anerkendelse og støtte veteranpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anerkendelse og støtte veteranpolitik"

Transkript

1 anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010

2 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4 Anerkendelse og støtte 14 Anerkendelse 16 Støtte 18

3 anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010

4 2 danmarks veteranpolitik

5 Forord Danmarks forsvar har blandt andet til opgave at forebygge konflikter og krig samt fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Derfor har Danmark udsendt soldater til mange af verdens brændpunkter. Siden Danmark i 1992 sendte en fredsbevarende styrke til Balkan, har flere end ansatte været udsendt en eller flere gange i internationale operationer. For regeringen er det magtpåliggende at anerkende den værdifulde indsats, som veteranerne og deres pårørende har ydet for Danmark. De fleste veteraner vender hjem med oplevelser og erfaringer, der har udviklet dem fagligt og udvidet deres horisont. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader, som de har fået af udsendelsen. Det kan betyde, at udsatte veteraner i nogle situationer skal gives en supplerende støtte for at være stillet på lige fod med andre borgere i Danmark. Det er en opgave for hele samfundet. Det ansvar, som stat, regioner og kommuner tager for at løfte opgaven, suppleres heldigvis af frivillige organisationer, ligesom at veteranerne selv gør deres. Regeringen ønsker med denne politik at sætte rammerne for, hvordan samfundet bedst anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne. Opgaven kræver koordination mellem mange aktører, og vi opfordrer til, at der løftes i fællesskab. Danmarks veteranpolitik bygger videre på et solidt fundament af eksisterende tiltag. Ny viden og nye erfaringer skal løbende komme veteraner og deres pårørende til gode. Veteranpolitikken vil derfor blive evalueret om to år, så vi sikrer, at vi når målet: At Danmarks veteraner anerkendes for deres indsats og støttes, når der er behov. Gitte Lillelund Bech Forsvarsminister danmarks veteranpolitik 3

6 Kort om baggrunden 1 4 danmarks veteranpolitik

7 Danmarks sikkerhed, frihed og velstand er på godt og ondt afhængig af den globale udvikling. Tryghed og stabilitet udfordres af nye trusler, som fx international terrorisme, ustabile stater og angreb på den internationale samhandel, hvilket har haft en stigende indflydelse på sikkerheds politikkens horisont og virkemidler. Udsendelse af militære styrker er et væsentligt bidrag til en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Forsvaret bidrager til at forebygge konflikter og krig samt til at fremme demokrati, frihed og respekten for de basale menneskerettigheder. De seneste 20 år har Danmark øget antallet af udsendte soldater i internationale operationer mærkbart. Konflikt - miljøet og truslerne er samtidig blevet hårdere, hvilket har medført flere sårede og omkomne soldater. Forsvaret har gjort en stor indsats for at følge op på de stigende udfordringer for den enkelte veteran og veteranernes pårørende før, under og efter en udsendelse. Veteraner støttes bedst med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til den enkelte. Det er derfor vigtigt, at opgaven løses i samarbejde mellem stat, region og kommune. Medarbejdere i forsvaret har pligt til at gøre tjeneste uden for landets grænser. Pligten til at lade sig udsende med våben i hånd er et grundvilkår for forsvarets militære medarbejdere. Udsendelses forpligtel sen har imidlertid en række konsekvenser for medarbejdernes arbejdsog privatliv. Definition Ved en veteran forstås en person, der som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. danmarks veteranpolitik 5

8 Regeringens veteranpolitik 2 6 danmarks veteranpolitik

9 Regeringens holdning er, at det danske samfund skal give veteranerne en værdig modtagelse efter deres indsats som udsendte af Danmark. Der er allerede iværksat en lang række tiltag, for at sikre anerkendelse og støtte. Offentlige myndigheder og fri villige organisationer bidrager til at anerkende og støtte veteranerne og deres pårørende. Regeringen ønsker med veteranpolitikken at opnå, at: Forsvarets medarbejdere forberedes bedst muligt før udsendelsen til deltagelse i internationale operationer og i perioden efter hjemkomsten til at tackle eventuelle udfordringer. Veteranernes pårørende støttes under hele forløbet. Veteraner anerkendes for den meget vigtige indsats, de har ydet for den danske stat. Samfundet gennem en helhedsorienteret indsats giver en hurtig, relevant, koordineret og respektfuld behandling af veteraner, der er blevet såret fysisk eller psykisk i international tjeneste. Hvad det mere konkret betyder, fremgår af kapitel 4 om anerkendelse og støtte. Beriget af oplevelser og erfaringer I 2008 blev veteraner fra Kosovo og Afghanistan spurgt om deres oplevelser. De fleste veteraner oplevede deres udsendelse mere berigende end belastende. Personlig udvikling, kammeratskab og det at være med til at gøre en forskel er blandt oplevelserne, som vægtes højt. Kilde: Forsvarets psykologer danmarks veteranpolitik 7

10 Udfordringer 3 8 danmarks veteranpolitik

11 Veteraner generelt Danmarks veteraner har blandt andet været indsat i følgende missioner: Hæren: Efter invitation fra den afghanske overgangsregering oprettede FN s sikkerhedsråd i december 2001 en international sikkerhedsstyrke til at bistå Afghanistan med opretholdelse af sikkerheden i landet. Søværnet: Søværnet har i Aden-bugten ledet og deltaget i en international flådestyrke, der opererer ved Afrikas Horn for at skabe maritim sikkerhed i området og i den forbindelse bekæmpe piratvirksomhed. Flyvevåbnet: Folketinget besluttede i 1998 at imødekomme en anmodning fra NATO om støtte med kampfly til operation Allied Force over Kosovo. Danmark ledte i 2009 felthospitalet i Camp Bastion i Afghanistan i tre måneder. Omkring 100 danske læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale bemandede felthospitalet sammen med amerikanske og britiske kollegaer. På trods af de mange forskellige opgaver har veteranerne ofte sammenfaldende oplevelser og ønsker. Et centralt og fælles tema for veteranerne er, at de ønsker, at deres indsats anerkendes. Den nationale flagdag for Danmarks udsendte, Monument for Danmarks Internationale Indsats, hjemkomstparader og uddeling af medaljer er eksempler på det officielle Danmarks anerkendelse. En anerkendelse, der er et supplement til den anerkendelse, som veteranerne møder fra deres nære omgivelser. Sårede og omkomne i perioden 1992 september 2010 Fysisk Varige Mission Udsendte sårede mén Omkomne Balkan ca Irak ca Afghanistan ca Øvrige ca I alt ca I perioden har der i alt været ca udsendelser fordelt på ca veteraner. Sårede omfatter alene fysisk sårede, da der ikke foreligger sikre oplysninger over antallet af veteraner, der har behandlingskrævende psykiske lidelser som følge af deres udsendelse. Det gør vi i dag: Psykologsamtale ved hjemkomst Veteraner fra missioner med mange kamphandlinger (som fx Irak og Afghanistan) skal efter hjemkomst til Danmark deltage i en individuel samtale med en psykolog for at afklare, om de umiddelbart har behov for støtte (siden 2003). danmarks veteranpolitik 9

12 Mange veteraner har oplevet at få større viden om sig selv gennem deres udsendelse. Mødet med en lokalbefolkning med andre kulturelle normer i et konfliktområde og radikalt anderledes problemer end i Danmark har givet mange udsendte nye kundskaber. Anerkendelse er således også at erkende og sætte pris på de faglige og personlige kompetencer, som veteranerne får under deres udsendelse. Tiden før udsendelsen er præget af intensiv uddannelse og træning, så soldaten forberedes til den specifikke mission. Under udsendelsen kan hverdagen være præget af ventetid og rutineopgaver afbrudt af intense perioder med belastende og uvante situationer. I de fleste konfliktområder vil der være forskellige farer afhængigt af, hvordan den konkrete situation er. Improviserede sprængladninger og ildkamp er eksempler på konkrete trusler mod den enkelte soldats liv. Nød blandt lokalbefolkningen, overgreb på civile, tilskadekomne og omkomne kollegaer er andre eksempler på oplevelser, som udsendte soldater skal kunne forholde sig konkret til. De mange fremmede påvirkninger og belastende situationer gør, at de fleste bliver påvirket både fysisk og psykisk. Det er normale reaktioner på usædvanlige oplevelser. Opgaverne i missionsområderne er meget komplekse og kræver, at soldaten har et højt mentalt beredskab. Danske soldater skal fx ikke alene kunne bekæmpe oprørsstyrker, beskytte lokalbefolkningen og være med til at stabilisere et område. De skal også kunne indgå i et dynamisk samspil med de aktører, der er ansvarlige for den civile genopbygnings- og udviklingsindsats og med den lokale befolkning. Efter udsendelsen skal veteranen tilpasse sig en dansk hverdag igen. Det mentale beredskab skal bringes ned på samme niveau som før udsendelsen. Det kan være svært efter en periode, hvor høj intensitet har været normen. Nogle veteraner har også ændrede fysiologiske reaktioner. På baggrund af en længere udsendelsesperiode med højt beredskab kan fx adrenalinproduktion være øget. Det er helt normalt, at det tager tid at komme tilbage til det niveau, man havde før udsendelsen. Det gør vi i dag: Fra Battlemind til Homemind Enheder, der har været i Afghanistan, er samlet i op til 3 måneder efter hjemkomsten. Veteranerne får mulighed for i fællesskab at bearbejde oplevel serne og vænne sig til over gangen til en civil tilværelse (første program var i 2008). 10 danmarks veteranpolitik

13 De pårørende Før udsendelsen ønsker de pårørende at få så mange informationer som muligt om udsendelsen. De ønsker fx viden om de generelle vilkår, som soldaten lever under i missionsområdet, og om hvilke tilbud om støtte, der er til rådighed for soldaten og de pårørende. De pårørende ønsker, at det er let at få adgang til informationerne. Derfor gør forsvaret en stor indsats for at informere pårørende. Ingen i en familie er upåvirket af en udsendelse. Alle vil være følelsesmæssigt påvirket og bekymrede. En del pårørende har en række praktiske udfordringer som at aflevere og hente børn i institution, indkøb, pasning af husdyr mv. Vilkår, der deles med andre borgere, som også har en pårørende, der i perioder arbejder langt borte fra hjemmet. Tilsvarende kan børn være kraftigt påvirket af både udsendelsen og den efterladte partners bekymringer og ændrede reaktioner. Derfor kan børn have behov for at tale med en voksen om deres bekymringer. De pårørende skal være tålmodige, når veteranen vender hjem og skal tilpasse sig et normalt hverdagsliv. For børn, hvis ene forælder har været bortrejst, kan det tage tid at vænne sig til, at der igen er to forældre, der stiller krav og skaber vilkårene i hjemmet. Hvis en soldat såres, er det ikke kun soldaten, der belastes, men i høj grad også de pårørende der skal omstille sig til et samliv med en partner, der har en fysisk eller psykisk skade. For soldatens pårørende suppleres de praktiske udfor drin ger dog ofte med en ængstelse over den risiko, som den udsendte er udsat for. Afsavn og angsten for at miste kan blive forstærket, når medier fortæller om kampe i missions området. Den følelsesmæssige uro kan medføre behov for øget støtte fra familie og venner og i nogle tilfælde fra en psykolog. Det gør vi i dag: Psykologbistand Alle veteraner, som under en international mission har været udsat for traumatiserende hændelser eller har problemer med at tilpasse sig igen efter en udsendelse, kan få psykologbistand. Tilbuddet er tidsubegrænset og gælder også for veteranens pårørende under og efter ud sendelsen (siden 1997). danmarks veteranpolitik 11

14 De sårede Langt de fleste veteraner vender hjem uden fysiske eller psykiske skader. Veteraner, som såres enten fysisk eller psykisk, møder forskellige udfordringer, som samfundet har en forpligtigelse til at hjælpe med at tackle. De fysisk sårede Veteraner med varige og invaliderende skader har ofte behov for specielt tilrettede og dyre hjælpemidler. De er typisk veltrænede unge, som er vant til et højt aktivitetsniveau. Veteranerne kan opleve, at det offentliges niveau for fx specialiserede tilbud og genoptræning ikke er tilfredsstillende. Det gør vi i dag: Handicapvenlige boliger I København har forsvaret etableret to handicapvenlige lejligheder, som sårede veteraner kan bruge, indtil hjemkommunen finder en egnet bolig (siden 2009). Fysisk sårede veteraners behov er ofte komplekse, og det er nødvendigt, at statslige, regionale og kommunale myndigheders indsats koordineres. Veteranerne har typisk ikke tidligere været afhængige af det offentlige system. Derfor kan det synes uoverskueligt at få overblik over, hvilke muligheder for hjælp der er, hvilke rettigheder man har, og hvordan man finder rundt i systemet. Det gælder især i en periode, hvor hele ens liv, fx forestillinger om karriere og fritidsinteresser, skal genovervejes. 12 danmarks veteranpolitik

15 De psykisk sårede Det er normalt at reagere på ubehagelige hændelser. For de fleste forsvinder reaktionerne igen inden for en kortere periode. For en mindre gruppe kan reaktionerne udvikle sig til en egentlig behandlingskrævende psykisk sygdom. Efter hjemkomsten kan veteraner få forbigående psykiske vanskeligheder, fx karakteriseret ved rastløshed, tristhed, social tilbagetrækning, opfarenhed og aggression. Problemerne kan komme til udtryk i fx angst, aggressiv adfærd eller misbrug af enten alkohol eller euforiserende stoffer. Hvis symptomerne fortsætter, kan de få en mere permanent karakter. Disse problemer er en hård belastning også for veteranens pårørende. Det er vigtigt, at veteranen får hjælp og støtte så hurtigt som muligt. Situationen for veteraner med psykiske problemer kan kompliceres af sociale forhold som fx brudte parforhold, hyppigt sygefravær eller mere almindelige problemer med at finde tilbage til en normal dagligdag. Særligt de psykisk sårede veteraner synes, at de offentlige myndigheder generelt mangler forståelse for de problemer, der kan opstå som en følge af udsendelsen. Psykisk sårede veteraner har ofte forventninger om, at der tages særlige hensyn. Offentlige instanser kan på den anden side have vanskeligt ved at få afdækket de konkrete problemer og have svært ved at få de nødvendige oplysninger fra veteranen. Som det er i dag, kan kun Rigshospitalet tilbyde psykiatrisk bistand med baggrund i militærfagligt kendskab. For veteraner, der bor langt væk fra hovedstaden og fx har en svær psykisk belastningsreaktion, vil den geografiske afstand i sig selv kunne være en barriere. Psykisk sårede veteraner kan have en oplevelse af, at hjemkommunen ikke har den ønskede erfaring, og at der er en generel mangel på viden om veteranernes særlige vilkår. Psykisk sårede veteraner kan have en betydelig modstand og skepsis mod at henvende sig til behandlingssystemet og kan reagere kraftigt, hvis de oplever sig afvist. Psykiske problemer kommer i visse tilfælde til udtryk lang tid efter hjemkomsten. Veteraner og pårørende får beskrevet, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på, og hvilke muligheder der er for at blive behandlet af forsvarets psykologer også efter hjemsendelse. Forsvarets psykologer kender ikke til alle veteraner, der har psykiske problemer. Det skyldes enten, at problemet ikke erkendes af den enkelte veteran, eller at den pågældende ikke ønsker hjælp fra forsvaret. Det gør vi i dag: Spørgeskema Fokus på de psykisk sårede Forsvaret sender spørgeskemaer til veteraner seks måneder efter deres hjemkomst. De kan her fortælle om deres oplevelser og reaktioner efter udsendelsen. Forsvarets psykologer tager kontakt til veteraner, der viser indikationer på støttebehov, med mindre veteranen specifikt frabeder sig dette (siden 1997). Forsvarsministeriet og Sundhedsministeriet gjorde i 2009 regionerne og kommunerne opmærksom på, at veteraner med psykiske problemer kan have særlige udfordringer. Der blev samtidigt informeret om de eksisterende tilbud i forsvaret og sundhedsvæsenet. danmarks veteranpolitik 13

16 Anerkendelse og støtte 4 14 danmarks veteranpolitik

17 Det er regeringens politik, at veteraner skal anerkendes for deres indsats, og at de og deres pårørende skal støttes, når der er behov for det. Politikken gennemføres ved en række initiativer, der supplerer de eksisterende tilbud, som stat, regioner og kommuner stiller til rådighed for alle borgere. Initiativerne bygger ovenpå det allerede eksisterende fundament af tiltag, som blandt andet forsvaret har taget i de senere år. I den forbindelse er det også vigtigt at fremhæve og værdsætte den store indsats på området, som sker i regi af frivillige organisationer. I forhold til de sårede veteraner er det vigtigt for regeringen, at der tages udgangspunkt i den enkelte veterans situation. Der skal gives den bedst mulige hjælp, så veteranen hurtigst muligt igen kan bidrage til samfundet også til glæde for veteranen selv og de pårørende. Det gør vi i dag: Folketinget giver skattefrihed til soldaterlegater Legater, der tildeles til støtte for danske soldater og civilt ansatte, som er kommet fysisk eller psykisk til skade i internationale operationer, er fritaget for skat. Det gælder også legater, der gives til pårørende, når den udsendte er omkommet eller kommet til skade. Modtagelsen af et skattefrit soldaterlegat har ikke betydning for beregningen af kontanteller starthjælp. Forsvaret har et særligt ansvar i forhold til de udsendte soldater og deres pårørende. Det overordnede formål med indsatsen er at udsende kompetente soldater og hjemtage kompetente mennesker. danmarks veteranpolitik 15

18 Anerkendelse Regeringen indførte i 2009 en officiel flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen markeres hvert år den 5. september. I 2010 godkendte Hendes Majestæt Dronningen indstiftelsen af en række nye medaljer, der kan tildeles den enkelte veteran som et håndfast symbol på anerkendelse. Veteraner der såres fysisk i internationale operationer kan modtage forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste. Regeringen anerkender psykiske skader på lige fod med fysiske skader. Der tages derfor initiativ til, at: Anerkendelsen af fysisk og psykisk sårede ligestilles. Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste vil fremadrettet kunne tildeles psykisk sårede. I respekt for de mange, der har været udsendt til konfliktog katastrofeområder, for dem der er udsendt nu, de der udsendes i fremtiden, og for de der er omkommet, har regeringen besluttet, at der i 2011 skal etableres et monument over Danmarks internationale indsats siden Monumentet placeres på Prinsessens Bastion i Kastellet i København. Regeringen anerkender veteraners kompetencer Veteraners kompetencer og erfaringer skal nyttiggøres. Anerkendelse af veteraners kompetencer, der er opbygget under henholdsvis uddannelsen i forsvaret og siden styrket i missionsområdet, bør udvikles gennem realkompetencevurdering. Der tages derfor initiativ til, at: Grundlaget for realkompetencevurdering og vejledning styrkes. Uddannelsesstederne og Ungdommens Uddannelses vejledning informeres om de kompetencer, som veteraner opnår i forbindelse med uddannelsen og udstationeringen, således at veteranerne får størst muligt udbytte af deres kompetencer i forbindelse med videre uddannelse. Endvidere vil Undervisningsministeriet og Forsvarsministeriet med de enkelte veteraners samtykke videregive oplysninger om veteraner under 25 år til Ungdommens Uddannelsesvejledning, således at de pågældende unge vejledes bedst muligt i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse Kontanthjælp frem for starthjælp Regeringen vil i efteråret 2010 fremsætte et lovforslag, der har til formål at sikre, at veteraner, der har været udsendt på militær mission for den danske stat, kan medregne opholdet til at opfylde kravet om ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, for at kunne få kontanthjælp frem for starthjælp. 16 danmarks veteranpolitik

19 Veteraners kompetencer skal synliggøres. Veteraners kompetencer skal beskrives og værdifastsættes i forhold til det offentlige uddannelsessystem for derved at skabe gennemsigtighed og sammenlignelighed samt lette vilkårene for meritering; særlig i forhold til de veteraner, der forlader forsvaret. Der tages derfor initiativ til: Etablering af et projekt i rammen af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling med formål at klarlægge veteraners realkompetencer. På baggrund af realkompetencevurderingen får veteranen et kompetencekort, der beskriver viden, færdigheder og kompetencer i relation til fortsat uddannelse i det offentlige uddannelsessystem samt i forhold til beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. Håndgribeligt bevis på udsendelse Den enkelte veterans indsats i internationale missioner dokumenteres. Der tages derfor initiativ til, at: Veteraner efter international tjeneste modtager et veterankort, som dokumenterer og anerkender, at veteranerne har gennemført international tjeneste. Projektet gennemføres indledningsvis som et pilotprojekt for enheder fra hæren. danmarks veteranpolitik 17

20 Støtte Forsvarets støttende tiltag fokuserer både på veteranerne og på deres pårørende. Der er tale om en bred vifte af tiltag, som tilbydes før, under og efter udsendelsen. For at støtte og følge soldaten og dennes pårørende under et udsendelsesforløb har forsvaret etableret en såkaldt kontaktofficersordning. Kontaktofficeren er bindeled mellem forsvaret og de pårørende både før, under og efter udsendelsen. Kontakt officeren kan kontaktes døgnet rundt og er typisk de pårørendes indgangsvinkel til forsvarets støttetilbud. Regeringen styrker forsvarets støttetilbud Forsvarets støttetilbud styrkes ved, at resurserne samles. Ét center til anerkendelse og støtte én indgang. Der tages derfor initiativ til, at: Der oprettes et veterancenter, som yder service til veteraner, pårørende og andre aktører på veteranområdet. Dermed bliver der én indgang for henvendelser om veteraner og ét telefonnummer, som er åbent døgnet rundt alle ugens dage. Veterancentret skal fx: Besvare spørgsmål om forhold i forbindelse med udsendelse i internationale missioner. Rådgive om støttemuligheder i den offentlige sektor og i forsvaret. Give en helhedsorienteret støtte, i de tilfælde hvor veteranen fx har både sociale og psykiske vanske ligheder. Støtte hvis løsning af veteranens problemer involverer kommunen, flere forskellige offentlige myndigheder eller eksempelvis går på tværs af stat, region og kommune. Forsvarets resurser på veteranområdet fx uddannelsesvejledere, psykologer og socialrådgivere samles fysisk i veterancentret. Centeret skal sørge for, at indsatsen løbende udvikles i alle forhold, der vedrører anerkendelse og støtte til veteraner og pårørende. Veteran centret vil tage initiativ til samarbejde, der går på tværs af den offentlige sektor, og vil i den forbindelse inddrage og i nødvendigt omfang konsultere Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion. Veterancentrets koordinerede indsats skal kvalificeres og udvikles blandt andet gennem forskning og ved erfaringsudveksling med fx NATO partnere. Orienteringer, psykologisk forebyggelse mv. også for de pårørende For at forberede soldaterne på de udfordringer, som de kan møde, mens de er udsendt, gennemfører forsvaret en række orienteringer forud for udsendelsen. Formålet er blandt andet at forebygge eventuelle psykiske reaktioner. Samtidig har forsvaret også fokus på den opfølgende indsats. Under udsendelsen kan soldaterne blive involveret i forskellige voldsomme hændelser, som kræver en krisepsykologisk indsats. For at kunne forebygge eventuelle psykiske skader bliver chefer og førere uddannet af forsvarets psykologer i forebyggelse og håndtering af belastende hændelser. Samtidig er der også fokus på at forberede den enkelte soldat. Alle soldater orienteres før udsendelsen om, hvordan de kan forebygge eventuelle kriser og om tegn på psykiske reaktioner. Regeringen vil styrke indsatsen for at forebygge psykiske reaktioner. Der tages derfor initiativ til: Den udvælgelse som sundhedsfagligt personale allerede foretager af soldater til internationale operationer videreudvikles, herunder vurderes soldatens parathed til udsendelse. Forsvaret ønsker også at støtte de pårørende og at anerkende den indsats, som de yder. Derfor er en række af forsvarets initiativer målrettet de pårørende. En vigtig del af støtten til de pårørende er orienteringer om den mission, som soldaten udsendes til, samt om de støttemuligheder, der tilbydes de pårørende. Disse orienteringer gennemføres i forbindelse med pårørendearrange menter, der gennemføres både før og under udsendelsen. Her orienteres de pårørende om den aktuelle mission og om de forhold, man som pårørende skal være opmærksom på. De pårørende møder kontaktofficeren, og de bliver orienteret om typiske psykiske reaktioner, støttemuligheder, familienetværk samt kontaktmuligheder ved eventuelle behov for støtte. 18 danmarks veteranpolitik

21 Hvad er der allerede gjort? Forsvaret har gennemført en lang række tiltag, der har haft stor betydning på området. På Forsvarsministeriets hjemmeside findes en samlet oversigt over anerkendende og støttende tiltag. Regeringen øger den opfølgende indsats Forsvaret gennemfører et hjemkomstprojekt for veteraner fra Afghanistan. I projektet, der kaldes Akklimatisering og Reintegration, er enheden samlet i en tre måneders periode efter hjemkomsten. Veteranerne får derved mulighed for i fællesskab at bearbejde oplevelserne. Samtidig vænner veteranerne sig til overgangen til en civil tilværelse. Veteranerne får også mulighed for at afdække deres kompetencer og rustes dermed til at kunne søge et civilt job, en uddannelse eller en stilling i forsvaret. For bl.a. at imødegå psykiske eftervirkninger har forsvaret iværksat en række andre opfølgende initiativer til støtte for hjemvendte veteraner. Udsendtes børn kan være kraftigt påvirket af udsendelsen og den efterladte partners bekymringer og ændrede reaktioner. Derfor kan børn have behov for en særlig støtte. Indsatsen for at støtte børnene, herunder effekten af de oprettede støttegrupper for børn, skal undersøges. Der tages derfor initiativ til: Udsendelsens påvirkning af partner og børn under søges med henblik på eventuelt at øge støtten til pårørende yderligere. Regeringen styrker viden og forebyggelse For hele tiden at kunne målrette og optimere indsatsen på veteranområdet skal den videreudvikles på baggrund af konkret viden baseret på videnskabelig og systematisk opfølgning på forsvarets erfaringer og international forskning. Der tages derfor initiativ til, at: Der oprettes et permanent videncenter. Viden om veteraners forhold skal nyttiggøres til blandt andet at forebygge skader, evaluere og udvikle indsatsområder og samarbejdet med eksterne forskningsinstitutioner, så indsatsen for veteraner og pårørende sker på et stadigt mere kvalificeret grundlag. Fx skal veteraner fra hårde missioner efter hjemkomsten til Danmark deltage i en samtale med en psykolog for at afklare, om der er et behov for støtte. Efter hjemsendelsen gennemfører forsvaret hjemkomstarrangementer for de tidligere udsendte enheder. Her får soldaterne mulighed for at møde gamle kammerater og tale om deres oplevelser og erfaringer. Samtidigt kan forsvaret følge op på eventuelle psykiske reaktioner hos veteranerne. Seks måneder efter endt mission får veteranen et spørgeskema, hvor der skal svares på, hvilke oplevelser og reaktioner veteranen har haft efter hjemkomsten. Forsvarets psykologer retter henvendelse til de veteraner, hvis besvarelse viser tegn på, at der er behov for støtte. Ingen borgere påtvinges psykologisk eller psykiatrisk hjælp. Psykisk sårede veteraner skal dog i højere grad end tidligere opsøges og tilbydes hjælp. Der tages derfor initiativ til, at: Der foretages en aktiv opfølgning på veteraner, hvis ansættelsesforhold med forsvaret er ophørt. Målet er, at kontakten med veteraner vedligeholdes inden for de første år efter overgangen til det civile liv. Forsvaret styrker udvalgte veteraners evne til at yde kammeratstøtte. Rammerne for kammeratstøtte defineres tydeligt og på en sådan måde, at resultatet er, at forsvarets social- og sundhedsfaglige personale inddrages ved behov. danmarks veteranpolitik 19

22 Regeringen øger støtten til den sårede soldat Forsvaret er arbejdsgiver for udsendte soldater. Arbejdsgiveransvaret løftes blandt andet gennem en lang række af tiltag, der skal gavne medarbejderne. Sårede veteraner har ofte særlige behov for støtte. Forsvaret har derfor naturligt et særligt ansvar for at hjælpe de veteraner, der er såret i tjeneste for Danmark. Forsvaret yder støtte til de veteraner, der er kommet til skade under udsendelse. Indsatsen fra læger, psykologer, juridiske rådgivere, kontaktofficerer mv. koordineres. Samtidig hjælper forsvaret den sårede veteran med at få overblik over mulighederne for at få støtte fra det offentlige system, fx i form af boligindretning, arbejdsskadeserstatning, arbejdspladsindretning mv. Støtte til den sårede veteran skal tage udgangspunkt i den enkeltes situation, så veteranen gives de bedst mulige vilkår for rehabilitering. Fysisk hårdt sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Regeringen vil yde de sårede den bedst mulige behandling og de bedst mulige vilkår for genoptræning. En indsats som også vil komme andre tilskadekomne borgere til gode. Genoptræning for fysisk sårede Private fonde har gennem donationer styrket den specialiserede genoptræning for fysisk skadede veteraner (og andre patienter) på Rigshospitalet. Donationer sikrer blandt andet anskaffelse af moderne fysio- og ergoterapeutisk genoptræningsudstyr. Veteraner som såres, fx af nedgravede sprængladninger, kan risikere, at skaderne fører til amputationer. Veteranerne har før deres tilskadekomst dyrket intens fysisk træning og skal så vidt muligt gives mulighed for at genoptage et aktivt idrætsliv. Regeringen vil derfor tage initiativ til: En markant styrket indsats for de fysisk sårede. Der ansættes yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning af sårede veteraner skal styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere. I regi af forsvaret vil veteraner med amputationer blive tilbudt sportsproteser, så sårede soldater efter eget ønske og behov kan genoptage et aktivt idrætsliv. Med henblik på at styrke adgangen til viden om sårede veteraners særlige forhold tages der initiativ til, at: Veteraner bliver en del af Den Nationale Vidensog Specialrådgivningsfunktions (VISO) målgruppe. VISO er en støttefunktion for både borgere, kommuner og specialinstitutioner, der kan rette henvendelse til VISO for at få specialrådgivning og hjælp til udredning af problemstillinger på det socialfaglige område. I VISO findes faglige kompetencer og specialiseret viden på området. VISO kan derfor indgå som støttefunktion til kommuner og specialinstitutioner i sager, hvor den enkelte kommune ikke har opbygget ekspertise. Borgere kan ligeledes rette direkte henvendelse til VISO. Ved at veteranerne omfattes af VISOs målgruppe sikres det, at en veteran med et specielt kompliceret behov mødes med den højeste ekspertise, uanset om veteranen bor og arbejder i Nordjylland eller på Bornholm. Samtidig kan veterancenteret benytte VISOs viden i relevante sager. Der gennemføres undervisning for kommunale sagsbehandlere og distriktspsykiatriens medarbejdere om veteraners forhold. I tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages erfaringer fra kommuner og sundhedsvæsnet. Undervisningen gennemføres i regi af det nye veterancenter. Der etableres desuden en digital indgang til eksempler på god praksis, så kommunernes jobcentre, socialpsykiatri mv. kan trække på eksisterende viden. 20 danmarks veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik REGERINGEN Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

DANMARKS VETERANPOLITIK

DANMARKS VETERANPOLITIK DANMARKS VETERANPOLITIK 4 Indhold Baggrund Side 2 Om anerkendelse Side 4 Tiden før, under og efter en udsendelse Side 5 De pårørende Side 7 Støtte til sårede veteraner Side 8 Fælles ansvar Side 9 2 DANMARKS

Læs mere

Anbefalinger modtaget af Forsvaret. STLG H.O.Jørgensen 1

Anbefalinger modtaget af Forsvaret. STLG H.O.Jørgensen 1 Anbefalinger modtaget af Forsvaret H.O.Jørgensen 1 Der er sket meget De soldater, der i begyndelsen og midten af 90 erne kom hjem fra FNmissioner på Balkan kunne med rette kritisere Forsvaret for ikke

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling Forord Siden 1948 har mere end 50.000 veteraner været udsendt til verdens brændpunkter. De udsendte har valgt at sætte handling bag de politiske beslutninger

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER marts 2015 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, som enkeltperson eller som en del af en

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1 Indledning... 6 2 Evalueringen... 8 2.1 Evalueringens målsætning... 8 2.2 Evalueringsgruppen...

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Veteranpolitik for X Kommune

Veteranpolitik for X Kommune Veteranpolitik for X Kommune Baggrund I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, hvilket gør dem til veteraner. De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret,

Læs mere

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få Veteranpolitik i Billund Kommune - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få 0 Forord Veteranpolitikken i Billund Kommune er blevet til med inspiration fra veteraners egne beretninger, input

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen I forbindelse med rundtur til medarbejderne i Veterancentrets Pulje fik vi en række spørgsmål. Svarene er måske interessante for flere end de, der deltog på mødet og er derfor samlet nedenfor. Hvis der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Foto: Karen Dahlin Gennem åbenhed, dialog og samarbejde mellem veteranen, de pårørende, kommunen og de øvrige samarbejdspartnere skabes de bedste

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Udkast - Februar 2016 Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Udkast - Februar 2016 En vigtig indsats De seneste 20 år har Danmark øget antallet af udsendte i internationale operationer

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Politik Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik 1. Indledning I aftalen om budget 2011 for Københavns Kommune vedtog forligspartierne,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Baggrundsrapport. Evaluering af veteranpolitikken

Baggrundsrapport. Evaluering af veteranpolitikken Baggrundsrapport Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Veteranrapport. 13. oktober 2010

Veteranrapport. 13. oktober 2010 Veteranrapport 13. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1. Indledning 4 Kapitel 2 2. Resumé 6 Kapitel 3 3. Baggrund 8 3.1. Baggrund for veteranpolitikken 8 3.2. Hvem omfatter veteranpolitikken 8

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Afrapportering på veteranpolitikkens initiativer

Afrapportering på veteranpolitikkens initiativer Evalueringsgruppen underbilag 2 til bilag 2 Afrapportering på veteranpolitikkens initiativer Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Tema Anerkendelse...4 2.1 Grundlaget for realkompetencevurdering

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Brugerundersøgelse. Evaluering af veteranpolitikken

Brugerundersøgelse. Evaluering af veteranpolitikken Brugerundersøgelse Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Veteranstøtten. - din vej til god hjælp! VETERANER støtter VETERANER

Veteranstøtten. - din vej til god hjælp! VETERANER støtter VETERANER Veteranstøtten - din vej til god hjælp! VETERANER støtter VETERANER 1 Kære Veteraner og pårørende Veteranstøtten udspringer af Danmarks Veteraner og er en frivillig hjælp og støtte til alle jer, som har

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Program for Midtvejsarrangement

Program for Midtvejsarrangement LØR 10 NOV 2012 Program for Midtvejsarrangement TID AKTIVITET BRIEFER / ANSVAR 09:00 10:00 Modtagelse af pårørende (let morgenmad) Finn Eisensøe, seniorsergent 10:00 10:10 Chefen for Gardehusarregimentet

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

På vej mod en dansk veteranpolitik?

På vej mod en dansk veteranpolitik? Executive summary Dansk veteranpolitik er for nærværende ikke-eksisterende. Tiltag og forslag har været spredt fægtning baseret mere på holdninger end på egentlig viden om behovet blandt veteraner og ikke

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Stadig krig indeni? SUF SYD

Stadig krig indeni? SUF SYD Stadig krig indeni? tilbyder PTSD-ramte veteraner vejledning og hjælp til at håndtere de problemstillinger, hverdagen kan give som tidligere udsendt 2 - SUF-modellen Er du ramt af PTSD? De fleste veteraner

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere