Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer"

Transkript

1 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine privatansatte medlemmer. I undersøgelsen sammenlignes med arbejdsmiljøundersøgelser blandt offentligt ansatte FOA-medlemmer. Her ses, at der på nogle områder ses forskelle mellem privat- og offentligt ansatte medlemmers vurdering af deres arbejdsmiljø. Fx er det 76 procent af de offentligt ansatte medlemmer, der mener, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Der er også flere privatansatte end offentligt ansatte medlemmer, der overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Men sammenligningerne viser dog også, at der er mange områder, hvor der ikke ses væsentlige forskelle på de privatansatte og offentligt ansatte medlemmers vurdering af deres arbejdsmiljø. Med mindre andet er anført, er alle viste forskelle statistisk sikre. I alt 710 privatansatte medlemmer deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i august Undersøgelsens resultater sammenlignes med to arbejdsmiljøundersøgelser for offentligt ansatte fra hhv. april og august Hovedkonklusioner: Det generelle arbejdsmiljø: Generelt arbejdsmiljø: 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Dette ligger lavere end blandt de offentligt ansatte, hvor den tilsvarende andel er 76 procent. Arbejdsglæde: 82 procent af de privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dage. Denne andel er lidt lavere end blandt de offentligt ansatte medlemmer, hvor det er 87 procent, der er helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Overvejelser om at søge væk fra arbejdspladsen: 21 procent af de privatansatte medlemmer er helt enige i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Blandt de offentligt ansatte er den tilsvarende andel 12 procent. Der er især stor forskel på de privatansatte og de offentligt ansatte inden for ældreplejen. Blandt de privatansatte på plejecentre er det 59 procent, der overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads, blandt de offentligt ansatte på plejecentre er tallet 33 procent. Det samme billede ses i hjemmeplejen, hvor 50 procent af de privatansatte og 29 procent af de offentligt ansatte overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse: Politisk ansvarlig: Cæcilie Saul Klaus Lange Dennis Kristensen Tlf Mobil: Mobil: Amalie Dam-Hansen Tlf

2 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 2 Arbejdstid og arbejdstempo: Arbejdstempo: 65 procent privatansatte oplever ofte eller altid, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Dette ligger cirka på niveau med de offentligt ansatte (70 %). Hensyntagen til ønsker om arbejdstid: 75 procent af de privatansatte, der ikke har faste arbejdstider, er helt eller overvejende enige i, at deres arbejdsplads er god til at tage hensyn til deres ønsker til arbejdstider. Dette ligger tæt op af svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer, hvor den tilsvarende andel er 80 procent. Mulighed for frokostpause: 3 ud af 10 privatansatte (29 %) har dårlige eller meget dårlige muligheder for at spise frokost i løbet af en arbejdsdag. Blandt de offentligt ansatte er andelen 2 ud af 10 (20 %). Mulighed for toiletbesøg: Hver femte privatansatte i Social- og Sundhedssektoren har dårlige eller meget dårlige muligheder for at komme på toilettet, mens de er på arbejde. Andelen ligger lidt lavere blandt de offentligt ansatte (13 %). Transport mellem besøg i hjemmeplejen: Hvert andet medlem i den private hjemmepleje (52 procent) oplever, at der sjældent eller aldrig er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg. Det samme gør sig gældende i den offentlige hjemmepleje (45 procent). Stress og sygefravær Stress: Hver fjerde privatansatte (25 %) føler sig i høj eller meget høj grad stresset, det er en større andel end blandt de offentligt ansatte, det 18 procent i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Samtidig er der dog også flere medlemmer i den private sektor, der slet ikke føler sig stressede (16 %) sammenlignet med medlemmer ansat i den offentligt sektor (10 %). Arbejdet er den hyppigste kilde til stress i begge sektorer (68 % for privatansatte og 75 % for offentligt ansatte). Sygefravær: 15 procent af de privatansatte har været sygemeldt inden for det seneste år på grund af stress. Den tilsvarende andel blandt offentligt ansatte er 11 procent. Fysisk arbejdsmiljø: Bøjede og forvredne arbejdsstillinger: 55 procent af de privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. Sammenligner man dette inden for de tre arbejdssteder plejehjem/plejecentre, hjemmepleje og daginstitutioner er der ikke væsentlige forskelle mellem offentligt og privatansatte. Gentagne og ensidige bevægelser: Blandt de privatansatte medlemmer er 3 ud af 10 helt enige i, at deres arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser. Det er især på plejehjem/plejecentre, hjemmeplejen og daginstitutioner, at der er mange medlemmer, som oplever dette. Der er ingen statistisk sikker forskel på det privatansatte og de offentligt ansatte på dette spørgsmål. Forflytninger i Social- og sundhedssektoren: Hver tredje af de privatansatte medlemmer i Social- og Sundhedssektoren er helt enige i, at der er mange forflytninger på deres arbejde. I hjemmeplejen er det 77 procent af de offentligt ansatte, som er helt eller delvis enige i, at der er

3 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 3 mange forflytninger på deres arbejde, mens den tilsvarende andel er 68 procent blandt de privatansatte. Fysisk vold og mobning: Fysisk vold: Blandt de privatansatte har hver femte været udsat for fysisk vold på deres arbejde inden for det seneste år. Det er især medlemmer på plejehjem/plejecentre, som er ramt af dette. Det samme billede findes blandt de offentligt ansatte medlemmer. På plejehjem/plejecenter er det 49 procent af de privatansatte og 47 procent af de offentligt ansatte, der har været udsat for vold inden for det seneste år. Mobning: 16 procent af de privatansatte har været udsat for mobning inden for det seneste år. Spørgsmålet kan ikke sammenlignes med arbejdsmiljøundersøgelsen for offentligt ansatte. Forhold til kolleger og ledelse: Forhold til kolleger: 90 procent af de privatansatte er helt eller delvist enige i, at de har et godt forhold til kollegerne. Blandt de offentligt ansatte er andelen 95 procent. Støtte fra kolleger og ledelse: 63 procent af de privatansatte får i høj eller meget høj grad støtte fra deres kolleger. 40 procent får i høj eller meget høj grad støtte fra deres nærmeste leder. Dette ligner svarfordelingen blandt de offentligt ansatte (hhv og 44 %)). FOAs privatansatte medlemmer FOA har omkring privatansatte medlemmer. Den største del af FOAs privatansatte medlemmer arbejder i Social- og Sundhedssektoren, hvoraf en stor del arbejder i hjemmeplejen. Derudover er der også en stor del af de privatansatte, som arbejder i Pædagogisk Sektor. Antallet af privatansatte medlemmer har været voksende i de senere år. En af årsagerne til, at en stigende del af FOAs medlemmer arbejder i den private sektor, er, at det offentlige i stigende grad udliciterer opgaver til det private. Udlicitering er, når kommunen, regionen eller staten indgår kontrakt med et privat firma om at løse bestemte opgaver. Herved bliver arbejde, der ellers kunne udføres af ansatte i kommunerne, nu udført af ansatte i private firmaer.

4 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 4 Det generelle arbejdsmiljø blandt privatansatte FOA-medlemmer Dette afsnit handler om det generelle arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer. Knap 7 ud af 10 privatansatte er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt Som det fremgår af figur 1, svarer 3 ud af 10 (31 %) af de privatansatte, at de er helt enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. 37 procent er delvist enige, men 3 ud af 10 (30 %) er helt eller delvist uenige. Dette kan sammenlignes med de offentligt ansatte i FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Denne sammenligning fremgår også af figur 1. Figur 1. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål? Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads. 31% 37% 15% 15% 1% 26% 50% 16% 9% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Henholdsvis 646 privatansatte og offentligt ansatte. 1 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Svarene fra de offentligt ansatte er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Figur 1 viser, at der samlet set er færre privatansatte, som er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det gælder for 68 procent af de privatansatte over for 76 procent af de offentligt ansatte. Der er også flere privatansatte, som er helt uenige i, at arbejdsmiljøet er godt (15 procent mod 9 procent af de offentligt ansatte).

5 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 5 Arbejdsglæde Både de privatansatte og de offentligt ansatte medlemmer er blevet spurgt til, om de er glade for at gå på arbejde. Figur 2 næste side viser, at 8 ud af 10 (82 %) af de privatansatte FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Der er ikke væsentlige forskelle på de offentligt ansatte medlemmers svar og de privatansatte medlemmers svar. Dog er der lidt flere af de offentligt ansatte medlemmer, der er helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Her er andelen 87 procent, hvorimod andelen blandt de privatansatte er 82 procent. Hver femte privatansatte er helt enig i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads Både privatansatte og offentligt ansatte medlemmer er også blevet spurgt til, om de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Figur 2 viser også, medlemmernes svar på, om de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. 21 procent af de privatansatte svarer, at de er helt enige i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Den tilsvarende andel er 12 procent blandt offentligt ansatte. Samlet set er over 4 ud af 10 (43 %) af de privatansatte helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk, mens det samme kun gør sig gældende for 3 ud af 10 (30 %) af de offentligt ansatte.

6 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 6 Figur 2. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålene: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag og Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg overvejer at søge væk fra min arbejdsplads Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag 44% 38% 10% 8% 1% 44% 43% 9% 3% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Jeg overvejer at søge væk fra min arbejdsplads 21% 22% 12% 37% 9% 12% 18% 11% 48% 12% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar. I den øverste figur er der henholdsvis 631 privatansatte og offentligt ansatte medlemmer. I den nederste figur er der henholdsvis 617 privatansatte og offentligt ansatte medlemmer. Svarene fra de offentligt ansatte er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

7 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 7 Det ser altså ud til, at privatansatte medlemmer i højere grad overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Som det fremgår af figur 3 nedenfor, ser denne forskel også ud til at gøre sig gældende, hvis vi sammenligner inden for tre typer af arbejdssteder: Hjemmeplejen, plejecentre og daginstitutioner og inden for forskellige aldersgrupper. Figur 3. Andel blandt privatansatte og offentligt ansatte, der er helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Fordelt på arbejdssted og alder. Fordelt på arbejdssted Fordelt på aldersgrupper Hjemmeplejen 50% 29% Plejecentre 59% 33% Daginstitutioner 42% 32% 0% 20% 40% 60% 80% Op til 39 år år år 60 år eller mere 48% 43% 44% 37% 42% 26% 25% 17% 0% 20% 40% 60% Antal svar. Arbejdssteder: (hjemmepleje: 19, plejecentre: 81, daginstitutioner: 55). (hjemmepleje: 341, plejecentre: 602, daginstitutioner: 271) Alder: (op til 30 år: 151, år: 163, år: 247, 60 år eller mere: 56). (op til 30 år: 261, år: 568, år: 1.116, 60 år eller mere: 304). Der er kun udvalgt de arbejdssteder, som har omkring 60 svar eller derover blandt både privatansatte og offentligt ansatte. Svarene fra de offentligt ansatte er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Inden for den private hjemmepleje overvejer halvdelen (50 %) at søge væk, hvorimod 29 procent blandt de offentligt ansatte. I plejecentrene er forskellen ligeledes markant: Her overvejer 59 procent af de privatansatte at søge væk, mens den tilsvarende andel er hver tredje (33 %) af de offentligt ansatte. Der ser også ud til at være en forskel inden for hver af aldersgrupperne. Blandt de årige er 42 procent af de privatansatte helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads, mens den tilsvarende andel er 26 procent blandt de offentligt ansatte.

8 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 8 Arbejdstid og arbejdstempo FOAs privatansatte medlemmer er blevet spurgt ind til deres arbejdstider, arbejdstempo samt den generelle tid til frokost, toiletbesøg og transport i forbindelse med deres arbejde. Det følgende afsnit handler om deres svar på disse spørgsmål. Hver tredje privatansatte er helt enig i, at deres arbejdsplads er god til at tage hensyn til deres ønsker til arbejdstider De privatansatte medlemmer er blevet spurgt til, om deres arbejdsplads er god til at tage hensyn til deres ønsker til arbejdstider. En tredjedel (32 %) svarer, at de er helt enige, mens yderligere en tredjedel (32 %) er overvejende enige. Hver femte (21 %) er helt eller overvejende uenige. Medlemmerne er også blevet spurgt til, om de ofte er blevet kaldt på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt. Blot tre procent af de privatansatte svarer, at de er helt enige, mens hver tiende (11 %) svarer, at de er overvejende enige. 55 procent er enten helt eller overvejende uenige i, at de ofte bliver kaldt på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt. Figur 4. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min arbejdsplads er god til at tage hensyn til mine ønsker til arbejdstider 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 32% 10% 11% 13% Jeg bliver ofte kaldt på arbejde på tidspunkter, hvor det passer mig dårligt 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3% 11% 17% 38% 19% Antal svar: 597 privatansatte medlemmer. Spørgsmålene er stillet til alle medlemmer udover medlemmer i privat dagpleje/privat børnepasser samt medlemmer, der er selvstændige. Disse andele kan sammenlignes med en undersøgelse, som FOA udførte blandt sine medlemmer i november For at sammenligningen er meningsfuld, har vi fjernet de medlemmer, som har helt faste arbejdstider. Sammenligningen kan ses i figur 5 næste side.

9 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 9 Figur 5. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålene: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min arbejdsplads er god til at tage hensyn til at tage hensyn til mine ønsker til arbejdstider og Jeg bliver ofte kaldt på arbejde på tidspunkter, hvor det passer mig dårligt Min arbejdsplads er god til at tage hensyn til mine ønsker til arbejdstider 38% 37% 12% 13% 26% 54% 13% 7% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Jeg bliver ofte kaldt på arbejde på tidspunkter, hvor det passer mig dårligt 4% 16% 24% 55% 3% 11% 36% 50% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Antal svar: Henholdsvis og offentligt ansatte og henholdsvis 509 og 415 privatansatte. Medlemmer, der har svaret Ved ikke eller Jeg har helt faste arbejdstider er ikke medtaget i figuren. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra en FOA-undersøgelse fra november 2014.

10 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 10 Som det fremgår af figur 5, er der både en større andel af de privatansatte som er helt enige eller helt uenige i, at deres arbejdsplads er god til at tage hensyn til deres ønsker til arbejdstider. Ser man samlet set på andelen, der svarer helt eller delvist enig, er det 75 procent af de privatansatte og 80 procent af de offentlige ansatte, der ligger her. På spørgsmålet om, hvor ofte medlemmerne er blevet kaldt på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt, er det samlet set lidt flere privatansatte, der er helt eller overvejende enige i, at de ofte kaldes på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt. Det mener 20 procent af de privatansatte over for 14 procent af de offentligt ansatte. Omvendt er der lidt flere privatansatte end offentligt ansatte, der er helt uenige i, at de ofte kaldes på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt. 3 ud af 10 medlemmer i det private har dårlige muligheder for at spise frokost i løbet af en arbejdsdag Medlemmerne er blevet spurgt til, hvor gode eller dårlige deres muligheder generelt er for at spise frokost eller et andet hovedmåltid i løbet af en arbejdsdag på seks timer eller mere. Deres svar kan ses af figur 6 nedenfor. Figur 6. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor gode eller dårlige er dine muligheder generelt for at spise frokost eller et andet hovedmåltid i løbet af en arbejdsdag? 31% 24% 16% 13% 16% 24% 39% 18% 11% 9% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Antal svar: 616 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Medlemmerne blev bedt om kun at forholde sig til de dage, hvor de er på arbejde i 6 timer eller mere. Medlemmer, der har svaret Ved ikke eller Jeg arbejder altid mindre end 6 timer om dagen, er ikke medtaget i figuren. Figur 6 viser, at lidt over halvdelen (53 %) af de privatansatte medlemmer svarer, at de har gode eller meget gode muligheder for at spise et hovedmåltid i løbet af en arbejdsdag.

11 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11 I figuren ses også sammenligningen til de offentligt ansatte. Her svarer 60 procent, at de har gode eller meget gode muligheder for at spise frokost eller et andet måltid i løbet af en arbejdsdag. Dette ligger således lidt højere end andelen blandt de privatansatte, som ligger på 53 procent. I den anden ende af skalaen svarer 2 ud af 10 (20 %) af de offentligt ansatte, at deres muligheder for at spise et hovedmåltid er dårlige eller meget dårlige, hvorimod det samme gælder for 3 ud af 10 (29 %) af de privatansatte medlemmer. Hver femte af de privatansatte medlemmer i Social- og Sundhedssektoren har dårlige muligheder for at komme på toilettet i løbet af en arbejdsdag medlemmer i Social- og Sundhedssektoren samt medlemmer der arbejder i et vikarbureau eller med rengøring er blevet spurgt til deres muligheder for at komme på toilettet i løbet af en arbejdsdag. Deres svar fremgår af figur 7. Figur 7. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at komme på toilettet i løbet af en typisk arbejdsdag? 34% 28% 18% 14% 6% 29% 39% 17% 10% 3% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Henholdsvis 489 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer i Social.- og Sundhedssektoren, samt medlemmer der arbejder i et vikarbureau eller med rengøring. Figur 7 viser, at hver femte (20 %) af de privatansatte medlemmer i Social- og Sundhedssektoren har dårlige eller meget dårlige muligheder for at komme på toilettet. Den tilsvarende andel blandt offentligt ansatte er 13 procent. I den anden ende af skalaen er der også mindre forskelle mellem de

12 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 12 privatansatte og de offentligt ansatte. Mens i alt 62 procent af de privatansatte svarer, at de har gode eller meget gode muligheder for at komme på toilettet i løbet af en arbejdsdag, er den tilsvarende andel blandt de offentligt ansatte på 68 procent. Privat hjemmepleje: Hver anden oplever sjældent eller aldrig at der er sat tilstrækkelig tid af til transport mellem besøg Medlemmer, der arbejder i privat hjemmepleje, er blevet spurgt til, hvor ofte der er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg. Nedenfor ses en sammenligning af de offentligt ansatte og de privatansatte på spørgsmålet. Figur 8. Hvor ofte er der afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg? 6% 18% 21% 35% 18% 2% 4% 20% 27% 29% 16% 4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ved ikke Antal svar: 197 privatansatte medlemmer og 269 offentligt ansatte medlemmer. Spørgsmålet er stillet til ansatte i henholdsvis privat og offentlig hjemmepleje, som ikke er ledere. Svarene fra de offentligt ansatte er hentet fra en FOA-undersøgelse fra august Hver fjerde (24 %) af både de offentligt ansatte og de privatansatte medlemmer angiver, at der ofte eller altid er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg i hjemmeplejen. Mere end hver anden (53 %) af de privatansatte oplever, at der sjældent eller aldrig er afsat tilstrækkelig tid til transport. Blandt de offentligt ansatte er andelen 45 procent. Der er således ikke væsentlige forskelle mellem de offentligt ansatte og privatansatte i forhold til, om der er afsat tilstrækkelig tid til besøg.

13 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 13 2 ud af 3 privatansatte oplever ofte eller altid, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo Undersøgelsen viser, at to tredjedele af de privatansatte medlemmer ofte eller altid oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Hver fjerde (24 %) oplever, at det sommetider er nødvendigt, mens hver tiende (10 %) oplever, at det sjældent eller aldrig er nødvendigt. Det viser figur 9. Andelene blandt de offentligt ansatte ligner meget andelene blandt de privatansatte. Dog angiver lidt flere af offentligt ansatte, at de ofte eller altid oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Her er andelen 70 procent, mens den er 65 procent blandt privatansatte. Forskellen er ikke statistisk sikker. Hvis vi sammenligner inden for hvert enkelt arbejdssted er andelene stort set også de samme blandt offentligt ansatte og privatansatte (figur ikke vist). Figur 9. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor ofte oplever du, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? 22% 43% 24% 8% 2% 18% 52% 25% 4% 1% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Antal svar: 627 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. 0 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

14 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 14 Fysisk arbejdsmiljø blandt privatansatte medlemmer Halvdelen af de privatansatte er helt eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger I alt svarer 55 procent af de privatansatte FOA-medlemmer, at de er helt eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. Hver fjerde (24 %) er helt enig, mens 3 ud af 10 (31 %) er delvist enig. 44 procent er enten helt eller delvist uenige. De privatansatte medlemmer er også blevet spurgt ind til, om deres arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser. Her svarer 3 ud af 10 (31 %), at de er helt enige, mens lidt mere end hver fjerde (27 %) er delvist enige. 4 ud af 10 (41 %) er helt eller delvist uenige. Figur 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Jeg arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger Mit arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24% 31% 19% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 25% Helt uenig 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31% 27% 18% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 23% Helt uenig Antal svar: Henholdsvis 630 og 640 privatansatte. I figur 11 næste side er de privatansattes svar sammenlignet med de offentligt ansatte. For at det er en meningsfuld sammenligning, er der sammenlignet inden for tre arbejdssteder: Hjemmeplejen, plejecentre og daginstitutioner.

15 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 15 Figur 11. Andelen af de privatansatte medlemmer og de offentligt ansatte medlemmer, der er helt eller delvist enige i de følgende spørgsmål om deres fysiske arbejdsmiljø. Jeg arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger Mit arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser Hjemmeplejen 61% 57% Hjemmeplejen 63% 59% Plejecenter/plejehjem 66% 66% Plejecenter/plejehjem 72% 61% Daginstitution 72% 66% Daginstitution 56% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Antal svar: Privat hjemmepleje: 201. Offentlig hjemmepleje: 349. Private plejecentre: 86. Offentlige plejecentre: 617. Private daginstitutioner: 59. Offentlige daginstitutioner; 279. Der er kun udvalgt de arbejdssteder, som har omkring 60 svar eller derover blandt både privatansatte og offentligt ansatte. Figur 11 viser, at der er en tendens til, at de privatansatte i højere grad arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger samt har mange gentagne og ensidige bevægelser. Dog er tallene blandt de privatansatte forbundet med store usikkerheder, idet der kun er få svar. Der er således ikke statistisk sikker forskel på de offentligt ansatte og de privatansatte.

16 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 16 Social- og Sundhedssektoren: Hver tredje privatansatte er helt enig i, at der er mange forflytninger på deres arbejde Medlemmer i Social- og Sundhedssektoren er blevet spurgt til, om de er enige eller uenige i, at der er mange forflytninger på deres arbejde. Her svarer hver tredje (33 %), at de er helt enige, mens 31 procent svarer, at de er delvis enige. Medlemmerne i de andre sektorer er blevet spurgt til, om der er mange tunge løft på deres arbejde. Her svarer 27 procent, at de er helt enige, mens 29 procent er delvist enige. Andelene fremgår af figur 12 nedenfor. Figur 12. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Der er mange tunge løft i mit arbejde Der er mange forflytninger i mit arbejde 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27% 29% 19% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 24% Helt uenig 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33% 31% 14% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 20% Helt uenig Antal svar: Henholdsvis 156 of 483 privatansatte medlemmer. Spørgsmålet om tunge løft er stillet til medlemmer i Kost- og Servicesektoren, i Pædagogisk Sektor samt i Teknik- og Servicesektoren, Spørgsmålet om forflytninger er stillet til medlemmer i Social- og Sundhedssektoren. 1 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Der er især medlemmer på plejecenter/plejehjem, som oplever, at der er mange forflytninger på deres arbejde. Det fremgår af figur 13 næste side.

17 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 17 Figur 13. Andelen af de privatansatte medlemmer og de offentligt ansatte medlemmer, der er helt eller delvist enige, at der er mange forflytninger på deres arbejde Hjemmeplejen 68% 77% Plejecenter/plejehjem 91% 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Privat hjemmepleje: 197. Offentlig hjemmepleje: 345. Private plejecentre: 82. Offentlige plejecentre: 586. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer i Social- og Sundhedssektoren. Som figur 13 viser, svarer 91 procent af de privatansatte medlemmer på plejecenter/plejehjem, at de er helt eller delvist enige i, at der er mange forflytninger på deres arbejde. I hjemmeplejen er det 68 procent. Figuren viser også, at andelen, der oplever, at der er mange forflytninger, er lidt højere blandt offentligt ansatte end blandt privatansatte på plejehjem. I det offentlige er det 77 procent, mens det er 68 procent i det private. Der er ikke statistisk sikker forskel mellem privat og offentligt ansatte på plejehjem.

18 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 18 Fysisk vold og mobning I undersøgelsen er de privatansatte medlemmer blevet spurgt ind til deres oplevelser af fysisk vold og mobning på arbejdspladsen. Dette afsnit gennemgår medlemmernes svar på disse spørgsmål. Hvert femte privatansatte FOA-medlem har været udsat for fysisk vold i det seneste år De privatansatte medlemmer er blevet spurgt ind til, om de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold, mens de har været på arbejde. Deres svar fremgår af figur 14 nedenfor. Figur 14. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 79% 20% 10% 0% 1% 2% 2% 15% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: 622 privatansatte medlemmer. 2 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Som det fremgår af figur 14 angiver i alt hver femte (20 %), at de har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år. 1 procent har været udsat for det dagligt, 2 procent ugentligt, 2 procent månedligt og 15 procent sjældnere end månedligt. For at sammenligne dette med de offentligt ansatte er det nødvendigt at opdele i forhold til arbejdssted. I figur 15 næste side vises andelene blandt medlemmer, der er ansat i hjemmeplejen, på plejecenter/plejehjem samt på daginstitution.

19 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 19 Figur 15. Andel blandt privatansatte og offentligt ansatte, der inden for det seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold, mens de var på arbejde Hjemmeplejen 20% 15% Plejecentre 49% 47% Daginstitutioner 16% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: Privat hjemmepleje: 198. Offentlig hjemmepleje: 342. Private plejecentre: 82. Offentlige plejecentre: 608. Private daginstitutioner: 56. Offentlige daginstitutioner: 274. I figuren ses en tendens til, at de privatansatte oftere udsættes for vold. Dog skal der tages store forbehold på grund af det lave antal svar i hver kategori, hvorfor forskellene ikke er statistisk sikre.

20 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer procent af de privatansatte medlemmer har været udsat for mobning inden for det seneste år De privatansatte medlemmer er blevet spurgt til, om de inden for det seneste år har været udsat for mobning på arbejdet. Her svarer 2 procent, at de har været udsat for mobning ugentligt, 2 procent månedligt, mens 12 procent svarer, at de har været udsat for mobning sjældnere end månedligt. 8 ud af 10 (79 %) svarer, at de ikke har været udsat for mobning inden for det seneste år. Medlemmernes svar fremgår af figur 16 nedenfor. Figur 16. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning, mens du var på arbejde? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 79% 20% 10% 0% 0% 2% 2% 12% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: 620 privatansatte medlemmer. 4 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren Spørgsmålet er ikke blevet stillet på samme måde i andre undersøgelser, hvorfor vi ikke på dette spørgsmål kan sammenligne de privatansatte med de offentligt ansatte.

21 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 21 Stress og sygefravær blandt privatansatte medlemmer Det følgende afsnit handler om privatansatte medlemmers stressniveau samt deres arbejdsrelaterede sygemeldinger. Hvert fjerde privatansatte medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset Som det fremgår af figur 17, føler hver fjerde (25 %) af de privatansatte medlemmer sig i høj eller meget høj grad stresset, mens 38 procent i ringe grad eller slet ikke føler sig stressede. Andelen af privatansatte, der føler sig stressede er højere end blandt de offentligt ansatte. Blandt de offentligt ansatte er andelen, der i høj eller meget høj grad føler sig stresset, 18 procent. Sammenligner vi andelen af medlemmer, der slet ikke føler sig stressede er denne dog også højere blandt privatansatte (16 %) end offentligt ansatte (10 %) Figur 17. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: I hvilken grad føler du dig stresset? 5% 13% 45% 25% 10% 1% 9% 16% 37% 22% 16% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 626 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er fra en FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

22 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 22 De medlemmer, der har angivet, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad føler sig stressede, er yderligere blevet spurgt til, hvad der er den vigtigste kilde til deres stress. Her svarer to tredjedele (68 %) af de privatansatte, at arbejdet er den vigtigste kilde, mens 2 procent svarer, at privatlivet er den vigtigste kilde til stress. 3 ud af 10 (29 %) svarer, at det både er arbejde og privatliv. Det samme overordnede mønster genfindes blandt de offentligt ansatte, her er der dog en lidt større andel, der angiver arbejdet som kilde til stress og lidt færre, der angiver en kombination af arbejde og privatliv end blandt de privatansatte. Dette fremgår af figur 18 nedenfor. Figur 18. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvad er den vigtigste kilde til din stress? 68% 2% 29% 1% 75% 23% 2% Arbejde Privatliv Både arbejde og privatliv Ved ikke Antal svar: 385 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Spørgsmålet om, hvad der er den vigtigste kilde til stress, er stillet til medlemmer, der har svaret, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad føler sig stressede. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

23 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer procent af de privatansatte FOA-medlemmer har været sygemeldt på grund af stress inden for det seneste år Som det fremgår af figur 19, angiver 15 procent af de privatansatte, at de inden for det seneste år har været sygemeldt på grund af stress. 13 procent har været sygemeldt på grund af fysisk belastning på jobbet, mens henholdsvis 1 og 2 procent har været sygemeldt på grund af mobning eller på grund af vold. 72 procent har ikke været sygemeldt af nogle af disse årsager. I figur 19 er der også en sammenligning af de privatansattes sygemeldinger med de offentligt ansattes sygemeldinger. Svarerne fra de privatansatte medlemmer ligner svarene fra de offentligt ansatte, når det handler om mobning, vold og fysisk belastning. Andelen der har været sygemeldt på grund af stress er højere blandt de privatansatte end blandt de offentligt ansatte. Figur 19. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Har du inden for det seneste år været sygemeldt af nogle af følgende årsager? (Eller hvor de var en væsentlig årsag til, at du var sygemeldt.) Ja, pga. stress 15% 11% Ja, pga. vold eller trusler om vold 2% 1% Ja, pga. mobning 1% 2% Ja, pga. fysisk belastning i jobbet (fx løft) 13% 12% Nej 72% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: 618 privatansatte og offentligt ansatte medlemmer. 2 % har svaret Ved ikke/husker ikke og er ikke medtaget i figuren. Det har været muligt at sætte flere kryds, men det har kun få personer benyttet sig af. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er fra en FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april En mindre usikkerhed er, at 25 % af de privatansatte i undersøgelsen kun har været ansat på deres nuværende arbejdsplads i mindre end et år. Vi ved altså ikke, hvor længe de har været privatansatte. Hvis vi fjerner dem fra undersøgelsen, ændrer svarfordelingerne sig kun lidt. På dette spørgsmål falder andelen, der har været sygemeldt på grund af stress, til 13 %.

24 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 24 Forhold til kolleger og ledere Det følgende afsnit handler om de privatansatte medlemmers forhold til deres kolleger og nærmeste leder. Knap 2 ud af 3 privatansatte er helt enige i, at de har et godt forhold til deres kolleger Medlemmerne er blevet spurgt til, hvor enige de er i, at de har et godt forhold til deres kolleger. Her svarer knap 2 ud af 3 (64 %) af de privatansatte, at de er helt enige, mens 28 procent er delvist enige. Kun 5 procent er helt eller delvist uenige. Andelene fremgår af figur 20 nedenfor. I figuren ses også, hvordan de offentligt ansatte medlemmer har svaret på spørgsmålet. Figur 20. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg har et godt forhold til mine kolleger 64% 28% 3% 4% 61% 34% 4% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 636 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Figur 20 viser, at svarene blandt de offentligt ansatte fordeler sig på næsten samme måde som svarene blandt de privatansatte. Blandt de privatansatte har 64 procent svaret, at de er helt enige i, at de har et godt forhold til deres kolleger, hvorimod den tilsvarende andel blandt de offentligt ansatte er 61 procent. Til gengæld er der lidt flere offentligt ansatte, der har svaret, at de er delvist enige.

25 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 25 Medlemmerne er også blevet spurgt til, i hvilken grad de får hjælp og støtte fra deres (nærmeste) kolleger. Her svarer 63 procent af de privatansatte, at de i høj eller meget høj grad får hjælp og støtte, mens den tilsvarende andel blandt de offentligt ansatte er 64 procent. I den anden ende af skalaen har henholdsvis 8 procent af de privatansatte og 6 procent af de offentligt ansatte svaret, at de i ringe grad eller slet ikke får hjælp og støtte fra deres kolleger. Figur 21. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: I hvilken grad får du hjælp og støtte fra dine (nærmeste) kolleger? 28% 35% 25% 5% 3% 4% 23% 41% 29% 5% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 634 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

26 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 26 Hver fjerde får i ringe grad eller slet ikke støtte fra deres nærmeste leder Medlemmerne er blevet spurgt til, i hvor høj grad de får hjælp og støtte fra deres nærmeste leder. Svarene fra både offentligt ansatte og privatansatte kan ses i figur 22 nedenfor. Figur 22. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? 18% 22% 30% 17% 9% 4% 14% 30% 33% 14% 6% 3% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 623 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Hver fjerde (26 %) privatansatte svarer, at de i ringe grad eller slet ikke får støtte fra deres nærmeste leder. Blandt de offentligt ansatte er det hver femte (20 %). I den anden ende af skalaen svarer 4 ud af 10 (40 %) af de privatansatte, at de i høj eller meget høj grad får støtte fra deres nærmeste leder, mens den tilsvarende andel er 44 procent blandt de offentligt ansatte. Medlemmerne er også blevet spurgt til, om deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Knap 4 ud af 10 (38 %) af de privatansatte svarer, at de er helt eller delvist uenige i, at deres nærmeste leder er god til at lede. Heraf svarer hver fjerde (24 %) at de er helt enige, mens hver tredje (33 %) svarer, at de er delvist enige. Blandt de offentligt ansatte er der en større andel, der er enige i, at deres leder er god til at lede sine medarbejdere. Hvor der samlet set er 57 procent af de privatansatte, som er helt eller delvist enige, er den tilsvarende andel 65 procent blandt de offentligt ansatte. Sammenligningen mellem de offentligt ansatte og de privatansatte kan ses af figuren på næste side.

27 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 27 Figur 23. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere 24% 33% 19% 19% 5% 26% 39% 19% 13% 3% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 625 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

28 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 28 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen blandt privatansatte er gennemført fra 21. august til 1. september Den sammenlignes med svarene fra offentligt ansatte i arbejdsmiljøundersøgelsen fra april 2015 samt spørgsmål om køretid, frokostpauser og mulighed for toiletbesøg fra en medlemsundersøgelse fra august Indsamlingsmetode for privatundersøgelsen Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle FOAs privatansatte medlemmer, som FOA har en adresse på. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen for privatundersøgelsen Målgruppen for undersøgelsen er alle FOAs erhvervsaktive medlemmer, som arbejder i den private sektor. Antal besvarelser og svarprocent i privatundersøgelsen I alt blev alle erhvervsaktive medlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt disse viste 163 adresser sig at være uvirksomme. Samtidig svarede 25 personer, at de var ansat i en kommune, region eller staten, og 15 personer vidste ikke, om de havde en privat arbejdsgiver. Disse deltog derfor heller ikke i undersøgelsen. Det reelle antal inviterede endte derfor på privatansatte medlemmer. 710 medlemmer, svarende til 32 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 29 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. Sammenligningsgrundlag I sammenligningen med de offentligt ansatte medlemmer, er der forsøgt sammenlignet med sammenlignelige grupper. De faggrupper, som ikke findes i undersøgelsen for privatansatte, er derfor sorteret fra de offentligt ansatte. Således er ansatte i psykiatrien samt en række mindre faggrupper sorteret fra tallene for de offentligt ansatte. De undersøgelser, hvor vi har hentet de offentligt ansattes svar, består både af offentligt ansatte og privatansatte. Vi har derfor sorteret de privatansatte fra. Dette kunne dog ikke lade sig gøre i arbejdsmiljøundersøgelsen fra april 2015, fordi medlemmerne ikke blev spurgt til, om de var offentligt eller privat ansat. Dog indgår der så få privatansatte i undersøgelsen, at det ikke gør den store forskel for svarfordelingerne. Alle forskelle, der trækkes frem mellem privat- og offentligt ansatte, er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 procent. Hermed kan vi med minimum 95 procent sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre forskelle og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde af, at ikke alle forskelle vist i en figur er statistisk signifikante, er dette noteret i teksten.

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere