Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104"

Transkript

1 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 2104 Udarbejdet af afdelingssygeplejerske Trine Riis, klinisk afdelingssygeplejerske Charlotte M. Svendsen og klinisk underviser Britta Drostby

2 Indholdsfortegnelse Indsatsområde Refleksion: Før- under- og eftervejledning ved førstegangshandlinger : Feedback Handleplan for udvikling af vejlederkvalifikationer Handleplan for udvikling af refleksionskompetencer:... 3 Indsatsområde Vejledning af studerende/elever Kontinuitet... 4 Indsatsområde Principper, aftaler og mål for klinisk undervisning er beskrevet i: De daglige vejlederes ansvar og opgaver Praktikvejlederens opgaver Den kliniske undervisers opgaver Samarbejde mellem de daglige vejledere og klinisk underviser Særligt tilrettelagt forløb for modul 4 studerende Særligt tilrettelagt forløb for modul 12 studerende Evaluering af indsatsområder Bilagsfortegnelse

3 Dette dokument skal læses i sammenhæng med Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende i HovedOrtoCentret (Bilag 1). Teksten i kursiv er taget fra omtalte dokument og bliver en overskrift for den efterfølgende tekst. Indsatsområde 1 Refleksion, samt støtte og feedback ved før-under-efter-vejledning i forbindelse med elevens/den studerendes daglige pleje af patienter i afdelingen (det kliniske undervisningssted). Desuden beskrives mål og handleplan for udvikling af refleksionskompetencer og vejlederkvalifikationer i afsnittet. 1.1 Refleksion: I det daglige arbejde med patienterne foregår refleksion løbende, f.eks.: ved tildeling af patienter inde hos patienten, hvis det er aftalt med patienten og den studerende ved oprydning efter patientplejen ved dokumentationen når vejleder og studerende sammen gennemgår afsnittets læringsmuligheder Fra februar 2014 planlægges faste refleksionsseancer i afsnittet med studerende på alle niveauer og den/de elever der er i afsnittet: En gang om måneden er den kliniske underviser og de daglige vejledere, der er på arbejde sammen om at stå for refleksionen. Der tages udgangspunkt i de studerendes skriftlige praksisbeskrivelser. En gang om ugen fastsættes en time, hvor en af de daglige vejledere står for refleksionen. Der reflekteres ud fra de studerende/elevernes aktuelle praksissituationer eller skriftlige afleveringer. Der kan benyttes en refleksionsmodel fra håndbogen (Bilag 1) De studerende/eleverne kan en gang imellem have glæde af at reflektere alene uden vejleder. Her kan den modul 11/12 studerende være facilitator for refleksionen. Bagefter skal facilitatoren referere til den ansvarlige vejleder, hvordan refleksionen er grebet an. Det er den kliniske undervisers ansvar at planlægge ovenstående og notere aftalerne på de studerende/elevernes aktivitetsplan og på ugeplanen. Den vejleder, der på ugeplanen er planlagt til at holde den ugentlige refleksion, har ansvaret for at refleksionen bliver holdt. Refleksionen kan evt. uddelegeres til en anden vejleder, hvis det viser sig at være mere hensigtsmæssigt. Det er samme vejleders ansvar at vurdere, hvornår de studerende/eleverne selv kan holde refleksionen. 2

4 Afdelingssygeplejerskens/den kliniske afdelingssygeplejerske har et ansvar for at støtte op om refleksionen, så der gives mulighed og rum for denne aktivitet. 1.2 Før- under- og eftervejledning ved førstegangshandlinger : Hver gang en studerende/elev skal udføre en ny sygeplejeintervention, skal der ske en førvejledning. Før-vejledningen tager udgangspunkt i den studerendes teori og refleksioner. Den studerende har søgt en VIP eller læst afdelings procedurebeskrivelse om emnet, fundet rekvisitter frem til proceduren og fortæller nu vejlederen, hvordan hun vil gribe interventionen an. Vejlederen skal kommentere og vejlede i forhold til den studerendes plan. (Emnet er uddybet i Håndbogen under før- under- og eftervejledning) (Bilag 2) 1.3 Feedback For at den studerende/eleven kan udvikle sine kompetencer skal der gives feedback både efter førstegangshandlinger, men også efter det daglige arbejde med patienterne. Uddybende feedback skal gives både i forhold til gode og mindre gode situationer. Emnet feedback er uddybet i Håndbogen (Bilag 2) Som det kan ses under Handleplan for udvikling af refleksionskompetencer vil vejlederne få supervision og blive undervist i feedback. Formålet med dette er, at den studerende/eleven opnår læring gennem en kvalificeret feedback. 1.4 Handleplan for udvikling af vejlederkvalifikationer Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal alle sygeplejersker, der er daglige vejledere for studerende have 1/6 diplomuddannelse i pædagogik og vejledning (herefter klinisk vejlederuddannelse). Fra 2014 stiles mod at sende en sygeplejerske af sted på uddannelse hvert år. Indtil alle daglige vejledere har den kliniske vejlederuddannelse opkvalificeres vejlederne ved at følge kurset Læring i klinisk praksis - et 4 dages kursus i vejledning. Hver gang en sygeplejerske udpeges til daglige vejleder for første gang, er det ledelsens ansvar at sygeplejersken introduceres til vejlederopgaverne. Den kliniske underviser kan inddrages i oplæring af vejlederen. 1.5 Handleplan for udvikling af refleksionskompetencer: Fra februar 2014 er den kliniske underviser hver 4. uge sammen med de daglige vejledere om en refleksionsseance. Den kliniske underviser har udarbejdet en lille håndbog indeholdende forskellige måder hvorpå refleksion, før- under- og eftervejledning samt feedback kan foregå. Der er desuden udarbejdet et lommeformat med modeller fra håndbogen. Disse ting introduceres for vejlederne i januar Fra februar 2014 superviserer den kliniske underviser hver enkelt vejleder med fokus på relationen mellem vejleder og studerende/elev Afsnittets vejledere vil blive undervist i feedback efter behov; første gang i uge 5,

5 Indsatsområde 2 At den studerende ved, hvem, der er stedfortræder for vejlederen, som ikke er til stede, og at der tydeligt er aftalt opgaver, som den studerende skal arbejde med, imens vejlederen er fraværende. 2.1 Vejledning af studerende/elever Daglige vejledere og praktikvejledere arbejder som et team, der har ansvaret for den daglige vejledning af studerende/elever i afsnittet. De vejledere, der aktuelt er tilstede i afsnittet arbejder sammen med de studerende/eleven på de samme stuer (i starten af studieforløbet gerne på den store stue). Når de studerende/eleven bliver mere selvstændige kan der arbejdes på flere stuer med fælles opsamling bagefter. Én vejleder kan altså gå med flere studerende/elever samme dag. Vejlederen kan evt. uddelegere vejlederopgaver til en anden sygeplejerske. En studerende, der er sidst i sit 11. modul eller i modul 12 kan have en pædagogisk opgave i at vejlede en modul 2 eller 4 studerende eller en elev. Vejlederne vurderer, hvornår en studerende er klar til dette. Hver vejleder i teamet har ansvar for at holde sig opdateret ift. den enkelte studerendes/elevens læringsforløb, så vedkommende er i stand til at udvælge patientforløb som passer til den studerende/elevens niveau. Den kliniske underviser har ansvaret for at planlægge de første uger af de studerendes fremmøde i klinikken. Fremmødet skal planlægges under hensyntagen til antallet af vejlederes fremmøde og de studerendes undervisningsdage udenfor afsnittet. Den kliniske underviser noterer de studerendes fremmøde på ugeplanen og aktivitetsplanen. Praktikvejlederen har ansvaret for sammen med eleven at planlægge dennes fremmøde og notere fremmødet på ugeplanen. 2.2 Kontinuitet For at skabe kontinuitet i vejledningsforløbet indføres fra november 2013 en studiebog for hver studerende/praktikbog for hver elev, hvor dagens feedback skrives ind. Den vejleder eller anden sygeplejerske, der har gået med en studerende/elev er ansvarlig for, at give mundtlig feedback til den studerende/eleven og skrive feedbacken ind i bogen. Feedbacken gives i forhold til viden, sociale færdigheder og praktiske færdigheder. Hvis man ikke selv skal gå med den studerende/eleven næste dag, skal den videre plan fremgå af bogen. Studiebogen/praktikbogens funktion er: at sikre feedback til studerende/elever at lette overdragelsen af en studerende/elev til en anden vejleder at lette den enkelte vejleders overblik over en studerendes/elevs læringsforløb 4

6 at være et redskab til vejlederens forberedelse til studiesamtalen. Bøgerne ligger i personalestuen og er tilgængelig for den pågældende studerende/elev at læse i. Det er den kliniske undervisers ansvar at lave en studiebog/praktikbog til hver ny studerende/elev, der starter i afsnittet. Afdelingssygeplejersken/den kliniske afdelingssygeplejerske motiverer og støtter op omkring brugen af bøgerne. Indsatsområde 3 Klinikvise / afsnitsvise beskrivelser af principper, aftaler og mål for klinisk undervisning samt særligt tilrettelagte forløb for elever/studerende. 3.1 Principper, aftaler og mål for klinisk undervisning er beskrevet i: Værd af vide om dit klinikophold i HovedOrtoCentret (Bilag 3) Generel studieplan. Modul 4 (Bilag 4) Generel studieplan. Modul 11 (Bilag 5) Generel studieplan. Modul 12 (Bilag 6) Introduktion til afsnit 2103/4. (Bilag 7) Læringsmuligheder for modul 4 studerende i afsnit 2104 (Bilag 8a) Læringsmuligheder for modul 11 studerende i afsnit 2104 (Bilag 8b) Læringsmuligheder for modul 12 studerende i afsnit 2104 (Bilag 8c) Handleplan ved problematiske læringsforløb i afsnit 2104 (Bilag 9) Mulige koblinger mellem praktikmål og handlinger/refleksioner på Social- og sundhedsuddannelsen praktik 1. (Bilag 10) Vejledning til samtaler med elever på Sosu-uddannelsen. (Bilag 11) 3.2 De daglige vejlederes ansvar og opgaver De daglige vejlederes ansvar og opgaver er beskrevet i Tillægsbeskrivelse for kliniske vejledere (Bilag 12). For vejledere, der endnu ikke har den kliniske vejlederuddannelse aftales opgaverne individuelt. Det er afdelingssygeplejerskens ansvar, at vejlederne gøres bekendt med tillægsbeskrivelsen til MUS-samtalerne. 3.3 Praktikvejlederens opgaver Praktikvejlederens opgaver og er beskrevet i Tillæg til stillingsbeskrivelse for praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen på Rigshospitalet (Bilag 13) 3.4 Den kliniske undervisers opgaver Den kliniske undervisers ansvar og opgaver er beskrevet i Stillingsbeskrivelse for kliniske undervisere i HovedOrtoCentret, Rigshospitalet (Bilag 14). 5

7 3.5 Samarbejde mellem de daglige vejledere og klinisk underviser Hver fjerde uge mødes den kliniske underviser og de daglige vejledere. Den kliniske underviser planlægger møderne og noterer dem på ugeplanen. Formålet med disse møder er at evaluere den enkelte studerende/elevs læringsforløb. Der evalueres ift. viden, praktiske færdigheder og sociale færdigheder. Er der mangler ift. en af de studerendes/elevers læring lægges en plan for de næste 2 uger: Hvad handler problemet om? Hvordan er den studerendes/elevens læringsstil? Hvordan skal der arbejdes med problemet? Hvem går med den studerende/eleven i denne periode? Hvem skal orienteres? Hvem orienterer den studerende/eleven? Løses problemet ikke igangsættes Handleplan ved problematiske læringsforløb i afsnit 2104, hvis det handler om en studerende (Bilag 9). I forhold til elever benyttes Vejledning til samtaler med elever på Sosu-uddannelsen (Bilag 18). Den kliniske underviser har ansvaret for, at sætte handleplanen i gang. 3.6 Særligt tilrettelagt forløb for modul 4 studerende Kommunikation med opr er i startet omkring dette. 3.7 Særligt tilrettelagt forløb for modul 12 studerende For studerende i modul 12 bliver der tilrettelagt 2 ugers undervisning på operationsafsnit Formålet med dette forløb relaterer sig til følgende læringsudbytte i modulet: At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings- og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og behandling. At lede sygepleje, herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg. Den studerendes fokus for undervisningsforløbet i afsnit 3031 er beskrevet i: Læringsmuligheder for modul 12 studerende, afsnit 3031 (Bilag 15) Den koordinerende vejleder i afsnit 3031 planlægger forløbet for den studerende ift. læringsmulighederne i afsnittet. Når den studerende er tilbage i sengeafsnittet holdes en studiesamtale, hvor den studerendes nye forudsætninger indgår i samtalen og i den studerendes fremadrettede studieplan. 3.8 Særligt tilrettelagt forløb for modul 4 studerende For hver modul 4 studerende bliver der tilrettelagt 2 dages undervisning på operationsafsnit

8 Formålet relaterer sig til følgende læringsudbytter i modulet: At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse. At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje. At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer. Der er udarbejdet studiespørgsmål til den studerende (Bilag 16) Der bliver desuden planlagt ét forløb, hvor den studerende er med til at tage imod en patient i Modtagelsen, er med til indlæggelsessamtalen, følger patienten til præ-operative undersøgelser og er med til operationen. 4. Evaluering af indsatsområder I slutningen af juni 2014 mødes vejledergruppen, ledelsen og den kliniske underviser første gang til evaluering af de nye tiltag. Der skal evalueres ift.: Teamarbejdet omkring vejledning af studerende/elever Refleksionsseancerne med de studerende/eleverne Refleksion og feedback i det daglige Før- under- og eftervejledning Studiebogen/Praktikbogen Håndbog og lommeformat om refleksion, feedback og vejledning Undervisning i feedback Samarbejde mellem klinisk underviser og de daglige vejledere Hvad går godt? Hvad kan blive bedre? I øvrigt vil afdelingssygeplejersken og den kliniske afdelingssygeplejerske evaluere med vejlederne i det daglige. De studerende/eleverne skal evaluere tiltagene i uddannelsesstrategien efter hvert studieforløb/praktikforløb vha. et spørgeskema (Bilag 17) Evalueringsmødet juni 2014: Pga. manglende vejlederressourcer besluttes det at fordele de studerende og eleverne i begge grupper. Efterhånden som de studerende/eleverne bliver meldt, vil der blive taget stilling til, i hvilken gruppe den enkelte skal have sit forløb. Dette er en midlertidig løsning. På længere sigt arbejdes der henimod teamstrukturen, som den er beskrevet ovenfor. 7

9 5 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende i HovedOrtoCentret. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104 Håndbog i Refleksion, Feedback og Før- under- og eftervejledning. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104 Værd af vide om dit klinikophold i HovedOrtoCentret. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104 Bilag 4: Generel studieplan. Modul 4 /Hoved%20Orto/RHgenerelstudieplanModul4afsnit ashx Bilag 5: Generel studieplan. Modul 11 /Hoved%20Orto/RHgenerelstudieplanModul4afsnit ashx Bilag 6: Generel studieplan. Modul 12 /Hoved%20Orto/RHgenerelstudieplanModul4afsnit ashx Bilag 7: Introduktion til afsnit 2103/4. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104 Bilag 8a: Læringsmuligheder for modul 4 studerende i afsnit 2104 Bilag 8b: Læringsmuligheder for modul 11 studerende i afsnit 2104 Bilag 8c: Læringsmuligheder for modul 12 studerende i afsnit 2104 Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104\Læringsmuligheder Bilag 9: Handleplan for problematiske læringsforløb i afsnit Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104\Regler og Retningslinjer 8

10 Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Mulige koblinger mellem praktikmål og handlinger/refleksioner på Social- og sundhedsuddannelsen praktik 1. Se nedenstående sti: P:\HOC\Lukkede Mapper\Sygepleje og sosu uddannelse\2. MAPPE, DAGl. VEJL\2. Brittas afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104\SoSu-elever Vejledning til samtaler med elever på Sosu-uddannelsen. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104\SoSu-elever Tillægsbeskrivelse for kliniske vejledere. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104\Stillingsbeskrivelser for daglige vejledere, praktikvejledere og klinisk vejleder Tillæg til stillingsbeskrivelse for praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen på Rigshospitalet. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104\Stillingsbeskrivelser for daglige vejledere, praktikvejledere og klinisk vejleder Stillingsbeskrivelse for kliniske undervisere i HOC, Rigshospitalet. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104\Stillingsbeskrivelser for daglige vejledere, praktikvejledere og klinisk vejleder Læringsmuligheder for modul 12 studerende, afsnit Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 3031\Modul studerende Bilag 16: Studiespørgsmål modul 4 studerende operationsafsnit 3031 afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 3031\Modul 4 studerende Bilag 17: Spørgeskema. Den kliniske uddannelse/praktikforløbet i afsnit 2104 Bilag 18: Vejledning til samtaler med elever på Sosu-uddannelsen. Se nedenstående sti: afsn. Bryst, Brand og OPR.3031\Afsnit 2104\SoSu-elever 9

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret. Rigshospitalet Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret Prægraduat team. November 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygepleje i Hjertecentret... 3 Den

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere