Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus Social- og Sundhedsskole 4. Uddannelseschefernes område 4.1: Uddannelseschefen til grundforløbet 4.2: To uddannelseschefer til hovedforløbet 4.3: Uddannelseschef til den pædagogiske assistentuddannelse Forventningerne 5. Opgaver på kortere sigt 6. Baggrund og bagage Ansættelsen 7. Overordnet om processen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 10. Tidsplan for ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingerne Det er måske lidt store ord men vi mener det! Er man uddannelseschef på Århus Social- og Sundhedsskole, er man et af de fundamenter, ikke alene dagens, men morgendagens velfærdssamfund hviler på. Ikke blot er man med til at skabe uddannelse man er også med til at skabe uddannelse for en del af den gruppe unge mennesker, der risikerer at blive tabt. Som uddannelseschef på Århus Social- og Sundhedsskole kan man derfor med stolthed se sig selv i spejlet - det er ledelse med mening. Skolen har været igennem en proces, hvor man har skullet gennemtænke organisationen. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at skolen har været i stor vækst igennem en årrække, hvor antallet af elever er steget markant. Det betyder, at ledelsesorganisationen i højere grad skal geares til at agere på den store organisations præmisser og det betyder også, at uddannelseschefernes rolle bliver skærpet og de almene ledelsesredskaber kommer endnu mere i fokus end tidligere. Man har i den periode, hvor man har vurderet på organisationen, haft en delvis konstitueret organisation (igennem mere end et år), hvor vakante uddannelseschef-stillinger ikke er blevet genbesat. Men nu er organisationsplanen klar og de 4 uddannelseschefstillinger kan derfor endeligt besættes. Uddannelsescheferne får en væsentlig rolle i den proces, der er iværksat med reorganiseringen. Skolens pædagogiske linje skal skærpes, ligesom fundamentet under ledergruppen skal gøres stærkere. Ikke mindst er der et behov for at arbejde mere struktureret på tværs af de enkelte uddannelsesretninger til gavn og glæde for de elever, skolen er sat i verden til at uddanne på bedst mulig vis. Og der står en gruppe stærkt engagerede - og fagligt kompetente - undervisere klar til at tage godt imod uddannelsescheferne. De vil nemlig rigtigt gerne være med til at skabe en endnu bedre skole. Der er samtidig med disse stillinger opslået en stilling som vicedirektør. Dette er et udtryk for at den nye organisationsstruktur i god ro og orden er endeligt besluttet, hvorefter kasserne kan blive fyldt ud af mennesker af kød og - gerne hjerteblod. side 2

3 2. Ansættelsesvilkårene Stillingerne er indplaceret i lønramme 34, og den samlede løn inklusive kvalifikationstillæg forventes at ligge på kr. årligt (2011 niveau). Dertil kommer en resultatlønsaftale med et max. beløb på kr. 3. Århus Social- og Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole er med sine 900 årselever en af landets største social- og sundhedsskoler. Skolen uddanner personale til social- og sundhedsområdet og til det pædagogiske område i et tæt samarbejde med kommuner og region. Uddannelserne omfatter bl.a. følgende: Grundforløbet - Sundhed, omsorg og pædagogik Grundforløb for voksne med dansk som andet sprog Uddannelsen til social- og sundhedshjælper Uddannelsen til social- og sundhedsassistent Den pædagogiske assistentuddannelse Portøruddannelsen Udover grunduddannelserne tilbyder skolen en række muligheder for efteruddannelse indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område samt en akademiuddannelse i Sundhedspraksis (VVU), som er en videregående voksenuddannelse inden for det sundhedsfaglige område. Skolen har siden 2007 været en selvejende institution omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. I skolens bestyrelse indgår repræsentanter for samarbejdskommunerne, regionen, FOA, eleverne og medarbejderne samt to personer med særlig viden om arbejdsmarked, uddannelse, innovation mv. Som en del af skolens profil har der især været satset på at integrere ny teknologi og sundhed i uddannelserne og skabe mulighed for eleverne for praktikophold i udlandet. Deltagelse i nationale og internationale udviklingsprojekter betragtes som et vigtigt redskab til både at udvikle skolens egne kompetencer og til at vidensdele med andre. Se mere om skolen på Der er stor fokus på den vigtige samfundsopgave, som skolen varetager, og som bl.a. handler om at lægge sporene for et godt arbejdsliv for skolens elever og derigennem bidrage til udviklingen af velfærdssamfundet. side 3

4 Herudover er kulturen kendetegnet ved: At der er højt til loftet Den enkeltes mening har en betydning At der er fokus på udvikling og plads til at prøve nyt Stærkt engagerede, veluddannede og selvstændige medarbejdere, der tager ansvar Skolens aktiviteter er baseret på takstfinansiering, og det samlede budget udgør i millioner kr. Der er i alt 140 medarbejdere og ledere på skolen. Skolens direktør og vicedirektør udgør skolens direktion. Dette er en del af fundamentet i en reorganisering, der træder i kraft samtidig med at de 4 stillinger som uddannelseschefer besættes den Direktionen og skolens administrations- og økonomichef udgør skolens strategiske ledelse, der fungerer som et helhedsorienteret strategisk udviklingsforum, der samarbejder med samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg og uddannelseschefer. Man kan læse mere om direktionens roller i den job- og personprofil, der er udarbejdet til stillingen som vicedirektør. Der er 5 uddannelseschefer - nemlig uddannelseschefen for efter- og videreuddannelse samt de 4 uddannelseschefer, der nu rekrutteres. Uddannelseschefen for efter- og videreuddannelse har siddet i stillingen i 2 år, men har i øvrigt været ansat på skolen i en årrække. side 4

5 4: Generelt for uddannelseschefernes område: Der har tidligere været 2 uddannelseschefer, nemlig 1 uddannelseschef, der havde ansvaret for grundforløbet samt for den pædagogiske assistentuddannelse og 1 uddannelseschef, der havde ansvaret for sosu-hovedforløbet. Da disse 2 uddannelseschefstillinger blev vakante i løbet af de sidste par år, ventede man med at besætte stillingerne, til man havde afgjort, hvordan skolens fremtidige ledelsesorganisation skulle se ud. Da man allerede vidste, at de 2 uddannelseschefers områder var vokset sig store, konstituerede man internt 4 uddannelseschefer til at varetage opgaven. Denne måde at organisere uddannelserne på har vist sig at være bæredygtig og reorganiseringen har derfor taget afsæt i, at der fremover er 4 uddannelseschefer for disse uddannelser. Det er vigtigt at understrege, at der på trods af, at der har været konstitueret i de 4 stillinger forventes at være såvel eksterne som interne kandidater til stillingerne. Eksterne ansøgere indgår på lige fod med interne ansøgere. Der er således intet proforma i disse opslag. Det er uddannelseschefernes opgave, at der sikres fokus på uddannelsens gennemførelse, uddannelsesudvikling, samarbejde med interessenter, medarbejderudvikling og kompetenceudvikling i forhold til den primære opgave. Uddannelsescheferne udgør sammen med vicedirektøren skolens pædagogiske udviklingsforum, der har ansvaret for skolens pædagogiske udvikling. Underviserne organiseres sædvanligvis i teams, som er forum for opgaveløsning, erfaringsopsamling, vidensdeling og arbejdsmiljø samt udvikling af uddannelsen, undervisningen og afdelingen (se efterfølgende beskrivelse af teamledelse). Teamledelse Skolen har beskrevet teamfunktionen således: Den ansvarlige uddannelseschef udpeger teamtovholder. Teamtovholderens opgaver er følgende: Kontaktperson til nærmeste chef Leder teamets møder Udarbejder dagsorden for og referat af møde og følger op på møder Videregiver teamets synspunkter til nærmeste chef Ansvarlig for introduktion af nyansatte side 5

6 Der kan udpeges teamleder, hvis afdelingen rummer særligt komplekse opgaver, herunder særlige uddannelsesforløb. Teamlederens opgave er at lede teamet med fokus på opgaveløsning, teamudvikling og arbejdsmiljø, lede teamets arbejde, herunder ansvarlig for: Planlægning af teamets arbejde Anvendelse af teamets ressourcer Kontakt med den enkelte medarbejder om det daglige arbejde Deltage ved ansættelse af medarbejdere til teamet Kontaktperson til nærmeste chef Lede teamets møder Sikre dagsorden og referatet fra møder følge op på møder Teamorganiseringen er et fundament for den udførende organisation men ikke en statisk organisering. Der vil løbende være brug for at vurdere tilrettelæggelsen og strukturen i teamfunktionerne. 4.1: Uddannelseschefen for grundforløbene: Uddannelseschefen vil få det daglige ledelsesmæssige ansvar for grundforløbene. Grundforløbene har til formål at klæde eleverne på til en efterfølgende uddannelse som socialog sundhedshjælper eller til uddannelsen som pædagogisk assistent. Der er forskellige uddannelsespakker i grundforløbet: Det ordinære forløb. Et 20 ugers forløb for typisk relativt unge mennesker Forløb med øget studiekompetence til elever, der ønsker at kvalificere sig til videre uddannelse efter sosu-hovedforløbet 40 ugers forløb med skole og praktik for de, der har behov for ekstra støtte og vejledning Grundforløb for de årige møntet på de lidt ældre elevgrupper Grundforløb for voksne med dansk som 2. sprog Der er 35 ansatte på grundforløbet organiseret i 4 teams. De 3 teams går på tværs af uddannelsespakkerne, mens 1 team er dedikeret arbejdet for voksne med dansk som 2. sprog. Der startes hold op 2 gange årligt, pt. med 9 hold i efteråret og lidt færre i foråret. I alt ca. 280 elever kommer igennem grundforløbet i løbet af et år. Uddannelseschefen vil få ansvaret for uddannelser med mange opmærksomhedskrævende elever. Det er en spændende uddannelsesmæssig men også en udfordrende social- side 6

7 faglig opgave at medvirke til at få eleverne bygget op til at kunne varetage de efterfølgende hoveduddannelser. 4.2: To uddannelseschefer til sosu-hovedforløbene Uddannelsescheferne vil få det daglige ledelsesmæssige ansvar for sosu-hovedforløbene, der omfatter to uddannelser: Social- og sundhedshjælper (Social- og sundhedsuddannelsens trin 1). Uddannelsen er som udgangspunkt organiseret som et 14 måneders forløb, men der er også en mulighed for et forkortet forløb for elever med godskrevet merit Social- og sundhedsassistent (Social- og sundhedsuddannelsens trin 2). Uddannelsen er organiseret i et 20 måneders forløb Begge uddannelser sker i et tæt samarbejde imellem skole og de institutioner, der stiller praktikpladser til rådighed - primært i kommuner og region. Der er 40 medarbejdere på hovedforløbet organiseret i 4 teams, der går på tværs af de 2 uddannelser. I udgangspunktet refererer 2 teams til hver af de 2 uddannelseschefer, der således også går på tværs af uddannelsesforløbene. Om denne måde at fordele ansvaret ledelsesmæssigt på er den rette, vil de 2 nye uddannelseschefer sammen med direktionen skulle vurdere i efteråret Der er ca. 700 elever på de 2 uddannelser. På grund af den konsekvente vekslen imellem praktik- og skoleophold er der et tæt samarbejde med region og kommuner, og uddannelsescheferne vil skulle påregne, at deltagelse i diverse samarbejdsfora er en del af ledelsesopgaven. 4.3: Uddannelseschef til den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelseschefen vil få det daglige ledelsesmæssige ansvar for den pædagogiske assistentuddannelse. Uddannelsen varer 27 måneder og retter sig imod pædagogisk arbejde i f.eks. daginstitutioner, dagpleje samt arbejde i institutioner for børn og voksne med funktionsnedsættelser. En del af kursisterne tager afsæt i den pædagogiske assistentuddannelse til en efterfølgende uddannelse på pædagogseminariet. Der er 12 medarbejdere på uddannelsen organiseret i 1 team og der er ca. 150 elever på uddannelsen. side 7

8 Som med sosu-hovedforløbet gælder det, at der veksles imellem skole- og praktikophold, og at der derfor er et godt og tæt samarbejde med de institutioner, der aftager elever fra skolen til praktikophold. Forventningerne 5. Uddannelseschefernes opgaver på kortere sigt Uddannelsescheferne skal på kort sigt (indenfor det første år) være særligt opmærksomme på at: Gennemtænke ledelsesstrukturen ud fra egen stol. Dvs. italesætte og strukturere ansvarsdelingen imellem uddannelseschef og team og imellem uddannelseschef og direktion. Der er brug for et fastere og mere udtalt/nedskrevet grundlag for denne ansvarsfordeling. Det er ikke en proces, man er ene om, og en del af den vil foregå i fælles regi for hele skolen, men det er vigtigt, at man aktivt indgår i denne Være med til at skabe strukturer og processer, der bedre end man formår i dag danner bro imellem grundforløb og sosu-hovedforløb. Eleverne skal om ikke bæres så følges utroligt godt på vej, når de veksler fra grundforløb til sosuhovedforløb/pædagogisk assistent Bidrage konstruktivt til en proces, hvor ledelse og medarbejdere sammen uddyber skolens pædagogiske vision og systematiserer denne. Det er i forlængelse af dette vigtigt, at uddannelsescheferne evner at medtænke engagerede medarbejdere i denne udviklingsproces Bygge videre på teamenes faglige og sociale processer, så det også fremadrettet er fagligt udfordrende og rart at være medarbejder på skolen 6. Uddannelseschefernes baggrund og bagage Baggrund/ledererfaring Der forventes en god uddannelsesmæssig ballast, hvor grunduddannelsen er parret med dokumenteret uddannelsesmæssig nysgerrighed. Men det er ikke så vigtigt, hvad uddannelsesretningen har været, snarere hvilke erfaringer uddannelsen er blevet koblet sammen med. For alle 4 uddannelseschefer men især for uddannelseschefen på grundforløbene gælder, at det er en fordel at have erfaringer med bogligt og socialt udfordrede unge mennesker. side 8

9 Man skal have arbejdet med uddannelse for at kunne lykkes i stillingerne, men hvilke uddannelsesmiljøer denne erfaring stammer fra, er mindre væsentlig med ovennævnte bemærkninger om de udfordrede elever in mente. Det er en fordel men ikke en forudsætning at have ledelsesmæssige erfaringer. Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: Faglig og ledelsesmæssig nysgerrighed. Man skal ville lære sine medarbejdere at kende og påtage sig et aktivt medansvar for deres udvikling og trivsel. Man skal helt enkelt være drevet af en lyst til personaleledelse Sammenhæng imellem det man siger og det man gør Personlig robusthed man lader sig ikke slå ud af kurs ved vanskeligheder og kritik Humor der grines meget på skolen Engagement der er til at få øje på Ordentlighed. Evnen til at bevare den personlige integritet, også når det ind imellem bliver svært Tålmodighed. Dygtige medarbejdere vil have lov til at diskutere - og inddrages i skolens udviklingsprocesser. Det kræver en naturlig tålmodighed, men selvsagt også en evne til at vurdere, hvornår der er snakket nok Naturlig autoritet, uden at der er et behov for at være autoritær Empati en ægte lyst til at forstå andres ståsted men uden at det går ud over handlekraft og beslutsomhed Ansættelsen 7. Overordnet om processen Ansættelsesprocessen drives i et samarbejde imellem Lundgaard Konsulenterne og Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne har udarbejdet denne job- og personprofil efter at have drøftet denne med nøgleinteressenter fra skolen, ligesom samtaler m.v. vil foregå efter en skabelon udarbejdet af konsulentfirmaet. Partner Jakob Lundgaard vil derudover stå til rådighed for interesserede ansøgere samt teste (se nedenfor) kandidaterne imellem 1. og 2. runde. Århus Social- og Sundhedsskole modtager ansøgningerne, afholder 1. og 2. rundesamtaler samt hjemtager referencer. side 9

10 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingerne og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingerne. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Partner Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne Tlf eller eller Leo F. Hansen, direktør for Århus Social- og Sundhedsskole Tlf eller Under de 2 samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med skolens direktør for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalgene til de 4 stillinger er sammensat af repræsentanter for ledelse og medarbejdere og har indstillingskompetence til direktøren, der ligeledes sidder i ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget vil forvalte tavshedspligten optimalt. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest hos Lundgaard Konsulenterne v. partner Jakob Lundgaard. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer (resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Ansøgernes referencer Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde side 10

11 Du kan læse mere om dialogtesten og vores etik i ansættelsessager i øvrigt på 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Der modtages kun elektroniske ansøgninger. Følg linket nedenfor. Ansøgningsfrist er den 24. maj 2011 kl Ansøgningen mærkes Uddannelseschef + enten sosuhovedforløb, grundforløb eller pæd. assistent. Søger man flere af uddannelseschefstillingerne bedes dette fremgå klart af mailen. anyid=sosuaarhus&jobnoticeid=50#top Ultimo maj træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde, der afholdes således: 1. Uddannelseschef, grundforløb: 1. juni, kl Uddannelseschef, sosu-hovedforløb (2 stillinger): 6. juni, kl Uddannelseschef, pæd. ass.: 7. juni kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles således: 1: For kandidater til stillingen som uddannelseschef for grundforløb: 7. juni 2: For kandidater til stillingerne som uddannelseschefer på sosu-hovedforløbet: 8.juni 3: For kandidater til stillingen som uddannelseschef på pæd. assistent: 15. juni Testen tager 2 timer pr. kandidat. side 11

12 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere (op til 4 for stillingerne til sosuhovedforløbet) således: 1: Uddannelseschef for grundforløb: 20. juni, kl : Uddannelseschefer på sosu-hovedforløbet: 21. juni, kl : Uddannelseschef på pæd. assistent: 22. juni, kl April 2011 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere