Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen"

Transkript

1 Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9

2 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i Silkeborg Kommune har arbejdsgruppen lavet følgende oplæg ud fra følgende kommissorium: Der skal udarbejdes en status og et forslag til fremtidige opgavebeskrivelser for uddannelsesområdet. Status Hvordan organiseres der i dag omkring uddannelserne i de 4 kommuner - herunder ansvarsfordeling, ressource forbrug osv. Hvem ansætter elever? Hvem fordeler elever og studerende? Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner hvem gør hvad? Private leverandørs ansvar for uddannelse. (De private leverandører i Silkeborg Kommune har hver 2 elever fra maj 2006 optaget). Fremtidig organisering Der skal udarbejdes et oplæg til, hvordan den fremtidige struktur/organisering se ud med uddannelsesansvar og uddelegering til de enkelte områder i den nye Silkeborg Kommune: Fælles organisering af uddannelsesområdet i den nye Silkeborg Kommune. Arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med fordeling af elever og studerende herunder anvendelse af en fælles studieplan og uddannelsesplan. Hvordan der sikres et højt fagligt niveau på uddannelsesområdet (herunder tilgodese kravene til uddannelsesansvarlige)? Hvordan der rekrutteres elever, så det er attraktivt at søge uddannelserne (herunder, at der er sket en ændring af loven, således at der med virkning fra 1. januar 2007 er muligt for kommunerne selv at optage 50 % af eleverne - mesterlæreprincippet. Skolerne skal fremover styres efter taxameterprincippet dvs. at skolerne får penge efter kvantitet og ikke kvalitet). Behov for ressourcer. Fremtidige samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Det overordnede formål med at se på organiseringen og tilrettelæggelsen af praktikuddannelserne indenfor de social- og sundhedsfagligeuddannelser er at skabe gode uddannelsesmulighed for her igennem at sikre rekruttering af og fastholdelse af kvalificeret og kompetent personale i fremtiden. Som professor Steen Hildebrandt sagde for nylig; Det er ikke et spørgsmål, om vi har råd til at passe de ældre, men om vi har folk til det. Vi har lavet et forslag, hvor uddannelserne placeres som et område direkte under sektionslederen i Visitations og Udvikling tæt på Ældrechefen. Dette af flere grunde, dels for at få den nødvendige ekspertise og opdaterede viden tilgængelig for alle i den nye kommune (herunder de private leverandører, der har sosu-hjælperelever under uddannelse), dels for at få øget fokus på dette vigtige område og dels for at harmonisere tilbudene. Vigtigst af alt for at få en faglig bæredygtighed. Der er stigende krav til formelle kvalifikationer hos uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinatorer, som er vanskelige at honorere i de enkelte områder. Vi ser et behov for at opdele ansvaret for uddannelserne i sosu-uddannelserne og de mellemlange videregående uddannelser, som skitseret på vedlagt organisationsdiagram (Bilag 1) dels pga. de mange uddannelsessøgende og dels pga. de forskellige faglige krav. Vi mener, at der er behov for 2 personer på fuld tid til at varetage dette store og vigtige område. Side 2 af 9

3 Vi er, som Ældreafdeling, gennem aftaler med KL, regioner, undervisningsministeriet og fagforbundene forpligtet til at uddanne et nærmere aftalt antal elever/studerende. Herudover er vi naturligvis også interesseret i at kunne rekruttere og fastholde fremtidige dygtige og kompetente medarbejdere. Social- og sundhedsuddannelserne: I de gamle kommuner har man tilsammen pr. år haft: 105 social- og sundhedshjælperelever o Gjern: 10 Sosu-skolen i Silkeborg o Them: 8 Sosu-skolen i Silkeborg o Silkeborg: 69 Sosu-skolen i Silkeborg o Kjellerup: 18 Sosu-skolen i Skive Fordelt på 3 årlige optag social- og sundhedsassistentelever fordelt på følgende måde: o Gjern: 3 Sosu-skolen i Silkeborg o Them: 3 Sosu-skolen i Silkeborg o Silkeborg: 36 Sosu-skolen i Silkeborg o Kjellerup 4-6 Sosu-skolen i Skive Fordelt på 3 årlige optag grundforløbselever Dette vil ikke ændre sig i løbet af det kommende år (2007) Der er desværre et ikke ubetydeligt frafald fra uddannelserne, som man naturligvis er interesseret i at nedbringe. En af måden kan være en opkvalificering og opprioritering af området. Optag på social- og sundhedshjælperuddannelsen: Der er sket en ændring af loven således at det med virkning fra 1/ er muligt for kommunerne at optage op til 50 % af eleverne. Vores forslag i denne forbindelse er, at det skal ske i tæt samarbejde med skolen, da vi som arbejdsgivere ser på andre forhold end skolen gør. Sammen vil vi være i stand til at foretage en kvalificeret vurdering af den enkelte ansøger. Her må det understreges, at vi som kommune ikke kan ændre på de i loven vedtagne optagelsesregler, vi kan således ikke stille yderligere krav (f.eks. om kørekort eller lignende). Optag til januar 2007 er sket i samarbejde mellem skolen, Skanderborg, Favrskov og Silkeborg kommuner o Med de nuværende (nye) fleksible uddannelser har skolen hovedansvaret for vurderingen af den enkelte ansøgers formelle kvalifikationer (uddannelsesniveau). o Der er ligeledes lovmæssigt besluttet, at der fremover skal kunne tilbydes praksisindgang og sammenhængende forløb. (gennem hjælperuddannelsen direkte til assistentuddannelsen). Side 3 af 9

4 Optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen: o Det er afgjort, at assistentelever fremtidig ansættes i regionen og i kommunerne (tidl. var alle assistentelever i Århus Amt ansat i amtet). o Der bliver fortsat en del økonomisk mellemregning mellem regioner og kommuner. Generelt: o Der er udarbejdet en fælles uddannelsesordning (i dag har amterne meget forskellige ordninger) i Region Midtjylland, hvilket f.eks. vil gøre det lettere at have elever fra forskellige skoler i samme kommune. Tidligere har Silkeborg, Gjern og Them haft elever fra Sosu-skolen i Silkeborg og Kjellerup har haft fra skolen i Viborg. Dette fortsætter i Eventuelle ændringer vil tidligst ske fra o Vi mener, at det er bydende nødvendigt, at holde eleverne ud af normeringen. I dag er de økonomisk ude af normeringen, men vi hører desværre fortsat om, at elever reelt ikke er ude af normeringen opgave/arbejdsmæssigt. o Dels bruges der mange ressourcer på vejledning, dels er eleverne i en læringssituation og dels kommer eleverne (efter den fleksible uddannelse) ud på så forskellige tidspunkter. Det betyder, at det for de daglige planlæggere er vanskeligt at planlægge. o Repræsentation i Praktiklederforum er vigtig i forhold til samarbejdet med sosuskolen. Praktiklederforum har til formål: At skabe et forum, hvor der er et gensidigt og forpligtende samarbejde om kontinuerlig udvikling af uddannelserne. At give mulighed for tæt dialog om forhold i uddannelserne, der vedrører skole og praktik. Der afholdes møder ca. hver 3. måned o Der er stort behov for uddannelse af vejledere, og det er særdeles vigtigt at der afsættes midler og ressourcer til dette. o Som Silkeborg Kommune må vi anses at have en interesse i at bevare social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Voksenelevløn: o Der er i Silkeborg kommune besluttet en 2-årig prøveperiode med 4 voksenelever pr. optag på hjælperuddannelsen. Der er udarbejdet kriterier. Sygeplejeuddannelsen og andre mellemlange videregående uddannelser: De fire gamle kommuner har tilsammen haft mellem 10 og 14 sygeplejestuderende af gangen svarende til ca. 40 om året i forskellige perioder af uddannelsen. I brev fra undervisningsministeriet fra 2/10-06 står der: Ministeriet forventer derfor, at der i 2007 stilles kliniske uddannelsespladser til rådighed for de enkelte uddannelsessteder i samme omfang og på samme vilkår som i Med hensyn til dimensioneringen for 2008 og frem, har Undervisningsministeriet igangsat et arbejde med at fastlægge en model for, hvorledes dimensioneringen skal fastlægges efter kommunalreformen. Side 4 af 9

5 Uddannelsesansvarlig: o Der stilles større og større krav til det uddannelsesmæssige niveau for uddannelsesansvarlige. o I Danmarks Evalueringsinstituts Rapport om praktik i professionsbacheloruddannelser beskrives udfordringer i praktikforløbet på følgende måde: For at praktikken bliver andet og mere end mesterlære i traditionel forstand, er det væsentligt at den studerende reflekterer over praksis og forholder den nye viden om praksis til den teoretiske undervisning på uddannelsesinstitutionen det er også en væsentlig udfordring at opnå den ønskede synergieffekt mellem uddannelsens praktiske og teoretiske del. Når en væsentlig del af læringen i professionsbacheloruddannelserne foregår i praktik, er det nødvendigt at de undervisere og vejledere som de studerende har kontakt med i løbet af praktikken, er kompetente og kan løfte det uddannelsesmæssige ansvar de har. o I Århus Amts aftale om organisering og tilrettelæggelse af Praktikforløb (godkendt i Århus Amtsråd 2/2 1999) står der om den uddannelsesansvarliges kvalifikationer i Århus Amt (sygehuse og amtsinstitutioner): en kandidat- /diplomuddannelse eller tilsvarende videreuddannelse. o Anbefalingen om en styrkelse af den uddannelsesansvarlige kvalifikationer og kompetencer går igen i Oplæg om MVU-rådets arbejdsgruppe vedrørende kvaliteten i praktikken et inspirationskatalog fra januar o Fremover vil der formentlig blive et øget behov for at ligge en del af praktikken i sygeplejeuddannelsen ud i kommunerne, da det er her borgerne er. Kliniske vejledere: o der vil ligeledes fremover blive stillet større krav til kliniske vejledere. Bl.a. forventes det, at de tager diplomuddannelser, som et minimum den 7 ugers lang uddannelse til klinisk vejleder (skolen). o I før omtalte organisering og tilrettelæggelse af Praktikforløb i Århus Amt står der om kliniske vejlederes kvalifikationer: - Den kliniske vejleder bør være sygeplejerske fortrinsvis i dagvagt med henblik på at sikre kontinuiteten i de studerendes uddannelsesforløb. - Skal obligatorisk gennemgå en 7 ugers uddannelse i pædagogik og vejledning, som klinisk vejleder af sundhedspersonale. o I Århus Amt fulgte der. penge (og dermed tid) med de studerende til den kliniske vejleder. Pt. 3 timer/uge pr. studerende, hvor den kliniske vejleder ikke indgår i normeringen. Vi imødeser et ønske og forventning om planlagt vejledningstid, hvor man ikke skal varetage andre opgaver. I kommunen i dag forventer vi stort set, at vejledning af studerende foregår som en del af det daglige arbejde. Med de færre og færre sengedage på sygehusene, vil der i stigende grad blive behov for sygeplejefaglige kompetencer. Vi er nødsaget til at lave kommunen til attraktiv arbejdsplads for at få medarbejdere med den ekspertise, som vi fremover vil få behov for. Med opgaveglidningen fra regioner til kommuner f.eks. indenfor genoptræningsområdet må vi imødese et øget behov for uddannelsespladser til ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. Side 5 af 9

6 Terapeutstuderende er i dag udelukkende på Remstruplund i Silkeborg. Organisering Der henvises til bilag 1, hvor der er et organisationsdiagram. Der organiseres med 2 uddannelsesansvarlige; 1 for de mellemlange videregående uddannelser og 1 for social- og sundhedsuddannelserne. Der er placeret centralt. 4 uddannelseskoordinatorer for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har 2 områder at varetage. De placeres i områderne med reference til den uddannelsesansvarlige. De har direkte kontakt med praktikvejlederne, der er en del af grupperne ude i området. 1 uddannelseskoordinator for de studerende, der sammen med den uddannelsesansvarlige for MVU, har direkte kontakt med kliniske vejledere, der er ude i områderne. Det er vigtigt at understrege, at det er en ledelsesopgave at sikre et godt læringsmiljø for eleverne og de studerende. Opgavebeskrivelse for uddannelsespersonalet 1. Uddannelsesansvarlig for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Grundforløbselever. Social- og sundhedshjælperelever. Social- og sundhedsassistentelever. Bro-bygningselever, ny-danskere og andre Stor erfaring og viden fra ældreområdet samt lyst til uddannelsesområdet minimum sosuassistent, gerne suppleret med pædagogisk videreuddannelse. 37 timer ugentlig. Deltage i udvælgelsen af elever i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Informationsmøder inden uddannelsesstart. Overordnet ansvarlig for koordinering og planlægning af praktikforløbet. Medansvarlig for det gode praktikforløb. Være sparringspartner for koordinatorerne. Samarbejde/mødeaktivitet med Social- og Sundhedsskolen. Ansvarlig for at der er et tæt samarbejde koordinatorerne imellem. 2 x årlig eller efter behov deltage i områdeledermøde. Inddrages ved problemer i uddannelsesforløb, herunder helhedsevalueringer. Afdække, koordinere og tilrettelægge uddannelsesforløb og kompetenceudvikling for eksisterende personale. F.eks. i samarbejde og tæt dialog med områderne, uddannelsesinstitutioner, ledelsen, fagforbundene og udviklingsafdelingen. Ansvar for at udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermateriale. Tæt samarbejde med uddannelsesansvarlig for MVU. Lave PR for uddannelserne. Ad hoc opgaver. Side 6 af 9

7 2. Uddannelseskoordinatorer for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Stor erfaring og viden fra ældreområdet samt lyst til uddannelsesområdet minimum sosuassistent timer ugentlig. Opgaver Fordeling af elever i området. Varetage koordinering og overordnet tilrettelæggelse af praksisforløb. Sikre at der er læringsmuligheder, således at eleven kan nå målene og udvikle de personlige kompetencer. Varetage løbende evaluering af uddannelsestilbuddene i området. Udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermaterialet. Styrke det faglige og pædagogiske niveau hos plejepersonalet med henblik på at bevare et godt læringsmiljø. Vejlede og rådgive praktikvejleder ved udformning af forventningssamtalen, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelser. Deltage i forventnings- midtvejs- vejledningssamtaler og standpunktsbedømmelser. Vejledning og supervision af praktikvejledere ved elever/studerende med særlig behov for støtte. Sparring for praktikvejledere. Sikre at vejlederne får tilført de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, således at de er i stand til at matche de udfordringer, de står overfor, som vejledere. Deltager i helhedsevalueringer. Overordnet ansvarlig for alle praktikperioder inkl. det aktuelle materiale. Orientering om nye tiltag indenfor uddannelserne og erfaringsudveksling. Fælles introduktion til elever. 3. Praktikvejledere for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Social- og sundhedshjælper eller sygehjælper for social- og sundhedshjælperuddannelsen og grundforløbet. Social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Skal have deltaget i praktikvejlederkursus. Skal have indgående kendskab til uddannelsernes mål og indhold. Har det daglige ansvar for at tilrettelægge praktikperioden, så eleverne får mulighed for at opøve de personlige- og faglige kompetencer, der er angivet i målene for uddannelsen. Er ansvarlig for at være orienteret om uddannelsens udformning og mål. Ansvar for den daglige vejledning samt ugeevaluering. Medansvarlig for ájourføring (sammen med eleven) af den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen. Medansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen, herunder tage initiativ til en evt. revision. Ansvar for kontinuerlig evaluering af elevens indsats på praktikstedet. Ansvarlig for at planlægge og deltage i forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering. Side 7 af 9

8 Informere øvrigt personale med hensyn til uddannelsens tilrettelæggelse og den enkelte elevs forløb. 4. Uddannelsesansvarlig for studerende på de mellemlange videregående uddannelser MVU Sygeplejestuderende Terapeutstuderende Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - 37 timer ugentlig. Det overordnede uddannelsesansvar for MVU i den nye Silkeborg Kommune. Det overordnede ansvar for praktikuddannelsesplanerne. Være bindeled mellem det kliniske undervisningssted og de videregående uddannelsessteder. Deltage i det Kliniske Forum, Vejlederforum og på andre uddannelsesinstitutioner. Fungere som sparringspartner for koordinatorerne og de kliniske vejledere. Styrke læringsmuligheder og studiemiljø for den studerende. Indgå i et tæt samarbejde med koordinatorerne. Koordinering af undervisning herunder forskningsbaserede projekter for hele organisationen. 2 x årligt møde med områdeledergruppen, derudover efter behov. Styrke det sundhedsfaglige teoretiske niveau på tværs i/af organisationen. Ansvarlig for udarbejdelse og ájourføring af studiepraktikplaner og andet materiale. Koordinere uddannelsestilbud i Ældreafdelingen. Faste møder med de kliniske vejledere og uddannelseskoordinatorer. Tæt samarbejde med uddannelsesansvarlig på sosu-uddannelserne. Lave PR for uddannelserne. Tage del i og medvirke til faglig udvikling i organisationen som helhed, herunder holde sig ajour med udviklingen på ældreområdet og være igangsætter og inspirator. Medvirke til og evt. tovholderfunktion i forbindelse med. implementering af tværgående opgaver. Ad hoc opgaver 5. Uddannelseskoordinator for sygeplejestuderende Uddannelse (mellemlang videregående uddannelse) 32 til 37 timer. Fordeling af studerende i området. Varetage koordinering og overordnet tilrettelæggelse af praksisforløb. Sikre at der er læringsmuligheder, således at den studerende kan nå målene og udvikle de personlige kompetencer. Varetage løbende evaluering af uddannelsestilbuddene i området. Udarbejde og ájourføre praktikuddannelsesplanen og vejledermaterialet. Side 8 af 9

9 Styrke det faglige og pædagogiske niveau hos plejepersonalet med henblik på at bevare et godt læringsmiljø. Vejlede og rådgive klinisk vejleder ved udformning af forventningssamtalen, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelser. Deltage i forventnings- midtvejs- vejledningssamtaler og standpunktsbedømmelser. Vejledning og supervision af kliniske vejledere ved studerende med særlig behov for støtte. Sparring for kliniske vejledere. Sikre at vejlederne får tilført de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, således at de er i stand til at matche de udfordringer, de står overfor, som vejledere. Overordnet ansvarlig for alle praktikperioder inkl. det aktuelle materiale. Orientering om nye tiltag indenfor uddannelserne og erfaringsudveksling. Ansvar for at tilrettelægge de studerendes uddannelsesforløb på praktikstedet. Fælles introduktion til studerende. 6. Kliniske vejledere (for sygeplejerske studerende) Sygeplejerske med klinisk vejlederuddannelse. Tilrettelægge og gennemføre de studerendes uddannelsesforløb på praktikstedet. Planlægge og deltage i ugentlige vejledningssamtaler. Planlægge og deltage i forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering, samt give skriftlig tilbagemelding. Eksaminator i den studerendes interne prøve i 4. semester/5. semester (Kjellerup). Skal varetage undervisning, vejledning, supervision og refleksion af studerende i den kliniske praksis. Deltage i Vejlederforum 2 gange årligt. Informere øvrigt personale med hensyn til uddannelsens tilrettelæggelse og den enkelte studerendes forløb. På vegne af arbejdsgruppen formand Sisse Poulsen. sekretær Kirsten Orbán. 2 uddannelsesansvarlige Annie Schibstad, Hanne Skovbo, 2 ledere fra ældreområderne Lene Madsen, Tove Bendixen/Jette Thestrup Side 9 af 9

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.0 r i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG Indhold 1 2 3 4 5 6 Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Side 7 Find hjælp til at skabe forandring Side 9 Lad dig inspirere! Side 15 Hørt undervejs Side 25 Anbefalinger

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere