Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for uddannelse og kvalifi cering til"

Transkript

1 Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder

2 Udarbejdet af uddannelsesansvarlige sygeplejersker: Kirsten Lambæk, Birgit Jacobsen, Inge Schjødt og Kirsten Holch, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Medio 2004 Godkendt af sygehusledelsen september Grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus Tryk: DeFacto, Århus 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...s Kommissorium og arbejdsgruppe...s Rammer for klinisk uddannelse...s Organisering af den kliniske praksis inden for plejeområdet i Århus Amt 4.0 Fremtidstanker og krav...s Kvalifikationskrav og organisation...s Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer 5.2. Kliniske vejledere 5.3. Praktikvejledere 6.0 Opkvalificering og kompetenceudvikling...s Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer 6.2. Kliniske vejledere 6.3. Praktikvejledere 7.0 Referencer...s Bilag...s Den uddannelsesansvarligesygeplejerske/radiograf 8.2. Den kliniske vejleder 8.3. Praktikvejleder 9.0 Organisationsmodel...s. 14 3

4 1.0 Indledning De mellemlange videregående sundhedsuddannelser og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser blev ændret i 2001 på baggrund af Lov om mellemlange videregående uddannelser nr. 905 af 12. september 2000, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor nr. 113 af 19. februar 2001 og Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser nr. 343 af 16. maj De ændrede krav i uddannelserne stiller nye krav til undervisernes kvalifikationer og kompetencer i såvel den teoretiske som i den kliniske del af uddannelserne (2, 3, 7). For de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (sygeplejerske- og radiografuddannelsen) er der således nu tale om en professionsbacheloruddannelse, hvor under- visningens vidensgrundlag skal være karakteriseret ved professionsbasering, udviklingsbasering og forskningstilknytning (2, 4, 5). Den kliniske uddannelse skal understøtte den studerendes udvikling af såvel professionssom akademiske kvalifikationer. For de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skal den kliniske uddannelse i højere grad end tidligere understøtte udviklingen af de personlige kompetencer i en faglig kontekst (6). Organisering og tilrettelæggelse af klinisk uddannelse skal tillige leve op til pratikaftalen i Århus Amt (8). 4

5 2.0 Kommissorium og arbejdsgruppe Chefsygeplejerske Kirsten Bruun har haft nedsat en styregruppe i 2003 med repræsentation af oversygeplejerske Inger Vithen, Trine Bøje og Elsebeth Thomsen samt uddannelsesansvarlige sygeplejersker1. Der er blevet udarbejdet et kommissorium og nedsat en arbejdsgrupppe af uddannelsesansvarlige sygeplejersker, som skulle komme med et forslag til fælles strategi for uddannelse og kvalificering til uddannelsesansvarlig, klinisk vejleder og praktikvejleder på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Arbejdsgruppen, der har bestået af Inge Schjødt, Kirsten Holch, Kirsten Lambæk og Birgith Jacobsen har udarbejdet et forslag til strategi for uddannelse og opkvalificering for en tiårig periode, frem mod år Strategien skal ses i sammenhæng med de overordnede visioner for den kliniske uddannelse og den kliniske sygepleje på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: At den kliniske undervisning ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er kendt og respekteret for den højest mulige uddannelsespraksis nationalt. At bevare og udvikle den kliniske uddannelse på et højt fagligt niveau set i lyset af den videnskabelige, samfundsmæssige og uddannelsesmæssige udvikling såvel nationalt som internationalt. At patientens tarv altid sættes højest (13). 5

6 3.0 Rammer for klinisk uddannelse i Århus Amt Lederne af sygeplejeskolerne har den faglige ledelse, og er ansvarlige for, at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med de krav, der stilles som betingelse for at en sygeplejerske kan opnå autorisation. Lederne af Social- og Sundhedsskolerne har den faglige ledelse af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Praktikstederne har ansvaret for social- og sundhedsassistentelevernes praktikuddannelse, herunder vejledning af eleverne. Skolerne skal sikre, at de studerende/eleverne har et klinisk uddannelsesforløb, som gennemføres ud fra de mål og rammer, der er fastlagt for praktikuddannelsen, og har kompetence til at godkende/ophæve praktikstederne som klinisk uddannelsessted. Sygehusene/praktikstederne har efterfølgende ansvar for at den kliniske uddannelse gennemføres efter de udstukne retningslinier, der er aftalt med skolerne. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, den kliniske vejleder (sygeplejerske) og praktikvejlederen (social- og sundhedsassistent), der varetager praktikvejlederfunktioner, udpeges/ansættes af og refererer til de respektive ledelser i spørgsmålene vedrørende vilkårene for gennemførelsen af uddannelsesforløbet (8) Organisering af den kliniske praksis indenfor plejeområdet i Århus Amt Formål Formålet med organiseringen er: at etablere en entydig ansvarsplacering for den kliniske praktikuddannelse og at sikre en klar kommunikation med det sigte at kvalitetssikre den kliniske uddannelse/ praktikuddannelsen. Funktionsområdet for de uddannelsesansvarlige (bilag 1) og de kliniske vejledere (bilag 2) omfatter varetagelsen af den kliniske undervisning/praktikuddannelse på de forskellige niveauer for praktik i plejeområdet i grunduddannelserne inden for følgende områder: Sygepleje- og radiografstuderende, social- og sundhedsassistentelever og diakonelever. For social- og sundhedsassistenter, der varetager praktikvejlederfunktionen henvises til bilag 3. Tilrettelæggelse af praktikforløbene for ergoog fysioterapeuter, hospitalslaborant- og jordmoderstuderende fungerer efter de indgåede aftaler (8). 6

7 4.0 Fremtidstanker og krav Strategien skal ses i lyset af de love og bekendtgørelser, der foreligger om sygeplejerske-, radiografuddannelse og socialog sundhedsassistentuddannelse i Danmark (1-5), samt Bekendtgørelse om uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (7) og det faktum at sygehusvæsenet vil ændre sig i retning af større ambulant virksomhed, kortere indlæggelsesforløb, samt større fokus på og organisering ud fra patientforløb. Indledningsvis har arbejdsgruppen forespurgt flere kliniske uddannelsessteder, vedrørende fremtidstanker og krav om uddannelses- og udviklingsniveauet af uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere, som ligger ud over de formelle krav (6, 8). Generelt er der enighed om, at opgaven skal løses på et fagligt højt og kvalificeret niveau. Både af hensyn til den fremtidige rekruttering og fastholdelse, men også af hensyn til at der i fremtiden vil være et øget behov for, at alle faggrupper skal bidrage aktivt til hensigtsmæssige patientforløb, og at de sundhedsfaglige kerneydelser så vidt muligt skal bygge på et evidensbaseret grundlag. Da dette læres i klinikken peges der på, at en sundhedsfaglig diplomuddannelse vil være en forudsætning for at uddanne i klinikken på bachelorniveau. Rent praktisk kan det ikke gennemføres fra dag til dag, men der er flere steder nedsat udvalg på tværs af uddannelsesinstitutioner og klinik, som skal afdække behov og muligheder. Der er udarbejdet vision og strategier for: Kvalifikationskrav til uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere, herunder organisation. Kompetenceudvikling af uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere i organisationen. 7

8 5.0 Kvalifikationskrav og organisation 5.1. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer Vision Alle uddannelsesansvarlige har en kandidat- eller masteruddannelse i sygepleje eller anden relevant kandidat- eller masteruddannelse. Stillingen initierer mulighed for tilknytning til udviklings- og forskningsmiljøer vedrørende klinisk uddannelse. Strategi Sygehusledelsen/afdelingsledelsen sikrer organisation og miljø for uddannelsesansvarlige, der arbejder med forskning på tværs af afdelinger og specialer. Sygehusledelsen/afdelingsledelsen skaber rammer og vilkår for, at de uddannelsesansvarlige opnår/har en kandidat- eller mastergrad senest i år Der laves personlig handlingsplan for opkvalificeringen til kandidat- eller mastergrad. Der laves en personlig handlingsplan for den enkelte uddannelsesansvarlige under hensyntagen til dennes aktuelle kompetencer og interesser, samt afdelingens behov Kliniske vejledere Den kliniske vejleder må betragtes som en del af det underviserkorps, der er for de enkelte uddannelser. Principielt skal den kliniske vejleder have en uddannelsesgrad, der ligger højere end afgangsniveauet for de studerende, de er vejledere for (2). Den kliniske vejleder forestår tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning, samt underviser og vejleder bachelorstuderende i klinisk praksis. Fokus er den kliniske sygepleje/radiografi, hvor den kliniske vejleder forudsættes at have indgående kendskab til de sygeplejefaglige/ radiograffaglige problemstillinger hos afdelingens patienter. Det centrale er den kliniske sygepleje/radiografi, som fagene pædagogik og uddannelsesplanlægning er hjælpediscipliner til. Vision At kliniske vejledere har en sundhedsfaglig diplomuddannelse (11), en relevant masteruddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse. Strategi Afdelingsledelsen understøtter, at nuværende kliniske vejledere indenfor de næste 2 år kan tage minimum grundmodulet på den sundhedsfaglige diplomuddannelse (11). Afdelingsledelsen understøtter, at de kliniske vejledere år 2014 er uddannet på diplomeller masterniveau. Uddannelse planlægges, gennemføres og evalueres systematisk, så det til stadighed sikres, at uddannelse medfører kompetenceudvikling for den enkelte kliniske vejleder og organisationen. Den enkelte kliniske vejleder har en personlig forpligtelse til fortsat kompetenceudvikling og uddannelse ud over den obligatoriske uddannelse til klinisk vejleder til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (7, 10-11). Sygehusledelsen indgår et samarbejde med Sygeplejeskolerne i Århus Amt, JCVU og Århus Universitetshospital med henblik på at sikre uddannelsespladser svarende til behovet. 8

9 5.3. Praktikvejledere Praktikvejlederne (social- og sundhedsassistenter) medvirker i tilrettelæggelse af klinisk undervisning samt underviser og vejleder social-og sundhedsassistentelever i klinisk praksis. Fokus er den grundlæggende sygepleje i somatikken, hvor praktikvejlederen forudsættes at have indgående kendskab til elevernes forudsætninger samt til social-og sundhedsassistentuddannelsens mål og indhold. Praktikvejlederen understøtter udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer. Vision At praktikvejledere har ajourførte kvalifikationer til varetagelse af funktionen som praktikvejleder. Der arbejdes for et miljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudvikling. Strategi Afdelingsledelsen understøtter at alle praktikvejledere har minimum 2 ugers vejlederkursus indenfor de næste 2 år. Afdelingsledelsen sikrer at den enkelte praktikvejleder får mulighed for yderligere kompetenceudvikling ved deltagelse i interne og eksterne tilbud, f.eks. pædagogisk grundkursus. Sygehusledelsen indgår i et samarbejde med Social-og Sundhedsskolen i Århus med henblik på at sikre kurser og uddannelsesforløb svarende til behovet. 6.0 Opkvalificering og kompetenceudvikling 6.1. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer Vision Sygehusledelsen udarbejder overordnede politikker for uddannelse og udvikling. Der skal udvikles rammer og vilkår (13), hvor det sikres, at den højest mulige uddannelsespraksis kan udvikles set i relation til nationale og internationale standarder i sygeplejerskeuddannelsen/radiografuddannelsen. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor man kan tage initiativ til og påvirke den kliniske uddannelse lokalt og nationalt. Strategi Afdelingsledelsen skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af uddannelsesansvarlige. Afdelingsledelsen udarbejder i samarbejde med den uddannelsesansvarlige 2-årige handlingsplaner for kompetenceudvikling af den uddannelsesansvarlige i forhold til organisationen, afdelingen og den uddannelsesansvarliges aktuelle kompetence. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker medvirker til at sikre og etablere uddannelsesog udviklingsmiljøer i klinikken. 9

10 6.2. Kliniske vejledere Vision Der skal udvikles rammer og vilkår, hvori der sikres at højest mulige kliniske uddannelsespraksis kan udvikles. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudviklingstiltag og hvor individuelle langsigtede planer for uddannelse udarbejdes for den/de kliniske vejledere. Strategi Sygehusledelsen sikrer, at der udarbejdes overordnede kompetenceniveauer for kliniske vejledere i forhold til faglig/klinisk praksis. Afdelingsledelsen sikrer, at der udarbejdes konkrete tilbud om kompetenceudvikling. Afdelingssygeplejersken skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af de kliniske vejledere. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med den kliniske vejleder handlingsplaner for kompetenceudvikling af den kliniske vejleder i forhold til organisationen og på afsnitsniveau. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med den kliniske vejleder 2-årige planer for uddannelse. Klinisk vejleder medvirker til sikring og etablering af uddannelses- og udviklingsmiljøer på afdelingsplan, samt indgår fagdidaktisk i udviklingsarbejde Praktikvejledere Vision Der skal udvikles rammer og vilkår, hvori der sikres at højest mulige kliniske uddannelsespraksis kan udvikles. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudviklingstiltag og hvor individuelle langsigtede planer for uddannelse udarbejdes for praktikvejlederne. Strategi Sygehusledelsen sikrer, at der udarbejdes overordnede kompetenceniveauer for praktikvejledere. Afdelingsledelsen sikrer, at der udarbejdes konkrete tilbud om kompetenceudvikling. Afdelingssygeplejersken skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af praktikvejledere. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen handlingsplaner for kompetenceudvikling af praktikvejledere i forhold til organisation og på afsnitsniveau. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen 2-årige planer for uddannelse. 10

11 7.0. Referencer 1. Lov om mellemlange videregående uddannelser, LOV nr. 482 af 31. maj Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor, BEK nr 113 af 19. februar Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov nr 343 af 16. maj Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen, BEK nr 232 af 30. marts Bekendtgørelse om radiografuddannelsen, BEK nr 233 af 30. marts Bekendtgørelse om grundlæggende socialog sundhedsuddannelser, BEK nr af 17. december Bekendtgørelse om uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, BEK nr. 497 af 20. juni Organisering og tilrettelæggelse af praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever, sygepleje-, radiograf- og jordemoderstuderende i Århus Amt. Århus Amt 2. februar Studieordning for uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser 2003, Sygeplejeskolen i Århus. 10. Studieordning for uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser 2003, Sygeplejeskolen i Randers. 11. Studieordning for den Sundhedsfaglige diplomuddannelse, januar 2003, JCVU. 12. Masteruddannelse i Klinisk Sygepleje, Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sygeplejevidenskab Patientens tarv værdigrundlag, visioner og strategier for Århus Kommunehospital, Århus Kommunehospital Strategisk kompetenceudvikling, Århus Kommunehospital Den Store Danske Encyklopædi, bind 8, side 215. Dansk Nationalleksikon A/S (Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag A/S.). 11

12 8.0 Bilag 8.1. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske/radiograf Den uddannelsesansvarlige indplaceres som stabsmedarbejder til drifts-/sygehus-/afdelingsledelsen (8). Funktionsområdet for den uddannelsesansvarlige er at virke som skolens kontaktperson og direkte samarbejdspartner med praktikområderne koordinere og tilrettelægge uddannelserne, samt udvikle disse på tværs af afdelingerne administrere opgaver i forbindelse med fordeling og koordinering af praktikforløbene for uddannelserne i afdelingen samt justeringer og ændringer samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring teori og praksis indenfor de enkelte uddannelser styrke det faglige og pædagogiske niveau med henblik på at skabe et godt uddannelses-, lærings- og studiemiljø, samt give de studerende og eleverne gode uddannelsesmuligheder i praksis varetage systematisk evaluering og dokumentation af uddannelsestilbuddene i praksis medvirke til iværksættelse af pædagogiske udviklingsprojekter og fungere som projektvejleder vejledning og supervisering af de kliniske vejledere og sygeplejepersonalet med henblik på varetagelse af den praktiske uddannelse fagligt og pædagogisk i samarbejde med skole og ledere udvikle de kliniske uddannelsesforløb er overordnet ansvarlig for at der udarbejdes konkrete uddannelsesplaner for de studerende/elever og at de følges forestå implementering af uddannelsesinstitutionens uddannelsespolitik for grunduddannelserne 1. Af praktikaftalen i Århus Amt fremgår det, at der er tale om uddannelsesansvarlige sygeplejersker, hvis funktionsområde omfatter varetagelsen af praktikuddannelsen på forskellige niveauer inden for følgende områder: Sygepleje- og radiografstuderende samt social- og sundhedsassistentelever. Men der kan også være tale om uddannelsesansvarlige radiografer der varetager funktionsområdet knyttet til radiografstuderende. (8). Uddannelsesansvarlige refererer herefter til både uddannelsesansvarlige sygeplejersker og -radiografer 2. Handlingsplan: prioriteret række af aktiviteter, som man ønsker at gennemføre i en periode fremover. Handlingsplanen iværksættes for at forfølge bestemte formål (15). 12

13 8.2. Den kliniske vejleder Den kliniske vejleder indplaceres organisatorisk i de enkelte afdelinger/afsnit/praktiksteder (8). Den kliniske vejleders funktionsområde at tilrettelægge og gennemføre de studerendes og elevernes uddannelsesforløb i afsnittet, herunder sikre: at skolens mål og retningslinier overholdes og gennemføres at studerende og elever introduceres i afsnittet at der foreligger en konkret klinisk uddannelsesplan for den enkelte studerende og elev, samt sikre dennes gennemførelse at der er mulighed for at opøve praktisk kompetence ud fra de opstillede mål at undervise og vejlede de studerende samt eleverne i den kliniske praksis at være ansvarlig for at der udsendes materiale om afdelingen til de studerende/elever at formidle viden om uddannelsernes implementering i praksis at samarbejde med den uddannelsesansvarlige og uddannelsesinstitutionerne Praktikvejleder Praktikvejlederens funktionsområde I samarbejde med afdelingssygeplejersken, den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og kliniske vejleder tilrettelægge og gennemføre social- og sundhedsassistentelevernes uddannelsesforløb i afsnittet, herunder medvirke til: at skolens mål og retningslinier overholdes og gennemføres. at social- og sundhedsassistenteleverne introduceres i afsnittet. at der foreligger en konkret klinisk uddannelsesplan for den enkelte elev, samt sikre dennes gennemførelse. at der er mulighed for at opøve praktisk kompetence ud fra opstillede mål at undervise og vejlede social- og sundhedsassistenteleverne i den kliniske praksis. 13

14 9.0 Organisationsmodel Sygehusledelse/ afdelingsledelse Uddannelsesansvarlig Afdelings/- afsnitsledelse Klinisk vejleder 14

15 15

16 Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Foto og layout: Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital,

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Bilag 1. Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Erhvervsfaglige krav social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen Ændringerne i uddannelserne afspejler samfundsudviklingen og behovet

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Januar 2008 Somatiske og psykiatriske hospitaler Udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd INDHOLD 1.

Læs mere

Ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Januar 2007 Udgiver: Ledende Sygeplejerskers Råd, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Udarbejdet af: Arbejdsgruppen

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen

Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Regionshospital Nordjylland 1 Forord Regionshospital Nordjylland ønsker, med Strategi for Klinisk undervisning, at skabe en fælles referenceramme

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt 2005

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Udarbejdet

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Proceduren indtræder med virkning fra 2010 og erstatter hermed tidligere procedure

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Pilotprojekt - Evaluering af kliniske forløb i somatikken

Projektbeskrivelse: Pilotprojekt - Evaluering af kliniske forløb i somatikken Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/2140 Dato: 9. april 2013 Udarbejdet af: Lisbeth Madsen/Lars Oberländer E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631829

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere