Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011"

Transkript

1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

2 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

3 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Marts 2012, oplag 1500 Foto: Carsten Siems Omslag samt billeder på siderne: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 (h), 23, 25, 28, 29, 31 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45,46, 47, 51. Øvrige billeder: Statsforvaltningen Hovedstaden Tryk: PRinfo Paritas

4 Indholdsfortegnelse Statsforvaltningen Hovedstaden... 5 Af direktør Niels Preisler Organisationsdiagram... 7 Oversigt... 9 Af sekretariatschef Rasmus Kruse Når det lykkes - i sager om børn Af chefkonsulent Leise Døllner og kontorchef Jette Røgild Et møde i Det Psykiatriske Patientklagenævn Af kommitteret Henning Lund-Sørensen Statsforvaltningen og kommunerne - Det kommunale tilsyn Af kontorchef Anne Birgitte Hassing Statsforvaltningen og kommunerne - værgemålsområdet Af kontorchef Karen Rydahl Statsforvaltningen og kommunerne - Beskæftigelsesankenævnets formidlingsprojekt Af kontorchef Lone Birgitte Christensen Registrering af cirka nye borgere om året - om EU-sagerne Af vicedirektør Vibeke Henriette Hauberg Adoption Af kontorchef Jane Hansen Konfliktmægling i marokkansk kontekst Af chefkonsulent Leise Døllner Bornholm - ligger det også i Hovedstaden? Af chefkonsulent Leise Døllner

5

6 Statsforvaltningen Hovedstaden Af direktør Niels Preisler Nå, ja statsforvaltningerne. Hvad er det nu lige I laver? Spørgsmålet hører vi ikke så sjældent. Sådan set lidt mærkeligt, for næsten alle vores afgørelser vedrører områder, hvor vi går meget tæt på borgernes personlige livsforhold. Hvad enten sagen drejer sig om godkendelse som adoptanter, om afslag på førtidspension eller om mægling ved uenighed om forældremyndighed, vil statsforvaltningernes sagsbehandling have langtrækkende virkninger for parterne i sagen. Måske er det navnet. Som institutioner er vi ret nye; tidligere hed vi statsamter. Statsforvaltningerne blev oprettet i forbindelse med strukturreformen, der reducerede antallet af kommuner og erstattede amtskommunerne med regioner. Reformen trådte i kraft i Der er fem statsforvaltninger, som geografisk dækker de samme områder som regionerne. I øvrigt er der ingen sammenhæng mellem regionsrådenes arbejdsopgaver og statsforvaltningernes. Vores opgaver kan groft opdeles i to større grupper: de familieretlige sager om bl.a. skilsmisse, samvær med børn og bidrag og sager om tilsyn med eller klager over kommunale afgørelser. Herudover har statsforvaltningerne ansvaret for udstedelse af registreringsbeviser til statsborgere fra andre EU lande og deres pårørende. Endelig er statsforvaltningerne sekretariater for de psykiatriske patientklagenævn. Statsforvaltningen Hovedstaden omfatter geografisk de 29 kommuner i regionen. I alt beskæftiger vi 225 medarbejdere. Ca. halvdelen er jurister. Der er også psykologer og socialrådgivere og medarbejdere med kontor- eller anden uddannelse. Mange af medarbejderne har været hos os i mange år og har opnået stor erfaring og brede kompetencer. De er også nødvendige, for det er vores opgave at være effektive og serviceorienterede og i videst muligt omfang opfylde borgernes krav til god forvaltning. Det forsøger vi at leve op til ved hele tiden at have fokus på kvalitet. Måske er det en del af forklaringen på, at der ikke tales så meget om os. Når man samler erfaringer fra sit arbejde, vil man også gerne dele dem med andre. Derfor ser vi det som en vigtig del af vores virksomhed, at vi formidler viden til andre. Det gælder f.eks. i forhold til kommunerne, der kan have glæde af at høre om vores afgørelser af vanskelige eller sjældent forekommende juridiske spørgsmål. Vi deltager også i forsøg og udviklingsprojekter, for at finde nye måder at løse vores opgaver på, så vi kan yde bedre service for de samme midler. Et eksempel herpå er et samarbejde med Egmont Fonden om udvikling af bedre rådgivning af børn og forældre. Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

7 I Statsforvaltningen Hovedstaden vil vi gerne fortælle om vores opgaver og vores måde at løse dem på. Det er baggrunden for, at vi udsender denne publikation. Vi har gjort det på den måde, at vi giver en oversigtlig fremstilling af vores virksomhed med nogle nøgletal og herefter lader en række fagansvarlige chefer i korte artikler beskrive en vigtig del af deres ansvarsområde. 6 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

8 Organisationsdiagram Direktør Niels Preisler Vicedirektør Vibeke Hauberg Sekretariatskontoret Sekretariatschef Rasmus Kruse Fagkontorer 1. Familieretskontor Kontorchef Karen Rydahl 2. Familieretskontor Kontorchef Jette Røgild Kontorchef Jakob Næsager Bidrags og udlændingekontoret Kontorchef Hanne Villumsen Kontorchef Jane Hansen Kontorchef Lone Birgitte Christensen Det Sociale Nævn Kontorchef Inge Dickow Tilsyns og klagekontoret Kontorchef Anne Birgitte Hassing Afdelingskontor Bornholm Chefkonsulent Leise Døllner Det Psykiatriske Patientklagenævn Kommitteret Henning Lund-Sørensen Ledelsesgruppen ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

9 8 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

10 Oversigt Af sekretariatschef Rasmus Kruse Statsforvaltningen Hovedstaden løser opgaver for en lang række ministerier, herunder Justitsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen Hovedstaden indgår hvert år en resultatkontrakt med Økonomi-og Indenrigsministeriet. I kontrakten er der anført målkrav på en række udvalgte sagsområder. Resultatkontrakten for Statsforvaltningen Hovedstaden kan læses på under publikationer. Statsforvaltningen Hovedstadens bevilling på Finansloven for 2012 udgør 125,6 mill. kr. Statsforvaltningen Hovedstaden er geografisk placeret på to adresser. Hovedkontoret er placeret på Borups Allé 177 i København, og et afdelingskontor er placeret i Storegade 36 i Rønne. Der er ansat 225 medarbejdere (200 årsværk) i Statsforvaltningen Hovedstaden, heraf er 14 medarbejdere (13,7 årsværk) placeret i afdelingskontoret på Bornholm. Medarbejderne i Statsforvaltningen Hovedstaden har en meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og fordeler sig på de faggrupper, der fremgår af figuren til højre. Nedenfor er der en kort beskrivelse af en række af de mere centrale sagstyper, der behandles i Statsforvaltningen Hovedstaden. For en mere udførlig beskrivelse af regelgrundlaget for sagerne henvises til vores hjemmeside. 28% 12% 8% 3% 49% Jurister Psykologer Socialrådgivere Kontorfunktionærer Øvrige (elever, studentermedhjælpere m.v.) Udvikling i antal årsværk Årsværk (primo) 237,6 230, ,5 226,5 200 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

11 Sager om separation og skilsmisse Statsforvaltningen Hovedstaden udsteder bevillinger til separation eller skilsmisse. Et skema til brug for ansøgning om separation eller skilsmisse kan findes på vores hjemmeside. Skemaet kan man sende digitalt eller som almindelig post. Hvis parterne er enige, kan der normalt udstedes separations eller skilsmissebevilling uden videre på grundlag af ansøgningen. Hvis parterne ikke er enige eller ønsker at møde i Statsforvaltningen Hovedstaden, afholdes en såkaldt vilkårsforhandling, hvor en jurist fra statsforvaltningen er mødeleder. Hvis parterne efter mødet fortsat ikke er enige om betingelserne for en separation eller skilsmisse, henvises de til at anlægge en sag ved domstolene. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Ægteskabssager Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær Hvis et forældrepar ønsker ændringer af forældremyndighed, bopæl eller samvær over deres fælles barn/børn, kan de rette henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden. Her kan de få hjælp til at løse uenigheden, eller få en afgørelse vedrørende omfanget af samvær. Sagerne behandles af jurister og børnesagkyndige rådgivere (psykologer og socialrådgivere). I størstedelen af sagerne indkaldes begge forældre til et møde og i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, indkaldes børnene til en samtale. Møderne er enten tværfaglige med deltagelse af både en jurist og en børnesagkyndig rådgiver eller monofaglige, hvor der kun er én mødeleder. På mødet får forældrene mulighed for at fremføre deres synspunkter. Hvis det på baggrund af mødet ikke lykkes at hjælpe forældrene til at indgå en aftale, vil Statsforvaltningen Hovedstaden kunne træffe en afgørelse vedrørende samværet. Er der efter mødet fortsat uenighed om forældremyndigheden over barnet, eller uenighed om barnets bopæl, henvises forældrene til domstolene. Statsforvaltningen Hovedstaden har en forligsprocent i disse sager på ca. 70%. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Forældremyndighed, bopæl og samvær Sagsbehandlingstid angivet i uger Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

12 Børnebidrag Forældre, der ikke bor sammen, og som ikke kan blive enige om forsørgelsen af et fælles barn, kan anmode statsforvaltningen om at træffe en afgørelse om børnebidrag og størrelsen på et eventuelt børnebidrag. Den forælder, der ikke bor sammen med barnet, er som udgangspunkt forpligtet til at betale børnebidrag til den forælder, der bor med barnet. Størrelsen af børnebidraget afhænger som udgangspunkt af, hvor stor en indtægt, den bidragspligtige forælder har. Det mindste børnebidrag, man kan have pligt til at betale, er det såkaldte normalbidrag. Størrelsen på normalbidraget fastsættes hvert år af Ankestyrelsen. Derudover er der vejledende satser for børnebidragets størrelse alt efter den bidragspligtiges indtægt. I de tilfælde, hvor barnet bor lige meget hos begge forældre, skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag. Børnebidraget skal betales indtil barnet fylder 18 år. Udover det almindelige børnebidrag kan der søges om fastsættelse af bidrag i en række særlige situationer, eksempelvis i forbindelse med konfirmation og uddannelse og i tiden op til og umiddelbart efter en fødsel. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Børnebidragsssager Værgemål Hvis en person ikke længere kan tage vare på egne personlige eller økonomiske forhold, kan det blive aktuelt at beskikke en værge for den pågældende. Et værgemål kan iværksættes på baggrund af ansøgning fra en nærmere bestemt personkreds. Som oftest er det pårørende til den pågældende eller den institution, den pågældende bor på, der anmoder om at få iværksat et værgemål. Det er også oftest en pårørende til den, der ønskes sat under værgemål, der bliver beskikket som værge. Er der ikke i kredsen af pårørende en, der kan påtage sig hvervet som værge, vil der være mulighed for at få beskikket en fast værge fra vores gruppe af faste værger. Mange faste værger er advokater. Værgen handler på den værgedes vegne og skal disponere på en måde, så indtægterne anvendes til gavn for den værgede, og så formuen bevares og giver et rimeligt udbytte. Værgen har ikke en ubegrænset adgang til at disponere på den værgedes vegne. En række nærmere bestemte dispositioner skal forelægges statsforvaltningen til godkendelse. Dette gælder eksempelvis Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

13 køb og salg af fast ejendom, køb af større gaver og gældsstiftelse. Værgen skal aflægge et årligt regnskab for den værgedes midler. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Værgemålssager Faderskab Faderskabssager, der modtages i statsforvaltningen, kan opdeles i flere grupper: Første gruppe er sager, der afsluttes uden nærmere undersøgelse, fordi faderskabet umiddelbart anerkendes. Anden gruppe er sager, der kræver nærmere undersøgelse, da der er flere faderskabsmuligheder. Tredje gruppe er sager, der ender som uoplyste, f.eks. inseminationssager og sager, hvor moren ikke kender farens identitet. Fjerde gruppe er de såkaldte genoptagelsessager. Denne gruppe omfatter sager, der er afsluttede, men rejses igen inden seks måneder efter barnets fødsel, og sager, der genoptages efter længere tid - ofte adskillige år. Sager, hvor der er flere mulige fædre, og sager, hvor der er ikke foreligger en anerkendelse af den mulige barnefar, sendes til retsgenetisk DNA-undersøgelse her i landet eller via en ambassade i udlandet. Statsforvaltningen oversender sager, hvor der mangler anerkendelse af faderskabet, til retten med eller uden foregående DNA-undersøgelse. Det samme gælder sager, hvor det anses for tvivlsomt, om moren taler sandt om sit ukendskab til faren. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Faderskabssager Adoption Statsforvaltningen godkender adoptanter, men formidler ikke adoptioner. Statsforvaltningen behandler flere former for adoption, først og fremmest fremmedadoption, som er karakteriseret ved, at adoptanter og barn ikke på forhånd har en relation. Behandlingen af en adoptionsansøgning er opdelt i flere faser. Fase 1 er den indledende undersøgelse, som statsforvaltningen foretager af en række objektive betingelser for ansøgere, der ønsker godkendelse som adoptanter, herunder økonomi, boligforhold, helbred, straffeforhold mv. Fase 2 er ansøgernes deltagelse i et kursus, der udbydes af Ankestyrelsen. Fase 3 er en efterfølgende mere tilbundsgående undersøgelse af ansøgernes personlige ressourcer, der foretages af statsforvaltningen. Ansøgerne indgiver særskilt ansøgning om igangsættelse af fase Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

14 Endvidere behandler statsforvaltningen stedbarnsadoptioner og familieadoptioner, hvor ansøgerne har en relation til barnet i forvejen. Endelig behandler statsforvaltningen også bortadoptioner, hvor vi giver kommende forældre, der overvejer at bortadoptere, vejledning og hjælp. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Godkendelse af adoptanter Familie og stedbarnsadoption Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Sociale Nævn Det Sociale Nævn behandler klager over kommunernes afgørelser om rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning, eksempelvis sager om pensionsydelser, børneydelser og økonomiske tilskud til forældre til handicappede børn. Nævnet består af tre medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. De øvrige medlemmer er udpeget af social og integrationsministeren efter indstilling fra Kommunekontaktrådet og Danske Handicaporganisationer. Statsforvaltningen er sekretariat for nævnet. Der holdes ca. 50 møder om året i Det Sociale Nævn Det er ikke alle sager, der forelægges det samlede nævn. Omkring 2/3 af sagerne afgøres af ansatte i statsforvaltningen efter bemyndigelse fra nævnet. Udover behandling af klager over afgørelser truffet af kommunerne har Det Sociale Nævn også en praksiskoordinerende funktion og udarbejder i den forbindelse en årlig undersøgelse af udvalgte kommuners praksis ved behandlingen af nærmere udvalgte sagstyper. Praksisundersøgelserne kan læses på under publikationer. Det Sociale Nævn har i 2011 oplevet en betydelig stigning i antallet af klager. I 2011 er der således indkommet 19,3 % flere sager end i Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

15 Beskæftigelsesankenævnet Beskæftigelsesankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunerne eller jobcentrene vedrørende rettigheder og pligter efter arbejdsmarkedslovgivningen eller den sociale lovgivning, eksempelvis sager om sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension. Nævnet består af otte medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. Direktøren for Beskæftigelsesregionen er fast medlem af nævnet. De øvrige medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra en række interesseorganisationer. Statsforvaltningen er sekretariat for nævnet. Der holdes ca. 50 møder om året i Beskæftigelsesankenævnet. Det er ikke alle sager, der forelægges det samlede nævn. Omkring 2/3 af sagerne afgøres af ansatte i statsforvaltningen efter bemyndigelse fra nævnet. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Beskæftigelsesankenævnet Det Psykiatriske Patientklagenævn Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over tvangsindgreb over for en psykiatrisk patient, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Det Psykiatriske Patientklagenævn består af tre medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. De øvrige medlemmer er udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter indstilling fra henholdsvis Lægeforeningen og Danske Handicaporganisationer. Det Psykiatriske Patientklagenævn udgiver en årsberetning. Den kan læses på under publikationer. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Psykiatriske Patientklagenævn En sag kan indeholde stillingtagen til flere tvangsindgreb. 14 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

16 EU-opholdsbevis Statsforvaltningen udsteder opholdsdokumenter til EU-borgere og disses pårørende, som efter EU-retten har lov til at opholde sig i Danmark. Det drejer sig navnlig om arbejdstagere og studerende, samt personer, der råder over så tilstrækkelige midler til opholdet, at det offentlige ikke lægges til last, eller er familiemedlem til en EU-borger i de nævnte persongrupper. Hvis en EU-borger ikke længere opfylder betingelserne for ophold eller har opholdt sig udenfor Danmark i mere end 12 på hinanden følgende måneder, ophører retten til ophold. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger EU-opholdsbevis Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen Hovedstaden fører tilsyn med, at Region Hovedstaden samt kommuner og kommunale fællesskaber i Region Hovedstaden overholder lovgivningen. Tilsynet er et legalitetstilsyn, dvs. at Statsforvaltningen Hovedstaden alene kan tilkendegive, om en kommune eller regionen har handlet ulovligt eller efter lovgivningen burde have truffet en bestemt beslutning. Statsforvaltningen Hovedstaden kan ikke tage stilling til, om beslutningerne har været fornuftige, moralsk acceptable eller lignende. Statsforvaltningen kan heller ikke udtale kritik af eller påtale en kommunes eller regions dispositioner. Statsforvaltningen Hovedstaden behandler ca. 450 tilsynssager om året. Hovedparten af sagerne vedrører kommunernes overholdelse af lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, f.eks. kommunestyrelsesloven, regionsloven og forvaltnings- og offentlighedslovene. Herudover omhandler sagerne typisk andre forvaltningsretlige og styrelsesretlige spørgsmål. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

17 Udvikling og formidling af erfaringer I statsforvaltningen forsøger vi at fastholde en forbedringskultur, hvor alle medarbejdere har fokus på store og små ideer, der kan bidrage til mere kvalitet og effektivitet i løsningen af vores opgaver. Konkret sker det ved korte ugentlige kontormøder tavlemøderne - hvor alle kan komme med forslag til ideer, der kan prøves af. Vores medarbejdere deltager også i arbejdsgrupper og samarbejdsfora inden for forskellige fagområder, hvor de bidrager med viden og synspunkter. Vi har netop indledt et samarbejde med Egmont Fonden om udvikling af to projekter om børnesagkyndig grupperådgivning for børn og forældre. Det er vores håb, at vi vil kunne udvikle nye rådgivningsmetoder, så vi med de samme ressourcer kan hjælpe mange flere borgere, end vi kan i dag. Et særligt fokusområde er vores forhold til de 29 kommuner i regionen. Gennem behandlingen af klagesager og tilsynssager oparbejder vi en temmelig omfattende viden om stærke og mindre stærke sider i kommunernes sagsbehandling. Ved at sammenligne omgørelsesprocenter på de enkelte sagsområder kommune for kommune kan vi danne os et billede af, hvilke kommuner der på bestemte områder skiller sig positivt eller negativt ud fra gennemsnittet. Dermed kan vi også pege på kommuner, der med fordel vil kunne forbedre sagsbehandlingskvaliteten, og hvilke kommuner der har været i stand til at gøre det særligt godt, og som andre kommuner vil kunne lære noget af. Gennem vores praksisundersøgelser og formidlingsprojekter på nævnsområdet får vi også dialog med kommunerne og blik for, hvorledes administrationen af lovgivningen ser ud fra deres perspektiv. Det er vores ambition at blive bedre til at udvikle samarbejdet med kommunerne, så vi kan forbedre den samlede kvalitet, og så vi omvendt kan hjælpe med at formidle de kommunale erfaringer den anden vej til de ministerier, der har ansvaret for lovgivningen. For tiden undersøger vi mulighederne for at igangsætte egentlige udviklingsprojekter i samarbejde med kommunerne. Alt sammen ud fra det overordnede synspunkt, at den allerbedste varetagelse af borgernes retssikkerhed ikke sker gennem tilsyn og klagebehandling, men ved at borgerne i første omgang får den rigtige afgørelse. 16 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

18 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

19 Legetøj til brug ved en forælders overvågede samvær i statsforvaltningen 18 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

20 Når det lykkes - i sager om børn Det vi blev enige om, har vi fulgt siden. Nu kan vi kommunikere. Det tillæg til vores aftale, som vi lavede, havde vi ikke kunnet lave på egen hånd. Sådan beskriver en far, hvordan det har hjulpet ham og hans tidligere partner at have været til konfliktmægling i statsforvaltningen. Statsforvaltningen er kun på banen, hvis forældrene eller en af dem henvender sig med anmodning om hjælp. Og ligesom forældre er forskellige og har brug for forskellige former for assistance på forskellige tidspunkter, har statsforvaltningen også forskellige tilbud. For nogle forældre er det tilstrækkeligt at komme til et vejledningsmøde med en medarbejder, der kan fortælle om praksis på området. For andre forældre skal der en mere tværgående indsats til, hvor vi giver mere intensiv støtte til at få fokuseret på barnets perspektiv. Eller den specialiserede børnesagkyndige rådgivning om, hvad der er bedst for børn i en bestemt alder, kan være det, der er brug for. For de forældre, der vil, er konfliktmægling en mulighed. Samtidig er der de forældre, som ikke magter at være inddraget i at få løst deres konflikter selv, og hvor det bedste derfor er, at andre træffer en afgørelse. Fokus på barnet Som medarbejder i felten kan det være en stor udfordring at få de relativt korte møder, som statsforvaltningen kan tilbyde, til at blive den rigtige hjælp til forældre i konflikt. Hvordan får man det rent faktisk til at ske: at forældrene lægger sværdet begynder at lytte til hinanden og fokusere på, hvad der er det bedste for deres børn. Om dette arbejde siger en medarbejder: Af chefkonsulent Leise Døllner og kontorchef Jette Røgild Jeg kan faktisk huske en sag, hvor en mor søgte om, at drengens samvær med faren helt skulle ophæves. Mor beskrev drengens voldsomme reaktioner, inden han skulle af sted på samvær og forskellige andre reaktioner hos drengen. Hun havde involveret socialforvaltningen i kommunen, der havde støttet hende i at henvende sig til statsforvaltningen. Da forældrene kom til mødet, var de i voldsom konflikt. Jeg måtte flere gange bede dem om at lade være med at skændes, hvis jeg ikke skulle afbryde mødet. Mor kom med sine beskrivelser af drengens voldsomme reaktioner. Faren kunne ikke genkende det: når drengen var hos ham, var der ikke noget. Jeg forsøgte hele tiden at få dem til at tale om Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

21 drengen: hvordan det gik ham i skolen, hvad han var for en dreng osv. Og nævnte, at hvis vi skulle ændre på samværet, så ville vi f.eks. bede skolen om en udtalelse om drengen. Det viste sig efterhånden, at de var enige om, at drengen havde nogle problemer i skolen, og de begyndte også at kunne tale om, hvilke andre ting omkring drengen, de kunne være bekymrede for. Det endte med, at de lavede en aftale om, at samværet fortsatte, som det var, og at de som forældre skulle mødes en gang om måneden og snakke om, hvilke reaktioner, de havde oplevet, at drengen havde haft før, under og efter samværet. Oprindelig ønskede de, at de kunne komme til et møde hos os igen efter 3 måneder, hvis nu det ikke gik for dem. Men i stedet fik vi et brev fra dem, at det gik helt fint. Inden de kom til mødet, havde de ikke talt sammen i to år. Her var det vores opgave med at fokusere på barnets perspektiv, der hjalp forældrene. Det er et grundlæggende princip i forældreansvarsloven, at statsforvaltningen skal inddrage barnets perspektiv under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, således at barnets perspektiv og synspunkter bliver belyst. Barnets perspektiv kan belyses ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på en anden måde, f.eks. ved at indhente udtalelser fra skole eller daginstitution. Forældrenes oplysninger om barnet vil altid være en væsentlig kilde til belysningen. Forpligtelsen gælder i alle sager - også i de tilfælde, hvor forældrene indgår en aftale. I de sager, hvor der opnås, enighed er formålet med belysningen af barnets perspektiv at fastholde forældrenes fokus på barnets behov og give forældrene mulighed for at anlægge nye vinkler på, hvordan de varetager deres barns behov bedst muligt. 20 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

22 Fokus på konflikten Andre gange kan det være det at fokusere mere direkte på konflikten mellem forældrene, der kan hjælpe forældrene til at fokusere på det væsentlige: En anden medarbejder fortæller: Jeg husker et par, der som udgangspunkt så meget forskelligt på alt, hvad de talte om omkring deres datter. Så tog vi en snak om, hvad det var, der var på spil for dem her rent følelsesmæssigt. Det gjorde, at de rent faktisk begyndte at lytte til hinanden og forstod både, hvad det var, der betød noget for den anden, og hvad det var, de havde gjort ved deres barn. De blev faktisk meget berørte af det. Der blev helt stille. Men det gav dem kræfterne til at begynde at fokusere på det væsentlige. Da de gik, var de rigtig glade og tilfredse. De vidste også godt, at det kun var første step, at det var svært, men med den ny erkendelse var de i det mindste klar over, hvad der var vigtigt for dem i forhold til deres datter. Medarbejderen bruger nogle af de samme redskaber, som vi også bruger i en konfliktmægling: at hjælpe parterne til at fortælle om noget af det, der betyder noget for dem under de krav, de møder frem med, fordi det at føle sig set, hørt og forstået på et lidt dybere plan ofte gør det meget nemmere at begynde at lytte til den anden. Fokus på rammerne Men også den almindelige juridiske vejledning, vi giver på møderne, hjælper ofte forældrene til at falde til ro og dermed bedre kunne overskue den situation, de er i. Der eksisterer mange misforståelser f.eks. om at fælles forældremyndighed betyder, at der så er pligt/ret til deleordning eller at eneforældremyndighed betyder, at man så kan bestemme, hvordan samværet skal være for den anden. En tredje medarbejder fortæller: En gang i mellem sker det, at man ved et tilfælde får lov at følge et barn i længere tid. I forbindelse med en børnesamtale, jeg havde, havde jeg et møde med forældrene for at viderebringe barnets oplevelse af den situation, der var. Det lykkedes mig at fortælle det på en måde, så det gik op for dem, hvad der var på spil i deres familie. Barnet havde en meget stor oplevelse af magtesløshed. Senere mødte jeg barnet i en børnegruppe, og selv om alt ikke var rosenrødt, så var det alligevel rigtig godt at se, hvordan hun både qua det, hendes forældre tilsyneladende havde ændret på, og qua det, hun selv kom frem til, helt tydeligt kom til at befinde sig i en situation, hvor hun ikke længere oplevede magtesløshed. Det helt afgørende for statsforvaltningens medarbejdere er altså at kunne finde lige præcis den indfaldsvinkel, som er relevant for det konkrete forældrepar i forhold til at kunne fokusere på det, der er væsentligt: nemlig, hvordan barnets tilværelse i en delt familie bedst muligt tilrettelægges. Her kan vi hjælpe med fastlæggelse af de ydre rammer og i et vist omfang med rådgivning og hjælp til selvhjælp. Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

23 Statsforvaltningen Hovedstaden behandler hvert år ca sager om forældremyndighed/bopæl og ca sager om samvær. I sager om forældremyndighed/bopæl er det statsforvaltningens opgave at forsøge at mægle et forlig mellem parterne. Såfremt dette ikke lykkes, sendes sagen videre til byretten, der har kompetence til at afgøre disse spørgsmål. Statsforvaltningen forliger ca. 70% af sagerne. I sager om samvær har statsforvaltningen mulighed for at træffe afgørelse, såfremt forældrene ikke kan blive enige. Der indgås en aftale om samvær i ca. halvdelen af sagerne. I alle sager, bortset fra ganske enkelte undtagelser, vil begge forældre blive indkaldt til et møde i statsforvaltningen. Mødet holdes med en jurist som mødeleder. I de sager, hvor der vurderes at være særlige forhold omkring børnene eller forældrene, vil mødet blive afholdt som et tværfagligt møde med deltagelse af en børnesagkyndig rådgiver sammen med juristen. Under sagens behandling er det muligt at tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling med det fokus, at forældrene selv kan indgå en aftale om deres børn. Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan statsforvaltningen beslutte at holde en samtale med barnet. Samtalerne holdes af en børnesagkyndig rådgiver, der har særlig erfaring og uddannelse i at tale med børn. Forældre kan også søge direkte om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. 22 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177 2400

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD 2 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland..4 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Værgemål. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Johan Hartmann Stæger

Værgemål. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Johan Hartmann Stæger Værgemål Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Johan Hartmann Stæger Program Hvem kan komme under værgemål? Betingelser for værgemål Typer af værgemål Hvad kan og skal værgen? Hvad

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere