Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen"

Transkript

1 Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9

2 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i Silkeborg Kommune har arbejdsgruppen lavet følgende oplæg ud fra følgende kommissorium: Der skal udarbejdes en status og et forslag til fremtidige opgavebeskrivelser for uddannelsesområdet. Status Hvordan organiseres der i dag omkring uddannelserne i de 4 kommuner - herunder ansvarsfordeling, ressource forbrug osv. Hvem ansætter elever? Hvem fordeler elever og studerende? Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner hvem gør hvad? Private leverandørs ansvar for uddannelse. (De private leverandører i Silkeborg Kommune har hver 2 elever fra maj 2006 optaget). Fremtidig organisering Der skal udarbejdes et oplæg til, hvordan den fremtidige struktur/organisering se ud med uddannelsesansvar og uddelegering til de enkelte områder i den nye Silkeborg Kommune: Fælles organisering af uddannelsesområdet i den nye Silkeborg Kommune. Arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med fordeling af elever og studerende herunder anvendelse af en fælles studieplan og uddannelsesplan. Hvordan der sikres et højt fagligt niveau på uddannelsesområdet (herunder tilgodese kravene til uddannelsesansvarlige)? Hvordan der rekrutteres elever, så det er attraktivt at søge uddannelserne (herunder, at der er sket en ændring af loven, således at der med virkning fra 1. januar 2007 er muligt for kommunerne selv at optage 50 % af eleverne - mesterlæreprincippet. Skolerne skal fremover styres efter taxameterprincippet dvs. at skolerne får penge efter kvantitet og ikke kvalitet). Behov for ressourcer. Fremtidige samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Det overordnede formål med at se på organiseringen og tilrettelæggelsen af praktikuddannelserne indenfor de social- og sundhedsfagligeuddannelser er at skabe gode uddannelsesmulighed for her igennem at sikre rekruttering af og fastholdelse af kvalificeret og kompetent personale i fremtiden. Som professor Steen Hildebrandt sagde for nylig; Det er ikke et spørgsmål, om vi har råd til at passe de ældre, men om vi har folk til det. Vi har lavet et forslag, hvor uddannelserne placeres som et område direkte under sektionslederen i Visitations og Udvikling tæt på Ældrechefen. Dette af flere grunde, dels for at få den nødvendige ekspertise og opdaterede viden tilgængelig for alle i den nye kommune (herunder de private leverandører, der har sosu-hjælperelever under uddannelse), dels for at få øget fokus på dette vigtige område og dels for at harmonisere tilbudene. Vigtigst af alt for at få en faglig bæredygtighed. Der er stigende krav til formelle kvalifikationer hos uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinatorer, som er vanskelige at honorere i de enkelte områder. Vi ser et behov for at opdele ansvaret for uddannelserne i sosu-uddannelserne og de mellemlange videregående uddannelser, som skitseret på vedlagt organisationsdiagram (Bilag 1) dels pga. de mange uddannelsessøgende og dels pga. de forskellige faglige krav. Vi mener, at der er behov for 2 personer på fuld tid til at varetage dette store og vigtige område. Side 2 af 9

3 Vi er, som Ældreafdeling, gennem aftaler med KL, regioner, undervisningsministeriet og fagforbundene forpligtet til at uddanne et nærmere aftalt antal elever/studerende. Herudover er vi naturligvis også interesseret i at kunne rekruttere og fastholde fremtidige dygtige og kompetente medarbejdere. Social- og sundhedsuddannelserne: I de gamle kommuner har man tilsammen pr. år haft: 105 social- og sundhedshjælperelever o Gjern: 10 Sosu-skolen i Silkeborg o Them: 8 Sosu-skolen i Silkeborg o Silkeborg: 69 Sosu-skolen i Silkeborg o Kjellerup: 18 Sosu-skolen i Skive Fordelt på 3 årlige optag social- og sundhedsassistentelever fordelt på følgende måde: o Gjern: 3 Sosu-skolen i Silkeborg o Them: 3 Sosu-skolen i Silkeborg o Silkeborg: 36 Sosu-skolen i Silkeborg o Kjellerup 4-6 Sosu-skolen i Skive Fordelt på 3 årlige optag grundforløbselever Dette vil ikke ændre sig i løbet af det kommende år (2007) Der er desværre et ikke ubetydeligt frafald fra uddannelserne, som man naturligvis er interesseret i at nedbringe. En af måden kan være en opkvalificering og opprioritering af området. Optag på social- og sundhedshjælperuddannelsen: Der er sket en ændring af loven således at det med virkning fra 1/ er muligt for kommunerne at optage op til 50 % af eleverne. Vores forslag i denne forbindelse er, at det skal ske i tæt samarbejde med skolen, da vi som arbejdsgivere ser på andre forhold end skolen gør. Sammen vil vi være i stand til at foretage en kvalificeret vurdering af den enkelte ansøger. Her må det understreges, at vi som kommune ikke kan ændre på de i loven vedtagne optagelsesregler, vi kan således ikke stille yderligere krav (f.eks. om kørekort eller lignende). Optag til januar 2007 er sket i samarbejde mellem skolen, Skanderborg, Favrskov og Silkeborg kommuner o Med de nuværende (nye) fleksible uddannelser har skolen hovedansvaret for vurderingen af den enkelte ansøgers formelle kvalifikationer (uddannelsesniveau). o Der er ligeledes lovmæssigt besluttet, at der fremover skal kunne tilbydes praksisindgang og sammenhængende forløb. (gennem hjælperuddannelsen direkte til assistentuddannelsen). Side 3 af 9

4 Optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen: o Det er afgjort, at assistentelever fremtidig ansættes i regionen og i kommunerne (tidl. var alle assistentelever i Århus Amt ansat i amtet). o Der bliver fortsat en del økonomisk mellemregning mellem regioner og kommuner. Generelt: o Der er udarbejdet en fælles uddannelsesordning (i dag har amterne meget forskellige ordninger) i Region Midtjylland, hvilket f.eks. vil gøre det lettere at have elever fra forskellige skoler i samme kommune. Tidligere har Silkeborg, Gjern og Them haft elever fra Sosu-skolen i Silkeborg og Kjellerup har haft fra skolen i Viborg. Dette fortsætter i Eventuelle ændringer vil tidligst ske fra o Vi mener, at det er bydende nødvendigt, at holde eleverne ud af normeringen. I dag er de økonomisk ude af normeringen, men vi hører desværre fortsat om, at elever reelt ikke er ude af normeringen opgave/arbejdsmæssigt. o Dels bruges der mange ressourcer på vejledning, dels er eleverne i en læringssituation og dels kommer eleverne (efter den fleksible uddannelse) ud på så forskellige tidspunkter. Det betyder, at det for de daglige planlæggere er vanskeligt at planlægge. o Repræsentation i Praktiklederforum er vigtig i forhold til samarbejdet med sosuskolen. Praktiklederforum har til formål: At skabe et forum, hvor der er et gensidigt og forpligtende samarbejde om kontinuerlig udvikling af uddannelserne. At give mulighed for tæt dialog om forhold i uddannelserne, der vedrører skole og praktik. Der afholdes møder ca. hver 3. måned o Der er stort behov for uddannelse af vejledere, og det er særdeles vigtigt at der afsættes midler og ressourcer til dette. o Som Silkeborg Kommune må vi anses at have en interesse i at bevare social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Voksenelevløn: o Der er i Silkeborg kommune besluttet en 2-årig prøveperiode med 4 voksenelever pr. optag på hjælperuddannelsen. Der er udarbejdet kriterier. Sygeplejeuddannelsen og andre mellemlange videregående uddannelser: De fire gamle kommuner har tilsammen haft mellem 10 og 14 sygeplejestuderende af gangen svarende til ca. 40 om året i forskellige perioder af uddannelsen. I brev fra undervisningsministeriet fra 2/10-06 står der: Ministeriet forventer derfor, at der i 2007 stilles kliniske uddannelsespladser til rådighed for de enkelte uddannelsessteder i samme omfang og på samme vilkår som i Med hensyn til dimensioneringen for 2008 og frem, har Undervisningsministeriet igangsat et arbejde med at fastlægge en model for, hvorledes dimensioneringen skal fastlægges efter kommunalreformen. Side 4 af 9

5 Uddannelsesansvarlig: o Der stilles større og større krav til det uddannelsesmæssige niveau for uddannelsesansvarlige. o I Danmarks Evalueringsinstituts Rapport om praktik i professionsbacheloruddannelser beskrives udfordringer i praktikforløbet på følgende måde: For at praktikken bliver andet og mere end mesterlære i traditionel forstand, er det væsentligt at den studerende reflekterer over praksis og forholder den nye viden om praksis til den teoretiske undervisning på uddannelsesinstitutionen det er også en væsentlig udfordring at opnå den ønskede synergieffekt mellem uddannelsens praktiske og teoretiske del. Når en væsentlig del af læringen i professionsbacheloruddannelserne foregår i praktik, er det nødvendigt at de undervisere og vejledere som de studerende har kontakt med i løbet af praktikken, er kompetente og kan løfte det uddannelsesmæssige ansvar de har. o I Århus Amts aftale om organisering og tilrettelæggelse af Praktikforløb (godkendt i Århus Amtsråd 2/2 1999) står der om den uddannelsesansvarliges kvalifikationer i Århus Amt (sygehuse og amtsinstitutioner): en kandidat- /diplomuddannelse eller tilsvarende videreuddannelse. o Anbefalingen om en styrkelse af den uddannelsesansvarlige kvalifikationer og kompetencer går igen i Oplæg om MVU-rådets arbejdsgruppe vedrørende kvaliteten i praktikken et inspirationskatalog fra januar o Fremover vil der formentlig blive et øget behov for at ligge en del af praktikken i sygeplejeuddannelsen ud i kommunerne, da det er her borgerne er. Kliniske vejledere: o der vil ligeledes fremover blive stillet større krav til kliniske vejledere. Bl.a. forventes det, at de tager diplomuddannelser, som et minimum den 7 ugers lang uddannelse til klinisk vejleder (skolen). o I før omtalte organisering og tilrettelæggelse af Praktikforløb i Århus Amt står der om kliniske vejlederes kvalifikationer: - Den kliniske vejleder bør være sygeplejerske fortrinsvis i dagvagt med henblik på at sikre kontinuiteten i de studerendes uddannelsesforløb. - Skal obligatorisk gennemgå en 7 ugers uddannelse i pædagogik og vejledning, som klinisk vejleder af sundhedspersonale. o I Århus Amt fulgte der. penge (og dermed tid) med de studerende til den kliniske vejleder. Pt. 3 timer/uge pr. studerende, hvor den kliniske vejleder ikke indgår i normeringen. Vi imødeser et ønske og forventning om planlagt vejledningstid, hvor man ikke skal varetage andre opgaver. I kommunen i dag forventer vi stort set, at vejledning af studerende foregår som en del af det daglige arbejde. Med de færre og færre sengedage på sygehusene, vil der i stigende grad blive behov for sygeplejefaglige kompetencer. Vi er nødsaget til at lave kommunen til attraktiv arbejdsplads for at få medarbejdere med den ekspertise, som vi fremover vil få behov for. Med opgaveglidningen fra regioner til kommuner f.eks. indenfor genoptræningsområdet må vi imødese et øget behov for uddannelsespladser til ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. Side 5 af 9

6 Terapeutstuderende er i dag udelukkende på Remstruplund i Silkeborg. Organisering Der henvises til bilag 1, hvor der er et organisationsdiagram. Der organiseres med 2 uddannelsesansvarlige; 1 for de mellemlange videregående uddannelser og 1 for social- og sundhedsuddannelserne. Der er placeret centralt. 4 uddannelseskoordinatorer for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har 2 områder at varetage. De placeres i områderne med reference til den uddannelsesansvarlige. De har direkte kontakt med praktikvejlederne, der er en del af grupperne ude i området. 1 uddannelseskoordinator for de studerende, der sammen med den uddannelsesansvarlige for MVU, har direkte kontakt med kliniske vejledere, der er ude i områderne. Det er vigtigt at understrege, at det er en ledelsesopgave at sikre et godt læringsmiljø for eleverne og de studerende. Opgavebeskrivelse for uddannelsespersonalet 1. Uddannelsesansvarlig for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Grundforløbselever. Social- og sundhedshjælperelever. Social- og sundhedsassistentelever. Bro-bygningselever, ny-danskere og andre Stor erfaring og viden fra ældreområdet samt lyst til uddannelsesområdet minimum sosuassistent, gerne suppleret med pædagogisk videreuddannelse. 37 timer ugentlig. Deltage i udvælgelsen af elever i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Informationsmøder inden uddannelsesstart. Overordnet ansvarlig for koordinering og planlægning af praktikforløbet. Medansvarlig for det gode praktikforløb. Være sparringspartner for koordinatorerne. Samarbejde/mødeaktivitet med Social- og Sundhedsskolen. Ansvarlig for at der er et tæt samarbejde koordinatorerne imellem. 2 x årlig eller efter behov deltage i områdeledermøde. Inddrages ved problemer i uddannelsesforløb, herunder helhedsevalueringer. Afdække, koordinere og tilrettelægge uddannelsesforløb og kompetenceudvikling for eksisterende personale. F.eks. i samarbejde og tæt dialog med områderne, uddannelsesinstitutioner, ledelsen, fagforbundene og udviklingsafdelingen. Ansvar for at udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermateriale. Tæt samarbejde med uddannelsesansvarlig for MVU. Lave PR for uddannelserne. Ad hoc opgaver. Side 6 af 9

7 2. Uddannelseskoordinatorer for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Stor erfaring og viden fra ældreområdet samt lyst til uddannelsesområdet minimum sosuassistent timer ugentlig. Opgaver Fordeling af elever i området. Varetage koordinering og overordnet tilrettelæggelse af praksisforløb. Sikre at der er læringsmuligheder, således at eleven kan nå målene og udvikle de personlige kompetencer. Varetage løbende evaluering af uddannelsestilbuddene i området. Udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermaterialet. Styrke det faglige og pædagogiske niveau hos plejepersonalet med henblik på at bevare et godt læringsmiljø. Vejlede og rådgive praktikvejleder ved udformning af forventningssamtalen, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelser. Deltage i forventnings- midtvejs- vejledningssamtaler og standpunktsbedømmelser. Vejledning og supervision af praktikvejledere ved elever/studerende med særlig behov for støtte. Sparring for praktikvejledere. Sikre at vejlederne får tilført de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, således at de er i stand til at matche de udfordringer, de står overfor, som vejledere. Deltager i helhedsevalueringer. Overordnet ansvarlig for alle praktikperioder inkl. det aktuelle materiale. Orientering om nye tiltag indenfor uddannelserne og erfaringsudveksling. Fælles introduktion til elever. 3. Praktikvejledere for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Social- og sundhedshjælper eller sygehjælper for social- og sundhedshjælperuddannelsen og grundforløbet. Social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Skal have deltaget i praktikvejlederkursus. Skal have indgående kendskab til uddannelsernes mål og indhold. Har det daglige ansvar for at tilrettelægge praktikperioden, så eleverne får mulighed for at opøve de personlige- og faglige kompetencer, der er angivet i målene for uddannelsen. Er ansvarlig for at være orienteret om uddannelsens udformning og mål. Ansvar for den daglige vejledning samt ugeevaluering. Medansvarlig for ájourføring (sammen med eleven) af den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen. Medansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen, herunder tage initiativ til en evt. revision. Ansvar for kontinuerlig evaluering af elevens indsats på praktikstedet. Ansvarlig for at planlægge og deltage i forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering. Side 7 af 9

8 Informere øvrigt personale med hensyn til uddannelsens tilrettelæggelse og den enkelte elevs forløb. 4. Uddannelsesansvarlig for studerende på de mellemlange videregående uddannelser MVU Sygeplejestuderende Terapeutstuderende Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - 37 timer ugentlig. Det overordnede uddannelsesansvar for MVU i den nye Silkeborg Kommune. Det overordnede ansvar for praktikuddannelsesplanerne. Være bindeled mellem det kliniske undervisningssted og de videregående uddannelsessteder. Deltage i det Kliniske Forum, Vejlederforum og på andre uddannelsesinstitutioner. Fungere som sparringspartner for koordinatorerne og de kliniske vejledere. Styrke læringsmuligheder og studiemiljø for den studerende. Indgå i et tæt samarbejde med koordinatorerne. Koordinering af undervisning herunder forskningsbaserede projekter for hele organisationen. 2 x årligt møde med områdeledergruppen, derudover efter behov. Styrke det sundhedsfaglige teoretiske niveau på tværs i/af organisationen. Ansvarlig for udarbejdelse og ájourføring af studiepraktikplaner og andet materiale. Koordinere uddannelsestilbud i Ældreafdelingen. Faste møder med de kliniske vejledere og uddannelseskoordinatorer. Tæt samarbejde med uddannelsesansvarlig på sosu-uddannelserne. Lave PR for uddannelserne. Tage del i og medvirke til faglig udvikling i organisationen som helhed, herunder holde sig ajour med udviklingen på ældreområdet og være igangsætter og inspirator. Medvirke til og evt. tovholderfunktion i forbindelse med. implementering af tværgående opgaver. Ad hoc opgaver 5. Uddannelseskoordinator for sygeplejestuderende Uddannelse (mellemlang videregående uddannelse) 32 til 37 timer. Fordeling af studerende i området. Varetage koordinering og overordnet tilrettelæggelse af praksisforløb. Sikre at der er læringsmuligheder, således at den studerende kan nå målene og udvikle de personlige kompetencer. Varetage løbende evaluering af uddannelsestilbuddene i området. Udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermaterialet. Side 8 af 9

9 Styrke det faglige og pædagogiske niveau hos plejepersonalet med henblik på at bevare et godt læringsmiljø. Vejlede og rådgive klinisk vejleder ved udformning af forventningssamtalen, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelser. Deltage i forventnings- midtvejs- vejledningssamtaler og standpunktsbedømmelser. Vejledning og supervision af kliniske vejledere ved studerende med særlig behov for støtte. Sparring for kliniske vejledere. Sikre at vejlederne får tilført de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, således at de er i stand til at matche de udfordringer, de står overfor, som vejledere. Overordnet ansvarlig for alle praktikperioder inkl. det aktuelle materiale. Orientering om nye tiltag indenfor uddannelserne og erfaringsudveksling. Ansvar for at tilrettelægge de studerendes uddannelsesforløb på praktikstedet. Fælles introduktion til studerende. 6. Kliniske vejledere (for sygeplejerske studerende) Sygeplejerske med klinisk vejlederuddannelse. Tilrettelægge og gennemføre de studerendes uddannelsesforløb på praktikstedet. Planlægge og deltage i ugentlige vejledningssamtaler. Planlægge og deltage i forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering, samt give skriftlig tilbagemelding. Eksaminator i den studerendes interne prøve i 4. semester/5. semester (Kjellerup). Skal varetage undervisning, vejledning, supervision og refleksion af studerende i den kliniske praksis. Deltage i Vejlederforum 2 gange årligt. Informere øvrigt personale med hensyn til uddannelsens tilrettelæggelse og den enkelte studerendes forløb. På vegne af arbejdsgruppen formand Sisse Poulsen. sekretær Kirsten Orbán. 2 uddannelsesansvarlige Annie Schibstad, Hanne Skovbo, 2 ledere fra ældreområderne Lene Madsen, Tove Bendixen/Jette Thestrup Side 9 af 9

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

SKABELON TIL AFTALESTYRING AFTALE MELLEM SOCIALUDVALG/DIREKTØR OG AFDELINGSCHEF FOR 2008

SKABELON TIL AFTALESTYRING AFTALE MELLEM SOCIALUDVALG/DIREKTØR OG AFDELINGSCHEF FOR 2008 Indledning Aftalestyring består af en række forpligtende aftalebeskrivelser på udvalgte områder mellem udvalg/direktion og de enkelte afdelingschefer. Aftalerne fastlægger, hvilke mål og forbedringstiltag,

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

AFTALE MELLEM SOCIALUDVALG/DIREKTØR OG AFDELINGSCHEF FOR 2008 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE

AFTALE MELLEM SOCIALUDVALG/DIREKTØR OG AFDELINGSCHEF FOR 2008 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE Acadresag 07/21489 Indledning Aftalestyring består af en række forpligtende aftalebeskrivelser på udvalgte områder mellem udvalg/direktion og de enkelte afdelingschefer. Aftalerne fastlægger, hvilke mål

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Strategi for uddannelsesindsatsen overfor elever og studerende i Sundhed og Omsorg Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Uddannelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Bilag 1. Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Erhvervsfaglige krav social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen Ændringerne i uddannelserne afspejler samfundsudviklingen og behovet

Læs mere

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Strategi for uddannelsesindsatsen overfor elever og studerende i Sundhed og Omsorg Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Januar 2008 Somatiske og psykiatriske hospitaler Udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd INDHOLD 1.

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen Lene Halberstadt og Jette Lohse Studieunit Indre by/østerbro, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Vision for skole-praktiksamarbejdet At udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder for eleven

Læs mere

Åben dagsorden Sektor-MED Sundhed-Ældre SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sektor-MED Sundhed-Ældre SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sektor-MED Sundhed-Ældre SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune 22. november 2016 Side 1. Mødedato: 22. november 2016 Mødet påbegyndt: kl. 15:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-329 Fraværende:

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012.

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012. Forord Dette er anden udgave af dokumentet Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje. Somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri. Dokumentet beskriver de overordnede rammer og

Læs mere

Fremtidens medarbejdere. - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi?

Fremtidens medarbejdere. - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi? Fremtidens medarbejdere - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi? Ledetrådene og Aarhusfortællingen - den fælles kerneopgave Ny leder- og medarbejderroller Hvad siger vores strategi?

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge

Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge Praktikstedets profil: Præsentation af botilbuddene: Botilbuddet i Hinge er et af Silkeborg kommunes socialpsykiatriske botilbud efter Servicelovens 108,

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Randers VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Regionshospitalet Viborg, Skive Neurorehabiliteringsafsnit N2051 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 1.0. Præsentation

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Praktik der virker. Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10

Praktik der virker. Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10 Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10 Praktik der virker Jytte Hansen, Uddannelseskonsulent Center for Organisation Ellen Kjær, Uddannelseskonsulent Lokalområde Indre by/østerbro www.kk.dk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune April 2013 Dok.nr. 108149-13 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgivning

Læs mere

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 15-09-2011 KL. 9-15 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN STV DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE OG SKOLEPRAKTIK-KOORDINATORER REFERENT:

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Årsberetning 2012 for grunduddannelse. Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus

Årsberetning 2012 for grunduddannelse. Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus Årsberetning 2012 for grunduddannelse Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus Uddannelsespladser i FAM På årsplan har FAM 62 ordinære uddannelsespladser, hertil kommer studerende på modul 13 og modul

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2013 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune er der ca. 62.000

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013.

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Faktaboks: Område: Type af institution eller afdeling Kapacitet (evt): Institutionens/ afdelingens navn: Adresse: Leder: De grundlæggende

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

Strategi for uddannelse af sygeplejestuderende på hjertemedicinsk afdeling A240 og A540 Vejle sygehus.

Strategi for uddannelse af sygeplejestuderende på hjertemedicinsk afdeling A240 og A540 Vejle sygehus. Strategi for uddannelse af sygeplejestuderende på hjertemedicinsk afdeling A240 og A540 Vejle sygehus. Visionen At de studerende på Hjertemedicinsk Afdeling Vejle sygehus tilbydes et uddannelsesmiljø,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere