Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen"

Transkript

1 Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9

2 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i Silkeborg Kommune har arbejdsgruppen lavet følgende oplæg ud fra følgende kommissorium: Der skal udarbejdes en status og et forslag til fremtidige opgavebeskrivelser for uddannelsesområdet. Status Hvordan organiseres der i dag omkring uddannelserne i de 4 kommuner - herunder ansvarsfordeling, ressource forbrug osv. Hvem ansætter elever? Hvem fordeler elever og studerende? Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner hvem gør hvad? Private leverandørs ansvar for uddannelse. (De private leverandører i Silkeborg Kommune har hver 2 elever fra maj 2006 optaget). Fremtidig organisering Der skal udarbejdes et oplæg til, hvordan den fremtidige struktur/organisering se ud med uddannelsesansvar og uddelegering til de enkelte områder i den nye Silkeborg Kommune: Fælles organisering af uddannelsesområdet i den nye Silkeborg Kommune. Arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med fordeling af elever og studerende herunder anvendelse af en fælles studieplan og uddannelsesplan. Hvordan der sikres et højt fagligt niveau på uddannelsesområdet (herunder tilgodese kravene til uddannelsesansvarlige)? Hvordan der rekrutteres elever, så det er attraktivt at søge uddannelserne (herunder, at der er sket en ændring af loven, således at der med virkning fra 1. januar 2007 er muligt for kommunerne selv at optage 50 % af eleverne - mesterlæreprincippet. Skolerne skal fremover styres efter taxameterprincippet dvs. at skolerne får penge efter kvantitet og ikke kvalitet). Behov for ressourcer. Fremtidige samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Det overordnede formål med at se på organiseringen og tilrettelæggelsen af praktikuddannelserne indenfor de social- og sundhedsfagligeuddannelser er at skabe gode uddannelsesmulighed for her igennem at sikre rekruttering af og fastholdelse af kvalificeret og kompetent personale i fremtiden. Som professor Steen Hildebrandt sagde for nylig; Det er ikke et spørgsmål, om vi har råd til at passe de ældre, men om vi har folk til det. Vi har lavet et forslag, hvor uddannelserne placeres som et område direkte under sektionslederen i Visitations og Udvikling tæt på Ældrechefen. Dette af flere grunde, dels for at få den nødvendige ekspertise og opdaterede viden tilgængelig for alle i den nye kommune (herunder de private leverandører, der har sosu-hjælperelever under uddannelse), dels for at få øget fokus på dette vigtige område og dels for at harmonisere tilbudene. Vigtigst af alt for at få en faglig bæredygtighed. Der er stigende krav til formelle kvalifikationer hos uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinatorer, som er vanskelige at honorere i de enkelte områder. Vi ser et behov for at opdele ansvaret for uddannelserne i sosu-uddannelserne og de mellemlange videregående uddannelser, som skitseret på vedlagt organisationsdiagram (Bilag 1) dels pga. de mange uddannelsessøgende og dels pga. de forskellige faglige krav. Vi mener, at der er behov for 2 personer på fuld tid til at varetage dette store og vigtige område. Side 2 af 9

3 Vi er, som Ældreafdeling, gennem aftaler med KL, regioner, undervisningsministeriet og fagforbundene forpligtet til at uddanne et nærmere aftalt antal elever/studerende. Herudover er vi naturligvis også interesseret i at kunne rekruttere og fastholde fremtidige dygtige og kompetente medarbejdere. Social- og sundhedsuddannelserne: I de gamle kommuner har man tilsammen pr. år haft: 105 social- og sundhedshjælperelever o Gjern: 10 Sosu-skolen i Silkeborg o Them: 8 Sosu-skolen i Silkeborg o Silkeborg: 69 Sosu-skolen i Silkeborg o Kjellerup: 18 Sosu-skolen i Skive Fordelt på 3 årlige optag social- og sundhedsassistentelever fordelt på følgende måde: o Gjern: 3 Sosu-skolen i Silkeborg o Them: 3 Sosu-skolen i Silkeborg o Silkeborg: 36 Sosu-skolen i Silkeborg o Kjellerup 4-6 Sosu-skolen i Skive Fordelt på 3 årlige optag grundforløbselever Dette vil ikke ændre sig i løbet af det kommende år (2007) Der er desværre et ikke ubetydeligt frafald fra uddannelserne, som man naturligvis er interesseret i at nedbringe. En af måden kan være en opkvalificering og opprioritering af området. Optag på social- og sundhedshjælperuddannelsen: Der er sket en ændring af loven således at det med virkning fra 1/ er muligt for kommunerne at optage op til 50 % af eleverne. Vores forslag i denne forbindelse er, at det skal ske i tæt samarbejde med skolen, da vi som arbejdsgivere ser på andre forhold end skolen gør. Sammen vil vi være i stand til at foretage en kvalificeret vurdering af den enkelte ansøger. Her må det understreges, at vi som kommune ikke kan ændre på de i loven vedtagne optagelsesregler, vi kan således ikke stille yderligere krav (f.eks. om kørekort eller lignende). Optag til januar 2007 er sket i samarbejde mellem skolen, Skanderborg, Favrskov og Silkeborg kommuner o Med de nuværende (nye) fleksible uddannelser har skolen hovedansvaret for vurderingen af den enkelte ansøgers formelle kvalifikationer (uddannelsesniveau). o Der er ligeledes lovmæssigt besluttet, at der fremover skal kunne tilbydes praksisindgang og sammenhængende forløb. (gennem hjælperuddannelsen direkte til assistentuddannelsen). Side 3 af 9

4 Optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen: o Det er afgjort, at assistentelever fremtidig ansættes i regionen og i kommunerne (tidl. var alle assistentelever i Århus Amt ansat i amtet). o Der bliver fortsat en del økonomisk mellemregning mellem regioner og kommuner. Generelt: o Der er udarbejdet en fælles uddannelsesordning (i dag har amterne meget forskellige ordninger) i Region Midtjylland, hvilket f.eks. vil gøre det lettere at have elever fra forskellige skoler i samme kommune. Tidligere har Silkeborg, Gjern og Them haft elever fra Sosu-skolen i Silkeborg og Kjellerup har haft fra skolen i Viborg. Dette fortsætter i Eventuelle ændringer vil tidligst ske fra o Vi mener, at det er bydende nødvendigt, at holde eleverne ud af normeringen. I dag er de økonomisk ude af normeringen, men vi hører desværre fortsat om, at elever reelt ikke er ude af normeringen opgave/arbejdsmæssigt. o Dels bruges der mange ressourcer på vejledning, dels er eleverne i en læringssituation og dels kommer eleverne (efter den fleksible uddannelse) ud på så forskellige tidspunkter. Det betyder, at det for de daglige planlæggere er vanskeligt at planlægge. o Repræsentation i Praktiklederforum er vigtig i forhold til samarbejdet med sosuskolen. Praktiklederforum har til formål: At skabe et forum, hvor der er et gensidigt og forpligtende samarbejde om kontinuerlig udvikling af uddannelserne. At give mulighed for tæt dialog om forhold i uddannelserne, der vedrører skole og praktik. Der afholdes møder ca. hver 3. måned o Der er stort behov for uddannelse af vejledere, og det er særdeles vigtigt at der afsættes midler og ressourcer til dette. o Som Silkeborg Kommune må vi anses at have en interesse i at bevare social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Voksenelevløn: o Der er i Silkeborg kommune besluttet en 2-årig prøveperiode med 4 voksenelever pr. optag på hjælperuddannelsen. Der er udarbejdet kriterier. Sygeplejeuddannelsen og andre mellemlange videregående uddannelser: De fire gamle kommuner har tilsammen haft mellem 10 og 14 sygeplejestuderende af gangen svarende til ca. 40 om året i forskellige perioder af uddannelsen. I brev fra undervisningsministeriet fra 2/10-06 står der: Ministeriet forventer derfor, at der i 2007 stilles kliniske uddannelsespladser til rådighed for de enkelte uddannelsessteder i samme omfang og på samme vilkår som i Med hensyn til dimensioneringen for 2008 og frem, har Undervisningsministeriet igangsat et arbejde med at fastlægge en model for, hvorledes dimensioneringen skal fastlægges efter kommunalreformen. Side 4 af 9

5 Uddannelsesansvarlig: o Der stilles større og større krav til det uddannelsesmæssige niveau for uddannelsesansvarlige. o I Danmarks Evalueringsinstituts Rapport om praktik i professionsbacheloruddannelser beskrives udfordringer i praktikforløbet på følgende måde: For at praktikken bliver andet og mere end mesterlære i traditionel forstand, er det væsentligt at den studerende reflekterer over praksis og forholder den nye viden om praksis til den teoretiske undervisning på uddannelsesinstitutionen det er også en væsentlig udfordring at opnå den ønskede synergieffekt mellem uddannelsens praktiske og teoretiske del. Når en væsentlig del af læringen i professionsbacheloruddannelserne foregår i praktik, er det nødvendigt at de undervisere og vejledere som de studerende har kontakt med i løbet af praktikken, er kompetente og kan løfte det uddannelsesmæssige ansvar de har. o I Århus Amts aftale om organisering og tilrettelæggelse af Praktikforløb (godkendt i Århus Amtsråd 2/2 1999) står der om den uddannelsesansvarliges kvalifikationer i Århus Amt (sygehuse og amtsinstitutioner): en kandidat- /diplomuddannelse eller tilsvarende videreuddannelse. o Anbefalingen om en styrkelse af den uddannelsesansvarlige kvalifikationer og kompetencer går igen i Oplæg om MVU-rådets arbejdsgruppe vedrørende kvaliteten i praktikken et inspirationskatalog fra januar o Fremover vil der formentlig blive et øget behov for at ligge en del af praktikken i sygeplejeuddannelsen ud i kommunerne, da det er her borgerne er. Kliniske vejledere: o der vil ligeledes fremover blive stillet større krav til kliniske vejledere. Bl.a. forventes det, at de tager diplomuddannelser, som et minimum den 7 ugers lang uddannelse til klinisk vejleder (skolen). o I før omtalte organisering og tilrettelæggelse af Praktikforløb i Århus Amt står der om kliniske vejlederes kvalifikationer: - Den kliniske vejleder bør være sygeplejerske fortrinsvis i dagvagt med henblik på at sikre kontinuiteten i de studerendes uddannelsesforløb. - Skal obligatorisk gennemgå en 7 ugers uddannelse i pædagogik og vejledning, som klinisk vejleder af sundhedspersonale. o I Århus Amt fulgte der. penge (og dermed tid) med de studerende til den kliniske vejleder. Pt. 3 timer/uge pr. studerende, hvor den kliniske vejleder ikke indgår i normeringen. Vi imødeser et ønske og forventning om planlagt vejledningstid, hvor man ikke skal varetage andre opgaver. I kommunen i dag forventer vi stort set, at vejledning af studerende foregår som en del af det daglige arbejde. Med de færre og færre sengedage på sygehusene, vil der i stigende grad blive behov for sygeplejefaglige kompetencer. Vi er nødsaget til at lave kommunen til attraktiv arbejdsplads for at få medarbejdere med den ekspertise, som vi fremover vil få behov for. Med opgaveglidningen fra regioner til kommuner f.eks. indenfor genoptræningsområdet må vi imødese et øget behov for uddannelsespladser til ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. Side 5 af 9

6 Terapeutstuderende er i dag udelukkende på Remstruplund i Silkeborg. Organisering Der henvises til bilag 1, hvor der er et organisationsdiagram. Der organiseres med 2 uddannelsesansvarlige; 1 for de mellemlange videregående uddannelser og 1 for social- og sundhedsuddannelserne. Der er placeret centralt. 4 uddannelseskoordinatorer for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har 2 områder at varetage. De placeres i områderne med reference til den uddannelsesansvarlige. De har direkte kontakt med praktikvejlederne, der er en del af grupperne ude i området. 1 uddannelseskoordinator for de studerende, der sammen med den uddannelsesansvarlige for MVU, har direkte kontakt med kliniske vejledere, der er ude i områderne. Det er vigtigt at understrege, at det er en ledelsesopgave at sikre et godt læringsmiljø for eleverne og de studerende. Opgavebeskrivelse for uddannelsespersonalet 1. Uddannelsesansvarlig for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Grundforløbselever. Social- og sundhedshjælperelever. Social- og sundhedsassistentelever. Bro-bygningselever, ny-danskere og andre Stor erfaring og viden fra ældreområdet samt lyst til uddannelsesområdet minimum sosuassistent, gerne suppleret med pædagogisk videreuddannelse. 37 timer ugentlig. Deltage i udvælgelsen af elever i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Informationsmøder inden uddannelsesstart. Overordnet ansvarlig for koordinering og planlægning af praktikforløbet. Medansvarlig for det gode praktikforløb. Være sparringspartner for koordinatorerne. Samarbejde/mødeaktivitet med Social- og Sundhedsskolen. Ansvarlig for at der er et tæt samarbejde koordinatorerne imellem. 2 x årlig eller efter behov deltage i områdeledermøde. Inddrages ved problemer i uddannelsesforløb, herunder helhedsevalueringer. Afdække, koordinere og tilrettelægge uddannelsesforløb og kompetenceudvikling for eksisterende personale. F.eks. i samarbejde og tæt dialog med områderne, uddannelsesinstitutioner, ledelsen, fagforbundene og udviklingsafdelingen. Ansvar for at udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermateriale. Tæt samarbejde med uddannelsesansvarlig for MVU. Lave PR for uddannelserne. Ad hoc opgaver. Side 6 af 9

7 2. Uddannelseskoordinatorer for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Stor erfaring og viden fra ældreområdet samt lyst til uddannelsesområdet minimum sosuassistent timer ugentlig. Opgaver Fordeling af elever i området. Varetage koordinering og overordnet tilrettelæggelse af praksisforløb. Sikre at der er læringsmuligheder, således at eleven kan nå målene og udvikle de personlige kompetencer. Varetage løbende evaluering af uddannelsestilbuddene i området. Udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermaterialet. Styrke det faglige og pædagogiske niveau hos plejepersonalet med henblik på at bevare et godt læringsmiljø. Vejlede og rådgive praktikvejleder ved udformning af forventningssamtalen, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelser. Deltage i forventnings- midtvejs- vejledningssamtaler og standpunktsbedømmelser. Vejledning og supervision af praktikvejledere ved elever/studerende med særlig behov for støtte. Sparring for praktikvejledere. Sikre at vejlederne får tilført de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, således at de er i stand til at matche de udfordringer, de står overfor, som vejledere. Deltager i helhedsevalueringer. Overordnet ansvarlig for alle praktikperioder inkl. det aktuelle materiale. Orientering om nye tiltag indenfor uddannelserne og erfaringsudveksling. Fælles introduktion til elever. 3. Praktikvejledere for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Social- og sundhedshjælper eller sygehjælper for social- og sundhedshjælperuddannelsen og grundforløbet. Social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Skal have deltaget i praktikvejlederkursus. Skal have indgående kendskab til uddannelsernes mål og indhold. Har det daglige ansvar for at tilrettelægge praktikperioden, så eleverne får mulighed for at opøve de personlige- og faglige kompetencer, der er angivet i målene for uddannelsen. Er ansvarlig for at være orienteret om uddannelsens udformning og mål. Ansvar for den daglige vejledning samt ugeevaluering. Medansvarlig for ájourføring (sammen med eleven) af den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen. Medansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen, herunder tage initiativ til en evt. revision. Ansvar for kontinuerlig evaluering af elevens indsats på praktikstedet. Ansvarlig for at planlægge og deltage i forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering. Side 7 af 9

8 Informere øvrigt personale med hensyn til uddannelsens tilrettelæggelse og den enkelte elevs forløb. 4. Uddannelsesansvarlig for studerende på de mellemlange videregående uddannelser MVU Sygeplejestuderende Terapeutstuderende Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - 37 timer ugentlig. Det overordnede uddannelsesansvar for MVU i den nye Silkeborg Kommune. Det overordnede ansvar for praktikuddannelsesplanerne. Være bindeled mellem det kliniske undervisningssted og de videregående uddannelsessteder. Deltage i det Kliniske Forum, Vejlederforum og på andre uddannelsesinstitutioner. Fungere som sparringspartner for koordinatorerne og de kliniske vejledere. Styrke læringsmuligheder og studiemiljø for den studerende. Indgå i et tæt samarbejde med koordinatorerne. Koordinering af undervisning herunder forskningsbaserede projekter for hele organisationen. 2 x årligt møde med områdeledergruppen, derudover efter behov. Styrke det sundhedsfaglige teoretiske niveau på tværs i/af organisationen. Ansvarlig for udarbejdelse og ájourføring af studiepraktikplaner og andet materiale. Koordinere uddannelsestilbud i Ældreafdelingen. Faste møder med de kliniske vejledere og uddannelseskoordinatorer. Tæt samarbejde med uddannelsesansvarlig på sosu-uddannelserne. Lave PR for uddannelserne. Tage del i og medvirke til faglig udvikling i organisationen som helhed, herunder holde sig ajour med udviklingen på ældreområdet og være igangsætter og inspirator. Medvirke til og evt. tovholderfunktion i forbindelse med. implementering af tværgående opgaver. Ad hoc opgaver 5. Uddannelseskoordinator for sygeplejestuderende Uddannelse (mellemlang videregående uddannelse) 32 til 37 timer. Fordeling af studerende i området. Varetage koordinering og overordnet tilrettelæggelse af praksisforløb. Sikre at der er læringsmuligheder, således at den studerende kan nå målene og udvikle de personlige kompetencer. Varetage løbende evaluering af uddannelsestilbuddene i området. Udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermaterialet. Side 8 af 9

9 Styrke det faglige og pædagogiske niveau hos plejepersonalet med henblik på at bevare et godt læringsmiljø. Vejlede og rådgive klinisk vejleder ved udformning af forventningssamtalen, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelser. Deltage i forventnings- midtvejs- vejledningssamtaler og standpunktsbedømmelser. Vejledning og supervision af kliniske vejledere ved studerende med særlig behov for støtte. Sparring for kliniske vejledere. Sikre at vejlederne får tilført de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, således at de er i stand til at matche de udfordringer, de står overfor, som vejledere. Overordnet ansvarlig for alle praktikperioder inkl. det aktuelle materiale. Orientering om nye tiltag indenfor uddannelserne og erfaringsudveksling. Ansvar for at tilrettelægge de studerendes uddannelsesforløb på praktikstedet. Fælles introduktion til studerende. 6. Kliniske vejledere (for sygeplejerske studerende) Sygeplejerske med klinisk vejlederuddannelse. Tilrettelægge og gennemføre de studerendes uddannelsesforløb på praktikstedet. Planlægge og deltage i ugentlige vejledningssamtaler. Planlægge og deltage i forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering, samt give skriftlig tilbagemelding. Eksaminator i den studerendes interne prøve i 4. semester/5. semester (Kjellerup). Skal varetage undervisning, vejledning, supervision og refleksion af studerende i den kliniske praksis. Deltage i Vejlederforum 2 gange årligt. Informere øvrigt personale med hensyn til uddannelsens tilrettelæggelse og den enkelte studerendes forløb. På vegne af arbejdsgruppen formand Sisse Poulsen. sekretær Kirsten Orbán. 2 uddannelsesansvarlige Annie Schibstad, Hanne Skovbo, 2 ledere fra ældreområderne Lene Madsen, Tove Bendixen/Jette Thestrup Side 9 af 9

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012.

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012. Forord Dette er anden udgave af dokumentet Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje. Somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri. Dokumentet beskriver de overordnede rammer og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse 1: Personlige data Navn: Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospital Viborg Skive Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 4. FEBRUAR 2013 KL. 9-15 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE OG SKOLEPRAKTIK-KOORDINATORER REFERENT: BERIT

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelsesområdet Sundhed og Omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedshjælperelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail LMMK@norddjurs.dk

Læs mere

Adjunktvejledningen ved. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE

Adjunktvejledningen ved. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lov- og regelgrundlag... 3 3. Forvaltning... 3 4. Adjunktansættelsen... 3 5. Adjunktuddannelsen...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Region Sjælland 26. September 2006 på Social- og Sundhedsskolen i Greve Oplæg ved Lene Dahlgaard, Tidligere leder af kursus- og udviklingsafdelingen

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere