Rammekontraktbilag A Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammekontraktbilag A Kravspecifikation"

Transkript

1 Rammekontraktbilag A Kravspecifikation 1

2 Indhold 1 Indledning Værdigrundlag Målgruppe Generelle krav Lovgivning Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret Behandling af personoplysninger Tavshedspligt Sikker mail Samtykke Krav til Rammekontrakthaveren og dennes organisation Ledelsen Beredskab Uddannelseskrav Personale Rygepolitik Straffeattest Sociale klausuler Social- og sundhedshjælperelever og Social- og sundhedsassistentelever Arbejdsmiljø Visitation Henvendelsen Visitationsgrundlaget og besøg Levering af indsatsen og kontaktperson Krav til udførelsen af ydelsen Kvalitetstandarder og ydelsesbeskrivelse Personlig pleje Servicepakker Tilkøbsydelser Praktisk Hjælp

3 6.5.1 Rengøring Vask af tøj og linned Indkøb Madservice Aflastningsplads Beboer-pårørenderåd Vennekreds/frivillige Forsamlingsrum Aktivitet Sygeplejefaglige ydelser efter sundhedsloven 138 og Særlige forhold Sygeplejeartikler og værnemidler Hverdagsrehabilitering Træning Specialister Medicinhåndtering Omsorgstandplejen Frisør Fodterapeut Indboforsikring for beboeren Transport Bus Magtanvendelse Brand- og evakueringsplan Kontaktmuligheder Nødkald Oplysnings- og underretningspligt Notatpligt Omsorgssystem Klager Krav til samarbejdet

4 7.1 Kontakt til kommunen Opstartsmøde Statusmøder Tværfagligt samarbejde Samarbejde med de pårørende Ændring af serviceniveau Kvalitetssikring og tilsynsforpligtelse Økonomisk tilsyn Økonomi Kapacitetsomkostningspris Belægningsgaranti Servicepakker Drift af bygning og lokaler Generelt Driftsaftale Ændringer eller forbedringer på ejendom Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse Udenoms arealer Inventar Forbrugsudgifter Renovation Ejer udgifter og forsikring Boligsyn og istandsættelse Lokaler Pedeller Forpligtende kontrakter og samarbejde Implementering

5 1 Indledning Nærværende Rammekontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen af ydelsen som udbudt af Ordregiver. Kontraktbilaget skal ses i sammenhæng med Rammekontraktbilag B, som fastsætter de gældende kvalitetsstandarder for Ordregiver. Rammekontrakthaveren gøres opmærksom på, at alle forhold skal være inkluderet i tilbuddet og alle mindstekrav således skal opfyldes, for at tilbuddet kan tages i betragtning. Som følge heraf accepterer Rammekontrakthaveren med sin underskrift i Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse samtlige forhold. Bemærk! Ordregiver henleder opmærksomheden på, at nedenstående mindstekrav kan blive ændret i forbindelse med spørgsmål & svar. 2 Værdigrundlag Ordregiver har defineret et værdigrundlag, som lyder: Vi sætter beboerne i centrum Vi ser beboerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og ideer Vi udviser respekt i dialogen med beboerne Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ressourcer Vi står ved det vi gør, og man kan regne med det vi siger Vi sikrer åben adgang til information og viden om vores ydelser og organisation Vi har fokus på opgaven Vi arbejder efter tydelige mål Vi løser vores opgaver målrettet og resultatorienteret Vi tager ansvar for vores opgaver, og handler for at nå målene Vi lægger stor vægt på kvalitet og faglighed Vi har fokus på effektivitet og optimal udnyttelse af ressourcerne Vi er én virksomhed Vi samarbejder om de samme mål Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder Vi løfter bedst i flok men tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker Vi skaber sammenhæng, så beboerne oplever kommunen som en helhed Vi repræsenterer hver især og sammen Jammerbugt Kommune over for omverdenen Vi udvikler Jammerbugt Kommune Vi ser muligheder frem for begrænsninger Vi har mod til at tænke nyt- og finder løsninger, der virker Vi engagerer os fagligt og personligt, og stræber efter at gøre en forskel 5

6 Vi skaber rum til refleksion og omtanke Vi anvender alle kompetencer Vi har fokus på trivsel, arbejdsmiljø og samarbejde Vi lægger vægt på kreativitet, humor og arbejdsglæde Vi deler viden og information med hinanden, og samarbejder gennem dialog Vi har tillid til hinanden og delegerer i videst muligt omfang Vi ser forskellighed som en styrke - respekterer hinandens meninger og erfaringer Vi roser - giver og modtager kritik konstruktivt og ærligt Rammekontrakthaver skal arbejde ud fra ovenstående udsagn, som vil være en integreret del af statusmøderne, jf. punkt 7.3. Rammekontrakthaver skal varetage driften i overensstemmelse med de til enhver tid gældende politikker på sundhedsområdet og socialområdet, jf Målgruppe Målgruppen er beboer på Saltum Plejecenter og Solgården Plejecenter, der vurderes at have enten svære eller totale fysiske og/eller mentale funktionsnedsættelser. Målet med hjælpen er, at ydelsen skal støtte og hjælpe beboeren, så beboeren forbedrer, genvinder og/eller bevarer sit fysiske eller psykiske funktionsniveau. Beboerne har i forskellig grad behov for fysisk og psykisk støtte og omsorg henover døgnet. Hovedparten af beboerne på de to plejecentre vurderes til, at have brug for en tæt tilknytning til social- og sundhedspersonalet, som skal skabe struktur, stabilitet og tryghed for den enkelte beboer i hverdagen. 3 Generelle krav Rammekontrakthaveren garanterer, at ydelser leveres i overensstemmelse med: Branchens faglige niveau og god skik inden for ydelsesområderne, herunder at de til enhver tid gældende krav til faglige standarder overholdes Til enhver tid gældende lovgivning, herunder særligt arbejdsmiljølovgivningen De til hver tid gældende kvalitetsstandarder og indsatskataloger Ordregivers udfærdigede instrukser Alle myndighedskrav, der er gældende for arbejdets udførelse 3.1 Lovgivning Såfremt der sker ændringer i relevant lovgivning eller ændringer i praksis vedrørende fortolkning heraf i rammekontraktens løbetid, er Rammekontrakthaveren forpligtet til at tilpasse driften og opgavens udførelse i overensstemmelse med den ændrede lovgivning, jf. punkt 7.6, således at driften og opgavens udførelse til enhver tid er i overensstemmelse med seneste praksis på området og gældende lovgivning. 6

7 3.2 Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret Beboeren har ret til aktindsigt efter offentlighedsloven, forvaltningsloven og sundhedsloven samt indsigtsret efter persondataloven vedrørende oplysninger, der vedrører beboeren selv. Hvis Rammekontrakthaveren modtager mundtlige eller skriftlig begæring om aktindsigt, skal disse videresendes til Ordregiver, der behandler alle begæringer om aktindsigt. Rammekontrakthaveren skal notere mundtlige begæringer efter reglerne om notatpligt i 13 i offentlighedsloven. Rammekontrakthaveren er forpligtet til at efterleve reglerne om oplysningspligt over for den registrerede, reglerne om den registreredes indsigtsret samt den registreredes øvrige rettigheder, jf. persondataloven, kap Rammekontrakthaveren er forpligtet til uden ugrundet ophold at indsende beboernes og/eller pårørendes begæringer om aktindsigt til Ordregiver. Rammekontrakthaveren er endvidere forpligtet til at stille de fornødne oplysninger til rådighed, som Ordregiver måtte have behov for i forhold til dennes behandling af begæringerne. 3.3 Behandling af personoplysninger Ordregiver er dataansvarlig og Rammekontrakthaveren databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Rammekontrakthaveren handler efter instruks fra Ordregiver. Rammekontrakthaveren skal sikre sig imod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Rammekontrakthaveren skal på Ordregivers anmodning give Ordregiver tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for Rammekontrakthaveren. Rammekontrakthaveren er forpligtet til, i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger, jf. LOV nr. 429 af 31/05/2000, at give en person, der fremsætter begæring herom, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. 3.4 Tavshedspligt Rammekontrakthaveren og dennes personale har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med gennem opgaveløsningen, jf. straffelovens 152, 152 a, 152 c, og 152 d. Tavshedspligten indebærer bl.a. en forpligtelse til ikke at røbe oplysninger om enkeltpersoner, herunder beboerens helbredsforhold eller eventuelle sociale problemer. Også andre oplysninger vedrørende enkeltpersoners forhold vil kunne være omfattet af tavshedspligten. Det gælder f.eks. oplysninger om familiemæssige forhold og oplysninger om indtægts- og formueforhold. 7

8 Alle Rammekontrakthaverens personale skal underskrive og efterleve en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at personalet har tavshedspligt. Tavshedserklæringer skal kunne fremsendes til Ordregiver på forlangende. Forpligtelsen til at underskrive og efterleve tavshedserklæringen gælder såvel personale hos Rammekontrakthaveren som eventuelle underleverandører, der i forbindelse med opgaveløsningen bliver bekendt med fortrolige oplysninger. Rammekontrakthaveren har ansvaret for, at alle ansatte og eventuelle underleverandører lever op til disse krav. Tavshedspligten er livslang. Tavshedspligten ophører således ikke ved kontraktperiodens udløb, efter ansættelsesforholdets ophør. Rammekontrakthaveren og dennes personale må ikke skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver. 3.5 Sikker mail Rammekontrakthaver skal have en sikker mailadresse, hvor Ordregiver samt andre interessenter kan kommunikere til. 3.6 Samtykke Rammekontrakthaveren er forpligtet til at dokumentere beboerens samtykke i henhold til gældende lovgivning både i forhold til reglerne i retssikkerhedsloven, sundhedsloven og persondataloven. Dokumentation sker i Ordregivers omsorgssystem. 4 Krav til Rammekontrakthaveren og dennes organisation 4.1 Ledelsen Faglig ledelse er den ledelse, som har ansvaret for indsatsen. Der skal være adgang til faglig ledelse døgnet rundt. Den faglige og daglige leder skal minimum have en diplomuddannelse i ledelse eller påbegynde en tilsvarende uddannelse i rammekontraktens første år. Den faglige og daglige leder skal desuden have en sundhedsfaglig uddannelse, som plejehjemsassistent eller en af følgende autoriserede uddannelser; social- og sundhedsassistent, plejehjemsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut 4.2 Beredskab Rammekontrakthaver skal til enhver tid have et forsvarligt antal uddannet personale til stede henover døgnet og hele året rundt, som besidder de faglige kompetencer, der kan bistå beboernes fysiske, psykiske og sociale behov på en sikkerhedsmæssig og faglig forsvarlig måde, under hensyntagen til opgavernes faglige karakter og omfanget heraf. Der skal minimum være færdiguddannet SOSU-personale til stede døgnet rundt på begge plejecentre. 8

9 Rammekontrakthaver skal lede og tilrettelægge arbejdet, så beboerne ikke mærker eventuelle driftsproblemer. Rammekontrakthaver skal således til enhver tid opretholde et beredskab, der kan håndtere hændelser så som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. 4.3 Uddannelseskrav Rammekontrakthaveren er forpligtet til at sikre, at hjælpen ydes af kvalificeret personale. Personalet skal have kendskab til målgruppen, ligesom personalet skal være i stand til at observere og handle på ændringer i beboerens almentilstand. Personalet skal kunne arbejde målrettet i henhold til det grundlæggende formål efter kvalitetsstandarderne, som er gældende for servicelovens bestemmelser om personlig pleje og praktisk hjælp, jf. 83, samt den rehabiliterende indsats efter 83a. Personalet, der udfører personlig pleje og praktisk hjælp, skal have kvalifikationer defineret som en gennemført social- og sundhedsmæssig uddannelse, således at de kan honorere kravene i dette rammekontraktbilag. Ordregiver definerer en social- og sundhedsmæssig uddannelse som værende: Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Sygehjælper Sygeplejerske Plejehjemsassistent Rammekontrakthaver skal have en person ansat med en kostfaglig uddannelse, der er tilknyttet plejecentrene. Den kostfaglige ansattes uddannelsesniveau skal som minimum være ernæringsassistent, jf Personale Rammekontrakthaveren og dennes personale skal kunne tale, læse og skrive forståeligt dansk. Rammekontrakthaverens personale skal bære en arbejdsdragt, og udførelsen af opgaven skal være overensstemmende med Ordregivers krav til eget personale, jf. Rammekontraktbilag F beklædning og hygiejne. Rammekontrakthavers udførelse af infektionshygiejne skal være overensstemmende med Ordregivers retningslinjer for infektionshygiejne, jf. Rammekontraktbilag K Infektionshygiejniske retningslinjer for ansatte med plejeopgaver. Rammekontrakthaver skal ligeledes følge Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om arbejdsdragt, jf. Eventuelle ændringer til Rammekontraktbilagene vil blive fremsendt til Rammekontrakthaver, som er forpligtet til at indarbejde ændringerne i den daglige drift, jf. punkt Rygepolitik Personalet må ikke ryge, mens personalet opholder sig indendørs på plejecentrenes servicearealer samt under ophold i beboerens bolig og tilhørende fællesarealer. 9

10 4.6 Straffeattest Rammekontrakthaver må ikke anvende personer dømt for vold, svindel eller berigelsesforbrydelser i udførelsen af rammekontrakten. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i kontraktperioden udbede sig straffeattest på en eller flere af Rammekontrakthavers personale og/eller ledelse direkte forbundet med udførelsen af nærværende rammekontrakt Ordregiver kan forlange, at Rammekontrakthaver benytter andet personale til udførelsen af opgaven såfremt Ordregiver mener, at der ikke er fremlagt tilfredsstillende straffeattest. 4.7 Sociale klausuler Rammekontrakthaver skal påtage sig et socialt ansvar. Rammekontrakthaver skal indgå i et samarbejde med Ordregiver om de sociale forpligtigelser i form af jobrotation, aktivering eller ansættelse af personer på særlige vilkår. De nærmere rammer og indhold aftales løbende. Ordregiver forventer, at Rammekontrakthaver er proaktiv og indgår i et positivt og konstruktivt samarbejde med Ordregiver omkring dette punkt. 4.8 Social- og sundhedshjælperelever og Social- og sundhedsassistentelever Efter Lov om erhvervsuddannelser påhviler det Ordregiver at ansætte elever. Ordregiver er samlet set for hele plejeområdet inklusiv alle plejecentrene i Jammerbugt kommune dimensioneret til at uddanne 50 socialog sundhedshjælperelever samt 11 social og sundhedsassistent elever pr år (aftalt ved Trepartsforliget). Den fastlagte dimensionering udløber i Ordregiver er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med dimensioneringstallene pr Ordregiver er ansvarlig for, at dimensioneringen overholdes. Dette varetages af Ordregivers uddannelsesansvarlige. Rammekontrakthaver skal påtage sig en uddannelsesforpligtigelse svarende til Ordregivers nuværende fordeling af samtidige elever til henholdsvis Solgården og Saltum plejecenter. Med samtidig menes der, at eleverne er på plejecentrene i samme tidsrum. Den nuværende fordeling svarer til 3 samtidige elever på Solgården Plejecenter og 2 samtidige elever på Saltum Plejecenter. Den pågældende andel elever, skal ansættes og aflønnes af Rammekontrakthaver. Eleverne, både SSH og SSA elever gennemfører ældre praktikperioden på plejecentrene. Det betyder, at Rammekontrakthavers elever har deres 2 praktikperioder på plejecentrene og ikke i hjemmeplejen. Særlige forhold: Ordregivers nuværende elevoptag betyder, at Rammekontrakthaver modtager nye elever, som har studiestart i henholdsvis juni 2015 (SSA-elever) og september 2015 (SSH-elever) og er forpligtiget til at påtage sit uddannelsesansvar og medfinancering af disse elever svarende til 20 timer pr. uge som eleven er i praktik. Igangværende praktikforløb på Solgården Plejecenter og Saltum plejecenter, ved kontraktstart, aflønnes af Ordregiver. 10

11 For at varetage uddannelsesopgaven skal Rammekontrakthaver være godkendt som praktiksted. Ordregiver er godkendt som praktiksted via en koncerngodkendelse udstedt af PASS (Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen). Nye praktikpladser som oprettes inden for koncernen (kommunen) skal derfor ikke godkendes, mens nye praktiksteder på virksomheder, der ligger uden for koncernen, skal godkendes af PASS. Rammekontrakthaver sørger selv for godkendelsen fra PASS, samt uddannelse af et passende antal praktikvejledere og stiller i øvrigt den fornødne tid til rådighed for praktikvejledning og andre elevrelaterede opgaver. Denne godkendelse skal være på plads senest 30. dage efter kontraktstart. Som baggrund for varetagelsen af elevuddannelsen ligger for nuværende: Lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 439 af 29/04/2013 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 834 af 27/06/2013 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik BEK nr. 816 af 20/07/2012 Uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelserne udarbejdet af PASS 02/10/2012 Der træder en ny EUD reform i kraft den 1. august uddannelsesbekendtgørelser og Lokal Uddannelsesordning. Ordregiver afventer som følge heraf Kravene til læringsmiljø, rammer og vilkår, vilkår for vejledning og praktikvejleder skal være i overensstemmelse med følgende: Funktionsbeskrivelse for praktikvejledere SOSU-uddannelserne, jf. Rammekontraktbilag G Funktionsbeskrivelse for elevkoordinator, jf. Rammekontraktbilag H Vejledningstid, jf. Rammekontraktbilag J Fordelingen af Ordregivers samlede dimensionerede elever aftales mellem Ordregivers uddannelsesansvarlige og Rammekontrakthaver medio september måned hvert år. Denne fordeling meddeles SOSU Nord Aalborg i slutningen af september måned hvert år. Rammekontrakthaver skal indgå i samarbejdet omkring fordelingen af eleverne på en positiv og konstruktiv måde. Til sikring af dokumentation for Rammekontrakthavers opfyldelse af sin del af dimensioneringen skal Rammekontrakthaver sende kopi af uddannelsesaftaler med sine elever til Ordregivers uddannelsesansvarlige ved elevernes start på uddannelsen. Ligeledes skal Rammekontrakthaver give Ordregivers uddannelsesansvarlige besked uden ugrundet ophold, hvis én af Rammekontrakthavers elever stopper uddannelsen, og efterfølgende sende kopi af Ophør af uddannelsen til Ordregivers uddannelsesansvarlige. Der forudsættes et anerkendende og udviklende samarbejde mellem Rammekontrakthavers uddannelsesansvarlige og Ordregivers uddannelsesansvarlige. Der forventes minimum 2 årlige møder mellem Rammekontrakthaver og Ordregivers uddannelsesansvarlige, jf. punkt 7.4. Omkostninger forbundet med varetagelsen af uddannelsesforpligtelsen skal være indregnet i de tilbudte priser. 11

12 4.9 Arbejdsmiljø Rammekontrakthaveren skal overholde arbejdsmiljølovgivningen og arbejdstilsynets krav samt sikre sit personale gode rammer og et sundt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig arbejdsmiljø. Der henvises til branchearbejdsmiljørådet for social og sundhed, som kan medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for plejecenterområdet. Rammekontrakthaveren er forpligtet til at sikre, at personalet modtager uddannelse i forflytning. Personale skal kunne udføre en forsvarlig forflytning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forflytningspolitik, jf. Rammekontraktbilag L - Forflytningspolitik. Det er Rammekontrakthaverens ansvar, at dennes personale arbejder i henhold til arbejdsmiljøloven, herunder at der af Rammekontrakthaveren udarbejdes en APV for de opgaver som udføres i den enkelte beboers bolig og servicearealer samt APV for personalegrupperne på de to plejecentre. Personhåndteringshjælpemidler, som er nødvendige af hensyn til personalets arbejdsmiljø i forbindelse med personhåndtering, skal anvendes hvor det er nødvendigt og være tilgængelig for plejecentrets personalegruppe. De hjælpemidler, som eventuelt er nødvendige for at overholde krav til APV, stilles til rådighed af Ordregiver uden udgift for Rammekontrakthaver. Ordregiver benævner disse som APV-hjælpemidler. 5 Visitation 5.1 Henvendelsen En borger, som ønsker en bolig på et plejecenter, skal henvende sig til Ordregivers myndighedsafdeling. Ordregiver vurderer, om borgeren jf. Ordregivers kvalitetsstandard på området, er berettiget til en bolig, jf. Rammekontraktbilag B. Hvis borgerens ønske om optagelse på en venteliste til en bolig på et plejecenter imødekommes, tilbydes borgeren den ansøgte bolig, når boligen bliver ledig. Borgeren har frit valg af hvilket plejecenter, som borgeren ønsker at bo på, jf. Lov om Almene Boliger 58a 5.2 Visitationsgrundlaget og besøg Omfanget af Rammekontrakthavers ydelser og indsatser tager udgangspunkt i beboerens tidlige visiterede hjælp og pleje, såfremt den kommende beboer har modtaget hjælp forud for indflytning på plejecentret. Den hidtidige ydede hjælp (visitation) er dokumenteret i Ordregivers omsorgssystem, hvor også samtykkeerklæring om videregivelse og indhentning af oplysninger og mundtlige oplysninger findes. Såfremt beboeren flytter ind på plejecentret direkte fra hospitalet, fra et aflastningsophold eller lignende vil behovet for hjælpens omfang være beskrevet/dokumenteret i Ordregivers omsorgssystem. 12

13 Ordregiver anvender begrebsrammen Fælles Sprog II til vurdering af beboerens funktionsniveau, hvorfor Rammekontrakthaver skal kunne anvende dette. Plejecentrenes ledere og den kommende beboeres kontaktperson, jf. punkt 5.3, skal tilstræbe at aflægge et hjemmebesøg hos den kommende beboer for at hilse på beboeren, og hvis muligt påbegynde drøftelse og forventningsafstemme med beboeren og evt. dennes pårørende i forhold til beboerens forventninger til det kommende hverdagsliv på plejecenteret. 5.3 Levering af indsatsen og kontaktperson Levering af indsatsen starter, når beboeren flytter ind på plejecenteret, hvilket også er første afregningsdag for Rammekontrakthaver, jf. afsnit 8. Senest ved indflytning på plejecenteret tildeles beboeren en kontaktperson. Kontaktpersonen skal sikre, at beboerens behov bliver dækket og ønsker for almindelig daglig livsførelse (ADL) noteres og tilgodeses i videst mulig omfang. Den rehabiliterende tilgang skal være et bærende element i den fremadrettede indsats for og omkring den enkelte beboer. Kontaktpersonen skal udføre opgaven i overensstemmelse med Rammekontraktbilag P Instrukser. Kontaktpersonen skal i samarbejde med beboeren udarbejde en skriftlig døgnrytmeplan samt relevante handleplaner over beboerens behov for hjælp og ønsker om daglige gøremål set over alle døgnets timer. Døgnrytmeplanen og handleplanerne er individuelle og indeholder mål for indsatserne. Ordregivers kvalitetsstandarder danner den overordnede ramme for området. Rammekontrakthavers opfølgning og kvalitetssikring foregår kontinuerligt omkring beboerne på plejecentrene. Rammekontrakthaver skal følge op på den enkelte beboer ved ændringer i beboerens situation og/eller som minimum hver 6 måned. 6 Krav til udførelsen af ydelsen 6.1 Kvalitetstandarder og ydelsesbeskrivelse Ydelserne skal udføres i henhold til den enkelte beboers behov for hjælp og støtte, som skal være dokumenteret i døgnrytmeplanen og handleplaner samt de 5 punkter i afsnit 3. Rammekontrakthaver skal tilstræbe, at opgaverne hos den enkelte beboer, som modtager pleje, udføres af det samme personale, og at hjælpen udføres af personale, der kender til beboerens døgnrytmeplan, hvoraf beboerens behov for hjælp fremgår. 13

14 Rammekontrakthaver skal oprette faste arbejdsrutiner der sikrer, at alle ændringer i beboerens tilstand og funktionsniveau, som kan medføre ændringer/justeringer i behovet for hjælp registreres i Ordregivers omsorgssystem. Rammekontrakthaver skal organisere hjælpen således, at de beboere, der deltager i aktiviteter/træning eller skal til undersøgelse/ behandling på sygehus, hos egen læge m.v. er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. Tidspunktet koordineres mellem beboeren og Rammekontrakthaveren. Ordregiver har ikke en kvalitetsstandard for beboer på plejecentre, hvorfor kvalitetstandarden for den personlig pleje og praktisk hjælp herunder tøjvask er gældende. 6.2 Personlig pleje Personlig pleje omfatter indsatser, der er relateret til den enkelte beboer. Hjælpen skal forebygge svækkelse og fastholde eller forbedre beboerens færdigheder ud fra en rehabiliterende tilgang. Beboeren skal støttes til i så vidt muligt omfang selv at kunne klare hele eller dele af den personlige pleje. Rammekontrakthaver skal levere den personlig pleje i henhold til kvalitetstandarden for personlig pleje, jf. Rammekontaktbilag B. Rammekontrakthaver skal altid vurdere, i hvilken grad en beboer, med eksempelvis demenssygdom, kan indgå i en målrettet rehabiliterende tilrettelagt indsats. Disse beboere skal med baggrund i den enkelte beboers aktuelle situation have kompenserende hjælp og pleje i overensstemmelse med værdigrundlaget samt beboerens egne forventninger og behov. 6.3 Servicepakker Rammekontrakthaver skal minimum tilbyde: Kost, jf Vask, jf Rengøringsmidler, jf Leje af linned, jf Småinventar til fællesarealer Arrangementer Beboeren skal have mulighed for at købe disse ydelser på plejecentrene. Beboerne er ikke forpligtet til at vælge de enkelte servicepakker, og levering af en eller flere af disse ydelser skal således ikke indregnes i de tilbudte priser i Rammekontraktbilag D. Opkrævning for og afregning i forbindelse med servicepakkerne er beskrevet i afsnit 8 vedrørende prisfastsættelse. Ordregiver henviser til Rammekontraktbilag Q Betaling for serviceydelser. Beboeren bør have foretaget sit valg senest 3 dage efter 1. indflytningsdag. 14

15 Ordregiver henviser til Ordregivers samarbejdspartnere i punkt Tilkøbsydelser Kontrakthaver kan tilbyde beboerne tilkøbsydelser ud over de ydelser, der er omfattet af nærværende rammekontrakt. Alle tilkøbsydelser skal altid ske på beboernes initiativ. Aftalen skal være skriftlig, og skal kunne dokumenteres over for Ordregiver ved påkrav. Tilkøbsydelser, der er aftalt mellem beboerne og Rammekontrakthaver, er Ordregiver uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for Ordregiver. Beboerne skal selv betale for eventuelle tilkøbsydelser. Aftaler om tilkøb skal overholde gældende lovgivning på området, herunder forbud mod uanmodede henvendelser til beboeren. 6.5 Praktisk Hjælp Rengøring Rammekontrakthaver er ansvarlig for at rengøre beboernes bolig, fællesarealer og servicearealer samt uddeling/opsætning/opfyldning med håndsæbe, toiletpapir, papir og/eller stofhåndklæder og andre almindelige forbrugsartikler til toiletter, køkkener og lignende steder samt vande blomster på fællesarealer. Rengøring i beboerens bolig gives ud fra hjælp-til-selvhjælpsprincippet, hvilket betyder, at indsatsen gives med det sigte, at beboeren bliver i stand til i videst mulig omfang helt eller delvist at klare rengøringsopgaver i egen bolig. Rammekontrakthaver skal inddrage beboeren og tage udgangspunkt i dennes ressource. Rengøringsområderne og beboernes hjem skal være rent og ordentligt. Badeværelset skal være i forsvarlig hygiejnisk standard. Det er et krav, at boligen rengøres efter behov for de beboere, der har et særligt behov og i overensstemmelse med kvalitetsstandarden, jf. Rammekontraktbilag B. Arbejdsredskaber til rengøringsopgaverne og rengøringsmidler stilles som udgangspunkt ikke til rådighed af Ordregiver. Der indkøbes løbende, via beboernes servicepakke, arbejdsredskaber og rengøringsmidler, som anvendes i bolig og fællesarealer. Rammekontrakthaver overtager de nuværende arbejdsredskaber og indkøbte rengøringsmidler, toiletpapir, affaldsposer m.m. ved kontraktens indgåelse og er forpligtiget til at sikre, at beboernes serviceindbetaling til rengørings- og toiletartikler også fremadrettet kun anvendes til formålet. Beboere som ikke ønsker servicepakken på rengørings- og toiletartikler har selv et ansvar for at tilvejebringe sådanne artikler, remedier etc. Rengøringsartikler skal være parfumefrie og miljømærkede produkter såsom Svanen, EU blomst eller andre artikler, som opfylder kravene hertil. Undtaget herfra er stærkt alkaliske og sure rengøringsprodukter. Rammekontrakthaver er forpligtiget til at sikre, at der er de nødvendige remedier til renholdelse af servicearealerne og Rammekontrakthaver afholder alle udgifter hertil som en del af de tilbudte priser. 15

16 Rammekontrakthaver er forpligtiget til samlet set at sikre tilstedeværelse af nødvendige værnemidler (handsker m.m.) for udførelse af rengøringsopgaverne. Såfremt den enkelte beboer ikke selv er i stand til at vande blomster i egen bolig, varetages denne opgave af Rammekontrakthaveren Vask af tøj og linned Rammekontrakthaver skal tilbyde en vaskeordning. Plejecentrene har et bryggers med vaskemaskiner og tørretumbler. Ønsker beboeren tøjet renset, kan Rammekontrakthaver tilbyde at bringe og hente tøjet mod en brugerbetaling for ydelsen. Rammekontrakthaver skal kunne håndtere inficeret vask. Der kan forekomme vask af inficeret tøj, herunder tøj med MRSA virus, ESBL-bakterie og lignende hvilket skal håndteres i henhold til gældende lovgivning. Rammekontrakthaver skal endvidere kunne håndtere vask af tøj i tilfælde med større udbrud af smitsomme sygdomme. Rammekontrakthaver skal kunne håndtere allergivask i tilfælde, hvor beboeren har en lægeerklæring, der dokumenterer allergi overfor almindelig vaskepulver. Rammekontrakthaver skal stille en ordning om leje af linned, håndklæder, sengetøj til rådighed for beboerne, samt tilbyde vask af ovennævnte. Beboerne kan, som en del af servicepakkerne, vælge at tilknytte sig en vaskeordning Indkøb Rammekontrakthaver skal sikre, at beboerne kan foretage indkøb af personlige fornødenheder, briller samt beklædning. Rammekontrakthaver skal sikre, at hjælpen iværksættes enten via hjælp fra en beboers pårørende, eller ved at Rammekontrakthavers personale hjælper beboerne med at foretage deres indkøb Madservice Omgivelserne omkring indtagelse af mad er en væsentlig faktor for beboerne oplevelse af kvaliteten ved måltidet. Rammekontrakthaver skal tilgodese den enkelte beboers ønske og behov for enten at være alene omkring måltidet eller være sammen i et fælleskab med andre beboer. Rammekontrakthaver skal sikre, at rammerne omkring indtagelse af maden er hjemlig for beboerne. Rammekontrakthaver skal sikre, at madservice er en integreret del af den rehabiliterende indsats, eksempelvis ved at inddrage den enkelte beboer i forhold til borddækning, anretning, og servering i det omfang det er muligt. Rammekontrakthaver skal tilbyde madservice svarende til døgnkost. Døgnkosten omfatter morgenmad, middagsmad og aftensmad samt mellemmåltider. Alle måltiderne skal indeholde drikkevarer tilpasset den enkelte beboer og måltidets art og karakter. Ordregiver stiller krav om 6 måltider om dagen. Beboerne vælger 16

17 selv, om de ønsker at tilkøbe den fulde servicepakke bestående af alle hovedmåltider med tilhørende mellemmåltider. Måltiderne skal serveres ud fra rehabiliterende tilgang og efter aftale med beboerne. Ordregiver henviser til den til enhver tid gældende kvalitetstandarder for madservice på plejecenter og kostforplejning til terminale beboere på plejecenter, jf. Rammekontraktbilag B Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog. Rammekontrakthaver skal tilbyde gæster, der besøger beboeren, at der kan købes mad eller drikkevarer til. Ønsker beboeren at holde fødselsdag og gerne vil invitere gæster til middag eller kaffebord, skal Rammekontrakthaver være behjælpelig med et sådant arrangement Bestilling af mad: Det Danske Madhus leverer på nuværende tidspunkt maden til de to plejecentre. Ordregiver er i gang med at genudbyde madservice, og Rammekontrakthaver skal acceptere og omstille driften til eventuel ny samarbejdspartner samt eventuel ændring af metoden for levering og servering af mad. Beboerne bestiller for en periode på 14 dage af gangen, hvor der tages højde for variation, årstider, søndage og højtider. Rammekontrakthavers person med kostfaglig uddannelse, jf. afsnit 4.3, bistår social- og sundhedspersonalet og beboerne med kostfaglig råd og vejledning om menuernes sammensætning, samt bistår og/eller varetager bestilling af maden. Kosten til beboerne skal tilrettelægges og bestilles ud fra de gældende standarder og retningslinjer beskrevet i Anbefalinger for den danske institutionskost. Rammekontrakthavers personale skal sikre, at der tages hensyn til den enkelte beboers ernæringstilstand og behov og tilpasser kosten til beboernes behov. Vurderingen af den enkelte beboers behov skal ske i samarbejde mellem beboeren, personalet og eventuelle pårørende Særlige forhold: Solgården Plejecenter: Rammekontrakthaver skal medvirke til opretholdelse og styrkelse af, at der på skift i afdelingerne over ugens dage, minimum én gang om ugen tilberedes mad i de forskellige afdelingers køkkener. Saltum Plejecenter: Rammekontrakthaver skal medvirke til opretholdelse og styrkelse af, at plejecentrets beboer- og pårørenderåd fortsætter med, at servere frisklavet mad til beboerne. For nuværende afholdes der spise-sammen-arrangementer ca. 4 gange årligt. 6.6 Aflastningsplads Solgården har 1 aflastningsplads, som Ordregivers myndighedsafdeling tilbyder til borger, som har behov for et midlertidigt ophold, jf. kvalitetstanden nr. 13 i Rammekontraktbilag B. 17

18 6.7 Beboer-pårørenderåd Rammekontrakthaver skal medvirke til opretholdelse samt indgå i samarbejdet med beboer- og pårørenderådet på det enkelte plejecenter. Formål samt forpligtigelser for Rammekontrakthaver fremgår af Rammekontraktbilag M. Plejecentrenes beboer- og pårørenderåd afholder bl.a. arrangementer for beboere og pårørende, som beboerne skal kunne deltage i. Rammekontrakthaver skal organisere hjælpen således, at beboeren har mulighed for, at deltage i arrangementerne. 6.8 Vennekreds/frivillige Plejecentrenes vennekreds afholder arrangementer for beboerne, som beboerne skal kunne deltage i. Rammekontrakthaver skal organisere hjælpen og driften således, at beboeren har mulighed for, at deltage i arrangementerne. Rammekontrakthaver skal støtte op om det frivillige engagement på det enkelte plejecenter og medvirke til sikring af et godt samarbejde med frivillige, som ønsker at være med til at gøre en forskel for beboerne på det enkelte plejecenter. Plejecentrene skal være åbne for ledsagere, som tilbyder at ledsage beboeren til eksempelvis sygehuset, speciallæge, øjenlæge etc. 6.9 Forsamlingsrum Forsamlingsrummene cafeen på Saltum plejecenter og Tingstedet på Solgården er forbeholdt arrangementer for beboerne og skal således stå ledig for de beboere, som ønsker at benytte lokalerne til højtidligheder. Lokalerne kan også anvendes til fælles arrangementer for grupper af beboere. Rammekontrakthaver skal oprette et system, hvor lokalerne let og overskuelig kan reserveres. Rengøring og oprydning foretages af den, som låner lokalet Aktivitet Aktiviteterne skal bidrage til at øge beboernes livskvalitet, fastholde og gerne medvirke til at udvikle den enkelte beboers færdigheder og funktionsniveau. Rammekontrakthaver skal skabe meningsfulde oplevelser for beboerne samt understøtte og fremme det sociale samvær og netværk mellem beboerne, personale, civilsamfundet og de pårørende. Rammekontrakthaver skal levere og tilrettelægge relevante aktiviteter for beboerne, der retter sig mod fysiske, sociale, kognitive, emotionelle, kreative og kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne skal altid tage udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og ressourcer, og skal tilbydes enten individuelt eller i grupper. Indsatsen skal have karakter af meningsfyldte hverdagslivs aktiviteter. Rammekontrakthaver skal sikre, at de daglige hverdagslivsaktiviteter indeholder en bred vifte af tilbud, der blandt andet afspejler højtider, begivenheder og årstider, samt at aktiviteterne veksler mellem hverdag og 18

19 ikke-hverdags aktiviteter. Rammekontrakthaver skal særligt tilbyde arrangementer i forbindelse med højtider, eksempelvis jul, påske, pinse, Sankt Hans etc. Rammekontrakthavers personale skal motivere beboerne til at deltage, således beboerne ikke bliver passive modtagere af indsatsen. Aktivitetscenteret på Solgården Plejecenter er ikke en del af denne annoncering. Ordregiver forestår aktivitetstilbuddet jf. gældende kvalitetsstandard i Rammekontraktbilag B Sygeplejefaglige ydelser efter sundhedsloven 138 og 139 Rammekontrakthaver skal kunne levere videredelegerede sygeplejefaglige indsatser. Ordregiver opererer med 2 begreber, som definerer hvilken faggruppe, der kan varetage videredelegerede sygeplejefaglige opgaver. Stabile forløb (når der ikke er tale om komplekse sygeplejefaglige opgaver / beboerforløb), og som kan varetages af en social- og sundhedsassistent. Ustabile forløb (komplekse sygeplejefaglige opgaver / beboerforløb), som skal varetages af en sygeplejerske. Rammekontrakthaver skal kunne håndtere videredelegerede sygeplejefaglige indsatser hørende under stabile forløb, jf. Rammekontraktbilag B, side 95 ff. Ordregiver har ansvaret i forhold til at levere sygeplejefaglige indsatser hos beboere som er i et ustabilt forløb, uanset tidspunkt på døgnet, jf. rammekontraktbilag B, side 100. Rammekontrakthaver vil modtage et telefonnummer, som kan benyttes døgnet rundt. Rammekontrakthaver skal reagerer uden ugrundet ophold og kontakte Ordregiver ved behov for at beboeren bliver tilset. Ordregivers faglige leder af sygeplejen varetages af en sygeplejerske med dansk autorisation. Rammekontrakthaver forventes at indgå i et samarbejde med centersygeplejen/hjemmesygeplejen i forhold til specifikke opgaver hos den enkelte beboer eller grupper af beboere, jf. punkt 7.4. Omdrejningspunktet for samarbejdet vil opgave- og tidsmæssigt være afhængig af den enkelte beboeres helbredssituation. Videredelegerede sundhedslovsydelser skal minimum leveres af social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere. Social- og sundhedsassistenter kan videredelegere til social- og sundhedshjælpere. Sygeplejersker kan videredelegere til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Rammekontrakthaveren skal være opmærksom på de særlige forpligtelser der gælder, når der udføres videredelegerede sygeplejefaglige opgaver. Rammekontrakthaveren skal f.eks. følge gældende instrukser fra og indgå i et samarbejde med Ordregivers specialuddannede sygeplejefaglige personale. Delegation af sygeplejefaglige opgaver skal ske i overensstemmelse med Rammekontraktbilag J Uddelegering af opgaver til social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere. 19

20 Rammekontrakthaveren er ansvarlig for, at personalet er instrueret og oplært i at udføre alle sygeplejeopgaver samt at dokumentere og sikre, at alle krav følges samt at føre tilsyn hermed. Hvis Rammekontrakthaveren ikke lever op til bestemmelserne i kravspecifikationen, vil Rammekontrakthaveren modtage en skriftlig advarsel, der angiver hvordan og hvornår forholdene skal være bragt i orden. Hvis forholdene ikke bringes i orden, vil det være at betragte som en væsentlig misligholdelse af kontrakten fra Rammekontrakthaverens side. Ordregiver forventer at implementere det fælleskommunale indsatskatalog for sygepleje, Fælles Sprog III, i Rammekontrakthaver er ligesom den kommunale leverandør på Ordregivers resterende plejecentre og hjemmeplejen efter meddelelse fra Ordregiver, forpligtet til at tilpasse driften i overensstemmelse med den ændrede praksis hurtigst muligt, således at driften til enhver tid er i overensstemmelse med seneste praksis for området, jf. punkt Særlige forhold Ordregiver har som en del af ældrepuljemidlerne (2014/2015) ansat et antal centersygeplejersker, som bistår ledelse og personalet på Ordregivers plejecentre med opgaver inden for det sygeplejefaglige område. Det er endnu uvist, hvorvidt Ordregiver fastholder det nuværende antal centersygeplejersker i 2016 og årene fremad, hvorfor Rammekontrakthaver skal være forberedt på ændringer inden for samarbejdsrelationen centersygepleje Sygeplejeartikler og værnemidler Ordregivers hjemmesygeplejeordning har to centrale depoter i Jammerbugt Kommune. Depoterne administreres af Ordregivers sygepleje. Sygeplejerskerne vurderer behovet for sygeplejeartikler hos den enkelte beboer. Såfremt der skal anvendes sygeplejeartikler, bevilges sygeplejeartiklerne til den enkelte beboer af sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne opretter en handleplan if. den konkrete opgaver, samt bestiller de relevante remedier. Såfremt den opgave hvor sygeplejeartiklerne anvendes uddelegeres til en social- og sundhedsassistent, kan social- og sundhedsassistenten bestille sygeplejeartiklerne ved sygeplejen, når/hvis der bliver behov for dette. Remedierne leveres efter aftale med Rammekontrakthaver. Rammekontrakthaver vil få udleveret hjemmesygeplejens akutnummer. Ordregiver afholder alle udgifter til sygeplejeartikler, der bruges i forbindelse med udførelsen af sygeplejefaglige opgaver, jf. Punkt Rammekontrakthaver skal sikre, at begge de omfattende plejecentre til enhver tid er udstyret med de nødvendige behandlingsredskaber, eksempelvis blodtryksapparater, otoskoper og termometre. Rammekontrakthaver skal afholde alle udgifter til værnemidler. 20

21 6.12 Hverdagsrehabilitering Rammekontrakthaver skal understøtte beboerens egne ressourcer og de gøremål beboeren selv kan varetage. Den hverdagsrehabiliterende tilgang er at yde den personlige og praktiske støtte beboerne har behov for med udgangspunkt i, at beboerne udfører det, beboeren selv kan eller med en målerettet indsats kan trænes op til at kunne. Serviceloven er pr. 1 januar 2015 ændret. Lovændringen indebærer, at Kommunalbestyrelsen fremover skal tilbyde et kortere og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre beboerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1, jf. 83a. Rammekontrakthaver skal kunne udføre det korte og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb Træning Ordregiver er ansvarlig for at tilrettelægge og levere genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og stk. 2. samt Sundhedslovens 140. Ordregiver varetager alle genoptræningsopgaver af plejecenteret beboer. Rammekontrakthaver skal bistå den enkelte beboer med det der er nødvendigt før og evt. efter træning. F.eks. af og påklædning, op af eller i seng/ned at ligge. Ordregiver varetager træning efter 86, stk. 1 og stk. 2 i serviceloven. Rammekontrakthaver skal indgå i et samarbejde med Ordregiver omkring træningen, hvor Rammekontrakthaver indarbejder den videre rehabiliterende indsats for beboeren i handleplanerne, som dokumenteres i omsorgssystemet, jf. punkt 7.4. Den rehabiliterende indsats skal understøtte det afsluttede træningsforløb for beboeren. Rammekontrakthaver er ansvarlig for at kontakte Ordregiver, hvis beboerne får behov for en træningsindsats, hvorefter Ordregiver vurderer behovet iht. gældende kvalitetsstandarder på området. Solgården har et motionsrum, tilhørerende Aktivitetscenteret, som beboerne skal fortsætte med at kunne benytte. Personalet må anvende motionsrummet uden beregning efter arbejdstids ophør. Ordregiver har ansat en fysioterapeut finansieret af ældrepuljen, som tager beboerne med i motionsrum Specialister Ordregiver tilbyder Rammekontrakthaver vederlagsfri faglig rådgivning og sparring inden for følgende områder: Hygiejne, inkontinens, demens, KOL, diabetes, sårbehandling og diætist Medicinhåndtering Rammekontrakthaver skal varetage såvel medicindispensering og administration, bestilling af medicin samt hjælpe med daglig indtagelse. Medicinkardex skal håndteres elektronisk i Ordregivers omsorgssystem. 21

22 Ordregivers instrukser indenfor området medicinhåndtering og UTH skal efterleves af Rammekontrakthaver, jf. Rammekontraktbilag R Medicinhåndtering og UTH Omsorgstandplejen Ordregiver tilbyder beboerne en abonnementsordning, som Rammekontrakthaver skal være beboeren behjælpelig med at ansøge om optagelse ved at udfylde ansøgningsskemaet. Omsorgstandplejen foregår som udgangspunkt i den enkelte beboers bolig Frisør Rammekontrakthaver skal hjælpe beboeren efter behov i forhold til at bestille tid hos frisør. Frisøren udfører den bestilte opgave i den enkelte beboers bolig. Såfremt beboerne ønsker at benytte en frisør uden for plejecentret er beboeren selv forpligtiget til at transportere sig til og fra frisørbesøget Fodterapeut Rammekontrakthaver skal hjælpe beboeren i forhold til at bestille tid hos en fodterapeut. Fodterapeuten udfører den bestilte opgave i den enkelte beboers bolig Indboforsikring for beboeren Beboerne skal tegne egen indboforsikring og kan ikke benytte Ordregivers fælles kombineret ansvars- og løsøreforsikring. Rammekontrakthaver bistår beboeren om nødvendigt i denne proces Transport Hvis beboeren skal til læge eller speciallæge og ønsker transport til dette, skal Rammekontrakthaver være behjælpelig med at bestille transport samt ledsage beboeren til og fra transportmidlet Bus Saltum Plejecenter indgår i en forpligtende fælles bus-ordning med tre andre plejecentre (Hune, Pandrup og Kaas). Rammekontrakthaver har mulighed for at benytte bussen mod betaling og i samarbejde med de 3 plejecentre mod lejebetaling til ture med beboerne på Saltum plejecenter. Beboeren skal af sikkerhedsmæssige årsager, minimum være ledsaget af 2 personer, som ikke er beboere. Bussen må ikke anvendes til formål som kan relatere sig til hyrevognskørsel samt til ren personalekørsel/transport. Såfremt Rammekontrakthaver benytter sig af bussen tilhørende Saltum plejecenter, er Rammekontrakthaver forpligtiget til at sende en repræsentant til busudvalgets møder, som afvikles ca. 2 gange årligt. Taksten for leje er 4 kr. pr. kørt km. Solgården Plejecenter har en bus, som Rammekontrakthaver skal benytte samt forestå drift og vedligeholdelsen af. 22

23 Nedenstående oversigt viser de regnskabsførte udgifter og indtægter vedrørende bussen på Solgården i 2012, 2013 og Bussen bruges gennemsnitligt 3 gange ugentligt af Solgårdens Venner, som kører tur med beboerne. Solgårdens Venner betaler et fast beløb pr. kørte km. Beboerne betaler ikke noget. Ligeledes benyttes bussen af Aktivitetscentret ved lejlighed, hvor der ligeledes afregnes pr. kørte km. Bussen må kun benyttes til kørsel med Solgårdens beboere. Bus Solgården Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Brændsel og drivmidler Vægtafgift, forsikring Reparationer, service Indtægter (aktivitetscenter, Solgårdens venner) Total Magtanvendelse Magtanvendelse må kun anvendes i overensstemmelse med lovgivningen i serviceloven. Indberetning og ansøgning om magtanvendelse skal ske til Ordregiver, jf. Rammekontraktbilag S Magtanvendelse Brand- og evakueringsplan Rammekontrakthaver skal i et samarbejde med Ordregivers beredskabscenter udarbejde en brand- og evalueringsplan og instruks om brandalarmering til sikring af beboere, brugere, personale og pårørende, jf. punkt 7.4. Disse skal som minimum indeholder oplysninger vedrørende evakuering af beboere, personale, bruger og besøgende. Rammekontrakthavers personale skal gennemgå årlig brandinstruktion, der som minimum indeholder undervisning i håndtering af plejecenterets brand- og evakueringsplan Kontaktmuligheder Rammekontrakthaveren skal kunne træffes telefonisk på ét hovednummer af såvel beboer, pårørende og Ordregiver alle døgnets 24 timer alle ugens dage Nødkald Ved indflytning på plejecentret udleveres en nødkaldspetit. Den daglige ledelse vurderer herefter, hvorvidt den enkelte beboer har behov for en nødkaldspetit. Til vurdering anvendes Ordregivers kvalitetsstandard, jf. 23

24 rammekontraktbilag B. Hvis vurderingen resulterer i, at beboeren ikke har behov for en nødkaldspetit, dokumenteres dette i beboerens journal i Ordregivers omsorgssystem. Rammekontrakthaver er forpligtet til at modtage og følge op på alle alarmer og nødkald. Rammekontrakthaveren skal handle på ovenstående ved: Selv at hjælpe beboeren (hovedreglen) At rekvirere sygeplejerske Kontakte læge eller vagtlæge Kontakte alarmcentralen 112, såfremt nødkaldet har en karakter, der kræver dette. Hvis nødkaldet ikke besvares af Rammekontrakthaver, går nødkaldet videre til Ordregivers bagvagt. Såfremt Ordregiver finder anledning til indhentelse af oplysninger vedrørende manglende besvarelse af et nødkald, skal Rammekontrakthaver efterfølgende og inden 7 ugedage give en skriftlig begrundelse/redegørelse til Ordregiver for manglende besvarelse af nødkald. Hvis der minimum to gange inden for 30 dage sker viderestilling af nødkald, vil Ordregiver kræve en handlingsplan for at få rettet op på disse forhold. Hvis der efterfølgende ikke rettes op på problemerne i henhold til den aftalte handlingsplan, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Det vil ligeledes være at betragte som væsentlig misligholdelse, hvis Rammekontrakthaver ikke vil acceptere Ordregivers rimelige tidsfrister for udbedring af den utilstrækkelige håndtering af nødkald jf. ovenstående. Nødkaldspetit udleveres til den enkelte beboer af Rammekontrakthaver. Udgifterne vedrørende vedligeholdelse af nødkaldspetit påhviler Ordregiver og udgifter vedrørende nødkaldstelefoner (DECTtelefoner) påhviler Rammekontrakthaver. Boligselskabet og Ordregiver afholder udgifter forbundet med den del af nødkaldsanlægget som er nagelfast. Ordregiver tilbyder oplæring vedrørende batteriskift, installation m.m. til Rammekontrakthaver Oplysnings- og underretningspligt Rammekontrakthaveren har oplysningspligt. I kontraktperioden er der gensidig informations- og orienteringspligt mellem Rammekontrakthaveren og Ordregiver om forhold, der har relation til udførelsen af personlig pleje og/eller praktiske hjælp, herunder om beboeren ikke behøver hjælp i en periode. Rammekontrakthaveren skal uden ugrundet ophold underrette Ordregiver ved: Alvorlige svigt hvis beboerens grundlæggende behov for omsorg, pleje og praktisk hjælp ikke er tilgodeset, eller hvis en beboer bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb. Alle uheld og ulykker der vedrører tilknyttede beboere eller disses ejendom. 24

25 Foretager Rammekontrakthaveren observationer, hvor der er behov for en sygeplejefaglig eller lægefaglig vurdering af beboerens tilstand, er Rammekontrakthaveren forpligtet til at agere på dette. Lov om patientsikkerhed i sundhedssektoren beskriver sundhedspersonalets pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, der opstår i forbindelse med: Sektorovergange, medicin, infektioner og patientsikkerhed. Rammekontrakthaveren skal tilegne sig viden om, hvorledes indberetning af utilsigtede hændelser skal foregå i DPSD (Dansk Patient Sikkerhedsdatabase), således at Rammekontrakthaveren er i stand til at foretage eventuelle indberetninger samt sagsbehandle disse efter endt indberetning. Rammekontrakthaveren skal ligeledes stille oplysninger og mødetid til rådighed i forbindelse med sagsbehandling af utilsigtede hændelser Notatpligt Rammekontrakthaveren har notatpligt, og skal notere oplysninger, som har betydning for den tildelte hjælp Omsorgssystem Ordregiver anvender på nuværende tidspunkt omsorgssystemet Avaleo til journalisering af relevante oplysninger vedrørende beboere. Ordregiver er parallelt med denne annoncering i gang med at udbyde et nyt omsorgssystem, og som følge heraf stiller Ordregiver krav om, at Rammekontrakthaveren tillige anvender dette it-baserede omsorgssystem, når det er færdigimplementeret hos Ordregiver, således at alle oplysninger omkring beboerne kan udveksles elektronisk. Omsorgssystemet anvendes til planlægning og udførelse af praktisk hjælp og personlig pleje, herunder: Faglig dokumentation, herunder dokumentation af medicin, samt særlige indsatser i forhold til den enkelte beboer. Ledelsesinformation. Ældredokumentation hvor statistik automatisk overføres til Danmarks Statistik. Omsorgssystemet tilgås via en browser på internettet, hvilket indebærer, at Rammekontrakthaverens personale kan tilgå dette via eksempelvis smartphones, såfremt de har sådanne. Ordregiver stiller ikke hardware, herunder mobil devices, til rådighed, hvorfor udgiften skal afholdes af Rammekontrakthaveren. Rammekontrakthaveren skal stille relevant hardware til rådighed med online-adgang, og skal afholde alle udgifter for oprettelse, opkobling og drift af hardware, som personalet skal anvende i forbindelse med udførelse af deres arbejdsopgaver. Undtaget herfra er softwaren. Ordregiver s IT-afdelingen yder vederlagsfri support. Rammekontrakthaveren skal selv stå for alt hardware/software installation/opdatering og fejlfinding i forbindelse med dennes brug af omsorgssystemet. Rammekontrakthaveren skal opdatere efter Ordregivers anvisninger. Rammekontrakthaveren forpligtes til løbende at tilpasse sin IT-platform i nødvendigt omfang. 25

26 Behandling og udveksling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med persondataloven. Rammekontrakthaveren skal til enhver tid have minimum én tilgængelig superbruger af omsorgssystemet for Rammekontrakthaverens øvrige personale. Ordregiver forestår vederlagsfrit opstartsundervisningen af den ansatte superbruger i omsorgssystemet, hvortil der samlet skal forventes afsat nødvendig tid. Såfremt der er behov for opfølgende undervisning drøftes dette. Rammekontrakthavers omkostninger til personales løn samt øvrige omkostninger forbundet med deltagelse i undervisning er Ordregiver uvedkommende. Beboerens elektroniske journal i omsorgssystemet skal til enhver tid indeholde relevante og tilstrækkelige oplysninger om beboerens helbredssituation; fysisk, psykisk og socialt samt alle aftaler mellem Rammekontrakthaveren og beboeren om, hvilke opgaver der skal løses for beboeren. Dokumentationen skal leve op til Sundhedsstyrelsens krav om sygeplejefaglige optegnelser i den enkelte beboers journal. Ordregiver er ved at implementere en elektronisk database (SSP) Sundhedsfaglige Sygepleje Procedurer, som den kommende Rammekontrakthaver forventes at få adgang til. Samspillet mellem PPS og den elektroniske patientjournal giver en effektiv og kvalitetssikret dokumentation i patientbehandlingen Klager Klager vedrørende udførelsen af hjælpen, skal registres af Rammekontrakthaveren. Dette gælder både mundtlige og skriftlige klager. Klagen sendes sammen med Rammekontrakthavers skriftlige redegørelse til Ordregivers visitation. Registrering af klager skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Ordregiver skal orienteres løbende om klager over personale, ledere og andre forhold, der vedrører levering/udførelse af ydelser til beboerne. En klage skal, sammen med Rammekontrakthaverens skriftlige redegørelse, sendes til Ordregiver. Rammekontrakthaveren skal senest fem hverdage efter anmodning fra Ordregiver sende redegørelsen. Såfremt der rejses klagesag vedrørende forhold omkring Rammekontrakthaverens opgaveløsning, vil Ordregiver varetage både Ordregiver og Rammekontrakthaverens interesser. Rammekontrakthaveren skal uden beregning medvirke ved behandlingen af relevante reklamationer og klagesager, til dialogmøder med beboere og pårørende samt til besvarelse af klager fra beboere. 7 Krav til samarbejdet 7.1 Kontakt til kommunen Ordregiver og Rammekontrakthaveren udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Disse personer indføres i kontrakten. Visitationen kan kontaktes på følgende adresse: 26

27 Myndighedsafdelingen Toftevej Aabybro Tlf.: , Kl Mail: 7.2 Opstartsmøde Kontrakthaveren er forpligtet til at deltage i minimum 1 opstartsmøde med Ordregiver. Opstartsmødet vil blandt andet omfatte følgende: Visitation og tilsyn Kvalitetsstandarder Samarbejdskultur Tavshedspligt og meddelelsespligt Dokumentation og notatpligt Klagevejledning Utilsigtede hændelser Undervisning i Omsorgssystemet Rammekontrakthaveren er forpligtet til at introducere sit personale i ovenstående emner. Denne forpligtelse gælder både ved kontraktens start og løbende ved nyansættelser. Rammekontrakthaver skal deltage i flere møder såfremt der måtte være behov for dette. Ordregiver udarbejder dagsorden og beslutningsreferater fra møderne, som vil være forpligtende for Rammekontraktens parter. 7.3 Statusmøder Med henblik på udvikling af serviceområdet afholdes 2 møder årlig mellem Ordregiver og Rammekontrakthaver. Rammekontrakthaver honoreres ikke særskilt for at deltage i disse møder. Ordregiver udarbejder dagsorden og beslutningsreferater fra møderne, som vil være forpligtende for Rammekontraktens parter. Rammekontraktens parter skal deltage med personer, som er bemyndiget til at indgå bindende aftaler. 7.4 Tværfagligt samarbejde Rammekontrakthaveren deltager som part i et beboer relateret tværfaglige samarbejde, der har til formål at koordinere indsatsen over for beboeren. Dette samarbejde kan f.eks. være korrespondance med Sundhedscentret, Hjerneskaderådgiver, Handicap og psykiatri, læge eller sygehus via telefon/mail, opfølgning på advis, eller mødedeltagelse omkring specifikke problemstillinger omkring beboeren. Rammekontrakthaver skal ligeledes samarbejde med 27

28 Centersygeplejen/hjemmesygeplejen i forhold til specifikke sygeplejefaglige ydelser hos den enkelte beboer eller grupper af beboere, jf. punkt Ordregiver omkring den rehabiliterende indsats, jf. punkt Ordregivers uddannelsesansvarlige omkring uddannelse af elever, jf. punkt 4.8 Ordregivers beredskab, jf. punkt Rammekontrakthaver skal deltage i fælles temadrøftelser og arrangementer tilrettelagt af Ordregiver. Eksempler på dette er temaer omkring inkontinens, hygiejne, demens mv. Der skal som minimum deltage én repræsentant fra Rammekontrakthaver, og dennes deltagere har pligt til at videreformidle informationer, procedureændringer mv. 7.5 Samarbejde med de pårørende Rammekontrakthaver er forpligtet til at indgå i et aktivt og understøttende samarbejdet med pårørende og medvirke til, at pårørende oplever sig som en del af den enkelte eller gruppen af beboeres hverdag og inddrages i hverdagslivet på plejecentret i det omfang pårørende har mulighed herfor og i respekt for den enkelte beboers pårørenderelation. Rammekontrakthaver skal respektere beboerens ønske om inddragelse eller udelukkelse af pårørende under hensyn til beboerens samtykke. 7.6 Ændring af serviceniveau Ordregiver ønsker, at Rammekontrakthaver får samme vilkår som øvrige kommunale plejecentre. Ordregiver er underlagt løbende at tilpasse serviceniveauet i takt med vedtagelse af ændrede kvalitetsstandarder. Dertil kommer, at ældreområdet løbende bliver påvirket af eksterne forhold, navnlig offentlige reguleringer og ændringer i lovgivningen mv. Det indebærer, at Rammekontrakthaver ligesom kommunale plejecentre mv. er forpligtet til at implementere heraf afledte ændringer, og som følge heraf tilpasse serviceniveauet i op- eller nedadgående retning. Det er et vilkår at tilpasninger på under 3% af den samlede årlige kontraktværdi skal implementeres umiddelbart. Tilpasninger på over 3% af kontraktens forventede samlede årlige værdi skal være fuldt implementeres efter modtaget varsel på tre måneder. I relation til økonomiske vilkår for implementering af tilpasninger henvises til kontrakten punkt 11. Ændring af serviceniveauet. Rammekontraktens parter kan forlange forhandling om regulering af betaling som følger af tilpasninger i op- eller nedadgående retning, forudsat forholdene er dokumenterbare i relation til en eventuel fordyrelse eller formindskelse af rammekontrakthavers udgifter. Forhandlingen vil blive gennemført på statusmøderne og er et fast punkt på dagsorden, jf. punkt Kvalitetssikring og tilsynsforpligtelse Kontrakthaveren skal fastsætte egenkontrolprocedurer, der internt i kontrakthaverens organisation skal sikre, at ydelserne leveres korrekt og i overensstemmelse med den indgåede kontrakts krav, aftaler med 28

29 beboeren, døgnrytmeplaner og handleplaner. Ordregiver kan til en hver tid kræve kontrakthaverens procedure for egenkontrol dokumenteret samt kræve udfærdiget rapporter og/eller anden dokumentation for resultaterne af egenkontrollen. Der foretages uanmeldte faglige tilsyn på samtlige plejecentre i Jammerbugt Kommune. Embedslægerne foretager et sundhedsfagligt tilsyn og Ordregiver foretager et socialfagligt tilsyn. Ordregiver anvender på nuværende tidspunkt Revas ApS, som foretager et årligt uanmeldt socialfagligt tilsyn. Revas ApS udfærdiger på baggrund af tilsynsbesøget en rapport, som blandt andet indeholder følgende punkter: Beboermiljøet Kompetencer til stede på plejecentrene Boligforhold Serviceniveau m.m. Kontrakthaver er forpligtet til at bistå og levere oplysninger ved sådanne besøg, analyser og kontroller i form af, at kontrakthavers ledere og personale afsætter tid og indgår i dialog med Revas ApS Revas ApS indgår desuden i dialog med beboer og pårørende samt foretager stikprøver i handleplaner. Kontrakthaver modtager rapportudkast og skal sende svar til Revas ApS inden for en bestemt tidsfrist om der er rettelser, kommentarer osv. Kontrakthaver skal udarbejde handleplaner i forhold til løsningsforslag til de forhold som er påpeget i rapporten, opfølgning, dato for præsentation for husrådet, dato og signatur. Kontrakthaver sender den færdigudfyldte handleplan til Ordregiver. Kontrakthaver skal præsentere og drøfte rapporten med husrådet. Ordregiver nedsætter i forbindelse med kontraktindgåelsen et intern tilsyn, som foretager tilsyn i form af stikprøver. 7.8 Økonomisk tilsyn Rammekontrakthaver udarbejder en årsrapport ved afsluttet regnskabsår, som minimum består af ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis Rammekontrakthaver kommer i økonomiske vanskeligheder, herunder får forfalden gæld til det offentlige af et sådan opfang, at gælden overstiger det tilladte i henhold til loven om begrænsninger af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Årsrapporten og et revisionspåtegnede årsregnskab sendes til Ordregiver. 8 Økonomi Der afregnes med Ordregiver i forhold til følgende faste tildelingsmodel: 29

30 Pris for somatisk bolig pr. døgn. Pris for dement bolig pr. døgn. Pris for aflastningsbolig pr. døgn. Det er derefter Rammekontrakthavers ansvar, at ressourcerne anvendes til dækning af beboernes behov henover døgnet, året rundt. Med mindre andet specifikt fremgår, skal de omtalte opgaver/ydelser være indeholdt i de tilbudte priser. Rammekontrakthaver kan kun forlange afregning for éen beboer pr. døgn, som beboeren er bosat på plejecenteret. Afregning starter det døgn, hvor beboeren flytter ind på centeret. Rammekontrakthaver kan forlange afregning for beboeren i ekstra 4 døgn efter dødsfald. Ved indlæggelse på sygehus modtager Rammekontrakthaver fortsat afregning pr. bolig pr. døgn. Ordregiver gør i den forbindelse Rammekontrakthaver opmærksom på, at den enkelte bolig har opsigelsesvarsler iht. den til enhver tid gældende huslejekontrakt. Boligerne forsøges udlejet hurtigst muligt efter tømning og istandsættelse. 8.1 Kapacitetsomkostningspris Rammekontrakthaver modtager en fast pris pr måned, som tilbudsgiver skal angive, jf. rammekontaktbilag D Tilbudsliste. Prisen er alene for Rammekontrakthavers faste kapacitetsomkostninger, som ikke direkte er forbundet med de beboerrelateret ydelser. Ved kapacitetsomkostningspris forstås eksempelvis (ikke udtømmende) rengøring af service og fællesarealer, forbrugsafgifter, jf. 9.7, udgifter forbundet til driftsaftalen, jf. punkt 9.2, pedelfunktioner i form af indvendig vedligeholdelse af servicearealer og inventar samt drift af bus, jf. punkt Rammekontrakthaver skal kunne redegøre for prisens sammensætning. 8.2 Belægningsgaranti Ordregiver garanterer, at Rammekontrakthaver modtager betaling for en samlet gennemsnitlig belægningsprocent på plejecentrene svarende til samlet 80 %. Garantien indebærer, at Rammekontrakthaver modtager betaling svarende til 80 %, uanset om den samlet gennemsnitlige belægningsprocent måtte blive lavere. Statistik for belægning og ventelister fremgår af nedenstående, og er lavet ud fra 22 pladser på Saltum Plejecenter og 69 pladser på Solgården plejecenter i Fjerritslev. Plejecentre Belægningsprocent

31 Solgården Fjerritslev 96,8 96,6 96,5 96,3 95,5 94,8 96,8 Saltum Plejecenter 95,5 95,8 96,1 96,9 97,5 97,5 97,2 Samlet gennemsnitlige belægningsprocent 96,2 96,2 96,3 96,6 96,5 96,2 97,0 Plejecentre Belægningsprocent Solgården Fjerritslev 99,5 97,7 99,1 98,6 97,1 98,1 98,5 Saltum Plejecenter 99,2 95,5 100,0 86,4 95,5 100,0 95,6 Samlet gennemsnitlige belægningsprocent 99,4 96,6 99,6 92,5 96,3 99,0 97,1 Plejecentre Belægningsprocent Solgården Fjerritslev 98,5 97,7 100,0 Saltum Plejecenter 89,4 90,7 81,8 Samlet gennemsnitlige belægningsprocent 94,0 94,2 90,9 Ordregiver har specifikke ventelister til borgere, som har udbedt sig plads på et specifik plejecenter. Ordregiver har desuden generelle ventelister for borgere, som ikke kan vente på, at en specifik plads bliver ledig. Plejecentre Specifikke venteliste 1. maj 2014 og frem til 1 marts Som. Dem. Som. Dem. Som. Dem. Som. Dem. Som. Dem. Som. Dem. Solgården Saltum Servicepakker Rammekontrakthaver skal afregne betaling for servicepakker med beboerne. De opkrævede beløb tilfalder Rammekontrakthaver. Beboernes bestilling sendes til Ordregivers Borgerservcie, som sikrer indberetning til Udbetaling Danmark, som forestår pensionstrækket hos beboeren. Rammekontrakthaver skal oplyse et 31

32 kontonummer hvortil beløbene overføres. De indbetalte beløb må kun anvendes if. det servicepakke indhold den er indbetalt i forhold til. Afregningen sker på baggrund af de omkostningsægte takster. Dog må prisen på taksterne ikke overstige følgende niveau (2015 priser): Forplejning pr. måned for døgnkost: kr. Vask af beboerbeklædning pr. måned: 59 kr. Vask og leje af linned pr. måned: 265 kr. Småinventar pr. måned: 31 kr. Arrangementer pr. måned 20 kr. Ovenstående maksimumstakster for pris- og løn fremskrives som udgangspunkt en gang årligt, i forbindelse med den årlige politiske vedtagelse af Ordregivers budget. Dog undtaget servicepakken til forplejning. Her fastsættes den maksimale takst af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 9 Drift af bygning og lokaler 9.1 Generelt Ordregiver stiller ejendomme og ejendommens arealer samt Ordregivers inventar til rådighed for Rammekontrakthaver. Anvendelsen må ikke være i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter, ligesom det forudsættes, at anvendelsen ikke medfører lugt, støj eller på anden måde nogen form for gene eller ulempe for øvrige beboere eller naboer i nærområdet. Rammekontrakthavers anvendelse er betinget af, at ejendommene og ejendommenes arealer samt Ordregivers inventar kun anvendes inden for det annoncerede område og de annoncerede opgaver. 9.2 Driftsaftale Beboerne indgår individuelle lejekontrakter direkte med den valgte ejendomsadministrator om leje af de enkelte plejeboliger. Beboerne betaler husleje og forbrugsudgifter direkte til den af Ordregives valgte ejendomsadministrator eller boligselskab. For de lokaler, som Rammekontrakthaver har råderet over, vil der af Ordregiver blive opkrævet en årlig udgift, svarende til den andel af driftsudgifter til servicearealer, som Ordregiver opkræves af: Nørresundby Boligselskab, når det drejer sig om Saltum Plejecenter DEAS, når det drejer sig om Solgården Fjerritslev Der er en fordelingsnøglen (BBR) for øvrige udgifter til servicearealer. Fordelingsnøglen er følgende: 32

33 Saltum Plejecenter: Rammekontrakthaver betaler 16,2 % af udgifterne Solgården Plejecenter: Rammekontrakthaver betaler 17,3 % af udgifterne Af nedenstående oversigter fremgår de regnskabsførte udgifter i 2012, 2013 og 2014 vedrørende servicearealerne på Saltum Plejecenter og Solgården Fjerritslev. Rammekontrakthaver skal overtage udgifter relateret til DEAS og Nørresundby Boligforening, skatter og afgifter samt forsikring. 9.3 Ændringer eller forbedringer på ejendom Alle ændringer skal godkendes af Ordregiver. Foranstaltninger til brandsikring, ombygning, istandsættelse og indretning, der måtte blive forlangt af offentlig myndighed betales af Ordregiver med mindre det kan henføres til Rammekontrakthavers brug. 9.4 Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse Det påhviler Rammekontrakthaver at foretage indvendig vedligeholdelse af servicearealerne, som holdes i god og brugbar stand, der som minimum svarer til standen på tidspunktet for overtagelse af ejendommens drift, og der forebygges mod langsigtet slitage og/eller skader. Vedligeholdelse skal udføres under hensyntagen til de til enhver tid gældende standarder og vejledninger, regler eller påbud fra myndigheder, branchesikkerhedsråd m.v. Vedligeholdelsespligten omfatter ikke fællesarealer og beboernes bolig, som varetages af Ordregivers pedel. Udvendig bygningsvedligeholdelse påhviler Ordregiver og/eller boligselskabet. 33

34 9.5 Udenoms arealer Ordregiver og/eller Boligselskabet varetager vedligeholdelse af grønne arealer, sne-og glatførebekæmpelse. 9.6 Inventar Ordregiver henviser til rammekontraktbilag O. Bilaget vil blive udfyldt sammen med Rammekontrakthaver i forbindelse med implementeringen, jf. skabelonen i rammekontraktbilag O. Bilaget viser en oversigt over inventaret, som stilles til rådighed for Rammekontrakthaver. Rammekontrakthaver overtager inventaret som det er og forefindes og skal drage omsorg for inventaret. Rammekontrakthaver skal vedligeholde, forny eller reparere inventaret. Rammekontrakthaver er berettiget til at bortskaffe udtjent, forbrugt og/eller beskadiget inventar. Der skal til enhver tid være det fornødne inventar til brug for opgaveløsningen til stede, og at dette til stadighed er funktionsdueligt. Ved rammeaftalens ophør har Ordregiver ret, men ikke pligt, til at overtage det af Rammekontrakthavers indkøbte udstyr og inventar til den laveste af den regnskabsmæssigt nedskrevne værdi eller genanskaffelsesprisen. Det påhviler Rammekontrakthaver at mærke indkøbt inventar tydeligt, således det fremgår, at dette tilhører Rammekontrakthaver. Inventar der ikke er mærket, vil blive betragtet som Ordregivers ejendom ved Rammekontraktens ophør. 9.7 Forbrugsudgifter Udgifter til el, vand og varme afregnes i forhold til den faktiske målerstand for servicearealet. Rammekontrakthaver afholder de forbrugsudgifter, der knytter sig til servicearealet. Øvrige udgifter til servicearealer afregnes efter en fordelingsnøgle (BBR), som er følgende: Solgården Plejecenter: Rammekontrakthaver betaler 17,3 % af udgifterne Saltum Plejecenter: Rammekontrakthaver betaler 16,2 % af udgifterne Ordregiver afregner alle forbrugsudgifter med forsyningsselskaberne og fakturerer Rammekontrakthaver for de udgifter, der skal betales af Rammekontrakthaver. Forbrugsudgifter knyttet til telefoni og internet og lign. betales af Rammekontrakthaver. Af nedenstående tabel fremgår de regnskabsførte forbrugsafgifter til Servicearealer for årene 2012, 2013 og

35 9.8 Renovation Udgifter til normal renovation afholdes af Ordregiver, men Rammekontrakthaver betaler en andel, jf. afsnit 9.2. Rammekontrakthaver skal sortere affald i miljøfarligt affald. Renovation afhentes i de respektive affaldscontainere. 9.9 Ejer udgifter og forsikring Alle udgifter til bygningsforsikring, ejendomsskatter, lovpligtig rottebekæmpelse, skorstensfejning betales af Ordregiver Boligsyn og istandsættelse Boligsyn og istandsættelse i forbindelse med beboeres ind- og udflytning udføres af Ordregiver eller Boligselskabet Lokaler På begge Plejecentre vil være lokaler som deles mellem Ordregivers personale og Rammekontrakthavers personale. Rammekontrakthaver skal indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde omkring deling af lokalerne. Rettigheder og forpligtelser vil blive aftalt på opstartsmødet Pedeller Rammekontrakthaver skal acceptere, at Ordregivers og/eller pedeller har lokaler på plejecentrene og har deres daglige gang i forhold til det vedligeholdende arbejde, som varetages af Ordregiver Forpligtende kontrakter og samarbejde Ordregiver har indgået kontrakter omkring services til plejecentrene, jf. skemaet. Rammekontrakthaver administrerer aftalen på vegne af Ordregiver, men kan ikke indgå bindende aftale på vegne af Ordregiver. Samarbejdsformen omkring kontrakterne afklares på opstartsmødet Der gøres opmærksom på, at følgende eksisterende kontrakter på plejecentrene: 35

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation Rammekontraktbilag A Kravspecifikation 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Værdigrundlag... 5 2.1 Målgruppe... 6 3 Generelle krav... 6 3.1 Lovgivning... 6 3.2 Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret... 7

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation Rammekontraktbilag A Kravspecifikation 1 1 Indledning Nærværende Rammekontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen af ydelsen som udbudt af Ordregiver. Kontraktbilaget skal ses

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Værdier Arbejdsklausuler nu * Leverandøren skal i mødet med borgeren

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation Rammekontraktbilag A Kravspecifikation 1 1 Indledning Nærværende Rammekontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen af ydelsen som udbudt af Faaborg-Midtfyn Kommune, herefter kaldet

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere