Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011"

Transkript

1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

2 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

3 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Marts 2012, oplag 1500 Foto: Carsten Siems Omslag samt billeder på siderne: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 (h), 23, 25, 28, 29, 31 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45,46, 47, 51. Øvrige billeder: Statsforvaltningen Hovedstaden Tryk: PRinfo Paritas

4 Indholdsfortegnelse Statsforvaltningen Hovedstaden... 5 Af direktør Niels Preisler Organisationsdiagram... 7 Oversigt... 9 Af sekretariatschef Rasmus Kruse Når det lykkes - i sager om børn Af chefkonsulent Leise Døllner og kontorchef Jette Røgild Et møde i Det Psykiatriske Patientklagenævn Af kommitteret Henning Lund-Sørensen Statsforvaltningen og kommunerne - Det kommunale tilsyn Af kontorchef Anne Birgitte Hassing Statsforvaltningen og kommunerne - værgemålsområdet Af kontorchef Karen Rydahl Statsforvaltningen og kommunerne - Beskæftigelsesankenævnets formidlingsprojekt Af kontorchef Lone Birgitte Christensen Registrering af cirka nye borgere om året - om EU-sagerne Af vicedirektør Vibeke Henriette Hauberg Adoption Af kontorchef Jane Hansen Konfliktmægling i marokkansk kontekst Af chefkonsulent Leise Døllner Bornholm - ligger det også i Hovedstaden? Af chefkonsulent Leise Døllner

5

6 Statsforvaltningen Hovedstaden Af direktør Niels Preisler Nå, ja statsforvaltningerne. Hvad er det nu lige I laver? Spørgsmålet hører vi ikke så sjældent. Sådan set lidt mærkeligt, for næsten alle vores afgørelser vedrører områder, hvor vi går meget tæt på borgernes personlige livsforhold. Hvad enten sagen drejer sig om godkendelse som adoptanter, om afslag på førtidspension eller om mægling ved uenighed om forældremyndighed, vil statsforvaltningernes sagsbehandling have langtrækkende virkninger for parterne i sagen. Måske er det navnet. Som institutioner er vi ret nye; tidligere hed vi statsamter. Statsforvaltningerne blev oprettet i forbindelse med strukturreformen, der reducerede antallet af kommuner og erstattede amtskommunerne med regioner. Reformen trådte i kraft i Der er fem statsforvaltninger, som geografisk dækker de samme områder som regionerne. I øvrigt er der ingen sammenhæng mellem regionsrådenes arbejdsopgaver og statsforvaltningernes. Vores opgaver kan groft opdeles i to større grupper: de familieretlige sager om bl.a. skilsmisse, samvær med børn og bidrag og sager om tilsyn med eller klager over kommunale afgørelser. Herudover har statsforvaltningerne ansvaret for udstedelse af registreringsbeviser til statsborgere fra andre EU lande og deres pårørende. Endelig er statsforvaltningerne sekretariater for de psykiatriske patientklagenævn. Statsforvaltningen Hovedstaden omfatter geografisk de 29 kommuner i regionen. I alt beskæftiger vi 225 medarbejdere. Ca. halvdelen er jurister. Der er også psykologer og socialrådgivere og medarbejdere med kontor- eller anden uddannelse. Mange af medarbejderne har været hos os i mange år og har opnået stor erfaring og brede kompetencer. De er også nødvendige, for det er vores opgave at være effektive og serviceorienterede og i videst muligt omfang opfylde borgernes krav til god forvaltning. Det forsøger vi at leve op til ved hele tiden at have fokus på kvalitet. Måske er det en del af forklaringen på, at der ikke tales så meget om os. Når man samler erfaringer fra sit arbejde, vil man også gerne dele dem med andre. Derfor ser vi det som en vigtig del af vores virksomhed, at vi formidler viden til andre. Det gælder f.eks. i forhold til kommunerne, der kan have glæde af at høre om vores afgørelser af vanskelige eller sjældent forekommende juridiske spørgsmål. Vi deltager også i forsøg og udviklingsprojekter, for at finde nye måder at løse vores opgaver på, så vi kan yde bedre service for de samme midler. Et eksempel herpå er et samarbejde med Egmont Fonden om udvikling af bedre rådgivning af børn og forældre. Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

7 I Statsforvaltningen Hovedstaden vil vi gerne fortælle om vores opgaver og vores måde at løse dem på. Det er baggrunden for, at vi udsender denne publikation. Vi har gjort det på den måde, at vi giver en oversigtlig fremstilling af vores virksomhed med nogle nøgletal og herefter lader en række fagansvarlige chefer i korte artikler beskrive en vigtig del af deres ansvarsområde. 6 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

8 Organisationsdiagram Direktør Niels Preisler Vicedirektør Vibeke Hauberg Sekretariatskontoret Sekretariatschef Rasmus Kruse Fagkontorer 1. Familieretskontor Kontorchef Karen Rydahl 2. Familieretskontor Kontorchef Jette Røgild Kontorchef Jakob Næsager Bidrags og udlændingekontoret Kontorchef Hanne Villumsen Kontorchef Jane Hansen Kontorchef Lone Birgitte Christensen Det Sociale Nævn Kontorchef Inge Dickow Tilsyns og klagekontoret Kontorchef Anne Birgitte Hassing Afdelingskontor Bornholm Chefkonsulent Leise Døllner Det Psykiatriske Patientklagenævn Kommitteret Henning Lund-Sørensen Ledelsesgruppen ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

9 8 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

10 Oversigt Af sekretariatschef Rasmus Kruse Statsforvaltningen Hovedstaden løser opgaver for en lang række ministerier, herunder Justitsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen Hovedstaden indgår hvert år en resultatkontrakt med Økonomi-og Indenrigsministeriet. I kontrakten er der anført målkrav på en række udvalgte sagsområder. Resultatkontrakten for Statsforvaltningen Hovedstaden kan læses på under publikationer. Statsforvaltningen Hovedstadens bevilling på Finansloven for 2012 udgør 125,6 mill. kr. Statsforvaltningen Hovedstaden er geografisk placeret på to adresser. Hovedkontoret er placeret på Borups Allé 177 i København, og et afdelingskontor er placeret i Storegade 36 i Rønne. Der er ansat 225 medarbejdere (200 årsværk) i Statsforvaltningen Hovedstaden, heraf er 14 medarbejdere (13,7 årsværk) placeret i afdelingskontoret på Bornholm. Medarbejderne i Statsforvaltningen Hovedstaden har en meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og fordeler sig på de faggrupper, der fremgår af figuren til højre. Nedenfor er der en kort beskrivelse af en række af de mere centrale sagstyper, der behandles i Statsforvaltningen Hovedstaden. For en mere udførlig beskrivelse af regelgrundlaget for sagerne henvises til vores hjemmeside. 28% 12% 8% 3% 49% Jurister Psykologer Socialrådgivere Kontorfunktionærer Øvrige (elever, studentermedhjælpere m.v.) Udvikling i antal årsværk Årsværk (primo) 237,6 230, ,5 226,5 200 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

11 Sager om separation og skilsmisse Statsforvaltningen Hovedstaden udsteder bevillinger til separation eller skilsmisse. Et skema til brug for ansøgning om separation eller skilsmisse kan findes på vores hjemmeside. Skemaet kan man sende digitalt eller som almindelig post. Hvis parterne er enige, kan der normalt udstedes separations eller skilsmissebevilling uden videre på grundlag af ansøgningen. Hvis parterne ikke er enige eller ønsker at møde i Statsforvaltningen Hovedstaden, afholdes en såkaldt vilkårsforhandling, hvor en jurist fra statsforvaltningen er mødeleder. Hvis parterne efter mødet fortsat ikke er enige om betingelserne for en separation eller skilsmisse, henvises de til at anlægge en sag ved domstolene. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Ægteskabssager Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær Hvis et forældrepar ønsker ændringer af forældremyndighed, bopæl eller samvær over deres fælles barn/børn, kan de rette henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden. Her kan de få hjælp til at løse uenigheden, eller få en afgørelse vedrørende omfanget af samvær. Sagerne behandles af jurister og børnesagkyndige rådgivere (psykologer og socialrådgivere). I størstedelen af sagerne indkaldes begge forældre til et møde og i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, indkaldes børnene til en samtale. Møderne er enten tværfaglige med deltagelse af både en jurist og en børnesagkyndig rådgiver eller monofaglige, hvor der kun er én mødeleder. På mødet får forældrene mulighed for at fremføre deres synspunkter. Hvis det på baggrund af mødet ikke lykkes at hjælpe forældrene til at indgå en aftale, vil Statsforvaltningen Hovedstaden kunne træffe en afgørelse vedrørende samværet. Er der efter mødet fortsat uenighed om forældremyndigheden over barnet, eller uenighed om barnets bopæl, henvises forældrene til domstolene. Statsforvaltningen Hovedstaden har en forligsprocent i disse sager på ca. 70%. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Forældremyndighed, bopæl og samvær Sagsbehandlingstid angivet i uger Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

12 Børnebidrag Forældre, der ikke bor sammen, og som ikke kan blive enige om forsørgelsen af et fælles barn, kan anmode statsforvaltningen om at træffe en afgørelse om børnebidrag og størrelsen på et eventuelt børnebidrag. Den forælder, der ikke bor sammen med barnet, er som udgangspunkt forpligtet til at betale børnebidrag til den forælder, der bor med barnet. Størrelsen af børnebidraget afhænger som udgangspunkt af, hvor stor en indtægt, den bidragspligtige forælder har. Det mindste børnebidrag, man kan have pligt til at betale, er det såkaldte normalbidrag. Størrelsen på normalbidraget fastsættes hvert år af Ankestyrelsen. Derudover er der vejledende satser for børnebidragets størrelse alt efter den bidragspligtiges indtægt. I de tilfælde, hvor barnet bor lige meget hos begge forældre, skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag. Børnebidraget skal betales indtil barnet fylder 18 år. Udover det almindelige børnebidrag kan der søges om fastsættelse af bidrag i en række særlige situationer, eksempelvis i forbindelse med konfirmation og uddannelse og i tiden op til og umiddelbart efter en fødsel. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Børnebidragsssager Værgemål Hvis en person ikke længere kan tage vare på egne personlige eller økonomiske forhold, kan det blive aktuelt at beskikke en værge for den pågældende. Et værgemål kan iværksættes på baggrund af ansøgning fra en nærmere bestemt personkreds. Som oftest er det pårørende til den pågældende eller den institution, den pågældende bor på, der anmoder om at få iværksat et værgemål. Det er også oftest en pårørende til den, der ønskes sat under værgemål, der bliver beskikket som værge. Er der ikke i kredsen af pårørende en, der kan påtage sig hvervet som værge, vil der være mulighed for at få beskikket en fast værge fra vores gruppe af faste værger. Mange faste værger er advokater. Værgen handler på den værgedes vegne og skal disponere på en måde, så indtægterne anvendes til gavn for den værgede, og så formuen bevares og giver et rimeligt udbytte. Værgen har ikke en ubegrænset adgang til at disponere på den værgedes vegne. En række nærmere bestemte dispositioner skal forelægges statsforvaltningen til godkendelse. Dette gælder eksempelvis Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

13 køb og salg af fast ejendom, køb af større gaver og gældsstiftelse. Værgen skal aflægge et årligt regnskab for den værgedes midler. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Værgemålssager Faderskab Faderskabssager, der modtages i statsforvaltningen, kan opdeles i flere grupper: Første gruppe er sager, der afsluttes uden nærmere undersøgelse, fordi faderskabet umiddelbart anerkendes. Anden gruppe er sager, der kræver nærmere undersøgelse, da der er flere faderskabsmuligheder. Tredje gruppe er sager, der ender som uoplyste, f.eks. inseminationssager og sager, hvor moren ikke kender farens identitet. Fjerde gruppe er de såkaldte genoptagelsessager. Denne gruppe omfatter sager, der er afsluttede, men rejses igen inden seks måneder efter barnets fødsel, og sager, der genoptages efter længere tid - ofte adskillige år. Sager, hvor der er flere mulige fædre, og sager, hvor der er ikke foreligger en anerkendelse af den mulige barnefar, sendes til retsgenetisk DNA-undersøgelse her i landet eller via en ambassade i udlandet. Statsforvaltningen oversender sager, hvor der mangler anerkendelse af faderskabet, til retten med eller uden foregående DNA-undersøgelse. Det samme gælder sager, hvor det anses for tvivlsomt, om moren taler sandt om sit ukendskab til faren. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Faderskabssager Adoption Statsforvaltningen godkender adoptanter, men formidler ikke adoptioner. Statsforvaltningen behandler flere former for adoption, først og fremmest fremmedadoption, som er karakteriseret ved, at adoptanter og barn ikke på forhånd har en relation. Behandlingen af en adoptionsansøgning er opdelt i flere faser. Fase 1 er den indledende undersøgelse, som statsforvaltningen foretager af en række objektive betingelser for ansøgere, der ønsker godkendelse som adoptanter, herunder økonomi, boligforhold, helbred, straffeforhold mv. Fase 2 er ansøgernes deltagelse i et kursus, der udbydes af Ankestyrelsen. Fase 3 er en efterfølgende mere tilbundsgående undersøgelse af ansøgernes personlige ressourcer, der foretages af statsforvaltningen. Ansøgerne indgiver særskilt ansøgning om igangsættelse af fase Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

14 Endvidere behandler statsforvaltningen stedbarnsadoptioner og familieadoptioner, hvor ansøgerne har en relation til barnet i forvejen. Endelig behandler statsforvaltningen også bortadoptioner, hvor vi giver kommende forældre, der overvejer at bortadoptere, vejledning og hjælp. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Godkendelse af adoptanter Familie og stedbarnsadoption Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Sociale Nævn Det Sociale Nævn behandler klager over kommunernes afgørelser om rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning, eksempelvis sager om pensionsydelser, børneydelser og økonomiske tilskud til forældre til handicappede børn. Nævnet består af tre medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. De øvrige medlemmer er udpeget af social og integrationsministeren efter indstilling fra Kommunekontaktrådet og Danske Handicaporganisationer. Statsforvaltningen er sekretariat for nævnet. Der holdes ca. 50 møder om året i Det Sociale Nævn Det er ikke alle sager, der forelægges det samlede nævn. Omkring 2/3 af sagerne afgøres af ansatte i statsforvaltningen efter bemyndigelse fra nævnet. Udover behandling af klager over afgørelser truffet af kommunerne har Det Sociale Nævn også en praksiskoordinerende funktion og udarbejder i den forbindelse en årlig undersøgelse af udvalgte kommuners praksis ved behandlingen af nærmere udvalgte sagstyper. Praksisundersøgelserne kan læses på under publikationer. Det Sociale Nævn har i 2011 oplevet en betydelig stigning i antallet af klager. I 2011 er der således indkommet 19,3 % flere sager end i Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

15 Beskæftigelsesankenævnet Beskæftigelsesankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunerne eller jobcentrene vedrørende rettigheder og pligter efter arbejdsmarkedslovgivningen eller den sociale lovgivning, eksempelvis sager om sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension. Nævnet består af otte medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. Direktøren for Beskæftigelsesregionen er fast medlem af nævnet. De øvrige medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra en række interesseorganisationer. Statsforvaltningen er sekretariat for nævnet. Der holdes ca. 50 møder om året i Beskæftigelsesankenævnet. Det er ikke alle sager, der forelægges det samlede nævn. Omkring 2/3 af sagerne afgøres af ansatte i statsforvaltningen efter bemyndigelse fra nævnet. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Beskæftigelsesankenævnet Det Psykiatriske Patientklagenævn Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over tvangsindgreb over for en psykiatrisk patient, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Det Psykiatriske Patientklagenævn består af tre medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. De øvrige medlemmer er udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter indstilling fra henholdsvis Lægeforeningen og Danske Handicaporganisationer. Det Psykiatriske Patientklagenævn udgiver en årsberetning. Den kan læses på under publikationer. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det Psykiatriske Patientklagenævn En sag kan indeholde stillingtagen til flere tvangsindgreb. 14 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

16 EU-opholdsbevis Statsforvaltningen udsteder opholdsdokumenter til EU-borgere og disses pårørende, som efter EU-retten har lov til at opholde sig i Danmark. Det drejer sig navnlig om arbejdstagere og studerende, samt personer, der råder over så tilstrækkelige midler til opholdet, at det offentlige ikke lægges til last, eller er familiemedlem til en EU-borger i de nævnte persongrupper. Hvis en EU-borger ikke længere opfylder betingelserne for ophold eller har opholdt sig udenfor Danmark i mere end 12 på hinanden følgende måneder, ophører retten til ophold. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger EU-opholdsbevis Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen Hovedstaden fører tilsyn med, at Region Hovedstaden samt kommuner og kommunale fællesskaber i Region Hovedstaden overholder lovgivningen. Tilsynet er et legalitetstilsyn, dvs. at Statsforvaltningen Hovedstaden alene kan tilkendegive, om en kommune eller regionen har handlet ulovligt eller efter lovgivningen burde have truffet en bestemt beslutning. Statsforvaltningen Hovedstaden kan ikke tage stilling til, om beslutningerne har været fornuftige, moralsk acceptable eller lignende. Statsforvaltningen kan heller ikke udtale kritik af eller påtale en kommunes eller regions dispositioner. Statsforvaltningen Hovedstaden behandler ca. 450 tilsynssager om året. Hovedparten af sagerne vedrører kommunernes overholdelse af lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, f.eks. kommunestyrelsesloven, regionsloven og forvaltnings- og offentlighedslovene. Herudover omhandler sagerne typisk andre forvaltningsretlige og styrelsesretlige spørgsmål. Antal nye sager, antal afgørelser og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2011 Sagsområde Antal nye sager Antal afgørelser Sagsbehandlingstid angivet i uger Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

17 Udvikling og formidling af erfaringer I statsforvaltningen forsøger vi at fastholde en forbedringskultur, hvor alle medarbejdere har fokus på store og små ideer, der kan bidrage til mere kvalitet og effektivitet i løsningen af vores opgaver. Konkret sker det ved korte ugentlige kontormøder tavlemøderne - hvor alle kan komme med forslag til ideer, der kan prøves af. Vores medarbejdere deltager også i arbejdsgrupper og samarbejdsfora inden for forskellige fagområder, hvor de bidrager med viden og synspunkter. Vi har netop indledt et samarbejde med Egmont Fonden om udvikling af to projekter om børnesagkyndig grupperådgivning for børn og forældre. Det er vores håb, at vi vil kunne udvikle nye rådgivningsmetoder, så vi med de samme ressourcer kan hjælpe mange flere borgere, end vi kan i dag. Et særligt fokusområde er vores forhold til de 29 kommuner i regionen. Gennem behandlingen af klagesager og tilsynssager oparbejder vi en temmelig omfattende viden om stærke og mindre stærke sider i kommunernes sagsbehandling. Ved at sammenligne omgørelsesprocenter på de enkelte sagsområder kommune for kommune kan vi danne os et billede af, hvilke kommuner der på bestemte områder skiller sig positivt eller negativt ud fra gennemsnittet. Dermed kan vi også pege på kommuner, der med fordel vil kunne forbedre sagsbehandlingskvaliteten, og hvilke kommuner der har været i stand til at gøre det særligt godt, og som andre kommuner vil kunne lære noget af. Gennem vores praksisundersøgelser og formidlingsprojekter på nævnsområdet får vi også dialog med kommunerne og blik for, hvorledes administrationen af lovgivningen ser ud fra deres perspektiv. Det er vores ambition at blive bedre til at udvikle samarbejdet med kommunerne, så vi kan forbedre den samlede kvalitet, og så vi omvendt kan hjælpe med at formidle de kommunale erfaringer den anden vej til de ministerier, der har ansvaret for lovgivningen. For tiden undersøger vi mulighederne for at igangsætte egentlige udviklingsprojekter i samarbejde med kommunerne. Alt sammen ud fra det overordnede synspunkt, at den allerbedste varetagelse af borgernes retssikkerhed ikke sker gennem tilsyn og klagebehandling, men ved at borgerne i første omgang får den rigtige afgørelse. 16 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

18 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

19 Legetøj til brug ved en forælders overvågede samvær i statsforvaltningen 18 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

20 Når det lykkes - i sager om børn Det vi blev enige om, har vi fulgt siden. Nu kan vi kommunikere. Det tillæg til vores aftale, som vi lavede, havde vi ikke kunnet lave på egen hånd. Sådan beskriver en far, hvordan det har hjulpet ham og hans tidligere partner at have været til konfliktmægling i statsforvaltningen. Statsforvaltningen er kun på banen, hvis forældrene eller en af dem henvender sig med anmodning om hjælp. Og ligesom forældre er forskellige og har brug for forskellige former for assistance på forskellige tidspunkter, har statsforvaltningen også forskellige tilbud. For nogle forældre er det tilstrækkeligt at komme til et vejledningsmøde med en medarbejder, der kan fortælle om praksis på området. For andre forældre skal der en mere tværgående indsats til, hvor vi giver mere intensiv støtte til at få fokuseret på barnets perspektiv. Eller den specialiserede børnesagkyndige rådgivning om, hvad der er bedst for børn i en bestemt alder, kan være det, der er brug for. For de forældre, der vil, er konfliktmægling en mulighed. Samtidig er der de forældre, som ikke magter at være inddraget i at få løst deres konflikter selv, og hvor det bedste derfor er, at andre træffer en afgørelse. Fokus på barnet Som medarbejder i felten kan det være en stor udfordring at få de relativt korte møder, som statsforvaltningen kan tilbyde, til at blive den rigtige hjælp til forældre i konflikt. Hvordan får man det rent faktisk til at ske: at forældrene lægger sværdet begynder at lytte til hinanden og fokusere på, hvad der er det bedste for deres børn. Om dette arbejde siger en medarbejder: Af chefkonsulent Leise Døllner og kontorchef Jette Røgild Jeg kan faktisk huske en sag, hvor en mor søgte om, at drengens samvær med faren helt skulle ophæves. Mor beskrev drengens voldsomme reaktioner, inden han skulle af sted på samvær og forskellige andre reaktioner hos drengen. Hun havde involveret socialforvaltningen i kommunen, der havde støttet hende i at henvende sig til statsforvaltningen. Da forældrene kom til mødet, var de i voldsom konflikt. Jeg måtte flere gange bede dem om at lade være med at skændes, hvis jeg ikke skulle afbryde mødet. Mor kom med sine beskrivelser af drengens voldsomme reaktioner. Faren kunne ikke genkende det: når drengen var hos ham, var der ikke noget. Jeg forsøgte hele tiden at få dem til at tale om Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

21 drengen: hvordan det gik ham i skolen, hvad han var for en dreng osv. Og nævnte, at hvis vi skulle ændre på samværet, så ville vi f.eks. bede skolen om en udtalelse om drengen. Det viste sig efterhånden, at de var enige om, at drengen havde nogle problemer i skolen, og de begyndte også at kunne tale om, hvilke andre ting omkring drengen, de kunne være bekymrede for. Det endte med, at de lavede en aftale om, at samværet fortsatte, som det var, og at de som forældre skulle mødes en gang om måneden og snakke om, hvilke reaktioner, de havde oplevet, at drengen havde haft før, under og efter samværet. Oprindelig ønskede de, at de kunne komme til et møde hos os igen efter 3 måneder, hvis nu det ikke gik for dem. Men i stedet fik vi et brev fra dem, at det gik helt fint. Inden de kom til mødet, havde de ikke talt sammen i to år. Her var det vores opgave med at fokusere på barnets perspektiv, der hjalp forældrene. Det er et grundlæggende princip i forældreansvarsloven, at statsforvaltningen skal inddrage barnets perspektiv under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, således at barnets perspektiv og synspunkter bliver belyst. Barnets perspektiv kan belyses ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på en anden måde, f.eks. ved at indhente udtalelser fra skole eller daginstitution. Forældrenes oplysninger om barnet vil altid være en væsentlig kilde til belysningen. Forpligtelsen gælder i alle sager - også i de tilfælde, hvor forældrene indgår en aftale. I de sager, hvor der opnås, enighed er formålet med belysningen af barnets perspektiv at fastholde forældrenes fokus på barnets behov og give forældrene mulighed for at anlægge nye vinkler på, hvordan de varetager deres barns behov bedst muligt. 20 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

22 Fokus på konflikten Andre gange kan det være det at fokusere mere direkte på konflikten mellem forældrene, der kan hjælpe forældrene til at fokusere på det væsentlige: En anden medarbejder fortæller: Jeg husker et par, der som udgangspunkt så meget forskelligt på alt, hvad de talte om omkring deres datter. Så tog vi en snak om, hvad det var, der var på spil for dem her rent følelsesmæssigt. Det gjorde, at de rent faktisk begyndte at lytte til hinanden og forstod både, hvad det var, der betød noget for den anden, og hvad det var, de havde gjort ved deres barn. De blev faktisk meget berørte af det. Der blev helt stille. Men det gav dem kræfterne til at begynde at fokusere på det væsentlige. Da de gik, var de rigtig glade og tilfredse. De vidste også godt, at det kun var første step, at det var svært, men med den ny erkendelse var de i det mindste klar over, hvad der var vigtigt for dem i forhold til deres datter. Medarbejderen bruger nogle af de samme redskaber, som vi også bruger i en konfliktmægling: at hjælpe parterne til at fortælle om noget af det, der betyder noget for dem under de krav, de møder frem med, fordi det at føle sig set, hørt og forstået på et lidt dybere plan ofte gør det meget nemmere at begynde at lytte til den anden. Fokus på rammerne Men også den almindelige juridiske vejledning, vi giver på møderne, hjælper ofte forældrene til at falde til ro og dermed bedre kunne overskue den situation, de er i. Der eksisterer mange misforståelser f.eks. om at fælles forældremyndighed betyder, at der så er pligt/ret til deleordning eller at eneforældremyndighed betyder, at man så kan bestemme, hvordan samværet skal være for den anden. En tredje medarbejder fortæller: En gang i mellem sker det, at man ved et tilfælde får lov at følge et barn i længere tid. I forbindelse med en børnesamtale, jeg havde, havde jeg et møde med forældrene for at viderebringe barnets oplevelse af den situation, der var. Det lykkedes mig at fortælle det på en måde, så det gik op for dem, hvad der var på spil i deres familie. Barnet havde en meget stor oplevelse af magtesløshed. Senere mødte jeg barnet i en børnegruppe, og selv om alt ikke var rosenrødt, så var det alligevel rigtig godt at se, hvordan hun både qua det, hendes forældre tilsyneladende havde ændret på, og qua det, hun selv kom frem til, helt tydeligt kom til at befinde sig i en situation, hvor hun ikke længere oplevede magtesløshed. Det helt afgørende for statsforvaltningens medarbejdere er altså at kunne finde lige præcis den indfaldsvinkel, som er relevant for det konkrete forældrepar i forhold til at kunne fokusere på det, der er væsentligt: nemlig, hvordan barnets tilværelse i en delt familie bedst muligt tilrettelægges. Her kan vi hjælpe med fastlæggelse af de ydre rammer og i et vist omfang med rådgivning og hjælp til selvhjælp. Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift

23 Statsforvaltningen Hovedstaden behandler hvert år ca sager om forældremyndighed/bopæl og ca sager om samvær. I sager om forældremyndighed/bopæl er det statsforvaltningens opgave at forsøge at mægle et forlig mellem parterne. Såfremt dette ikke lykkes, sendes sagen videre til byretten, der har kompetence til at afgøre disse spørgsmål. Statsforvaltningen forliger ca. 70% af sagerne. I sager om samvær har statsforvaltningen mulighed for at træffe afgørelse, såfremt forældrene ikke kan blive enige. Der indgås en aftale om samvær i ca. halvdelen af sagerne. I alle sager, bortset fra ganske enkelte undtagelser, vil begge forældre blive indkaldt til et møde i statsforvaltningen. Mødet holdes med en jurist som mødeleder. I de sager, hvor der vurderes at være særlige forhold omkring børnene eller forældrene, vil mødet blive afholdt som et tværfagligt møde med deltagelse af en børnesagkyndig rådgiver sammen med juristen. Under sagens behandling er det muligt at tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling med det fokus, at forældrene selv kan indgå en aftale om deres børn. Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan statsforvaltningen beslutte at holde en samtale med barnet. Samtalerne holdes af en børnesagkyndig rådgiver, der har særlig erfaring og uddannelse i at tale med børn. Forældre kan også søge direkte om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. 22 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177 2400

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Hjemviste samværssager

Hjemviste samværssager Ankestyrelsens gennemgang af Hjemviste samværssager December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse 4 3 Vurdering af sagsoplysningen 6 3.1 Sagsoplysningens

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Procedure for håndtering af mobning og klager

Procedure for håndtering af mobning og klager Skoleadministrationen Procedure for håndtering af mobning og klager Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt. Alle bør samarbejde om at bringe

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere