Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer"

Transkript

1 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine privatansatte medlemmer. I undersøgelsen sammenlignes med arbejdsmiljøundersøgelser blandt offentligt ansatte FOA-medlemmer. Her ses, at der på nogle områder ses forskelle mellem privat- og offentligt ansatte medlemmers vurdering af deres arbejdsmiljø. Fx er det 76 procent af de offentligt ansatte medlemmer, der mener, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Der er også flere privatansatte end offentligt ansatte medlemmer, der overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Men sammenligningerne viser dog også, at der er mange områder, hvor der ikke ses væsentlige forskelle på de privatansatte og offentligt ansatte medlemmers vurdering af deres arbejdsmiljø. Med mindre andet er anført, er alle viste forskelle statistisk sikre. I alt 710 privatansatte medlemmer deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i august Undersøgelsens resultater sammenlignes med to arbejdsmiljøundersøgelser for offentligt ansatte fra hhv. april og august Hovedkonklusioner: Det generelle arbejdsmiljø: Generelt arbejdsmiljø: 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Dette ligger lavere end blandt de offentligt ansatte, hvor den tilsvarende andel er 76 procent. Arbejdsglæde: 82 procent af de privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dage. Denne andel er lidt lavere end blandt de offentligt ansatte medlemmer, hvor det er 87 procent, der er helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Overvejelser om at søge væk fra arbejdspladsen: 21 procent af de privatansatte medlemmer er helt enige i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Blandt de offentligt ansatte er den tilsvarende andel 12 procent. Der er især stor forskel på de privatansatte og de offentligt ansatte inden for ældreplejen. Blandt de privatansatte på plejecentre er det 59 procent, der overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads, blandt de offentligt ansatte på plejecentre er tallet 33 procent. Det samme billede ses i hjemmeplejen, hvor 50 procent af de privatansatte og 29 procent af de offentligt ansatte overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse: Politisk ansvarlig: Cæcilie Saul Klaus Lange Dennis Kristensen Tlf Mobil: Mobil: Amalie Dam-Hansen Tlf

2 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 2 Arbejdstid og arbejdstempo: Arbejdstempo: 65 procent privatansatte oplever ofte eller altid, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Dette ligger cirka på niveau med de offentligt ansatte (70 %). Hensyntagen til ønsker om arbejdstid: 75 procent af de privatansatte, der ikke har faste arbejdstider, er helt eller overvejende enige i, at deres arbejdsplads er god til at tage hensyn til deres ønsker til arbejdstider. Dette ligger tæt op af svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer, hvor den tilsvarende andel er 80 procent. Mulighed for frokostpause: 3 ud af 10 privatansatte (29 %) har dårlige eller meget dårlige muligheder for at spise frokost i løbet af en arbejdsdag. Blandt de offentligt ansatte er andelen 2 ud af 10 (20 %). Mulighed for toiletbesøg: Hver femte privatansatte i Social- og Sundhedssektoren har dårlige eller meget dårlige muligheder for at komme på toilettet, mens de er på arbejde. Andelen ligger lidt lavere blandt de offentligt ansatte (13 %). Transport mellem besøg i hjemmeplejen: Hvert andet medlem i den private hjemmepleje (52 procent) oplever, at der sjældent eller aldrig er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg. Det samme gør sig gældende i den offentlige hjemmepleje (45 procent). Stress og sygefravær Stress: Hver fjerde privatansatte (25 %) føler sig i høj eller meget høj grad stresset, det er en større andel end blandt de offentligt ansatte, det 18 procent i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Samtidig er der dog også flere medlemmer i den private sektor, der slet ikke føler sig stressede (16 %) sammenlignet med medlemmer ansat i den offentligt sektor (10 %). Arbejdet er den hyppigste kilde til stress i begge sektorer (68 % for privatansatte og 75 % for offentligt ansatte). Sygefravær: 15 procent af de privatansatte har været sygemeldt inden for det seneste år på grund af stress. Den tilsvarende andel blandt offentligt ansatte er 11 procent. Fysisk arbejdsmiljø: Bøjede og forvredne arbejdsstillinger: 55 procent af de privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. Sammenligner man dette inden for de tre arbejdssteder plejehjem/plejecentre, hjemmepleje og daginstitutioner er der ikke væsentlige forskelle mellem offentligt og privatansatte. Gentagne og ensidige bevægelser: Blandt de privatansatte medlemmer er 3 ud af 10 helt enige i, at deres arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser. Det er især på plejehjem/plejecentre, hjemmeplejen og daginstitutioner, at der er mange medlemmer, som oplever dette. Der er ingen statistisk sikker forskel på det privatansatte og de offentligt ansatte på dette spørgsmål. Forflytninger i Social- og sundhedssektoren: Hver tredje af de privatansatte medlemmer i Social- og Sundhedssektoren er helt enige i, at der er mange forflytninger på deres arbejde. I hjemmeplejen er det 77 procent af de offentligt ansatte, som er helt eller delvis enige i, at der er

3 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 3 mange forflytninger på deres arbejde, mens den tilsvarende andel er 68 procent blandt de privatansatte. Fysisk vold og mobning: Fysisk vold: Blandt de privatansatte har hver femte været udsat for fysisk vold på deres arbejde inden for det seneste år. Det er især medlemmer på plejehjem/plejecentre, som er ramt af dette. Det samme billede findes blandt de offentligt ansatte medlemmer. På plejehjem/plejecenter er det 49 procent af de privatansatte og 47 procent af de offentligt ansatte, der har været udsat for vold inden for det seneste år. Mobning: 16 procent af de privatansatte har været udsat for mobning inden for det seneste år. Spørgsmålet kan ikke sammenlignes med arbejdsmiljøundersøgelsen for offentligt ansatte. Forhold til kolleger og ledelse: Forhold til kolleger: 90 procent af de privatansatte er helt eller delvist enige i, at de har et godt forhold til kollegerne. Blandt de offentligt ansatte er andelen 95 procent. Støtte fra kolleger og ledelse: 63 procent af de privatansatte får i høj eller meget høj grad støtte fra deres kolleger. 40 procent får i høj eller meget høj grad støtte fra deres nærmeste leder. Dette ligner svarfordelingen blandt de offentligt ansatte (hhv og 44 %)). FOAs privatansatte medlemmer FOA har omkring privatansatte medlemmer. Den største del af FOAs privatansatte medlemmer arbejder i Social- og Sundhedssektoren, hvoraf en stor del arbejder i hjemmeplejen. Derudover er der også en stor del af de privatansatte, som arbejder i Pædagogisk Sektor. Antallet af privatansatte medlemmer har været voksende i de senere år. En af årsagerne til, at en stigende del af FOAs medlemmer arbejder i den private sektor, er, at det offentlige i stigende grad udliciterer opgaver til det private. Udlicitering er, når kommunen, regionen eller staten indgår kontrakt med et privat firma om at løse bestemte opgaver. Herved bliver arbejde, der ellers kunne udføres af ansatte i kommunerne, nu udført af ansatte i private firmaer.

4 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 4 Det generelle arbejdsmiljø blandt privatansatte FOA-medlemmer Dette afsnit handler om det generelle arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer. Knap 7 ud af 10 privatansatte er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt Som det fremgår af figur 1, svarer 3 ud af 10 (31 %) af de privatansatte, at de er helt enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. 37 procent er delvist enige, men 3 ud af 10 (30 %) er helt eller delvist uenige. Dette kan sammenlignes med de offentligt ansatte i FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Denne sammenligning fremgår også af figur 1. Figur 1. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål? Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads. 31% 37% 15% 15% 1% 26% 50% 16% 9% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Henholdsvis 646 privatansatte og offentligt ansatte. 1 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Svarene fra de offentligt ansatte er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Figur 1 viser, at der samlet set er færre privatansatte, som er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det gælder for 68 procent af de privatansatte over for 76 procent af de offentligt ansatte. Der er også flere privatansatte, som er helt uenige i, at arbejdsmiljøet er godt (15 procent mod 9 procent af de offentligt ansatte).

5 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 5 Arbejdsglæde Både de privatansatte og de offentligt ansatte medlemmer er blevet spurgt til, om de er glade for at gå på arbejde. Figur 2 næste side viser, at 8 ud af 10 (82 %) af de privatansatte FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Der er ikke væsentlige forskelle på de offentligt ansatte medlemmers svar og de privatansatte medlemmers svar. Dog er der lidt flere af de offentligt ansatte medlemmer, der er helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Her er andelen 87 procent, hvorimod andelen blandt de privatansatte er 82 procent. Hver femte privatansatte er helt enig i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads Både privatansatte og offentligt ansatte medlemmer er også blevet spurgt til, om de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Figur 2 viser også, medlemmernes svar på, om de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. 21 procent af de privatansatte svarer, at de er helt enige i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Den tilsvarende andel er 12 procent blandt offentligt ansatte. Samlet set er over 4 ud af 10 (43 %) af de privatansatte helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk, mens det samme kun gør sig gældende for 3 ud af 10 (30 %) af de offentligt ansatte.

6 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 6 Figur 2. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålene: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag og Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg overvejer at søge væk fra min arbejdsplads Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag 44% 38% 10% 8% 1% 44% 43% 9% 3% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Jeg overvejer at søge væk fra min arbejdsplads 21% 22% 12% 37% 9% 12% 18% 11% 48% 12% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar. I den øverste figur er der henholdsvis 631 privatansatte og offentligt ansatte medlemmer. I den nederste figur er der henholdsvis 617 privatansatte og offentligt ansatte medlemmer. Svarene fra de offentligt ansatte er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

7 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 7 Det ser altså ud til, at privatansatte medlemmer i højere grad overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Som det fremgår af figur 3 nedenfor, ser denne forskel også ud til at gøre sig gældende, hvis vi sammenligner inden for tre typer af arbejdssteder: Hjemmeplejen, plejecentre og daginstitutioner og inden for forskellige aldersgrupper. Figur 3. Andel blandt privatansatte og offentligt ansatte, der er helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Fordelt på arbejdssted og alder. Fordelt på arbejdssted Fordelt på aldersgrupper Hjemmeplejen 50% 29% Plejecentre 59% 33% Daginstitutioner 42% 32% 0% 20% 40% 60% 80% Op til 39 år år år 60 år eller mere 48% 43% 44% 37% 42% 26% 25% 17% 0% 20% 40% 60% Antal svar. Arbejdssteder: (hjemmepleje: 19, plejecentre: 81, daginstitutioner: 55). (hjemmepleje: 341, plejecentre: 602, daginstitutioner: 271) Alder: (op til 30 år: 151, år: 163, år: 247, 60 år eller mere: 56). (op til 30 år: 261, år: 568, år: 1.116, 60 år eller mere: 304). Der er kun udvalgt de arbejdssteder, som har omkring 60 svar eller derover blandt både privatansatte og offentligt ansatte. Svarene fra de offentligt ansatte er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Inden for den private hjemmepleje overvejer halvdelen (50 %) at søge væk, hvorimod 29 procent blandt de offentligt ansatte. I plejecentrene er forskellen ligeledes markant: Her overvejer 59 procent af de privatansatte at søge væk, mens den tilsvarende andel er hver tredje (33 %) af de offentligt ansatte. Der ser også ud til at være en forskel inden for hver af aldersgrupperne. Blandt de årige er 42 procent af de privatansatte helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads, mens den tilsvarende andel er 26 procent blandt de offentligt ansatte.

8 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 8 Arbejdstid og arbejdstempo FOAs privatansatte medlemmer er blevet spurgt ind til deres arbejdstider, arbejdstempo samt den generelle tid til frokost, toiletbesøg og transport i forbindelse med deres arbejde. Det følgende afsnit handler om deres svar på disse spørgsmål. Hver tredje privatansatte er helt enig i, at deres arbejdsplads er god til at tage hensyn til deres ønsker til arbejdstider De privatansatte medlemmer er blevet spurgt til, om deres arbejdsplads er god til at tage hensyn til deres ønsker til arbejdstider. En tredjedel (32 %) svarer, at de er helt enige, mens yderligere en tredjedel (32 %) er overvejende enige. Hver femte (21 %) er helt eller overvejende uenige. Medlemmerne er også blevet spurgt til, om de ofte er blevet kaldt på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt. Blot tre procent af de privatansatte svarer, at de er helt enige, mens hver tiende (11 %) svarer, at de er overvejende enige. 55 procent er enten helt eller overvejende uenige i, at de ofte bliver kaldt på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt. Figur 4. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min arbejdsplads er god til at tage hensyn til mine ønsker til arbejdstider 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 32% 10% 11% 13% Jeg bliver ofte kaldt på arbejde på tidspunkter, hvor det passer mig dårligt 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3% 11% 17% 38% 19% Antal svar: 597 privatansatte medlemmer. Spørgsmålene er stillet til alle medlemmer udover medlemmer i privat dagpleje/privat børnepasser samt medlemmer, der er selvstændige. Disse andele kan sammenlignes med en undersøgelse, som FOA udførte blandt sine medlemmer i november For at sammenligningen er meningsfuld, har vi fjernet de medlemmer, som har helt faste arbejdstider. Sammenligningen kan ses i figur 5 næste side.

9 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 9 Figur 5. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålene: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min arbejdsplads er god til at tage hensyn til at tage hensyn til mine ønsker til arbejdstider og Jeg bliver ofte kaldt på arbejde på tidspunkter, hvor det passer mig dårligt Min arbejdsplads er god til at tage hensyn til mine ønsker til arbejdstider 38% 37% 12% 13% 26% 54% 13% 7% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Jeg bliver ofte kaldt på arbejde på tidspunkter, hvor det passer mig dårligt 4% 16% 24% 55% 3% 11% 36% 50% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Antal svar: Henholdsvis og offentligt ansatte og henholdsvis 509 og 415 privatansatte. Medlemmer, der har svaret Ved ikke eller Jeg har helt faste arbejdstider er ikke medtaget i figuren. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra en FOA-undersøgelse fra november 2014.

10 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 10 Som det fremgår af figur 5, er der både en større andel af de privatansatte som er helt enige eller helt uenige i, at deres arbejdsplads er god til at tage hensyn til deres ønsker til arbejdstider. Ser man samlet set på andelen, der svarer helt eller delvist enig, er det 75 procent af de privatansatte og 80 procent af de offentlige ansatte, der ligger her. På spørgsmålet om, hvor ofte medlemmerne er blevet kaldt på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt, er det samlet set lidt flere privatansatte, der er helt eller overvejende enige i, at de ofte kaldes på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt. Det mener 20 procent af de privatansatte over for 14 procent af de offentligt ansatte. Omvendt er der lidt flere privatansatte end offentligt ansatte, der er helt uenige i, at de ofte kaldes på arbejde på tidspunkter, der passer dem dårligt. 3 ud af 10 medlemmer i det private har dårlige muligheder for at spise frokost i løbet af en arbejdsdag Medlemmerne er blevet spurgt til, hvor gode eller dårlige deres muligheder generelt er for at spise frokost eller et andet hovedmåltid i løbet af en arbejdsdag på seks timer eller mere. Deres svar kan ses af figur 6 nedenfor. Figur 6. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor gode eller dårlige er dine muligheder generelt for at spise frokost eller et andet hovedmåltid i løbet af en arbejdsdag? 31% 24% 16% 13% 16% 24% 39% 18% 11% 9% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Antal svar: 616 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Medlemmerne blev bedt om kun at forholde sig til de dage, hvor de er på arbejde i 6 timer eller mere. Medlemmer, der har svaret Ved ikke eller Jeg arbejder altid mindre end 6 timer om dagen, er ikke medtaget i figuren. Figur 6 viser, at lidt over halvdelen (53 %) af de privatansatte medlemmer svarer, at de har gode eller meget gode muligheder for at spise et hovedmåltid i løbet af en arbejdsdag.

11 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11 I figuren ses også sammenligningen til de offentligt ansatte. Her svarer 60 procent, at de har gode eller meget gode muligheder for at spise frokost eller et andet måltid i løbet af en arbejdsdag. Dette ligger således lidt højere end andelen blandt de privatansatte, som ligger på 53 procent. I den anden ende af skalaen svarer 2 ud af 10 (20 %) af de offentligt ansatte, at deres muligheder for at spise et hovedmåltid er dårlige eller meget dårlige, hvorimod det samme gælder for 3 ud af 10 (29 %) af de privatansatte medlemmer. Hver femte af de privatansatte medlemmer i Social- og Sundhedssektoren har dårlige muligheder for at komme på toilettet i løbet af en arbejdsdag medlemmer i Social- og Sundhedssektoren samt medlemmer der arbejder i et vikarbureau eller med rengøring er blevet spurgt til deres muligheder for at komme på toilettet i løbet af en arbejdsdag. Deres svar fremgår af figur 7. Figur 7. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at komme på toilettet i løbet af en typisk arbejdsdag? 34% 28% 18% 14% 6% 29% 39% 17% 10% 3% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Henholdsvis 489 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer i Social.- og Sundhedssektoren, samt medlemmer der arbejder i et vikarbureau eller med rengøring. Figur 7 viser, at hver femte (20 %) af de privatansatte medlemmer i Social- og Sundhedssektoren har dårlige eller meget dårlige muligheder for at komme på toilettet. Den tilsvarende andel blandt offentligt ansatte er 13 procent. I den anden ende af skalaen er der også mindre forskelle mellem de

12 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 12 privatansatte og de offentligt ansatte. Mens i alt 62 procent af de privatansatte svarer, at de har gode eller meget gode muligheder for at komme på toilettet i løbet af en arbejdsdag, er den tilsvarende andel blandt de offentligt ansatte på 68 procent. Privat hjemmepleje: Hver anden oplever sjældent eller aldrig at der er sat tilstrækkelig tid af til transport mellem besøg Medlemmer, der arbejder i privat hjemmepleje, er blevet spurgt til, hvor ofte der er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg. Nedenfor ses en sammenligning af de offentligt ansatte og de privatansatte på spørgsmålet. Figur 8. Hvor ofte er der afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg? 6% 18% 21% 35% 18% 2% 4% 20% 27% 29% 16% 4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ved ikke Antal svar: 197 privatansatte medlemmer og 269 offentligt ansatte medlemmer. Spørgsmålet er stillet til ansatte i henholdsvis privat og offentlig hjemmepleje, som ikke er ledere. Svarene fra de offentligt ansatte er hentet fra en FOA-undersøgelse fra august Hver fjerde (24 %) af både de offentligt ansatte og de privatansatte medlemmer angiver, at der ofte eller altid er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg i hjemmeplejen. Mere end hver anden (53 %) af de privatansatte oplever, at der sjældent eller aldrig er afsat tilstrækkelig tid til transport. Blandt de offentligt ansatte er andelen 45 procent. Der er således ikke væsentlige forskelle mellem de offentligt ansatte og privatansatte i forhold til, om der er afsat tilstrækkelig tid til besøg.

13 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 13 2 ud af 3 privatansatte oplever ofte eller altid, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo Undersøgelsen viser, at to tredjedele af de privatansatte medlemmer ofte eller altid oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Hver fjerde (24 %) oplever, at det sommetider er nødvendigt, mens hver tiende (10 %) oplever, at det sjældent eller aldrig er nødvendigt. Det viser figur 9. Andelene blandt de offentligt ansatte ligner meget andelene blandt de privatansatte. Dog angiver lidt flere af offentligt ansatte, at de ofte eller altid oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Her er andelen 70 procent, mens den er 65 procent blandt privatansatte. Forskellen er ikke statistisk sikker. Hvis vi sammenligner inden for hvert enkelt arbejdssted er andelene stort set også de samme blandt offentligt ansatte og privatansatte (figur ikke vist). Figur 9. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor ofte oplever du, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? 22% 43% 24% 8% 2% 18% 52% 25% 4% 1% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Antal svar: 627 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. 0 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

14 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 14 Fysisk arbejdsmiljø blandt privatansatte medlemmer Halvdelen af de privatansatte er helt eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger I alt svarer 55 procent af de privatansatte FOA-medlemmer, at de er helt eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. Hver fjerde (24 %) er helt enig, mens 3 ud af 10 (31 %) er delvist enig. 44 procent er enten helt eller delvist uenige. De privatansatte medlemmer er også blevet spurgt ind til, om deres arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser. Her svarer 3 ud af 10 (31 %), at de er helt enige, mens lidt mere end hver fjerde (27 %) er delvist enige. 4 ud af 10 (41 %) er helt eller delvist uenige. Figur 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Jeg arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger Mit arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24% 31% 19% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 25% Helt uenig 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31% 27% 18% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 23% Helt uenig Antal svar: Henholdsvis 630 og 640 privatansatte. I figur 11 næste side er de privatansattes svar sammenlignet med de offentligt ansatte. For at det er en meningsfuld sammenligning, er der sammenlignet inden for tre arbejdssteder: Hjemmeplejen, plejecentre og daginstitutioner.

15 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 15 Figur 11. Andelen af de privatansatte medlemmer og de offentligt ansatte medlemmer, der er helt eller delvist enige i de følgende spørgsmål om deres fysiske arbejdsmiljø. Jeg arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger Mit arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser Hjemmeplejen 61% 57% Hjemmeplejen 63% 59% Plejecenter/plejehjem 66% 66% Plejecenter/plejehjem 72% 61% Daginstitution 72% 66% Daginstitution 56% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Antal svar: Privat hjemmepleje: 201. Offentlig hjemmepleje: 349. Private plejecentre: 86. Offentlige plejecentre: 617. Private daginstitutioner: 59. Offentlige daginstitutioner; 279. Der er kun udvalgt de arbejdssteder, som har omkring 60 svar eller derover blandt både privatansatte og offentligt ansatte. Figur 11 viser, at der er en tendens til, at de privatansatte i højere grad arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger samt har mange gentagne og ensidige bevægelser. Dog er tallene blandt de privatansatte forbundet med store usikkerheder, idet der kun er få svar. Der er således ikke statistisk sikker forskel på de offentligt ansatte og de privatansatte.

16 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 16 Social- og Sundhedssektoren: Hver tredje privatansatte er helt enig i, at der er mange forflytninger på deres arbejde Medlemmer i Social- og Sundhedssektoren er blevet spurgt til, om de er enige eller uenige i, at der er mange forflytninger på deres arbejde. Her svarer hver tredje (33 %), at de er helt enige, mens 31 procent svarer, at de er delvis enige. Medlemmerne i de andre sektorer er blevet spurgt til, om der er mange tunge løft på deres arbejde. Her svarer 27 procent, at de er helt enige, mens 29 procent er delvist enige. Andelene fremgår af figur 12 nedenfor. Figur 12. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Der er mange tunge løft i mit arbejde Der er mange forflytninger i mit arbejde 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27% 29% 19% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 24% Helt uenig 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33% 31% 14% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 20% Helt uenig Antal svar: Henholdsvis 156 of 483 privatansatte medlemmer. Spørgsmålet om tunge løft er stillet til medlemmer i Kost- og Servicesektoren, i Pædagogisk Sektor samt i Teknik- og Servicesektoren, Spørgsmålet om forflytninger er stillet til medlemmer i Social- og Sundhedssektoren. 1 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Der er især medlemmer på plejecenter/plejehjem, som oplever, at der er mange forflytninger på deres arbejde. Det fremgår af figur 13 næste side.

17 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 17 Figur 13. Andelen af de privatansatte medlemmer og de offentligt ansatte medlemmer, der er helt eller delvist enige, at der er mange forflytninger på deres arbejde Hjemmeplejen 68% 77% Plejecenter/plejehjem 91% 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Privat hjemmepleje: 197. Offentlig hjemmepleje: 345. Private plejecentre: 82. Offentlige plejecentre: 586. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer i Social- og Sundhedssektoren. Som figur 13 viser, svarer 91 procent af de privatansatte medlemmer på plejecenter/plejehjem, at de er helt eller delvist enige i, at der er mange forflytninger på deres arbejde. I hjemmeplejen er det 68 procent. Figuren viser også, at andelen, der oplever, at der er mange forflytninger, er lidt højere blandt offentligt ansatte end blandt privatansatte på plejehjem. I det offentlige er det 77 procent, mens det er 68 procent i det private. Der er ikke statistisk sikker forskel mellem privat og offentligt ansatte på plejehjem.

18 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 18 Fysisk vold og mobning I undersøgelsen er de privatansatte medlemmer blevet spurgt ind til deres oplevelser af fysisk vold og mobning på arbejdspladsen. Dette afsnit gennemgår medlemmernes svar på disse spørgsmål. Hvert femte privatansatte FOA-medlem har været udsat for fysisk vold i det seneste år De privatansatte medlemmer er blevet spurgt ind til, om de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold, mens de har været på arbejde. Deres svar fremgår af figur 14 nedenfor. Figur 14. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 79% 20% 10% 0% 1% 2% 2% 15% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: 622 privatansatte medlemmer. 2 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Som det fremgår af figur 14 angiver i alt hver femte (20 %), at de har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år. 1 procent har været udsat for det dagligt, 2 procent ugentligt, 2 procent månedligt og 15 procent sjældnere end månedligt. For at sammenligne dette med de offentligt ansatte er det nødvendigt at opdele i forhold til arbejdssted. I figur 15 næste side vises andelene blandt medlemmer, der er ansat i hjemmeplejen, på plejecenter/plejehjem samt på daginstitution.

19 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 19 Figur 15. Andel blandt privatansatte og offentligt ansatte, der inden for det seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold, mens de var på arbejde Hjemmeplejen 20% 15% Plejecentre 49% 47% Daginstitutioner 16% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: Privat hjemmepleje: 198. Offentlig hjemmepleje: 342. Private plejecentre: 82. Offentlige plejecentre: 608. Private daginstitutioner: 56. Offentlige daginstitutioner: 274. I figuren ses en tendens til, at de privatansatte oftere udsættes for vold. Dog skal der tages store forbehold på grund af det lave antal svar i hver kategori, hvorfor forskellene ikke er statistisk sikre.

20 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer procent af de privatansatte medlemmer har været udsat for mobning inden for det seneste år De privatansatte medlemmer er blevet spurgt til, om de inden for det seneste år har været udsat for mobning på arbejdet. Her svarer 2 procent, at de har været udsat for mobning ugentligt, 2 procent månedligt, mens 12 procent svarer, at de har været udsat for mobning sjældnere end månedligt. 8 ud af 10 (79 %) svarer, at de ikke har været udsat for mobning inden for det seneste år. Medlemmernes svar fremgår af figur 16 nedenfor. Figur 16. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning, mens du var på arbejde? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 79% 20% 10% 0% 0% 2% 2% 12% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: 620 privatansatte medlemmer. 4 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren Spørgsmålet er ikke blevet stillet på samme måde i andre undersøgelser, hvorfor vi ikke på dette spørgsmål kan sammenligne de privatansatte med de offentligt ansatte.

21 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 21 Stress og sygefravær blandt privatansatte medlemmer Det følgende afsnit handler om privatansatte medlemmers stressniveau samt deres arbejdsrelaterede sygemeldinger. Hvert fjerde privatansatte medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset Som det fremgår af figur 17, føler hver fjerde (25 %) af de privatansatte medlemmer sig i høj eller meget høj grad stresset, mens 38 procent i ringe grad eller slet ikke føler sig stressede. Andelen af privatansatte, der føler sig stressede er højere end blandt de offentligt ansatte. Blandt de offentligt ansatte er andelen, der i høj eller meget høj grad føler sig stresset, 18 procent. Sammenligner vi andelen af medlemmer, der slet ikke føler sig stressede er denne dog også højere blandt privatansatte (16 %) end offentligt ansatte (10 %) Figur 17. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: I hvilken grad føler du dig stresset? 5% 13% 45% 25% 10% 1% 9% 16% 37% 22% 16% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 626 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er fra en FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

22 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 22 De medlemmer, der har angivet, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad føler sig stressede, er yderligere blevet spurgt til, hvad der er den vigtigste kilde til deres stress. Her svarer to tredjedele (68 %) af de privatansatte, at arbejdet er den vigtigste kilde, mens 2 procent svarer, at privatlivet er den vigtigste kilde til stress. 3 ud af 10 (29 %) svarer, at det både er arbejde og privatliv. Det samme overordnede mønster genfindes blandt de offentligt ansatte, her er der dog en lidt større andel, der angiver arbejdet som kilde til stress og lidt færre, der angiver en kombination af arbejde og privatliv end blandt de privatansatte. Dette fremgår af figur 18 nedenfor. Figur 18. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvad er den vigtigste kilde til din stress? 68% 2% 29% 1% 75% 23% 2% Arbejde Privatliv Både arbejde og privatliv Ved ikke Antal svar: 385 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Spørgsmålet om, hvad der er den vigtigste kilde til stress, er stillet til medlemmer, der har svaret, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad føler sig stressede. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

23 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer procent af de privatansatte FOA-medlemmer har været sygemeldt på grund af stress inden for det seneste år Som det fremgår af figur 19, angiver 15 procent af de privatansatte, at de inden for det seneste år har været sygemeldt på grund af stress. 13 procent har været sygemeldt på grund af fysisk belastning på jobbet, mens henholdsvis 1 og 2 procent har været sygemeldt på grund af mobning eller på grund af vold. 72 procent har ikke været sygemeldt af nogle af disse årsager. I figur 19 er der også en sammenligning af de privatansattes sygemeldinger med de offentligt ansattes sygemeldinger. Svarerne fra de privatansatte medlemmer ligner svarene fra de offentligt ansatte, når det handler om mobning, vold og fysisk belastning. Andelen der har været sygemeldt på grund af stress er højere blandt de privatansatte end blandt de offentligt ansatte. Figur 19. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Har du inden for det seneste år været sygemeldt af nogle af følgende årsager? (Eller hvor de var en væsentlig årsag til, at du var sygemeldt.) Ja, pga. stress 15% 11% Ja, pga. vold eller trusler om vold 2% 1% Ja, pga. mobning 1% 2% Ja, pga. fysisk belastning i jobbet (fx løft) 13% 12% Nej 72% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: 618 privatansatte og offentligt ansatte medlemmer. 2 % har svaret Ved ikke/husker ikke og er ikke medtaget i figuren. Det har været muligt at sætte flere kryds, men det har kun få personer benyttet sig af. Svarene fra de offentligt ansatte medlemmer er fra en FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april En mindre usikkerhed er, at 25 % af de privatansatte i undersøgelsen kun har været ansat på deres nuværende arbejdsplads i mindre end et år. Vi ved altså ikke, hvor længe de har været privatansatte. Hvis vi fjerner dem fra undersøgelsen, ændrer svarfordelingerne sig kun lidt. På dette spørgsmål falder andelen, der har været sygemeldt på grund af stress, til 13 %.

24 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 24 Forhold til kolleger og ledere Det følgende afsnit handler om de privatansatte medlemmers forhold til deres kolleger og nærmeste leder. Knap 2 ud af 3 privatansatte er helt enige i, at de har et godt forhold til deres kolleger Medlemmerne er blevet spurgt til, hvor enige de er i, at de har et godt forhold til deres kolleger. Her svarer knap 2 ud af 3 (64 %) af de privatansatte, at de er helt enige, mens 28 procent er delvist enige. Kun 5 procent er helt eller delvist uenige. Andelene fremgår af figur 20 nedenfor. I figuren ses også, hvordan de offentligt ansatte medlemmer har svaret på spørgsmålet. Figur 20. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg har et godt forhold til mine kolleger 64% 28% 3% 4% 61% 34% 4% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 636 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Figur 20 viser, at svarene blandt de offentligt ansatte fordeler sig på næsten samme måde som svarene blandt de privatansatte. Blandt de privatansatte har 64 procent svaret, at de er helt enige i, at de har et godt forhold til deres kolleger, hvorimod den tilsvarende andel blandt de offentligt ansatte er 61 procent. Til gengæld er der lidt flere offentligt ansatte, der har svaret, at de er delvist enige.

25 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 25 Medlemmerne er også blevet spurgt til, i hvilken grad de får hjælp og støtte fra deres (nærmeste) kolleger. Her svarer 63 procent af de privatansatte, at de i høj eller meget høj grad får hjælp og støtte, mens den tilsvarende andel blandt de offentligt ansatte er 64 procent. I den anden ende af skalaen har henholdsvis 8 procent af de privatansatte og 6 procent af de offentligt ansatte svaret, at de i ringe grad eller slet ikke får hjælp og støtte fra deres kolleger. Figur 21. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: I hvilken grad får du hjælp og støtte fra dine (nærmeste) kolleger? 28% 35% 25% 5% 3% 4% 23% 41% 29% 5% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 634 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

26 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 26 Hver fjerde får i ringe grad eller slet ikke støtte fra deres nærmeste leder Medlemmerne er blevet spurgt til, i hvor høj grad de får hjælp og støtte fra deres nærmeste leder. Svarene fra både offentligt ansatte og privatansatte kan ses i figur 22 nedenfor. Figur 22. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? 18% 22% 30% 17% 9% 4% 14% 30% 33% 14% 6% 3% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 623 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april Hver fjerde (26 %) privatansatte svarer, at de i ringe grad eller slet ikke får støtte fra deres nærmeste leder. Blandt de offentligt ansatte er det hver femte (20 %). I den anden ende af skalaen svarer 4 ud af 10 (40 %) af de privatansatte, at de i høj eller meget høj grad får støtte fra deres nærmeste leder, mens den tilsvarende andel er 44 procent blandt de offentligt ansatte. Medlemmerne er også blevet spurgt til, om deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Knap 4 ud af 10 (38 %) af de privatansatte svarer, at de er helt eller delvist uenige i, at deres nærmeste leder er god til at lede. Heraf svarer hver fjerde (24 %) at de er helt enige, mens hver tredje (33 %) svarer, at de er delvist enige. Blandt de offentligt ansatte er der en større andel, der er enige i, at deres leder er god til at lede sine medarbejdere. Hvor der samlet set er 57 procent af de privatansatte, som er helt eller delvist enige, er den tilsvarende andel 65 procent blandt de offentligt ansatte. Sammenligningen mellem de offentligt ansatte og de privatansatte kan ses af figuren på næste side.

27 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 27 Figur 23. Sammenligning af privatansatte og offentligt ansatte medlemmers svar på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere 24% 33% 19% 19% 5% 26% 39% 19% 13% 3% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 625 privatansatte medlemmer og offentligt ansatte medlemmer. Svarene blandt de offentligt ansatte medlemmer er hentet fra FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra april 2015.

28 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 28 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen blandt privatansatte er gennemført fra 21. august til 1. september Den sammenlignes med svarene fra offentligt ansatte i arbejdsmiljøundersøgelsen fra april 2015 samt spørgsmål om køretid, frokostpauser og mulighed for toiletbesøg fra en medlemsundersøgelse fra august Indsamlingsmetode for privatundersøgelsen Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle FOAs privatansatte medlemmer, som FOA har en adresse på. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen for privatundersøgelsen Målgruppen for undersøgelsen er alle FOAs erhvervsaktive medlemmer, som arbejder i den private sektor. Antal besvarelser og svarprocent i privatundersøgelsen I alt blev alle erhvervsaktive medlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt disse viste 163 adresser sig at være uvirksomme. Samtidig svarede 25 personer, at de var ansat i en kommune, region eller staten, og 15 personer vidste ikke, om de havde en privat arbejdsgiver. Disse deltog derfor heller ikke i undersøgelsen. Det reelle antal inviterede endte derfor på privatansatte medlemmer. 710 medlemmer, svarende til 32 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 29 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. Sammenligningsgrundlag I sammenligningen med de offentligt ansatte medlemmer, er der forsøgt sammenlignet med sammenlignelige grupper. De faggrupper, som ikke findes i undersøgelsen for privatansatte, er derfor sorteret fra de offentligt ansatte. Således er ansatte i psykiatrien samt en række mindre faggrupper sorteret fra tallene for de offentligt ansatte. De undersøgelser, hvor vi har hentet de offentligt ansattes svar, består både af offentligt ansatte og privatansatte. Vi har derfor sorteret de privatansatte fra. Dette kunne dog ikke lade sig gøre i arbejdsmiljøundersøgelsen fra april 2015, fordi medlemmerne ikke blev spurgt til, om de var offentligt eller privat ansat. Dog indgår der så få privatansatte i undersøgelsen, at det ikke gør den store forskel for svarfordelingerne. Alle forskelle, der trækkes frem mellem privat- og offentligt ansatte, er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 procent. Hermed kan vi med minimum 95 procent sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre forskelle og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde af, at ikke alle forskelle vist i en figur er statistisk signifikante, er dette noteret i teksten.

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere 1 Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere er udarbejdet af Næstformand Camilla Bjerre Arbejdsmiljøkonsulent Hedvig Hasselbalch Arbejdsskadekonsulent

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge medlemmer... 11 3.3 Holdninger til arbejdspladsen...

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006 F O A F A G O G A R B E J D E Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Forord FOAs sygefraværsundersøgelse viser desværre, at sygefraværet er stigende blandt FOAs medlemmer.

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RÅDGIVER/SÆLGERROLLEN

UNDERSØGELSE AF RÅDGIVER/SÆLGERROLLEN UNDERSØGELSE AF RÅDGIVER/SÆLGERROLLEN FINANSFORBUNDET SIDE 2 / 19 UNDERSØGELSE AF RÅDGIVER-/SÆLGERROLLEN Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Resumé... 4 Dobbeltrollen som rådgiver og sælger... 5 Salgspresset...

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39 Side 1 af 15 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 39 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Indhold Forord Side 2 Resumé Side 3 Baggrund og metode Side 3 Ingeniørers arbejdsmiljø i forhold til

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere