Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011"

Transkript

1 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong Kong SAR Mette Rylev, adjunkt, PhD, sektionen for Oral Biologi, Institut for Odontologi, Health, Aarhus Universitet, Privat tandlægepraksis, Aarhus Guy Hyunh-Ba, Dr. med dent, University of Texas Health Science Center at San Antonio, Texas, USA Lone Sander, PhD, Privat tandlægepraksis, Aarhus Ole Marker, Tandlæge, Tandlægeforeningen Vibeke Bælum, Professor, dr. odont. sektionen for epidemiologi, Institut for Odontologi, Health, Aarhus Universitet Korresponderende forfatter: Professor Vibeke Bælum, Institut for Odontologi, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1260, 8000 Aarhus C, Direkte telefon:

2 2 Abstract I forbindelse med Tandlægeforeningens Symposium 2011 præsenterede Professor Niklaus P. Lang et parodontalt kompromitteret patient-kasus, hvortil han stillede 11 konkrete spørgsmål vedrørende detaljer i behandlingsplanlægningen. Symposiets deltagere havde lejlighed til at besvare de 11 spørgsmål på udleverede skemaer. I alt symposiedeltagere udfyldte og afleverede spørgeskemaet, og med denne artikel viderebringes det samlede resultat af enqueten. Formålet med denne artikel er derfor dels at præsentere det anvendte patientkasus, dels at gøre rede for symposiedeltagernes svar på de stillede spørgsmål. Klinisk perspektiv Artiklen bekræfter at behandlingsplanlægning af komplicerede patienttilfælde ofte indeholder flere løsningsmuligheder. Ydermere bekræfter behandlingsresultatet af det præsenterede kasus, at parodontalt kompromitterede tænder med adækvat behandling kan bevares med sikker lang-tids prognose.

3 3 Der var i alt tilmeldt deltagere til Dansk Tandlægeforenings Parodontologi Symposium 2011, der fandt sted i Ålborg, den November Heraf var 1389 tandlæger og 317 tandplejere. Én af sessionerne omfattede præsentation af et patient-kasus ved Professor Niklaus P. Lang. Forud for denne præsentation var omdelt fortrykte spørgeskemaer på alle pladser i konferencesalen. De stillede spørgsmål omhandlede behandlings-dilemmaer vedrørende patientens molarer i hvert kvadrant, og under svarafgivelsen blev de relevante kliniske fotos og røntgenbilleder fremvist på storskærmene. For 10 af de 11 stillede spørgsmål skulle der vælges en enkelt og kun en enkelt af de angivne svarmuligheder, mens det for spørgsmål 2 var tilladt af afkrydse flere af de angivne alternativer. Der indkom i alt helt eller delvist besvarede skemaer, som danner baggrund for de efterfølgende resultater. Patienten og deltagernes vurderinger Patienten er en 52-årig mand i ledende stilling, der henvender sig med parodontale problemer. Patienten har aldrig røget; har altid gået regelmæssigt til tandlæge, og er i øvrigt sund og rask. Patienten ønsker nu behandling for sine parodontale problemer, og han udtaler ønske om at blive rekonstrueret med fast broprotetik, såfremt nogle af tænderne ikke står til at redde. Patientens økonomiske forhold er sunde, og der er ingen økonomiske begrænsninger på behandlingsplanen. Overkæbens højre side (Figur 1): Tand 16 er avital og har en ufuldstændig rodfyldning. Der ses periapikal opklaring ved den mesio-bukkale rod, men der er ingen smerter. Pochedybderne ved tand 16 måles til 5, 3 og 4 mm bukkalt fra og 5, 3 og 6 mm oralt fra. Det er begyndende furkaturinvolvering imellem de to bukkale rødder og mellem den disto-bukkale og den palatinale rod. Furkatur-involveringen mellem den mesio-bukkale og den palatinale rod er dyb (> 3 mm). Plak- og blødnings-indices er høje, med plak og blødning (BoP) på > 50% af fladerne.

4 4 Figur 1. De parodontale registreringer, klinisk foto og røntgenoptagelse regio 7+ til 5+ Spørgsmål 1 lød Bør tand 16 bevares eller ekstraheres?. Som det ses af Tabel 1 var der udbredt enighed blandt deltagerne i enqueten om, at tand 16 bør bevares. Kun en enkelt deltager havde ikke taget stilling til spørgsmålet, og kun 29 (2,4%) ønskede at ekstrahere tand 16. Tabel 1. Svarfordelingen på spørgsmål 1: Bør tand 16 bevares eller ekstraheres? Tand 16 bør... N % Bevares ,5 Ekstraheres 29 2,4 Ikke besvaret 1 0,1 I spørgsmål 2 blev deltagerne spurgt: Hvis tand 16 skal bevares, hvilke(n) behandling(er) bør da vælges for furkaturen? Her havde deltagerne 6 svarmuligheder, og endvidere mulighed for at angive flere svar. I alt 83 deltagere (7%) havde ikke taget stilling til spørgsmålet, hvilket kunne tyde på nogen

5 5 usikkerhed. Det skal dog bemærkes, at flere af de ubesvarede skemaer indeholdt tilføjelser til de allerede angivne svarmuligheder, som eksempelvis ingen af delene, scaling eller depuration, ligesom enkelte udtrykte usikkerhed med hensyn til tandens præcise diagnoser. Tabel 2 viser svarfordelingen, dels i % af afgivne svar (n=1.969), og dels i % af deltagere med besvarelser af spørgsmålet (n=1.104). I alt 42,7% af deltagerne ville foretage regenerations-behandling og 41,9 % ville rodbehandle. Amputation blev valgt af 30,2% af deltagerne, mens tunnelering, rekonstruktion og endodontisk kirurgi havde noget mindre tilslutning blandt deltagerne. Tabel 2. Svarfordeling på spørgsmål 2: "Hvis tand 16 skal bevares, hvilke(n) behandling(er) bør da vælges for furkaturen?" Antal afgivne svar % af afgivne svar % af deltagere med besvarelse Amputation ,9 30,2 Regeneration ,9 42,7 Tunnelering 171 8,7 15,5 Rodbehandling ,5 41,9 Rekonstruktion ,4 27,5 Endodontisk kirurgi ,6 20,7 Deltagerne foreslog mange forskellige kombinationer af de 6 mulige behandlingsvalg i spørgsmål 2. De hyppigste kombinationer var regeneration alene (n=134), fulgt af amputation alene (n=101), regeneration + rodbehandling (n=98), rodbehandling + rekonstruktion (n=78), regeneration + endodontisk kirurgi (n=69), rodbehandling alene (n=68), og regeneration + rodbehandling +

6 6 rekonstruktion (n=53). I alt havde deltagerne anvendt 44 forskellige kombinationer af de 6 behandlingsmuligheder. Overkæbens venstre side (Figur 2): Tand 26 er vital. Der er ingen smerter. Pochedybderne er 5, 6, og 5 mm bukkalt fra og 5, 2, og 6 mm palatinalt fra. Der konstateres en åben furkatur involvering mellem de bukkale rødder og mellem den disto-bukkale og den palatinale rod. Bukkalt ses en gingivaretraktion på 6 mm således at fæstetabet er på 12 mm. Der ses udtalt knoglesvind omkring den disto-bukkale rod. Både plak og blødnings indices er høje med plak og BoP på > 50% af fladerne. Figur 2. De parodontale registreringer, klinisk foto og røntgenoptagelse regio +4 til +7 Tand 27 er avital og har en ufuldstændig rodkanal-fyldning. Der er smerter ved perkussion af tanden. Pochedybderne er 5, 3 og 3 mm bukkalt fra og 6, 3 og 3 mm palatinalt fra. Der er begyndende furkatur involvering mellem tandens bukkale rødder. Bukkalt findes en gingiva retraktion på 2 mm,

7 7 ligesom der ses knoglesvind mesio-bukkalt. Der ses plak og blødning på > 50% af fladerne også på denne tand. Spørgsmål 3 og 4 til omhandlede bevaring af tand 26, henholdsvis tand 27. Med hensyn til tand 26 s skæbne var der uenighed blandt deltagerne, idet 49,5% ville bevare den, 49,5% ville ekstrahere den, mens 1% havde ikke taget stilling (Tabel 3). Derimod var der overvældende enighed om, at tand 27 kunne bevares, idet 97,8% af deltagerne foretog dette valg (Tabel 4). Tabel 3. Svarfordeling på spørgsmål 3: Bør tand 26 bevares eller ekstraheres? Tand 26 bør... N % Bevares ,5 Ekstraheres ,5 Ikke besvaret 12 1,0 Tabel 4. Svarfordeling på spørgsmål 4: Bør tand 27 bevares eller ekstraheres? Tand 27 bør... N % Bevares ,8 Ekstraheres 19 1,6 Ikke besvaret 7 0,6 På spørgsmål 5, som omhandlede den funktionelle rekonstruktion af venstresiden i overkæben, viste svarfordelingen, at valget overordnet set stod mellem en konventionel bro 25 27, erstattende 26, eller amputation af den disto-bukkale rod af 26 efter rodbehandling (Tabel 5).

8 8 Tabel 5. Svarfordeling på spørgsmål 5: For den funktionelle rekonstruktion i venstre overkæbe vælger jeg... Funktionel rekonstruktion ved hjælp af... N % Attachment bro x 18 1,5 Konventionel bro 25 x ,5 Amputation af distal rod 26 efter ,2 rodbehandling Erstatning af tand 26 med implantat 51 4,3 Ikke besvaret 28 2,4 En mere deltaljeret analyse viste, at deltagere, som ville ekstrahere 26, altovervejende (85% ) valgte at rekonstruere med en konventionel bro, mens 8% valgte rekonstruktion med et implantat. Deltagere, som ville bevare 26, valgte altovervejende (85%) at amputere den disto-bukkale rod af 26. Denne analyse viste dog også visse inkongruenser i besvarelserne, idet 18 deltagere, som havde angivet at ville bevare 26, efterfølgende ville erstatte denne med enten konventionel bro eller et implantat. Tilsvarende ville 15 deltagere, som havde angivet at ville ekstrahere 26, foretage amputation af tandens disto-bukkale rod. Underkæbens venstre side (Figur 3): Tand 37 er avital og har en ufuldstændig rodkanal-fyldning med patologiske forandringer peri-apikalt. Der er smerter ved perkussion. Pochedybderne omkring tand 37 er 3, 3 og 3 mm bukkalt fra og 3, 4 og 3 mm lingualt fra. Mellem rødderne findes en furkatur, som er gennemgående. Rødderne konvergerer i den apikale del, og der ses knoglesvind mesio-bukkalt. Plaque og gingival indices er også høje (>50 %) her. Tanden 36 er avital og der findes en stor peri-apikal læsion ved den mesiale rod og en mindre læsion ved den distale rod. Patienten har smerter ved

9 9 tygning. Pochedybderne omkring tand 36 er 5, 11 og 5 mm bukkalt fra og 5, 3 og 3 mm lingualt fra. Furkaturen mellem rødderne er gennemgående og åben, og rødderne divergerer i den apikale del. Der ses omfattende knoglesvind ved den mesiale rod i furkaturen. Plaque og gingival indices er høje (>50%). Det findes en overtallig, impakteret præmolar i 3. kvadrant. Figur 3. De parodontale registreringer, klinisk foto og røntgenbillede af regio 5 til 7 Symposie-deltagernes holdningerne til tænderne 37 (Tabel 6) og 36 (Tabel 7) var også noget delte. Knap 2/3 ville bevare 37, mens 19,1% ville bevare 36. De sammenholdte resultater viste, at 15,1 % ville bevare begge tænder; 31,5% ville ekstrahere begge tænder, mens 49,2% ville bevare 37 og ekstrahere 36.

10 10 Tabel 6. Svarfordeling på spørgsmål 6: Bør tand 37 bevares eller ekstraheres? Tand 37 bør... N % Bevares ,6 Ekstraheres ,1 Ikke besvaret 15 1,3 Tabel 7. Svarfordeling på spørgsmål 7: Bør tand 36 bevares eller ekstraheres? Tand 36 bør... N % Bevares ,1 Ekstraheres ,0 Ikke besvaret 11 0,9 På spørgsmålet, hvorledes den tabte tygge-funktion skulle erstattes, svarede 51,6% at dette skulle ske ved hjælp af et enkelt implantat regio 36, mens 31,9% ville indsætte 2 implantater regio 36, 37 (Tabel 8). Tabel 8. Svarfordeling på spørgsmål 8: Efter ekstraktion af 36 og 37, erstatter jeg den tabte tyggefunktion med...? Efter ekstraktion af 36 og 37 erstattes med... N % Attachment bro x 66 5,6 To implantater regio 36, ,9 Eet implantat regio ,6 Transplantation af overtallig præmolar til regio ,0 Ikke besvaret 66 5,6

11 11 En nærmere analyse (Tabel 9) viste dog, at selvom mange deltagere havde valgt at bevare begge tænder, følte de fleste af disse sig foranledigede til at besvare spørgsmålet om rekonstruktion efter ekstraktion af begge tænder. Adskillige spørgeskemaer gav således indikation på, at formuleringen af spørgsmål 8 (Tabel 8) sandsynligvis har fået en del deltagere til at fortryde deres tidligere svar på spørgsmålene 6 og 7 (Tabel 6 og 7) i retning af ændringer fra bevares til ekstraheres. Tabel 9. Svarfordeling på spørgsmål 8: Efter ekstraktion (Ex.) af 36 og 37, erstatter jeg den tabte tygge-funktion med...? i forhold til holdning til bevarelse af 36 og 37 Holdning til bevaring af 36 og 37 (spm. 6 og 7) Bevar Bevar Ex. 37 Ex. begge 37, Bevar 36 begge N=176 Ex. 36 N=49 N=367 N=574 Efter ekstraktion af 36 og 37 erstattes med... % % % % Attachment bro x 10,2 6,3 12,2 5,2 To implantater regio 36, 37 33,0 23,5 36,7 44,4 Eet implantat regio 36 35,2 62,7 40,8 44,7 Transplantation af overtallig præmolar til regio 36 6,3 4,2 2,0 3,3 Ikke besvaret 15,3 3,3 8,2 2,5 Underkæbens højre side (Figur 4): Tand 47 er vital, men der er af og til smerter fra tanden. Pochedybderne ved tand 47 er 3, 4 og 3 mm bukkalt fra og 3, 7 og 6 mm lingualt fra. Den bukkale retraktion på 7 mm fører derfor til et fæstetab på 11 mm i tandens midt-bukkale område. Der findes en gennemgående åben furkatur mellem rødderne, som er konvergerende mod apex. Tanden har ingen caries og er heller ikke rekonstrueret. I furkatur-området ses radiologisk knoglesvind. Tand 46 er vital,

12 12 og der er ingen smerter. Pochedybderne ved tanden 46 er 5, 3 og 3 mm bukkalt fra og 5, 8 og 4 mm lingualt fra. Der findes en gennemgående åben furkatur mellem rødderne, og rødderne er divergente med en vinkel på ca. 30 o. Der ses radiologisk knoglesvind i furkatur-området. Figur 4. De parodontale registreringer, klinisk foto og røntgenbillede af regio 7 til 5 Deltagernes holdninger til tand 47 var stærkt delte, idet 49,5% ville bevare den, mens 49% ville ekstrahere (Tabel 10). Derimod var der overvældende enighed (98,3 %) om at bevare tand 46 (Tabel 11). Blandt deltagerne mente 57,5 %, at tand 46 ville kunne bevares, såfremt der udføres tunnelering, mens 35,4% ville anvende regenerationsprocedurer til lukning af furkaturen, og 5,9% ville foretage hemisektion med efterfølgende rekonstruktion.

13 13 Tabel 10. Svarfordeling på spørgsmål 9: Bør tand 47 bevares eller ekstraheres? Tand 47 bør... N % Bevares ,5 Ekstraheres ,0 Ikke besvaret 17 1,4 Tabel 11. Svarfordeling på spørgsmål 10: Bør tand 46 bevares eller ekstraheres? Tand 46 bør... N % Bevares ,3 Ekstraheres 10 0,8 Ikke besvaret 10 0,8 Tabel 12. Svarfordeling på spørgsmål 11: Hvis 46 skal bevares, vil jeg behandle med...? Hvis 46 skal bevares, behandler jeg med... N % Tunnelering ,5 Hemisektion og rekonstruktion 70 5,9 Regenerationsprocedure til lukning af ,4 furkatur Ikke besvaret 15 1,3 Patientens aktuelle behandling I overkæbens højre side blev tand 16 bevaret. Efter parodontalbehandlingen som omfattede motivation, instruktion og depuration forsøgtes amputation af den mesio-bukkale rod, men i forbindelse med flap

14 14 kirurgien diagnosticeredes fuldstændige gennemgående åbne furkaturer mellem alle rødder, hvorfor tand 16 blev ekstraheret under kirurgien. Den erstattedes senere med et implantat, som blev indsat i forbindelse med en lateral elevation af sinus bunden. I overkæbens venstre side bevaredes både tand 26 og 27. Tand 26 blev rodfyldt i den palatinale og - den mesio- bukkale rod. Efter dette blev den disto-bukkale rod amputeret og der udførtes en odontoplastik. Både tand 26 og 27 blev parodontal-behandlet med scaling og rodplanering i forbindelse med en modificeret Widman flap operation. I underkæbens venstre side ekstraheredes både tand 36 og 37. Efter parodontal behandling af hele tandsættet implanteredes to implantater (Straumann wide body/ wide neck med diameter 4.8 mm og længde 10 mm) i regio 36 og 37. Afstanden fra distal-fladen af tand 35 til centrum af implantat 36 var 6 mm og 15 mm til centrum af implantat 37. I underkæbens højre side ekstraheredes tand 47 og det besluttedes, at undlade at erstatte den. Tand 46 blev bevaret, idet der i forbindelse med parodontal behandlingen blev foretaget tunnelering af furkaturen. To år efter endt behandling (Figur 5) er patientens plak- og gingival-indices tilfredsstillende lave. Plakprocenten er 19% og blødnings-procenten (BoP) er 14%, og de parodontale forhold stabile. Der findes ingen restpocher > 4 mm, men der ses to pocher på 4 mm, henholdsvis 26 mesialt og 27 distalt. De indsatte implantater viser intet knoglesvind (Figur 6). Figur 5. Patientens kliniske udseende to år efter endt behandling

15 15 Figur 6. Patientens røntgenologiske udseende to år efter behandling. Afsluttende kommentarer: Behandlingsplanlægning af komplicerede patienttilfælde vil oftest rumme flere løsningsmuligheder. Det er derfor ikke overraskende, at der i det på Symposiet præsenterede tilfælde forekom forskellige behandlingsstrategier vedr. de stillede spørgsmål. Eksempelvis sås en fifty-fifty svarfordeling med hensyn til bevarelse eller ekstraktion af tand 26 og 47. For så vidt angår 47 og 37 er det interessant, at 49,5 % og 63% ønsker at bevare disse tænder på trods af ringe prognose selv efter behandling. Det kan ikke udelukkes, at der i nogen grad kan være tale om bias, idet der kunne være en forventning om, at det i Symposiekonteksten var mest rigtigt at bevare tænder. Beslutningsprocessen rummer foruden stillingtagen til bevarelse eller ekstraktion af enkelttænder yderligere den udfordring at foretage et behandlingsvalg eller valg af evt. erstatning efter ekstraktion. Her sås naturligt forskellige bud på, hvilken behandling eller hvilke kombinationer af behandlinger der blev valgt. Det kunne f.eks. konstateres, at henholdsvis 35 % og 42,7 % af svarene foreslog regenerativ

16 16 behandling på en ikke anbefalet indikation (profunde furkaturinvolveringer tand 16 og gennemgående furkaturinvolvering 36). Kasuistikken blev dog præsenteret forud for indlægget vedr. regenerativ parodontalbehandling.

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenrøretret i dentalapparatet: a. har et fast fokus b. er af AC-typen c. er det samme som multipuls-generatoren d. indeholder anoden e. definerer projektionsafstanden.

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

Efteruddannelse. Symposium november 2011 Aalborg. Parodontologi. 2 0 års jubilæum. Arrangør: tandlægeforeningens

Efteruddannelse. Symposium november 2011 Aalborg. Parodontologi. 2 0 års jubilæum. Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse Symposium 2011 Parodontologi 11. - 12. november 2011 Aalborg 2 0 års jubilæum Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse Platinsponsor: Colgate VELKOMMEN til Tandlægeforeningens SYMPOSIUM

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Opdateringsvejledning version 1.21

Opdateringsvejledning version 1.21 Marts 2015 Opdateringsvejledning version 1.21 Ændringer i programmet i forbindelse med den nye overenskomst Diagnosekode i forbindelse med Fokuseret undersøgelse (FU) Udregning af fæstetab Nyt skema Bemærk

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter Tandlægeoverenskomsten Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Fokus i et dentalrøntgenapparat: ntgenapparat: a. bør r have sås lille et areal som muligt for at øge skarpheden i billedet b. bør r have sås lille et areal som muligt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Amputation. Apikal vital amputation. Apikal mortal amputation. Artikulation. Behandling. Bivirkning. Buccal, bukkal. Bunddækning

Amputation. Apikal vital amputation. Apikal mortal amputation. Artikulation. Behandling. Bivirkning. Buccal, bukkal. Bunddækning DTF s standardforkortelser til brug for tandlægers journalføring Nedenstående liste er Dansk Tandlægeforenings standardforkortelser til brug for tandlægers journalføring. Listen omfatter forkortelser,

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben DKTE opgave 2008/2009. Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune Sven Kreiborg, vejleder Ektopi af første permanente molar i overkæben forekomst, klassifikation, ætiologi og

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere