Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011"

Transkript

1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

2 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

3 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Marts 2012, oplag 1500 Foto: Carsten Siems Omslag samt billeder på siderne: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 (h), 23, 25, 28, 29, 31 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45,46, 47, 51. Øvrige billeder: Statsforvaltningen Hovedstaden Tryk: PRinfo Paritas

4 Indholdsfortegnelse Statsforvaltningen Hovedstaden... 5 Af direktør Niels Preisler Organisationsdiagram... 7 Oversigt... 9 Af sekretariatschef Rasmus Kruse Når det lykkes - i sager om børn Af chefkonsulent Leise Døllner og kontorchef Jette Røgild Et møde i Det Psykiatriske Patientklagenævn Af kommitteret Henning Lund-Sørensen Statsforvaltningen og kommunerne - Det kommunale tilsyn Af kontorchef Anne Birgitte Hassing Statsforvaltningen og kommunerne - værgemålsområdet Af kontorchef Karen Rydahl Statsforvaltningen og kommunerne - Beskæftigelsesankenævnets formidlingsprojekt Af kontorchef Lone Birgitte Christensen Registrering af cirka nye borgere om året - om EU-sagerne Af vicedirektør Vibeke Henriette Hauberg Adoption Af kontorchef Jane Hansen Konfliktmægling i marokkansk kontekst Af chefkonsulent Leise Døllner Bornholm - ligger det også i Hovedstaden? Af chefkonsulent Leise Døllner

5

6 Statsforvaltningen Hovedstaden Af direktør Niels Preisler Nå, ja statsforvaltningerne. Hvad er det nu lige I laver? Spørgsmålet hører vi ikke så sjældent. Sådan set lidt mærkeligt, for næsten alle vores afgørelser vedrører områder, hvor vi går meget tæt på borgernes personlige livsforhold. Hvad enten sagen drejer sig om godkendelse som adoptanter, om afslag på førtidspension eller om mægling ved uenighed om forældremyndighed, vil statsforvaltningernes sagsbehandling have langtrækkende virkninger for parterne i sagen. Måske er det navnet. Som institutioner er vi ret nye; tidligere hed vi statsamter. Statsforvaltningerne blev oprettet i forbindelse med strukturreformen, der reducerede antallet af kommuner og erstattede amtskommunerne med regioner. Reformen trådte i kraft i Der er fem statsforvaltninger, som geografisk dækker de samme områder som regionerne. I øvrigt er der ingen sammenhæng mellem regionsrådenes arbejdsopgaver og statsforvaltningernes. Vores opgaver kan groft opdeles i to større grupper: de familieretlige sager om bl.a. skilsmisse, samvær med børn og bidrag og sager om tilsyn med eller klager over kommunale afgørelser. Herudover har statsforvaltningerne ansvaret for udstedelse af registreringsbeviser til statsborgere fra andre EU lande og deres pårørende. Endelig er statsforvaltningerne sekretariater for de psykiatriske patientklagenævn. Statsforvaltningen Hovedstaden omfatter geografisk de 29 kommuner i regionen. I alt beskæftiger vi 225 medarbejdere. Ca. halvdelen er jurister. Der er også psykologer og socialrådgivere og medarbejdere med kontor- eller anden uddannelse. Mange af medarbejderne har været hos os i mange år og har opnået stor erfaring og brede kompetencer. De er også nødvendige, for det er vores opgave at være effektive og serviceorienterede og i videst muligt omfang opfylde borgernes krav til god forvaltning. Det forsøger vi at leve op til ved hele tiden at have fokus på kvalitet. Måske er det en del af forklaringen på, at der ikke tales så meget om os. Når man samler erfaringer fra sit arbejde, vil man også gerne dele dem med andre. Derfor ser vi det som en vigtig del af vores virksomhed, at vi formidler viden til andre. Det gælder f.eks. i forhold til kommunerne, der kan have glæde af at høre om vores afgørelser af vanskelige eller sjældent forekommende juridiske spørgsmål. Vi deltager også i forsøg og udviklingsprojekter, for at finde nye måder at løse vores opgaver på, så vi kan yde bedre service for de samme midler. Et eksempel herpå er et samarbejde med Egmont Fonden om udvikling af bedre rådgivning af børn og forældre. Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

7 I Statsforvaltningen Hovedstaden vil vi gerne fortælle om vores opgaver og vores måde at løse dem på. Det er baggrunden for, at vi udsender denne publikation. Vi har gjort det på den måde, at vi giver en oversigtlig fremstilling af vores virksomhed med nogle nøgletal og herefter lader en række fagansvarlige chefer i korte artikler beskrive en vigtig del af deres ansvarsområde. 6 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

8 Organisationsdiagram Direktør Niels Preisler Vicedirektør Vibeke Hauberg Sekretariatskontoret Sekretariatschef Rasmus Kruse Fagkontorer 1. Familieretskontor Kontorchef Karen Rydahl 2. Familieretskontor Kontorchef Jette Røgild Kontorchef Jakob Næsager Bidrags og udlændingekontoret Kontorchef Hanne Villumsen Kontorchef Jane Hansen Kontorchef Lone Birgitte Christensen Det Sociale Nævn Kontorchef Inge Dickow Tilsyns og klagekontoret Kontorchef Anne Birgitte Hassing Afdelingskontor Bornholm Chefkonsulent Leise Døllner Det Psykiatriske Patientklagenævn Kommitteret Henning Lund-Sørensen Ledelsesgruppen ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

9 8 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

10 Oversigt Af sekretariatschef Rasmus Kruse Statsforvaltningen Hovedstaden løser opgaver for en lang række ministerier, herunder Justitsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen Hovedstaden indgår hvert år en resultatkontrakt med Økonomi-og Indenrigsministeriet. I kontrakten er der anført målkrav på en række udvalgte sagsområder. Resultatkontrakten for Statsforvaltningen Hovedstaden kan læses på under publikationer. Statsforvaltningen Hovedstadens bevilling på Finansloven for 2012 udgør 125,6 mill. kr. Statsforvaltningen Hovedstaden er geografisk placeret på to adresser. Hovedkontoret er placeret på Borups Allé 177 i København, og et afdelingskontor er placeret i Storegade 36 i Rønne. Der er ansat 225 medarbejdere (200 årsværk) i Statsforvaltningen Hovedstaden, heraf er 14 medarbejdere (13,7 årsværk) placeret i afdelingskontoret på Bornholm. Medarbejderne i Statsforvaltningen Hovedstaden har en meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og fordeler sig på de faggrupper, der fremgår af figuren til højre. Nedenfor er der en kort beskrivelse af en række af de mere centrale sagstyper, der behandles i Statsforvaltningen Hovedstaden. For en mere udførlig beskrivelse af regelgrundlaget for sagerne henvises til vores hjemmeside. 28% 12% 8% 3% 49% Jurister Psykologer Socialrådgivere Kontorfunktionærer Øvrige (elever, studentermedhjælpere m.v.) Udvikling i antal årsværk Årsværk (primo) 237,6 230, ,5 226,5 200 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

11 Sager om separation og skilsmisse Statsforvaltningen Hovedstaden udsteder bevillinger til separation eller skilsmisse. Et skema til brug for ansøgning om separation eller skilsmisse kan findes på vores hjemmeside. Skemaet kan man sende digitalt eller som almindelig post. Hvis parterne er enige, kan der normalt udstedes separations eller skilsmissebevilling uden videre på grundlag af ansøgningen. Hvis parterne ikke er enige eller ønsker at møde i Statsforvaltningen Hovedstaden, afholdes en såkaldt vilkårsforhandling, hvor en jurist fra statsforvaltningen er mødeleder. Hvis parterne efter mødet fortsat ikke er enige om betingelserne for en separation eller skilsmisse, henvises de til at anlægge en sag ved domstolene. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Ægteskabssager Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær Hvis et forældrepar ønsker ændringer af forældremyndighed, bopæl eller samvær over deres fælles barn/børn, kan de rette henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden. Her kan de få hjælp til at løse uenigheden, eller få en afgørelse vedrørende omfanget af samvær. Sagerne behandles af jurister og børnesagkyndige rådgivere (psykologer og socialrådgivere). I størstedelen af sagerne indkaldes begge forældre til et møde og i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, indkaldes børnene til en samtale. Møderne er enten tværfaglige med deltagelse af både en jurist og en børnesagkyndig rådgiver eller monofaglige, hvor der kun er én mødeleder. På mødet får forældrene mulighed for at fremføre deres synspunkter. Hvis det på baggrund af mødet ikke lykkes at hjælpe forældrene til at indgå en aftale, vil Statsforvaltningen Hovedstaden kunne træffe en afgørelse vedrørende samværet. Er der efter mødet fortsat uenighed om forældremyndigheden over barnet, eller uenighed om barnets bopæl, henvises forældrene til domstolene. Statsforvaltningen Hovedstaden har en forligsprocent i disse sager på ca. 70%. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Forældremyndighed, bopæl og samvær Sagsbehandlingstid angivet i uger Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

12 Børnebidrag Forældre, der ikke bor sammen, og som ikke kan blive enige om forsørgelsen af et fælles barn, kan anmode statsforvaltningen om at træffe en afgørelse om børnebidrag og størrelsen på et eventuelt børnebidrag. Den forælder, der ikke bor sammen med barnet, er som udgangspunkt forpligtet til at betale børnebidrag til den forælder, der bor med barnet. Størrelsen af børnebidraget afhænger som udgangspunkt af, hvor stor en indtægt, den bidragspligtige forælder har. Det mindste børnebidrag, man kan have pligt til at betale, er det såkaldte normalbidrag. Størrelsen på normalbidraget fastsættes hvert år af Ankestyrelsen. Derudover er der vejledende satser for børnebidragets størrelse alt efter den bidragspligtiges indtægt. I de tilfælde, hvor barnet bor lige meget hos begge forældre, skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag. Børnebidraget skal betales indtil barnet fylder 18 år. Udover det almindelige børnebidrag kan der søges om fastsættelse af bidrag i en række særlige situationer, eksempelvis i forbindelse med konfirmation og uddannelse og i tiden op til og umiddelbart efter en fødsel. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Børnebidragsssager Værgemål Hvis en person ikke længere kan tage vare på egne personlige eller økonomiske forhold, kan det blive aktuelt at beskikke en værge for den pågældende. Et værgemål kan iværksættes på baggrund af ansøgning fra en nærmere bestemt personkreds. Som oftest er det pårørende til den pågældende eller den institution, den pågældende bor på, der anmoder om at få iværksat et værgemål. Det er også oftest en pårørende til den, der ønskes sat under værgemål, der bliver beskikket som værge. Er der ikke i kredsen af pårørende en, der kan påtage sig hvervet som værge, vil der være mulighed for at få beskikket en fast værge fra vores gruppe af faste værger. Mange faste værger er advokater. Værgen handler på den værgedes vegne og skal disponere på en måde, så indtægterne anvendes til gavn for den værgede, og så formuen bevares og giver et rimeligt udbytte. Værgen har ikke en ubegrænset adgang til at disponere på den værgedes vegne. En række nærmere bestemte dispositioner skal forelægges statsforvaltningen til godkendelse. Dette gælder eksempelvis Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

13 køb og salg af fast ejendom, køb af større gaver og gældsstiftelse. Værgen skal aflægge et årligt regnskab for den værgedes midler. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Værgemålssager Faderskab Faderskabssager, der modtages i statsforvaltningen, kan opdeles i flere grupper: Første gruppe er sager, der afsluttes uden nærmere undersøgelse, fordi faderskabet umiddelbart anerkendes. Anden gruppe er sager, der kræver nærmere undersøgelse, da der er flere faderskabsmuligheder. Tredje gruppe er sager, der ender som uoplyste, f.eks. inseminationssager og sager, hvor moren ikke kender farens identitet. Fjerde gruppe er de såkaldte genoptagelsessager. Denne gruppe omfatter sager, der er afsluttede, men rejses igen inden seks måneder efter barnets fødsel, og sager, der genoptages efter længere tid - ofte adskillige år. Sager, hvor der er flere mulige fædre, og sager, hvor der er ikke foreligger en anerkendelse af den mulige barnefar, sendes til retsgenetisk DNA-undersøgelse her i landet eller via en ambassade i udlandet. Statsforvaltningen oversender sager, hvor der mangler anerkendelse af faderskabet, til retten med eller uden foregående DNA-undersøgelse. Det samme gælder sager, hvor det anses for tvivlsomt, om moren taler sandt om sit ukendskab til faren. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Faderskabssager Adoption Statsforvaltningen godkender adoptanter, men formidler ikke adoptioner. Statsforvaltningen behandler flere former for adoption, først og fremmest fremmedadoption, som er karakteriseret ved, at adoptanter og barn ikke på forhånd har en relation. Behandlingen af en adoptionsansøgning er opdelt i flere faser. Fase 1 er den indledende undersøgelse, som statsforvaltningen foretager af en række objektive betingelser for ansøgere, der ønsker godkendelse som adoptanter, herunder økonomi, boligforhold, helbred, straffeforhold mv. Fase 2 er ansøgernes deltagelse i et kursus, der udbydes af Ankestyrelsen. Fase 3 er en efterfølgende mere tilbundsgående undersøgelse af ansøgernes personlige ressourcer, der foretages af statsforvaltningen. Ansøgerne indgiver særskilt ansøgning om igangsættelse af fase Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

14 Endvidere behandler statsforvaltningen stedbarnsadoptioner og familieadoptioner, hvor ansøgerne har en relation til barnet i forvejen. Endelig behandler statsforvaltningen også bortadoptioner, hvor vi giver kommende forældre, der overvejer at bortadoptere, vejledning og hjælp. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Godkendelse af adoptanter Familie og stedbarnsadoption Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Sociale Nævn Det Sociale Nævn behandler klager over kommunernes afgørelser om rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning, eksempelvis sager om pensionsydelser, børneydelser og økonomiske tilskud til forældre til handicappede børn. Nævnet består af tre medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. De øvrige medlemmer er udpeget af social og integrationsministeren efter indstilling fra Kommunekontaktrådet og Danske Handicaporganisationer. Statsforvaltningen er sekretariat for nævnet. Der holdes ca. 50 møder om året i Det Sociale Nævn Det er ikke alle sager, der forelægges det samlede nævn. Omkring 2/3 af sagerne afgøres af ansatte i statsforvaltningen efter bemyndigelse fra nævnet. Udover behandling af klager over afgørelser truffet af kommunerne har Det Sociale Nævn også en praksiskoordinerende funktion og udarbejder i den forbindelse en årlig undersøgelse af udvalgte kommuners praksis ved behandlingen af nærmere udvalgte sagstyper. Praksisundersøgelserne kan læses på under publikationer. Det Sociale Nævn har i 2011 oplevet en betydelig stigning i antallet af klager. I 2011 er der således indkommet 19,3 % flere sager end i Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

15 Beskæftigelsesankenævnet Beskæftigelsesankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunerne eller jobcentrene vedrørende rettigheder og pligter efter arbejdsmarkedslovgivningen eller den sociale lovgivning, eksempelvis sager om sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension. Nævnet består af otte medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. Direktøren for Beskæftigelsesregionen er fast medlem af nævnet. De øvrige medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra en række interesseorganisationer. Statsforvaltningen er sekretariat for nævnet. Der holdes ca. 50 møder om året i Beskæftigelsesankenævnet. Det er ikke alle sager, der forelægges det samlede nævn. Omkring 2/3 af sagerne afgøres af ansatte i statsforvaltningen efter bemyndigelse fra nævnet. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Beskæftigelsesankenævnet Det Psykiatriske Patientklagenævn Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over tvangsindgreb over for en psykiatrisk patient, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Det Psykiatriske Patientklagenævn består af tre medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. De øvrige medlemmer er udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter indstilling fra henholdsvis Lægeforeningen og Danske Handicaporganisationer. Det Psykiatriske Patientklagenævn udgiver en årsberetning. Den kan læses på under publikationer. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Psykiatriske Patientklagenævn En sag kan indeholde stillingtagen til flere tvangsindgreb. 14 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

16 EU-opholdsbevis Statsforvaltningen udsteder opholdsdokumenter til EU-borgere og disses pårørende, som efter EU-retten har lov til at opholde sig i Danmark. Det drejer sig navnlig om arbejdstagere og studerende, samt personer, der råder over så tilstrækkelige midler til opholdet, at det offentlige ikke lægges til last, eller er familiemedlem til en EU-borger i de nævnte persongrupper. Hvis en EU-borger ikke længere opfylder betingelserne for ophold eller har opholdt sig udenfor Danmark i mere end 12 på hinanden følgende måneder, ophører retten til ophold. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger EU-opholdsbevis Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen Hovedstaden fører tilsyn med, at Region Hovedstaden samt kommuner og kommunale fællesskaber i Region Hovedstaden overholder lovgivningen. Tilsynet er et legalitetstilsyn, dvs. at Statsforvaltningen Hovedstaden alene kan tilkendegive, om en kommune eller regionen har handlet ulovligt eller efter lovgivningen burde have truffet en bestemt beslutning. Statsforvaltningen Hovedstaden kan ikke tage stilling til, om beslutningerne har været fornuftige, moralsk acceptable eller lignende. Statsforvaltningen kan heller ikke udtale kritik af eller påtale en kommunes eller regions dispositioner. Statsforvaltningen Hovedstaden behandler ca. 450 tilsynssager om året. Hovedparten af sagerne vedrører kommunernes overholdelse af lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, f.eks. kommunestyrelsesloven, regionsloven og forvaltnings- og offentlighedslovene. Herudover omhandler sagerne typisk andre forvaltningsretlige og styrelsesretlige spørgsmål. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

17 Udvikling og formidling af erfaringer I statsforvaltningen forsøger vi at fastholde en forbedringskultur, hvor alle medarbejdere har fokus på store og små ideer, der kan bidrage til mere kvalitet og effektivitet i løsningen af vores opgaver. Konkret sker det ved korte ugentlige kontormøder tavlemøderne - hvor alle kan komme med forslag til ideer, der kan prøves af. Vores medarbejdere deltager også i arbejdsgrupper og samarbejdsfora inden for forskellige fagområder, hvor de bidrager med viden og synspunkter. Vi har netop indledt et samarbejde med Egmont Fonden om udvikling af to projekter om børnesagkyndig grupperådgivning for børn og forældre. Det er vores håb, at vi vil kunne udvikle nye rådgivningsmetoder, så vi med de samme ressourcer kan hjælpe mange flere borgere, end vi kan i dag. Et særligt fokusområde er vores forhold til de 29 kommuner i regionen. Gennem behandlingen af klagesager og tilsynssager oparbejder vi en temmelig omfattende viden om stærke og mindre stærke sider i kommunernes sagsbehandling. Ved at sammenligne omgørelsesprocenter på de enkelte sagsområder kommune for kommune kan vi danne os et billede af, hvilke kommuner der på bestemte områder skiller sig positivt eller negativt ud fra gennemsnittet. Dermed kan vi også pege på kommuner, der med fordel vil kunne forbedre sagsbehandlingskvaliteten, og hvilke kommuner der har været i stand til at gøre det særligt godt, og som andre kommuner vil kunne lære noget af. Gennem vores praksisundersøgelser og formidlingsprojekter på nævnsområdet får vi også dialog med kommunerne og blik for, hvorledes administrationen af lovgivningen ser ud fra deres perspektiv. Det er vores ambition at blive bedre til at udvikle samarbejdet med kommunerne, så vi kan forbedre den samlede kvalitet, og så vi omvendt kan hjælpe med at formidle de kommunale erfaringer den anden vej til de ministerier, der har ansvaret for lovgivningen. For tiden undersøger vi mulighederne for at igangsætte egentlige udviklingsprojekter i samarbejde med kommunerne. Alt sammen ud fra det overordnede synspunkt, at den allerbedste varetagelse af borgernes retssikkerhed ikke sker gennem tilsyn og klagebehandling, men ved at borgerne i første omgang får den rigtige afgørelse. 16 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

18 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

19 Legetøj til brug ved en forælders overvågede samvær i statsforvaltningen 18 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

20 Når det lykkes - i sager om børn Det vi blev enige om, har vi fulgt siden. Nu kan vi kommunikere. Det tillæg til vores aftale, som vi lavede, havde vi ikke kunnet lave på egen hånd. Sådan beskriver en far, hvordan det har hjulpet ham og hans tidligere partner at have været til konfliktmægling i statsforvaltningen. Statsforvaltningen er kun på banen, hvis forældrene eller en af dem henvender sig med anmodning om hjælp. Og ligesom forældre er forskellige og har brug for forskellige former for assistance på forskellige tidspunkter, har statsforvaltningen også forskellige tilbud. For nogle forældre er det tilstrækkeligt at komme til et vejledningsmøde med en medarbejder, der kan fortælle om praksis på området. For andre forældre skal der en mere tværgående indsats til, hvor vi giver mere intensiv støtte til at få fokuseret på barnets perspektiv. Eller den specialiserede børnesagkyndige rådgivning om, hvad der er bedst for børn i en bestemt alder, kan være det, der er brug for. For de forældre, der vil, er konfliktmægling en mulighed. Samtidig er der de forældre, som ikke magter at være inddraget i at få løst deres konflikter selv, og hvor det bedste derfor er, at andre træffer en afgørelse. Fokus på barnet Som medarbejder i felten kan det være en stor udfordring at få de relativt korte møder, som statsforvaltningen kan tilbyde, til at blive den rigtige hjælp til forældre i konflikt. Hvordan får man det rent faktisk til at ske: at forældrene lægger sværdet begynder at lytte til hinanden og fokusere på, hvad der er det bedste for deres børn. Om dette arbejde siger en medarbejder: Af chefkonsulent Leise Døllner og kontorchef Jette Røgild Jeg kan faktisk huske en sag, hvor en mor søgte om, at drengens samvær med faren helt skulle ophæves. Mor beskrev drengens voldsomme reaktioner, inden han skulle af sted på samvær og forskellige andre reaktioner hos drengen. Hun havde involveret socialforvaltningen i kommunen, der havde støttet hende i at henvende sig til statsforvaltningen. Da forældrene kom til mødet, var de i voldsom konflikt. Jeg måtte flere gange bede dem om at lade være med at skændes, hvis jeg ikke skulle afbryde mødet. Mor kom med sine beskrivelser af drengens voldsomme reaktioner. Faren kunne ikke genkende det: når drengen var hos ham, var der ikke noget. Jeg forsøgte hele tiden at få dem til at tale om Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

21 drengen: hvordan det gik ham i skolen, hvad han var for en dreng osv. Og nævnte, at hvis vi skulle ændre på samværet, så ville vi f.eks. bede skolen om en udtalelse om drengen. Det viste sig efterhånden, at de var enige om, at drengen havde nogle problemer i skolen, og de begyndte også at kunne tale om, hvilke andre ting omkring drengen, de kunne være bekymrede for. Det endte med, at de lavede en aftale om, at samværet fortsatte, som det var, og at de som forældre skulle mødes en gang om måneden og snakke om, hvilke reaktioner, de havde oplevet, at drengen havde haft før, under og efter samværet. Oprindelig ønskede de, at de kunne komme til et møde hos os igen efter 3 måneder, hvis nu det ikke gik for dem. Men i stedet fik vi et brev fra dem, at det gik helt fint. Inden de kom til mødet, havde de ikke talt sammen i to år. Her var det vores opgave med at fokusere på barnets perspektiv, der hjalp forældrene. Det er et grundlæggende princip i forældreansvarsloven, at statsforvaltningen skal inddrage barnets perspektiv under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, således at barnets perspektiv og synspunkter bliver belyst. Barnets perspektiv kan belyses ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på en anden måde, f.eks. ved at indhente udtalelser fra skole eller daginstitution. Forældrenes oplysninger om barnet vil altid være en væsentlig kilde til belysningen. Forpligtelsen gælder i alle sager - også i de tilfælde, hvor forældrene indgår en aftale. I de sager, hvor der opnås, enighed er formålet med belysningen af barnets perspektiv at fastholde forældrenes fokus på barnets behov og give forældrene mulighed for at anlægge nye vinkler på, hvordan de varetager deres barns behov bedst muligt. 20 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

22 Fokus på konflikten Andre gange kan det være det at fokusere mere direkte på konflikten mellem forældrene, der kan hjælpe forældrene til at fokusere på det væsentlige: En anden medarbejder fortæller: Jeg husker et par, der som udgangspunkt så meget forskelligt på alt, hvad de talte om omkring deres datter. Så tog vi en snak om, hvad det var, der var på spil for dem her rent følelsesmæssigt. Det gjorde, at de rent faktisk begyndte at lytte til hinanden og forstod både, hvad det var, der betød noget for den anden, og hvad det var, de havde gjort ved deres barn. De blev faktisk meget berørte af det. Der blev helt stille. Men det gav dem kræfterne til at begynde at fokusere på det væsentlige. Da de gik, var de rigtig glade og tilfredse. De vidste også godt, at det kun var første step, at det var svært, men med den ny erkendelse var de i det mindste klar over, hvad der var vigtigt for dem i forhold til deres datter. Medarbejderen bruger nogle af de samme redskaber, som vi også bruger i en konfliktmægling: at hjælpe parterne til at fortælle om noget af det, der betyder noget for dem under de krav, de møder frem med, fordi det at føle sig set, hørt og forstået på et lidt dybere plan ofte gør det meget nemmere at begynde at lytte til den anden. Fokus på rammerne Men også den almindelige juridiske vejledning, vi giver på møderne, hjælper ofte forældrene til at falde til ro og dermed bedre kunne overskue den situation, de er i. Der eksisterer mange misforståelser f.eks. om at fælles forældremyndighed betyder, at der så er pligt/ret til deleordning eller at eneforældremyndighed betyder, at man så kan bestemme, hvordan samværet skal være for den anden. En tredje medarbejder fortæller: En gang i mellem sker det, at man ved et tilfælde får lov at følge et barn i længere tid. I forbindelse med en børnesamtale, jeg havde, havde jeg et møde med forældrene for at viderebringe barnets oplevelse af den situation, der var. Det lykkedes mig at fortælle det på en måde, så det gik op for dem, hvad der var på spil i deres familie. Barnet havde en meget stor oplevelse af magtesløshed. Senere mødte jeg barnet i en børnegruppe, og selv om alt ikke var rosenrødt, så var det alligevel rigtig godt at se, hvordan hun både qua det, hendes forældre tilsyneladende havde ændret på, og qua det, hun selv kom frem til, helt tydeligt kom til at befinde sig i en situation, hvor hun ikke længere oplevede magtesløshed. Det helt afgørende for statsforvaltningens medarbejdere er altså at kunne finde lige præcis den indfaldsvinkel, som er relevant for det konkrete forældrepar i forhold til at kunne fokusere på det, der er væsentligt: nemlig, hvordan barnets tilværelse i en delt familie bedst muligt tilrettelægges. Her kan vi hjælpe med fastlæggelse af de ydre rammer og i et vist omfang med rådgivning og hjælp til selvhjælp. Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

23 Statsforvaltningen Hovedstaden behandler hvert år ca sager om forældremyndighed/bopæl og ca sager om samvær. I sager om forældremyndighed/bopæl er det statsforvaltningens opgave at forsøge at mægle et forlig mellem parterne. Såfremt dette ikke lykkes, sendes sagen videre til byretten, der har kompetence til at afgøre disse spørgsmål. Statsforvaltningen forliger ca. 70% af sagerne. I sager om samvær har statsforvaltningen mulighed for at træffe afgørelse, såfremt forældrene ikke kan blive enige. Der indgås en aftale om samvær i ca. halvdelen af sagerne. I alle sager, bortset fra ganske enkelte undtagelser, vil begge forældre blive indkaldt til et møde i statsforvaltningen. Mødet holdes med en jurist som mødeleder. I de sager, hvor der vurderes at være særlige forhold omkring børnene eller forældrene, vil mødet blive afholdt som et tværfagligt møde med deltagelse af en børnesagkyndig rådgiver sammen med juristen. Under sagens behandling er det muligt at tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling med det fokus, at forældrene selv kan indgå en aftale om deres børn. Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan statsforvaltningen beslutte at holde en samtale med barnet. Samtalerne holdes af en børnesagkyndig rådgiver, der har særlig erfaring og uddannelse i at tale med børn. Forældre kan også søge direkte om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. 22 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 - 2 - Indhold: Velkomst ved sekretariatschef i Adoptionsnævnet, Anette Hummelshøj... 2 Orientering

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere