Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005"

Transkript

1 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret projektarbejde i matematik, Roskilde Universitetscenter, Forår Kurset var for undervisere på gymnasialt niveau. Jeg deltog i kurset som studerende, da jeg skal skrive speciale i matematik om den nye gymnasiereform. Her indgår jo som bekendt en del (tværfaglige) projekter, hvorfor jeg kunne bruge kurset som springbræt til at øge min viden og erfaring om projektarbejde. Hermed kan jeg tilføje mit speciale nogle empiriske erfaringer, som jeg mener må være hensigtsmæssige, emnet taget i betragtning. Målgruppe Projektet blev gennemført i en 2.g-klasse på det tre-årige forløb til A-niveau, der lige havde fået gennemgået eksponential- og potensfunktioner. Rammerne Der blev brugt i alt 7 lektioner á 60 minutter over to uger. Der var 14 elever på holdet. Evaluering Eleverne afleverede 2 individuelle afleveringer, hvoraf den sidste havde et lidt større omfang end en normal aflevering, idet eleverne her skulle gøre rede for løsningen af den overordnede problemstilling. Projektets overordnede udviklingssigte Som studerende har jeg haft andre vilkår for dette projekt end de fleste andre. Jeg har blandt andet kun haft klassen til låns, så der var ingen mening i for mig at satse på de langsigtede mål. Omvendt havde jeg heller ikke noget med i bagagen fra tidligere undervisning, som jeg havde et ønske om at ændre. Så jeg brugte forløbet til at være... studerende! Jeg har undervist meget lidt på gymnasiet før i en mere traditionel undervisningsform, så det var en stor udfordring at skulle designe et sådant projektforløb. Specielt følte jeg mig handicappet mht. at vide, hvad jeg kunne forvente af eleverne rent fagligt og jeg savnede den erfarne undervisers overblik over elevernes pensum nu og her. Mit mål var altså i første omgang overhovedet at gennemføre projektet, men derudover havde jeg i forhold til mig selv fokus på at vejlede den enkelte elev efter behov altså vejlederrollen. Til hjælp hertil indførte jeg logbog for eleverne under forløbet, hvor de løbende kunne orientere mig om forståelsesproblemer. Intentionerne for elevernes udbytte af projektet Min intention for eleverne var at de udenom den gængse tavleundervisning skulle formå at løse en problemstilling ved selv at gå aktivt til værks med løsningsforslag. Helt konkret

2 skulle de opstille en funktion, der kunne beskrive stofmængden i kroppen til en given tid efter indtagelse af stoffet. Eleverne skulle derudover gerne opnå en større forståelse af modelaspektet samt prøve deres teori om grænseværdi af. Design af forløbet Eleverne havde inden forløbet gennemgået eksponentialfunktioner, så dette var kendt stof. Den første time blev brugt på introduktion til selve projektarbejdet, og lidt nye ord blev sat på plads for eleverne: Projekt Jeg synes det var vigtigt overfor eleverne fra starten at fortælle, hvad vi i dette forløb ville betegne som et projekt, da ordet er slidt, kan have forskelligt indhold og der kan være mange fordomme i lasten. (Det ukendte aspekt var specielt stort her, da jeg jo ikke kendte eleverne på forhånd.) Det var for mig især vigtigt at pointere, at dette projekt ikke skulle ende med en større rapport til sidst, men bare afleveringer, som de var vandt til. Jeg valgte den større projektrapport fra, da jeg var bange for, den ville tage for meget fokus fra selve processen. Jeg formulerede i stedet nogle spørgsmål, som udgjorde en del af deres 2. aflevering. (Se bilag nederst i dokumentet.) Spørgsmålene lignede dem, der ville skulle have været besvaret i en rapport, men bare det at deres produkt lignede deres normale ugentlige aflevering og blev kaldt det samme tror jeg gjorde, at de på den positive måde heller ikke lagde mere i det end til en almindelig aflevering. Af samme årsager valgte jeg at afleveringerne skulle være individuelle, så de ikke druknede i et gruppearbejde, der ikke fungerede. det var ikke her, jeg ønskede en udfordring i denne omgang. Model Jeg fortalte lidt om, hvad en matematisk model er, at det er et matematisk system, der beskriver noget ikke-matematisk virkelighed med matematik. Vi diskuterede også på klassen, hvad der kunne være en god og dårlig model. Blandt andet regnede vi alkoholpromillen efter indtagelse af en øl ud til 2½, i det vi blot regnede ud, hvor stor en del det indtagne alkohol udgjorde af blodet. Eksempelvis: 0,046 alkohol/liter x 0,33 liter = 0,01518 liter alkohol, svarer til 2,53 promille af 6 liter blod. At vælge alkohol som appetitvækker var absolut ikke en tilfældighed. Jeg regnede med at få klassens opmærksomhed med det samme, og det lykkedes. Både med hensyn til alkoholvolumen, størrelsen af en øl, hvor stor en mængde blod vi har og hvordan man udregnede promillen var eleverne selv på banen, jeg var blot kridtfører på tavlen. Resultatet gav anledning til en snak om, hvilke faktorer kendte som ukendte der kunne have indflydelse på en model.

3 Alkohol udskilles lineært fra kroppen, hvilket blev brugt som det gode model-eksempel. Logbog Jeg ønskede at eleverne skulle føre logbog, da jeg selv har fået meget ud af dette redskab. Logbogen tvang mig til at reflektere over dagens input og få reformuleret, hvad tingene egentlig betød. Helt konkret fik eleverne i slutningen af hvert modul et ark, hvorpå de førte logbogen. (Se bilag nederst i dokumentet.) Udover at få eleverne til at reflektere over dagens arbejde, ville jeg også gerne bruge logbogen som et medie, hvor eleverne ufortrødent kunne kommunikere vanskeligheder til mig. Her ville jeg gerne kunne fange de problemer, der skulle gives hjælp til inden den enkelte elev kunne komme videre i sit arbejde den efterfølgende time. Derfor fik jeg logbøgerne med hjem efter hver time, så jeg kunne bruge dem i min forberedelse af næste modul. Problemstilling Efter i introduktionen at have snakket om alkohol, var det nu naturligt at give følgende problemstilling: Hvor meget narko er der tilbage i kroppen, t timer efter indtagelse? Herefter blev eleverne sluppet løs. Efter at have siddet lidt og funderet over problemet fik de udleveret den første arbejdsseddel, (se bilag nederst i dokumentet) som hjælp til at komme i gang ad en vej, jeg vidste kunne føre det rigtige sted hen. Brugen af arbejdssedlen var dog frivillig, hvis de havde et kvalificeret bud på at gå en anden vej. Jeg valgte selv at give dem problemstillingen af tidsmæssige årsager og det faktum, at de ikke før selvstændigt havde prøvet at formulere en sådan, og jeg ønskede ikke, at det skulle flytte fokus fra selve modelleringsprocessen. Med min ringe undervisningserfaring havde jeg også selv brug for at vide lidt om, hvor de kunne tænkes at ende. Elevernes produkt skulle som før nævnt være to afleveringer. Disse skulle være individuelle, men eleverne måtte arbejde sammen på kryds og tværs som de ville. At der var en aflevering allerede første uge var med til at sikre at eleverne kom i gang med arbejdet med det samme. Timeplanen så således ud: lektion: (dobbelttime). Introduktion som beskrevet ovenfor. Arbejdsseddel 1 samt afleveringsark udleveres. Eleverne starter projektarbejdet lektion: (dobbelttime). Startes med gennemgang af grænseværdien af ( 1 + x) 1 x for x 0, som de vil få brug for i deres model. Opgaven stilles desuden i den første aflevering for at sikre at eleverne har forstået det lille matematiske trick: Sæt (x) = f ( ) x 1 +, da fås: x 1

4 f (x) = ( 1 + ) x 1 ln(1 + x) ln(1 + x) ln(1 + 0) ln f ( x) = ln ( 1 + x) = = ln' (1 + 0) x x x 0 x 1 for x 0. Dvs. at ln f ( x) ln' (1 + 0) = 1, altså at 1 f ( x) = (1 + x) x e for x 0. Efter denne gennemgang blev 2. arbejdsseddel udleveret og eleverne fortsatte arbejdet lektion: Eleverne fortsatte i deres eget tempo. Første aflevering blev afleveret mellem 3. og 4. lektion og sidste aflevering hentede jeg i deres første matematiktime efter forløbet. Undervejs viste det sig, at mange af eleverne havde svært ved en tung notation, hvorfor de fik nogle 2.-grads-ligninger med nogle grimme rødder. De kendte teknikken, så udfordringen bestod kun i den vanskelige notation, hvilket dermed blev trænet. Beskrivelse af forløbet samt pædagogiske observationer Klassens lærer mente fra starten at det var nødvendigt med en højere grad af lærerstyring end der normalt er i projektarbejde. Derfor lavede jeg de to arbejdssedler. Dette bevirkede dog også at en del elever ikke følte sig specielt sluppet løs idet de så fulgte arbejdssedlen slavisk. Inden de fik arbejdssedlen var de meget forvirrede, og anede ikke rigtig, hvad de skulle stille op med problemet. De var tydeligvis ikke vandt til at blive overladt til sig selv på denne måde. De havde også svært ved at acceptere, at de måske kunne komme til at gå den forkerte vej, hvis de selv tog de første skridt og det ville blive betragtet som spildt arbejde. det kom bag på mig, at de i den grad forventede at blive sat i gang Lidt specielt var det at se, at det faktisk var de dygtigste elever, som mest havde brug for at blive bekræftet i deres valg af metode. de var dog trods alt stadig de hurtigste til at komme gennem første arbejdsseddel. Der var specielt 2 elever, der skilte sig ud fra flokken, og den uskrevne regel var nok, at de konkurrerede lidt og derfor ikke arbejdede sammen. Da de efter første time uafhængigt af hinanden var kommet frem til samme delresultat på hver sin måde satte jeg dem sammen med det formål at forklare hinanden, hvad de havde gjort. det synes de var åndssvagt! og spurgte, hvorfor de skulle i parterapi. det endte dog alligevel med, at de blev opslugt af hinandens ideer. Da timen sluttede sad de ivrigt og tegnede den ene figur efter den anden i et forsøg på at kunne sige noget generelt om antallet af linier (trukket diagonalt på det ternede stykke papir) i forhold til figurens størrelse. her opstod et rigtigt undersøgelseslandskab! I det andet modul, hvor eleverne rigtigt kom i gang selv, var alle meget optaget. Nogle elever gik en vej, jeg ikke selv havde set og ikke umiddelbart kunne gennemskue hvilket gjorde at både jeg og klassens egen lærer måtte til arbejdsbordet. Her opstod et

5 arbejdsfællesskab med eleverne, hvor vi på en ligeværdig måde prøvede at løse problemerne sammen. Det var en dejlig oplevelse, selv om vi helt glemte tiden! Igen et undersøgelseslandskab! Eleverne fik generelt ikke brugt logbøgerne til refleksion. Selvfølgelig var der enkelte, det lykkedes for. det var typisk de elever, som jeg også selv ville have vurderet til at få meget ud af dagens arbejde. Her var ikke tale om de dygtige elever, som ikke mente og jeg giver dem ret at udfordringen var så stor for dem. Det var mellemgruppen og nogle stykker af de svage elever, som rykkede sig fagligt. Til gengæld viste logbogen sig at være et rigtig godt redskab for mig til at fange elevernes problemer. Hvis mange havde de samme spørgsmål tog jeg det op i starten af den efterfølgende time, og ellers gik jeg til den enkelte elev og hjalp vedkommende videre. Elevernes udbytte i forhold til intentionerne Generelt tog eleverne problemstillingen til sig. Dog så jeg det som lidt et problem, at de allerede i første time efter at dataplot på lommeregneren konkluderede, at vi jagtede en eksponentialfunktion. Dette kom ikke bag på mig, men det var svært at få eleverne motiveret til at gå videre, da de ikke helt kunne se meningen. Udfordringen var at de efter første arbejdsseddel for de flestes tilfælde sad med en funktion af tiden, hvor tiden måltes i hele tidsintervaller, nemlig funktionen n S( nt ) = (1 p S 0 ) 0, hvor n er et helt tal svarende til antal tidsintervaller efter indtagelse af stoffet, t 0 er tidsintervallet, p er udskillelsesprocenten pr. tidsinterval og S 0 er den indtagne stofmængde. Herfra kunne de ved hjælp af den føromtalte grænseværdi og antagelsen p = kt 0 for små t 0 komme frem til den generelle model, der gjaldt for et hvilket som helst t, idet: kt S( nt ) S( t = S e for t ) 0 Dette resultat var hvad de forventede, så nogen kunne nok ikke se meningen med den lange omvej, men jeg tror en del elever blev fascineret over at de kunne få den rette sammenhæng frem rent matematisk. De fleste havde svært ved at forstå udregningen i den første opgave med grænseværdi men det kom faktisk bag på mig, at så stor en del af dem blev ved med at spørge efter hjælp til denne opgave til de var helt igennem og kunne forstå hvert led. Dette gav til gengæld bonus, da de skulle bruge de samme udregninger i det konkrete tilfælde. Det var her eleverne valgte deres egen vej idet de i stedet for at bruge det resultat de kendte og bare sætte ind, gentog udregningerne fra første opgave med de værdier, de nu havde. Det er måske nok banalt, at det selvfølgelig giver samme resultat, men jeg kunne på stående fod ikke gennemskue, hvad de ville møde på denne vej og måtte derfor selv i gang på papiret.

6 Eleverne fik her tror jeg en forståelse for, at man rent faktisk godt kan regne en grænseværdi ud, og det virkede som om de ikke rigtigt havde prøvet før. Så selvom grænseværdi-udregningen måske i starten var diffus for dem, så tror jeg begrebet blev afmystificeret en del. Intentionen om at eleverne skulle gå aktivt til værks med deres egne løsningsforslag blev kun ringe opfyldt idet de bandt sig meget til arbejdssedlerne, selvom det ikke var et krav. Fra starten havde jeg tænkt, at arbejdssedlerne først skulle deles ud, når eleverne gik lidt i hårdknude men det gjorde de næsten fra starten, da de bare slet ikke vidste, hvad de skulle gribe og gøre i. Jeg havde prøvet at formulere arbejdssedlerne, så de kun blev fulgt på vej, og der dermed stadig var plads til deres egne ideer. Dog havde jeg det problem med første arbejdsseddel, at ligeså snart antagelsen om at der forsvandt en fast procentdel for hver tidsenhed kom på banen, vidste de med deres forholdsvis gode viden om eksponentialfunktioner, at det var en sådan, de var på jagt efter. og jagtens mål blev dermed ikke særlig interessant. dog formåede de fleste at holde gejsten oppe gennem de lange udregninger og til sidst være stolte over at komme frem til det enkle udtryk. Men netop de lange udregninger var også med til at tage fokus fra selve modelleringen. Jeg tror aldrig eleverne selv synes de tog et skridt mere i selve modelleringsprocessen. Gennem min vejledning fornemmede jeg klart, at de fleste havde forstået tankegangen, men det kunne man ikke læse i deres afleveringer. De var generelt ikke særlig gode til at kommunikere matematikken med almindelig tekst. Argumenter og forklaringer blev mange gange udeladt og symbolsproget blev anset for det vigtigste. Her kunne man overveje mere træning i form af opgaver, der ikke kan besvares i symbolsprog. Det vil tvinge eleverne til at tænke over deres forståelse af begreberne. Det lykkedes godt at få eleverne til at tænke lidt over model-aspektet. Dette kunne jeg som nogle af de eneste refleksioner læse i næsten alle elevernes logbøger tidligt i forløbet. Her et par citater: Man må løsrive sig en smule fra den matematiske tankegang for at kunne modellere. Modellen fortæller ikke altid hele sandheden. Modellen kan være lavet på baggrund af manglende information, hvilket vil gøre den utroværdig. Elementer, der bør/kan ændres til en evt. næste gang Tidspunktet for forløbet kunne med fordel flyttes til at ligge i starten af emnet om eksponentialfunktioner. da ville det give langt større mening og eleverne vil få nogle aha-oplevelser gennem deres opdagelser. Her følte en del ikke de opdagede noget, de ikke vidste i forvejen.

7 Et helt konkret problem bestod i dilemmaet omkring at oplyse, at eleverne kunne antage, at der forsvandt P % af stoffet for hver tidsenhed. Med denne oplysning så de ingen mening med yderligere søgen efter en eksponentialfunktion. Problemet kan måske løses ved simpelthen at lade være med at give denne oplysning. Dette vil nok kræve nogle elever, der var mere vandt til at arbejde på egen hånd, og det vil højst sandsynlig medføre en langt mindre lærerstyret vej til løsningen. Dette vil i mange tilfælde være en god ting forudsat at læreren kan rumme det og tør! Det turde jeg ikke med en klasse, jeg ikke kendte, men det er mit indtryk, at man burde kunne opdrage en klasse til ikke altid at kræve at blive sat i gang. Jeg håber ikke, jeg viger tilbage for at slippe eleverne løs og måske sætte mig selv på gyngende grund, den dag ansvaret for klassen er mit. Det skal nok være krævende og temmelig udfordrende de første mange gange, men at opnå at eleverne faktisk arbejder selvstændigt og dermed tvinges til at reflektere over de metoder de har lært, kan kun være dem til gavn! Man må desuden overveje hvilke dele af projektarbejdet, der er vigtigst for ens elever her og nu. Skal de måske selv formulere deres problemstilling og skal de lave en større rapport? I forhold til den klasse jeg var ude i, ville der være en del, der kunne forbedres i løbet af selve processen, så de kunne blive bedre til projektarbejde generelt, men specielt udvikle evnen til selvstændigt at forfølge en problemstilling. I dette konkrete forløb er der nok også ligefrem en konflikt mellem målet om bedre forståelse af grænseværdi og fokus på elevernes egen modellering, som jeg ikke havde overvejet på forhånd. Her må man nok gøre op med sig selv, hvad der er vigtigst og undlade det ene. Vælger man at holde fokus på modelleringen, tror jeg det vil være en stor hjælp for eleverne, hvis de forinden har set, hvilke trin, der kan være i en sådan proces. Der findes flere modeller til dette og jeg tror opgaven bliver meget mere overskuelig for eleverne. Med en succesfuld indføring i dette, vil der også være vundet meget i forhold til kommende projekter. I øvrigt vil det altid være nødvendigt at re-designe et forløb, så det passer til de aktuelle vilkår og ikke mindst elever. Logbogen må også være genstand for et par ændringer: Hvis eleverne selv skal kunne se, at den er brugbar, skal de også trænes i både at skrive og bruge den. Det optimale ville være, at de kunne bruge logbogens refleksioner direkte i deres afleveringer. Det ville nok være en god ide i forbindelse med forudgående undervisning at have introduceret logbogen. Undervisningsemnet behøver ikke høre sammen med projektarbejdets emne. Jeg forestiller mig, at læreren over nogle gange helt konkret udfylder en logbog fx. på en overhead mens han/hun tænker højt, så eleverne lærer at bruge den. (Det er jo egentlig en slags opsummering af de noter en del af dem skriver i forvejen.) I øjeblikket, hvor logbogen skrives skulle eleverne så gerne kunne se, at det er en hjælp til bedre forståelse at få skrevet lidt ned og efterfølgende også kunne se, hvad logbogen kan bidrage med, når de ikke lige kan huske, hvad der skete for en uge siden.

8 Det vil desuden være en fordel af lave projektet i samarbejde med biologi, så eleverne også får sat fokus på, hvad der rent faktisk sker i kroppen, når stoffer udskilles. Forløbet set i forhold til det overordnede udviklingssigte Jeg synes selv min vejlederrolle lykkedes. Her var logbogen, selv om eleverne måske ikke selv kunne se det, en stor hjælp. Jeg vidste hele tiden, hvor den enkelte elev var og kunne derfor sætte ind med rette hjælp til rette tid. Eleverne gav også selv udtryk for, at hjælpen havde været der, når de havde brug for det. Så logbogen blev simpelthen mit vigtigste redskab i forberedelsen af næste modul. Spørgsmål blev afklaret hurtigt, og det oplevede jeg som en stor lettelse for eleverne. Gik de hjem med noget, de ikke forstod, blev næste time startet med netop deres problem. Jeg kunne selvfølgelig ikke starte med alle på en gang, men jeg vurderede hurtigt hvilke elever, der bare skulle have en henvisning eller anden hurtig hjælp, hvorfor de fik hjælpen først, hvorefter jeg kunne gå til de tungere spørgsmål, som tit var sammenfaldende for flere elever. En enkelt dag tog jeg et emne op på hele klassen, fordi så mange åbenbart sad fast samme sted. Til dette skal også siges, at det jo var ret privilegeret at være to undervisere til et forholdsvis lille hold. og dertil skal siges, at der var et stort fravær, blandt andet grundet historieopgave. Den dag jeg hentede de sidste afleveringer var der 11 fremmødte det var første gang jeg så mere end 10 på een gang. Det gav selvfølgelig endnu mere luft til den enkelte, men det krævede på den anden side også mere vejledertid, når en elev ikke havde været der gangen før. Faktisk var det en af de store udfordringer. Det var svært for mig at samle noget op ved tavlen, hvis en stor del ikke var nået til problemet, men det er selvfølgelig ikke anderledes end ved den traditionelle undervisning. Da jeg sad og forberedte forløbet og prøvede at tænke alle mulige situationer igennem var jeg tæt på at konkludere, at jeg aldrig skulle have et arbejde med så meget forberedelse! det var bare slet ikke til at overskue, hvad der kunne ske! Men efter første gang at have oplevet eleverne finde frem til noget efter fælles anstrengelse, ja, så kunne jeg jo ikke forestille mig noget bedre arbejde! For mig, hvor selve gennemførelsen var et mål i sig selv, var det også dejligt at komme ud på den anden side og føle, at man havde rykket ved nogle elever. det tror jeg selv på, hvilket disse afsluttende citater fra elevernes logbøger også viser: Det er en meget interessant måde at have undervisning på: Jeg er dog lidt kritisk overfor selvdisciplinen, men man bliver også mere selvstændig og målrettet. Det er umiddelbart let at lave en model, der ser troværdig ud, men det er aldrig muligt at tage højde for alle faktorer i en sådan model. Derfor er det let at manipulere modellens troværdighed. Jeg har bare fundet ud af, at jeg hader ligninger med for mange bogstaver.

9 - dette samlede jeg op på og i evalueringen skrev samme elev: Det gode har været, at jeg blev bedre til at regne med mere end 4 bogstaver. Jeg har simpelthen set lyset i grænseværdi. Jeg nåede lige at forstå princippet i slutningen af timen. Nåede ikke at blive helt færdig med stykket men har fået blod på tanden til at fortsætte. Herefter følger som bilag Arbejdsseddel 1 Arbejdsseddel 2 Afleveringsopgaver Logbog Se også bogen Rusmidlernes biologi, af Henrik Rindom. Mette Mandrup, 20. juni, Studerende ved Københavns Universitet

10 Arbejdsseddel 1 Nedenstående tabel viser, hvor meget kroppen indeholder af et givent stof på forskellige tidspunkter efter indtagelse af 18 mg. af stoffet Antal timer efter indtagelse Mg narkotika tilbage i kroppen 1 16,0 2 14,3 3 12,7 6 9,0 9 6,4 12 4,5 15 3,2 18 2,3 24 1,1 30 0,6 36 0,3 42 0,1 Kan der siges noget generelt om udskillelsen af stoffet? - hvor stor en del af stoffet forsvinder i løbet af de første timer? - beregn eksakt, hvor mange %, der forsvinder for hver time de første 3 timer Vi vil gerne opstille en model for udskillelsen af et stof generelt. Antag derfor, at der forsvinder P % ud af kroppen pr. tidsenhed, t 0. - hvor meget er der da tilbage efter t 0? (Sæt p = P/100, så 0 < p < 1) - Efter 2 x t 0? - Efter 3 x t 0? - Efter n x t 0? Opskriv en funktion S(nt 0 ), hvor S(nt 0 ) betegner stofmængden til tid nt 0. - Hvordan ser grafen for S(nt 0 ) ud? - Er det en trappefunktion? Hvorfor/Hvorfor ikke? - Tror du det er et billede af virkeligheden? - Hvad er grafen et udtryk for? - Omskriv S, så den i stedet for at være en funktion af nt 0 bliver en funktion af t Hvad mangler vi nu for at få den generelle model?

11 Arbejdsseddel 2 Vi ved nu, at vi søger værdien af S(t), når t 0 går mod 0. Når t 0 er lille kan vi antage, at. Indsæt dette i funktionen. p = kt 0 Husk ( + n) n e 1 1 for n 0, Kan vi bruge det til noget? Opskriv nu en funktion S(t), uafhængig af t 0, hvor S(t) er et udtryk for den stofmængde, der er i kroppen til tid t. Hvad er konstanterne i funktionen et udtryk for? (k kaldes eliminationskonstanten.) Hvorfor kan vi antage p = kt0? Hvad gælder der om k? - Forklar fortegnet til k, hvor kommer det fra? - Kan vi undlade dette fortegn, så S(t) matcher formelsamlingens form?

12 Afleveringsopgaver Overordnet problemstilling i projektet: Hvor meget narko er der tilbage i kroppen, t timer efter indtagelse? Til aflevering fredag d. 8. april a) Hovedtræk af, hvad du har lavet for at løse problemstillingen. b) Gør rede for at grænseværdien for ( 1 + x) 1 x er for 5 valgfri opgaver. e x 0 Til aflevering fredag d. 15. april Svar på nedenstående spørgsmål angående problemstillingen. Uddyb og begrund dine svar, så en klassekammerat, der ikke har været med til timerne vil kunne forstå det. a) Svar på problemstillingen. b) Hvordan fandt du frem til modellen? c) Hvilke antagelser blev gjort undervejs? d) Hvilke begrænsninger er der i din model? e) Hvad har du lært i dette forløb? 3 valgfri opgaver. Valgfri opgaver Halveringstiden for amfetamin er 4 timer. Halveringstiden for hash kan svinge mellem 2 og 5 døgn. (Personafhængigt) Opgave 1 Bestem eliminationskonstanten k, og opstil eksponentialfunktionen for udskillelsen af amfetamin. Opgave 2 kt f ( t) = b e, hvor b = 10 mg. Brug fx. k fra opgave 1. Hvad er f(0)? - behøver du at regne? Begrund dit svar og skriv hvad er b udtryk for.

13 Opgave 3 For et stof er halveringstiden 12 timer. - hvor mange procent udskilles hver time? - hvor lang tid går der inden det tilbageblivende udgør 10 % af startmængden? - hvornår er der 50 % tilbage? hvilket svar forventer du her? Opgave 4 Kokain henfalder med 75 % på en time. Find kokains halveringstid. - hvad betyder det for en kokain-narkoman? Opgave 5 En amfetaminrus for en ikke-tilvænnet kræver 15 mg af stoffet (Med en udviklet tolerans, kan en narkoman have et dagligt forbrug på mg!) Beregn, hvor meget amfetamin, der er i kroppen efter 12 timer, efter indtagelse af hhv. 15 mg og mg. - sammenlign resultaterne og kommenter dem. Opgave 6 Hvis to personer indtager det samme stof, men den ene indtager dobbelt mængde, hvad kan der så siges om personernes stofindhold til samme tid? Begrund dit svar. Opgave 7 Efter 6 timer er der 70 % tilbage af et givent stof, som udskilles eksponentielt. - hvor mange procent er der tilbage efter 18 timer? Opgave 8 Benyt længste og korteste halveringstid for hash til at opstille to eksponentialfunktioner der beskriver udskillelsen af hash med hhv. den ene eller anden halveringstid. Opgave 9 En hashrus kræver ca. 10 mg hash i blodet. - Hvad er hashindholdet i kroppen efter en uge? - hvor lang tid skal der gå før der er 10% tilbage af det indtagne stof? Opgave 10 0,17t f ( t) = 15 e - bestem halveringstiden - hvor mange procent mindre bliver f(t), når t vokser med 1? - Bestem væksthastigheden for t = 2 og t = 4, og forklar, hvad disse tal er udtryk for.

14 Logbog 5. april Navn Hvad er det vigtigste, du har fundet ud af i dag? Overrasker det dig? Hvad arbejder du videre med næste gang? Er du stødt ind i noget, som du skal have hjælp til at forstå eller komme videre med?

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI)

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) af Thorkil Thorsen Roskilde Juli 2006 2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund og formål for evalueringen...4 Metoder og

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere