CVR-nr Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012"

Transkript

1 CVR-nr Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3 Indledning... 3 Program...4 Konklusion... 4 Plejecentrets udviklingsområder...4 Opfølgning på forudgående tilsyn...4 Forhold vedrørende retssikkerhed for beboerne... 5 Inddragelse...5 Indflydelse på eget liv...5 Personfølsomme oplysninger...5 Klager...6 Pårørende...6 Forhold vedrørende den plejemæssige og faglige indsats... 6 Handleplaner/Sundhedsfaglige planer...6 Sundhedsfaglig indsats...7 Magtanvendelse...7 Medicinhåndtering...8 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 8 Egnethed...8 Individualitet...9 Standard...9 Forhold vedrørende medarbejderne... 9 Faglige kompetencer...9 Nye medarbejdere...9 Arbejdsmiljø Andet af 10

3 Formalia Dette uanmeldte tilsyn blev gennemført på friplejehjemmet Strandhjem, Klør-Fire 12, 6310 Broager den 12. november 2012 af ekstern konsulent Vivian Elkjær. Ledelsesrepræsentanter Forstander Ruth Brandstrup Medarbejderrepræsentanter Pædagogmedhjælper, aktivitetstilbuddet Social- og sundhedsassistent, plejen Beboerrepræsentanter Mand Mand Konsulenten hilste på de tilstedeværende beboere, talte spontant med flere, og besøgte, foruden de to ovennævnte, også to kvinder i deres bolig. Indledning Strandhjem er et socialpsykiatrisk hjem med plads til 16 beboere. Tilbuddet er etableret som en selvejende institution, og oprettet som et friplejehjem godkendt i henhold til Lov om Social Service 144. Målgruppen er voksne borgere over 18 år med psykiatriske sindslidelser, som er velmedicineret og som har behov for pleje, omsorg og pædagogisk støtte. Nuværende beboergruppe er mellem 40 og 72 år. Tilbuddet ledes til daglig af en forstander, og der er ansat 15 medarbejdere. Øverste ledelse varetages af en bestyrelse, der består af fem medlemmer. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har konsulenten forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside, herunder seneste tilsynsrapport, gældende kvalitetsstandarder og Tilbudsportalen. Under tilsynet blev der udleveret kopi af medicininstruks, mål for 2012, og introduktionsplan for nye ansatte samt en værdibeskrivelse. I 2012 har Sønderborg Kommune valgt en tematiseret tilgang, som sætter fokus på magtanvendelse og demens, herunder hvilke forhold der gør sig gældende for borgere, der bor sammen med demente medborgere. Der er aktuelt ingen beboere på strandhjem med demens. 3 af 10

4 Tilsynsbesøget er gennemført uanmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenten en rundvisning i huset. Undervejs hilste konsulenten på de tilstedeværende og fik fremvist to lejligheder. Herefter blev der gennemført dialogbaseret interview med deltagerne hver for sig i grupper, og konsulenten spiste frokost med beboerne. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen. Konklusion De beboere som tilsynet talte med gav alle udtryk for at være glade for at bo på Strandhjem. Flere berettede om positive ændringer i deres tilværelse efter indflytning, og der blev givet flere eksempler på, at beboerne oplever tryghed i omgivelserne og anerkendelse fra medarbejderne generelt. Det er tilsynets vurdering, at indsatsen beror på en faglig tilgang, som tilgodeser beboernes behov individuelt. Der er for eksempel lagt vægt på relationsdannelser og en overvejende kognitiv tilgang, som baserer sig på et fokus på ressourcer ud fra et anerkendende perspektiv. Der er endvidere opmærksomhed på at skabe sammenhæng i tilværelsen for beboerne ved hjælp af et helhedsbillede, der vægter sundhed og trivsel i samspil med aktiviteter og døgnrytme. Der vurderes at være sammenhæng med gældende kvalitetsstandard for midlertidige boliger, SEL 107, idet tilbuddet er opmærksom på at sikre individuel udvikling med fokus på en så selvstændig en tilværelse som mulig for den enkelte. Plejecentrets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Tilsynet anbefaler, at Strandhjem efterspørger en 141 handleplan fra visiterende myndighed med henblik på at sikre beboernes retssikkerhed og sikre samspil mellem den overordnede plan og den pædagogiske plan for indsatsen. Utilsigtede hændelser skal indberettes til DanskPatientSikkerhedsDatabase (DPSD). Tilsynet anbefaler, at tydeliggøre en klagevejledning for beboerne, således at beboernes retssikkerhed bakkes op i de tilfælde, hvor myndigheden ikke har meddelt skriftlig afgørelse i forhold til tilbuddet og indholdet af indsatsen. Opfølgning på forudgående tilsyn Kort opsummering på anbefalinger fra sidste tilsyn. 4 af 10

5 Tilsynet er ikke gjort bekendt med indholdet af forudgående tilsyn. Forhold vedrørende retssikkerhed for beboerne Inddragelse Tilsynets vurdering af sikring af samtykke fra borgeren ved ind- og udflytning, inddragelse i tilrettelæggelsen af plan for indsatsen. Visitation varetages af den visiterende myndighed, som er borgerens opholdskommune og betalingskommune. Når borgeren har samtykket omkring visitationen, afholdes der forud for indflytning et eller flere møder med borgeren, eventuelle pårørende og myndigheden. Borgeren tildeles to kontaktpersoner, som varetager kontakten til borgeren og bistår med hjælp og koordinering af flytning og praktiske forhold i den anledning. Ledelsen oplyser, at der sjældent følger en overordnet handleplan jf. SEL 141 med fra myndigheden. Det er tilsynets vurdering, at indflytning sker individuelt og at beboerens samtykke dokumenteres ved indgåelse af lejekontrakt. Indsatsen tilrettelægges gennem dialog mellem beboeren og kontaktpersonerne med udgangspunkt i beboerens livssituation, og de beboere som tilsynet talte med, gav udtryk for at være inddraget i beslutninger vedrørende eget liv. Ønsker beboeren at Strandhjem overtager beslutninger på vegne af beboeren, vægtes det at indgå tydelige aftaler med beboeren, så denne er inddraget så meget som muligt i forhold hertil. Indflydelse på eget liv Tilsynets vurdering af det individuelle indtryk contra det fælles indtryk. Tilrettelæggelse af hverdagslivet og aktiviteter med fokus på individuelle ønsker og behov. Strandhjem lægger vægt på at fremme beboernes muligheder for at leve så selvstændigt som muligt. Hjemmet er bygget op omkring fællesarealer med flere muligheder for samvær og aktiviteter, ligesom der er lagt vægt på beboernes mulighed for at bo individuelt i egen lejlighed. Strandhjem har et fælles køkken, som sørger for al kost, og beboerne kan selv vælge, hvor mange måltider de ønsker at spise fælles eller om de selv ønsker at lave mad. Strandhjem ser dog helst, at beboerne spiser frokost sammen, idet det sikrer balancen mellem fællesskab og det individuelle liv, ligesom det imødekommer eventuelle situationer, hvor en beboer isolerer sig fra omverdenen på grund af sin psykiske lidelse. Det er tilsynet indtryk, at beboerne tilbydes individuel indflydelse på eget liv gennem den nære kontakt med kontaktpersonerne og gennem den struktur, som indsatsen er bygget op omkring. Strandhjem interesserer sig for beboernes ønsker til fællesskabet, og har for eksempel gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne, som dels har peget på ønsker til fælles aktiviteter og dels har givet indtryk af individuelle forhold. Personfølsomme oplysninger Tilsynets vurdering af opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger. 5 af 10

6 Det er tilsynets vurdering, at opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger lever op til Persondataloven, idet Strandhjem benytter den elektroniske journal Bosted System. Personlige papirer opbevares af beboeren i egen lejlighed, og på kontoret opbevares beboermapper aflåst uden adgang for uvedkommende. Der er bevidsthed om, at døren ind til kontoret altid skal være aflåst, og at beboerne ikke må opholde sig på kontoret. Klager Tilsynets vurdering af beboernes klageadgang samt håndtering af klagesager i øvrigt. Strandhjem har ikke som sådan en officiel politik omkring håndtering af klager. Dagligdags forhold behandles i dialog med beboerne, og ledelsen giver udtryk for, at være tilgængelig, såfremt beboerne ønsker at klage over forhold på stedet. Tilsynet vurderer, at beboernes klageadgang med fordel kan tydeliggøres, således at der opnås størst mulig åbenhed herom, og således at beboernes retssikkerhed højnes under henvisning til myndighedens fraværende handleplan jf. SEL 141. Pårørende Tilsynets vurdering af samarbejde med de pårørende generelt. Pårørende er besøgende på stedet afhængig af beboernes individuelle aftaler. Der er ikke etableret formelt samarbejde med pårørende af respekt for beboerne individuelt. Ledelsen oplyser endvidere, at stedet ligeledes har erfaring med at bakke op omkring beboernes rolle som forældre, og at der er mulighed for at tilbyde børn forskellige aktivitetsmuligheder i samværet med deres forældre, når de er på besøg på stedet. Forhold vedrørende den plejemæssige og faglige indsats Handleplaner/Sundhedsfaglige planer Tilsynets vurdering af sammenhæng mellem forskellige planer og det elektroniske journalsystem. Omsætning af mål og delmål i praksis. Dokumentation for indsatsen. Håndtering af borgerinddragelse på individniveau. Strandhjem har sammenfattet og erstattet tidligere tiders pleje-, omsorgs- og handleplaner i en pædagogisk handleplan, som er tilpasset den nuværende tilgang til indsatsen. Den pædagogiske handleplan udarbejdes af beboernes kontaktpersoner, og registreres i Bosted System, som er en elektronisk journal. Dokumentationsarbejdet samt opfølgning på ydelser og mål for indsatsen indgår som en strategi i stedets kvalitetssikring. Tilsynet har foretaget stikprøve i Bosted System, og konstaterer en sammenhæng mellem mål og delmål samt en dokumentation af praksis, der er kontinuerlig og som følges op jævnligt. Redskaberne i journalsystemet anvendes aktivt, og medarbejderne giver udtryk for, at systemet er implementeret og opfattes som en hjælp til dokumentationsarbejde og overblikket generelt. 6 af 10

7 Det er ikke muligt at dokumentere en sammenhæng mellem den pædagogiske handleplan og myndighedens 141 handleplan, idet sidstnævnte ikke fandtes i systemet. Tilsynet anbefaler, at Strandhjem efterspørger myndighedens 141 handleplan ved visitation og i forbindelse med opfølgning på indsatsen/det personrelaterede tilsyn. Anbefalingen har til formål at sikre beboernes retssikkerhed, skabe åbenhed om sammenhænge og sikre at den pædagogiske handleplan hænger sammen med den overordnede handleplan, aftalt i samarbejde med beboeren. De beboere som tilsynet talte med, kendte til deres pædagogiske handleplan og følte sig inddraget i udarbejdelsen. Sundhedsfaglig indsats Tilsynets vurdering af beboernes mulighed for et sundt og aktivt liv, herunder tilrettelæggelse af genoptræning samt forebyggelse af fysisk funktionsnedsættelser. Præcisering af hvilke uddannelsesmæssige, organisatoriske og læringsmæssige tiltag, der er der gjort i forhold til at imødegå udviklingen på demensområdet, hvilke aktiviteter der tilbydes demente, og hvorledes plejecentret forholder sig til betydningen af at være ikke-dement blandt demente medborgere. Strandhjem har ansat en medarbejder på fuld tid og en medarbejder på deltid til at varetage et dagligt aktivitetsprogram for beboerne, som dels byder på hobbylignende aktiviteter, fælles aktiviteter for huset og beboerne (udflugter, indkøbsture etc.) og et varieret motionsprogram. Der arrangeres blandt andet daglige gåture, fodbold og hockey samt forskellige boldspil. Endvidere er der etableret motionsredskaber på et gangareal, og der er overvejelser om at bygge en tilbygning med mulighed for fysiske udfoldelser/motionstræning. Strandhjem råder desuden over et værksted i underetagen samt et hus kaldet Hulen, som anvendes fleksibelt til flere formål, herunder gruppeaktiviteter og beskæftigelsestilbud. Herudover har Strandhjem en motorbåd og fire kystkajakker, som benyttes jævnligt til udendørs aktiviteter og motion afhængig af vejr og vind. Det er tilsynets vurdering, at der gøres en særlig indsats for at vedligeholde og udvikle beboernes sundhedsmæssige tilstand, og under tilsynsbesøget observeres flere eksempler på, at beboerne har taget indsatsen til sig. For eksempel var nogen ude at gå, mens andre skulle af sted til hockey. Det bemærkes endvidere, at alle medarbejdere er aktive over for den sundhedsfaglige indsats, idet deltagelse i aktiviteterne er indlagt i medarbejdernes arbejdsplan, således at alle opnår en til to dage i aktivitetstilbuddet indenfor en seks ugers rulleplan. Magtanvendelse Tilsynets vurdering af medarbejdernes kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer. Forebyggende indsatser og tilgange til konflikthåndtering. Præcisering af, hvorledes behandlingen af magtanvendelse organiseres på plejecentret, om der sker systematisk opfølgning på magtanvendelser. Endvidere hvorledes plejecentret arbejder med læring og forebyggelse af magt, og om ledelsen har reflekteret over omfanget og typerne af magtanvendelser. Ledelsen oplyser, at der ikke har været behov for akut magtanvendelse i indeværende år, og at der ikke forekommer andre indgreb i selvbestemmelsesretten i henhold til gældende bekendtgørelse for området. Det er tilsynets vurdering, at både medarbejdere og ledelse arbejder forbyggende med konflikthåndtering gennem den pædagogiske indsats, som dels tilrettelægges skærmende overfor en eventuel beboer med sindslidelse i udsving og dels tilrettelægges inkluderende med udgangspunkt i fællesskabets håndtering af beboer i af- 7 af 10

8 fekt. Medarbejderne er synlige i fællesrum og deltager for eksempel aktivt i spisesituationer eller fælles aktiviteter, således at alle kan være med i fællesrummene. Der gives endvidere eksempler på, at rollespil mellem beboer og medarbejder anvendes ind i den kognitive tilgang som forebyggelse af konflikter i det sociale rum. Medarbejderne har modtaget undervisning i forhold til bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, og arbejdsmiljørepræsentanten har modtaget undervisning i relation til håndtering af involverede medarbejdere og registrering af vold samt trusler om vold henvendt mod medarbejderne. Håndtering af magtanvendelse er indeholdt i tilbuddets voldspolitik. Medicinhåndtering Tilsynets vurdering af opfølgning på Embedslæge tilsyn med medicinhåndtering. Tilsynet er ikke gjort bekendt med Embedslægens tilsyn med medicinhåndtering. Medicin opbevares hos beboerne individuelt i en aflåst boks, placeret i et skab. Beboerne får dosispakket medicin, og registrering samt medicinskemaer fremgår af Bosted System. Èn beboer administrerer selvstændigt sin medicin uden støtte fra medarbejderne. Der er udpeget en medicinansvarlig medarbejder, og forstander, som er sygeplejerske, har ansvaret for medicinhåndtering og oplæring af sundhedsfaglige medarbejdere til blandt andet injektioner med depotmedicin. Ledelsen oplyser, at der er jævnligt samarbejde med praktiserende læger og psykoseteamet fra Augustenborg samt Oligofreniteamet. Tilsynet har gennemgået stedets medicininstruks, og finder denne i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni Det påpeges dog, at utilsigtede hændelser skal indberettes til DPSD. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynets vurdering af de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppens behov. Tilbuddet er beliggende i naturskønt område med tilhørende jord og udenomsarealer med flere muligheder, blandt andet adgang til Flensborg Fjord fra en bådbro. Boligerne er indrettet som etværelses lejligheder med eget køkken, hvortil der kan søges boligsikring. Fællesarealer byder på gode muligheder for ophold, ligesom en større stue danner ramme om hygge aktiviteter om aftenen, og den fælles spisestue ramme om spisning og andre fælles aktiviteter. Det centrale køkken er opdelt i en kold og varm afdeling, hvor beboerne hjælper til i den kolde afdeling (oprydning, skrælle kartofler og andet). Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer tilgodeser beboernes behov og understøtter den pædagogiske indsats. Der er lagt vægt på at skabe hyggelige og imødekommende miljøer, samtidig med at beboerne har mulighed for individuel indretning af egne boliger. 8 af 10

9 Individualitet Tilsynets vurdering af mulighed for individuelt liv, egen bolig. Det er tilsynets vurdering, at der er lagt vægt på beboernes mulighed for individualitet og selvstændighed i boformen. Standard Tilsynets vurdering af rengøring og hygiejneforhold i fællesområder. Borgerindflydelse på fællesniveau. Der var under tilsynets besøg rent og opryddeligt i alle fællesområder. Boligerne havde forskellige standarder i forhold til rengøring og oprydning, og beboerne havde individuelle aftaler herom med deres kontaktpersoner, som balanceret respekterer beboernes ret til individualitet og behovet for fokus på hygiejne og sundhed i de fysiske rammer. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynets vurdering af medarbejdergruppens faglige sammensætning og kompetencer sammenholdt med brugernes behov. Herunder kompetencer målrettet demensindsatsen og muligheden for at tilgodese ikke demente og demente borgere i samme miljø. Der er ansat 15 medarbejdere, som har forskellige faglige baggrunde såsom sygeplejerske, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, plejere, pædagog og pædagogmedhjælper. Herudover er der ansat en kok, en husassistent og en pedel. Der er en overvægt af sundhedsfaglige medarbejdere. Tilbuddet modtager elever fra social- og sundhedsuddannelsen, og der er jævnlig personer i jobpraktik. Alle medarbejdere har deltaget i et fælles uddannelsesforløb omhandlende kognitive teorier for indsatsen. Derudover er der gennemført kurser i blandt andet konflikthåndtering og viden om forskellige psykiatriske lidelser. Af kommende planlagte kurser nævnes Vækstmodellen og stemmehøring. Det er et formuleret mål for 2012 at øge medarbejdernes faglige viden indenfor det psykiatriske område. Målet søges nået gennem deling af fagligt litteratur, deltagelse i fagligt relevante kurser og efterfølgende undervisning af hinanden internt. Endvidere at det tilstræbes at omsætte teorier om for eksempel kognitiv terapi, mindfulness og NLP til praksis, ved at anvende disse aktivt, og benytte fagtermer omkring arbejdet. Det er tilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem medarbejdernes og ledelsens faglige kompetencer, og beboernes individuelle behov samt udfordringer i forhold til sindslidelser og andre problematikker. Nye medarbejdere Tilsynets vurdering af introduktion af nye medarbejdere til indsatsen og brugerne som helhed. 9 af 10

10 Ved ansættelse af faste medarbejdere benyttes en anerkendt personanalyse (DISC) som redskab. Det oplyses, at nye medarbejdere oplæres gennem et tilrettelagt introduktionsprogram og ved at følge en erfaren kollega i en tid. Tilsynet har gennemgået kopi af introduktionsplanen, som anvendes overfor nye medarbejdere såvel som elever. Programmet er detaljeret og tager udgangspunkt i Strandhjems værdisæt og giver et grundigt afsæt for både retningslinjer til arbejdet og kendskabet til beboerne. Arbejdsmiljø Tilsynets vurdering af vilkårene for medarbejderne, herunder om der er afholdt MUS, gennemført APV, etableret samarbejde mellem TR og AMR, sygefravær. Ledelsen oplyser, at der afholdes MUS en gang om året med alle medarbejdere. Til formålet bruges et struktureret skema, som dels anvendes til forberedelse, i selve samtalen og til referat. Arbejdsmiljørepræsentanten har deltaget i sikkerhedskursus og i uddannelsesforløb om Sundhed og Trivsel sammen med forstander. Der er gennemført APV, og ledelsen samarbejder med arbejdsmiljørepræsentanten herom, ligesom der afholdes møde efter behov og mindst to gange om året. Ledelsen vurderer, at sygefraværet er lavt, 26 dage i alt i indeværende år. Ledelse og medarbejdere bekræfter overfor tilsynet, at der er et godt arbejdsmiljø, som tilbyder både faglig og personlig udvikling, og som har et godt øje for medarbejdernes tryghed og vilkår for arbejdet. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Under hele det uanmeldte tilsyn var der en god stemning på stedet. Beboerne var i godt humør, og der blev observeret flere eksempler på imødekommenhed beboere og medarbejdere imellem. Der blev også tilkendegivet udfordringer i beboergruppen (blandt andet eksempel på manglende indsigt og udadreagerende adfærd) i sociale omgange med hinanden, men der synes at være en inkluderende forholdemåde, som tager hånd om udfordringerne. Tilbuddet fremgår af Tilbudsportalen og er opdateret på de tilgængelige oplysninger. 10 af 10

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere