannelsen/ Den gode praktikuddannelse(1). Det vil sige: Vejleder eleven med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, den enkelte elevs personlige og faglige læringsmål og læringsstil og i forhold til opgaverne på praktikstedet. Understøtter og udfordrer elevens faglige og personlige læring ved at hjælpe eleven med at forholde de praktiske erfaringer til teoretisk viden således, at praktikuddannelsen og skoleuddannelsen gensidigt understøtter hinanden. Har ansvar for, at der ligger en plan for vejledning i elevens praktikforløb, og for at der føres kontinuerlige samtaler med eleven. Understøtter eleven i at arbejde med den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen på en måde, så eleven får et overblik over hele sit uddannelsesforløb. Er sammen med eleven ansvarlig for at følge op på den personlige uddannelsesplan, herunder at tage initiativ til en eventuel revision. Det skal være tydeligt for eleven, hvornår der er tale om vejledning, og hvornår der er tale om evaluering/bedømmelse. 10

11 Sikrer, at eleven i slutningen af hver praktikperiode formulerer sine læringsmål for den kommende skoleperiode. Det sker for at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb. Understøtter eleven i at finde frem til metoder og redskaber, der støtter elevens individuelle læring. Det vil sige, at eleven får indflydelse på, hvilke metoder og redskaber der vælges. Understøtter i vejledningssamtalerne eleven i at evaluere egen praksis, og på baggrund at dette løbende at formulere fremadrettede læringsmål. Har ansvaret for en kontinuerlig evaluering/bedømmelse af elevens indsats på praktikstedet med udgangspunkt i målene for praktikforløbet. Bedømmelsen sker i tilknytning til vejlednings-samtalerne, og fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Har i slutningen af praktikken ansvaret for, at han/ hun sammen med eleven udfylder en praktikerklæring I hverdagen deltager de øvrige medarbejdere på praktikstedet i elevens uddannelse som medvejledere. Også i forbindelse med introduktionen på stedet vil de øvrige medarbejdere inddrages. Ligesom det daglige tværfaglige samarbejde vil involvere andre, som på den måde får indflydelse på praktikforløbet. Der er i Syddjurs Ældrepleje ansat en uddannelseskoordinator, som er den overordnede ansvarlige i forhold til at sikre at der er et konstruktivt læringsmiljø på praktikstederne. 4.3 Uddannelsessøgende i ældreplejen Syddjurs Ældrepleje deltager foruden i Sundhedsassistentuddannelsen i uddannelsen af social- og sundhedshjælperelever fra skolerne i Randers, Århus og Grenå. Ligeledes vil du kunne møde studerende fra sygepleje,- psykomotorik,- ergoterapeut,- fysioterapeut og sundheds- og ernæringsuddannelserne i ældreplejen. 11

12 5. Etablering af et udviklende læringsmiljø 5.1 Overordnede pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløbet Overordnet søger Syddjurs Ældrepleje at opfylde de krav, som stilles til praktikstederne, som det fremgår af Retningslinier for praktikuddannelsen i Social- og Sundhedsuddannelsen/ den gode praktikuddannelse(1). Der søges, via et løbende samarbejde med skolen at skabe kontinuitet og sammenhæng i elevens uddannelse bl.a. ved hjælp af nærværende praktikuddannelsesplan og en løbende evaluering af praktikstedet, som uddannelseskoordinatoren er ansvarlig for, at der sker. I Syddjurs Ældrepleje arbejdes for at bevare og videreudvikle et godt læringsmiljø for elever i praktik. Det søges at tilbyde varierede læringsmuligheder, hvor forskellige metoder og aktiviteter kan anvendes for at opnå elevens faglige mål såvel som personlige kompetencer. Praktikuddannelsen tilrettelægges i et samspil mellem elevens individuelle læringsmål, praktikuddannelsens mål, målene for udvikling af elevens personlige kompetencer afpasset efter elevens tidligere erfaringer, forud-sætninger og motivation, således at det giver mening for eleven. Den personlige uddannelsesplan er således en fremadskridende proces, der hyppigt revideres i forhold til samspillet mellem elevens individuelle mål, målene i studieordningen og udfra de muligheder, der aktuelt er i praksis. Elevens læring er i fokus, hvilket betyder, at eleven først og fremmest er under uddannelse og bl.a. lærer ved at udføre arbejdsopgaver, deltagelse i det faglige og kollegiale fællesskab, ved refleksion, videnssøgning og fordybelse i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver mv. Eleven indgår i et praksisfællesskab, fagligt og kollegialt, hvor trygge rammer giver eleven mulighed for at kunne øve og udvikle faglige og personlige kompetencer. I samarbejde med praktikvejlederen udvælges praksissituationer, hvor eleven har mulighed for at lære ved at være opsøgende, undersøgende, reflekterende og analyserende og evaluerende i forhold til egen indsats, opnåede kompetencer, læring og læringsstil. I løbet af praktikken øges selvstændigheden i forhold til de opgaver, eleven skal løse, og i slutningen af praktikken skal eleven fungere på avanceret niveau. Den daglige vejledning varetages af social- og sundhedsassistenter med efterfølgende praktikvejlederuddannelse. Vejlederne har flere års erfaring fra praksis og de arbejder aktivt på at opkvalificere deres vejle-derkompetencer bl.a. ved deltagelse i temadage og andre arrangementer på sosuskolerne. Som en del af elevernes introduktion til praktikken er der tilrettelagt en Informationsdag hvor der bl.a. orienteres om sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen, demenspolitik og herunder vejledning i magtanvendelse og andre indgreb selvbestemmelsesretten over voksne samt tilbud til demente i Syddjurs kommune. Herudover undervises der i de mest anvendte medicinske præparater og der informeres om de frivilliges rolle i ældreplejen ved Frivillighedskoordinator. Yderligere undervises i høre - og forflytningsvejledning i områderne. 12

13 6. Elevens læring i fokus 6.1 Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring på Trænings- og Aktivitetsdelen En del af Social- og sundhedsassistentelevens uddannelsesforløb vil foregå i en trænings- og aktivitetsdel på i alt 4 uger og en praktik på et plejecenter de resterende uger. Eleven kan under uddannelsesforløbet i trænings- og aktivitetsdelen i samarbejde med vejleder vælge nedenstående snusepraktikker som en del af forløbet: Rehabiliteringsafdeling Ambulant Genoptræningsafdeling Hverdagsrehabilitering/hjemmetrænere Varmvandsbassin Hjemmeplejen Syddjurs træner På trænings- og aktivitetscentrene skabes refleksive rum, hvor teori og praksis kobles sammen - og elevens faglige og personlige kompetencer og dømmekraft styrkes. Der bliver stillet opgaver af skriftlig karakter, bl.a. i form af aktivitetsanalyse. Der vil især være fokus på aktiviteter i alle sammenhænge og aktiviteternes betydning for mennesker. Der vil desuden være fokus på det hele menneske og på det at arbejde sundhedsfremmende og pædagogisk. Uddannelsestilbuddet foregår i en glad og positiv atmosfære, hvor alle har ansvar for og interesse i elevens læring. Trænings- og aktivitetscentrene repræsenterer stor kreativitet i opgaveløsningen og megen rummelighed. De specifikke læringsmuligheder på trænings- og aktivitetsområdet kan være: dataindsamling At se på det hele menneske i forhold til det aktive liv daglige gøremål arbejdsprægede daglige færdigheder kulturelle og sociale aktiviteter Fortrolighed med og benyttelse af såvel specifikke som generelle aktivitetsanalyse På det individuelle plan På gruppeplan Formidling/undervisning At se aktiviteten i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv 13

14 At kunne håndtere, rumme og planlægge i forhold til mangfoldigheden på trænings- og aktivitetscentret en bred sammensat målgruppe med stor forskellighed i funktionsniveau stor differentiering i aktivitetstilbuddene på baggrund ad de forskelligartede behov, som brugerne repræsenterer. 6.2 Den konkrete tilrettelæggelse af elevens læring i plejedelen Læringsmuligheder ved sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i hverdagslivet I Syddjurs Ældrepleje betragter vi sundhedsfremme og forebyggelse som to forskellige størrelser. Vi definerer forebyggelse som handlinger, vi fortager os for at undgå noget, vi mener er farligt for os/gør os syge/svage, eksempelvis forebyggelse af væske/ ernæringsmangel, fald, decubitus, diabetiske sår, urinvejsinfektion, osteoporose, overvægt, social isolation osv. Sundhedsfremme er handlinger, som gør os godt, eksempelvis social deltagelse, velfungerende netværk, kulturelle aktiviteter, mulighed for at dyrke sine interesser, rejse, læse, se tv, aviser, hjælpemidler som sikrer livskvaliteten og følelsen af mestring osv. Indsatsen skal tilrettelægges og afpasses i forhold til beboerens helbred, bolig, livskvalitet, mestring, netværk, interesser, aktiviteter, tab/afsavn og økonomi m.h.p. at opnå optimal trivsel i hverdagen. Elevens refleksion foregår igennem dokumentationen, i dialogen med vejleder og øvrige kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere internt eller eksternt, pårørende m.v. I det følgende afsnit gives eksempler på faglige, medmenneskelige, sociale, pædagogiske, kommunikative, og samarbejdsmæssige læringsmuligheder i Syddjurs ældrepleje, og der nævnes ex. på omsorgsopgaver af forebyggende og sundhedsfremmende karakter. Faglige læringsmuligheder: Demenssygdomme Pleje af terminale beboere Psykiske lidelser Sårpleje Diabetes Ernæring Kateterpleje Stomipleje Medicinadministration Grundlæggende og speciel sygepleje IT kendskab/dokumentation, oprettelse af handleplaner m.m. 14

15 Medmenneskelige og sociale læringsmuligheder: at være på besøg/gæst i beboerens eget hjem møde mennesker med forskellig social/kulturel baggrund pleje og omsorg til mennesker med: aldersbetinget funktionsnedsættelse, demens, ensomhed, mennesker med alvorlig sygdom, nyopdaget sygdom, mennesker i krise, mennesker med svigtende egenomsorgsevne, misbrug, psykiatrisk lidelse og mennesker med stress. faglige dialog vedr. omsorgspligt/omsorgssvigt faglig dialog om de etiske problemstillinger, der opstår i plejen arbejde med egen rolle/egne grænser (støttet af vejleder) øve sig i egenomsorg og omsorg for kollegaer, ved at være opmærksom på egne og andres tegn på overbelastning, og bede om hjælp og tilbyde hjælp, når der er tegn på behov mulighed for sammen med vejleder at være til stede, vise nærvær i svære situationer Pædagogiske og kommunikative læringsmuligheder deltage aktivt i møder, fremkomme med egne iagttagelser, vurdering, mening og holdning synliggøre/fremlægge refleksioner, skriftligt/mundtligt til vejleder øve sig i at gå i dialog med beboeren, pårørende og kollegaer tværfagligt samtale med beboeren i hverdagen og i krisesituationer samarbejde med pårørende i hverdagen og i krisesituationer have vejleder med som flue på væggen ved besøgene hos beboeren mhp. feedback mindst 1-2 gange efter at eleven arbejder selvstændigt hos beboeren. opstarte nye forløb hos beboeren forberede og gennemføre seminar undervise øvrige elever eller kollegaer Samarbejdsmæssige læringsmuligheder anvende omsorgssystemet som dokumentationsredskab i forhold til pleje- og omsorgsopgaver søge oplysninger og ny viden via internet, m.v. sammen med vejleder være med til at vurdere behov for ændringer af opgaver hos beboeren og formidle til gruppemøder/gruppeleder planlægge egen arbejdsdag med prioritering af opgaverne administrative og praktiske opgaver i forbindelse med indlæggelser/ udskrivelser fra hospital deltage aktivt i faglige - såvel som tværfaglige gruppe - teammøder i eget praktikområde deltage i undervisning på plejehjemmet tage initiativ til samarbejde med øvrige afdelinger i Ældreplejen, administration, aktivitet, service/køkken. varetage gruppelederfunktionen i samarbejde med vejleder observere hvem, hvordan og hvornår der tages kontakt til eksterne samarbejdspartnere, praktiserende læger, hospitaler, hørekonsulent, geriatrisk team, gerontopsykiatrisk team, distriktspsykiatrien, palliativ team m.v. 15

16 Det forventes, at eleven forbereder sig skriftligt til alle samtaler (inkl. vejledningssamtaler) Indenfor de første 2 uger af praktikken afholdes en forventnings- og målsamtale, hvor praktikforløbet planlægges og den individuelle uddannelsesplan udarbejdes Den daglige vejledning varetages, som hovedregel, af en af de tilknyttede vejleder Afhængig af behov vejledes før, under og efter opgaverne. Praktikforløbet planlægges med ugentlige vejledningssamtaler med vejleder og elev, af cirka en times varighed. Afhængig af individuelle behov kan yderligere vejledningssamtaler planlægges Elevens bedømmes/evalueres, løbende mundtligt og ved praktikforløbets afslutning gives en skriftlig standpunktsbedømmelse. Hverdagen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleven har ca. en times studietid, hver eftermiddag til fordybelse og refleksion. Eleven får mulighed for at indfri målene med en stigende grad af selvstændighed. I praktikken er der mulighed for, med studiemæssige begrundelser, at tilrettelægge forskellige besøg for eksempel hos ældresagen, bedemand, tandplejen, Røde Kors eller andet. 16

17 7. Hvordan udvikler praktikstedet praktikvejledningen? Vi søger at bevare og udvikle Syddjurs Ældrepleje som et godt praktiksted for social- og sundhedsassistentelever, og der arbejdes for at bevare og udvikle et konstruktivt og godt samarbejde i personalegruppen i forhold til uddannelsesopgaverne. Dette gøres ved: Løbende at tage evalueringer fra elever og vejledere til efterretning - samt handle derpå. Indgå aktivt i samarbejdet med skolen. Løbende kvalificere vejledere fagligt og personligt via kurser og supervision. Løbende implementere relevante nye metoder og viden i forhold til praktikvejledning Søger at være kreativ og åben i løsningen af uddannelsesopgaverne Give eleverne gode rammer til udvikling og læring Give praktikvejlederne en times forberedelse dels til den ugentlige vejledningstime, dels til midtvejs- og slutstandpunktsbedømmelse Give praktikvejlederne tid til at følges med eleverne udover de første 14 dage efter behov og efterspørgsel Udarbejde uddannelsesmæssige tiltag for praktikvejlederne Med disse ord håber vi at have givet et indblik i, hvorledes vi i Pleje og omsorg har organiseret elevuddannelsen og at dette kan bidrage til et positivt praktikforløb hos os. Vi modtager i øvrigt gerne spørgsmål, kommentarer, ideer og forslag til denne praktikuddannelsesplan. Med venlig hilsen Uddannelseskoordinator Susanne Pallesen Skolevej 19, 8544 Mørke Tlf

18 Bilag 1 - Organisationsdiagram for Syddjurs Kommune 18

19 Organisationsdiagram for Sundhed og Omsorg Organisationsdiagram for Sundhed og Omsorg Direktør Jørgen Andersen Sundhed og Omsorg Ældre, sundhedsfremme, social og voksenhandicap, beskræftigelsesområdet Sundhed og Omsorg Ingelise Juhl Beskæftigelse Social og voksen handicap Uddannelseskoordinator Tandplejen Karen Thagaard Sundhedsteamet Marianne Kirkegaard Ambulant Genoptræning Syddjurs (AGS) Karen Jensen Rehabiliteringsafdelingen Hanne Kaagaard Vedligeholdende Jette Skriver Pleje og Omsorg Områdecenter Lillerup/Rosengården Birgitte Anthonsen Pleje og Omsorg Områdecenter Søhusparken/Ringparken Birgitte Nielsen Februar 2013 Køkken Syddjurs Birgit Kannegaard Susanne Pallesen Demensteam Birthe Moe Hjerneskadekoordinator Marianne Halfdaner Koordinerende visitator for Lene Søsted Sørensen 19

20 Sundhed og Omsorg Organisationsdiagram for Pleje og Omsorg Sundhed og Omsorg Ingelise Juhl Organisationsdiagram for Pleje og Omsorg Demensteam Uddannelseskoordinator Birthe Moe Susanne Pallesen Koordinerende visitator for Lene Søsted Sørensen Hjerneskadekoordinator Marianne Halfdaner Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Køkken Syddjurs Vedligeholdende Ambulant Genoptræning Syddjurs (AGS) Områdecenter Søhusparken/Ringparken Sundhedsteamet Tandplejen Birgit Kannegaard Områdecenter Lillerup/Rosengården Rehabiliteringsafdelingen Marianne Kirkegaard Karen Thagaard Birgitte Anthonsen Jette Skriver Hanne Kaagaard Karen Jensen Birgitte Nielsen FRIT VALG SYGEPLEJEN FRIT VALG PLEJEBOLIGER Plb. Rosengården Rønde Plejecenter Team ROLI 3 Team ROLI 1 Sygeplejen Søhusparken/Ringparken Sygeplejen Lillerup/Rosengården Team RISØ 3 Team RISØ 1+ aften Team 1 Helle Tonnesen Kirsten Secher Karin Lund Jensen Lotte Frøkjær Anne Marie Juhl Lis Torpdal Inga Visser Marie Friis Plejeboligerne Lyngparken Marianne Kræmer Plb. Rosengården Team 2 Birgitte Rossing Team ROLI 4 Maren Seirup Team ROLI 2 Dorthe G. Torstensson Sygeplejen - Nat Lotte Frøkjær Sygeplejen - Aften Anne Marie Juhl Team RISØ 4 Wenche Halstrøm Team RISØ 2 + aften Britt Ovesen Plejeboligerne Lindebo Kain Lund Jensen Plb. Rosengården Team 3 Gitte Povlsen Team ROLI 6 - aften Kirsten Secher Team ROLI 5 - aften Dorthe G. Torstensson Team RISØ 6 - aften Wenche Halstrøm Nattevagter Lotte Frøkjær Plejeboligerne Frejasvænge Plejeboligerne Ringparken Gitte Povlsen Karl Jakobsen Februar

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET 1 of 11 Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere