Gruppe 19, KS08 december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe 19, KS08 december 2011"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Problemstilling: Definition af socialt problem Problemformulering: Disposition for opgaven Afgrænsning Begrebsafklaring:... 7 Vold... 7 maskulinitet: Metodeovervejelser Videnskabsteoretiske overvejelser informanter Forskningsinterview Interview i praksis Sekundær empiri Teori Habitus Vold: Magt: Beskrivelse af genstandsfelt Analyse Analyse del Traditionelle kønsroller Moderne kønsroller Vold i parforhold Habitus Delkonklusion Analyse del Eksisterende tilbud til mænd Barriere Del konklusion Analyse del Side 1 af 57

2 5.3.1 Ligestilling Manglende forskning om mænd Del konklusion Konklusion Handleplan Behovene for socialfaglig indsats Påvirkning på gruppeniveau Tilrettelæggelse af den sociale indsats på gruppeniveau påvirkning på samfundsniveau Tilrettelæggelse af den sociale indsats på samfundsniveau Kortsigtede mål Langsigtede mål Etiske overvejelser Finansiering formidling Evaluering Referencer Bilag Bilag Bilag Bilag Side 2 af 57

3 1. Indledning Jeg har i projektet valgt at beskæftige mig med emnet voldsramte eller udsatte mænd, dette har jeg valgt da jeg synes der er alt for lidt fokus på dette emne. Som eksempel kan man bare se på de antal krisecentre der er til rådighed til at hjælpe voldsramte mænd og kvinder, der er ca. 40 til kvinder 1 og kun 5 til mænd 2. Der er i de seneste år kommet endnu mere fokus på voldsramte kvinder i det danske samfund, hvilket kommer til udtryk ved regeringen udarbejdelse af en handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder i 2008, samt ved lov om social service 109, hvilket decideret omhandler tilbud til kvinder der har været udsat for vold eller trusler. 3 Ydermere har kvinde krisecentre hele tiden gang i nye kampagner til at hjælpe de voldsramte kvinder, da de har økonomiske ressourcer til dette fra regeringen. Der er desværre ikke den samme fokus på voldsramte mænd i samfundet, mændene skal ikke nok med at kæmpe fordomme og tabu i samfundet, men de skal også kæmpe mod det offentlige. Det offentlige system er langt fra mænd i disse situationer, de har først i nyere tid kommet med tiltag som også fokusere på mænd i voldsramte forhold. I 2008 blev der udarbejdet en rapport om vold mod mænd. Rapporten blev udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og omhandlede omfanget af vold mod mænd i Danmark, Vold mod mænd i Danmark - Omfang og karakter Regeringen har desuden først i 2010 lancerede en ny National Strategi for at bekæmpe vold i nære relationer, denne skal forebygge vold for overhovedet at opstå og sikre at færre kvinder og mænd udsættes for partnervold. 5 Det fremgå af National strategien at der i 2010 var ca mænd og omkring kvinder udsat for partnervold, men også denne strategi sætter mere fokus på kvinder og børn. Der er ingen tvivl i at der er langt flere kvinder der udsættes for partnervold end mænd, men er ikke et tal man burde overse. Flere forskere mener at tallet i realiteten er langt større, men eftersom emnet er så tabubelagt, tør mænd simpelthen ikke at står frem og erkende at de udsættes for vold af deres kvindelige partnere. I lande som England og USA har man beskæftiget sig med kvinders vold mod mænd, siden 1970 erne. Disse lande har derfor tilegnet sig langt større viden på området end det vi har i Danmark. Jeg har derfor valgt at inddrage en amerikansk rapport Women s use of Intimate Partner Voilence against Men: Prevalence, Implications, and Consequences fra 2009 af Denise A. Heines Side 3 af 57

4 og Emily M. Douglas i mit projekt som sekundær empiri, da denne indeholder statistisk materiale om partnervold, kvindelige voldudøvere, mænd som ofre og de konsekvenser volden har for offeret. De problemstillinger jeg har valgt at beskæftige mig i min opgave er hvorledes en stigning i kvinders vold mod mænd gennem tiden kan forstås, og om grunden til at der er så ringe fokus på voldsramte mænd er tabubelægningen på emnet i vores samfund. Hvorfor er det ikke ligeså synligt som vold mod kvinder i samfundet og hvilken rolle staten spiller i forhold til at fremme problematikken. 1.1 Problemstilling: Partnervold mod mænd er omgærdet af massive tabuer i samfundet, og mænd møder ofte latterliggørelse nå de anmelder deres kvindelige partner for vold. Som kommende socialrådgiver finder jeg det relevant at beskæftige mig med en gruppe der er overset i samfundet. Jeg som kommende socialrådgiver skal være talerør for de svage i samfundet, og dette emne er tabubelagt men mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partnere er en realitet og jeg kan møde dem i mit fremtidige arbejde, jeg føler at det er mit ansvar som kommende socialrådgiver, at rette søgelyset mod et socialt problem som bliver underkendt i samfundet fordi målgruppen er for lille. Det er også vigtigt at tage denne problemstilling op, således at mænd kan blive mødt med samme anerkendelse som kvinder når de henvender sig til myndighederne, i stedet for latterliggørelse og diskrimination. 6 Det er uundgåeligt som menneske at have ubevidste for-forståelser om sin omverden, skabt af samfundet, kulturen, personlige livserfaringer mv. Dette gælder selvfølgelig også for socialrådgiveren. Det er dog yderst vigtigt, at man som socialrådgiver er bevidst om sine opfattelser/for-forståelser af bestemte grupper af borgere, for at være i stand til at sikre at alle får en ensartet og lige behandling. At undgå forskelsbehandling pga. køn er f.eks. også indskrevet i etikvejledningen for socialrådgivere. 7 6 Interview med voldsramt mand Henrik se bilag etiske principper for socialt arbejde Side 4 af 57

5 1.2 Definition af socialt problem I forlængelse af ovenstående vil jeg i dette afsnit komme ind på definition af socialt problem for at kunne argumentere for at mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partnere er et socialt problem. Der findes mange definitioner af sociale problemer, og der er intet entydig svar på, hvad et socialt problem er. De forskellige syn på sociale problemer baserer på forskellige socialpolitiske og sociologiske teorier. Nogle af de forhold, der i dag betragtes som sociale problemer, blev ikke set sådan i tidligere tider. Og nogle af de situationer, vores bedsteforældre så som sociale problemer, accepteres i dag uden forbehold eller spørgsmålstegn. Nogle af de forhold, vi for tiden ignorerer, vil formentlig i fremtiden blive anerkendt som sociale problemer, og der er sikkert nogle forhold, der på trods af at skabe vanskeligheder for mennesker aldrig har været og aldrig vil blive regnet for et socialt problem 8. Ifølge Morten Ejrnæs kan der udskilles tre vigtige traditioner af sociale problemer: 1. En skandinavisk socialpolitisk sociologisk tradition, der med udgangspunkt i velfærdstatens trygheds- og lighedsidealer udpeger fattigdom, arbejdsløshed, manglende behovstilfredsstillelse og marginalisering som sociale problemer. 2. Et amerikansk sociologisk afvigerperspektiv, hvor der sættes fokus på individer, som i deres adfærd afviger fra normerne, for eksempel ved kriminalitet eller misbrug 3. En socialkonstruktivistisk teoritradition, der fokuserer på at sociale problemer konstrueres ved at forskellige pressionsgrupper eller organisationer hævder at der eksisterer et problem. 9 I henhold til den skandinaviske tankegang anses manglende behovstilfredsstillelse et socialt problem denne mangel uddybes med den finske professor Erik Allardts teori der gå ud på, at have, at elske, at være. 10 Endvidere er målgruppen jeg vil beskæftige mig med ikke lige så stor som eksempelvis voldsramte kvinder, og dog mener jeg at mænd der udsættes for vold skal anses som et socialt problem, da vold i familien har store omkostninger både for det enkelte menneske og for hele samfundet. Angst og selvmordsforsøg er blot nogle af de psykiske men hos personer, der har været udsat for vold. Og børn, der er vokset op i voldelige hjem, kan opleve samme symptomer som 8 Sociologi og socialt arbejde, Ejrnæs, Morten mfl. 2001, Danmarks forvaltningshøjskole forlag.s.11 9 Sociologi og socialt arbejde, Ejrnæs, Morten mfl. 2001, Danmarks forvaltningshøjskole forlag.s Sociologi og socialt arbejde, Ejrnæs, Morten mfl. 2001, Danmarks forvaltningshøjskole forlag. S.13 Side 5 af 57

6 torturofre. Det er netop derfor, vi som samfund skal være opmærksomme på, at vold i familien er et socialt problem. 11 Ydermere synes jeg, det interessant at udforske de traditionelle kønsroller, for at finde frem til om det er kvinden der er blevet uafhængig og stærk eller er manden blevet svag, samt hvilken påvirkning har de ændret kønsroller på mændenes maskulinitet. Ifølge Carl-Mar Møller 12, som er psykoterapeut, så er maskulinitet truet, han mener den mere unge vilde mand er truet, fordi kvinden har det sådan, at det kvinder ikke forstår, er forkert. Begge køn rakker ned på hinanden hvilket føre til intet andet end konflikter. Dette udsagn vil jeg gerne have be- eller afkræfte gennem min analyse. Jeg finder målgruppens problemstillinger interessante, da de traditionelle kønsroller har ændret sig gennem tiderne. Med kvindens økonomisk selvstændighed har det svækket mandens rolle som forsørger, og dermed hans position som overhovedet af familien 13. Det er min antagelse at denne ændring er med til at gøre, at der findes mænd som udsættes for vold af deres kvindelige partnere. Endvidere er emnet tabubelagt og mangler anerkendelse som socialt problem. Hvilket har inspireret mig til at arbejde med følgende problemformulering. 1.2 Problemformulering: Flere undersøgelser, nationalt og internationalt, er kommet frem til den konklusion, at antallet af mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partner har steget gennem tiden. 1. Hvad er baggrund for at vold mod mænd ikke er lige så synlig i samfundet, som vold mod kvinder? For at kunne besvare min problemstilling bedst muligt har jeg valgt at arbejde med nedenstående spørgsmål. 2. Hvordan forklares en stigning i antallet af mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partner i det postmoderne samfund? 3. Hvilke tiltag findes der i dag for at hjælpe disse mænd, og hvilke udfordringer gør det vanskeligt? 4. Hvilken rolle kan socialrådgiveren spille i forhold til at synliggøre problematikken? Interview foretaget af Marie Madsen mfl., bacheloropgave, juni Holdning af voldsramt mand Henrik Side 6 af 57

7 1.3 Disposition for opgaven Jeg starter med at definere centrale begreber for projektet. Herefter bliver der gjort rede for metodeovervejelser, samt den videnskabsteori tiske tilgang jeg har valgt at benytte mig af. Dette vil give indsigt i hvordan opgaven er blevet til. Endvidere vil jeg komme ind på min indsamlet primær og sekundær empiri. Dernæst vil jeg kort komme ind på den valgte teori. På baggrund af mit primær og sekundær empiri vil jeg besvare mit underspørgsmål, hvor jeg vil komme ind på hvordan en stigning i antallet af voldsramte mænd kan forklares, endvidere vil jeg diskutere de eksisterende tiltag til volds udsatte mænd, ydermere vil jeg belyse hvordan socialrådgiveren kan spille en rolle i at synliggøre problematikken, alle underspørgsmålene vil blive afsluttet med en delkonklusion, til sidst vil jeg opsummere alle underspørgsmålene til en konklusion hvori jeg besvar mit hovedspørgsmål. Afslutningsvis vil jeg komme med mit bud på en handleplan for at kunne hjælpe de voldsramte mænd. 1.4 Afgrænsning Jeg har valgt at afgrænse mig til mænd der udsættes for vold i heteroseksuelle parforhold i Danmark. Dette har jeg gjort pga. min interesse i det kønsspecifikke og forskelle vedrørende kønsroller, derfor har jeg bevidst fravalgt mænd i homoseksuelle forhold. Desuden har jeg afgrænset mit projekt til voldsramte mænd i Danmark, da jeg er klar over at kulturelle forskelle i forskellige lande kan have betydning for hvordan parforhold, vold og maskulinitet opfattes. Ydermere har jeg fravalgt voldsudøverne, altså kvinderne på grund af begrænset opgaveplads. Dette faktum er også grund til at jeg ikke inkluderer børn heller, trods at flere af disse mænd der udsættes for vold er familiefædre og har børn og disse selvfølgelig er påvirkede når der er vold blandt forældrene. 1.5 Begrebsafklaring: Vold Jeg afgrænser mig yderligere i forhold til min målgruppe, til psykisk og fysisk vold. Det fysiske har været min interesse område, idet jeg undre mig hvordan fysisk svage kvindekan udøve vold mod mænd der traditionelt set anses for at være stærkere end kvinden. Psykisk vold, idet jeg gennem Side 7 af 57

8 mine interviews med målgruppen har erfaret, at lige meget hvilken form for vold disse mænd udsættes for, det starter altid med psykisk vold. Den norske psykolog og tidligere leder af ATV, Per Isdal, fastslår at vold er en magthandling. Samtidigt er denne magthandling et forsøg på at håndtere en oplevelse af afmagt 14. Per Isdals pointe er, at der altid er en mening med volden, men at denne mening ikke nødvendigvis er meningsgivende for andre end voldsudøveren selv 15. Det er ikke kun den forulempede, der er offer, men også voldsmanden, fordi vold altid er forbundet med afmagt. Således påviser Per Isdal en cirkulær relation mellem vold, magt og afmagt. Voldens mening er altid magt og hermed ofrets afmagt. Vold binder offer og voldsmand i en selvforstærkende afhængighed. 16 For at kunne besvare ovenstående, finder jeg det nødvendigt at redegøre for, hvordan jeg forstår vold og maskulinitet. Når jeg anvender disse begreber i opgaven, er det ud fra den nedenstående definerede forståelsesramme. Når jeg anvender begrebet vold, har jeg valgt at tage udgangspunkt i Isdals definition på vold i hjemmet: Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, for denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den vil. 17. Jeg har valgt denne definition, da jeg mener, at den tager højde for både fysisk, seksuel, materiel, psykisk og latent vold. Jeg har med inspiration fra lokk.dk valgt at inddrage økonomisk vold, da en af interview personerne har været udsat for denne type af vold. Disse seks typer vold er karakteriseret ved: Fysisk vold: Fysisk vold er bruk av enhver form for fysisk makt som gjennom at den smerter, skader, skremmer og krenker, påvirker et annet menneske til å slutte å gjøre noe det vil eller gjøre noe mot sin vilje. Seksuel vold: Seksuell vold er alle handlinger rettet mot en annen persons seksualitet, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, for denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den vil. Materiel vold: Materiell vold er alle handlinger rettet inn mot ting eller gjenstander, som gjennom at de virker skremmende eller krenkende, påvirker andre til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe de vil. 14 Isdal, Per, Meningen med volden.2002,s Isdal, Per, Meningen med volden, 2002, s Isdal, Per,Meningen med volden, 2002, s Isdal, Per. Meningen med volden s.35 Side 8 af 57

9 Psykisk vold: Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysiske i sin natur, eller måter å styre eller dominere andre på ved hjelp av en bakenforliggende makt eller trussel.. Latent vold: Volden er latent til stede hele tiden i kraft af sin mulighed. Muligheden for vold styrer offerets adfærd, idet risiko for ny vold kan styre alt, hvad offeret foretager sig, selv om der ikke foreligger nogen aktiv trussel. Økonomisk vold: Kan komme til udtryk ved, at offeret forhindres i at have rådighed over sin egen økonomi. Vedkommende nægtes adgang til sin egen og en eventuel fælles bankkonto, eller forhindres i at have en indtægt. Måske tvinges offeret også til at underskrive et lån, der gældsætter vedkommende. Konsekvensen er ofte økonomisk underdanighed og afhængighed 18. Endvidere vil alle seks typer af vold blive belyst i analyseafsnittet, eftersom interviewpersonerne blev udsat for disse voldsformer. maskulinitet: Jeg mener at, den australske maskulinitetsforsker R.W. Connells indflydelsesrige koncept hegemonisk maskulinitet belyser meget godt hvordan samfundet forventer, at manden skal leve op til maskulinitetsidealet. Connells ide går i korthed ud på, at der i ethvert samfund findes en enighed om et maskulinitetsideal, en hegemonisk maskulinitet, der løbende både støttes af medløbere og udfordres af underordnede maskulinitetsformer og dermed også forandrer sig i tidens løb. 19 Overordnet handler det om at samfundet har en bestem forestilling om hvad det vil sige at være mand, og den traditionelle perspektiv er at det er manden der er forsørger, beskyttere og er den dominerende i forholdet. 2. Metodeovervejelser Jeg vil i dette afsnit gøre rede for, den anvendte videnskabsteoritiske tilgang samt de metodeovervejelser jeg havde til at besvar min problemformulering. Ydermere vil jeg kort præsentere min primær og sekundær empiri, samt komme ind på den valgte teori, som vil blive benyttet i analyse afsnittet Norma, nordisk tids-skrift for maskulinitetsstudier. Side 9 af 57

10 2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser Dette afsnit præsenterer projektets videnskabsteoretiske grundlag. Projektet tager udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang, da jeg ønsker at forstå de voldsramte mænds livsverden. Tilgangen kombineres med en hermeneutisk tilgang i fortolkningen af den indsamlede empiri i analysedelen. Den fænomenologiske tilgang sikrer, en åben og fordomsfri undersøgelses praksis 20. Fænomenologien er grundlagt af Edmund Husserl ( ), som mente: at videnskaben skulle gå til sagen selv og undersøge bevidsthedsfænomenerne direkte, som de kommer til syne i vores erfaring. 21 Vi har alle vores egen livsverden, som er unik for hver enkelt af os. Det er denne livsverden som fænomenologien beskæftiger sig med. Den unikke livsverden er præget af vores identitet og selvforståelse, da det er disse, der definerer verden, som vi oplever den. 22 For at undgå at dømme mine interviewpersoner på forhånd, har jeg sat mine hypoteser og forforståelse i parentes. Og forholder mig åbent for deres udsagn og erfaringer, jeg er dog opmærksom på at jeg ikke helt kan slippe af med mine forforståelser, men disse forforståelser skal ikke anses som en hindring i forhold til at forstår en situation da de danner en forståelseshorisont, som er med til at skabe meningssammenhænge. Dog skal man være opmærksom på at der findes andre perspektiver, og man skal være åbne overfor ændringer af ens personlige forståelseshorisont. 23 Jeg har valgt den hermeneutiske tilgang til at fortolke og analysere den indsamlede empiri, da jeg ønsker at forstår de voldsramte mænd. Inden for hermeneutikken er tolkning og forståelse af eksempelvis tekster, tale, handlinger og livserfaringer centralt. Ifølge hermeneutikken er det vigtigt at man forstår fænomenets helhed ud fra fænomenets enkeltdele og enkeltdelene ud fra helheden. 24 Ifølge Gadamer skal fortolkeren også forstå fænomenets helhed ud fra eget univers, og ens eget univers kan forstås ud fra fænomenets helhed. For at forstår hvorfor et stigende antal mænd udsættes for vold af deres kvindelige partnere, er det vigtigt at forstå delene for eksempel hvordan kønssocialisering foregå i samfundet. I denne sammenhæng kan det betyde, at det enkelte fænomen må forstås i samspil med de livsverdenssammenhænge, det enkelte menneske er indlejret i. En fænomenologisk hermeneutisk tilgang fokuserer hermed på den mangfoldige livsverden, som den opleves, leves og erfares af det enkelte menneske, samt en fortolkning og forståelse af denne 20 Videnskabsteori. Jacobsen,Bo, Madsen Bo Jacobsen, 1999 s Jacob Birkler: Videnskabsteori en grundbog, 2005, s Jacob Birkler: videnskabsteori- en grundbog, 2005 s Videnskabsteori. Jacobsen,Bo, Madsen Bo Jacobsen, 1999 s Videnskabsteori. Jacobsen,Bo, Madsen Bo Jacobsen, 1999 s.168 Side 10 af 57

11 verden, derfor er det vigtigt at være opmærksom på ens egen forforståelser, samt interviewpersonernes forforståelser i forhold til den historie og kultur vi hver især er en del af informanter Da jeg valgte emnet mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partnere, var mit primær fokus på mænd der var udsat for fysisk vold, men jeg fandt hurtigt ud af at det næsten var umuligt at finde interviewpersoner fordi emnet er så tabuiseret at mænd ikke tør står frem, eller ikke ser det som vold 26, så jeg var nødsaget til at udvide min målgruppe. Jeg undlod at kontakte kvinder der udøver vold, fordi jeg havde en formodning om at det ikke vil være nemt at finde informanter. Samt det vil blive en for omfattende opgave, nå jeg skriver alene, at transskribere alle interviewsne. For mig var det oplagt at kontakte Mandecentret i København for at komme i kontakt med de voldsramte mænd, så jeg kontaktede dem via , endvidere kontaktede jeg facebook grupper af voldsramte mænd, politiet, en psykoterapeut, foreningen far, og Dialog mod vold. Jeg fik desværre intet svar tilbage fra facebook grupperne, politiet henviste mig til offerrådgivning, hvilket ikke var til noget hjælp, da de ansatte i offerrådgivning aldrig havde været opsøgt af en voldsramt mand. Dette viser også mangel på ressourcer, at ingen af de ovnstående havde tid eller overskud til et interview. Rimeligt langt inde i bachelor projektets forløb fik jeg endelig lavet en aftale med Mark Hinchely som er Centerleder for mandecentret København og uddannet socialrådgiver. Mark skabte kontakt til en voldsramt mand Lars, jeg følte at ét interview ikke var nok så jeg blev ved med at opsøge informanter. For mig var det vigtigt at snakke med selve målgruppen netop for at kunne får indsigt i deres livssituation, så én mand var ikke nok. Jeg blev også henvist til foreningen far og dialog mod vold af Mark Hinchely, men ingen af de ovnnævnte havde tid til at blive interviewet. Mandeforskere Kenneth Reinicke henvendte jeg mig også til, men har desværre ikke hørt noget fra ham, så jeg må nøjes med hans bøger og forskningsrapport som sekundærempiri. Gennem mit netværk fik jeg kontakt til Henrik, en mand der har været udsat for vold af hans kone, som han har en søn på 14 år med, gennem flere år. Forneden præsentere jeg kort Henrik og Lars. Lars er en mand på 42 år, og bor i Randers. Han har været i et forhold i ca. 7 år, hvor de første 5 år var helt fine. Efter at kærsten blev gravid gik det galt og hun begyndte at udøve psykisk såvel som fysisk vold. Lars slog aldrig tilbage da han havde oplevet sin far slå hans mor og havde lovet sig selv at aldrig udsætte nogen kvinde for dette. Lars har i dag en søn på 14 år som han er sammen med en gang om måneden, det er en ordning ham og kærsten er blevet enig om og fungere fint. 25 Videnskabsteori. Jacobsen,Bo, Madsen Bo Jacobsen, 1999 s Mark Hinchely, centerleder for Mandecenter Købnehavn Side 11 af 57

12 Henrik er en mand på 53 år, og bor i Jylland med sin kæreste Jytte og søn Malthe på 12 år. Han var i et forhold der varede 6 år, kun det første år var uden vold herefter startede det langsomt med psykisk vold som med tiden udviklede sig til fysisk vold. Henrik holdt ud for at kunne holde familien sammen men det var forgæves, og til sidst stak han af med sin søn på knap 6 år. Begge mænd er af danske oprindelse og var i forhold med danske kvinder. Jeg har bevidst fravalgt mænd med anden etnisk baggrund end dansk 27, idet jeg mener at kulturelle forskelle kan have indflydelse på, hvordan man opfatter vold, parforhold og maskulinitet. 2.3 Forskningsinterview Jeg vil på baggrund af problemformuleringen og den videnskabsteoretiske tilgang foretage en kvalitativ interview undersøgelse, med henblik på, at forstå mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partnere. For at kunne forstå og anvende denne forskningsmetode har jeg valgt at anvende bogen Interview af Steiner Kvale. Steiner Kvale er professor i pædagogisk psykologi og leder af center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Århus Universitet. Bogen går i dybden med det kvalitative interview og giver nogle praktiske retningslinjer for, hvordan både nybegynderen og den erfarne interviewforsker kan udføre et forskningsinterview. Det kvalitative forskningsinterview har til formål at indhente beskrivelser af menneskers livsverden. Denne metode giver interviewdeltageren mulighed for at styre samtalen og optræde som ekspert på området og dermed bidrage med ny viden og forståelser af problemstilling Interview i praksis Interviewene er blevet udformet som en interviewguide, for at få en mere struktureret interviewform, og for at få en mere dybdegående forklaring og forståelse af de interviewedes syn på de påvirkninger vold har forårsaget for dem. Interviewguiden vil fungere som pilepind i forhold til, at opnå viden og forståelse til besvarelse af problemformuleringen. Jeg startede interviewene med at informere interviewpersonen om anonymitet, deltagervilkår, rammer samt interviewets formål. Jeg forespurgte, om jeg måtte anvende diktafon, så samtalen kunne blive mere flydende og uforstyrret og bære præg af aktiv lytning. Efterfølgende vil der blive skrevet referat fra samtalen, som interviewpersonen blev tilbudt at læse igennem før anvendelse. Jeg var desuden opmærksomme på de etiske overvejelser omkring denne problematik, at det for nogle kunne være tale om et meget ømfindtligt emne, og at jeg derfor skulle være varsom i min 27 Se afsnit 1.4 afgrænsning 28 Kvale, Steiner, 1997, s Side 12 af 57

13 måde at stille spørgsmål på som interviewere. Jeg stræbte derfor på at formulere spørgsmålene på en måde så de ikke skulle antages som nedladende eller dømmende. Efter de tre interviews, som har varet mellem min, har jeg skrevet hele interviewet ind på computer, og derefter har jeg udtaget forskellige citater til at foretage en meningskondensering 29. I eksterne bilag findes hele uddraget af alle tre interview. 2.5 Sekundær empiri Den anvendte sekundær empiri består af to rapporter- Vold mod mænd i Danmark- omfang og karakter og den amerikanske rapport Women s Use of Intimate partner Voilence against Men: Pravalence, Implications, and Consequences 31. Samt interviews af Carl Mar Møller, Leder af Sexolog og Parterapeut Skolen, og to mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partnere foretaget i 2010 af tidligere studerende på professionshøjskole metropol, Marie Madsen mfl., til deres bachelorprojekt 32. Jeg vil anvende min sekundære empiri, som supplement til min egen empiriindsamling i analysedelen i det omfang det er relevant. 3. Teori Hensigten med dette projekt er at finde ud af hvorfor mænd udsættes for vold af deres kvindelige partnere, hvad vil disse kvinder opnå ved at udøve vold, samt hvorfor det ikke er så synligt i samfundet, som vold mod kvinder er. Jeg vil derfor anvende Bourdieu s teori om habitus, endvidere vil jeg benytte mig af Per Isdals teori om vold og til sidst anvendes Michel Foucault og Per Isdals teori om magt. 3.1 Habitus For at forstår hvorfor nogle kvinder udsætter mænd for vold, samt hvorfor mænd ikke bryder ofrerollen og agere på den traditionelle måde, vil jeg benytte mig af Bourdieus habitus begreb. Begrebet habitus kan oversættes til værdi- og normsystemer, kulturelle vaner eller holdningssystemer som den enkelte og mange enkelte i fællesskab - orienterer sig efter. Habitus er de kropslige og kognitive strukturer, der ligger til grund for menneskers handlinger, de meninger de 29 Kvale Steiner s Rapporten kan købes på denne hjemmeside. 32 Projketet kan findes på bibliotetket, proffesionshøjskole metropol socialrådgiveruddannelse Side 13 af 57

14 har, og de valg de træffer - deres praksis 33. Bourdieu mener at det er vigtigt at forstår et menneskes habitus, for det er ud fra denne mennesket handler, og det er oftest personens tidligere oplevelser, der vejer tungest i forhold til deres oplevelser senere hen i livet. Kvinder og mænd råder altså over nogle inkorporerede erkendelsesredskaber og hvis disse deles mand og kvinde imellem, kan manden opnå et dominansforhold som værende naturligt i samspil med kvinden. 34 I nyere tid er der dog sket et skred i forholdet mellem kønnene og Bourdieu påpeger, at den største forandring er sket ved, at den maskuline dominans ikke mere ses som en selvfølgelighed. Han mener dog samtidig, at denne bevidstgørelse ikke er tilstrækkelig til at fjerne den symbolske magt, som mændene har over kvinderne. Det er de dagligdags praksisser, der eksisterer før bevidstheden og som konstruerer bevidstheden, der skal ændres i kampen for lighed mellem mænd og kvinder Vold: Vold er enhver handling rettet mod en anden person - en handling som skader, smerter, skræmmer eller krænker og får personen til at gøre noget mod sin vilje eller stoppe med at gøre noget, som personen gerne ville. Per Isdal Jeg vil i dette afsnit gøre rede for Isdals teori om relationsvolden. Isdal skriver, at det karakteristiske for relationsvold er, at det ofte finder sted i nære relationer og kun sjældent uden for disse, vold er et forsøg på at håndtere en subjektiv oplevelse af afmagt. Afmagten kan være knyttet til en konkret følelsesoplevelse som at føle sig utilstrækkelig, skamfuld eller krænket, og med volden kan voldsudøveren genvinde følelsen af at være stærk og mestre situationen. Ifølge Isdal har voldsudøveren ofte ikke erkendt sin egen magtposition, men føler sig ligeværdig eller underordnet den voldsudsatte. 37 Den relationelle afmagt er knyttet til vanskeligheder vedrørende relationen til andre, så som nærhed, tryghed og afhængighed. Endvidere kan det være en afmagt, som opstår grundet bestemte forventninger til ens forhold og partnere. Isdal mener, at formålet med denne type vold er dominans og kontrol i parrelationen, indenfor rammerne af det magtsystem, man befinder sig i. ifølge Isdal er volden altid logisk for udøveren, er en reaktion på afmagt og et normal fænomen mellem andre Refleksiv sociologi, Bourdieu, Pierre og Wacquant, Hans Reitzels Forlag, København 34 Den maskuline dominans, Bourdieu, 1999, tiderne skifter 35 Den maskuline dominans, Bourdieu, 1999, tiderne skifter 36 Isdal, Per, meningen med volden, 2002 s Isdal, Per, meningen med volden, Isdal Per, meningen med volden, 2002 Side 14 af 57

15 3.3 Magt: Hvad er magt? Tit udøves vold for at opnå magt eller vise det magt man allerede har. Derfor vil jeg benytte mig af Michel Foucault og Per Isdals teorier om magt. Disse teorier kan være med til at give en forståelse af, hvorfor et stigende antal mænd bliver udsat for vold af deres kvindelige partnere, samt hvad disse kvinder ønsker at opnå med dette. I almindelig tale opfattes vold som negativt og ubehageligt, men Michel Foucault anser magt som en elementær kraft i sociale relationer, enhver relation er derfor magtrelation. I modsætning til den gængse opfattelse af begrebet magt, ser Foucault magt som en sofistikeret teknik til afretning af os som individer, eksempelvis ved at gøre os manipulerbare eller kontrollerbare. Det vil med andre ord sige, at han ser magten som en art selvdisciplinering eller selvledelse, og ikke som værende direkte udøvet af en diktator. Magt er snarere en kraft, der er indlejret i enhver social relation, og enhver relation er derfor også en magtrelation; han ser således magten som en neutral evne til at forårsage, påvirke og forandre. Magten siges at have to formål, dels at disciplinere det enkelte individ, dels at regulere befolkningen. Foucault mener at magten er i stand til at forme individer, deres aktiviteter, samt deres indbyrdes relation 39. Ifølge Per Isdal kan magt komme til udtryk via udøvelse af fysisk og psykisk vold, som et middel til at opnå magt eller opretholdelse af denne. Gennem den angst og afmagt som volden giver, er den et svært effektivt magtmiddel. Magt kan udøves på flere måder, hvor brug af vold til at hindre folk i at handle på en bestemt måde er effektivt middel. Det karakteristiske for vold er, at den som regel udøves af en person med mest magt mod en anden person med mindre magt, eller også udøves magt for at skabe et uligevægtigt magtforhold i et ellers ligeværdigt forhold Beskrivelse af genstandsfelt. Jeg tror det en afmagt enten fordi man bliver svigtede eller nogen drømmer der bliver brudt, selvom det er kvinden der forlader manden så er der nogle drømmer der bliver knust specielt hvis der er børn ind i det ik. Så er der også den der hvad så med mig for alle der forlader forholdet. 41 For at forstår hvorfor nogle kvinder udsætter deres mandlige partnere for vold, er jeg nødsaget til at analysere dette ud fra mændenes udsagn da jeg har valgt ikke at interviewe kvinderne. Som ovennævnte citat beskriver, så er vold en handling af afmagt, en mulig årsag til at kvinderne benytter sig af vold i skilsmissesituationen kan være at de føler at de har misteet kontrol over deres 39 Michel Foucault, en indtroduktion, 2009 s Isdal, Per, meningen med volden s Citat af Mark Hinchely, centerleder for mandecentret københavn. Side 15 af 57

16 egen situation, samt drømmen om det lykkelige liv braste, hvilket kan føre til afmagt og derved til vold af en eller anden art. Uanset køn har den voldsudøvende tendens til aggressiv og ofte ukontrolleret adfærd. Ofte fortryder den voldsudøvende partner efterfølgende sine handlinger og lover, at det ikke vil ske igen. Forskellige forklaringer gives i et forsøg på at undskylde kvindens vold mod manden og da det for mange er tabubelagt at tale om, står tavsheden, bagatelliseringen og undskyldningerne hindrende i vejen for en bekæmpelse af volden. Mange både voldsudøvere og voldsudsatte har tendens til at gøre problemet mindre end det er, eller til noget andet end det er. Gennem vold og trusler om vold har den voldelige partner erfaret, at han eller hun kan få magt, kontrol eller privilegier i forholdet, som vedkommende ikke ønsker at give slip på og ofte forklares volden med, at den sker af kærlighed til den anden. Når man siger vold i hjemmet, associerer man at det er manden der er voldsudøveren, da vold bliver anset som en mande ting. Vold er noget med magt og styrke, derfor befinder mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partnere i en vanskelig situation. Mange står uforstående over for problemet, de fleste tror ikke på mænds forklaring om at de har været udsat for vold, og dem der tror på det syntes måske endda at det er morsomt. Vi har svært ved at vende billedet fordi når vi hører om vold i hjemmet er det oftest kvinden det er gået ud over. Vi er imod nogle stærke kulturelle forestillinger om at mænd ikke kan være ofre for kvindelig dominans. Det er flovt at indrømme at man bliver slået som mand Analyse I det følgende vil jeg på baggrund af indsamlet empiri analysere, hvordan man kan forklar en stigning i antallet af mænd der udsættes for vold i de senere år. Jeg er godt klar over at det er en påstand at der er sket en stigning, men for at kunne vise at der er forekommet en stigning er vi nødsaget til at kigge på, det kønsrolle skift der har fundet sted efter kvindebevægelses opståen sidst i 1960 erne. Før denne tid var der traditionelle kønsroller i parforholdet, hvor manden var forsørger og på grund af den økonomiske magt så var det også faren der tog alle beslutningerne i familien, kvinden var husmoder, hun skulle lave mad og passe børn. Og hvis der var vold i parforholdet så var det manden, der udøvede dette mod kvinden og børnene. Jeg vil belyse de traditionelle 42 Den hele mand, Reinicke, kenneth, 2002, s 145 Side 16 af 57

17 kønsroller, der stadigvæk har en betydning i det moderne samfund, endvidere vil jeg komme ind på de moderne kønsroller og betydning af disse i parforhold. Anden del af analysen består af de eksisterende tiltag til mænd der udsættes for vold af deres kvindelige partnere. Jeg vil ved hjælp af mit empiri belyse om de tiltag er til gavn, endvidere belyse om der er behov for flere af denne slags initiativer samt hvilke barriere gøre det vanskeligt at hjælpe disse mænd. Afslutningsvis vil jeg tydeliggøre socialrådgiverens rolle i forhold til at synliggøre problematikken ved at kigge på den eksisterende lovgivning for at hjælpe voldsramte mænd, samt manglende forskning og viden omkring denne målgruppe. Alle interviewpersoner fra egen interviewundersøgelser har fået andre navne, således at det ikke er muligt at afsløre den enkeltes identitet. De to interviewpersoner bliver i opgaven omtalt som: Lars og Henrik. 5.1 Analyse del 1. For at kunne forklare om der er sket en stigning i antallet af mænd, der er undertrykte 43 og udsættes for vold af deres kvindelige partnere, vil jeg i dette afsnit analysere de traditionelle og moderne kønsroller samt deres betydning i parforholdet. Jeg vil runde denne del af med en delkonklusion Traditionelle kønsroller Inden kvindebevægelsen tog kønsrolletænkningen op til debat, blev mænd og kvinder betragtede dikotomisk, dvs. at kvinder og kvindelighed blev konstitueret som modsætning til mænd og mandighed. På denne måde blev mænd og kvinder beskrevet ud fra forskelle i forhold til hinanden og i relativ faste kategorier. 44 Denne måde at anskue køn på ligger dybt i de samfundsmæssige strukturer, og går derfor igen fra generation til generation. 45 Ofte bliver drenge og piger socialiseret til to forskellige kønsidentiteter. Drenge opdrages ofte til at være aggressive og udfarende, medens piger opdrages til at være omsorgsfulde og følelsesmæssige. 46 dette citat af Reinicke, understøtter min antagelse om, at dikotomier påvirker kønssocialisering i det moderne samfund. Hvilket kommer til udtryk blandt andet ved at kvinden oftest står for husholdning og 43 Møller, Carl-Mar, Mænd, 2006, s Perspektiver på sociale problemer, Meeuwisse, Swärd, 2004, s Socialt arbejde-en grundbog, Meeuwisse, Swärd, Sunesson, 2002, s Den hele mand- manderollen i forandring, Reinicke, kenneth, 2002, s. 31 Side 17 af 57

18 pasning af børnene, mens manden som oftest er mere orienterede mod arbejdsmarkedet og det fysisk hårde arbejde i hjemmet. Opgave fordeling var altså ret traditionelt hvor hun stod for madlavning og hjemmet og jeg stod for alle mande opgaver i huset ik. hvis noget skulle rykkes eller ordnes så skulle jeg gøre det, hvis vi var ud og handle så skulle jeg bære poserne så jeg skulle altid tage det tunge læs 47.dette citat illustrerer, hvorledes de traditionelle kønsroller stadig kommer til udtryk i samfundet. Ydermere understøttes denne måde at tænke kønsroller på af seniorkonsulent ved Gad's Research Kasper Andreasen da han siger at Eneste forskel er, at vi troede, vi havde et valg nu om dage. Men det er som om, at»naturen«alligevel har indrettet tingene for os. Forklaringen er naturligvis, at de traditionelle kønsroller ikke bare er noget, som forhindrer os i en masse ting - fx fordi der ses skævt til mænd på barsel og til karrierekvinder, der ikke straks nedprioriterer arbejdet, når de har fået børn. Kønsroller er stadig noget, der giver os meningsfuldhed. Det giver dyb mening for os at lege far-mor-børn. Far ser fodbold, ordner taget og vælger bilen. Mor ammer, syer flyverdragten og vælger farven på bilen. Far går på arbejde og tjener penge. Mor giver omsorg til børnene. Så kan vi komme med alle mulige undersøgelser, som belyser alle de barrierer, der står i vejen for, at vi kan gøre op med de traditionelle kønsroller. 48 Det er min antagelse at når de traditionelle kønsroller stadig kommer til udtryk i samfundet, så skyldes det at disse roller er forankret i måden, man kønssocialiseres på, og påvirker derfor den måde man indgår i parforhold på Moderne kønsroller I det følgende afsnit vil jeg analysere, hvorledes kønssocialisering påvirkes af, at de traditionelle kønsroller er under nedbrydning. Som alternativ til den traditionelle kønstænkning, ser man i det moderne samfund køn som en social konstruktion, det vil sige mandighed og kvindelighed er noget der konstrueres. Relationerne mellem kønnene konstrueres og formes i interaktion med de samfundsmæssige og dagligdags relationer mellem mænd og kvinder. 49 Kvinder og mænd har altså de samme muligheder for at konstruere deres køn ideelt set, og på flere livsområder eksistere der en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i forhold til den traditionelle familie, hvor rolle fordelingen var komplementær. Den nye rollefordeling kommer 47 Citat af voldsramt mand Henrik, se bilag Socialt arbejde-engrundbog, Meeuwisse, Swärd, Sunesson, 2002, s. 156 Side 18 af 57

19 blandt andet til udtryk ved kvindens deltagelse på arbejdsmarkedet og mænds opgaver i hjemmet. Jeg kunne jo lide at lave mad så jeg stod for madlavning, og jeg skiftede også bleer osv. Selv arbejdede hun ind på Nilfisk, men blev fyret da hun blev gravid og først efter jeg var flyttet fra hende uddannet hun sig til bygningsmaler. 50 Som det fremgår af citatet, så var opgave fordeling hjemme hos Lars utraditionelt, her havde kvinden ikke kun rolle som omsorgsgiver, men var også med forsørger og manden var nu ikke længere kun forsørger, men også omsorgsgiver og var dermed kommet ind på et område der traditionelt set var kvindens. Ydermere fremgår det af citatet at Lars kæreste, efterfølgende uddanner sig til bygningsmaler, hvilket er et mandefag, selv arbejdet Lars som pædagog, hvilket betegnes for et kvindefag. Dette hænger godt sammen med at de traditionelle kønsroller er under nedbrydning i det postmoderne samfund Vold i parforhold I de ovenstående to afsnit har jeg analyseret henholdsvis de traditionelle og moderne kønsroller. Som det fremgik af analysen så er traditioneller i roller opløsning. Dog påvirker de stadig den moderne familie, hvilket kan blandt andet ses i den måde der fordeles arbejdsopgaver på i hjemmet. Men der er sket en udvikling af kønsrollerne, hvilket kan være med til at forklar hvorfor et stigende antal mænd udsættes for vold. I det følgende afsnit vil jeg analysere, hvorfor der opstår vold i forholdet, samt hvorfor det er kvinden der udøver vold mod manden, hvor det traditionelt set har været manden der udsætter kvinden for vold. Ja det synes jeg for kvinden har ikke brug for manden længere på samme måde, de er ikke afhængige af manden længere. Før i tiden passede konen hjemmet og manden tjente penge rollerne var meget enkle og fordelt samfundsmæssigt sådan var alle danske familier. Men sådan er det ikke længere nu har både manden og kvinden nogen helt andre roller manden skal kunne passe børn og hus og kvinden skal kunne tjene penge ik 51. Dette var Henriks svar da jeg spurgte ham om han mener, at ændrede maskulinitetsformer har indflydelse på, at et stigende antal mænd udsættes for vold af deres kvindelige partnere. Det fremgår af citatet at økonomisk uafhængighed giver kvinden en eller anden form for styrke idet hun ikke frygter at klare sig alene. Desuden er der så meget fokus på kvinder som ofre og mænd som krænker at nogle mænd, tør simpelthen ikke forsvar sig ved at slå igen fordi de er bange for at blive anklaget for vold. 52 En anden voldsramt mand Morten beretter at han anså sig selv som en blød mand jeg har betragtede mig selv som en blødmand, i hvert fald i forholdet dengang, og har nok været for god af mig. Jeg har ikke stillet krav nok jeg 50 Citat, voldsramt mand Henrik se bilag Citat voldsramt mand Lars se bilag 2 52 Den hele mand-manderollen i ændring, Reinicke, Kenneth, Side 19 af 57

20 var ikke god nok til at stille krav, eller hvad kan man sige..konfrontere hende med, hvis man var utilfreds med noget. Man gav for meget og fik for lidt tilbage, ja det har jeg taget med mig. Det vil jeg ikke være med til en gang til. 53 Dette har været en gennemgående faktor hos alle de mænd jeg har interviewet. De anser alle sammen, dem selv som værende bløde og ikke kunne sætte grænser, hvilket har så resulterede i et brudt forhold. Denne observation understøttes af Psykoterapeuten Carl Mar Møllers citat kravene til ham er store i dag, han skal være familiefar, omsorgsfuld overfor sine børn og forstående, men samtidig skal han være en rigtig mand, og kunne sætte grænser. Og alle de krav, han har svært ved at følge med, fordi han kan jo ikke det hele vel. Kvindens fantasier om hvad manden skal leve op til er meget store i dag. Der er mange krav i dag, og det smadre mange forhold. 54 ovenstående citater belyser en af mange mulige årsager til at flere og flere mænd udsættes for vold af deres kvindelige partnere. I takt med nedbrydning af de traditionelle kønsroller så manden er blevet mere blød, har kvinden optaget noget af den maskuline adfærd, såsom aggressivitet og dominans. Ifølge Carl Mar Møller udøver kvinden vold for at fremprovokere en rigtig mand, da mænd er blevet svage og konfliktsky og kan ikke give modspil til kvinden. Dvs. kvindens vold mod mænd er muligvis en afstandstagen af den bløde mand. En anden årsag til at, et stigende antal mænd udsættes for vold kan være skilsmisse, for tit opstår vold i parforhold ved skilsmissesituationer. Det er min formodning at kvinden vælger vold i denne situation, idet hendes drøm om det lykkelige ægteskab braser og vælger vold som løsning i afmagt. Dette understøtter Mark Hinchely, centerleder for mandecentret i København. Jeg tror det en afmagt enten fordi man bliver svigtede eller nogen drømmer der bliver brudt, selvom det er kvinden der forlader manden så er der nogle drømmer der bliver knust specielt hvis der er børn ind i det ik. Så er der også den der hvad så med mig for alle der forlader forholdet 55. Kvinderne reagerer altså på deres afmagt, og giver ikke slip på mændene, det kan tænkes, at kvinderne i et desperat forsøg på at fastholde mændene vælger at dominere og kontrollere på samme vis, som manden gør i de tilfælde, hvor manden er den voldsudøvende part i forholdet Habitus Jeg vil i det følgende gøre rede for, hvordan man ud fra Bourdiaus teori om habitus kan forklar hvorfor et stigende antal mænd udsættes for vold af deres kvindelige partnere samt hvorfor mænd finder sig i vold. Habitus udgør en slags huskeseddel for kroppen, det gør at vi handler ud fra vores tidligere erfaringer. Det gør altså sådan at vi handler, opfatter, kategoriser og bedømmer forskellige 53 Citat voldsramt mand Morten, Madsen, Marie, mfl. KF Citat Psykoterapeut, Carl Mar Møller, Madsen, Marie, mfl, bachelorprojekt juni Citat Mark Hinchely, centerleder Mandecenter København Side 20 af 57

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser.

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Kapitel 1. Indledning 1.1 Indledning, forforståelse og motivation Jeg har i mit bachelorprojekt valgt at skrive om problematikken omkring pakistanske stofmisbrugere.

Læs mere

Homeless people in carehomes. Gruppenr. 6 Anslag 95.544. Kirsten Riberholdt Andersen 190403

Homeless people in carehomes. Gruppenr. 6 Anslag 95.544. Kirsten Riberholdt Andersen 190403 Bachelorprøve Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Titel (på engelsk) Hjemløse på forsorgshjem Homeless people in carehomes Gruppenr. 6 Anslag 95.544 Vejleder Sine Weissschadel Studerende Inger-Margrethe

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd I krise. Udarbejdet af Kenneth Reiniche for mandecentret. Mand?

Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd I krise. Udarbejdet af Kenneth Reiniche for mandecentret. Mand? Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd I krise Udarbejdet af Kenneth Reiniche for mandecentret Mand? Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd I krise Udarbejdet

Læs mere

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde PS09EBACH Bachelorgruppe:45 Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Bachelorrapport 2013 Emne: Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Vejleder: Susanne Minds Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Christoffer Friis

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 2. Begrebsafklaring... 6 2.1 Straffeattester... 6 2.2 Recidiv... 7 2.3 Sagsomkostninger... 8 2.4 Resocialisering...

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4 Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Problemformulering s. 6 Begrebsafklaring s. 6 Projektets design s. 8 Fakta om ludomani s. 10 Spiltyper s. 10 Kategorisering af spillere s. 11 Hvem er de ludomane? s.

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år University College Sjælland. Campus Roskilde Bachelor 2013/14 Gruppe 11, 10X: Yvonne Agathon pr10010, Maria Lousen pr10027, Hanne Madsen pr10022,

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund SUNDHED & SYGDOM i madpraksis en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund Roskilde Universitetscenter Kommunikation modul 2, Juni 2007 Britta Toftlev Johansen

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne.

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne. Bachelorprojekt Når børn bliver voksne Den voksne med senfølger af incest i mødet med socialrådgiveren December 2010 Louise Særmark Munk Årgang: KS07 Gruppe: 73 F1 vejleder: Helle Kjems F2 vejleder: Pernille

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere