Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for uddannelse og kvalifi cering til"

Transkript

1 Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder

2 Udarbejdet af uddannelsesansvarlige sygeplejersker: Kirsten Lambæk, Birgit Jacobsen, Inge Schjødt og Kirsten Holch, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Medio 2004 Godkendt af sygehusledelsen september Grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus Tryk: DeFacto, Århus 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...s Kommissorium og arbejdsgruppe...s Rammer for klinisk uddannelse...s Organisering af den kliniske praksis inden for plejeområdet i Århus Amt 4.0 Fremtidstanker og krav...s Kvalifikationskrav og organisation...s Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer 5.2. Kliniske vejledere 5.3. Praktikvejledere 6.0 Opkvalificering og kompetenceudvikling...s Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer 6.2. Kliniske vejledere 6.3. Praktikvejledere 7.0 Referencer...s Bilag...s Den uddannelsesansvarligesygeplejerske/radiograf 8.2. Den kliniske vejleder 8.3. Praktikvejleder 9.0 Organisationsmodel...s. 14 3

4 1.0 Indledning De mellemlange videregående sundhedsuddannelser og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser blev ændret i 2001 på baggrund af Lov om mellemlange videregående uddannelser nr. 905 af 12. september 2000, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor nr. 113 af 19. februar 2001 og Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser nr. 343 af 16. maj De ændrede krav i uddannelserne stiller nye krav til undervisernes kvalifikationer og kompetencer i såvel den teoretiske som i den kliniske del af uddannelserne (2, 3, 7). For de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (sygeplejerske- og radiografuddannelsen) er der således nu tale om en professionsbacheloruddannelse, hvor under- visningens vidensgrundlag skal være karakteriseret ved professionsbasering, udviklingsbasering og forskningstilknytning (2, 4, 5). Den kliniske uddannelse skal understøtte den studerendes udvikling af såvel professionssom akademiske kvalifikationer. For de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skal den kliniske uddannelse i højere grad end tidligere understøtte udviklingen af de personlige kompetencer i en faglig kontekst (6). Organisering og tilrettelæggelse af klinisk uddannelse skal tillige leve op til pratikaftalen i Århus Amt (8). 4

5 2.0 Kommissorium og arbejdsgruppe Chefsygeplejerske Kirsten Bruun har haft nedsat en styregruppe i 2003 med repræsentation af oversygeplejerske Inger Vithen, Trine Bøje og Elsebeth Thomsen samt uddannelsesansvarlige sygeplejersker1. Der er blevet udarbejdet et kommissorium og nedsat en arbejdsgrupppe af uddannelsesansvarlige sygeplejersker, som skulle komme med et forslag til fælles strategi for uddannelse og kvalificering til uddannelsesansvarlig, klinisk vejleder og praktikvejleder på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Arbejdsgruppen, der har bestået af Inge Schjødt, Kirsten Holch, Kirsten Lambæk og Birgith Jacobsen har udarbejdet et forslag til strategi for uddannelse og opkvalificering for en tiårig periode, frem mod år Strategien skal ses i sammenhæng med de overordnede visioner for den kliniske uddannelse og den kliniske sygepleje på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: At den kliniske undervisning ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er kendt og respekteret for den højest mulige uddannelsespraksis nationalt. At bevare og udvikle den kliniske uddannelse på et højt fagligt niveau set i lyset af den videnskabelige, samfundsmæssige og uddannelsesmæssige udvikling såvel nationalt som internationalt. At patientens tarv altid sættes højest (13). 5

6 3.0 Rammer for klinisk uddannelse i Århus Amt Lederne af sygeplejeskolerne har den faglige ledelse, og er ansvarlige for, at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med de krav, der stilles som betingelse for at en sygeplejerske kan opnå autorisation. Lederne af Social- og Sundhedsskolerne har den faglige ledelse af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Praktikstederne har ansvaret for social- og sundhedsassistentelevernes praktikuddannelse, herunder vejledning af eleverne. Skolerne skal sikre, at de studerende/eleverne har et klinisk uddannelsesforløb, som gennemføres ud fra de mål og rammer, der er fastlagt for praktikuddannelsen, og har kompetence til at godkende/ophæve praktikstederne som klinisk uddannelsessted. Sygehusene/praktikstederne har efterfølgende ansvar for at den kliniske uddannelse gennemføres efter de udstukne retningslinier, der er aftalt med skolerne. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, den kliniske vejleder (sygeplejerske) og praktikvejlederen (social- og sundhedsassistent), der varetager praktikvejlederfunktioner, udpeges/ansættes af og refererer til de respektive ledelser i spørgsmålene vedrørende vilkårene for gennemførelsen af uddannelsesforløbet (8) Organisering af den kliniske praksis indenfor plejeområdet i Århus Amt Formål Formålet med organiseringen er: at etablere en entydig ansvarsplacering for den kliniske praktikuddannelse og at sikre en klar kommunikation med det sigte at kvalitetssikre den kliniske uddannelse/ praktikuddannelsen. Funktionsområdet for de uddannelsesansvarlige (bilag 1) og de kliniske vejledere (bilag 2) omfatter varetagelsen af den kliniske undervisning/praktikuddannelse på de forskellige niveauer for praktik i plejeområdet i grunduddannelserne inden for følgende områder: Sygepleje- og radiografstuderende, social- og sundhedsassistentelever og diakonelever. For social- og sundhedsassistenter, der varetager praktikvejlederfunktionen henvises til bilag 3. Tilrettelæggelse af praktikforløbene for ergoog fysioterapeuter, hospitalslaborant- og jordmoderstuderende fungerer efter de indgåede aftaler (8). 6

7 4.0 Fremtidstanker og krav Strategien skal ses i lyset af de love og bekendtgørelser, der foreligger om sygeplejerske-, radiografuddannelse og socialog sundhedsassistentuddannelse i Danmark (1-5), samt Bekendtgørelse om uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (7) og det faktum at sygehusvæsenet vil ændre sig i retning af større ambulant virksomhed, kortere indlæggelsesforløb, samt større fokus på og organisering ud fra patientforløb. Indledningsvis har arbejdsgruppen forespurgt flere kliniske uddannelsessteder, vedrørende fremtidstanker og krav om uddannelses- og udviklingsniveauet af uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere, som ligger ud over de formelle krav (6, 8). Generelt er der enighed om, at opgaven skal løses på et fagligt højt og kvalificeret niveau. Både af hensyn til den fremtidige rekruttering og fastholdelse, men også af hensyn til at der i fremtiden vil være et øget behov for, at alle faggrupper skal bidrage aktivt til hensigtsmæssige patientforløb, og at de sundhedsfaglige kerneydelser så vidt muligt skal bygge på et evidensbaseret grundlag. Da dette læres i klinikken peges der på, at en sundhedsfaglig diplomuddannelse vil være en forudsætning for at uddanne i klinikken på bachelorniveau. Rent praktisk kan det ikke gennemføres fra dag til dag, men der er flere steder nedsat udvalg på tværs af uddannelsesinstitutioner og klinik, som skal afdække behov og muligheder. Der er udarbejdet vision og strategier for: Kvalifikationskrav til uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere, herunder organisation. Kompetenceudvikling af uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere i organisationen. 7

8 5.0 Kvalifikationskrav og organisation 5.1. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer Vision Alle uddannelsesansvarlige har en kandidat- eller masteruddannelse i sygepleje eller anden relevant kandidat- eller masteruddannelse. Stillingen initierer mulighed for tilknytning til udviklings- og forskningsmiljøer vedrørende klinisk uddannelse. Strategi Sygehusledelsen/afdelingsledelsen sikrer organisation og miljø for uddannelsesansvarlige, der arbejder med forskning på tværs af afdelinger og specialer. Sygehusledelsen/afdelingsledelsen skaber rammer og vilkår for, at de uddannelsesansvarlige opnår/har en kandidat- eller mastergrad senest i år Der laves personlig handlingsplan for opkvalificeringen til kandidat- eller mastergrad. Der laves en personlig handlingsplan for den enkelte uddannelsesansvarlige under hensyntagen til dennes aktuelle kompetencer og interesser, samt afdelingens behov Kliniske vejledere Den kliniske vejleder må betragtes som en del af det underviserkorps, der er for de enkelte uddannelser. Principielt skal den kliniske vejleder have en uddannelsesgrad, der ligger højere end afgangsniveauet for de studerende, de er vejledere for (2). Den kliniske vejleder forestår tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning, samt underviser og vejleder bachelorstuderende i klinisk praksis. Fokus er den kliniske sygepleje/radiografi, hvor den kliniske vejleder forudsættes at have indgående kendskab til de sygeplejefaglige/ radiograffaglige problemstillinger hos afdelingens patienter. Det centrale er den kliniske sygepleje/radiografi, som fagene pædagogik og uddannelsesplanlægning er hjælpediscipliner til. Vision At kliniske vejledere har en sundhedsfaglig diplomuddannelse (11), en relevant masteruddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse. Strategi Afdelingsledelsen understøtter, at nuværende kliniske vejledere indenfor de næste 2 år kan tage minimum grundmodulet på den sundhedsfaglige diplomuddannelse (11). Afdelingsledelsen understøtter, at de kliniske vejledere år 2014 er uddannet på diplomeller masterniveau. Uddannelse planlægges, gennemføres og evalueres systematisk, så det til stadighed sikres, at uddannelse medfører kompetenceudvikling for den enkelte kliniske vejleder og organisationen. Den enkelte kliniske vejleder har en personlig forpligtelse til fortsat kompetenceudvikling og uddannelse ud over den obligatoriske uddannelse til klinisk vejleder til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (7, 10-11). Sygehusledelsen indgår et samarbejde med Sygeplejeskolerne i Århus Amt, JCVU og Århus Universitetshospital med henblik på at sikre uddannelsespladser svarende til behovet. 8

9 5.3. Praktikvejledere Praktikvejlederne (social- og sundhedsassistenter) medvirker i tilrettelæggelse af klinisk undervisning samt underviser og vejleder social-og sundhedsassistentelever i klinisk praksis. Fokus er den grundlæggende sygepleje i somatikken, hvor praktikvejlederen forudsættes at have indgående kendskab til elevernes forudsætninger samt til social-og sundhedsassistentuddannelsens mål og indhold. Praktikvejlederen understøtter udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer. Vision At praktikvejledere har ajourførte kvalifikationer til varetagelse af funktionen som praktikvejleder. Der arbejdes for et miljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudvikling. Strategi Afdelingsledelsen understøtter at alle praktikvejledere har minimum 2 ugers vejlederkursus indenfor de næste 2 år. Afdelingsledelsen sikrer at den enkelte praktikvejleder får mulighed for yderligere kompetenceudvikling ved deltagelse i interne og eksterne tilbud, f.eks. pædagogisk grundkursus. Sygehusledelsen indgår i et samarbejde med Social-og Sundhedsskolen i Århus med henblik på at sikre kurser og uddannelsesforløb svarende til behovet. 6.0 Opkvalificering og kompetenceudvikling 6.1. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer Vision Sygehusledelsen udarbejder overordnede politikker for uddannelse og udvikling. Der skal udvikles rammer og vilkår (13), hvor det sikres, at den højest mulige uddannelsespraksis kan udvikles set i relation til nationale og internationale standarder i sygeplejerskeuddannelsen/radiografuddannelsen. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor man kan tage initiativ til og påvirke den kliniske uddannelse lokalt og nationalt. Strategi Afdelingsledelsen skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af uddannelsesansvarlige. Afdelingsledelsen udarbejder i samarbejde med den uddannelsesansvarlige 2-årige handlingsplaner for kompetenceudvikling af den uddannelsesansvarlige i forhold til organisationen, afdelingen og den uddannelsesansvarliges aktuelle kompetence. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker medvirker til at sikre og etablere uddannelsesog udviklingsmiljøer i klinikken. 9

10 6.2. Kliniske vejledere Vision Der skal udvikles rammer og vilkår, hvori der sikres at højest mulige kliniske uddannelsespraksis kan udvikles. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudviklingstiltag og hvor individuelle langsigtede planer for uddannelse udarbejdes for den/de kliniske vejledere. Strategi Sygehusledelsen sikrer, at der udarbejdes overordnede kompetenceniveauer for kliniske vejledere i forhold til faglig/klinisk praksis. Afdelingsledelsen sikrer, at der udarbejdes konkrete tilbud om kompetenceudvikling. Afdelingssygeplejersken skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af de kliniske vejledere. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med den kliniske vejleder handlingsplaner for kompetenceudvikling af den kliniske vejleder i forhold til organisationen og på afsnitsniveau. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med den kliniske vejleder 2-årige planer for uddannelse. Klinisk vejleder medvirker til sikring og etablering af uddannelses- og udviklingsmiljøer på afdelingsplan, samt indgår fagdidaktisk i udviklingsarbejde Praktikvejledere Vision Der skal udvikles rammer og vilkår, hvori der sikres at højest mulige kliniske uddannelsespraksis kan udvikles. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudviklingstiltag og hvor individuelle langsigtede planer for uddannelse udarbejdes for praktikvejlederne. Strategi Sygehusledelsen sikrer, at der udarbejdes overordnede kompetenceniveauer for praktikvejledere. Afdelingsledelsen sikrer, at der udarbejdes konkrete tilbud om kompetenceudvikling. Afdelingssygeplejersken skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af praktikvejledere. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen handlingsplaner for kompetenceudvikling af praktikvejledere i forhold til organisation og på afsnitsniveau. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen 2-årige planer for uddannelse. 10

11 7.0. Referencer 1. Lov om mellemlange videregående uddannelser, LOV nr. 482 af 31. maj Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor, BEK nr 113 af 19. februar Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov nr 343 af 16. maj Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen, BEK nr 232 af 30. marts Bekendtgørelse om radiografuddannelsen, BEK nr 233 af 30. marts Bekendtgørelse om grundlæggende socialog sundhedsuddannelser, BEK nr af 17. december Bekendtgørelse om uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, BEK nr. 497 af 20. juni Organisering og tilrettelæggelse af praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever, sygepleje-, radiograf- og jordemoderstuderende i Århus Amt. Århus Amt 2. februar Studieordning for uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser 2003, Sygeplejeskolen i Århus. 10. Studieordning for uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser 2003, Sygeplejeskolen i Randers. 11. Studieordning for den Sundhedsfaglige diplomuddannelse, januar 2003, JCVU. 12. Masteruddannelse i Klinisk Sygepleje, Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sygeplejevidenskab Patientens tarv værdigrundlag, visioner og strategier for Århus Kommunehospital, Århus Kommunehospital Strategisk kompetenceudvikling, Århus Kommunehospital Den Store Danske Encyklopædi, bind 8, side 215. Dansk Nationalleksikon A/S (Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag A/S.). 11

12 8.0 Bilag 8.1. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske/radiograf Den uddannelsesansvarlige indplaceres som stabsmedarbejder til drifts-/sygehus-/afdelingsledelsen (8). Funktionsområdet for den uddannelsesansvarlige er at virke som skolens kontaktperson og direkte samarbejdspartner med praktikområderne koordinere og tilrettelægge uddannelserne, samt udvikle disse på tværs af afdelingerne administrere opgaver i forbindelse med fordeling og koordinering af praktikforløbene for uddannelserne i afdelingen samt justeringer og ændringer samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring teori og praksis indenfor de enkelte uddannelser styrke det faglige og pædagogiske niveau med henblik på at skabe et godt uddannelses-, lærings- og studiemiljø, samt give de studerende og eleverne gode uddannelsesmuligheder i praksis varetage systematisk evaluering og dokumentation af uddannelsestilbuddene i praksis medvirke til iværksættelse af pædagogiske udviklingsprojekter og fungere som projektvejleder vejledning og supervisering af de kliniske vejledere og sygeplejepersonalet med henblik på varetagelse af den praktiske uddannelse fagligt og pædagogisk i samarbejde med skole og ledere udvikle de kliniske uddannelsesforløb er overordnet ansvarlig for at der udarbejdes konkrete uddannelsesplaner for de studerende/elever og at de følges forestå implementering af uddannelsesinstitutionens uddannelsespolitik for grunduddannelserne 1. Af praktikaftalen i Århus Amt fremgår det, at der er tale om uddannelsesansvarlige sygeplejersker, hvis funktionsområde omfatter varetagelsen af praktikuddannelsen på forskellige niveauer inden for følgende områder: Sygepleje- og radiografstuderende samt social- og sundhedsassistentelever. Men der kan også være tale om uddannelsesansvarlige radiografer der varetager funktionsområdet knyttet til radiografstuderende. (8). Uddannelsesansvarlige refererer herefter til både uddannelsesansvarlige sygeplejersker og -radiografer 2. Handlingsplan: prioriteret række af aktiviteter, som man ønsker at gennemføre i en periode fremover. Handlingsplanen iværksættes for at forfølge bestemte formål (15). 12

13 8.2. Den kliniske vejleder Den kliniske vejleder indplaceres organisatorisk i de enkelte afdelinger/afsnit/praktiksteder (8). Den kliniske vejleders funktionsområde at tilrettelægge og gennemføre de studerendes og elevernes uddannelsesforløb i afsnittet, herunder sikre: at skolens mål og retningslinier overholdes og gennemføres at studerende og elever introduceres i afsnittet at der foreligger en konkret klinisk uddannelsesplan for den enkelte studerende og elev, samt sikre dennes gennemførelse at der er mulighed for at opøve praktisk kompetence ud fra de opstillede mål at undervise og vejlede de studerende samt eleverne i den kliniske praksis at være ansvarlig for at der udsendes materiale om afdelingen til de studerende/elever at formidle viden om uddannelsernes implementering i praksis at samarbejde med den uddannelsesansvarlige og uddannelsesinstitutionerne Praktikvejleder Praktikvejlederens funktionsområde I samarbejde med afdelingssygeplejersken, den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og kliniske vejleder tilrettelægge og gennemføre social- og sundhedsassistentelevernes uddannelsesforløb i afsnittet, herunder medvirke til: at skolens mål og retningslinier overholdes og gennemføres. at social- og sundhedsassistenteleverne introduceres i afsnittet. at der foreligger en konkret klinisk uddannelsesplan for den enkelte elev, samt sikre dennes gennemførelse. at der er mulighed for at opøve praktisk kompetence ud fra opstillede mål at undervise og vejlede social- og sundhedsassistenteleverne i den kliniske praksis. 13

14 9.0 Organisationsmodel Sygehusledelse/ afdelingsledelse Uddannelsesansvarlig Afdelings/- afsnitsledelse Klinisk vejleder 14

15 15

16 Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Foto og layout: Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital,

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012.

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012. Forord Dette er anden udgave af dokumentet Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje. Somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri. Dokumentet beskriver de overordnede rammer og

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Informationspjece

Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Informationspjece Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Informationspjece Undervisningsministeriet 2001 1 Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Informationspjece 1.udgave, 1. oplag,

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

De Mellemlange Videregående Uddannelser ved Hospitalsenheden Vest

De Mellemlange Videregående Uddannelser ved Hospitalsenheden Vest De Mellemlange Videregående Uddannelser ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2008 MVU gruppen Årsrapport 2008, den 20. marts 2008 1 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. AKTIVITETER PÅ MVU OMRÅDET I 2008... 3

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere