SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter"

Transkript

1 Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder

2 Følg mentorguiden og anbefaleren, som ses her på siden! Følg mig og få: Overblik over procedurer, lovgivning og uddybende vejledninger. Mentorguiden Indholdsfortegnelse Mentorguiden... 4 Lovgivning... 6 Blanketter Kontakt til virksomheden Links Følg mig og få: Anbefalinger fra erfarne konsulenter til at sætte gang i mentorordningen i dit jobcenter. Anbefalinger Hurtig sagsbehandling Attraktiv kompetenceudvikling Kvalitetssikring Tryghed for virksomhederne Sparring til jobsøgning Sproglig opkvalificering Anbefaleren Udgivet af Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Juni udgave Yderligere information kan fås hos: Christian Buskjær Christensen Telefon: Julie Kundby Eriksen Telefon:

3 Gør de gode historier til virkelighed sæt i gang! Mentorguiden I de seneste år har stadigt flere mentorer spillet en afgørende rolle i at introducere eller fastholde ledige i job. Der er dog fortsat et meget stort potentiale i at sætte gang i flere mentorordninger, blandt andet i forbindelse med etablering af virksomhedscentre. Denne vejledning er særlig til jobcentermedarbejdere og er udgivet for at give inspiration og gøre det nemt at sætte gang i mentorordninger. Pjecen udkommer i 3. udgave som følge af de seneste lovændringer i april Pjecens indhold er udarbejdet på baggrund af workshops, hvor erfarne konsulenter og virksomheder har delt ud af viden og arbejdet med konkrete handlingsanvisninger. Se jobcentermedarbejderens trin, når der sættes gang i mentorordninger Lær paragrafferne og blanketterne at kende Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder er jobcentrenes vejviser i beskæftigelsesindsatsen for etniske minoriteter. En del af anbefalingerne her i materialet er med sigte på beskæftigelse af ledige etniske minoriteter, mens andre anbefalinger gælder for alle målgrupper. Følg med i nyt om mentorordningen og se gode eksempler på Brug mit opslag bagerst i brochuren den vil guide dig rundt. 3

4 Mentorguiden Her får du overblik over de tre trin, der sætter gang i mentorordningen. På de efterfølgende sider finder du uddybende vejledninger. Trin 1: Der indgås aftale Det gør jobcentermedarbejderen: Drøftelser når der indgås aftale om mentorforløb: - Mentorens rolle og funktion i forhold til den lediges forudsætninger og jobfunktionen - Strukturering af forløbet se anbefalingen Kvalitetssikring side 22 - Tilbud om mentoruddannelse se anbefalingen Attraktiv kompetenceudvikling side 21 - Kontakt til jobcentret i mentorforløbet se anbefalingen Tryghed for virksomhederne side 24 Uddybende vejledninger for jobcentermedarbejderen: Introduktion til lovgivningen side 6 Kontakt til virksomheden side 14 Henvisninger til links side 16 4

5 Trin 2: Der ansøges om tilskud Det gør jobcentermedarbejderne i samarbejde med virksomheden: Vejleder virksomheden ved ansøgning om bevilling - Blanket AB 401 downloades på - Jobcentermedarbejderen udfylder eller vejleder virksomheden Det gør jobcentermedarbejderen Mentorguiden Mentorguiden Ikke godkendt ansøgning Returneres til arbejdsgiver inklusiv klagevejledning. Se eksempel side 13 Godkendt ansøgning Et bevillingsbrev sendes til arbejdsgiveren indeholdende: - Blanket AB Blanket AB 405 til anmodning om udbetaling af tilskud efter endt forløb. Downloades på Uddybende vejledning: - Vejledning til udfyldning af blanketter se side 12 Trin 3: Der anmodes om udbetaling Det gør jobcentermedarbejderen i samarbejde med virksomheden Vejleder virksomheden ved ansøgning om udbetaling af tilskud: Blanket AB 405 udfyldes af virksomheden med assistance fra jobcentermedarbejderen Relevante bilag: - Kopi af mentors lønseddel - Faktura fra mentoruddannelse - Faktura for honorar ved ekstern mentorkonsulent Det gør jobcentermedarbejderen: Papirarbejde og registrering - Der indføres et journalnotat i borgerens sag - Registrering i Arbejdsmarkedsportalen - Der kan oprettes en journal på virksomheden med kopi af udfyldt blanket AB 401 og AB 405 Blanket AB 405 modtages, og der udbetales tilskud til virksomheden. Jobcentret modtager 50 procent refusion fra staten. 5

6 Lovgivning Her kan du læse mere om: Mentorens støtte mulighederne er mange Målgrupper Frikøb af mentoren Uddannelse af mentoren Ekstern konsulent Refusion Ungeindsatsen Varighed 6

7 Kort introduktion For at sætte gang i mentorordningen er det nødvendigt at kende de centrale paragraffer. Følgende refererer både til paragrafferne og bemærkningerne til loven. Mentorordningen omtales i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). De nærmere bestemmelser omkring indholdet af mentorordninger er beskrevet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (kapitel ), mens integrationsloven henviser til denne (kapitel 4, 23d). Lovgivning Mentorordningen bruges, når en person har brug for en ekstraordinær indsats for at kunne opnå eller fastholdes i job, praktik, løntilskud eller et beskæftigelsestilbud. Mentoren kan være en støtte på arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionen, men der kan også iværksættes sociale mentorforløb, hvor mentor ikke nødvendigvis er tilknyttet en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Sociale mentorer kan understøtte beskæftigelsesindsatsen for eksempel ved hjælp til CV-skrivning, virksomhedsbesøg eller vækning om morgenen (bemærkninger til loven). Jobcentret kan sætte gang i en mentorordning ved at indgå en aftale med en uddannelsesinstitution, en arbejdsplads eller en mentor. Ordningen består i, at jobcentret frikøber eller tilbyder et honorar til mentoren ( 80). Det er en forudsætning, at mentoren yder en støtte, udover hvad der ellers forventes, og at støtten er nødvendig for personens deltagelse, fastholdelse eller ansættelse ( 79). Læs mere om paragrafferne på de følgende sider Mentorens støtte mulighederne er mange I praksis kan mentorens støtte omhandle faglige, sociale såvel som sproglige aspekter og have sigte på fastholdelse og introduktion til et job eller en uddannelse. Mentoren kan for eksempel være en støtte til jobsøgning, introduktion til arbejdsmarkedet og lignende (bemærkninger til loven). Det eneste krav er, at der er et beskæftigelsesrettet perspektiv. Find flere inspirationer i pjecens anbefalinger (side 18). 7

8 Målgrupper Alle borgere under lov om aktiv beskæftigelsesindsats; offentligt forsørgede, ordinært ansatte, ansatte i flexjob, delvist raskmeldte og ledige selvforsørgende kan få tilknyttet en mentor. Det afgørende for tildeling af en mentor er, at personen behøver en mentor som led i at opnå eller fastholde beskæftigelse (bemærkninger til loven). Borgere under integrationsloven både introduktionsydelsesmodtagere og ledige selvforsørgede kan modtage mentorordning (integrationsloven kapitel 4 23d). Frikøb af mentoren Jobcentret finansierer mentorforløbet ved at frikøbe den medarbejder, som varetager mentorrollen på timebasis. Timetallet fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren på baggrund af borgerens forudsætninger. Hvis en mentor yder støtte til flere personer, kan der fastsættes et timetal per plads i stedet for at foretage en individuel vurdering ( 80 stk. 2). Normalt vil virksomheden få dækket sine lønomkostninger. 8

9 Uddannelse af mentoren For at opkvalificere mentoren og forbedre forløbet, kan jobcentret give tilskud til køb af uddannelse af mentorer ( 80). I praksis vil omfanget af uddannelsen variere, i forhold til den støttefunktion mentoren skal yde. Kursusforløbet kan vare et par timer eller et par uger, afhængig af behovet. Lovgivning Mentoren kan være ekstern konsulent Der er mulighed for at bruge eksterne konsulenter som mentorer ( 80 samt bemærkninger til loven). En ekstern mentor er en fordel, hvis virksomheden eller uddannelsesinstitutionen ikke selv kan stille en medarbejder til rådighed, eller hvis der er brug for særlig viden omkring for eksempel udvikling af sprog eller håndtering af traume. Refusion Staten refunderer jobcentrets udgifter til mentorordningen med 50 pct. ( 122 e). Refusionen er udenfor rådighedsbeløbet, hvilket betyder, at der ikke er fastsat et loft over refusionen. Ved iværksættelse af mentorordninger under integrationsloven ydes tilsvarende 50 pct. refusion, dog inden for rådighedsbeløbet (kapitel 9, 45, stk. 5). 9

10 Ungeindsatsen Som led i en tidlig og forebyggende indsats kan jobcentret give unge årige et aktivt tilbud og herunder også en mentor ( 75b). Desuden kan unge under 30 år tilbydes mentorstøtte ved overgangen til ordinær uddannelse på almindelige vilkår for at forebygge frafald (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78, stk. 2 og integrationsloven 23d, stk. 2). Varighed Timetallet for mentorfunktionen fastsættes ud fra en konkret vurdering af borgerens forudsætninger og behov. Mentorordningen er ofte et led i jobcentrets øvrige tilbud og varigheden afhænger derfor også af for eksempel praktikkens varighed. 10

11 Lovgivning

12 Blanketter Vejledning i udfyldning af blanketter Jobcentermedarbejderen gør brug af følgende blanketter, når der sættes gang i mentorordningen: Blanketter findes på AB 401 Ansøgning om bevilling af tilskud til mentorfunktionen når virksomheden eller uddannelsesinstitutionen ansøger og jobcentret giver en bevilling. AB 405 Anmodning om udbetaling af tilskud til menforfunktionen når virksomheden eller uddannelsesinstitutionen godtgør, hvorvidt de anslåede mentortimer er brugt og ansøger om udbetaling. En samarbejdsaftale Når en virksomhed søger om tilskud til en mentorordning, beskrives den konkrete funktion, som mentoren skal udføre i forløbet. Dette sker ved brug af blanket AB 401, som downloades via Blanketten er på den måde en form for samarbejdsaftale om mentorens opgaver. Mentoren skal for eksempel foretage en skriftlig kompetenceafklaring, bistå med udvikling af sproglige kompetencer eller introducere et fagområde eller en jobfunktion. 12

13 Klagevejledning Jobcentret kan af forskellige grunde vælge at afvise en ansøgning om mentorordning. Ofte vil det være i sammenhænge, hvor mentoren ikke vurderes at have afgørende betydning for personens vej til beskæftigelse. Det er virksomheden eller uddannelsesinstitutionen, som ansøger og derfor kan klage over et afslag på tilskud til en mentor. Den ledige kan klage over sit tilbud, og herunder at jobcentret ikke bevilger en mentorordning. Der kan både klages over varigheden af perioden og det antal timer som bevilges. Eventuelle klager indbringes for Beskæftigelsesankenævnet ( 128). Beregning af lønsum Det kan være relevant, at arbejdsgiveren indsender dokumentation for mentorens timeløn. Følgende skema kan bruges som vejledning: Blanketter Art Timeløn ifølge lønseddel Feriepenge 12,5 % af timeløn Pensionsbidrag ATP Barselsbidrag AE Arbejdsmarkedsforsikring Sundhedsforsikring Skadesforsikring Finansieringsbidrag Andet Kr. I alt timeløn

14 Kontakt til virksomheden Når jobcentermedarbejderen skal introducere arbejdsgiveren til mentorordningen, er der brug for en kort præsentation, der viser, hvad ordningen kræver af virksomheden og lægger vægt på fordele for virksomheden. Følgende er til inspiration: Mentor det betaler sig at gøre en ekstra indsats En mentorordning er et samarbejde mellem jobcentret og din virksomhed, når der er behov for en ekstraordinær indsats ved introduktion til jobbet eller fastholdelse. En mentor er en af virksomhedens ansatte eller en ekstern konsulent, som påtager sig rollen med at introducere den nye medarbejder til arbejdspladsen. Jobcentret dækker lønomkostninger i de timer, en medarbejder varetager rollen som mentor. Indhold Alt afhængigt af den nye medarbejders behov kan forløbet omhandle faglige, sociale eller sproglige emner. Mentorens opgave aftales med jobcentret. Tilskud til uddannelse For at ruste kommende mentorer til opgaven kan jobcentret tilbyde en uddannelse af virksomhedens medarbejdere. 14

15 Sådan etableres mentorordninger: Virksomheden ansøger om tilskud til en mentorordning. Der søges om tilskud på baggrund af de ressourcer, virksomheden bruger på introduktion eller fastholdelse i form af timeløn og timeantal. Derudover kan søges tilskud til uddannelse af mentorer. Jobcentret vurderer ansøgningen og yder tilskud efter endt forløb. Ofte dækker tilskuddet fuldt ud mentorkursus og mentors løn i de timer, hvor en medarbejder er mentor. Hvordan ser økonomien ud? Virksomheden yder en ekstra indsats ved introduktion eller fastholdelse. Jobcentret dækker udgifter til mentors løn og kan tilbyde uddannelse af kommende mentorer. Det er med andre ord omkostningsfrit for virksomheden. Virksomheden får en ny medarbejder, der kompetenceudvikles helt specifikt i forhold til et kommende job i virksomheden. Samtidig bliver virksomheden bedre til at introducere og fastholde medarbejdere. Kontakt til virksomheden 15

16 Linksamling Udbydere af mentorkurser Links med information målrettet virksomheder Århus Jobcenter har udviklet en informationsside: Socialfonden har oprettet en hjemmeside, Godt begyndt med information om mentorordning og gode erfaringer. Gå ind på hjemmesiden: og klik på Godt begyndt. På hjemmesiden for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) findes god inspiration og information målrettet virksomheder, jobcentermedarbejdere og uddannelsesinstitutioner: Integrationsministeriet har i samarbejde med KL, DA og LO udgivet folderen, Få tilskud til en mentor. Pjecen findes på sammen med en samling gode råd til arbejdsgivere. Linksamling med information og vejledning om mentorrollen På Foreningen Nydanskers hjemmeside findes information og vejledning til mentorer: Århus Jobcenter har udviklet en informationsside: På Integrationsministeriets hjemmeside er oplistet gode råd om mentorordningen Vip2 har udgivet en pjece med 10 gode ideer til mentorer: På findes inspiration og vejledning til mentorens arbejde med udvikling af dansksproglige kompetencer. Skive Sprogcenter har udgivet pjecen Hjælp til sproghjælp, der giver vejledning til mentorens sproglige støtte. Pjecen findes på

17 Videoklip om mentorrollen Socialfonden har oprettet en hjemmeside Godt begyndt med information om mentorordningen og gode erfaringer. Gå ind på hjemmesiden: og klik på Godt begyndt. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) har produceret filminterviews med mentorer og mentees: Foreningen Nydansker har produceret filmklip, der med skuespil og interviews fortæller om mentorordninger. Se hjemmesiden: Links

18 Anbefalinger Hurtig sagsbehandling uddelegering af bevillingskompetencen Side 19 Attraktiv kompetenceudvikling fleksibel uddannelse af mentorer på virksomheden Side 21 Kvalitetssikring strukturerede mentorforløb Side 22 Tryghed for virksomhederne synlighed og opbakning når der opstår problemer Side 24 Sparring til jobsøgning frivillige mentorer Side 25 Følg mig og få: Konkrete anbefalinger og inspiration Sproglig opkvalificering sprogmentor Side 26 Anbefaleren 18

19 Økonomistyring Hurtig sagsbehandling uddelegering af bevillingskompetencen Ofte introduceres virksomheder til mentorordninger i forbindelse med forestående rekruttering. For at være attraktive skal mentorordninger kunne etableres hurtigt. Uddelegering af bevillingskompetencen gør flere medarbejdere i stand til at iværksætte og godkende bevillinger. Der opstår ikke flaskehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres. Værktøjer ved uddelegering af bevillingskompetencen For at flere kan iværksætte og godkende mentorbevillinger, må de udførende jobcentermedarbejdere være bekendt med rammerne i lovgivningen og sagsbehandlingsgangen. Mentorguiden, som findes på side 4-5, giver hurtigt overblik og en tjekliste ved iværksættelse af mentorordninger. Økonomistyrende rammer Da lovgivningen ikke sætter faste, økonomiske rammer, kan det være nødvendigt med en form for økonomistyring, når bevillingskompetencen uddelegeres. Følgende er eksempler til inspiration: Der opstår ikke flaskehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres Anbefalinger 19

20 Eksempel 1: For alle matchgrupper kan der bevilges 74 timer over 2-4 uger. For matchgruppe 3 kan der yderligere bevilges 5 timer per uge i op til 3 måneder. For mentorer i hold bevilges uddannelse af en dags varighed. For enkeltstående mentorer bevilges uddannelse på arbejdspladsen i 2 timer. Eksempel 2: Der bevilges et forløb på 3 måneder af gangen. Der arbejdes med følgende bevillingsramme for et forløb: En timeløn på 300 kroner Et timeantal på 10 timer ugentligt En samlet bevilling på kroner Overskrides den økonomiske ramme, kræves godkendelse fra en central budgetansvarlig. 20

21 Attraktiv kompetenceudvikling fleksibel undervisning af mentorer på virksomheden En kort introduktion til det at være mentor kan modvirke megen usikkerhed og fejltrin. Jobcentret kan tilbyde mentoruddannelse for at forberede kommende mentorer. Mentorforløbet bliver derved også en attraktiv kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere. Anbefalinger Linksamling Hvad er mentoruddannelse? Som ny mentor kan man have mange uafklarede spørgsmål i forhold til opgaven: Hvorfor er der brug for en mentor? Hvornår og hvor ofte skal jeg stå til rådighed? Hvad skal jeg fortælle om? Hvordan skal jeg støtte den nye kollega? Hvilken rolle skal jeg spille? Hvordan fortæller man om virksomhedens kultur? Mentoruddannelser kan endvidere ruste kommende mentorer i forhold til at tilrettelægge forløb og samtaler og imødegå mulige barrierer ved introduktionen af den nye medarbejder. Emner i mentoruddannelsen kan for eksempel være: Introduktion til mentorordningen Kulturmødet Konflikthåndtering Samtaleteknik Anerkendelse Udvikling af dansksproglige kompetencer Se linksamling med information og vejledning om mentorrollen på side 16 Tilbud om undervisning på virksomheden Da tilbuddet om mentorordning ofte gives i forbindelse med en forestående rekruttering, er der ofte brug for et hurtigt kursus, der kan indpasses fleksibelt i forhold til en snæver vagtplan. Jobcenteret kan derfor vælge at købe eller ansætte en konsulent der, når behovet opstår, foretager mentorundervisning af kommende mentorer ude på arbejdspladsen én til én eller i hold. Kurset kan tilpasses særlige forudsætninger og behov hos kommende mentorer. Anbefalinger 21

22 Kvalitetssikring strukturerede mentorforløb At skabe struktur i mentorforløbet handler om forventningsafstemning. Forventningsafstemning kan for eksempel være at sætte ord på centrale emner og målsætninger med mentorforløbet. Et sådant forarbejde hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen i forløbet og kvalitetssikrer samtidig indholdet. Forventningsafstemning Det er også vigtigt at sætte ord på emner, som skal berøres i mentorforløbet. Hvis mentoren lægger vægt på at introducere den nye medarbejder til arbejdspladsens kultur og sociale sammenhænge, mens den nye medarbejder lægger vægt på faglige informationer, kan der opstå grundlæggende splid i relationen. Forventningsafstemning hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen og handler om at sætte ord på centrale emner og målsætninger i forløbet Forventningsafstemning handler om at få sat ord på målsætningerne, tidshorisonten, tidsforbruget, og hvad alle parter skal spille ind med i forløbet. Bagerst i folderen: Tjekliste til mentorer fra Foreningen Nydansker findes brugbare skemaer, der kan hjælpe til at nedfælde spilleregler for mentorforholdet og en mentorkontrakt. Sæt ord på målsætninger og centrale emner En vigtig forudsætning for gode samtaler mellem den nye medarbejder og mentoren er en fælles dagsorden og forståelse af målsætninger. Det kan derfor være en god idé at opstille en handlingsplan med en liste over målsætninger og trin på vejen til at opnå disse mål. Inspirationer til en handlingsplan findes bagerst i folderen: Tjekliste til mentorer. Som inspiration kan nævnes, at mentorkonsulent, Lars Olsen, fra Foreningen Nydansker, arbejder ud fra et mentorhjul, som skildrer centrale samtaleemner. 22

23 Mentorhjul Mentorhjulet - på arbejdspladsen Mentorhjulet illustrerer samtaleemner i et mentorforløb. Mentorhjulet kan hjælpe mentor og den nye medarbejder til sammen at udvælge centrale emner. Netværk Sociale relationer Kultur Religion Uskrevne regler Beklædning Helbred Andet Sprog Andet Familieopbakning Andet Personlige forhold Helligdage og højtider Faglige forhold Kompetenceafklaring Kilde: Find folderen Tjekliste til mentorer her: Anbefalinger Anbefalinger 23

24 Tryghed for virksomhederne synlighed og opbakning, når der opstår problemer Odense Jobcenter har oprettet en mentorservice-afdeling i jobcentret, der som en central enhed skal bistå jobcentrets konsulenter og servicere virksomhederne. Mentorservice tilbyder jobkonsulenterne ekspertbistand ved bevilling af mentorordninger og tryghed for virksomhederne i form af let tilgængelige tilbud og en synlig opbakning. Hvad tilbydes virksomhederne Mentorservice tilbyder mentoruddannelse, information om økonomi og rådgivning ved ansøgning om tilskud. Mentorservice yder tryghed og opbakning til virksomhederne, når der opstår behov for tolkebistand, konfliktløsning og justering af indholdet i mentorforløbet. Sådanne servicetilbud og en synlig kontaktlinje til jobcentret skaber tryghed. En mentorserviceafdeling kan tilbyde ekspertbistand til jobkonsulenter og tryghed for virksomhederne i form af et beredskab, når der er behov for tolkebistand, konflikthåndtering, uddannelse, information og vejledning. 24

25 Sparring til jobsøgning når det ikke handler om introduktion eller fastholdelse Med de seneste lovændringer til mentorordningen lægges op til en mere vidtgående brug af mentorordningen, hvor forløbet ikke nødvendigvis har sigte på introduktion eller fastholdelse, men er en støtte i beskæftigelsesindsatsen bredt set. De nye muligheder gør det muligt at tænke nyt og kreativt. Her er et eksempel til inspiration: Projekt erhvervsmentorer Erhvervsmentorer kan stille deres erfaringer og kendskab til arbejdsmarkedet til rådighed Foreningen Nydansker har i samarbejde med en række virksomheder, der ønskede at yde et socialt ansvar, startet et hold af erhvervsmentorer. Erhvervsmentorerne har været ansatte, der i 2-4 timer om måneden har tilbudt sig selv som mentorer for ledige nydanskere. Mentorerne har modtaget en mentoruddannelse og ydet mentorrådgivning særligt i forhold til jobsøgning, branchekendskab og kendskab til det danske arbejdsmarked. Projektet var særligt rettet mod kvinder og unge fra udvalgte boligområder og finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd i København. Læs mere om erhvervsmentorer på i nyhedsbrevet fra december Anbefalinger Anbefalinger 25

26 Sproglig opkvalificering sprogmentor Særligt etniske minoriteter oplever ofte en sproglig barriere i forhold til beskæftigelse. Mentoren kan, ved at sætte fokus på sproget og opfordre til kommunikation om det nye arbejde, være springbrættet til arbejdsmarkedet for mange etniske minoriteter. Mentoren som sproglig støtte Skive Sprogcenter har udviklet pjecen Hjælp til sproghjælp, der vejleder mentorer i at støtte op om udviklingen af dansk på arbejdspladsen. Konsulentfirmaet Bifrost har udviklet et digitalt undervisningsmateriale, der kan inspirere mentorer og dansklærere til udviklingen af dansk på arbejdspladsen. Begge materialer oplister en række konkrete værktøjer, som let kan anvendes og tilpasses i forhold til den nyansattes sproglige niveau. Det handler i al sin enkelthed om at sætte ord på arbejdet. For eksempel via billeder og ordlister, der skildrer situationer eller funktioner på jobbet. Den nye medarbejder kan også føre en logbog, hvor særlige vendinger eller forståelsesvanskeligheder skrives ind. Mentoren kan ligeledes være en vigtig støtte i arbejdet med udtale. Her kan gode metoder være at optage samtalesekvenser, og at mentoren taler langsomt og hjælper med rettelser på en venlig måde. Generelt er forventningsafstemning vigtig, så både mentor og den nyansatte er enige om at arbejde med sproget og kender formålet med eventuelle øvelser. Guiden fra Skive Sprogcenter kan downloades på: Det digitale undervisningsmateriale findes på 26 Anbefalinger

27 En sprogmentor kan ved hjælp af simple værktøjer såsom billeder, ordlister og en logbog fremme de sproglige kompetencer i relation til det nye job. Anbefalinger 27

28 Mentorguiden er et værktøj til jobcentermedarbejdere. Guiden giver overblik over paragraffer og målgrupper, viser vej i sagsbehandlingen og inspirerer med anbefalinger til at sætte gang i mentorordningen. cameleon.dk

29 Indholdsfortegnelse Mentorguiden... 4 Lovgivning... 6 Blanketter Kontakt til virksomheden Links Anbefalinger Hurtig sagsbehandling Attraktiv kompetenceudvikling Kvalitetssikring Tryghed for virksomhederne...24 Sparring til jobsøgning Sproglig opkvalificering Yderligere information kan fås hos: Christian Buskjær Christensen Telefon: Julie Kundby Eriksen Telefon: Mentorguide Lovgivning Blanketter Kontakt til virksomheden Links Anbefalinger

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere