Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven"

Transkript

1 Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven Krav til folkeoplysende aktivitetsforeninger... 2 Foreningsrådet... 2 Ansøgning om godkendelse som aktivitetsforening... 2 Vedtægt... 3 Bestyrelse... 3 CVR-nummer og NEM-konto... 4 Børneattest... 4 Medlemstilskud... 4 Kursustilskud... 5 Lokaletilskud... 6 Lokalekategorier... 6 Aktivitetstimer... 7 Ændring af lokaletilskud... 7 Tilskudsprocent... 7 Lokaletilskud til ikke-folkeoplysende foreninger... 7 Tilskudsberettigede udgifter... 7 Særligt vedr. rideklubber Nedsættelse af lokaletilskud Regnskab/økonomi Stikprøvekontrol Revision Klageadgang Oversigt over vigtige datoer Side 1 af 12

2 Krav til folkeoplysende aktivitetsforeninger Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde skal være etableret af en forening med en vedtægt, der opfylder folkeoplysningslovens krav. En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven, er berettiget til at modtage tilskud og til at benytte offentlige lokaler. En folkeoplysende aktivitetsforening skal: 1. have formuleret et formål med foreningsdannelse, som fremgår af vedtægten 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven 3. have en bestyrelse, der er valgt eller udpeget af medlemmerne på demokratisk vis (give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen) 4. som udgangspunkt være åben for alle 5. være hjemmehørende i tilskudskommunen 6. bygge på aktivt medlemskab og have minimum 5 betalende medlemmer 7. være kontinuerlig, dvs. have aktivitet i mindst 3 måneder 8. være almennyttigt, samfundsgavnligt 9. og må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for lovens område Foreningsrådet Kender du Foreningsrådet? Vidste du, at Mariagerfjord Kommune har et Foreningsråd? Foreningsrådet er bindeled mellem foreninger, aftenskoler og kommune, og har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysningsområdet. Foreningsrådet arbejder desuden for at fremme udviklingen på området. Foreningsrådet er med til at fordele Udviklings- og Talentpuljen. Yderligere information om rådet og dets arbejde kan findes på under Råd, udvalg og nævn. Ansøgning om godkendelse som aktivitetsforening For at blive godkendt som aktivitetsforening i Mariagerfjord Kommune skal nye foreninger indsende ansøgning herom senest 30. september. Ansøgninger, der er modtaget denne dato vil, såfremt foreningen godkendes, kunne modtage tilskud fra og med det efterfølgende kalenderår. Side 2 af 12

3 Ansøgningen skal indeholde: 1. beskrivelse af forening (antal medlemmer, aktiviteter og lign.) 2. liste over bestyrelse (hvis foreningen bliver godkendt, skal den herefter oprettes i Conventus) Vedtægt Vedtægten skal være godkendt på en generalforsamling, forsynet med dato og underskrevet af generalforsamlingens dirigent. Vedtægten skal som minimum indeholde oplysninger om følgende: 1. Foreningens formål (formålet med dannelsen skal formuleres) 2. Regler for valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor (foreningens regnskabsår skal være kalenderåret) 4. Foreningens hjemsted (skal være i Mariagerfjord Kommune) 5. Betingelser for medlemskab (hvem der kan blive medlem). Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål 6. Hvem der har tegningsret for foreningen 7. Procedure for ændring af foreningens vedtægt 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud/formue ved ophør (skal anvendes til almennyttige formål) Vejledende vedtægter kan rekvireres i fagenheden Kultur- og Fritid eller på Fagenheden afgør om en forening opfylder betingelserne for foreningsdannelsen, og om den udøver folkeoplysende virksomhed iht. loven. Fagenheden vil i den forbindelse kunne indhente foreningens beretning for virksomhed i det forløbne år. Vedtægtsændringer skal også fremsendes til fagenheden til godkendelse. Vedtagelses- og ændringsdatoer skal fremgå af vedtægten. Bestyrelse Foreningen skal have en selvstændig bestyrelse, der er valgt på foreningens generalforsamling. Udlejere af lokaler til foreningen kan ikke være medlem af bestyrelsen. Se eventuelt lovens 5 stk. 4 om andre personer, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for Kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. samt for regnskab og dokumentation for foreningen. Derfor skal der hvert år inden 1. april indberettes oplysninger om foreningens bestyrelse på Side 3 af 12

4 Kontaktpersoner. For at sikre at alle nye medlemmer føler sig velkomne, skal alle foreninger udpege to kontaktpersoner (én for voksne og én for børn) og registrere navne, mailadresser og telefonnumre på samt på egen hjemmeside og facebook, hvis dette haves. Kontaktpersonerne har hovedansvaret for at hjælpe eller sikre, at andre hjælper nye medlemmer ind i foreningen gennem introduktion af faciliteter og de øvrige medlemmer, dvs. såvel en social som en praktisk introduktion. I forhold til børnene skal kontaktpersonen (den voksne) udpege en jævnaldrende til at vise rundt og hilse på de øvrige på holdet. CVR-nummer og NEM-konto Foreninger skal have et CVR-nummer med tilknyttet NEM-konto for at modtage tilskud fra kommunen. Foreninger, skal gå ind på for gratis at registrere sig online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Efterfølgende skal foreningen kontakte deres pengeinstitut for at få tilknyttet CVRnummeret med foreningens NEM-konto. Børneattest For at modtage kommunalt tilskud efter Folkeoplysningsloven er en forening forpligtet til årligt at erklære, at den indhenter børneattester på foreningens trænere/ledere, såvel lønnede som ulønnede, som er i kontakt med børn og unge under 15 år. Pligten til at afgive erklæring gælder også selvom foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskræftiger personer, som er i kontakt med børn og unge under 15 år. Erklæringen kan hentes på under Kultur, Idræt og Fritid, eller under kommunens selvbetjeningsløsninger og skal indsendes 1. april hvert år. Kultur og Fritid anbefaler, at børneattester indhentes hvert år. Medlemstilskud Mariagerfjord Kommune giver medlemstilskud til foreninger, der har folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge. Tilskuddet bliver beregnet efter et pointsystem på baggrund af antallet af aktive, betalende medlemmer og kommunens afsatte budget. Medlemstallet opgøres pr. 1. januar for det forløbne kalenderår. Tilskuddet beregnes efter følgende pointsystem: 0-18 årige: 3 point årige: 1 point 25 år og derover tildeles 0 point Side 4 af 12

5 Særligt for handicappede For handicappede medlemmer, som udfylder en handicaperklæring, er der øget medlemstilskud årige: 6 point årige: 4 point 25 år og derover: 2 point Foreningen får tilskud til alle medlemmer under 25 år (uanset bopæl, aktivitet, handicap, indfødsret m.v.). Der gives tilskud til medlemmer, som betaler særskilt kontingent pr. aktivitet/hold. Der gives ikke tilskud til familiemedlemskaber. Der kan ikke gives højere medlemstilskud end kontingentbetalingen for den enkelte aldersgruppe. Foreningens regnskab skal vise kontingentindtægter for medlemmer fordelt på ovennævnte aldersgrupper. Medlemsoplysninger indberettes på Årsopgørelsen, der indsendes senest 1. april., og tilskuddet udbetales i april/maj måned. Medlemslister skal ikke indsendes, men skal ligge i regnskabsmaterialet. Kursustilskud Mariagerfjord Kommune giver tilskud til foreningernes uddannelse af frivillige ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer. Der gives ikke tilskud til lønnede ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer samt elitekurser eller lignende kompetencegivende uddannelser. Der kan gives tilskud til kursus- og transportudgifter. Tilskud til transportudgifter gives med max. statens laveste takst. Der gives ikke tilskud til kursusudgifter i udlandet. Dog ydes tilskud til instruktøruddannelse i udlandet hvis kursets aktivitet og indhold naturligt kun kan udøves udenfor Danmark. Der ydes max kr. til instruktøruddannelser i udlandet pr. år. Kursustilskud søges samlet pr. 1. januar for det forløbne kalenderår. Tilskud udbetales i løbet af februar måned. Kvittering for betaling, samt kursusindbydelse med oplysning om sted, tid og pris på kurset skal vedlægges ansøgningen. Side 5 af 12

6 Tilskuddet bliver beregnet på baggrund af ansøgningerne, og tilpasses procentvis kommunens afsatte budget. Kursusudgifterne skal være afholdt over foreningens driftsregnskab. Hvis foreningen får tilskud fra anden side (f.eks. fra hovedorganisationer) eller lederne selv afholder en del af udgiften, gives kun tilskud til den resterende del af udgiften, altså foreningens reelle udgift. Lokaletilskud Mariagerfjord Kommune giver tilskud til godkendte folkeoplysende foreningers udgifter til egne eller lejede lokaler, lejrpladser og haller, hvis der ikke kan anvises et egnet kommunalt lokale til aktiviteten. Se lokaleanvisningsreglerne. Lokalekategorier Lokalerne er opdelt i 5 kategorier, med hver sin max. timepris. B- og D-lokaler er fastsat ud fra KLs tilskudssats, de øvrige indeksreguleres herefter hvert år. Lokalekategori: Beskrivelse Størrelse A-lokaler Vådhaller Kunststofbane B-lokaler Haller Over 700 m 2 C-lokaler Minihaller m 2 Aktivitetsrum D-lokaler Mødelokaler m 2 Aktivitetsrum Cafeteria til udlejning Motionscentre Spinningslokaler Skydeanlæg Øvrige lokaler E-lokaler Omklædningsrum, der anvendes ifm. udendørsaktivitet Andre smårum Lokaletilskuddet udbetales kvartalsvis forud på baggrund af Årsopgørelsen. Tilskuddet for der forløbne kalenderår opgøres, og resttilskuddet udbetales/opkræves i forbindelse med behandling af Årsopgørelsen. Senest 1. april indsendes revideret Årsopgørelse med lokaleudgifter i det forløbne kalenderår. Side 6 af 12

7 Årsopgørelsen skal vedlægges bilag for de tilskudsberettigede udgifter samt dokumentation for aktivitetstimetallet. Årsopgørelsen skal underskrives af foreningens samlede bestyrelse og påtegnes af revisor(-er). Aktivitetstimer Aktivitetstimetallet er de timer, hvor der er undervisning/træning/bestyrelsesmøder m.m. Altså de timer, hvor der foregår aktivitet i lokalet. I klubhuse er det også de timer, hvor der er træning/kampe på banerne. Ændring af lokaletilskud Senest 1. november skal foreninger, der ved, at de det kommende kalenderår får ændringer i forhold til det forløbne tilskudsår, indsende ansøgning om ændring af lokaletilskud til Kultur og Fritid. Hvis foreningen ikke søger om ændring af lokaletilskud for det kommende år, gives der som udgangspunkt ikke tilskud hertil. Tilskudsprocent Tilskudsprocenten udregnes i november/december for det kommende år på baggrund af kommunens budget, de indkommende ansøgninger om ændringer og den enkelte forenings medlemssammensætning. Der lægges vægt på at tilgodese foreninger med børn og unge under 25 år. Der gives tilskud til medlemmer over 25 år, dog med en lavere sats. Foreningens medlemstal, som er indsendt pr. 1. april på Årsopgørelsen, ligger til grund for tilskuddets fordeling. Lokaletilskud til ikke-folkeoplysende foreninger Ikke-folkeoplysende forerninger kan ved enkeltarrangementer søge Udvalget for Kultur og Fritid om lokaletilskud. Der vil max. kunne gives 25% af udgiften i tilskud. Tilskudsberettigede udgifter Der gives tilskud til følgende driftsudgifter i henhold til fastsatte satser: 1) Renter af tinglyst Tilskudsberettigede udgifter: Renter og bidrag af prioritetsgæld anvendt til anlægsudgifter til det Ikke tilskudsberettigede udgifter: Renter af kassekreditter og almindelige banklån. Side 7 af 12

8 prioritetsgæld, egne lokaler m.v. pågældende lokale, herunder haller og lejrpladser. Renter af byggelån tidligst fra det tidspunkt, hvor ibrugtagningstilladelse foreligger. Afdrag. Morarenter. 2)Leje af lokaler: (haller, lokaler og lejrpladser). De pågældende lokaler skal være beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig. 3)Skatter, afgifter og forsikringer til lokaler: 4)Vedligeholdels e (ikke Udgift til leje af privatejede lokaler (klublokaler, haller, forsamlingshuse, lejrhytter og lignende) ifølge indgået lejeaftale (er der i lejebeløbet indeholdt udgifter, der ikke ville have udløst tilskud, hvis der havde været tale om eget lokale, kan der ske nedsættelse af tilskuddet). Udgift til leje af lejrplads, hvor der foregår aktiviteter. Halleje til stævner og opvisninger, hvor der ikke opkræves entré. Husleje i henhold til lejekontrakt. Lejemålet skal være godkendt af Mariagerfjord Kommune. Ejendomsskat Renovation Forsikringer vedr. egne ejendomme (brand, vandskade, indbo, erhvervs/arbejdsskade) kun forsikringer vedr. de fysiske rammer om aktiviteterne. Falckabonnement vedr. bygninger Abonnement på tyverialarm (i egne bygninger). Indskud. Depositum. Udgifter ved offentlig entrégivende arrangementer samt i forbindelse med spil (med indtjening som formål). Entréudgifter til svømmehal, bowlinghal m.v. Overnatningsudgifter til campingpladser/vandrerhje m eller feriecentre. Leje af kanoer. Inventar. Stævnegebyrer. Udendørsarealer/-anlæg. Udgifter vedr. stald. Lokaler, hvortil andre samtidig har adgang mod betaling (svømmehaller undtaget). Anskaffelse af skraldespandsstativ/-spand. Ulykkesforsikring. Løsøreforsikring. Installation og ændringer af tyverialarm. Telefonabonnement. Internetabonnement Falckabonnement vedr. løsøre og personer. Tilslutningsafgifter til el, vand, kloak og fjernvarme vedr. lejede lokaler. Udgifter til almindelig vedligeholdelse Om- og nybyggeri Side 8 af 12

9 forbedringer): af lokaler (gulv, loft, vægge samt evt. til nagelfast inventar/installationer) for at opretholde eksisterende standard. Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakt. Udskiftning af fast inventar/installationer, hvor en udskiftning kan dokumenteres billigere end reparation. Reparationer på el-, vand-, varme- og sanitetsudstyr. Reparation/omlægning af låse. Reparationer af vaskemaskine/opvaskemaskine Elpærer Brandmateriel påkrævet af brandmyndighederne. Ved vedligeholdelsesarbejder over kr. søg vedligeholdelsespuljen for haller og klubhuse. Kontakt Kultur og Fritid. Nyanskaffelse af inventar/materiel Udsmykning Nye låsesystemer Anskaffelse af nøgler Kantineservice Vedligeholdelse af udendørsanlæg, herunder banebelysning, højttaleranlæg, banekridtning, snerydning og klipning af græs og hegn. Indkøb af vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, komfur, køleskab, borde, stole eller lignende. Aktivitetsudstyr (flag, bolde, bats, o.lign.) 5) Opvarmning og belysning 6) Rengøring i aktivitetslokaler Elafgift og forbrug (husk slutafregning) Olie, fjernvarme, gas. Vand og kloakafgift Udgifter til rengøringsartikler (børster, sæbe, sprit, støvsugerposer, affaldsposer). Udskiftning af defekt støvsuger. Leje af måtter. Løn til rengøringshjælp, hvis det af kvitteringen fremgår, at arbejdet er udført med rengøring af aktivitetslokaler. Der er oplysningspligt til SKAT. Eludgifter til udendørs belysning (f.eks. baner) El/vand i stalde (rideklubber). Skønsmæssig opdeling, hvis der ikke er opsat særskilte målere. Vaskepulver Toiletpapir Opvaskemiddel etc. Klude, viskestykker m.m. Håndsæbe Side 9 af 12

10 7) Tilsyn med aktivitetslokaler 8) Lokaleindtægter Abonnement på tyverialarm. Udgifter til vagtselskab/brandvagt. Udgifter til åbning og lukning (nødvendigt tilsyn med de fysiske rammer om aktiviteterne). Der er oplysningspligt til SKAT. Indtægter ved udlejning/fremleje af lokalerne, herunder til andet end foreningens aktiviteter. Indtægter ved udlejning/fremleje eller bortforpagtning af kiosk, restaurationslokaler, spilleautomater m.v. Indtægter ved udlejning af reklameplads på/i lokalet. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fratrækkes inden beregning af lokaletilskud. Udgifter til kørsel vedr. tilsyn. Udgifter til tilsyn med selve aktiviteten. Tilsyn/pasning af dyrehold. Tilsyn med udendørsarealer. Særligt vedr. rideklubber Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue kan maks. ydes for 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til stald. Nedsættelse af lokaletilskud. Udvalget for Kultur og Fritid kan nedsætte lokaletilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt. Udvalget for Kultur og Fritid kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for en til formålet passende hal, lokale eller lejrplads i området. Regnskab/økonomi Foreninger, der modtager tilskud iht. Folkeoplysningsloven, skal aflægge regnskab for tilskud. Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for: foreningens regnskab og økonomi at Årsopgørelsen, som indsendes til Kultur og Fritid, stemmer overens med foreningens regnskab Side 10 af 12

11 at tilskudsmidlerne bliver brugt til at støtte aktiviteter iht. Folkeoplysningsloven Regnskabsåret skal være kalenderåret. Årsopgørelsen skal underskrives af foreningens samlede bestyrelse og påtegnes af revisor(-er). Foreningen skal indsende Årsopgørelse samt bilag for de tilskudsberettigede udgifter samt dokumentation for aktivitetstimetal inden 1. april det følgende år. Stikprøvekontrol Udvalget for Kultur og Fritid udvælger hvert år 10 foreninger, som skal indsende sit reviderede regnskab med bilag vedr. folkeoplysende aktiviteter til stikprøvekontrol. Revision Revisor kontrollerer foreningens regnskabsoplysninger, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de lokale regler, der er fastsat i loven. Foreningen skal give revisor adgang til de oplysninger, som ligger til grund for regnskabet. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser denne finder nødvendige. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af regler i forbindelse med foreningens forvaltning af økonomien, skal revisor straks give foreningen besked herom. Ved revisionen skal revisor bl.a. efterse At foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. At foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte. At der foreligger dokumentation for medlemmernes egenbetaling. At der foreligger dokumentation for foreningens aktivitetstimer. Det reviderede regnskab påtegnes af revisor, som herved attesterer, at regnskabet er revideret i henhold til ovenstående regler. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. Klageadgang Klage over Kultur og Fritids afgørelser kan indbringes for Udvalget for Kultur- og Fritid/Kommunalbestyrelsen. Side 11 af 12

12 Klage kan indbringes af den forening, person eller myndighed som afgørelsen vedrører. Oversigt over vigtige datoer 1. januar Frist for indsendelse af kursustilskud til trænere, ledere og bestyrelser 1. april Frist for indsendelse af årsopgørelse 1. november Frist for indsendelse af ansøgning om ændring af lokaletilskud De aktuelle skemaer kan hentes på startsside med link til eller selvbetjeningsløsninger. Side 12 af 12

Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven

Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven Krav til folkeoplysende aktivitetsforeninger... 2 Foreningsrådet... 2 Ansøgning om

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD Foreningsnavn: Aktivitets- / lokaleadresse: CVR-nummer: Afleveringsfrist: den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Postadresse: Odsherred Kommune,

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interesser for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. 2. HVEM

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. primært

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Vejledninger til Winkas

Vejledninger til Winkas Vejledninger til Winkas Tilskud iht. Frederikshavner Ordningen AKTIVITETSTILSKUD 1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære formål 2. Et medlem defineres som: Et personligt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven

Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven Krav til den folkeoplysende voksenundervisning.... 2 Foreningsrådet... 2 Ansøgning om godkendelse som voksenundervisningsforening....

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31.

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31. Lokaletilskud Ansøgningsskema Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: CVR. nr.: Telefon: E-mail: Der ansøges om tilskud til lokale/lejrplads beliggende: Tilskudsperiode: 1. januar 31. december

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger

Tilskudsordning for foreninger Indhold Tilskudsordning for foreninger... 2 Hvem kan få tilskud?... 3 Hvad kan foreningerne få støtte til?... 5 Administration... 11 Takster og puljer... 13 Ikræfttræden og ophævelse... 14 1 Tilskudsordning

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere