Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for uddannelse og kvalifi cering til"

Transkript

1 Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder

2 Udarbejdet af uddannelsesansvarlige sygeplejersker: Kirsten Lambæk, Birgit Jacobsen, Inge Schjødt og Kirsten Holch, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Medio 2004 Godkendt af sygehusledelsen september Grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus Tryk: DeFacto, Århus 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...s Kommissorium og arbejdsgruppe...s Rammer for klinisk uddannelse...s Organisering af den kliniske praksis inden for plejeområdet i Århus Amt 4.0 Fremtidstanker og krav...s Kvalifikationskrav og organisation...s Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer 5.2. Kliniske vejledere 5.3. Praktikvejledere 6.0 Opkvalificering og kompetenceudvikling...s Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer 6.2. Kliniske vejledere 6.3. Praktikvejledere 7.0 Referencer...s Bilag...s Den uddannelsesansvarligesygeplejerske/radiograf 8.2. Den kliniske vejleder 8.3. Praktikvejleder 9.0 Organisationsmodel...s. 14 3

4 1.0 Indledning De mellemlange videregående sundhedsuddannelser og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser blev ændret i 2001 på baggrund af Lov om mellemlange videregående uddannelser nr. 905 af 12. september 2000, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor nr. 113 af 19. februar 2001 og Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser nr. 343 af 16. maj De ændrede krav i uddannelserne stiller nye krav til undervisernes kvalifikationer og kompetencer i såvel den teoretiske som i den kliniske del af uddannelserne (2, 3, 7). For de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (sygeplejerske- og radiografuddannelsen) er der således nu tale om en professionsbacheloruddannelse, hvor under- visningens vidensgrundlag skal være karakteriseret ved professionsbasering, udviklingsbasering og forskningstilknytning (2, 4, 5). Den kliniske uddannelse skal understøtte den studerendes udvikling af såvel professionssom akademiske kvalifikationer. For de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skal den kliniske uddannelse i højere grad end tidligere understøtte udviklingen af de personlige kompetencer i en faglig kontekst (6). Organisering og tilrettelæggelse af klinisk uddannelse skal tillige leve op til pratikaftalen i Århus Amt (8). 4

5 2.0 Kommissorium og arbejdsgruppe Chefsygeplejerske Kirsten Bruun har haft nedsat en styregruppe i 2003 med repræsentation af oversygeplejerske Inger Vithen, Trine Bøje og Elsebeth Thomsen samt uddannelsesansvarlige sygeplejersker1. Der er blevet udarbejdet et kommissorium og nedsat en arbejdsgrupppe af uddannelsesansvarlige sygeplejersker, som skulle komme med et forslag til fælles strategi for uddannelse og kvalificering til uddannelsesansvarlig, klinisk vejleder og praktikvejleder på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Arbejdsgruppen, der har bestået af Inge Schjødt, Kirsten Holch, Kirsten Lambæk og Birgith Jacobsen har udarbejdet et forslag til strategi for uddannelse og opkvalificering for en tiårig periode, frem mod år Strategien skal ses i sammenhæng med de overordnede visioner for den kliniske uddannelse og den kliniske sygepleje på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: At den kliniske undervisning ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er kendt og respekteret for den højest mulige uddannelsespraksis nationalt. At bevare og udvikle den kliniske uddannelse på et højt fagligt niveau set i lyset af den videnskabelige, samfundsmæssige og uddannelsesmæssige udvikling såvel nationalt som internationalt. At patientens tarv altid sættes højest (13). 5

6 3.0 Rammer for klinisk uddannelse i Århus Amt Lederne af sygeplejeskolerne har den faglige ledelse, og er ansvarlige for, at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med de krav, der stilles som betingelse for at en sygeplejerske kan opnå autorisation. Lederne af Social- og Sundhedsskolerne har den faglige ledelse af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Praktikstederne har ansvaret for social- og sundhedsassistentelevernes praktikuddannelse, herunder vejledning af eleverne. Skolerne skal sikre, at de studerende/eleverne har et klinisk uddannelsesforløb, som gennemføres ud fra de mål og rammer, der er fastlagt for praktikuddannelsen, og har kompetence til at godkende/ophæve praktikstederne som klinisk uddannelsessted. Sygehusene/praktikstederne har efterfølgende ansvar for at den kliniske uddannelse gennemføres efter de udstukne retningslinier, der er aftalt med skolerne. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, den kliniske vejleder (sygeplejerske) og praktikvejlederen (social- og sundhedsassistent), der varetager praktikvejlederfunktioner, udpeges/ansættes af og refererer til de respektive ledelser i spørgsmålene vedrørende vilkårene for gennemførelsen af uddannelsesforløbet (8) Organisering af den kliniske praksis indenfor plejeområdet i Århus Amt Formål Formålet med organiseringen er: at etablere en entydig ansvarsplacering for den kliniske praktikuddannelse og at sikre en klar kommunikation med det sigte at kvalitetssikre den kliniske uddannelse/ praktikuddannelsen. Funktionsområdet for de uddannelsesansvarlige (bilag 1) og de kliniske vejledere (bilag 2) omfatter varetagelsen af den kliniske undervisning/praktikuddannelse på de forskellige niveauer for praktik i plejeområdet i grunduddannelserne inden for følgende områder: Sygepleje- og radiografstuderende, social- og sundhedsassistentelever og diakonelever. For social- og sundhedsassistenter, der varetager praktikvejlederfunktionen henvises til bilag 3. Tilrettelæggelse af praktikforløbene for ergoog fysioterapeuter, hospitalslaborant- og jordmoderstuderende fungerer efter de indgåede aftaler (8). 6

7 4.0 Fremtidstanker og krav Strategien skal ses i lyset af de love og bekendtgørelser, der foreligger om sygeplejerske-, radiografuddannelse og socialog sundhedsassistentuddannelse i Danmark (1-5), samt Bekendtgørelse om uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (7) og det faktum at sygehusvæsenet vil ændre sig i retning af større ambulant virksomhed, kortere indlæggelsesforløb, samt større fokus på og organisering ud fra patientforløb. Indledningsvis har arbejdsgruppen forespurgt flere kliniske uddannelsessteder, vedrørende fremtidstanker og krav om uddannelses- og udviklingsniveauet af uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere, som ligger ud over de formelle krav (6, 8). Generelt er der enighed om, at opgaven skal løses på et fagligt højt og kvalificeret niveau. Både af hensyn til den fremtidige rekruttering og fastholdelse, men også af hensyn til at der i fremtiden vil være et øget behov for, at alle faggrupper skal bidrage aktivt til hensigtsmæssige patientforløb, og at de sundhedsfaglige kerneydelser så vidt muligt skal bygge på et evidensbaseret grundlag. Da dette læres i klinikken peges der på, at en sundhedsfaglig diplomuddannelse vil være en forudsætning for at uddanne i klinikken på bachelorniveau. Rent praktisk kan det ikke gennemføres fra dag til dag, men der er flere steder nedsat udvalg på tværs af uddannelsesinstitutioner og klinik, som skal afdække behov og muligheder. Der er udarbejdet vision og strategier for: Kvalifikationskrav til uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere, herunder organisation. Kompetenceudvikling af uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og praktikvejledere i organisationen. 7

8 5.0 Kvalifikationskrav og organisation 5.1. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer Vision Alle uddannelsesansvarlige har en kandidat- eller masteruddannelse i sygepleje eller anden relevant kandidat- eller masteruddannelse. Stillingen initierer mulighed for tilknytning til udviklings- og forskningsmiljøer vedrørende klinisk uddannelse. Strategi Sygehusledelsen/afdelingsledelsen sikrer organisation og miljø for uddannelsesansvarlige, der arbejder med forskning på tværs af afdelinger og specialer. Sygehusledelsen/afdelingsledelsen skaber rammer og vilkår for, at de uddannelsesansvarlige opnår/har en kandidat- eller mastergrad senest i år Der laves personlig handlingsplan for opkvalificeringen til kandidat- eller mastergrad. Der laves en personlig handlingsplan for den enkelte uddannelsesansvarlige under hensyntagen til dennes aktuelle kompetencer og interesser, samt afdelingens behov Kliniske vejledere Den kliniske vejleder må betragtes som en del af det underviserkorps, der er for de enkelte uddannelser. Principielt skal den kliniske vejleder have en uddannelsesgrad, der ligger højere end afgangsniveauet for de studerende, de er vejledere for (2). Den kliniske vejleder forestår tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning, samt underviser og vejleder bachelorstuderende i klinisk praksis. Fokus er den kliniske sygepleje/radiografi, hvor den kliniske vejleder forudsættes at have indgående kendskab til de sygeplejefaglige/ radiograffaglige problemstillinger hos afdelingens patienter. Det centrale er den kliniske sygepleje/radiografi, som fagene pædagogik og uddannelsesplanlægning er hjælpediscipliner til. Vision At kliniske vejledere har en sundhedsfaglig diplomuddannelse (11), en relevant masteruddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse. Strategi Afdelingsledelsen understøtter, at nuværende kliniske vejledere indenfor de næste 2 år kan tage minimum grundmodulet på den sundhedsfaglige diplomuddannelse (11). Afdelingsledelsen understøtter, at de kliniske vejledere år 2014 er uddannet på diplomeller masterniveau. Uddannelse planlægges, gennemføres og evalueres systematisk, så det til stadighed sikres, at uddannelse medfører kompetenceudvikling for den enkelte kliniske vejleder og organisationen. Den enkelte kliniske vejleder har en personlig forpligtelse til fortsat kompetenceudvikling og uddannelse ud over den obligatoriske uddannelse til klinisk vejleder til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (7, 10-11). Sygehusledelsen indgår et samarbejde med Sygeplejeskolerne i Århus Amt, JCVU og Århus Universitetshospital med henblik på at sikre uddannelsespladser svarende til behovet. 8

9 5.3. Praktikvejledere Praktikvejlederne (social- og sundhedsassistenter) medvirker i tilrettelæggelse af klinisk undervisning samt underviser og vejleder social-og sundhedsassistentelever i klinisk praksis. Fokus er den grundlæggende sygepleje i somatikken, hvor praktikvejlederen forudsættes at have indgående kendskab til elevernes forudsætninger samt til social-og sundhedsassistentuddannelsens mål og indhold. Praktikvejlederen understøtter udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer. Vision At praktikvejledere har ajourførte kvalifikationer til varetagelse af funktionen som praktikvejleder. Der arbejdes for et miljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudvikling. Strategi Afdelingsledelsen understøtter at alle praktikvejledere har minimum 2 ugers vejlederkursus indenfor de næste 2 år. Afdelingsledelsen sikrer at den enkelte praktikvejleder får mulighed for yderligere kompetenceudvikling ved deltagelse i interne og eksterne tilbud, f.eks. pædagogisk grundkursus. Sygehusledelsen indgår i et samarbejde med Social-og Sundhedsskolen i Århus med henblik på at sikre kurser og uddannelsesforløb svarende til behovet. 6.0 Opkvalificering og kompetenceudvikling 6.1. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker/radiografer Vision Sygehusledelsen udarbejder overordnede politikker for uddannelse og udvikling. Der skal udvikles rammer og vilkår (13), hvor det sikres, at den højest mulige uddannelsespraksis kan udvikles set i relation til nationale og internationale standarder i sygeplejerskeuddannelsen/radiografuddannelsen. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor man kan tage initiativ til og påvirke den kliniske uddannelse lokalt og nationalt. Strategi Afdelingsledelsen skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af uddannelsesansvarlige. Afdelingsledelsen udarbejder i samarbejde med den uddannelsesansvarlige 2-årige handlingsplaner for kompetenceudvikling af den uddannelsesansvarlige i forhold til organisationen, afdelingen og den uddannelsesansvarliges aktuelle kompetence. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker medvirker til at sikre og etablere uddannelsesog udviklingsmiljøer i klinikken. 9

10 6.2. Kliniske vejledere Vision Der skal udvikles rammer og vilkår, hvori der sikres at højest mulige kliniske uddannelsespraksis kan udvikles. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudviklingstiltag og hvor individuelle langsigtede planer for uddannelse udarbejdes for den/de kliniske vejledere. Strategi Sygehusledelsen sikrer, at der udarbejdes overordnede kompetenceniveauer for kliniske vejledere i forhold til faglig/klinisk praksis. Afdelingsledelsen sikrer, at der udarbejdes konkrete tilbud om kompetenceudvikling. Afdelingssygeplejersken skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af de kliniske vejledere. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med den kliniske vejleder handlingsplaner for kompetenceudvikling af den kliniske vejleder i forhold til organisationen og på afsnitsniveau. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med den kliniske vejleder 2-årige planer for uddannelse. Klinisk vejleder medvirker til sikring og etablering af uddannelses- og udviklingsmiljøer på afdelingsplan, samt indgår fagdidaktisk i udviklingsarbejde Praktikvejledere Vision Der skal udvikles rammer og vilkår, hvori der sikres at højest mulige kliniske uddannelsespraksis kan udvikles. Der arbejdes for et uddannelsesmiljø, hvor der sikres igangsættelse af kompetenceudviklingstiltag og hvor individuelle langsigtede planer for uddannelse udarbejdes for praktikvejlederne. Strategi Sygehusledelsen sikrer, at der udarbejdes overordnede kompetenceniveauer for praktikvejledere. Afdelingsledelsen sikrer, at der udarbejdes konkrete tilbud om kompetenceudvikling. Afdelingssygeplejersken skaber rammer og vilkår, der sikrer opkvalificering af praktikvejledere. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen handlingsplaner for kompetenceudvikling af praktikvejledere i forhold til organisation og på afsnitsniveau. Afdelingssygeplejersken udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen 2-årige planer for uddannelse. 10

11 7.0. Referencer 1. Lov om mellemlange videregående uddannelser, LOV nr. 482 af 31. maj Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor, BEK nr 113 af 19. februar Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov nr 343 af 16. maj Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen, BEK nr 232 af 30. marts Bekendtgørelse om radiografuddannelsen, BEK nr 233 af 30. marts Bekendtgørelse om grundlæggende socialog sundhedsuddannelser, BEK nr af 17. december Bekendtgørelse om uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, BEK nr. 497 af 20. juni Organisering og tilrettelæggelse af praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever, sygepleje-, radiograf- og jordemoderstuderende i Århus Amt. Århus Amt 2. februar Studieordning for uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser 2003, Sygeplejeskolen i Århus. 10. Studieordning for uddannelse af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser 2003, Sygeplejeskolen i Randers. 11. Studieordning for den Sundhedsfaglige diplomuddannelse, januar 2003, JCVU. 12. Masteruddannelse i Klinisk Sygepleje, Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sygeplejevidenskab Patientens tarv værdigrundlag, visioner og strategier for Århus Kommunehospital, Århus Kommunehospital Strategisk kompetenceudvikling, Århus Kommunehospital Den Store Danske Encyklopædi, bind 8, side 215. Dansk Nationalleksikon A/S (Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag A/S.). 11

12 8.0 Bilag 8.1. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske/radiograf Den uddannelsesansvarlige indplaceres som stabsmedarbejder til drifts-/sygehus-/afdelingsledelsen (8). Funktionsområdet for den uddannelsesansvarlige er at virke som skolens kontaktperson og direkte samarbejdspartner med praktikområderne koordinere og tilrettelægge uddannelserne, samt udvikle disse på tværs af afdelingerne administrere opgaver i forbindelse med fordeling og koordinering af praktikforløbene for uddannelserne i afdelingen samt justeringer og ændringer samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring teori og praksis indenfor de enkelte uddannelser styrke det faglige og pædagogiske niveau med henblik på at skabe et godt uddannelses-, lærings- og studiemiljø, samt give de studerende og eleverne gode uddannelsesmuligheder i praksis varetage systematisk evaluering og dokumentation af uddannelsestilbuddene i praksis medvirke til iværksættelse af pædagogiske udviklingsprojekter og fungere som projektvejleder vejledning og supervisering af de kliniske vejledere og sygeplejepersonalet med henblik på varetagelse af den praktiske uddannelse fagligt og pædagogisk i samarbejde med skole og ledere udvikle de kliniske uddannelsesforløb er overordnet ansvarlig for at der udarbejdes konkrete uddannelsesplaner for de studerende/elever og at de følges forestå implementering af uddannelsesinstitutionens uddannelsespolitik for grunduddannelserne 1. Af praktikaftalen i Århus Amt fremgår det, at der er tale om uddannelsesansvarlige sygeplejersker, hvis funktionsområde omfatter varetagelsen af praktikuddannelsen på forskellige niveauer inden for følgende områder: Sygepleje- og radiografstuderende samt social- og sundhedsassistentelever. Men der kan også være tale om uddannelsesansvarlige radiografer der varetager funktionsområdet knyttet til radiografstuderende. (8). Uddannelsesansvarlige refererer herefter til både uddannelsesansvarlige sygeplejersker og -radiografer 2. Handlingsplan: prioriteret række af aktiviteter, som man ønsker at gennemføre i en periode fremover. Handlingsplanen iværksættes for at forfølge bestemte formål (15). 12

13 8.2. Den kliniske vejleder Den kliniske vejleder indplaceres organisatorisk i de enkelte afdelinger/afsnit/praktiksteder (8). Den kliniske vejleders funktionsområde at tilrettelægge og gennemføre de studerendes og elevernes uddannelsesforløb i afsnittet, herunder sikre: at skolens mål og retningslinier overholdes og gennemføres at studerende og elever introduceres i afsnittet at der foreligger en konkret klinisk uddannelsesplan for den enkelte studerende og elev, samt sikre dennes gennemførelse at der er mulighed for at opøve praktisk kompetence ud fra de opstillede mål at undervise og vejlede de studerende samt eleverne i den kliniske praksis at være ansvarlig for at der udsendes materiale om afdelingen til de studerende/elever at formidle viden om uddannelsernes implementering i praksis at samarbejde med den uddannelsesansvarlige og uddannelsesinstitutionerne Praktikvejleder Praktikvejlederens funktionsområde I samarbejde med afdelingssygeplejersken, den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og kliniske vejleder tilrettelægge og gennemføre social- og sundhedsassistentelevernes uddannelsesforløb i afsnittet, herunder medvirke til: at skolens mål og retningslinier overholdes og gennemføres. at social- og sundhedsassistenteleverne introduceres i afsnittet. at der foreligger en konkret klinisk uddannelsesplan for den enkelte elev, samt sikre dennes gennemførelse. at der er mulighed for at opøve praktisk kompetence ud fra opstillede mål at undervise og vejlede social- og sundhedsassistenteleverne i den kliniske praksis. 13

14 9.0 Organisationsmodel Sygehusledelse/ afdelingsledelse Uddannelsesansvarlig Afdelings/- afsnitsledelse Klinisk vejleder 14

15 15

16 Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Foto og layout: Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital,

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN - udvikling af en fælles begrebsramme 2009 udvikling af en fælles begrebsramme Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Uddannelse og Kompetenceudvikling

Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om Uddannelse og Kompetenceudvikling Aalborg Kommunes Skolevæsen Rev. 7. oktober 2009 Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om uddannelsespolitik

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.0 r i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 3842 Fax: 6550 3281 Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere