Jamen jeg elsker dig jo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jamen jeg elsker dig jo"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jamen jeg elsker dig jo En kvalitativ undersøgelse af voldsramte kvinder hvis partnere er i behandling hos Dialog Mod Vold Kia Hartelius Henriksen, Rune Agerskov Christensen & Pernille Christel Bak Nr. 274/2010 Projekt- & Karrierevejledningen

2 Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie Nr. 274/2010 Jamen jeg elsker dig jo Kia Hartelius Henriksen Rune Agerskov Christensen og Pernille Christel Bak ISSN: ISBN: Se øvrige udgivelser i rapportserien og foretag bestillinger direkte på Projekt- & Karrierevejledningens hjemmeside. Projekt- & Karrierevejledningen Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Center for Sundhed og Samfund Øster Farimagsgade København K

3 Jamen jeg elsker dig jo - En kvalitativ undersøgelse af voldsramte kvinder hvis partnere er i behandling hos Dialog Mod Vold Bachelorprojekt af Kia Hartelius Henriksen, Rune Agerskov Christensen & Pernille Christel Bak Vejleder: Jørgen Elm Larsen Sociologi, Københavns Universitet (CSS), Juni

4 Forord Vi vil indledningsvis gerne takke Vinnie, Dagmar, Ruth og Ragnhild for deres deltagelse og åbenhed i interviewene. Der skal også lyde en stor tak til Dialog Mod Vold, specielt til Helle Hundahl og Helle Øbo Petersen for deres samarbejde og hjælp løbende i projektet, samt Susse Larsen fra Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, der også har hjulpet os til at få et indblik i det komplekse og ømtålelige område, partnervold er. Afslutningsvis vil vi takke vores vejleder Jørgen Elm Larsen for opmuntring, gode råd og konstruktiv kritik. Maj 2010 Pernille, Rune og Kia 2

5 Indholdsfortegnelse ABSTRACT...5 INDLEDNING...7 LÆSEVEJLEDNING PRÆSENTATION AF FELTEN OG MOTIVATIONEN FOR UNDERSØGELSEN PARTNERVOLDENS OMFANG, DENS KONSEKVENSER OG REGERINGENS HANDLINGSPLAN EKSISTERENDE RÅDGIVNINGS- OG BEHANDLINGSTILBUD IDENTIFICEREDE MANGLER I DEN NUVÆRENDE INDSATS MOD PARTNERVOLD UDTALELSER FRA FAGPERSONER I BERØRING MED PARTNERVOLD MOTIVATIONEN FOR UNDERSØGELSEN OG DEN AFGRÆNSEDE PROBLEMSTILLING INFORMANTAFGRÆNSNINGEN UDVÆLGELSESKRITERIER OG REKRUTTERING INFORMANTBESKRIVELSER INFORMANTAFGRÆNSNINGENS BETYDNING FOR UNDERSØGELSEN DEN VIDENSKABSTEORETISKE FORANKRING DEN FÆNOMENOLOGISKE TILGANG HVERDAGSLIVET KUNSTEN AT SÆTTE FORFORSTÅELSEN I PARENTES METODE DET KVALITATIVE INTERVIEW DET SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEW OG INTERVIEWGUIDEN INTERVIEWETS UDFØRELSE ETISKE OVERVEJELSER ANONYMISERING AF INFORMANTER HENSYNTAGEN TIL FØLELSESMÆSSIGE ASPEKTER REPRODUKTION AF FORDOMME ANALYSESTRATEGI TRIN ÉT GENNEMLÆSNING TRIN TO MENINGSENHEDER TRIN TRE FØRSTE TRANSFORMATION TRIN FIRE ANDEN TRANSFORMATION TRIN FEM ORGANISERING AF KODER ANALYSE

6 7.1. DOMINANS I PARFORHOLDET Kvindernes beskrivelser af partneren og dem selv Voldens to former fysisk og psykisk Når dominansen udfordres VOLD OG OMVERDEN Negligering af psykisk vold Nedtoning af den fysiske volds alvor Kriminalisering af manden HVERDAGSLIGE FORANDRINGER I KRAFT AF BEHANDLINGSTILKNYTNINGEN Den hverdagslige interaktion før behandlingsstart Udpræget undvigelse Manglende hensyntagen Mekanismerne bag undvigelse og manglende hensyntagen Relationelle forandringer i kraft af behandlingstilknytningen til DMV Positive aspekter af behandlingen Behandlingens indvirkning på børnene Problematiske aspekter BEHANDLING PÅ MANDENS PRÆMISSER Ønsket om et afbalanceret behandlingsforløb Misbrug af behandlingen KONKLUSION ANBEFALINGER TIL DEN VIDERE INDSATS MOD PARTNERVOLD...85 LITTERATURLISTE

7 Abstract But I love you is the title of this bachelor thesis. It concerns women whose men are participating in a therapy programme against domestic violence at the treatment centre Dialog Mod Vold (Dialogue Against Violence). The primary focus throughout this thesis is how these women experience current help systems aimed battered women and the changes in their every day lives that happen due to this particular treatment. This study has a phenomenological approach to the field and is therefore based solely on the experiences of the women themselves. In order to access the problem, we have carried out qualitative interviews with four women. All of their husbands have received therapy at Dialog Mod Vold, and the women themselves had attended individual conversations with a therapist. In addition to this, two of the couples also participated in couple s therapy. In this study we found that the four relationships were characterized by a dominant husband. The violence, both physical and psychological, arose when the women, among other things, tried to challenge his dominance. The women described that they experienced both forms of violence as equally insulting. In the women s confrontation with the outside world and current help systems, they experienced that these neglected the psychological violence. At the same time, the women played down the gravity of the physical violence and viewed themselves as less battered than other battered women. Before therapy became a part of their lives, both the wives and husbands used a series of problematic and conflict promoting strategies of interaction in their every day life. These strategies resulted in the couple distancing themselves from each other, not communicating appropriately and having long-term conflicts that seemed inevitable and insoluble. Due to therapy all the women experienced that interaction in their relationship improved. Through therapy both parts articulated the problems they had in the relationship and they learned new ways to communicate. By means of this, the couples became better to cooperate in establishing a common understanding of the situations dominated by conflict, and in that way they were able to stop the conflicts before they turned to violence. The changes that occurred in the relationships in question also affected and improved the situation for the children still living at home. The children got a closer relationship to their father and the couples improved in terms of controlling their fighting in front of the children. However, the skills that the husband learned throughout the various phases of therapy produced a series of frustrations for the women in the initial phase. Among other things, the husbands learned to leave a discussion before it developed into violence. A problematic aspect of leaving the situation is that some of the women experienced that their husband abused this in a context where they could have handled the situation by communicating. In the eyes of the women it became an easy way out of discussions for the husbands. Furthermore, some women learned not to ask their partners to participate in the daily doings, but instead doing the work themselves. This was an effective key to avoid conflicts, but the women pointed out that on a long term basis this was a frustrating and precarious solution. Finally we found that the affiliation to the therapy itself can lead to adherence to a destructive relation for both the husband and wife. This is due to the fact that therapy can create a hope in both parts, which one of the husbands in this study used as a tool to retain the woman in the relationship. Despite these negative aspects the therapy has over all been a positive 5

8 experience and it has most importantly opened up the possibility that the couples can stay together due to the fact that the violence has stopped. 6

9 Indledning Det skønnes, at der hvert år er kvinder, der udsættes for vold af deres nuværende eller tidligere partner. Volden har store konsekvenser for den enkelte kvinde, der ofte har en forringet livskvalitet i kraft af både psykiske og sociale problemer. Partnervold betragtes i dag som et samfundsmæssigt problem, og den danske regering iværksatte i 2002 med opfordring fra FN en udførlig handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Vi har forud for denne undersøgelse identificeret en række mangler i ovennævnte handlingsplan og i de eksisterende hjælpesystemer. Rådgivnings- og behandlingstilbuddene er primært centreret omkring krisecentrene, hvor størstedelen af den behandling, der foretages i Danmark i øjeblikket, foregår. I regeringens handlingsplan iværksatte man som noget nyt en række tiltag målrettet voldsudøveren. Man oprettede i denne forbindelse behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold (DMV), hvis formål var at afhjælpe den voldelige adfærd. Vi fandt i den indledende research, at de etablerede behandlingstilbud målrettet voldsudøveren, ikke involverede deres kvindelige partnere. Den landsdækkende behandling af mandens voldelige adfærd åbnede op for den mulighed, at parret kunne blive sammen i kraft af, at volden blev stoppet. Vi formodede derfor, at kvinden sideløbende fik tilbudt hjælp til at bearbejde den vold, hun havde været udsat for. Dette gør sig dog ikke gældende på landsdækkende plan, hvilket vi stillede os undrende overfor. DMV s afdeling i København tilbyder som den eneste hjælpeforanstaltning denne form for behandling til et lille udsnit af de kvinder, de kommer i kontakt med. Behandlingseffekten heraf fandt vi derfor interessant at undersøge. Da disse kvinder har muligheden for at bevare deres parforhold, fandt vi det endvidere interessant at undersøge, hvordan de oplever og italesætter andre hjælpesystemer, og hvorfor de havde valgt netop DMV. Dette førte til følgende problemformulering: Hvorledes oplever den voldsramte kvinde, der ønsker at bevare sit parforhold, eksisterende hjælpesystemer? Herunder hvorvidt og i så fald hvordan oplever hun hverdagslige forandringer i kraft af parrets tilknytning til Dialog Mod Vold? 7

10 Læsevejledning Følgende læsevejledning giver et overblik over vores opgave og indholdet af de forskellige kapitler. I kapitel 1 vil vi bringe en præsentation af felten og dermed uddybe grundlaget for denne undersøgelse, og yderligere specificere hvorfor vi har fundet partnervold interessant. Denne præsentation bygger på en grundig gennemlæsning af rapporter på området, samt to interviews med fagpersoner, der begge arbejder med voldsramte kvinder. Afslutningsvis vil vi fremlægge vores motivation for undersøgelsen. I kapitel 2 redegør vi for vores informantafgrænsning. Her vil vi anskueliggøre de udvælgelseskriterier, vi har haft for vores informanter og redegøre for, hvordan den konkrete rekruttering har fundet sted. Herefter vil vi kort beskrive de kvinder, der har deltaget og efterfølgende diskutere informantafgrænsningens betydning for undersøgelsen. I kapitel 3 præsenteres den videnskabsteoretiske forankring for undersøgelsen. Først beskrives den fænomenologiske tilgang, og hvordan vi har anvendt denne i alle metodiske overvejelser i undersøgelsen. Herefter giver vi en beskrivelse af fænomenologiens bud på hverdagslivet. Afslutningsvis viser vi, hvordan vi har arbejdet med at sætte vores forforståelse i parentes. I kapitel 4 vil vi komme med en præsentation af vores metode. Først beskriver vi vores tanker bag det kvalitative interview, der har været grundlaget for empiriindsamlingen i denne undersøgelse. Herefter beskriver vi hvordan og hvorfor, vi valgte at semistrukturere vores interviews, og følgende præsenteres interviewguidens indhold og formål. I sidste del af kapitlet kommer vi kort ind på, hvordan vores interviews konkret har fundet sted. I kapitel 5 præsenterer vi de etiske overvejelser, der har haft en central betydning i forhold til informanterne. Her viser vi, hvordan anonymiseringen af kvinderne er foretaget, og hvorfor dette har været vigtigt. Derefter beskrives det, hvordan vi har taget hensyn til følelsesladede aspekter, og hvordan vi har forsøgt ikke at reproducere fordomme på området. I kapitel 6 beskriver vi de trin, vi har fulgt i overgangen fra empiri til analyse. I kapitel 7 præsenteres selve analysen. Denne vil starte med en grundig introduktion og dermed præsentere de forskellige underafsnit. 8

11 I kapitel 8 vil vi fremlægge undersøgelsens konklusion og dermed kort præsentere de samlede resultater. I kapitel 9 vil vi ud fra undersøgelsens resultater præsentere en række anbefalinger til den videre indsats mod partnervold. 9

12 1. Præsentation af felten og motivationen for undersøgelsen I dette indledende kapitel vil vi præsentere selve grundlaget for vores undersøgelse af partnervold og specificere, hvorfor vi har fundet felten interessant. Vi vil herunder redegøre for partnervoldens omfang i Danmark, dens konsekvenser for den voldsramte kvinde, og hvilke tiltag regeringen har iværksat til bekæmpelsen af vold mod kvinder. Dernæst vil vi belyse, hvilke mangler vi har identificeret i den nuværende indsats mod vold og inddrage udtalelser fra fagpersoner, der til dagligt er i kontakt med ofrene såvel som voldsudøverne. På baggrund af denne indledende research af de forskellige indsatsområder og de identificerede mangler, vil vi afslutningsvis præsentere vores motivation for undersøgelsen og den afgrænsede problemstilling Partnervoldens omfang, dens konsekvenser og regeringens handlingsplan Vold mod kvinder i nære relationer er et omfattende samfundsmæssigt problem i Danmark. De nyeste tal på området blev offentliggjort i 2007 af Statens institut for Folkesundhed, hvor de skønnede, at ca kvinder årligt blev udsat for vold af deres nuværende eller tidligere partner (Helweg-Larsen 2007:3). Voldshandlingerne mod kvinden er sjældent en engangsforetagelse, og de kontinuerlige overgreb har store menneskelige konsekvenser. Partnervold foregår primært indenfor hjemmet fire vægge, og denne form for voldelige overgreb har en tendens til at være af alvorligere karakter end ikke-partnerovergreb (Balvig et al. 2006:4). I Danmark anvender man ofte kvindeforskeren og sociologen Eva Lundgrens teori om voldspiralen, når man vil beskrive voldens karakter og dens konsekvenser. Ifølge Lundgren er partnervold karakteriseret ved, at den normaliseres i hverdagslivet. Volden indarbejdes gradvist i forholdet og bliver et naturligt indslag i dagligdagen både i forhold til voldsudøveren men også i forhold til offeret for volden. Karakteristisk for voldspiralen er, at manden udvikler kontrolstrategier, mens kvinden tilsvarende udvikler tilpasningsstrategier. Manden udøver kontrolleret vold mod kvinden og påfører hyppigst de fysiske skader, så de ikke er synlige for omverdenen. Ligeledes foregår volden sjældent i offentligheden, hvor andre kan bevidne den. Voldens psykiske karakter kommer til udtryk gennem kontrolleret isolering af 10

13 kvinden. Isoleringen udøves blandt andet gennem overvågning, afhøring og indespærring. Manden møder måske uanmeldt op på hendes arbejdsplads, han aflytter hendes telefonbeskeder og nægter hende at have kontakt med andre mennesker. Endvidere veksler manden strategisk mellem ømhed og vold. I og med at kvinden har mistet sit sociale netværk gennem isoleringen, bliver manden på én gang den, der krænker kvinden og den, der udviser omsorg. Med tiden mister hun dermed evnen til at skelne mellem vold og kærlighed. Ifølge Lundgren opretholder manden sin forestilling om den rigtige mand gennem disse kontrolstrategier. Han skaber altså kontrol over sin egen maskulinitet gennem de fysiske og psykiske voldshandlinger (Jensen og Nielsen 2005:46ff). De tilpasningsstrategier, kvinden som følge heraf anvender, vil med tiden resultere i, at hendes grænser for, hvad hun almindeligvis finder acceptabelt, vil blive udvisket. Hun vil fortrænge og bagatellisere volden og retfærdiggøre den, da hun skammer sig og selv føler skyld. Volden er ofte langsomt eskalerende og i takt med, at hendes grænser bliver mere flydende, begynder hun at indordne sig mandens virkelighed som værende den normale. Hun kan ikke længere skelne mellem, hvad der er normal adfærd, og hvad der er voldelig adfærd (Ibid.:48ff). Volden normaliseres således i hverdagslivet, og konsekvenser for kvinden bliver heraf en gradvis nedbrydning af hendes selvværd og en manglende tro på egen dømmekraft (Ibid.:52). Undersøgelser viser endvidere, at de fysiske og psykiske skader ofte varer ved, selvom volden er ophørt. I følge Landsorganisationen af Kvindecentrene (LOKK) får størstedelen af de voldsramte kvinder traumereaktioner som følge af volden. Forskning i posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) viser, at op til 84 procent af kvinderne opfylder de diagnostiske kriterier for PTSD, så som søvnløshed, koncentrationsbesvær, hukommelsestab, flashbacks, irritabilitet og konstant øget mentalt og kropsligt alarmberedskab. Reaktionerne på volden kan yderligere resultere i tilbagetrukkethed, følelsesfladhed og manglende lyst og glæde ved livet (Barlach 2008:22). Volden har yderligere den konsekvens, at kvinden risikerer at blive socialt og økonomisk marginaliseret i form af tab af socialt netværk og langvarige sygemeldinger fra arbejdspladsen (Jensen & Behrens 2005:9). Partnervold er således ikke blot karakteriseret ved omfattende konsekvenser for kvindens fysiske og psykiske velbefindende, men har også store samfundsøkonomiske konsekvenser, da kvinden blandt andet risikerer at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. 11

14 Tidligere er partnervold blevet betragtet som et privat anliggende, men indenfor de seneste årtier er problemet i højere grad blevet anerkendt som et samfundsmæssigt anliggende, der skal afhjælpes på strukturelt plan med aktive indsatser fra det offentlige. På FN s Verdenskonference om menneskerettigheder, blev det i 1993 fastslået, at vold mod kvinder er et brud på menneskerettighederne. Man konkluderede, at det var vigtigt at arbejde hen imod en afskaffelse af volden offentligt såvel som privat. I 1995 opfordrede FN yderligere sine medlemslande til at iværksætte nationale handlingsplaner for at afskaffe volden. På baggrund heraf præsenterede den danske regering i 2002 en handlingsplan, hvis mål var at styrke den eksisterende indsats mod vold og bremse volden i hjemmet. Man valgte at sætte fokus på følgende fire områder: Støtte til ofrene Aktiviteter rettet mod voldsudøverne Aktiviteter rettet mod fagpersonale Viden og information (Behrens & Bramstrup 2002:4f) Særligt de to første fokusområder i regeringens handlingsplan fandt vi interessante i vores indledende research af fænomenet partnervold. Hvilke støtteordninger var der rent praktisk etableret til de voldsramte kvinder, og hvordan spillede disse sammen med aktiviteterne rettet mod voldsudøveren? I denne indledende fase fandt vi hurtigt, at der samlet set er nogle mangler i de eksisterende tilbud Eksisterende rådgivnings- og behandlingstilbud I det følgende vil vi redegøre for de støtteordninger, der rent praktisk er etableret til henholdsvis voldsramte kvinder og voldsudøvende mænd. Herefter vil vi belyse de mangler, vi har identificeret i de etablerede hjælpesystemer. Den mest omtalte hjælpeforanstaltning i regeringens handlingsplan er krisecentre. Krisecentrene er specialiserede i at yde støtte og beskyttelse, og de tilbyder både personlig og telefonisk rådgivning. Her kan kvinden få hjælp til at planlægge et eventuelt opbrud med voldsudøveren, og hun har mulighed for at søge beskyttelse i form af et midlertidigt botilbud. Som led i regeringens handlingsplan driver centrene endvidere en døgnåben hotline (Rasmussen & Schacke 2009:5ff). Ifølge LOKK modtog landets 37 krisecentre cirka henvendelser fra voldsramte 12

15 kvinder i år 2008, og heraf fik cirka 2000 kvinder et decideret ophold (Barlach 2008:7). Endvidere yder også den private organisation Mødrehjælpen gratis behandling og efterværn 1 til de voldsramte kvinder, der har forladt deres partner. Støtten består her af individuel rådgivning, psykologhjælp og deltagelse i gruppeterapi. På baggrund af de traumereaktioner volden som oftest fører med sig, strækker behandlingen sig her over flere år. I 2008 fik 350 voldsramte kvinder individuel rådgivning hos Mødrehjælpen. Derudover fik 137 kvinder og børn tilbudt psykologhjælp og gruppeterapi (Mødrehjælpens årsberetning 2008, nr. 18:5). Som led i regerings handlingsplan har man endvidere som noget nyt sat øget fokus på voldsudøveren. Man har i den forbindelse etableret en række behandlingstilbud henvendt den voldsudøvende part, hvis formål er at bremse volden og sikre, at volden ikke reproduceres i nye forhold og går i arv til eventuelle børn ( Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder 2002:16). Heraf kan nævnes Dialog Mod Vold, der har afdelinger placeret i København, Århus og Odense, og Alternativ Til Vold (ATV), der har afdeling i Roskilde. Voldsudøveren kan her frivilligt og gratis få anonym rådgivning og psykologbehandling for den voldelige adfærd (Rasmussen & Schacke 2009:9). Hos DMV arbejder man med behandling af den uhensigtsmæssige voldelige adfærd ud fra en kognitiv behandlingsmodel, og der tilbydes både ugentlige individuelle samtaler og gruppeterapi. Et sådan forløb strækker sig over cirka 1 ½ år (Hensen & Øbo Petersen 2004:30f). Dette vil vi gå i dybden med senere i kapitlet Identificerede mangler i den nuværende indsats mod partnervold Både krisecentrene og Mødrehjælpen yder således målrettet støtte og rådgivning til den voldsramte kvinde, og som noget forholdsvis nyt yder DMV og ATV behandling af mandens voldelige adfærd. Vi fandt det bemærkelsesværdigt, at støtteordningerne henvendt ofrene for volden implicit forudsætter, at kvinden forlader sin partner. Eftersom der var blevet etableret en række landsdækkende behandlingstilbud til voldsudøveren, og der dermed var åbnet op for den mulighed, at volden kunne stoppes uden at kvinden forlod manden, antog vi, at der også var blevet etableret 1 Det vil sige opfølgende rådgivning og støtte, så kvinden fastholdes og hjælpes i sin beslutning om at bryde med volden. 13

16 tilbud om hjælp til de voldsramte kvinder, som ønskede at bevare deres forhold. Dette gør sig ikke gældende. Krisecentrenes indsats arbejder hen mod, at kvinden motiveres til et opbrud med manden, og Mødrehjælpens terapeutiske behandlingstilbud gives kun til kvinder og børn, der ikke længere er bosiddende hos voldsudøveren. Har kvinden ikke forladt sin partner, har hun kun den mulighed, at hun kan henvende sig egen praktiserende læge, der kan visitere til 12 timers psykologbehandling som en del af sygesikringen. Alle borgere, der har været udsat for voldelige overgreb, har denne mulighed. Vurderer egen læge, at man er berettiget en henvisning, skal man betale 40 procent af udgiften selv (Rasmussen & Schacke 2009:12). Et decideret målrettet tilbud til behandling af partnervolden og dens konsekvenser hos psykologer med særlig ekspertise på området, er der dog ikke tale om. En spørgeskemaundersøgelse af kommunernes beredskab i forhold til partnervold bekræfter endvidere, at kun 25 procent af landets kommuner har et formaliseret samarbejde med psykologer i konkrete sager om partnervold, hvorimod 90 procent af landets kommuner samarbejder med krisecentrene (Olsen 2008:20). Dette gav os yderligere et praj om, at regeringens tiltag mod vold i højere grad fokuserer på at fjerne kvinden fra manden og i mindre grad fokuserer på en psykologisk funderet behandling i sager, hvor parterne ikke ønsker eller formår at gå hver til sit. Denne tilgang stillede vi os undrende overfor. I kraft af at man skønner, at cirka kvinder årligt er udsat for vold, hvoraf kun 2000 får ophold på et krisecenter og endnu færre får behandling hos Mødrehjælpen, formodede vi, at der må være en del kvinder, som ikke ønsker eller er i stand til at forlade deres partner. I og med at de eksisterende tilbud forudsætter, at kvinden er gået fra manden, formodede vi endvidere, at denne store gruppe ikke har adgang til hjælp, der direkte er målrettet voldens konsekvenser. Vi var opmærksomme på, at vi ikke kunne udtale os om de kvinder, der forlader den voldelige partner på egen hånd eller løser konflikterne uden hjælp udefra, men vore gisninger om en stor efterspørgsel på hjælp fra kvinder, der vil bevare deres partnerskab, blev bekræftet, da vi tog kontakt til de fagpersoner, der i deres daglige arbejde er i berøring med partnervold og den dertilhørende lovgivning på området Udtalelser fra fagpersoner i berøring med partnervold For at få en uddybning af vores antagelser om regeringens handlingsplan og for at sikre os, at vi havde vore indledende fakta på plads i undersøgelsen, besluttede vi os for at interviewe direktøren Helle Øbo Petersen fra DMV samt Susse Larsen, der til 14

17 dagligt arbejder som sagsbehandler på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. Begge bekræftede de vore antagelser om manglerne i den nuværende handlingsplan, og begge efterlyste de en generel holdningsændring til indsatsen mod partnervold. Under vores researchinterviews gav de hver især udtryk for manglen på og ønsket om et samlet behandlingsforløb, der både inkluderer manden, kvinden og deres eventuelle børn. I sit arbejde på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter oplever Susse Larsen, at der ikke eksisterer nogle henvisningsmuligheder, når en kvinde beslutter sig for at udlogere og gå tilbage til manden. Helle Øbo udtalte ligeledes, at de hos DMV grundet manglende midler ugentligt må afvise kvinder, der ønsker at bevare deres parforhold og derfor søger hjælp til håndtering af volden. De oplever således begge, at der er en stor efterspørgsel på støtte og behandling fra kvinder, der ønsker at bevare deres parforhold og udtalte begge, at der ikke eksisterer noget målrettet og landsdækkende tilbud henvendt denne gruppe. Partnervold er stærkt tabuiseret, og derfor er DMV nogle af de eneste, som kommer i kontakt med de kvinder, der åbent erkender, at de gerne vil blive hos den voldelige partner. DMV tilbyder støttesamtaler til de kvinder, hvis mænd er i behandling. Herigennem har Helle Øbo erfaret, at det ikke giver mening at behandle manden, uden at kvinden bliver inddraget og får tilbudt et tilsvarende behandlingsforløb. Skal parforholdet bevares, er det afgørende, at kvinderne får bearbejdet det traume, de har været udsat for, og at de samstemmigt med manden tillærer sig nye adfærds- og kommunikationsmønstre, så de igen kan få en hensigtsmæssig relation. Med den erkendelse har DMV for nylig etableret et decideret tilbud om kognitiv terapi og traumebehandling til et lille udsnit af de kvinder, de kommer i kontakt med. Endvidere tilbydes der parsamtaler i de tilfælde, hvor det vurderes sikkert for kvinden. Sidste år fik cirka 125 kvinder tilbudt samtaler hver tredje uge i den periode, deres mænd var i behandling. Indtil videre er tilbuddet dog kun forbeholdt afdelingen i København, da DMV ikke har ressourcer til en landsdækkende udvidelse. Ønsket herom er dog stort, og de kunne endvidere godt tænke sig, at kvinderne fik tilbudt gruppeterapi på lige fod med mændene. Længerevarende traumebehandling og kognitiv terapi til voldsramte kvinder er et tilbud både Helle Øbo og Susse Larsen belyste vigtigheden af. Ingen af dem mener, at det er tilstrækkeligt, at kvinderne kan søge om en henvisning til 12 gange psykologbehandling gennem egen læge. I følge Susse Larsen har de sociale, fysiske 15

18 og psykiske mén, volden påfører, stor betydning for den måde kvinden fungerer og agerer på i det daglige. At opbygge et nedbrudt selvværd kan tage lang tid, og i de tilfælde, hvor kvinden lider af PTSD, er det nødvendigt med langvarig traumebehandling. Minimum to års intensiv kognitiv terapi og traumebehandling er i følge Susse Larsen en nødvendighed, hvis kvinden skal lære at agere anderledes og forholde sig anderledes til sig selv og sin omverden. Det lille udsnit af kvinder, der tilbydes samtaler hos DMV, får netop tilbudt denne kombinerede behandling. I behandlingen af de traumer, kvinderne lider af som følge af volden, oplever mange for første gang at få talt om og bearbejdet de ydmygende og skamfulde oplevelser, volden har ført med sig. At få talt om volden giver mulighed for at skærpe opmærksomheden på de overlevelsesstrategier, de har udviklet i det voldelige parforhold, men som ikke længere er gavnlige for dem selv eller for relationen til deres partner, idet volden er stoppet. Den kognitive terapi har netop til formål at skabe fokus på uhensigtsmæssige og fastlåste tankemønstre og deres indvirkning på følelser, krop og adfærd. Kvinderne lærer her på lige fod med mændene, at gamle fastlåste tankemønstre kan styre den måde, hvorpå de tolker en situation og dermed handler. Således får begge parter igennem behandlingstilknytningen til DMV mulighed for at regulere deres adfærd i forhold til hinanden, så de får en mere hensigtsmæssig relation. Endvidere arbejder DMV mentaliseringsbaseret, hvilket vil sige, at både manden og kvinden lærer at fortolke egne og andres handlinger. De lærer at bevidstgøre og italesætte ønsker, følelser og behov og endvidere at forstå selvsamme mentaltilstande hos deres partner. DMV afslutter forløbet med parsamtaler, hvor parret lærer at mentalisere sammen, og således forstå virkningen og vigtigheden af en hensigtsmæssig dialog. Med andre ord lærer de at lytte til hinanden og give udtryk for deres følelser og behov, så der igen kan opstå nærhed og intimitet i forholdet. Hvorvidt manden og kvinden bør blive sammen tager hverken Helle Øbo eller Susse Larsen stilling til, men de påpegede begge, at man ikke kan betragte volden isoleret set, hvis man vil hjælpe kvinden, men derimod må se på parforholdet i dets helhed på godt og ondt. De understreger begge, at regeringens handlingsplan har ydet mange positive tiltag i forhold til, at der før 2002 ikke fandtes nogen målrettet indsats til bekæmpelse af partnervold. Helle Øbo mener dog alligevel, at der i mange år har været en forkvaklet holdning til vold i familien. En holdning der fordrer, at man skal gøre alt for at skille parrene ad. Hun påpegede at cirka 60 procent af de par, der er tilknyttet DMV, ønsker at blive sammen. Dette skal regeringen ifølge hende 16

19 forholde sig til, og det nytter ikke noget at adskille parret således, at kvinden bliver tilbudt hjælp et sted og manden et andet sted. Parret har brug for et samlet behandlingstilbud, hvor de sammen kan få hjælp til at løse deres problemer. Hun understregede, at uanset hvor dygtige behandlere er, så er de aldrig så dygtige, at de kan vurdere, hvorvidt manden og kvinden skal gå fra hinanden. For at kunne hjælpe parret bedst muligt, skal manden vedkende sig ansvaret for volden og kvinden skal have traumebehandling. Endvidere skal de begge ved hjælp af kognitiv terapi have tillært sig nye kommunikations- og handlemønstre. De skal lære at sætte sig i den andens sted, lytte til hinanden og have fokus på, hvorfor en hensigtsmæssig dialog er altafgørende. Dette er endvidere vigtigt i forhold til børnene. Hun tilføjede, at uanset om parrene vælger at blive sammen eller ej, så er der en forældreansvarslov, som påbyder, at forældrene skal kunne kommunikere sammen. At regeringens handlingsplan ikke fokuserer på parforholdet i dets helhed men primært fokuserer på at fjerne kvinden fra manden, mener Susse Larsen ligeledes er problematisk. Hun gav under interviewet udtryk for sin holdning således: SUSSE: Man må ikke glemme, at der i ethvert voldeligt og destruktivt forhold også er noget, der er ganske smukt. Det er den lim, de to mennesker bliver bundet sammen af. Det er afhængigheden og alt det smukke, der binder dem sammen, og det er rigtig svært for familien Danmark og politikerne at forstå. INTERVIEWER: Kunne du tænke dig, at der var mere fokus på kærligheden mellem parterne? SUSSE: Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, for så kunne man begynde at anerkende, at de to mennesker her, de har noget ganske særligt sammen. Så kunne man afhjælpe volden og begynde at se på parret som et normalt par i virkeligheden og give dem nogle andre måder at tale sammen på og være sammen på. Jamen så kunne vi redde rigtig mange familier og rigtig mange børn. Altså familier, børn, far og mor. 17

20 1.5. Motivationen for undersøgelsen og den afgrænsede problemstilling I vores indledende research af fænomenet partnervold fandt vi altså, at der i regeringens handlingsplan ikke er inkluderet et landsdækkende behandlingstilbud til de kvinder, som ikke ønsker at forlade voldsudøveren. Igennem dybdegående interviews med fagpersoner indenfor området, fandt vi endvidere, at der blandt visse fagfolk i hjælpesystemet ønskes en holdningsændring, der indebærer, at man går bort fra at fokusere på vigtigheden i at fjerne voldsofferet fra voldsudøveren, og at man får en tilgang til partnervold, der fordrer, at man ser på parret i dets helhed og etablerer behandlingssystemer, der kan tilbyde et samlet forløb for både manden, kvinden og børnene. Dette fandt vi ganske interessant, og vi besluttede os derfor i samarbejde med DMV, at lave en undersøgelse af det fåtal af kvinder, der som de eneste har adgang til et samlet og længerevarende behandlingsforløb med manden i kraft af, at han er i behandling for den voldelige adfærd. Den følgende undersøgelse skulle give os et indblik i, hvorledes disse kvinder oplever allerede eksisterende hjælpeforanstaltninger henvendt voldsramte kvinder og belyse, hvorledes kvinden oplever at være tilknyttet behandlingstilbuddet hos DMV. Endvidere ønskede vi at undersøge, hvorvidt og hvorledes kvinden gennem behandlingsforløbet oplever en forandring i relationen til sin partner. Vores problemformulering kom som nævnt i indledningen således til at lyde: Hvorledes oplever den voldsramte kvinde, der ønsker at bevare sit parforhold, eksisterende hjælpesystemer? Herunder hvorvidt og i så fald hvordan oplever hun hverdagslige forandringer i kraft af parrets tilknytning til Dialog Mod Vold? 18

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Vejen til stoffrihed - tre tidligere stofmisbrugers fortællinger

Vejen til stoffrihed - tre tidligere stofmisbrugers fortællinger Vejen til stoffrihed - tre tidligere stofmisbrugers fortællinger The road to abstinence - Real life stories from three former addicts Samfundsvidenskabelige (SAM) bachelorprojekt 6.semester forår 2015

Læs mere

Et spørgsmål om relationer

Et spørgsmål om relationer Et spørgsmål om relationer - Tidligere anbragte unges oplevede udfordringer i forbindelse med at gennemføre en ungdomsuddannelse Et speciale af: Kim Jin Lemming Drewsen (201 21 091 ) & Mathilde Anemone

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Skolereformen fra et lærerperspektiv

Skolereformen fra et lærerperspektiv Skolereformen fra et lærerperspektiv Pædagogik og Uddannelsesstudier Laura Kyed Madsen, 49132 Roskilde Universitet Anna Rosa Haumark Carlsen, 49561 Vejleder: Henrik Hersom Nanna Strøm Rasmussen, 48822

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie.

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie. Du har jo ingen værktøjer med. Du har jo ikke fået nogen værktøjer puttet ned i din rygsæk hjemmefra. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle løse en konflikt, med hverken mine børn eller min kone, ekskone,

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dansk resumé Titel: Kvindens oplevelse af presseperioden Forfattere: Nina Angeline Nielo & Janni Beyer Pedersen Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dato:

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

Omsorg uden manualer

Omsorg uden manualer Omsorg uden manualer En undersøgelse af rygestoprådgiveres praksis Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning- PAES Roskilde Universitet, 30E.1-19 Postboks 260 4000 Roskilde Steffen Hogg Christensen

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Effekten af gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd

Effekten af gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd Effekten af gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd Speciale skrevet af: Palle Jørgensen Vejleder: Mimi Strange Afleveringstidspunkt: December 2006, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Kontakt:

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

VEJLEDNING. - pejling mod forandringer i læreres praksis. Guidance moving towards better teacher practice

VEJLEDNING. - pejling mod forandringer i læreres praksis. Guidance moving towards better teacher practice VEJLEDNING - pejling mod forandringer i læreres praksis Guidance moving towards better teacher practice Foto: Charlotte Riis Jensen Århus Universitet Institut for læring Kandidatuddannelse i Pædagogisk

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Forfatter: Studienummer: J10V108 Holdnummer: JM11V Modul 14 Projektet udgør 20 ECTS-point Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark Vejleder:

Læs mere

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4 Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Problemformulering s. 6 Begrebsafklaring s. 6 Projektets design s. 8 Fakta om ludomani s. 10 Spiltyper s. 10 Kategorisering af spillere s. 11 Hvem er de ludomane? s.

Læs mere