(Ungdomsuddannelse til alle)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ungdomsuddannelse til alle)"

Transkript

1 LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser (Ungdomsuddannelse til alle) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, som ændret ved 15 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, 8 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, lov nr. 120 af 27. februar 2006 og 19 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nr. 2, indsættes efter»arbejdsliv,«:»herunder etablering af selvstændig virksomhed,«. 2. I 1, stk. 2, nr. 4, ændres:»teknologi og«til:»teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,«. 3. I 1, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:»5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og«. Nr. 5 bliver herefter nr I 2 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan endvidere gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan foregå i udlandet efter regler fastsat af undervisningsministeren, jf. 4, stk. 1.«5. I 4, stk. 3, indsættes efter»og -kontrol«:», herunder om skolernes handlingsplaner for øget gennemførelse,«. 6. I 4 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om formen for og indholdet i de uddannelsesordninger, som de faglige udvalg fastsætter, jf. 38, og om de faglige udvalgs høring af skoler om udkast til uddannelsesordninger. Reglerne fastsættes efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.«7. I 5 indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Offentlige og private arbejdsgivere kan ansætte elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ud over de elever, der er optaget af uddannelsesinstitutionen, i et antal svarende til højst halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for institutionerne i regionen, jf. 43, stk. 4.«

2 8. I 6 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Institutioner, der er godkendt til at udbyde social- og sundhedshjælperuddannelsen, socialog sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, fordeler de elever, der er optaget i medfør af stk. 1, mellem de offentlige arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser, herunder praktikpladser i private virksomheder, til rådighed, jf. 43, stk. 4, og formidler, at ansættelsesforholdet mellem den enkelte elev og arbejdsgiver kommer i stand. Arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser til rådighed, har, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende, pligt til at ansætte de elever, der er henvist af institutionen.«9. 7 affattes således:» 7. Undervisningsministeren kan fastsætte krav til ansøgernes danskkundskaber ved optagelse til skoleundervisning.«10. I 8 udgår», herunder om den prøve, der er nævnt i 7«. 11. I 13, stk. 1, udgår», samt regler om de krav, eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til skoleundervisning i hovedforløbet«. 12. I 14, stk.1, ændres»7«til:»12«. 13. I 14 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Uddannelsernes gruppering skal foretages ud fra, at uddannelserne i en fællesindgang 1) har et funktions- og kompetencefællesskab, hvor det er muligt, 2) tilsammen er rummelige med hensyn til tilbud til elever om uddannelse på forskellige niveauer og trin og 3) samlet kan tilgodese, at egnede, mobile og aktivt praktikpladssøgende elever får sikkerhed for at kunne færdiggøre en uddannelse inden for den indgang eller afgrænsede del af en indgang, som den enkelte elev er begyndt på.«14. I 15, stk. 2, udgår»så vidt muligt«, og efter»den samlede uddannelse«indsættes:», og som har et modsvar på arbejdsmarkedet, jf. dog stk. 5« , stk. 3, 1. pkt., affattes således:»skolen kan tilrettelægge forløb, der omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser, og som tillige kan omfatte andre relevante uddannelseselementer.«16. I 15 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter i medfør af 4, stk. 1, regler om trindeling efter stk. 2 og om forløb efter stk. 3. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser endvidere fastsætte, at en uddannelse ikke skal kunne trindeles.«17. I 19 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilskud efter stk. 1, herunder om aktivitetsindberetninger, udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever samt tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.«18. I 19 b, stk. 1, 1. pkt., udgår»inklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms«.

3 b, stk. 1, 3. pkt., affattes således:»tilskud til skolepraktik ydes på grundlag af takster pr. årselev, som fastsættes i de årlige finanslove for større grupper af uddannelser med skolepraktik, og kan fastsættes til et mindre beløb for elever, der modtager praktikuddannelse i virksomheder med eller uden uddannelsesaftale, jf. 66 f, stk. 1.« b, stk. 2-4, ophæves. 21. I 22, nr. 3, ændres»og«til:»,«, i nr. 4 ændres».«til:»og«, og som nr. 5 indsættes:»5) give eleverne kompetencer, der retter sig mod innovation og selvstændig virksomhed samt fremmedsprog og kulturforståelse.«22. I 23 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. De kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløbet til skoleundervisning i hovedforløbet, fastsættes af undervisningsministeren i reglerne om de enkelte uddannelser, jf. 4, stk. 2.«23. I 24, stk. 2, ændres»fælles områdefag og områdefag«til:»fælles kompetencemål og kompetencemål«. 24. I 25, stk. 3, 1. pkt., ændres»områdefag«til:»kompetencemål«. 25. I 25, stk. 3, 3. pkt., ændres»den enkelte uddannelses øvrige områdefag og specialefag samt vælger grundfagene i hovedforløbet«til:»kompetencemålene for hovedforløbet«. 26. I 27 indsættes efter 2. pkt.:»skolerne skal tilbyde eleverne undervisning i innovation og etablering af selvstændig virksomhed og i mindst et fremmedsprog ud over engelsk.«27. I 28 indsættes som 2. pkt. :»Eleverne skal kunne vælge undervisning på højere niveauer end de obligatoriske i de enkelte fag.«28. I 30, 1. pkt., indsættes efter»uddannelsen«:»og stiller kontaktpersoner til rådighed for eleverne og formidler social, personlig eller psykologisk rådgivning til elever, der har behov herfor.«29. I 33, stk. 3, 2. pkt., ændres» 13, stk. 1«til:» 23, stk. 2«. 30. I 34, stk. 2, indsættes som nr. 7:»7) 1 medlem efter indstilling fra de øvrige skolelederforeninger på rådets område.«31. I 34, stk. 4, 2. pkt., udgår»udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser,«. 32. I 35, stk. 1, nr. 2, ændres»ad hoc-udvalg«til:»udviklingsudvalg« , stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) Nedsættelse af udviklingsudvalg i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af uddannelser, jf. 37, stk. 2 og 3.«

4 34. I 35, stk. 1, nr. 12, ændres»områdefag«til:»kompetencemål« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. For at sikre fornøden faglig fornyelse og uddannelsesdækning inden for erhvervsuddannelserne kan undervisningsministeren nedsætte et eller flere udviklingsudvalg. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling til ministeren om nedsættelse og sammensætning af et udviklingsudvalg inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Ministeren kan endvidere bemyndige et udviklingsudvalg eller et efteruddannelsesudvalg nedsat efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. til at fungere som et fagligt udvalg efter denne lov.«36. I 37, stk. 3, ændres»ad hoc-udvalg«til:»udviklingsudvalg«, og»og midlertidige faglige udvalg«udgår. 37. I 37, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»udviklingsudvalg kan i særlige tilfælde nedsættes for at udføre opgaver i stedet for et eller flere faglige udvalg, der er nedsat efter stk. 1.«38. I 37, stk. 5, ændres»midlertidige udvalg eller ad hoc-udvalg«til:»udviklingsudvalg«. 39. I 37 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Undervisningsministeren kan godkende, at et eller flere faglige udvalg for landbrugsuddannelser har en anden sammensætning end den, der er nævnt i stk. 1.«40. I 38 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. De faglige udvalg fastsætter uddannelsesordninger for de enkelte uddannelser, jf. 4, stk. 4.«Stk. 3-8 bliver herefter stk I 38, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt. :»Det faglige udvalg skal en gang om året indsende en redegørelse til Undervisningsministeriet herom.«42. I 38, stk. 5, der bliver stk. 6, ophæves nr. 1, og»nr. 1 og 4-6«ændres til:»nr. 3-5«. Nr. 2-6 bliver herefter nr I 40, stk. 1, indsættes som 2. pkt. :»En skole kan efter forhandling med vedkommende faglige udvalg undlade at nedsætte lokale uddannelsesudvalg.«44. I 40, stk. 3, ændres»ad hoc-udvalg«til:»udviklingsudvalg eller fagligt udvalg, nedsat efter 37, stk. 8«. 45. I 43 indsættes som stk. 4 og 5:»Stk. 4. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal stille praktikpladser til rådighed for de institutioner, som er godkendt til at udbyde social- og sundhedshjælperuddannelsen, socialog sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse i regionen. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen. Stk. 5. Finder undervisningsministeren, at forpligtelsen efter stk. 4 ikke er opfyldt, kan ministeren efter udtalelse fra vedkommende faglige udvalg, jf. 37, pålægge regionsrådet og

5 kommunalbestyrelserne i regionen hver at stille et årligt mindste antal praktiksteder til social- og sundhedshjælperuddannelsen og til social- og sundhedsassistentuddannelsen til rådighed for institutionerne.«46. 47, stk. 2, 3. og 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»1 medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. Der beskikkes tillige 1 medlem efter fælles indstilling fra Kommunernes Landsforening og Regionerne i Danmark, samt 1 medlem efter indstilling fra Finansministeriet. Formanden og medlemmerne beskikkes for 4 år.«47. 47, stk. 3, affattes således:»stk. 3. I behandlingen af en klagesag deltager formanden, medlemmet indstillet af Landsorganisationen i Danmark og et arbejdsgivermedlem. Er klageren en privat virksomhed, deltager medlemmet indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening. Er klageren en kommunal myndighed eller virksomhed, deltager medlemmet indstillet af Kommunernes Landsforening og Regionerne i Danmark. Er klageren en statslig myndighed eller virksomhed, deltager medlemmet indstillet fra Finansministeriet.«48. I 48, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:»der kan dog indgås en aftale for en kortere del af uddannelsen end et kompetencegivende trin, hvis aftalen omfatter mindst en skoleperiode og mindst en praktikperiode af uddannelsens hovedforløb. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte regler om, at 3. pkt. ikke finder anvendelse for bestemte uddannelser.«49. I 63 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse for tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder inden for uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, faglært landmand og den pædagogiske grunduddannelse.«50. I 66 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»erhvervsuddannelse«:», eller som har afsluttet en uddannelsesaftale, der er omfattet af 48, stk. 1, 3. pkt.«51. I 66 c, stk. 1, 2. pkt., udgår», herunder med hensyn til overgang til uddannelser efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om landbrugsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.«52. I 66 l, stk. 1, 1. pkt., ændres»erhvervsuddannelserne«til:»erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. 2, stk. 1«. 53. I 66 m, stk. 1, nr. 3, ændres»falder inden for uddannelsesområdet«til:»er centrale for det uddannelsestrin, eleven ønsker at gennemføre som eud+«. 54. Efter 69 indsættes i kapitel 8:» 69 a. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed inden for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser på bistands-, pleje-, og omsorgsområdet, der er nødvendige til gennemførelse og udmøntning af EU-retlige forpligtelser eller forpligtelser, der følger af aftaler mellem Danmark og andre lande.«

6 2 I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006, som ændret ved 2 i lov nr af 20. december 2006 og lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, udgår», landbrugets grunduddannelse og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser«. 2. I 6, stk. 1, 2. pkt., udgår», landbrugets grunduddannelse og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser«. 3. I 8, stk. 1, udgår»og landbrugets grunduddannelse«. 4. 8, stk. 3, ophæves. 5. 9, stk. 1, affattes således:»arbejdsgivernes Elevrefusion yder økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse, jf. 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet, jf. 15, stk. 2.«6. I 9, stk. 3, ændres»et af de i stk. 1 nævnte lande«til:»udlandet, jf. 15, stk. 2«. 7. I 10, stk. 1, ændres»og elever i modul 2 i landbrugets grunduddannelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber eller inden for Den Europæiske Frihandelsorganisation (EFTA)«til:»i udlandet, jf. 15, stk. 2,« , stk. 1, 1. pkt., affattes således:»arbejdsgivernes Elevrefusion yder godtgørelse til elever i hovedforløbet, jf. 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i udlandet, jf. 9, stk. 1.«9. I 11, stk. 4, ændres»et af de i 9, stk. 1, nævnte lande«til:»udlandet, jf. 15, stk. 2«. 10. I 12 udgår»og landbrugets grunduddannelse«. 11. I 12 c, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. :»Der ydes dog ikke tilskud for elever inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet.«12. I 15 indsættes som stk. 2 :»Stk. 2. Bestyrelsen kan i regler, der fastsættes efter stk. 1, tillige fastsætte, at tilskud efter kapitel 4 ikke kan udbetales i forbindelse med praktik i bestemte lande eller andre geografisk afgrænsede områder.«13. I 20, stk. 4, nr. 1, udgår», landbrugets grunduddannelse, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser«.

7 3 I lov nr af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), som ændret senest ved 3 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring: 1. I 1 udgår», landbrugsuddannelserne«. 4 I lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, som ændret senest ved 6 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring: 1. I 23, stk. 1, nr. 1, udgår», en landbrugsuddannelse eller en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse«. 5 I lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 371 af 13. april 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 2 a, stk. 1, nr. 2, udgår», henholdsvis Landbrugsuddannelsesrådet«. 2. I 3, stk. 4, nr. 5, udgår»henholdsvis Landbrugsuddannelsesrådets«. 6 I lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som ændret senest ved 5 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, udgår», landbrugsuddannelser og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser« , stk. 2, 1. pkt., affattes således:»rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse afgiver udtalelse om arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, enkeltfag i øvrigt fra erhvervsuddannelser, deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelse og enkeltfag herfra, enkeltfag fra fodterapeutuddannelsen og individuel kompetenceafklaring og kompetencevurdering m.v. som led i grunduddannelse for voksne.«3. I 37, stk. 1, udgår»eller social- og sundhedsskoler«. 7 I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, som ændret senest ved 4 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring: 1. 6, stk. 2, nr. 4 og 6, ophæves. Nr. 5 og 7-9 bliver herefter nr. 4 og 5-7.

8 8 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring: 1. 21, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) Lokaler m.v., der benyttes til udbud af uddannelser med godkendelse efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lokaler, der benyttes til udbud af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og radiograf, og af den pædagogiske grunduddannelse og lokaler, der benyttes til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v.«9 I lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 28. september 2004, som ændret ved 5 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 og 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer: 1. 5, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves. 2. 8, stk. 1, nr. 7, ophæves, og i stk. 2 og 3 ændres»5-7«til:»5 og 6«. I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring: 1. I b ilag 1 ophæves nr. 6 og I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 18. august 2005, som ændret ved 16 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og 7 i lov nr. 176 af 27. februar 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, nr. 3, litra a og b, ændres»1-9«til:»1-8«. 2. I 3, stk. 1, 1. pkt., ændres»nr. 9«til:»nr. 8«. 3. 3, stk. 1, nr. 4, ophæves. Nr. 5-9 bliver herefter nr , stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 5, affattes således:»5) Deltidsuddannelse ved social- og sundhedsuddannelserne efter lov om åben uddannelse og enkeltfag herfra.«

9 12 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, som ændret ved 2 i lov nr. 576 af 9. juni 2006 og 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 18 a, stk. 1, udgår», lov om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om landbrugsuddannelser«. 2. I 34 a, stk. 3, ændres»3-7«til:»3-5« a, stk. 5, nr. 6 og 7, ophæves. 4. I 34 b ændres»3-7«til:»3-5«. 13 I lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 20. marts 2006, som ændret ved 20 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring: 1. I 1, stk. 1, udgår», landbrugets grunduddannelse eller en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse«. I lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretages følgende ændringer: 1. 13, stk. 2, nr. 6 og 7, ophæves. 2. I 44, stk. 1, udgår», lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om landbrugsuddannelser« I lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., som ændret ved lov nr af 6. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, nr. 5 og 6, ophæves. Nr bliver herefter nr I 3, stk. 3, ændres» 2, stk. 1, nr. 10«til:» 2, stk. 1, nr. 8«. 3. I 9, stk. 2, ændres» 2, stk. 1, nr. 12«til:» 2, stk. 1, nr. 10«. 16 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2007, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 1, nr

10 Stk. 1. Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. december 2006, ophæves, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 2, stk. 4, 4-6, 11 og 12, 13, stk. 2-4, 14, 22 b, stk. 2, for så vidt angår uddannelsespladser til grundforløbet, og 39 i den lov, der er nævnt i stk. 1, ophæves den 1. august Stk. 3. Regler fastsat i medfør af den lov, der er nævnt i stk. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser. 18 Stk. 1. Lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. december 2006, ophæves. Stk. 2. Regler om uddannelsen til faglært landmand (landbrugets grunduddannelse) og landbrugets overbygningsuddannelser, der er fastsat i medfør af den lov, der er nævnt i stk. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser. 19 Elever i landbrugsuddannelserne og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der gennemfører uddannelse efter de regler, der er nævnt i 17, stk. 3, eller 18, stk. 2, og deres praktikvirksomheder, bevarer deres hidtidige rettigheder til ydelser efter 1) 4, 6-11, 16 og 20, stk. 4, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006, 2) 1 i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 18. august 2006, 3) 1 i lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 20. marts 2006, og 4) 2, 9 og 10 i lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE juni 2011 www.kum.dk Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere