CORNELIUS. Den moderne astrologis fødsel. Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORNELIUS. Den moderne astrologis fødsel. Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning"

Transkript

1 CORNELIUS Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning ISSN Udgivet af Astrologisk Museum Redaktion: CORNELIUS AGRIPPA Den moderne astrologis fødsel Den amerikanske videnskabshistoriker Thomas Kuhn ( ) skabte i 1962 begrebet paradigmeskift i sin bog Videnskabens revolutioner (da. udg. 1973). Begrebet dækker en grundlæggende ændring i vores opfattelse af virkeligheden, som medfører ændring af hele vores søgen efter sandhed, navnlig med videnskabens metoder. Klassisk astrologi og moderne astrologi adskiller sig fra hinanden på et lille antal afgørende punkter, og afdækningen heraf er emnet for dette nummer af CORNELIUS. Tesen er, at moderne astrologi hviler på et andet paradigme end den klassiske, hvor navnlig fire faktorer spiller ind. Først og fremmest opdagelsen af de nye planeter, men også fremvæksten af psykologi som et selvstændigt fag, en statistisk videnskab og en ændret historieskrivning. De nye planeter ændrer radikalt den kaldæiske orden, der har været gældende siden oldtiden, og psykologien åbner for beskrivelse af menneskers personlige udvikling frem for tidligere tiders binding til blind skæbnetro. Dermed åbnes for en nutidig videnskabelighed i astrologien, både fagligt set og som historisk fænomen. Moderne astrologi betjener sig nok af samme symbolsprog, men er anderledes end den klassiske i hele sin tilgang til tydningen. Dette Thomas Kuhn ( ) nummer af CORNELIUS tegner en skitse af den moderne astrologis fødsel og dens rødder tilbage i 1800-tallets smeltedigel. Vi beskriver den håndfuld tråde, der væver sig sammen til et stadig klarere billede af den astrologi, som er på vej i det nye årtusinde. red Tydning og psykologi s. 2 Statistik og historie s. 10 CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 1

2 Tydning og psykologi Den moderne astrologis fødsel (1) Der findes ikke kun én slags Astrologi med stort A. Ruperti 1986 af Claus Houlberg DEN KLASSISKE ASTROLOGI har en storhedstid, der strækker sig tilbage over ca år eller over, hvad man med en vis sandsynlighed kan kalde en hel astrologisk tidsalder. Dermed handler det om den tidsepoke, vi kender som Fiskenes Tidsalder. Den klassiske astrologi adskiller sig fra de tidligere tiders astrologi ved at benytte sig af en Ascendant, som er det latinske ord, der på græsk hedder Horoscopos. Oldtidens nyskabelse i astrologien skabte simpelthen grundlaget for den tegning og den tydning, vi i dag omtaler som et horoskop. Forhistorien Når vi mere præcist taler om klassisk astrologi, handler det af denne årsag om horoskopisk astrologi. Den havde sine rødder i tiden omkring Alexander den Store, dvs før vor tidsregning og stod klart beskrevet i oldtidens store lærebog, Tetrabiblos af egypteren Claudius Ptolemæus i 170 e.kr. Denne markant nye form for astrologi kom til Grækenland fra dens vugge i Egyptens stjernelære og Mesopotamiens matematik og planetobservationer. Dens udøvere blev kaldt kaldæere, uanset om de var fra dette område i Mesopotamien eller ej. Astrologien vandrede derefter til Rom, hvor den kom til at spille en betydelig rolle sammen med andre former for divination. Ved Romerrigets undergang flyttede den til Arabien, hvor de store arabiske astrologer i øvrigt mest var persere. Da astrologien mange hundrede år senere vendte tilbage til Europa i den sene Middelalder og tidlige Renæssance, var den blevet stærkt influeret af arabisk og persisk tankegang. Den holdt sig derefter levende og aktiv til midten af i 1600-tallets og Enevældens begyndelse, men ved stiftelsen af Videnskabernes Selskab i 1666 var den ikke med blandt videnskaberne længere. Derefter sænkede 200-årsnatten sig langsomt over vestlig astrologi. Efter den dybe nat sker en ny opblomstring af astrologien i løbet af 1800-tallet med navne som Sepharial, Raphael, Leo og en række andre pseudonymer. Den fornyede interesse betyder i begyndelsen mest, at man tager tråden op fra renæssancen og begynder at studere de klassiske værker med Ptolemæus som det store fyrtårn. Men en række begivenheder i løbet af dette århundrede sender astrologien i nye retninger, og det er disse nye tendenser, denne artikel handler om. Man kan med god sandsynlighed hævde, at vi her ser fødselsveerne for den kommende astrologi i Vandbærerens Tidsalder. 2 CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

3 William Herschel ( ) Wilhelm Wundt ( ) 1. De første De nye planeters indtog Først og fremmest fik vi øje på nye planeter i solsystemet som følge af en ny teknologi, kikkerten. Gallilei havde i 1600-tallet eksperimenteret med denne teknologi, men først med hollændernes forfinede slibning og fremkomsten af nye glastyper blev kikkerten så brugbar og nøjagtig, at den engelske astronom William Herschel i 1781 opdagede en ny planet uden for Saturns bane. Dermed var oldtidens kaldæiske orden effektivt brudt og en ny tid indvarslet. Planeten blev først blot kaldt den transsaturniske planet, men siden navngivet Uranus. Frihedskrige i Frankrig, Grækenland og Amerika i disse tiår markerede for astrologerne den nye planets entre på verdensscenen og dermed dens betydning i horoskoperne. Blot tyve år senere, i 1801, opdagede en siciliansk munk, Giuseppe Piazzi, endnu en planet, som han navngav Ceres. Opdagelsen startede en række nye opdagelser af små planeter, som ligger i et område mellem Mars og Jupiter. Efter en tid blev der for mange, og alle blev deklasseret til Asteroider og området kaldt Asteroidebæltet. Først i 2006 blev Ceres atter genindsat som planet (dværgplanet). Mange astrologer har prøvet at få Ceres og de øvrige Asteroider til at passe ind i horoskoperne, men ikke med varigt held. Måske finder Ceres omsider sin plads i horoskoperne nu, hvor dens betydning ikke blandes op med de øvrige asteroider. Et lille halvt århundrede efter var en dansk astronom, Henrik d Arrest, med til i 1846 at opdage den transuraniske planet, der fik navnet Neptun. På verdensscenen sattes i de årtier en ny udvikling i gang på forunderligt mange fronter. Politisk så man det kommunistiske manifest og vor demokratiske grundlov blive til, mens enevældens Welt von Gestern sygnede hen. De første operationer under bedøvelse blev foretaget, mens nye mediciner og nye dobbeltkrumme geometrier så dagens lys. Historien, herunder den astrologiske, undersøgtes med nye videnskabelige øjne, og mange andre nye tiltag voksede frem i disse år, hvor industrialiseringen og indflytningen til byerne begynder. Psykologi En af de vigtigste nye strøminger af betydning for astrologien er psykologiens fødsel som selvstændigt fag. Før var et studium af menneskesindet en del af okkultismen, men fremsynede forskere begyndte at anlægge en ny videnskabelig synsvinkel på området. Dette skete i 1879 med Wilhelm Wundt i Tyskland, lidt senere med Sigmund Freud i Schweitz og i Danmark med Alfred Lehmann, der på Københavns Universi- CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 3

4 Søren Kierkegaard ( ) Edmund Husserl ( ) tet grundlagde Psykologisk Laboratorium, der senere blev til psykologisk fakultet. Den teoretiske psykologi var til en begyndelse blot en del af filosofien. Her anses religionsfilosoffen William James for psykologiens fader med sit værk Principles of Psychology fra Sigmund Freuds psykoanalyse blev imidlertid startskuddet på udviklingen af en række behandlingsformer, baseret på samtale, og samtale terapi er stadig i dag en foretrukken metode. Med disse udgangspunkter opregnes i dag tre vigtige grundstrømninger i psykologien. De slog alle igennem i tiden omkring år Dels den nævnte psykoanalyse, dels behaviourismen med russeren Ian Pavlov og amerikaneren John B. Watson som markante figurer. Endelig var der den humanistiske psykologi med Roberto Assagioli og Abraham Maslow som vigtige navne. De to første grene fik snart en vældig faglitteratur og etablerede sig som videnskaber, mens den tredje, den humanistiske gren, havde problemer med en praktisk brugbar arbejdsform, hvori mennesket ses som en selvrealiserende helhed. Edmund Husserl s fænomenologi fra 1913 var den metodik, man havde søgt, og eksistentialismen blev det filosofiske grundlag med afsæt i Søren Kierkegaard s forfatterskab. Dermed fik den fast grund under fødderne. Alligevel ser vi først lærebøger i eksistentiel psykoterapi i 1980 erne, over et halvt århundrede år senere, 4 med navne som amerikaneren Irvin Yalom (f. 1931) og englænderen Emmy van Deurzen (f. 1951). Men det er præcis denne humanistiskeksistentielle gren, der med sin holistiske tankegang har ligget astrologien nærmest og har påvirket den mest. Det første astrologiske værk, der fuldt ud inddrager denne psykologiske beskrivelse af menneskesindet er Dane Rudhyar s banebrydende bog The Astrology of Personality fra Den tager klart afsæt i den humanistiske psykologi og skulle en tid stå som en enlig svale i den astrologiske litteratur. Rudhyar formulerede den humanistiske astrologi i senere værker og blev en slags godfather for den generation af nye astrologer, der tog psykologien til sig. Teosofi Imidlertid er billedet ikke så entydigt og enkelt endda, for i 1875 grundlagde H.P. Blavatsky og hendes medarbejdere Det teosofiske Samfund, der rummede en afgørende ny impuls, som føjede sig til psykologiens beskrivelse af menneskesindet. Den handlede om menneskets udvikling som væsen, dvs. som karakter og bevidsthed. Ordet karakterforædling dukkede nu op i sproget, og er i dag blevet til begrebet personlig udvikling. Den humanistiske psykolog Roberto Assagioli var stærkt påvirket af denne spirituelle impuls fra teosofferne, ligesom Dane CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

5 H. P. Blavatsky ( ) Alan Leo ( ) Rudhyar også var det. Den nye astrologi ser faktisk allerede sin begyndelse omkring år 1900 med teosoffen Alan Leo s vældige indsats for at modernisere, dvs. forny, forenkle og afklare, astrologien. Leos motto blev det berømte Din karakter er din skæbne, som jo fortæller, at vi kan påvirke vores skæbne gennem at udvikle os som mennesker. Skæbnen er ikke længere uafvendelig, den kan ændres gennem arbejde med os selv, faktisk en grundlæggende gnostisk tankegang, som kirken begravede omkring romerrigets fald i 400-tallet. Nu kommer den tilbage i moderne tænkning og i psykologisk praksis. Med Plutos entre i 1930 med verdenskrig, totalitære regimer og atomvåben blev den gamle diskussion om skæbne eller fri vilje efterhånden forældet som problemstilling. Svaret var nu ikke længere et enten-eller, men snarere et spørgsmål om udvikling af en større bevidsthed om brugen af vor fri vilje og de konsekvenser, der altid vil være af vore valg. Begrebet skæbne er i dag ofte erstattet af det indiske begreb karma, der synes at dække dette forhold mellem valg og konsekvenser bedre. Sammenfattende kan man sige, at det, der adskiller moderne astrologi fra klassisk astrologi er to faktorer. Dels anvendelsen af de nye planeter, som vi tilsyneladende opdager flere af endnu. Dels psykologien og dens anvisninger på, hvorledes vi kan udvikle os menneskeligt og dermed ændre vores skæbne. Det individuelle valg Dermed kommer et gammelt astrologisk mundheld til ære og værdighed igen. Det lød engang således: Tåben styres af stjernerne, mens den vise selv styrer sine stjerner. Dette ville i dag hedde, at den, der er ubevidst om sig selv, bliver styret af sin sociale programmering, mens den, der er blevet bevidst om sine valgmuligheder, selv kan begynde at vælge sit liv og sine udfordringer. Dermed er astrologi ikke længere et entydigt begreb i praksis, for tydningen af et horoskop afhænger af klientens bevidsthed om sig selv og sine valg. Nye begreber er derfor dukket op i astrologien: Udviklingstrin og tydningsniveauer. Det fundamentale, individuelle valg fandtes ikke i den klassiske astrologi. Her var skæbnen guddommeligt fastlagt og saturnsk uforanderlig. Idag har vi gennem indre arbejde med os selv mulighed for at bryde mønstrene og den fædrene arv, der ellers ville blive nedarvet til vore børn og børnebørn. Derfor ser vi den klassiske astrologis skæbnebeskrivelse tabe terræn og miste betydning, mens den psykologiske astrologis anvisning af valgmuligheder vinder frem og i dag næsten har fortrængt den ældre form. Vi står med andre ord overfor et reelt paradigmeskift i CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 5

6 Carl Gustav Jung ( ) Abraham Maslow ( ) astrologien, dvs. en grundlæggende forvandling af, hvad vi forstår ved astrologi. Der kan opregnes flere forskelle og nyere udviklinger inden for astrologien, men ingen af så grundlæggende betydning for vores tydnings- og klientarbejde, som de her nævnte De næste Synkronicitets-princippet Psykologien og astrologien gik i det 20. århundrede mere og mere hånd i hånd. Freuds elev, C. G. Jung, havde en spirituel dimension i sin psykologi og undersøgte fordomsfrit brugsværdien af I Ching, grafologi og astrologi som redskaber i sit psykologiske arbejde. Hans brobyggende indsats inspirerede mange til at koble disse videnområder til en fælles praksis. Imidlertid er dette betydeligt vanskeligere, end det lyder, og Jung forlod bl.a. astrologien igen. For at kunne rumme I Chings muligheder rent teoretisk, lånte han fra den østrigske biolog Paul Kammerer ( ) udtrykket synkronicitet og anvendte det på psykologiens område. Han redegjorde for det i 1950 i et forord til en nyudgivelse af netop I Ching og skrev i 1955 bogen Synchronicity - an Acausal Connecting Principle. Begrebet har astrologer siden anvendt flittigt på deres eget felt som en art værdineutral lovmæssighed bag - eller filosofisk princip for - hvorfor astrologien virker. Vi ser her en gryende teoretisk ramme for den moderne astrologi tage form. Jung har med begreber som synkronicitet, arketyper og det kollektivt ubevidste påvirket mange astrologer. Alligevel er det den humanistisk-eksistentielle gren af psykologien, der for alvor påvirker astrologisk tænkning og praksis. En af de førende på dette område, var amerikaneren Abraham Maslow, som de fleste måske mest kender for hans behovspyramide, hvor visse basale behov har forrang for andre. Han anses idag for en af grundlæggerne af den humanistiske psykologi og terapi. Humanistisk psykologi Netop Abraham Maslow havde den største indflydelse på næste genertion af astrologer gennem den mest markante figur bag ny psykologisk astrologi, amerikaneren Dane Rudhyar. I sit debutværk, The Astrology of Personality, formulerede han som før nævnt en humanistsisk astrologi med direkte henvisning til Maslow. Denne gren af astrologien blev den muld, hvoraf tredje generation voksede frem med navne som Liz Greene, Stephen Arroyo, Donna Cunningham og mange flere. De har alle forfattet bøger, der i dag tjener som lærebøger for det 21. århundredes generationer af astrologer endda i en CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

7 Alice Ann Bailey ( ) Dane Rudhyar ( ) sådan grad at tidligere tiders lærebøger næsten ikke sælges mere i boglader og antikvariater. Man kan sige, at den psykologiske dimension og dermed den udviklingsmæssige vinkel i astrologisk tydning er blevet den platform, vi står på som fagfolk. Astrologiens nye paradigme, som historikeren Thomas Kuhn ville have kaldt det. Esoterisk astrologi Rudhyar var også stærkt influeret af næste generation inden for teosofien, englænderen Alice A. Bailey. Hendes fornyelse og opbrud i de teosofiske kredse skabte en på mange måder ny situation, idet hun for alvor introducerede esoterisk astrologi som en ny vej for den udviklingsorienterede psykologi og astrologien. Det skete navnlig i hendes fembinds værk En Afhandling om De Syv Stråler (1953), hvor de første to bind handler om esoterisk psykologi, det tredje bind om esoterisk astrologi, det fjerde om esoterisk healing og det femte om den indre udviklingsvej, kaldet indvielsesvejen. Alan Leo havde i sit vældige lærebogsværk, Textbook of Astrology (1913), ladet det syvende og sidste bind handle om esoterisk astrologi et emne som vor hjemlige Ove Rosmon skrev en dansk bearbejdning af i Den esoteriske astrologi skabte en dyb kontrovers blandt moderne astrologer, en kontrovers, der går lige så dybt eller endnu dybere end skellet mellem klassisk og moderne astrologi. Problemet synes at være, at astrologien op til da har kunnet beskæftige sig alene med personlig udvikling og dermed holde sig nogenlunde inden for rammerne af den eksisterende kultur. Med den esoteriske astrologi åbnes for den sjælelige og de åndelige dimensioner af vor eksistens, hvilket kræver en anden form for skoling og træning at håndtere, end den astrologi, vi har været vant til at betjene os af. Nye begreber som tydningsniveauer og transformationer indgår nu i den almindelige astrologiske tænkning introduceret af Rudhyar i hans sidste værk The Astrology of Transformation. Den intuitive side træder stærkere frem, og for at kunne arbejde esoterisk må denne sans eller evne trænes mere bevidst. Et kerneproblem er begrebet religiøsitet, der længe har været knyttet til en form for kirke eller etableret trossamfund. Den esoteriske astrologi knytter imidlertid mere an til nyreligiøsiteten og den spirituelle åbning, vi oplever i tiden. Ikke at den esoteriske astrologi kan sættes i bås lige så lidt som al anden astrologi for dens perspektiv er langt videre. Vi har næppe berørt andet end overfladen af denne tilsyneladende nye, men sandsynligvis ældgamle astrologi CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 7

8 Howard Sasportas ( ) Liz Greene (f.1946) 8 3. De nye Psykologerne Hvad man kunne kalde anden generation af de psykologiske astrologer har integreret de to fag på den måde, at de både er uddannet psykologisk og astrologisk. De er med andre ord på hjemmebane på begge områder, og det er i realiteten dem, der skriver de nye lærebøger,som vi betjener os af i det 21. århundrede. Howard Sasportas blev født den 12. april 1948 i Harfort, Conneticut i USA. Han blev en af de nye pionerer, der satte standarden for den næste generation. Han fik en MA i humanistisk psykologi ved Antioch University i New York, og efter sin eksamen i 1973 tog han til England for at studere astrologi ved Faculty of Astrological Studies i London. Han modtog deres guldmedalje i 1979 og begyndte at undervise her. Fire år senere grundlagde han sammen med Liz Greene Center for Psychological Astrology, som i den vestlige astrologi skulle blive en af de mest indflydelsesrige skoler i nyere tid. Sasportas var bundet til en rullestol de senere år, men var stadig aktiv og produktiv. Han blev især kendt for bogen The Twelve Houses fra 1985 (da. udg. 1992), og han døde den 25. maj Liz Greene blev født som Elizabeth Leigh, den 4. september 1946 i Englewood, New Yersey i USA. Hun er søster til forfatteren Richard Leigh. Efter gymnasiet gik hun på en skole i Boston, hvor hun blev færdig i 1967, og studerede astrologi et par år hos Isabel Hickey og blev introduceret til Teosofi, som hun ikke brød sig om. Hun giftede sig i 1969 med en hr. Greene, og hun kaldte sig fra da af Liz Greene. Hun flyttede i 1974 til London for at studere astrologi ved Faculty of Astrological Studies. Hendes psykologiske uddannelse fortoner sig en smule i tåger. Det hævdes ofte, at hun har en PhD i psykologi, men det har til nu ikke været muligt at få opsporet hvilket universitet i USA, dette skulle være sket fra. Uden denne PhD kan hun ikke være autoriseret praktiserende psykolog, således som det også tit hævdes, at hun er. Sandsynligvis fik hun sin eksamen fra Los Angeles University i 1971, men dette universitet var aldrig akkrediteret (dvs. akademisk anerkendt). Desuden ser det ud til, at hendes afhandling om Hysteria, Self-Hypnosis, and Religious Miracle Cures snarere er fra det Religionshistoriske og Teologiske fakultet, idet LAU frem til sin nedlæggelse i 1991 ikke havde et psykologisk fakultet. Astrologisk har Liz Greene diplom fra Faculty of Astrological Studies i London, hvor hun også mødte Howard Sasportas og hun er idag leder af deres fælles projekt, Centre for Psychological Astrology, der blandt lærerne tæller astrologer CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

9 Stephen Arroyo (f.1946) Stanislav Grof (f.1931) som Karen Hamaker-Zondag og John Green. Liz Greene debuterede som astrologisk forfatter i 1976 med bogen Saturn - a new look at an old devil (da. udg. 1990), der hurtigt slog hendes navn fast. Hun er psykologisk mest påvirket af Jung, og er en overmåde populær og produktiv astrologisk forfatterinde. Hun bor i dag i Schweiz, hvor hun er en af de vigtigste forfattere for firmaet AstroDienst, der også administrer hendes tydningsprogram Astro-Intelligence. Stephen Arroyo blev født den 6. oktober 1946 i Kansas City, Missouri i USA. Han var søn af en succesrig forretningsmand og begyndte sin videregående uddannelse på Drake University i Des Moines, Iowa, men fik sin BA i Davis på University of California, Han fik sin MA i psykologi ved California State University i Sacramento i 1972 og blev derefter autoriseret praktiserende parterapeut i Californien. Allerede i 1970 havde han imidlertid slået sig ned som astrolog, og året efter giftede han sig. Arroyo var allerede som studerende interesseret i astrologi og fik kontakt med Dane Rudhyar i de år, hvor denne udviklede den transpersonlige astrologi. Arroyos første bog, Astrology, Psychology, and the Four Elements, udkom i 1975 (da. udg. 1991), og han har siden skrevet flere internationalt berømmede bøger, ikke mindst Astrology, Karma og Transformation fra 1978 (da. udg.1988). Han har siden 1990 erne stået som en af de mest indflydelsesrige vestlige astrologer. I kølvandet på ham og de øvrige pionerer for en ny tids astrologi har vi i dag en lang række dygtige og velanskrevne astrologer, der arbejder psykologisk-astrologisk i både deres praksis og deres forfatterskab. Nogle af denne nye generation af astrologer er desuden inspireret af den tjekkiske psykiater, Stanislav Grof, der idag anses for er en af hovedteoretikerne bag den transpersonlige psykologi. Dane Rudhyar anses her for grundlæggeren af den transpersonlige astrologi og dermed for den første brobygger mellem psykologisk og esoterisk astrologi. Kilder : - - /www.astroamerica.com/greenebio2.html CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 9

10 Statistik og historie Den moderne astrologis fødsel (2) De himmelske indflydelser kan rent faktisk bevises statistisk af en kompetent astrolog. af Claus Houlberg Choisnard 1898 DEN MODERNE ASTROLOGI har dels en historie om det ændrede syn på selve tydningen, en historie, der blev fortalt i første del af denne lille artikelserie. Dels har den en historie, der handler om et ændret syn på, hvordan man dokumenterer astrologien som fag og som historisk fænomen. Det er denne anden historie, som vil blive fortalt her. Solen i centrum Det moderne verdensbillede har en historie, der strækker sig tilbage til omkring Alexander den Store, i hvis tid den klassiske astrologi tog sin begyndelse. Matematikeren Aristarchos fra Samos var den første, der i oldtiden undfangede den idé, at Solen og ikke Jorden kunne være centrum for solsystemet. Han baserede sin tanke på geniale beregninger af Solens, Jordens og Månens relative størrelser og mente at det største legeme måtte være i centrum. Hans idé blev dog heftigt debatteret, og ledende kræfter i tiden fik efterhånden begravet denne tanke. Der skulle gå over år før nogen igen fremlagde denne teori. Denne gang var det den polske matematiker Nicolaj Kopernicus, der først i sit dødsår 1543 vovede at publicere sit værk, som blev startskuddet for den nye ver- densorden, De revolutionibus orbium coelestium. Selv ikke vor egen Tycho Brahe, der havde megen sympati for Kopernikus, turde lægge sig ud med sin samtids videnskab, og han konstruerede sin egen særegne model, hvor Jorden stadig var i centrum. Tycho Brahe ( ) blev til gengæld den moderne astronomis fader med sine efter samtidens standarder uhyre nøjagtige observationer. Han bidrog desuden gennem sine komet-observationer i værket De Mundi Ætheri fra 1588 til at slå hul på det verdensbillede, der havde bestået siden Aristoteles dage, dvs. siden Alexander den Stores tid, ca. 350 f.kr. Videre er det jo kendt, at tyskeren Johannes Kepler, der stolede blindt på Tychos nøjagtighed, benyttede disse observationer som afsæt til at finde de matematiske formler for planeternes bevægelse. En tjekkisk matematiker, Maria Cunitz, bearbejdede Keplers tabeller til de planettabeller, der i anvendelse minder om dem, vi i dag kender som efemerider. Hun publicerede dem i 1650 i værket Urania Propitia. De fornyede beregninger gav astronomerne og astrologerne et langt bedre dokumenteret ståsted for at forudsige planetbevægelserne. Paradoksalt nok skete dette omtrent samtidig med, at astrologien 10 CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

11 Nicolaj Kopernicus ( ) Pierre-Simon, marquis de Laplace ( ) blev underkendt som videnskab ved dannelsen af Videnskabernes Selskab i Ved denne lejlighed kan man sige, at astrologiens mørke 200-årsnat begyndte. Tropisk zodiak og dodekatopos Den babyloniske dyrekreds var identisk med den, der anvendes i Indien i dag. Omkring år 100 f.kr. opdagede matematikeren Hipparchos imidlertid, at årstiderne ikke passede med denne dyrekreds. Årstiderne er defineret ud fra de to jævndøgn og de to solhverv. Disse astronomiske punkter bevæger sig ganske langsomt baglæns i forhold til den babyloniske dyrekreds og fixstjernerne, en bevægelse, der kaldes præcession. Vestlig astrologi har siden benyttet årstidernes dyrekreds, kaldet den tropiske dyrekreds. Den babyloniske dyrekreds kaldes nu den sideriske dyrekreds. Forskellen på de to dyrekredse giver den matematiske udmåling af de astrologiske tidsaldre. Et sidste problem omhandler definitionen af horoskopets tolv huse, dodekatopos, som denne tolvdeling hed i oldtiden, hvor man også brugte ottehus-systemer (octotopos) og firehus-systemer (kvadranter). Valget af hussystem er stadig genstand for kontrovers, men matematikeren Placidus de Tito ( ) udviklede et system, som nogle historikere dog mener allerede var udviklet af araberne. Dette hussystem blev det foretrukne under 1800-tallets engelske revival og er siden blevet det foretrukne system blandt flertallet af vestlige astrologer. Det sidste ord i denne sag er imidlertid ikke sagt, og moderne forskere har anvendt andre hussystemer i deres undersøgelser. De eneste faktorer, der ligger fast er horisonten (Asc-aksen) og meridianen (MCaksen), hvorimod de øvrige huse altid har været genstand for debat. Med nøjagtige planetpositioner og de nødvendige definitioner af horoskopets tegn og huse på plads er scenen sat for den moderne astrologi og de videnskabelige undersøgelser af astrologien. 4. Statistik Ordet statistik har været brugt siden 1749 som betegnelse for statens optællinger. Statistisk videnskab tager imidlertid sit udspring i den franske matematiker Pierre-Simon Laplace, der i 1812 udgiver sit storværk om statistik og sandsynlighedsregning, Théorie Analytique des Probabilités. Dermed åbnedes døren for statistisk bevisførelse af videnskabelige påstande. De første forsøg med at dokumentere og bevise astrologien på denne måde, blev (måske naturligt nok) også gjort i Frankrig. Den første var Henri Lizeray, der i 1892 skrev bogen Ho- CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 11

12 Intet foto Kan læserne hjælpe os? Paul Choisnard ( ) Karl Ernst Krafft ( ) roscopes des poètes, hvori han undersøger, om konstellationen Pegasus påvirker digteres horoskoper. Man kan sige, at her kom den moderne videnskabelige tanke ind i astrologien. Paul Choisnard ( ) er imidlertid den, der står som den virkelige pioner. Den 15. november 1898 publicerede han artiklen L astrologie est-elle une science expérimentale?, hvori han som den første hævder, at de himmelske indflydelser rent faktisk kan bevises statistisk af en kompetent astrolog. Dermed var bolden givet op til et for ham livslangt arbejde med at bevise astrologien statistisk plus at han her havde formuleret mantraet for alle senere forsøg på at anvende videnskabelig metodik på astrologisk arbejde. Han skrev kort derefter sine to hovedværker. Dels Influence astrale (Essai d astrologie expérimentale) fra 1901 og dels i 1902 værket Langage astral (Traité sommaire d Astrologie scientifique), hvori han formulerer tre slags astrologi, den okkulte, den divinatoriske og den videnskabelige, hvor den sidste var vejen frem. Choisnard var ikke kun interesseret i statistik, men også levende intersseret i psykologi og vor psykologiske arv fra fortiden. I den ånd publicerede han i 1919 et værk under sit pseudonym, Paul Flambart, med titlen La loi d hérédité astrale, hvori han formulerede loven om stjernearv, som han kaldte den. Arbejdet med denne 12 lov blev genoptaget af den schweiziske astrolog Karl Ernst Krafft i 1923 og i 1939 og senere igen af Francoise og Michel Gauquelin i og Astrologi som statistisk studieobjekt var nu født og vores forhold til astrologien ville ikke længere være det samme. Den var nu trådt ind i det 20. århundrede. Karl Ernst Krafft var en af sin tids mest navnkundige astrologer. Han var født i Basel i Schweiz, men en glødende fortaler for nationalsocialismen i Tyskland. Han forudså endda et attentat på Hitler, hvilket han senere skabte en del opmærksomhed omkring. Han blev arresteret fordi man antog, han havde noget med attentatet at gøre, men blev frikendt, fordi han havde bl.a. Rudolf Hess og Heinrich Goebbels som velyndere. Hess var seriøst interesseret i Krafft som astrolog, mens Goebbels blot brugte ham propagandamæssigt. Da Hess forsvandt i 1943, blev Krafft arresteret og døde et par år senere på vej til koncentrationslejren Buchenwald. Kraffts første værk er fra 1923 og hedder Influences cosmiques sur l individu humain. Han betegner heri astrologien som kosmobiologi og bygger videre på Paul Choisnards arbejder. Efter et par værker om astrologisk psykologi og fysiognomi, kaldet Kosmotypie, Versuch einer astrologischen Theorie og Astro-physiologie (Lebensvorgänge im menschlichen Körper), vender han tilbage til det statistiske arbejde i værket CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

13 Michel Gauquelin ( ) Sven Frederik Fischer Svensson ( ) Traité d astro-biologie fra Paul Choisnard omtalte selv Krafft som en af de første, der resolut fulgte den statistiske vej og søgte at perfektionere metoderne. Dog er det først med Michel Gauquelin og hans kone Francoise, at den videnskabelige astrologi tager et tigerspring fremad. Det er måske ikke så kendt, at Gauquelin var en fremragende tennisspiller, og det må være fighter-instinktet og den gode fysiske form, der fik ham til at undersøge titusindvis af elite-sportsfolks horoskoper. Bemærk at dette var før computeren. Han offentliggjorde sine resultater i tre værker. Dels det første L influence des astres fra 1951, med en titel der har tydelig adresse til Choisnards første værk, dels i 1957 Méthodes pour étudier la répartition des astres dans le mouvement diurne og i 1960 Les Hommes et les Astres. Disse tre værker, der navnlig samlede sig om positioner for Mars, der ikke lod sig forklare som tilfældige, skabte en storm i intellektuelle kredse, kaldet Mars-konflikten. Striden blev i 1996 udførligt beskrevet i bogen The Tenacious Mars-Effect af Kenneth Irving and Suitbert Ertel. Gauquelins forskningsresultater er opsummeret i hans bog Planetary influences on Human Behaviour, udsendt posthumt på engelsk Resultaterne blev afvist af den europæiske videnskab med mere eller mindre ufine midler og hans arbejde fik faktisk større virkning i USA end i Europa. En konsekvens af Mars-konflikten blev i 1982 stiftelsen af det engelske tidsskrift Correleation, der viderefører Gauquelins arbejde og Choisnards vision. Videre blev der i Frankrig stiftet ikke mindre end to kredse med astrologisk videnskab som formål. Dels RAMS med Francoise Gauquelin som ledende figur, dels CURA, ledet af Patrice Guinard, der i 1993 blev doktor på en afhandling om astrologi. Både i England og i Frankrig fortsætter derfor arbejdet med den statistiske dokumentation af astrologien med uformindsket styrke. Ud over de tre store navne må et par mindre nævnes. Der er den engelske astrolog Charles Carter ( ), som i 1932 skrev en fin lille bog om The Astrology of Accidents. Heri kommer han til nogle overraskende resultater og gennemfører en god diskussion af de forbehold, der må tages ved en sådan undersøgelse. Ligeledes bør den danske kontorchef Sven F F Svensson nævnes for sin bog Astrologien i videnskabelig belysning, som udkom 1980 og i 1983 på engelsk under titlen Dynamic Astrology. Han undersøger en kompleks problemstilling, der er milevidt fra alle forsimplede forsøgsopstillinger. Det drejer sig om en tertiærdirigeret Sol-Venus relation og dens indvirkning på mænds giftermål. Begge undersøgelser står i dag som meget lovende pilotprojekter, der savner at blive afprøvet på et mere omfattende statistisk materiale. CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 13

14 Lois Rodden ( ) Peter Niehencke (f. 1949) Af den følgende generation er det tilsyneladende kun Eskild Rasmussen (f. 1966), der har haft fokus på statistisk efterprøvning. Han udgav det lille blad Makiwema, som bl.a. undersøgte musikeres horoskoper, og som var det første rene forskningstidsskrift herhjemme. Han udgav i 2001 sin Introduktion til Neurale Netværk, der rummer en lovende ny indgang til en videnskabelig model for astrologien. Dataindsamling Uden tvivl inspireret af Gauquelins monumentale indsats begyndte i efterkrigstiden et arbejde med at opbygge astrologiske databanker. Dels i Tyskland ved Freiburg Forschungscentrum, dels i USA, hvor Lois Rodden desuden skabte en notation for fødselsdatas pålidelighed. Her tackler hun det problem, der opstår, når fødselsdata skal vurderes. Hendes opdeling i ABC og D-data er i dag den internationale standard. Lois Rodden blev født den 22. maj 1928 i byen Lang i Canada. Hun døde i juni 2003 og efterlod sig ud over den klassifikation, som bærer hendes navn også en Astro-Databank, som stadig eksisterer og fortsat bliver udbygget til forskningsbrug. Hun blev tidligt interesseret i registrering af fødselsdata og redigerede i mange år tidsskriftet Data News. Rodden begyndte at studere astrologi hos C. C. Zains Church of Light, da hun flyttede til Californien i Seks 14 år senere skrev hun sin første artikel om astrologi, blev medlem af Professional Astrologers Inc. og begyndte at undervise hos Hollywood Astrological Society. Hun regnede selv dette år som begyndelsen på sin astrologiske løbebane. Hun udgav fem bind med astrodata, før hun mødte Mark McCullogh, en programmør, der hjalp hende med at skabe Astrodatabank.com i Denne tjeneste blev i 2009 solgt til det schweiziske Astrodienst, der omskabte den i wiki-format. Den er nu en gratis tjeneste for alle. Lois Roddens Astrodatabank er i dag autoriteten på dette område og forbilledet for seriøs registrering af de nødvendige astrodata. Peter Niehenke skabte i Europa en lignende datasamling på DVD. Han blev født den 9. maj 1949 i byen Hamm i Westphalen, Tyskland. Han studerede både matematik, fysik og psykologi og slog sig i 1975 ned som psykoterapeut og astrolog. Fra 1981 var han i ti år formand for den tyske astrologforening DAV og i 1987 skrev han en disputats til Universität Biehlefeld om Kritische Astrologie - Zur erkenntnistheoretischen und empirisch-psychologischen Prüfung ihres Anspruchs, en disputats der skaffede ham en PhD og senere blev udgivet som bog. CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

15 Auguste Bouché-Leclercq ( ) Franz Cumont ( ) 5. Historie Pionererne Den videnskabelige historieskrivning med fokus på astrologien tager også sin begyndelse i Frankrig. Her er det historikeren Auguste Bouché-Leclercq, der åbner døren med sin undersøgelse af alle former for divination (varselstagning) i antikkens Grækenland og Rom. Han publicerede i sine resultater i et digert værk med titlen L Histoire de la Divination dans l*antiquité I-IV. Arbejdet blev mødt af en vældig kritik og hovedrysten, da det videnskabelige samfund ikke fandt, at astrologi og lignende var værdige emner for seriøs videnskab. Imidlertid fortsatte Bouché-Leclercq ufortrødent sine græsk-romerske studier og udgav en række værker herom, og i 1899 kom værket L astrologie grecque, der i moderne tid er den første monografi om astrologiens historie Dette banebrydende arbejde blev videreført og vældigt udbygget af den belgiske historiker Franz Cumont, hvis lille bog Astrology and Religion Among the Greeks and Romans fra 1912 er blevet en klassiker. Han udgav en række andre værker om oldtidens astrologi: Astrology and Magic, L Egypte des astrologues, The Dissemination of Astrology in the West from Babylonia and Egypt, The Astrology and Religion of Babylonia and Greece, The Chaldeans: Their Astrology and Religion samt Theology, Astrology, and Religion. Hvor Bouché-Leclercq undersøgte divination i alle dens former, så er Franz Cumont tilsyneladende den første, der vælger at fokusere på selve astrologien og dens betydning i antikkens samfund. Dette affødte et savn af en systematisk registrering af oldtidens tekster om emnet. Cumonts påbegyndte derfor et gigantisk dokumentations-projekt i samarbejde med en gruppe andre europæiske lærde. Det tog over 50 år at gennemføre, og blev færdiggjort i 1953, seks år efter Cumonts død. Dets titel er Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum og er tolv bind med en systematisk optegning af alle tilgængelige titler om græsk, romersk og byzantisk astrologi, hentet fra alle tilgængelige museer, universiteter og samlinger i Europa. Dette monumentale arbejde, der blev publiceret løbende i årete , omtales blandt filologer blot med forkortelsen CCAG. Det står i dag som den nødvendige, kildekritiske dokumentation, al astrologisk historieskrivning nu arbejder ud fra. Den tredje store pioner var den østrigske matematiker Otto Neugebauer, der tidligt blev interesseret i oldtidens matematik og som i dag er den forsker, der har formet vores forståelse af den matematiske astronomis oprindelse. Hans bidrag til astrologiens historie er en omhyggelig indsamling af de tilgængelige 60 horoskoper CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 15

16 Otto Neugebauer ( ) James Herschel Holden (f. 19xx) fra den græske oldtid, dels indsamlet af andre forskere, dels egenhændigt fremskaffet. Han samarbejder med H. B. van Hoesen om dette projekt og bogen Greek Horoscopes bliver publiceret i Den er i dag et autoritativt værk om emnet. Næste generation Det karakteristiske for pionererne er, at de er historikere, men de er ikke astrologer, og det karakteristiske for næste generation er, at de alle er astrologer, ud over at de også er historikere. De har alle en akademisk baggrund og er begyndt at skabe den nødvendige dokumentation i form af klassiske tekster, oversat ikke blot sprogkyndigt, men tillige astrologisk kyndigt. Dette arbejde har skabt en helt ny indsigt og en helt ny basis for forskning i astrologien. James Herschel Holden er en markant skikkelse i moderne astrologisk historieskrivning. Først og fremmest fordi han har skrevet den til dato bedste astrologihistorie med grundig undersøgelse af alle kilder. Værket A History of Horoscopic Astrology udkom første gang i 1996 og er siden kommet i ny udgave med en række mindre tilføjelser. Dertil er han en flittig oversætter af de klassiske tekster om astrologi. Der er kommet en lille håndfuld bøger ud af dette ud over hans største projekt, Astrologia Gallica 1-26 af Jean-Baptiste Morin (lat. Morinus) fra 16 renæssancens Frankrig. Ingen har før oversat dette værk til engelsk og Holden er omtrent halvvejs igennem oversættelsen, der udkommer bog for bog. Holden har en MA i engelsk, men er selvlært i græsk. Han begyndte at studere astrologi som teenager, hvor han læste astrologiske magasiner, når han var med hos sin mors frisør. Ejendommeligt nok har han ikke levet af sine sproglige evner, men har ernæret sig som telefontekniker hele sit aktive liv. Først efter at han blev pensioneret er det blevet til de mange oversættelser og en aktiv indsats i American Federation of Astrologers (AFA), som udgiver hans bøger. Robert Hand er født den 5. december 1942 i Plainfield, New Jersey. Hans er barn af astrologen Will Hand, der var finansastrolog. Robert begyndte at studere astrologi selv, da han var 17 år, og begyndte at arbejde som fuldtids astrolog i Han begyndte at skrive programmer til små computere i 1977 og stiftede Astro-Graphics Service, der senere blev til Astrolabe. Han er formentlig en af de mest velanskrevne vestlige astrologer idag. Dels på grund af hans gedigne lærebøger, hvoraf han har skrevet en håndfuld og heriblandt Planets in Transit, Planets in Composite og Planets in Youth: Alle standardværker i dag. Dels på grund af hans mange seriøse initiativer for at fremme astrologien. Robert Hand fik en BA i historie fra Brandets University CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

17 Robert Sterling Hand (f. 1942) Robert Zoller (f. 1947) og skiftede til Princeton University. For tiden arbejder han på sin PhD ved Catholic University. Han gik i1993 sammen med Robert Zoller og Robert Schmidt. The Tree Roberts dannede derefter kernen i Project Hindsight, som ønskede at nyoversætte alle de klassiske, astrologiske tekster, men ud fra astrologisk viden og kunnen. Han forlod projektet i 1997 og dannede Arhat Publications, hvor han fortsætter en del af arbejdet på egen hånd. Robert Hand er desuden ikke mindst en af de drivende kræfter bag dannelsen i 1991 af det første astrologiske universitet i moderne tid, Kepler College, som er beliggende i Seattle. Robert Zoller blev født den 25. januar 1947 i Mount Vernon, New York. Han var en af de første astrologer, der sammen med Olivia Barclay og et par andre begyndte at undersøge de gamle astrologiske teknikker. Robert Zoller var samtidig en pioner mht. at lave astrologisk radio på internettet og udsende bøger elektronisk. Han giftede sig i 2001 med den canadiske astrolog Diana Warwick og bor nu i Vancouver. Han rejser meget og har bl.a. på New Zealand samarbejdet med folkene bag astrologiprogrammet Janus om et modul med middelalderteknikker. Robert Zoller har en klassisk uddannelse fra Institute for Medieval and Renaissance Studies ved New York University og har oversat Bonattis regler og andre klassiske tekster om astrologi. Endvidere har han skabt det unikke trebindsværk Tools and Techniques (of a Medieval Astrologer), som er blevet standardlæsning for alle, der vil studere midelalderens astrologi. Han var en del af Project Hindsight, men arbejder efter bruddet i 1997 nu på egen hånd samt underviser på Kepler College. Robert Schmidt blev født i Rock Island, Illinois, den 22. december Han er primært en oversætter fra græsk og i dag ene indehaver af Project Hindsight og de værker, der blev publiceret herfra i 1990 erne. Hans fokus er primært på den hellenistiske astrologi, og han arbejder på en revision af dette arbejde, publiceret løbende. Robert Schmidt påbegyndte så småt tanken om Project Hindsight i 1962 og i samarbejde med Ellen Black skabtes over årene Golden Hind Press til at udgive de klassike tekster, efterhånden som de blev oversat påny. Han samarbejder stadig i et vist omfang med Robert Hand, og de har begge nu udvidet arbejdet med de græske og latinske tekster til også at omfatte tekster, forfattet på sanskrit, arabisk og hebræisk. Ganske langsomt bliver de klassiske tekster på denne måde tilgængeliggjort på engelsk, vore dages verdenssprog, således at astrologien ikke længere kun overlever i kraft af andenhånds beretninger og overleveringer, men kan studeres ved kilden. Dette arbejde har allerede åbnet for CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 17

18 Robert Schmidt (f. 1950) Nicolas Campion (f. 1953) en revision af vore opfattelser af tidligere tiders astrologi samt af selve astrologiens historie og de kulturelle vandringer, den har foretaget. 18 Kulturel astronomi Historikeren og astrologen Nicholas Campion blev født 4. marts 1953 i Bristol, England og har sammen med den canadiske historiker og astrolog, Patric Curry, været drivende kraft bag åbningen af The Sophia Centre for the study of Cultural Astronomy and Astrology, der i 2003 fik til huse på Bath Spa University College. Dette var som en gren af fakultetet for middelalderstudier. Før da var Campion redaktør (og Curry medredaktør) på det halvårlige tidsskrift om de samme emner, Culture and Cosmos, fra dets start i sommeren Nick Campion har i 2004 fået en PhD herfra og er blevet leder af The Sophia Centre for the study of Cosmology in Culture, som det nu kaldes. Det er i dag flyttet til fakultet for arkæologi og antropologi på University of Wales i Lampeter. Samtidig er der åbnet for lignende studier på University of Kent med op til MA i Cultural Study of Cosmology and Divination. Ligeledes er der nu kurser i astrologiens historie ved Warburg Institute ved University of London. Både i USA og i England er der altså langsomt ved at blive opbygget en akademisk tradition omkring faget astrologi, forestået af astrologer. Der er stadig lang vej til, at astrologi bliver et selvfølgeligt universitetsfag som i renæssancen, men grunden er lagt. Danske bidrag Astrologisk Museum i København blev stiftet i 1999 som verdens første af sin art. Det er en privat institution, skabt med det formål at give offentligheden et dokumenteret kendskab til astrologi som fag og som historisk fænomen. Formand siden stiftelsen er dansk astrologis nestor, Gilbert Tjørnum, der har været med siden Irene Christensen begyndte sin undervisning i astrologi midt i 1950 erne. Året før stiftelsen af museet undfangede Tjørnum sin astrologiske relativitetsteori, baseret på den matematiske sammenhæng mellem tertiær I og tertiær II progressionerne. Teorien fik de følgende år sin færdige form og blev i 2007 publiceret på engelsk i tidsskriftet TYCHO. Han modtog The ISBA-Lilly i 2009 som en international anerkendelse heraf. I det nationale renæssanceår, 2006, begyndte Astrologisk Museum at skrive dansk astrologis historie for første gang nogensinde. Den omfatter hundrede år i renæssancen samt i den moderne tid perioden efter Museets forskningsarkiv forestår arbejdet og resultaterne bliver løbende publiceret i informationsbrevet SOPHIE, der er udkommet siden CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG.

19 Gilbert Tjørnum (f. 1919) Kirstine Harriet Munk (f. 1967) Syddansk Universitet var herhjemme det første til at give en PhD for et astrologisk emne. Det var religionshistorikeren Kirstine Munk, der i 2006 succesfuldt forsvarede sin disputats, Signs of the Times (Cosmology and Ritual Practice CORNELIUS Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning Udkommer 4 gange om året Udgivet af Astrologisk Museum ISSN Ansv. red. : Claus Houlberg Redaktionens adresse: Astrologisk Museum c/o AstrologiHuset, Nørrebrogade 66 D, 2200 Kbh N Redaktionens Artikler angiver alene skribentens egen og ikke nødvendigvis redaktionens holdninger. Anonyme eller pseudonyme artikler bringes ikke. Tidsskriftet kan hentes GRATIS som en digital public service fra in Modern Western Astrology), der undersøgte hvad astrologi har at sige moderne mennesker. Munk er ikke astrolog, men alene religionsvidenskabeligt interesseret i astrologien som et samtidshistorisk fænomen. Hendes disputats er blevet fulgt af flere om divination (Anders Lisdorf, Kbh 2007) og esoteriske strømninger i Europa (Lars Steen Larsen, Lund 2008), så også i Skandinavien er astrologi langsomt ved at blive et emne, der kan studeres nøgternt på linie med alle mulige andre fænomener. Kilder : CORNELIUS NR. 4 DECEMBER ÅRG. 19

Sophie:51 ISSN 1602-9631

Sophie:51 ISSN 1602-9631 Sophie:51 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Dansk forskning i det 20. årh. FAGHISTORIE af Claus Houlberg Sven F F Svensson fotograferet hjemme hos Gilbert

Læs mere

Sophie:50 ISSN 1602-9631

Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologiske institutioner FAGHISTORIE af Claus Houlberg Denne redegørelse handler om den sociale dimension af

Læs mere

C O R N E L I U S. Mona Frid-Ploug 1941-2003

C O R N E L I U S. Mona Frid-Ploug 1941-2003 C O R N E L I U S Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning Redaktion: Astrologisk Museums forskningsarkiv ISSN 1602-9186 Email: cornelius@astrologimuseum.dk Skandinavisk forskning Nordens

Læs mere

VEJRET DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER

VEJRET DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER ASTROLOGIMAGASINET NR. 4 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- VEJRET KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER

Læs mere

CORNELIUS CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535

CORNELIUS CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535 CORNELIUS Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning ISSN 1602-9186 Udgivet af Astrologisk Museum Redaktion: tycho@asmu.dk CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535 Tiden, tiderne og tidsaldrene I den nye

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Nyt blod. Lotto Henrik. Astrid Lindgren. Vild med dans

Nyt blod. Lotto Henrik. Astrid Lindgren. Vild med dans ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2008 PRIS: KR. 59,50 HOROSKOPET Nyt blod PAULA LARRAIN FRA DIKTATUR TIL STUDIEVÆRT Lotto Henrik ET VINDERHOROSKOP Astrid Lindgren FYLDER 100 ÅR Vild med dans HOROSKOPER FOR ROBERT

Læs mere

Introduktion. Ron Hubbard er efterhånden kendt overalt i verden som den, der har grundlagt

Introduktion. Ron Hubbard er efterhånden kendt overalt i verden som den, der har grundlagt Introduktion Fotografi af L. Ron Hubbard I 1959 indrettede L. Ron Hubbard Saint Hill Manor (herover) og flyttede ind med sin familie. Her voksede hans børn op og her tog han initiativet til forskellige

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Pia Mariah fandt kærlighedens vej /// 4. Hvad er astrologi? /// 11. Kan stress gøre ondt? /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Pia Mariah fandt kærlighedens vej /// 4. Hvad er astrologi? /// 11. Kan stress gøre ondt? /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Pia Mariah fandt kærlighedens vej /// 4 Hvad er astrologi? /// 11 Kan stress gøre ondt? ///

Læs mere

Sophie:52 ISSN 1602-9631

Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Professionelle kriterier SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Denne artikel behandler et kontroversielt emne, der

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

TITANICS FORLIS DAVID BOWIE ROLLING STONES. for 100 år siden Tema om musik. Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS

TITANICS FORLIS DAVID BOWIE ROLLING STONES. for 100 år siden Tema om musik. Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS ASTROLOGIMAGASINET NR. 3 2012 PRIS: KR. 64,50 TITANICS FORLIS for 100 år siden Tema om musik DAVID BOWIE ROLLING STONES Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS Sommerhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 4 Præsentation af artiklerne... 7 Jan Ifversen: Hvad er begrebshistorie?... 10 Jeppe Nevers: Demokratibegrebets

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

2012 DOMMEDAG AFLYST TANKENS KRAFT. Enestående interview. Uranus i Vædderen - en bevidsthedsrevolution

2012 DOMMEDAG AFLYST TANKENS KRAFT. Enestående interview. Uranus i Vædderen - en bevidsthedsrevolution A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 HOROSKOPET 2 0 1 0 P R I S : K R. 6 4, 5 0 2012 DOMMEDAG AFLYST Enestående interview TANKENS KRAFT Uranus i Vædderen - en bevidsthedsrevolution Forårshoroskoper

Læs mere

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Sigridur Den islandske håndlæser Daniel Craig er agent 007 Anne Linnet Løve med Jomfruen opstigende Går Jorden under

Læs mere

TIBET Nr. 80. årg. 28. Juli 2012

TIBET Nr. 80. årg. 28. Juli 2012 TIBET Nr. 80. årg. 28. Juli 2012 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Tibet, nr. 80, årg. 28 (2012) 1 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Adresse: Store Søhøj Hørsholm Kongevej 40 2970 Hørsholm e-post: info@dstk.dk

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

ENGLE OG DÆMONER MÅNEN STYRER DIT LIV KAN LYKKEN SES I HOROSKOPET? EN LYKKELIG TERAPEUT ASTROLOGISK ANALYSE AF TOM HANKS PORTRÆT AF LARS MYGIND

ENGLE OG DÆMONER MÅNEN STYRER DIT LIV KAN LYKKEN SES I HOROSKOPET? EN LYKKELIG TERAPEUT ASTROLOGISK ANALYSE AF TOM HANKS PORTRÆT AF LARS MYGIND ASTROLOGIMAGASINET NR. 3 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 ENGLE OG DÆMONER ASTROLOGISK ANALYSE AF TOM HANKS MÅNEN STYRER DIT LIV KAN LYKKEN SES I HOROSKOPET? EN LYKKELIG TERAPEUT PORTRÆT AF LARS MYGIND

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere