anerkendelse og støtte veteranpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anerkendelse og støtte veteranpolitik"

Transkript

1 anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010

2 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4 Anerkendelse og støtte 14 Anerkendelse 16 Støtte 18

3 anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010

4 2 danmarks veteranpolitik

5 Forord Danmarks forsvar har blandt andet til opgave at forebygge konflikter og krig samt fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Derfor har Danmark udsendt soldater til mange af verdens brændpunkter. Siden Danmark i 1992 sendte en fredsbevarende styrke til Balkan, har flere end ansatte været udsendt en eller flere gange i internationale operationer. For regeringen er det magtpåliggende at anerkende den værdifulde indsats, som veteranerne og deres pårørende har ydet for Danmark. De fleste veteraner vender hjem med oplevelser og erfaringer, der har udviklet dem fagligt og udvidet deres horisont. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader, som de har fået af udsendelsen. Det kan betyde, at udsatte veteraner i nogle situationer skal gives en supplerende støtte for at være stillet på lige fod med andre borgere i Danmark. Det er en opgave for hele samfundet. Det ansvar, som stat, regioner og kommuner tager for at løfte opgaven, suppleres heldigvis af frivillige organisationer, ligesom at veteranerne selv gør deres. Regeringen ønsker med denne politik at sætte rammerne for, hvordan samfundet bedst anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne. Opgaven kræver koordination mellem mange aktører, og vi opfordrer til, at der løftes i fællesskab. Danmarks veteranpolitik bygger videre på et solidt fundament af eksisterende tiltag. Ny viden og nye erfaringer skal løbende komme veteraner og deres pårørende til gode. Veteranpolitikken vil derfor blive evalueret om to år, så vi sikrer, at vi når målet: At Danmarks veteraner anerkendes for deres indsats og støttes, når der er behov. Gitte Lillelund Bech Forsvarsminister danmarks veteranpolitik 3

6 Kort om baggrunden 1 4 danmarks veteranpolitik

7 Danmarks sikkerhed, frihed og velstand er på godt og ondt afhængig af den globale udvikling. Tryghed og stabilitet udfordres af nye trusler, som fx international terrorisme, ustabile stater og angreb på den internationale samhandel, hvilket har haft en stigende indflydelse på sikkerheds politikkens horisont og virkemidler. Udsendelse af militære styrker er et væsentligt bidrag til en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Forsvaret bidrager til at forebygge konflikter og krig samt til at fremme demokrati, frihed og respekten for de basale menneskerettigheder. De seneste 20 år har Danmark øget antallet af udsendte soldater i internationale operationer mærkbart. Konflikt - miljøet og truslerne er samtidig blevet hårdere, hvilket har medført flere sårede og omkomne soldater. Forsvaret har gjort en stor indsats for at følge op på de stigende udfordringer for den enkelte veteran og veteranernes pårørende før, under og efter en udsendelse. Veteraner støttes bedst med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til den enkelte. Det er derfor vigtigt, at opgaven løses i samarbejde mellem stat, region og kommune. Medarbejdere i forsvaret har pligt til at gøre tjeneste uden for landets grænser. Pligten til at lade sig udsende med våben i hånd er et grundvilkår for forsvarets militære medarbejdere. Udsendelses forpligtel sen har imidlertid en række konsekvenser for medarbejdernes arbejdsog privatliv. Definition Ved en veteran forstås en person, der som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. danmarks veteranpolitik 5

8 Regeringens veteranpolitik 2 6 danmarks veteranpolitik

9 Regeringens holdning er, at det danske samfund skal give veteranerne en værdig modtagelse efter deres indsats som udsendte af Danmark. Der er allerede iværksat en lang række tiltag, for at sikre anerkendelse og støtte. Offentlige myndigheder og fri villige organisationer bidrager til at anerkende og støtte veteranerne og deres pårørende. Regeringen ønsker med veteranpolitikken at opnå, at: Forsvarets medarbejdere forberedes bedst muligt før udsendelsen til deltagelse i internationale operationer og i perioden efter hjemkomsten til at tackle eventuelle udfordringer. Veteranernes pårørende støttes under hele forløbet. Veteraner anerkendes for den meget vigtige indsats, de har ydet for den danske stat. Samfundet gennem en helhedsorienteret indsats giver en hurtig, relevant, koordineret og respektfuld behandling af veteraner, der er blevet såret fysisk eller psykisk i international tjeneste. Hvad det mere konkret betyder, fremgår af kapitel 4 om anerkendelse og støtte. Beriget af oplevelser og erfaringer I 2008 blev veteraner fra Kosovo og Afghanistan spurgt om deres oplevelser. De fleste veteraner oplevede deres udsendelse mere berigende end belastende. Personlig udvikling, kammeratskab og det at være med til at gøre en forskel er blandt oplevelserne, som vægtes højt. Kilde: Forsvarets psykologer danmarks veteranpolitik 7

10 Udfordringer 3 8 danmarks veteranpolitik

11 Veteraner generelt Danmarks veteraner har blandt andet været indsat i følgende missioner: Hæren: Efter invitation fra den afghanske overgangsregering oprettede FN s sikkerhedsråd i december 2001 en international sikkerhedsstyrke til at bistå Afghanistan med opretholdelse af sikkerheden i landet. Søværnet: Søværnet har i Aden-bugten ledet og deltaget i en international flådestyrke, der opererer ved Afrikas Horn for at skabe maritim sikkerhed i området og i den forbindelse bekæmpe piratvirksomhed. Flyvevåbnet: Folketinget besluttede i 1998 at imødekomme en anmodning fra NATO om støtte med kampfly til operation Allied Force over Kosovo. Danmark ledte i 2009 felthospitalet i Camp Bastion i Afghanistan i tre måneder. Omkring 100 danske læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale bemandede felthospitalet sammen med amerikanske og britiske kollegaer. På trods af de mange forskellige opgaver har veteranerne ofte sammenfaldende oplevelser og ønsker. Et centralt og fælles tema for veteranerne er, at de ønsker, at deres indsats anerkendes. Den nationale flagdag for Danmarks udsendte, Monument for Danmarks Internationale Indsats, hjemkomstparader og uddeling af medaljer er eksempler på det officielle Danmarks anerkendelse. En anerkendelse, der er et supplement til den anerkendelse, som veteranerne møder fra deres nære omgivelser. Sårede og omkomne i perioden 1992 september 2010 Fysisk Varige Mission Udsendte sårede mén Omkomne Balkan ca Irak ca Afghanistan ca Øvrige ca I alt ca I perioden har der i alt været ca udsendelser fordelt på ca veteraner. Sårede omfatter alene fysisk sårede, da der ikke foreligger sikre oplysninger over antallet af veteraner, der har behandlingskrævende psykiske lidelser som følge af deres udsendelse. Det gør vi i dag: Psykologsamtale ved hjemkomst Veteraner fra missioner med mange kamphandlinger (som fx Irak og Afghanistan) skal efter hjemkomst til Danmark deltage i en individuel samtale med en psykolog for at afklare, om de umiddelbart har behov for støtte (siden 2003). danmarks veteranpolitik 9

12 Mange veteraner har oplevet at få større viden om sig selv gennem deres udsendelse. Mødet med en lokalbefolkning med andre kulturelle normer i et konfliktområde og radikalt anderledes problemer end i Danmark har givet mange udsendte nye kundskaber. Anerkendelse er således også at erkende og sætte pris på de faglige og personlige kompetencer, som veteranerne får under deres udsendelse. Tiden før udsendelsen er præget af intensiv uddannelse og træning, så soldaten forberedes til den specifikke mission. Under udsendelsen kan hverdagen være præget af ventetid og rutineopgaver afbrudt af intense perioder med belastende og uvante situationer. I de fleste konfliktområder vil der være forskellige farer afhængigt af, hvordan den konkrete situation er. Improviserede sprængladninger og ildkamp er eksempler på konkrete trusler mod den enkelte soldats liv. Nød blandt lokalbefolkningen, overgreb på civile, tilskadekomne og omkomne kollegaer er andre eksempler på oplevelser, som udsendte soldater skal kunne forholde sig konkret til. De mange fremmede påvirkninger og belastende situationer gør, at de fleste bliver påvirket både fysisk og psykisk. Det er normale reaktioner på usædvanlige oplevelser. Opgaverne i missionsområderne er meget komplekse og kræver, at soldaten har et højt mentalt beredskab. Danske soldater skal fx ikke alene kunne bekæmpe oprørsstyrker, beskytte lokalbefolkningen og være med til at stabilisere et område. De skal også kunne indgå i et dynamisk samspil med de aktører, der er ansvarlige for den civile genopbygnings- og udviklingsindsats og med den lokale befolkning. Efter udsendelsen skal veteranen tilpasse sig en dansk hverdag igen. Det mentale beredskab skal bringes ned på samme niveau som før udsendelsen. Det kan være svært efter en periode, hvor høj intensitet har været normen. Nogle veteraner har også ændrede fysiologiske reaktioner. På baggrund af en længere udsendelsesperiode med højt beredskab kan fx adrenalinproduktion være øget. Det er helt normalt, at det tager tid at komme tilbage til det niveau, man havde før udsendelsen. Det gør vi i dag: Fra Battlemind til Homemind Enheder, der har været i Afghanistan, er samlet i op til 3 måneder efter hjemkomsten. Veteranerne får mulighed for i fællesskab at bearbejde oplevel serne og vænne sig til over gangen til en civil tilværelse (første program var i 2008). 10 danmarks veteranpolitik

13 De pårørende Før udsendelsen ønsker de pårørende at få så mange informationer som muligt om udsendelsen. De ønsker fx viden om de generelle vilkår, som soldaten lever under i missionsområdet, og om hvilke tilbud om støtte, der er til rådighed for soldaten og de pårørende. De pårørende ønsker, at det er let at få adgang til informationerne. Derfor gør forsvaret en stor indsats for at informere pårørende. Ingen i en familie er upåvirket af en udsendelse. Alle vil være følelsesmæssigt påvirket og bekymrede. En del pårørende har en række praktiske udfordringer som at aflevere og hente børn i institution, indkøb, pasning af husdyr mv. Vilkår, der deles med andre borgere, som også har en pårørende, der i perioder arbejder langt borte fra hjemmet. Tilsvarende kan børn være kraftigt påvirket af både udsendelsen og den efterladte partners bekymringer og ændrede reaktioner. Derfor kan børn have behov for at tale med en voksen om deres bekymringer. De pårørende skal være tålmodige, når veteranen vender hjem og skal tilpasse sig et normalt hverdagsliv. For børn, hvis ene forælder har været bortrejst, kan det tage tid at vænne sig til, at der igen er to forældre, der stiller krav og skaber vilkårene i hjemmet. Hvis en soldat såres, er det ikke kun soldaten, der belastes, men i høj grad også de pårørende der skal omstille sig til et samliv med en partner, der har en fysisk eller psykisk skade. For soldatens pårørende suppleres de praktiske udfor drin ger dog ofte med en ængstelse over den risiko, som den udsendte er udsat for. Afsavn og angsten for at miste kan blive forstærket, når medier fortæller om kampe i missions området. Den følelsesmæssige uro kan medføre behov for øget støtte fra familie og venner og i nogle tilfælde fra en psykolog. Det gør vi i dag: Psykologbistand Alle veteraner, som under en international mission har været udsat for traumatiserende hændelser eller har problemer med at tilpasse sig igen efter en udsendelse, kan få psykologbistand. Tilbuddet er tidsubegrænset og gælder også for veteranens pårørende under og efter ud sendelsen (siden 1997). danmarks veteranpolitik 11

14 De sårede Langt de fleste veteraner vender hjem uden fysiske eller psykiske skader. Veteraner, som såres enten fysisk eller psykisk, møder forskellige udfordringer, som samfundet har en forpligtigelse til at hjælpe med at tackle. De fysisk sårede Veteraner med varige og invaliderende skader har ofte behov for specielt tilrettede og dyre hjælpemidler. De er typisk veltrænede unge, som er vant til et højt aktivitetsniveau. Veteranerne kan opleve, at det offentliges niveau for fx specialiserede tilbud og genoptræning ikke er tilfredsstillende. Det gør vi i dag: Handicapvenlige boliger I København har forsvaret etableret to handicapvenlige lejligheder, som sårede veteraner kan bruge, indtil hjemkommunen finder en egnet bolig (siden 2009). Fysisk sårede veteraners behov er ofte komplekse, og det er nødvendigt, at statslige, regionale og kommunale myndigheders indsats koordineres. Veteranerne har typisk ikke tidligere været afhængige af det offentlige system. Derfor kan det synes uoverskueligt at få overblik over, hvilke muligheder for hjælp der er, hvilke rettigheder man har, og hvordan man finder rundt i systemet. Det gælder især i en periode, hvor hele ens liv, fx forestillinger om karriere og fritidsinteresser, skal genovervejes. 12 danmarks veteranpolitik

15 De psykisk sårede Det er normalt at reagere på ubehagelige hændelser. For de fleste forsvinder reaktionerne igen inden for en kortere periode. For en mindre gruppe kan reaktionerne udvikle sig til en egentlig behandlingskrævende psykisk sygdom. Efter hjemkomsten kan veteraner få forbigående psykiske vanskeligheder, fx karakteriseret ved rastløshed, tristhed, social tilbagetrækning, opfarenhed og aggression. Problemerne kan komme til udtryk i fx angst, aggressiv adfærd eller misbrug af enten alkohol eller euforiserende stoffer. Hvis symptomerne fortsætter, kan de få en mere permanent karakter. Disse problemer er en hård belastning også for veteranens pårørende. Det er vigtigt, at veteranen får hjælp og støtte så hurtigt som muligt. Situationen for veteraner med psykiske problemer kan kompliceres af sociale forhold som fx brudte parforhold, hyppigt sygefravær eller mere almindelige problemer med at finde tilbage til en normal dagligdag. Særligt de psykisk sårede veteraner synes, at de offentlige myndigheder generelt mangler forståelse for de problemer, der kan opstå som en følge af udsendelsen. Psykisk sårede veteraner har ofte forventninger om, at der tages særlige hensyn. Offentlige instanser kan på den anden side have vanskeligt ved at få afdækket de konkrete problemer og have svært ved at få de nødvendige oplysninger fra veteranen. Som det er i dag, kan kun Rigshospitalet tilbyde psykiatrisk bistand med baggrund i militærfagligt kendskab. For veteraner, der bor langt væk fra hovedstaden og fx har en svær psykisk belastningsreaktion, vil den geografiske afstand i sig selv kunne være en barriere. Psykisk sårede veteraner kan have en oplevelse af, at hjemkommunen ikke har den ønskede erfaring, og at der er en generel mangel på viden om veteranernes særlige vilkår. Psykisk sårede veteraner kan have en betydelig modstand og skepsis mod at henvende sig til behandlingssystemet og kan reagere kraftigt, hvis de oplever sig afvist. Psykiske problemer kommer i visse tilfælde til udtryk lang tid efter hjemkomsten. Veteraner og pårørende får beskrevet, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på, og hvilke muligheder der er for at blive behandlet af forsvarets psykologer også efter hjemsendelse. Forsvarets psykologer kender ikke til alle veteraner, der har psykiske problemer. Det skyldes enten, at problemet ikke erkendes af den enkelte veteran, eller at den pågældende ikke ønsker hjælp fra forsvaret. Det gør vi i dag: Spørgeskema Fokus på de psykisk sårede Forsvaret sender spørgeskemaer til veteraner seks måneder efter deres hjemkomst. De kan her fortælle om deres oplevelser og reaktioner efter udsendelsen. Forsvarets psykologer tager kontakt til veteraner, der viser indikationer på støttebehov, med mindre veteranen specifikt frabeder sig dette (siden 1997). Forsvarsministeriet og Sundhedsministeriet gjorde i 2009 regionerne og kommunerne opmærksom på, at veteraner med psykiske problemer kan have særlige udfordringer. Der blev samtidigt informeret om de eksisterende tilbud i forsvaret og sundhedsvæsenet. danmarks veteranpolitik 13

16 Anerkendelse og støtte 4 14 danmarks veteranpolitik

17 Det er regeringens politik, at veteraner skal anerkendes for deres indsats, og at de og deres pårørende skal støttes, når der er behov for det. Politikken gennemføres ved en række initiativer, der supplerer de eksisterende tilbud, som stat, regioner og kommuner stiller til rådighed for alle borgere. Initiativerne bygger ovenpå det allerede eksisterende fundament af tiltag, som blandt andet forsvaret har taget i de senere år. I den forbindelse er det også vigtigt at fremhæve og værdsætte den store indsats på området, som sker i regi af frivillige organisationer. I forhold til de sårede veteraner er det vigtigt for regeringen, at der tages udgangspunkt i den enkelte veterans situation. Der skal gives den bedst mulige hjælp, så veteranen hurtigst muligt igen kan bidrage til samfundet også til glæde for veteranen selv og de pårørende. Det gør vi i dag: Folketinget giver skattefrihed til soldaterlegater Legater, der tildeles til støtte for danske soldater og civilt ansatte, som er kommet fysisk eller psykisk til skade i internationale operationer, er fritaget for skat. Det gælder også legater, der gives til pårørende, når den udsendte er omkommet eller kommet til skade. Modtagelsen af et skattefrit soldaterlegat har ikke betydning for beregningen af kontanteller starthjælp. Forsvaret har et særligt ansvar i forhold til de udsendte soldater og deres pårørende. Det overordnede formål med indsatsen er at udsende kompetente soldater og hjemtage kompetente mennesker. danmarks veteranpolitik 15

18 Anerkendelse Regeringen indførte i 2009 en officiel flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen markeres hvert år den 5. september. I 2010 godkendte Hendes Majestæt Dronningen indstiftelsen af en række nye medaljer, der kan tildeles den enkelte veteran som et håndfast symbol på anerkendelse. Veteraner der såres fysisk i internationale operationer kan modtage forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste. Regeringen anerkender psykiske skader på lige fod med fysiske skader. Der tages derfor initiativ til, at: Anerkendelsen af fysisk og psykisk sårede ligestilles. Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste vil fremadrettet kunne tildeles psykisk sårede. I respekt for de mange, der har været udsendt til konfliktog katastrofeområder, for dem der er udsendt nu, de der udsendes i fremtiden, og for de der er omkommet, har regeringen besluttet, at der i 2011 skal etableres et monument over Danmarks internationale indsats siden Monumentet placeres på Prinsessens Bastion i Kastellet i København. Regeringen anerkender veteraners kompetencer Veteraners kompetencer og erfaringer skal nyttiggøres. Anerkendelse af veteraners kompetencer, der er opbygget under henholdsvis uddannelsen i forsvaret og siden styrket i missionsområdet, bør udvikles gennem realkompetencevurdering. Der tages derfor initiativ til, at: Grundlaget for realkompetencevurdering og vejledning styrkes. Uddannelsesstederne og Ungdommens Uddannelses vejledning informeres om de kompetencer, som veteraner opnår i forbindelse med uddannelsen og udstationeringen, således at veteranerne får størst muligt udbytte af deres kompetencer i forbindelse med videre uddannelse. Endvidere vil Undervisningsministeriet og Forsvarsministeriet med de enkelte veteraners samtykke videregive oplysninger om veteraner under 25 år til Ungdommens Uddannelsesvejledning, således at de pågældende unge vejledes bedst muligt i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse Kontanthjælp frem for starthjælp Regeringen vil i efteråret 2010 fremsætte et lovforslag, der har til formål at sikre, at veteraner, der har været udsendt på militær mission for den danske stat, kan medregne opholdet til at opfylde kravet om ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, for at kunne få kontanthjælp frem for starthjælp. 16 danmarks veteranpolitik

19 Veteraners kompetencer skal synliggøres. Veteraners kompetencer skal beskrives og værdifastsættes i forhold til det offentlige uddannelsessystem for derved at skabe gennemsigtighed og sammenlignelighed samt lette vilkårene for meritering; særlig i forhold til de veteraner, der forlader forsvaret. Der tages derfor initiativ til: Etablering af et projekt i rammen af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling med formål at klarlægge veteraners realkompetencer. På baggrund af realkompetencevurderingen får veteranen et kompetencekort, der beskriver viden, færdigheder og kompetencer i relation til fortsat uddannelse i det offentlige uddannelsessystem samt i forhold til beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. Håndgribeligt bevis på udsendelse Den enkelte veterans indsats i internationale missioner dokumenteres. Der tages derfor initiativ til, at: Veteraner efter international tjeneste modtager et veterankort, som dokumenterer og anerkender, at veteranerne har gennemført international tjeneste. Projektet gennemføres indledningsvis som et pilotprojekt for enheder fra hæren. danmarks veteranpolitik 17

20 Støtte Forsvarets støttende tiltag fokuserer både på veteranerne og på deres pårørende. Der er tale om en bred vifte af tiltag, som tilbydes før, under og efter udsendelsen. For at støtte og følge soldaten og dennes pårørende under et udsendelsesforløb har forsvaret etableret en såkaldt kontaktofficersordning. Kontaktofficeren er bindeled mellem forsvaret og de pårørende både før, under og efter udsendelsen. Kontakt officeren kan kontaktes døgnet rundt og er typisk de pårørendes indgangsvinkel til forsvarets støttetilbud. Regeringen styrker forsvarets støttetilbud Forsvarets støttetilbud styrkes ved, at resurserne samles. Ét center til anerkendelse og støtte én indgang. Der tages derfor initiativ til, at: Der oprettes et veterancenter, som yder service til veteraner, pårørende og andre aktører på veteranområdet. Dermed bliver der én indgang for henvendelser om veteraner og ét telefonnummer, som er åbent døgnet rundt alle ugens dage. Veterancentret skal fx: Besvare spørgsmål om forhold i forbindelse med udsendelse i internationale missioner. Rådgive om støttemuligheder i den offentlige sektor og i forsvaret. Give en helhedsorienteret støtte, i de tilfælde hvor veteranen fx har både sociale og psykiske vanske ligheder. Støtte hvis løsning af veteranens problemer involverer kommunen, flere forskellige offentlige myndigheder eller eksempelvis går på tværs af stat, region og kommune. Forsvarets resurser på veteranområdet fx uddannelsesvejledere, psykologer og socialrådgivere samles fysisk i veterancentret. Centeret skal sørge for, at indsatsen løbende udvikles i alle forhold, der vedrører anerkendelse og støtte til veteraner og pårørende. Veteran centret vil tage initiativ til samarbejde, der går på tværs af den offentlige sektor, og vil i den forbindelse inddrage og i nødvendigt omfang konsultere Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion. Veterancentrets koordinerede indsats skal kvalificeres og udvikles blandt andet gennem forskning og ved erfaringsudveksling med fx NATO partnere. Orienteringer, psykologisk forebyggelse mv. også for de pårørende For at forberede soldaterne på de udfordringer, som de kan møde, mens de er udsendt, gennemfører forsvaret en række orienteringer forud for udsendelsen. Formålet er blandt andet at forebygge eventuelle psykiske reaktioner. Samtidig har forsvaret også fokus på den opfølgende indsats. Under udsendelsen kan soldaterne blive involveret i forskellige voldsomme hændelser, som kræver en krisepsykologisk indsats. For at kunne forebygge eventuelle psykiske skader bliver chefer og førere uddannet af forsvarets psykologer i forebyggelse og håndtering af belastende hændelser. Samtidig er der også fokus på at forberede den enkelte soldat. Alle soldater orienteres før udsendelsen om, hvordan de kan forebygge eventuelle kriser og om tegn på psykiske reaktioner. Regeringen vil styrke indsatsen for at forebygge psykiske reaktioner. Der tages derfor initiativ til: Den udvælgelse som sundhedsfagligt personale allerede foretager af soldater til internationale operationer videreudvikles, herunder vurderes soldatens parathed til udsendelse. Forsvaret ønsker også at støtte de pårørende og at anerkende den indsats, som de yder. Derfor er en række af forsvarets initiativer målrettet de pårørende. En vigtig del af støtten til de pårørende er orienteringer om den mission, som soldaten udsendes til, samt om de støttemuligheder, der tilbydes de pårørende. Disse orienteringer gennemføres i forbindelse med pårørendearrange menter, der gennemføres både før og under udsendelsen. Her orienteres de pårørende om den aktuelle mission og om de forhold, man som pårørende skal være opmærksom på. De pårørende møder kontaktofficeren, og de bliver orienteret om typiske psykiske reaktioner, støttemuligheder, familienetværk samt kontaktmuligheder ved eventuelle behov for støtte. 18 danmarks veteranpolitik

21 Hvad er der allerede gjort? Forsvaret har gennemført en lang række tiltag, der har haft stor betydning på området. På Forsvarsministeriets hjemmeside findes en samlet oversigt over anerkendende og støttende tiltag. Regeringen øger den opfølgende indsats Forsvaret gennemfører et hjemkomstprojekt for veteraner fra Afghanistan. I projektet, der kaldes Akklimatisering og Reintegration, er enheden samlet i en tre måneders periode efter hjemkomsten. Veteranerne får derved mulighed for i fællesskab at bearbejde oplevelserne. Samtidig vænner veteranerne sig til overgangen til en civil tilværelse. Veteranerne får også mulighed for at afdække deres kompetencer og rustes dermed til at kunne søge et civilt job, en uddannelse eller en stilling i forsvaret. For bl.a. at imødegå psykiske eftervirkninger har forsvaret iværksat en række andre opfølgende initiativer til støtte for hjemvendte veteraner. Udsendtes børn kan være kraftigt påvirket af udsendelsen og den efterladte partners bekymringer og ændrede reaktioner. Derfor kan børn have behov for en særlig støtte. Indsatsen for at støtte børnene, herunder effekten af de oprettede støttegrupper for børn, skal undersøges. Der tages derfor initiativ til: Udsendelsens påvirkning af partner og børn under søges med henblik på eventuelt at øge støtten til pårørende yderligere. Regeringen styrker viden og forebyggelse For hele tiden at kunne målrette og optimere indsatsen på veteranområdet skal den videreudvikles på baggrund af konkret viden baseret på videnskabelig og systematisk opfølgning på forsvarets erfaringer og international forskning. Der tages derfor initiativ til, at: Der oprettes et permanent videncenter. Viden om veteraners forhold skal nyttiggøres til blandt andet at forebygge skader, evaluere og udvikle indsatsområder og samarbejdet med eksterne forskningsinstitutioner, så indsatsen for veteraner og pårørende sker på et stadigt mere kvalificeret grundlag. Fx skal veteraner fra hårde missioner efter hjemkomsten til Danmark deltage i en samtale med en psykolog for at afklare, om der er et behov for støtte. Efter hjemsendelsen gennemfører forsvaret hjemkomstarrangementer for de tidligere udsendte enheder. Her får soldaterne mulighed for at møde gamle kammerater og tale om deres oplevelser og erfaringer. Samtidigt kan forsvaret følge op på eventuelle psykiske reaktioner hos veteranerne. Seks måneder efter endt mission får veteranen et spørgeskema, hvor der skal svares på, hvilke oplevelser og reaktioner veteranen har haft efter hjemkomsten. Forsvarets psykologer retter henvendelse til de veteraner, hvis besvarelse viser tegn på, at der er behov for støtte. Ingen borgere påtvinges psykologisk eller psykiatrisk hjælp. Psykisk sårede veteraner skal dog i højere grad end tidligere opsøges og tilbydes hjælp. Der tages derfor initiativ til, at: Der foretages en aktiv opfølgning på veteraner, hvis ansættelsesforhold med forsvaret er ophørt. Målet er, at kontakten med veteraner vedligeholdes inden for de første år efter overgangen til det civile liv. Forsvaret styrker udvalgte veteraners evne til at yde kammeratstøtte. Rammerne for kammeratstøtte defineres tydeligt og på en sådan måde, at resultatet er, at forsvarets social- og sundhedsfaglige personale inddrages ved behov. danmarks veteranpolitik 19

22 Regeringen øger støtten til den sårede soldat Forsvaret er arbejdsgiver for udsendte soldater. Arbejdsgiveransvaret løftes blandt andet gennem en lang række af tiltag, der skal gavne medarbejderne. Sårede veteraner har ofte særlige behov for støtte. Forsvaret har derfor naturligt et særligt ansvar for at hjælpe de veteraner, der er såret i tjeneste for Danmark. Forsvaret yder støtte til de veteraner, der er kommet til skade under udsendelse. Indsatsen fra læger, psykologer, juridiske rådgivere, kontaktofficerer mv. koordineres. Samtidig hjælper forsvaret den sårede veteran med at få overblik over mulighederne for at få støtte fra det offentlige system, fx i form af boligindretning, arbejdsskadeserstatning, arbejdspladsindretning mv. Støtte til den sårede veteran skal tage udgangspunkt i den enkeltes situation, så veteranen gives de bedst mulige vilkår for rehabilitering. Fysisk hårdt sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Regeringen vil yde de sårede den bedst mulige behandling og de bedst mulige vilkår for genoptræning. En indsats som også vil komme andre tilskadekomne borgere til gode. Genoptræning for fysisk sårede Private fonde har gennem donationer styrket den specialiserede genoptræning for fysisk skadede veteraner (og andre patienter) på Rigshospitalet. Donationer sikrer blandt andet anskaffelse af moderne fysio- og ergoterapeutisk genoptræningsudstyr. Veteraner som såres, fx af nedgravede sprængladninger, kan risikere, at skaderne fører til amputationer. Veteranerne har før deres tilskadekomst dyrket intens fysisk træning og skal så vidt muligt gives mulighed for at genoptage et aktivt idrætsliv. Regeringen vil derfor tage initiativ til: En markant styrket indsats for de fysisk sårede. Der ansættes yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning af sårede veteraner skal styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere. I regi af forsvaret vil veteraner med amputationer blive tilbudt sportsproteser, så sårede soldater efter eget ønske og behov kan genoptage et aktivt idrætsliv. Med henblik på at styrke adgangen til viden om sårede veteraners særlige forhold tages der initiativ til, at: Veteraner bliver en del af Den Nationale Vidensog Specialrådgivningsfunktions (VISO) målgruppe. VISO er en støttefunktion for både borgere, kommuner og specialinstitutioner, der kan rette henvendelse til VISO for at få specialrådgivning og hjælp til udredning af problemstillinger på det socialfaglige område. I VISO findes faglige kompetencer og specialiseret viden på området. VISO kan derfor indgå som støttefunktion til kommuner og specialinstitutioner i sager, hvor den enkelte kommune ikke har opbygget ekspertise. Borgere kan ligeledes rette direkte henvendelse til VISO. Ved at veteranerne omfattes af VISOs målgruppe sikres det, at en veteran med et specielt kompliceret behov mødes med den højeste ekspertise, uanset om veteranen bor og arbejder i Nordjylland eller på Bornholm. Samtidig kan veterancenteret benytte VISOs viden i relevante sager. Der gennemføres undervisning for kommunale sagsbehandlere og distriktspsykiatriens medarbejdere om veteraners forhold. I tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages erfaringer fra kommuner og sundhedsvæsnet. Undervisningen gennemføres i regi af det nye veterancenter. Der etableres desuden en digital indgang til eksempler på god praksis, så kommunernes jobcentre, socialpsykiatri mv. kan trække på eksisterende viden. 20 danmarks veteranpolitik

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Veteranrapport. 13. oktober 2010

Veteranrapport. 13. oktober 2010 Veteranrapport 13. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1. Indledning 4 Kapitel 2 2. Resumé 6 Kapitel 3 3. Baggrund 8 3.1. Baggrund for veteranpolitikken 8 3.2. Hvem omfatter veteranpolitikken 8

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende.

I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende. Bilag 10 Oversigt over modtagne forslag. Rapportens kapitel 6 beskriver de udfordringer, som arbejdsgruppen har vurderet ikke eller ikke i tilfredsstillende grad imødekommes af de eksisterende tiltag og

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse Forord Veteranområdet er et område med mange aktører. Politikere,

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Evalueringsgruppen bilag 1 Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Juni 2013 OPSAMLING PÅ KONFERENCEN ANERKENDELSE OG STØTTE Konferencen Anerkendelse og Støtte blev afholdt den 6. december 2012

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere