SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter"

Transkript

1 Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder

2 Følg mentorguiden og anbefaleren, som ses her på siden! Følg mig og få: Overblik over procedurer, lovgivning og uddybende vejledninger. Mentorguiden Indholdsfortegnelse Mentorguiden... 4 Lovgivning... 6 Blanketter Kontakt til virksomheden Links Følg mig og få: Anbefalinger fra erfarne konsulenter til at sætte gang i mentorordningen i dit jobcenter. Anbefalinger Hurtig sagsbehandling Attraktiv kompetenceudvikling Kvalitetssikring Tryghed for virksomhederne Sparring til jobsøgning Sproglig opkvalificering Anbefaleren Udgivet af Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Juni udgave Yderligere information kan fås hos: Christian Buskjær Christensen Telefon: Julie Kundby Eriksen Telefon:

3 Gør de gode historier til virkelighed sæt i gang! Mentorguiden I de seneste år har stadigt flere mentorer spillet en afgørende rolle i at introducere eller fastholde ledige i job. Der er dog fortsat et meget stort potentiale i at sætte gang i flere mentorordninger, blandt andet i forbindelse med etablering af virksomhedscentre. Denne vejledning er særlig til jobcentermedarbejdere og er udgivet for at give inspiration og gøre det nemt at sætte gang i mentorordninger. Pjecen udkommer i 3. udgave som følge af de seneste lovændringer i april Pjecens indhold er udarbejdet på baggrund af workshops, hvor erfarne konsulenter og virksomheder har delt ud af viden og arbejdet med konkrete handlingsanvisninger. Se jobcentermedarbejderens trin, når der sættes gang i mentorordninger Lær paragrafferne og blanketterne at kende Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder er jobcentrenes vejviser i beskæftigelsesindsatsen for etniske minoriteter. En del af anbefalingerne her i materialet er med sigte på beskæftigelse af ledige etniske minoriteter, mens andre anbefalinger gælder for alle målgrupper. Følg med i nyt om mentorordningen og se gode eksempler på Brug mit opslag bagerst i brochuren den vil guide dig rundt. 3

4 Mentorguiden Her får du overblik over de tre trin, der sætter gang i mentorordningen. På de efterfølgende sider finder du uddybende vejledninger. Trin 1: Der indgås aftale Det gør jobcentermedarbejderen: Drøftelser når der indgås aftale om mentorforløb: - Mentorens rolle og funktion i forhold til den lediges forudsætninger og jobfunktionen - Strukturering af forløbet se anbefalingen Kvalitetssikring side 22 - Tilbud om mentoruddannelse se anbefalingen Attraktiv kompetenceudvikling side 21 - Kontakt til jobcentret i mentorforløbet se anbefalingen Tryghed for virksomhederne side 24 Uddybende vejledninger for jobcentermedarbejderen: Introduktion til lovgivningen side 6 Kontakt til virksomheden side 14 Henvisninger til links side 16 4

5 Trin 2: Der ansøges om tilskud Det gør jobcentermedarbejderne i samarbejde med virksomheden: Vejleder virksomheden ved ansøgning om bevilling - Blanket AB 401 downloades på - Jobcentermedarbejderen udfylder eller vejleder virksomheden Det gør jobcentermedarbejderen Mentorguiden Mentorguiden Ikke godkendt ansøgning Returneres til arbejdsgiver inklusiv klagevejledning. Se eksempel side 13 Godkendt ansøgning Et bevillingsbrev sendes til arbejdsgiveren indeholdende: - Blanket AB Blanket AB 405 til anmodning om udbetaling af tilskud efter endt forløb. Downloades på Uddybende vejledning: - Vejledning til udfyldning af blanketter se side 12 Trin 3: Der anmodes om udbetaling Det gør jobcentermedarbejderen i samarbejde med virksomheden Vejleder virksomheden ved ansøgning om udbetaling af tilskud: Blanket AB 405 udfyldes af virksomheden med assistance fra jobcentermedarbejderen Relevante bilag: - Kopi af mentors lønseddel - Faktura fra mentoruddannelse - Faktura for honorar ved ekstern mentorkonsulent Det gør jobcentermedarbejderen: Papirarbejde og registrering - Der indføres et journalnotat i borgerens sag - Registrering i Arbejdsmarkedsportalen - Der kan oprettes en journal på virksomheden med kopi af udfyldt blanket AB 401 og AB 405 Blanket AB 405 modtages, og der udbetales tilskud til virksomheden. Jobcentret modtager 50 procent refusion fra staten. 5

6 Lovgivning Her kan du læse mere om: Mentorens støtte mulighederne er mange Målgrupper Frikøb af mentoren Uddannelse af mentoren Ekstern konsulent Refusion Ungeindsatsen Varighed 6

7 Kort introduktion For at sætte gang i mentorordningen er det nødvendigt at kende de centrale paragraffer. Følgende refererer både til paragrafferne og bemærkningerne til loven. Mentorordningen omtales i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). De nærmere bestemmelser omkring indholdet af mentorordninger er beskrevet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (kapitel ), mens integrationsloven henviser til denne (kapitel 4, 23d). Lovgivning Mentorordningen bruges, når en person har brug for en ekstraordinær indsats for at kunne opnå eller fastholdes i job, praktik, løntilskud eller et beskæftigelsestilbud. Mentoren kan være en støtte på arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionen, men der kan også iværksættes sociale mentorforløb, hvor mentor ikke nødvendigvis er tilknyttet en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Sociale mentorer kan understøtte beskæftigelsesindsatsen for eksempel ved hjælp til CV-skrivning, virksomhedsbesøg eller vækning om morgenen (bemærkninger til loven). Jobcentret kan sætte gang i en mentorordning ved at indgå en aftale med en uddannelsesinstitution, en arbejdsplads eller en mentor. Ordningen består i, at jobcentret frikøber eller tilbyder et honorar til mentoren ( 80). Det er en forudsætning, at mentoren yder en støtte, udover hvad der ellers forventes, og at støtten er nødvendig for personens deltagelse, fastholdelse eller ansættelse ( 79). Læs mere om paragrafferne på de følgende sider Mentorens støtte mulighederne er mange I praksis kan mentorens støtte omhandle faglige, sociale såvel som sproglige aspekter og have sigte på fastholdelse og introduktion til et job eller en uddannelse. Mentoren kan for eksempel være en støtte til jobsøgning, introduktion til arbejdsmarkedet og lignende (bemærkninger til loven). Det eneste krav er, at der er et beskæftigelsesrettet perspektiv. Find flere inspirationer i pjecens anbefalinger (side 18). 7

8 Målgrupper Alle borgere under lov om aktiv beskæftigelsesindsats; offentligt forsørgede, ordinært ansatte, ansatte i flexjob, delvist raskmeldte og ledige selvforsørgende kan få tilknyttet en mentor. Det afgørende for tildeling af en mentor er, at personen behøver en mentor som led i at opnå eller fastholde beskæftigelse (bemærkninger til loven). Borgere under integrationsloven både introduktionsydelsesmodtagere og ledige selvforsørgede kan modtage mentorordning (integrationsloven kapitel 4 23d). Frikøb af mentoren Jobcentret finansierer mentorforløbet ved at frikøbe den medarbejder, som varetager mentorrollen på timebasis. Timetallet fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren på baggrund af borgerens forudsætninger. Hvis en mentor yder støtte til flere personer, kan der fastsættes et timetal per plads i stedet for at foretage en individuel vurdering ( 80 stk. 2). Normalt vil virksomheden få dækket sine lønomkostninger. 8

9 Uddannelse af mentoren For at opkvalificere mentoren og forbedre forløbet, kan jobcentret give tilskud til køb af uddannelse af mentorer ( 80). I praksis vil omfanget af uddannelsen variere, i forhold til den støttefunktion mentoren skal yde. Kursusforløbet kan vare et par timer eller et par uger, afhængig af behovet. Lovgivning Mentoren kan være ekstern konsulent Der er mulighed for at bruge eksterne konsulenter som mentorer ( 80 samt bemærkninger til loven). En ekstern mentor er en fordel, hvis virksomheden eller uddannelsesinstitutionen ikke selv kan stille en medarbejder til rådighed, eller hvis der er brug for særlig viden omkring for eksempel udvikling af sprog eller håndtering af traume. Refusion Staten refunderer jobcentrets udgifter til mentorordningen med 50 pct. ( 122 e). Refusionen er udenfor rådighedsbeløbet, hvilket betyder, at der ikke er fastsat et loft over refusionen. Ved iværksættelse af mentorordninger under integrationsloven ydes tilsvarende 50 pct. refusion, dog inden for rådighedsbeløbet (kapitel 9, 45, stk. 5). 9

10 Ungeindsatsen Som led i en tidlig og forebyggende indsats kan jobcentret give unge årige et aktivt tilbud og herunder også en mentor ( 75b). Desuden kan unge under 30 år tilbydes mentorstøtte ved overgangen til ordinær uddannelse på almindelige vilkår for at forebygge frafald (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78, stk. 2 og integrationsloven 23d, stk. 2). Varighed Timetallet for mentorfunktionen fastsættes ud fra en konkret vurdering af borgerens forudsætninger og behov. Mentorordningen er ofte et led i jobcentrets øvrige tilbud og varigheden afhænger derfor også af for eksempel praktikkens varighed. 10

11 Lovgivning

12 Blanketter Vejledning i udfyldning af blanketter Jobcentermedarbejderen gør brug af følgende blanketter, når der sættes gang i mentorordningen: Blanketter findes på AB 401 Ansøgning om bevilling af tilskud til mentorfunktionen når virksomheden eller uddannelsesinstitutionen ansøger og jobcentret giver en bevilling. AB 405 Anmodning om udbetaling af tilskud til menforfunktionen når virksomheden eller uddannelsesinstitutionen godtgør, hvorvidt de anslåede mentortimer er brugt og ansøger om udbetaling. En samarbejdsaftale Når en virksomhed søger om tilskud til en mentorordning, beskrives den konkrete funktion, som mentoren skal udføre i forløbet. Dette sker ved brug af blanket AB 401, som downloades via Blanketten er på den måde en form for samarbejdsaftale om mentorens opgaver. Mentoren skal for eksempel foretage en skriftlig kompetenceafklaring, bistå med udvikling af sproglige kompetencer eller introducere et fagområde eller en jobfunktion. 12

13 Klagevejledning Jobcentret kan af forskellige grunde vælge at afvise en ansøgning om mentorordning. Ofte vil det være i sammenhænge, hvor mentoren ikke vurderes at have afgørende betydning for personens vej til beskæftigelse. Det er virksomheden eller uddannelsesinstitutionen, som ansøger og derfor kan klage over et afslag på tilskud til en mentor. Den ledige kan klage over sit tilbud, og herunder at jobcentret ikke bevilger en mentorordning. Der kan både klages over varigheden af perioden og det antal timer som bevilges. Eventuelle klager indbringes for Beskæftigelsesankenævnet ( 128). Beregning af lønsum Det kan være relevant, at arbejdsgiveren indsender dokumentation for mentorens timeløn. Følgende skema kan bruges som vejledning: Blanketter Art Timeløn ifølge lønseddel Feriepenge 12,5 % af timeløn Pensionsbidrag ATP Barselsbidrag AE Arbejdsmarkedsforsikring Sundhedsforsikring Skadesforsikring Finansieringsbidrag Andet Kr. I alt timeløn

14 Kontakt til virksomheden Når jobcentermedarbejderen skal introducere arbejdsgiveren til mentorordningen, er der brug for en kort præsentation, der viser, hvad ordningen kræver af virksomheden og lægger vægt på fordele for virksomheden. Følgende er til inspiration: Mentor det betaler sig at gøre en ekstra indsats En mentorordning er et samarbejde mellem jobcentret og din virksomhed, når der er behov for en ekstraordinær indsats ved introduktion til jobbet eller fastholdelse. En mentor er en af virksomhedens ansatte eller en ekstern konsulent, som påtager sig rollen med at introducere den nye medarbejder til arbejdspladsen. Jobcentret dækker lønomkostninger i de timer, en medarbejder varetager rollen som mentor. Indhold Alt afhængigt af den nye medarbejders behov kan forløbet omhandle faglige, sociale eller sproglige emner. Mentorens opgave aftales med jobcentret. Tilskud til uddannelse For at ruste kommende mentorer til opgaven kan jobcentret tilbyde en uddannelse af virksomhedens medarbejdere. 14

15 Sådan etableres mentorordninger: Virksomheden ansøger om tilskud til en mentorordning. Der søges om tilskud på baggrund af de ressourcer, virksomheden bruger på introduktion eller fastholdelse i form af timeløn og timeantal. Derudover kan søges tilskud til uddannelse af mentorer. Jobcentret vurderer ansøgningen og yder tilskud efter endt forløb. Ofte dækker tilskuddet fuldt ud mentorkursus og mentors løn i de timer, hvor en medarbejder er mentor. Hvordan ser økonomien ud? Virksomheden yder en ekstra indsats ved introduktion eller fastholdelse. Jobcentret dækker udgifter til mentors løn og kan tilbyde uddannelse af kommende mentorer. Det er med andre ord omkostningsfrit for virksomheden. Virksomheden får en ny medarbejder, der kompetenceudvikles helt specifikt i forhold til et kommende job i virksomheden. Samtidig bliver virksomheden bedre til at introducere og fastholde medarbejdere. Kontakt til virksomheden 15

16 Linksamling Udbydere af mentorkurser Links med information målrettet virksomheder Århus Jobcenter har udviklet en informationsside: Socialfonden har oprettet en hjemmeside, Godt begyndt med information om mentorordning og gode erfaringer. Gå ind på hjemmesiden: og klik på Godt begyndt. På hjemmesiden for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) findes god inspiration og information målrettet virksomheder, jobcentermedarbejdere og uddannelsesinstitutioner: Integrationsministeriet har i samarbejde med KL, DA og LO udgivet folderen, Få tilskud til en mentor. Pjecen findes på sammen med en samling gode råd til arbejdsgivere. Linksamling med information og vejledning om mentorrollen På Foreningen Nydanskers hjemmeside findes information og vejledning til mentorer: Århus Jobcenter har udviklet en informationsside: På Integrationsministeriets hjemmeside er oplistet gode råd om mentorordningen Vip2 har udgivet en pjece med 10 gode ideer til mentorer: På findes inspiration og vejledning til mentorens arbejde med udvikling af dansksproglige kompetencer. Skive Sprogcenter har udgivet pjecen Hjælp til sproghjælp, der giver vejledning til mentorens sproglige støtte. Pjecen findes på

17 Videoklip om mentorrollen Socialfonden har oprettet en hjemmeside Godt begyndt med information om mentorordningen og gode erfaringer. Gå ind på hjemmesiden: og klik på Godt begyndt. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) har produceret filminterviews med mentorer og mentees: Foreningen Nydansker har produceret filmklip, der med skuespil og interviews fortæller om mentorordninger. Se hjemmesiden: Links

18 Anbefalinger Hurtig sagsbehandling uddelegering af bevillingskompetencen Side 19 Attraktiv kompetenceudvikling fleksibel uddannelse af mentorer på virksomheden Side 21 Kvalitetssikring strukturerede mentorforløb Side 22 Tryghed for virksomhederne synlighed og opbakning når der opstår problemer Side 24 Sparring til jobsøgning frivillige mentorer Side 25 Følg mig og få: Konkrete anbefalinger og inspiration Sproglig opkvalificering sprogmentor Side 26 Anbefaleren 18

19 Økonomistyring Hurtig sagsbehandling uddelegering af bevillingskompetencen Ofte introduceres virksomheder til mentorordninger i forbindelse med forestående rekruttering. For at være attraktive skal mentorordninger kunne etableres hurtigt. Uddelegering af bevillingskompetencen gør flere medarbejdere i stand til at iværksætte og godkende bevillinger. Der opstår ikke flaskehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres. Værktøjer ved uddelegering af bevillingskompetencen For at flere kan iværksætte og godkende mentorbevillinger, må de udførende jobcentermedarbejdere være bekendt med rammerne i lovgivningen og sagsbehandlingsgangen. Mentorguiden, som findes på side 4-5, giver hurtigt overblik og en tjekliste ved iværksættelse af mentorordninger. Økonomistyrende rammer Da lovgivningen ikke sætter faste, økonomiske rammer, kan det være nødvendigt med en form for økonomistyring, når bevillingskompetencen uddelegeres. Følgende er eksempler til inspiration: Der opstår ikke flaskehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres Anbefalinger 19

20 Eksempel 1: For alle matchgrupper kan der bevilges 74 timer over 2-4 uger. For matchgruppe 3 kan der yderligere bevilges 5 timer per uge i op til 3 måneder. For mentorer i hold bevilges uddannelse af en dags varighed. For enkeltstående mentorer bevilges uddannelse på arbejdspladsen i 2 timer. Eksempel 2: Der bevilges et forløb på 3 måneder af gangen. Der arbejdes med følgende bevillingsramme for et forløb: En timeløn på 300 kroner Et timeantal på 10 timer ugentligt En samlet bevilling på kroner Overskrides den økonomiske ramme, kræves godkendelse fra en central budgetansvarlig. 20

21 Attraktiv kompetenceudvikling fleksibel undervisning af mentorer på virksomheden En kort introduktion til det at være mentor kan modvirke megen usikkerhed og fejltrin. Jobcentret kan tilbyde mentoruddannelse for at forberede kommende mentorer. Mentorforløbet bliver derved også en attraktiv kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere. Anbefalinger Linksamling Hvad er mentoruddannelse? Som ny mentor kan man have mange uafklarede spørgsmål i forhold til opgaven: Hvorfor er der brug for en mentor? Hvornår og hvor ofte skal jeg stå til rådighed? Hvad skal jeg fortælle om? Hvordan skal jeg støtte den nye kollega? Hvilken rolle skal jeg spille? Hvordan fortæller man om virksomhedens kultur? Mentoruddannelser kan endvidere ruste kommende mentorer i forhold til at tilrettelægge forløb og samtaler og imødegå mulige barrierer ved introduktionen af den nye medarbejder. Emner i mentoruddannelsen kan for eksempel være: Introduktion til mentorordningen Kulturmødet Konflikthåndtering Samtaleteknik Anerkendelse Udvikling af dansksproglige kompetencer Se linksamling med information og vejledning om mentorrollen på side 16 Tilbud om undervisning på virksomheden Da tilbuddet om mentorordning ofte gives i forbindelse med en forestående rekruttering, er der ofte brug for et hurtigt kursus, der kan indpasses fleksibelt i forhold til en snæver vagtplan. Jobcenteret kan derfor vælge at købe eller ansætte en konsulent der, når behovet opstår, foretager mentorundervisning af kommende mentorer ude på arbejdspladsen én til én eller i hold. Kurset kan tilpasses særlige forudsætninger og behov hos kommende mentorer. Anbefalinger 21

22 Kvalitetssikring strukturerede mentorforløb At skabe struktur i mentorforløbet handler om forventningsafstemning. Forventningsafstemning kan for eksempel være at sætte ord på centrale emner og målsætninger med mentorforløbet. Et sådant forarbejde hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen i forløbet og kvalitetssikrer samtidig indholdet. Forventningsafstemning Det er også vigtigt at sætte ord på emner, som skal berøres i mentorforløbet. Hvis mentoren lægger vægt på at introducere den nye medarbejder til arbejdspladsens kultur og sociale sammenhænge, mens den nye medarbejder lægger vægt på faglige informationer, kan der opstå grundlæggende splid i relationen. Forventningsafstemning hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen og handler om at sætte ord på centrale emner og målsætninger i forløbet Forventningsafstemning handler om at få sat ord på målsætningerne, tidshorisonten, tidsforbruget, og hvad alle parter skal spille ind med i forløbet. Bagerst i folderen: Tjekliste til mentorer fra Foreningen Nydansker findes brugbare skemaer, der kan hjælpe til at nedfælde spilleregler for mentorforholdet og en mentorkontrakt. Sæt ord på målsætninger og centrale emner En vigtig forudsætning for gode samtaler mellem den nye medarbejder og mentoren er en fælles dagsorden og forståelse af målsætninger. Det kan derfor være en god idé at opstille en handlingsplan med en liste over målsætninger og trin på vejen til at opnå disse mål. Inspirationer til en handlingsplan findes bagerst i folderen: Tjekliste til mentorer. Som inspiration kan nævnes, at mentorkonsulent, Lars Olsen, fra Foreningen Nydansker, arbejder ud fra et mentorhjul, som skildrer centrale samtaleemner. 22

23 Mentorhjul Mentorhjulet - på arbejdspladsen Mentorhjulet illustrerer samtaleemner i et mentorforløb. Mentorhjulet kan hjælpe mentor og den nye medarbejder til sammen at udvælge centrale emner. Netværk Sociale relationer Kultur Religion Uskrevne regler Beklædning Helbred Andet Sprog Andet Familieopbakning Andet Personlige forhold Helligdage og højtider Faglige forhold Kompetenceafklaring Kilde: Find folderen Tjekliste til mentorer her: Anbefalinger Anbefalinger 23

24 Tryghed for virksomhederne synlighed og opbakning, når der opstår problemer Odense Jobcenter har oprettet en mentorservice-afdeling i jobcentret, der som en central enhed skal bistå jobcentrets konsulenter og servicere virksomhederne. Mentorservice tilbyder jobkonsulenterne ekspertbistand ved bevilling af mentorordninger og tryghed for virksomhederne i form af let tilgængelige tilbud og en synlig opbakning. Hvad tilbydes virksomhederne Mentorservice tilbyder mentoruddannelse, information om økonomi og rådgivning ved ansøgning om tilskud. Mentorservice yder tryghed og opbakning til virksomhederne, når der opstår behov for tolkebistand, konfliktløsning og justering af indholdet i mentorforløbet. Sådanne servicetilbud og en synlig kontaktlinje til jobcentret skaber tryghed. En mentorserviceafdeling kan tilbyde ekspertbistand til jobkonsulenter og tryghed for virksomhederne i form af et beredskab, når der er behov for tolkebistand, konflikthåndtering, uddannelse, information og vejledning. 24

25 Sparring til jobsøgning når det ikke handler om introduktion eller fastholdelse Med de seneste lovændringer til mentorordningen lægges op til en mere vidtgående brug af mentorordningen, hvor forløbet ikke nødvendigvis har sigte på introduktion eller fastholdelse, men er en støtte i beskæftigelsesindsatsen bredt set. De nye muligheder gør det muligt at tænke nyt og kreativt. Her er et eksempel til inspiration: Projekt erhvervsmentorer Erhvervsmentorer kan stille deres erfaringer og kendskab til arbejdsmarkedet til rådighed Foreningen Nydansker har i samarbejde med en række virksomheder, der ønskede at yde et socialt ansvar, startet et hold af erhvervsmentorer. Erhvervsmentorerne har været ansatte, der i 2-4 timer om måneden har tilbudt sig selv som mentorer for ledige nydanskere. Mentorerne har modtaget en mentoruddannelse og ydet mentorrådgivning særligt i forhold til jobsøgning, branchekendskab og kendskab til det danske arbejdsmarked. Projektet var særligt rettet mod kvinder og unge fra udvalgte boligområder og finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd i København. Læs mere om erhvervsmentorer på i nyhedsbrevet fra december Anbefalinger Anbefalinger 25

26 Sproglig opkvalificering sprogmentor Særligt etniske minoriteter oplever ofte en sproglig barriere i forhold til beskæftigelse. Mentoren kan, ved at sætte fokus på sproget og opfordre til kommunikation om det nye arbejde, være springbrættet til arbejdsmarkedet for mange etniske minoriteter. Mentoren som sproglig støtte Skive Sprogcenter har udviklet pjecen Hjælp til sproghjælp, der vejleder mentorer i at støtte op om udviklingen af dansk på arbejdspladsen. Konsulentfirmaet Bifrost har udviklet et digitalt undervisningsmateriale, der kan inspirere mentorer og dansklærere til udviklingen af dansk på arbejdspladsen. Begge materialer oplister en række konkrete værktøjer, som let kan anvendes og tilpasses i forhold til den nyansattes sproglige niveau. Det handler i al sin enkelthed om at sætte ord på arbejdet. For eksempel via billeder og ordlister, der skildrer situationer eller funktioner på jobbet. Den nye medarbejder kan også føre en logbog, hvor særlige vendinger eller forståelsesvanskeligheder skrives ind. Mentoren kan ligeledes være en vigtig støtte i arbejdet med udtale. Her kan gode metoder være at optage samtalesekvenser, og at mentoren taler langsomt og hjælper med rettelser på en venlig måde. Generelt er forventningsafstemning vigtig, så både mentor og den nyansatte er enige om at arbejde med sproget og kender formålet med eventuelle øvelser. Guiden fra Skive Sprogcenter kan downloades på: Det digitale undervisningsmateriale findes på 26 Anbefalinger

27 En sprogmentor kan ved hjælp af simple værktøjer såsom billeder, ordlister og en logbog fremme de sproglige kompetencer i relation til det nye job. Anbefalinger 27

28 Mentorguiden er et værktøj til jobcentermedarbejdere. Guiden giver overblik over paragraffer og målgrupper, viser vej i sagsbehandlingen og inspirerer med anbefalinger til at sætte gang i mentorordningen. cameleon.dk

29 Indholdsfortegnelse Mentorguiden... 4 Lovgivning... 6 Blanketter Kontakt til virksomheden Links Anbefalinger Hurtig sagsbehandling Attraktiv kompetenceudvikling Kvalitetssikring Tryghed for virksomhederne...24 Sparring til jobsøgning Sproglig opkvalificering Yderligere information kan fås hos: Christian Buskjær Christensen Telefon: Julie Kundby Eriksen Telefon: Mentorguide Lovgivning Blanketter Kontakt til virksomheden Links Anbefalinger

Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI

Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI Sæt gang i mentorordningen Kom godt igang Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI Mentorordningen Indholdsfortegnelse Sæt gang i mentorordningen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Mentor i beskæftigelsesindsatsen

Mentor i beskæftigelsesindsatsen Mentor i beskæftigelsesindsatsen FOKUS-NYT nr. 28, November 2004 rum for valitet og dvikling i offentlig ervice FORORD 1. HVORFOR MENTORORDNINGER 2. MENTORS OPGAVER OG ROLLER 2.1 Opgaver 2.2 Grænserne

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning

Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning Bøger Mentorskab Mentor+Guiden om mentorskab og en til en relationer Af Kirsten M. Poulsen (2008) Bogen fortæller om mentorskabet, mentors og

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER. Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder. Dokumenttype Projektskitse

FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER. Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder. Dokumenttype Projektskitse Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder Dokumenttype Projektskitse Ver. IV udarbejdet 20-06-2013 (præciseringer tilføjet i henhold til bemærkninger tilsendt 13-06-2013 (fra gennemgang 06-06-2013)samt

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere