Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser."

Transkript

1 Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1

2 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted kommune er en kommune med ca indbyggere fordelt på land og by. Ringsted ligger centralt placeret midt på Sjælland med særdeles gode transportforbindelser. I Sundhed- og Omsorgscentret yder vi sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp til brugere døgnet rundt på plejeboliger og i private hjem. Vi varetager både planlagte og akutte opgaver. Vi tager afsæt i en ny Ældrepolitik fra Heri kan man læse de fastlagte visioner og værdier, der skal præge os alle i vor tilgang til brugerne. Vi arbejder ud fra kvalitetsstandarder og ønsker at bedre informationen til vore brugere ved hjælp af serviceinformationer. Disse beskrivelser er tilgængelige i elektronisk form. Praktikstedet kan vise hvordan du finder dem. En ny personalepolitik er besluttet i Ringsted kommune anvender Inter- og Intranet som elektroniske medier. Vi har i de senere år arbejdet med at styrke dokumentationen i omsorgsjournalen og vi har formuleret klare visitationskriterier med udgangspunkt i Fælles Sprog. Borgere og andre interesserede kan indhente oplysninger på vor hjemmeside 2. Målgruppen Vi tilbyder pleje, omsorg og rehabilitering til brugere i alle aldre overvejende ældre mennesker, som har behov for hjælp og støtte på grund af normal aldring eller sygdom. Vi arbejder med følgende sundhedsproblemer: fysiske, psykiske, sociale og misbrugsproblemer ensomheds-, mobilitets- og netværksproblemer problemer i forbindelse med livskriser Vi har i øjeblikket ca. 950 brugere på Sundhed- og Omsorgscenter. 2

3 3. Personalesammensætning Der er ca. 450 medarbejdere ansat i Sundhed- og Omsorgscentret i Ringsted kommune fordelt på følgende faggrupper: hjemmehjælpere sygehjælpere social- og sundhedshjælpere social- og sundhedsassistenter plejehjemsassistenter ergoterapeuter fysioterapeuter sygeplejersker elever fra de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser sygeplejestuderende husassistenter tekniske servicemedarbejdere praktikanter Vi arbejder i Teams, som hver ledes af en teamleder. Introduktionsmaterialet har været lige til at læse. Let forståeligt og fin gennemgang af praktikperioden. Alt materiale blev gennemgået med min vejleder den 1. uge i praktikken ssh-elev april 2013 Har fået den dejligste velkomst og blev taget godt imod med et dejligt smil og det hele jeg følte mig velkommen. ssh-elev maj 2013 Når opgaverne skal udføres tager vi udgangspunkt i kompetencebeskrivelser for de enkelte fagkategorier, og hver medarbejder har sin egen komptenceprofil. Der er mulighed for at udvikle sig, f.eks. gennem specialistfunktioner. Her tilbydes udvalgte medarbejdere ekstra uddannelse, og der udbetales tilsvarende ekstra løn for opgaven. Vi har følgende specialister: Praktikvejledere, kliniske vejledere, forflytningsinstruktører, demensnøglepersoner, rehabiliteringstovholdere og sårsygeplejersker. Vore daglige og ansvarlige vejledere bliver opkvalificerede via interne og eksterne uddannelsestilbud. Forflytningsinstruktører og arbejdsmiljørepræsentanter sikrer at vi har fokus på arbejdsmiljø, ergonomi og forflytning. Utilsigtede hændelser indberettes elektronisk. Sygeplejersken har i Hjemmeplejen en central rolle i forbindelse med faglig vejledning af de øvrige medarbejdere i konkrete situationer. Vi samarbejder med praktiserende læger og omkringliggende sygehuse, klinikker og distriktspsykiatrien 3

4 Vi har et konsulentteam, som bl.a. skal styrke arbejdet med uddannelse og udvikling. Konsulenterne fungerer som idebank, vejledere og tovholdere i det daglige og ved diverse projekter. 4. Arbejdstilrettelæggelse God planlægning af praktikforløbet. Mulighed for at planlægge selv så opgaver og oplæring blev fordelt på en god måde. Fået tildelt opgaver der gav mig mulighed for at opfylde målene. God struktur ssh-elev jan 2013 Sundhed- og Omsorgscentret er opdelt i: 3 selvstændige plejecentre (Ortved, Solbakken nr. 8, 10, 12, 14 samt Knud Lavard Centret) Hjemmeplejen Udekørende Teams (4 dag- og aftenteams og 1 natteam) med base på Amtstue Allé 71 Vi har i alt 207 plejeboliger (incl. bofællesskaber for demente), 30 centernære boliger og et større antal ældreboliger i Ringsted Kommune. Vi har et antal aflastnings- og akutpladser ved midlertidigt behov. Vi har en sygeplejeklinik på Knud Lavard Centret. Her kan brugerne selv efter aftale komme ind og f.eks. få skiftet forbindinger. Vi har et Daghjem for demente brugere på Solbakken. Vi har en Træningsfunktion der tilbyder målrettet træning og genoptræning samt vedligeholdelses- og aktivitetstilbud plus Café-fasciliteter. Både hjemmeboende og brugere på plejecentre kan visiteres til madservice. Vi har et antal brugere, der modtager hjælp private leverandører. Vi har et Frivillighedscenter på Hyldegårdsvej. Der er også mulighed for at brugerne kan benytte tilbud i åbne klubber i lokalområdet. Vi har en sundhedskonsulent og en livsstilssygeplejerske som arbejder med tilbud til borgerne om f.eks. motion på recept, rygestop og meget andet Vi har en hjerneskadekoordinator 4

5 Vi har organiseret os efter en såkaldt BUM-model. Forkortelsen står for: Bestiller Udfører og Modtager-model. I en BUM-model er der klar adskillelse mellem dem der visiterer til ydelserne, og dem der udfører opgaverne: Visitationskontoret (= Myndighedsenheden) hører under Bestillerdelen. Her visiteres til alle ydelser i Sundhed- og Omsorgscentret. Udførerdelen udfører opgaverne ud fra de tildelte ressourcer. Teamledere eller teamkoordinatorer i Udførerdelen vurderer selv hvilke medarbejdere, der skal udføre opgaverne ud fra teamets faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer. Elever tilknyttes Udførerdelen. Kommunikationsformer/Kommunikationsredskaber Vi lægger vægt på, at medarbejderen møder brugeren med en respekt, der understøtter den enkeltes værdighed. Samtidig arbejder vi med hjælp-til-selvhjælpsprincippet og den rehabiliterende tankegang. Det stemmer overens med Ringsted kommunes Ældrepolitik. Dette uddybes ved den fælles introduktion. Vi har indført en IT-baseret omsorgsjournal (CSC), som også elever dokumenterer i. Vi bruger mobile nødkaldstelefoner (PDA ere), som gør det muligt at kommunikere direkte med brugeren og med samarbejdspartnere. I Hjemmeplejen bruges ITbaserede kørelister i det daglige arbejde. Jeg og mine vejledere tog udgangspunkt i mine faglige og personlige mål. Vi har snakket om hvad jeg kan og hvilke mål jeg har nået. Vi har tit kigget på målene sammen.der er blevet stillet mange spørgsmål til mig fra alle leder og kanter Jeg følte jeg fik støtte og fik mere og mere tro på mig selv. ssh-elev, okt Praktiske oplysninger Uniformsetikette: Der stilles uniform til rådighed. Det forventes, at beklædningsregulativ og hygiejneforskrifter efterleves. Man må for eksempel ikke bære ur og ringe under arbejdet. Der skal være korte ærmer i uniformen. Samtlige elever får lavet ID-kort. Ved udlevering af PDA skal der underskrives en tro- og- love erklæring. Praktiktilbud kan forekomme inde på et plejecenter eller ude i Hjemmeplejen. I Hjemmeplejen er der både bil- og cykeldistrikter. 5

6 Lærings- og uddannelsesforhold 6. Organisering af praktikforløb og praktikvejledning Elever tildeles en daglig og en ansvarlig vejleder, som vil være de tætte samarbejdspartnere under praktikforløbet. Der er selvfølgelig også mulighed for at trække på de øvrige kolleger i Teamet. Det er teamlederen der er ansvarlig for læringsmiljøet i det enkelte team. Vi anvender et fast introduktionsprogram, hvori der tages højde for introduktions-, selvstændigheds- og afslutningsperioden i praktikken. Efter 1-2 uger forventer vi, at eleven er i stand til gradvist at arbejde selvstændigt. Elev og vejleder skal gennem hele praktikken udføre opgaver i fællesskab hos brugerne (= brugersammenfald). Vi arbejder med udvikling af elevens kvalifikationer og kompetencer med udgangspunkt i uddannelsens formål og mål. Vi tilbyder at hjælpe med at formulere personlige læringsmål. Dette gøres ved forventningssamtalen. Praktikvejledningen planlægges og afvikles altså ud fra elevens behov, så vi bedst muligt tilgodeser den enkelte elevs udvikling. Der tildeles opgaver af stigende sværhedsgrad. Vi er tilhængere af refleksionen som læringsmetode, og det er et krav at eleven bruger logbog i læreprocessen. Refleksion opfatter vi som en proces, hvor eleven diskuterer følgende med sig selv og sin vejleder: Hvordan udførte du opgaven? Hvorfor gjorde du som du gjorde? Hvad tænkte og følte du? Hvad undrer du dig over, hvilke spørgsmål har du? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvilke områder fra teorien brugte du i situationen? Hvilken teori mangler jeg at læse om? Hvad har jeg lært? Afprøve handlinger på baggrund af ny indsigt Mine vejledere har haft fuld tiltro til min kunnen og gøren. Det har styrket min selvtillid. Det er rart at få overblik og få sat tingene på plads til samtalerne ssh-elev april Elever tilbydes et praktikophold inde på et plejecenter eller i Hjemmeplejen. Vi tilbyder desuden studiebesøg i Træning samt forflytningsundervisning. Vi arbejder med fælles vedtagne rammer for introduktion centralt og decentralt, og vi tilstræber ensartede vilkår for elever i Sundhed- og Omsorgscentret. Men der vil alligevel forekomme forskelle i praktiktilbuddet på grund af forskellige elevforudsætninger og forskelle i organiseringen på praktikstedet. 6

7 Studiemiljø i Sundhed- og Omsorgscenter, Ringsted kommune tager sit udgangspunkt i at vi ønsker, at eleven får lov til at være elev vi ønsker at eleven bliver en del af praksisfællesskabet på arbejdspladsen vi tager udgangspunkt i elevens individuelle læringsbehov og -stil vi forventer at eleven forbereder sig (også skriftligt i stikord) til uddannelsessamtalerne og hele tiden selv forholder sig til, hvordan det går vi inviterer eleven til at deltage i den endelige planlægning af praktikforløbet vi forventer, at eleven tager ansvar for egen læring, og er en ansvarlig samarbejdspartner i forhold til de øvrige kolleger vi har formuleret overordnede fælles forventninger til eleverne alle elever introduceres ved en fælles introduktion vi har veluddannede vejledere, som står til rådighed med vejledning og støtte før, under og efter udførelsen af opgaver elev og vejleder(e) afholder en ugentlige samtaler med fokus på udvikling, refleksion samt evaluering og justering af læringsforløbet. at eleven bruger taksonomien ved de ugentlige samtaler m.h.p. selv at vurdere, hvordan det går med egen udvikling i forhold til målene at eleven skriver logbogsnotater dagligt ud fra oplevelser i praktikken. Brug de udleverede skemaer. Elev og praktikvejleder anvender logbog og uddannelsesmappe for at fokusere på elevens egen læringsstil og fremme evnen til selvevaluering i forhold til praktikmålene eleven kan desuden anvende læringskontrakter eller Praktikbog med mål for praktikken, da disse redskaber hjælper med at dele målene op i mindre bidder den tid som elev og vejledere bruger på vejledning, samtaler, logbogsskrivning etc. defineres som fordybelse og udgør ca. 4 timer pr uge. Fordybelsestid og emner aftales nærmere med vejlederen. Uddannelsesleder og praksiskoordinator medvirker til at styrke studiemiljøet samt støtte og vejlede den enkelte elev, hvis der opstår behov herfor vi forventer at eleven afleverer en elektronisk evaluering af praktikstedet for hele tiden at kunne forbedre praktiktilbuddet Vore forventninger til elevens praktikforberedelse Eleven vil senest 4 uger inden praktikstart modtage et introduktionsprogram og en praktikplan. Praktikplanen fortæller hvordan, praktikken i store træk vil foregå. Eleven opfordres til at kontakte/besøge praktikstedet inden praktikstarten. Her kan eleven hilse på vejledere, få taget mål til uniform og få sine arbejdstider. 7

8 Vi har en forventning om, at eleven inden praktikken gør sig overvejelser om praktikforløbet og arbejder med at formulere personlige mål for praktikforløbet. Introduktionsmaterialet skal være læst inden praktikstart. Vi ser gerne, at eleven har overvejet sine stærke sider samt sine udviklingsbehov. Vi forventer at eleven har fokus på at forbinde teori med praktiske oplevelser, og elever må forvente at skulle læse lidt teori i fritiden. Evaluering og standpunktsbedømmelse Eleven og vejlederen evaluerer løbende gennem elevens dokumentation i logbog, i praktikbog og i læringskontrakter. Vejlederen laver ugentlige notater for at dokumentere elevens udvikling. Alt dette inddrages, når den vejledende og den endelige praktikerklæring skal udarbejdes. Øvrige samarbejdspartnere inddrages ligeledes. Der tages udgangspunkt i Uddannelsesordningens mål for praktikken samt i de personligt formulerede mål, og der ses på elevens udvikling og evne til at handle ud fra de beskrevne krav. Vi bruger taksonomien, når vi skal sætte ord på elevens udvikling og niveau. 7. Andre under uddannelse på praktikstedet Vi fungerer som uddannelsessted for social og sundhedshjælper- social og sundhedsassistent- samt køkkenassistentelever. Vi har ergo-, fys- og sygeplejestuderende. Vi uddanner desuden administrativt personale. 8. Afsluttende bemærkninger Vi har en forventning om at eleven ikke har nævneværdigt sygefravær. Vi kan i specielle tilfælde tilbyde forlængelse af uddannelsesplanen, hvis det vurderes nødvendigt/relevant. Dette besluttes af Uddannelseslederen. Denne lærings- og praktikstedsbeskrivelse er lavet i marts Ansvarlig for uddannelserne er Uddannelsesleder Lene Jørgensen, Amtstue Allé 71, 4100 Ringsted, Tlf eller Håber du har fået mod på at afvikle din praktik i Ringsted kommune. Held og lykke med uddannelsen! 8

9 Overordnede forventninger til elever i Ringsted Kommune at eleven udviser medansvar i introduktionsperioden og får gennemgået og underskrevet introduktionsmaterialet at eleven efter 1-2 uger er i stand til gradvist at arbejde selvstændigt at eleven efter introduktionsperioden påtager sig ansvar og kompetence svarende til uddannelsestrinnet. Er du i tvivl, har du ansvaret for at søge hjælp hos en erfaren kollega eller vejleder. At eleven gennem hele praktikken udfører opgaver sammen med vejlederen hos borgeren (= brugersammenfald) at eleven forbereder sig (også skriftligt) til uddannelsessamtalerne og hele tiden forholder sig selv til, hvordan det går i forhold til målene (brug taksonomien) at eleven tager ansvar for egen læring og selv er medvirkende til at formulere hvad der skal læres med udgangspunkt i læringsstil og læringsbehov. At eleven sammen med vejlederne hele tiden formulerer hvordan eleven kan udvikle sig yderligere at eleven er bevidst om at sige til og fra i praktikken. Er der problemer skal du også selv være opsøgende. Tal først med dine vejledere, din teamleder eller din uddannelsesleder. at eleven arbejder efter kommunens arbejdsmiljøpolitik og bl.a. læser og gør brug af forflytningsskemaer hos den enkelte bruger. Eleven skal i tvivlstilfælde altid inddrage forflytningsinstruktøren. at eleven i praktikken skriver daglige refleksioner ned i sin logbog og drøfter disse med vejlederne hver uge at eleven dokumenterer observationer og faglig viden i hjemmeplejejournalen med udgangspunkt i en helhedsopfattelse af brugeren at eleven også læser i teoribøgerne uden for arbejdstiden at eleven er medansvarlig for at undervise og vejlede kolleger og andre elever at eleven efterlever vor målsætning og værdier fra vor Ældrepolitik at eleven ved praktikkens afslutning laver en elektronisk evaluering af praktikopholdet at eleven overholder beklædningsregulativ og hygiejneforskrifter at eleven ikke har nævneværdigt fravær at eleven overholder tavshedspligten både under og efter praktikopholdet (som elev skrives der under på dette i elevkontrakten). 9

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere