Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang"

Transkript

1 Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

2 Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen Registre Hvem skal indberette? Og hvad skal indberettes? Brugerprofiler Rettigheder der skal tilknyttes brugerprofiler Overblik over profiler, funktioner og registre - SMDB Matricen Glemt kode, login og første gang du logger ind Flowet i indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - FLOW Diagram : Indberetter i myndighed registrerer anmodningen fra borger : Indberetter i myndighed iværksætter behandlingen : Indberetter i myndighed tilknytter tilbud til behandlingen : Sundhedsfaglig indberetter i myndighed Kvalhep/Hep C : Indberetter i tilbud indskriver borger i tilbud : Indberetter i tilbud registrerer ASI : Indberetter i tilbud tilknytter ydelsespakker til borger : Indberetter i tilbud udskriver borger fra tilbud : Indberetter i myndighed afslutter behandlingen Sammenhæng mellem SMDB og Tilbudsportalen Tilbuddet er ejet af myndighed (kommunalt tilbud) Tilbuddet har flere adresser/afdelinger Hvor finder du mere viden? Socialstyrelsens How-to E-guides om indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Socialstyrelsens vejledningsmateriale Termer Hjælp og support

3 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen Stofmisbrugsdatabasen (forkortes SMDB) er en fælles indberetningsløsning for en række registre SIB og Kvalhep, VBGS og DanRIS (se mere om de forskellige registre i afsnit 1.1). De enkelte registre er fortsat selvstændige, og der er således alene tale om en administrativt forenklende indberetningsløsning, og ikke en registersammenlægning. De enkelte registre har forud for SMDB været indsamlet i selvstændige løsninger. Siden 1. januar 1996 har landets amter og behandlingsinstitutioner indberettet oplysninger til Sundhedsstyrelsen om klienter ved indskrivning i stofbehandling til Register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Fra 1. marts 2012 er ansvaret for registret overgået til Statens Serum Institut (SSI). Såvel behandlings- som indberetningsansvaret på stofområdet overgik i forbindelse med Strukturreformens ikrafttræden fra amterne til de nye kommuner pr. 1. januar 2007 Den månedlige registrering af brugen af opioider i behandling af stofmisbrugere (i medfør af autorisationslovens 19) overgik ligeledes til SIB. Siden maj 2000 har Center for Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet, arbejdet på at implementere et registrerings- og monitoreringssystem på danske institutioner for døgnbehandling af stofmisbrugere. I juni 2004 besluttede Socialministeriet, at døgnbehandlingsinstitutioner, som modtager klienter med tilskud fra det offentlige, er forpligtet til at lade sig registrere i DanRIS. I januar 2008 blev DanRIS udvidet til at omfatte alle ambulante stofmisbrugstilbud i Danmark. I første omgang blev den nye database placeret i Socialstyrelsen med Center for Rusmiddelforskning, som ejer, da Socialstyrelsen samtidigt lancerede det nye register VBGS (Ventetider vedr. Behandlingsgaranti for Stofmisbrugere), som har behandlingsgarantien efter SEL 101 som omdrejningspunkt. I september 2009 blev det besluttet at lave en fælles indberetningsløsning for at samle indberetningen til de forskellige CPR-baserede registre om stofmisbrugere. På denne måde skulle de samme oplysninger ikke indberettes flere steder, og der var samtidig lejlighed til at revidere og tilpasse registerindholdet i SIB, VBGS og DanRIS i forbindelse med overgangen til SMDB Stofmisbrugsdatabasen. I juni 2011 åbnede Stofmisbrugsdatabasen, som for første gang samler alle indberetninger på stofmisbrugsområdet ét sted. Dette er således et resultat af et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og Sundhedsstyrelsen og SSI. Socialstyrelsen er ansvarlig for den nye Stofmisbrugsdatabase. I dag foregår al indberetning via den nye Stofmisbrugsdatabase, også det nye register Kvalhep, der er gældende pr. 1. januar Denne vejledning er tænkt som en kort introduktion til Stofmisbrugsdatabasen samt en guide, der kan vise dig videre til relevante informationer omkring Stofmisbrugsdatabasen. Der vil blive henvist til andre materialer undervejs. 3

4 1.1 Registre De fire registre som er omfattet af Stofmisbrugsdatabasen er: 1. SIB (Stofmisbrugere i behandling): Landets kommuner skal indberette oplysninger om klienter ved indskrivning i stofbehandling til register over Stofmisbrugere i behandling (SIB). Der indberettes, hvilke stoffer der tages, hvordan de indtages, misbrugernes risikoadfærd og alder, geografisk herkomst, socialøkonomiske karakteristika, behandlingstype og omfang. 2. VBGS (Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere): Dette register har til formål at indsamle oplysninger om ventetider på behandling, frit valg af behandlingssted, behandlingsform, behandlingsformål, status ved behandlingsophør m.m. 3. DanRIS (Dansk registrerings- og informationssystem): Formålet med DanRIS-døgn er at implementere et registrerings- og informationssystem på danske institutioner for behandling af stofmisbrugere. Formålet med DanRIS-ambulant er at monitorere ydelser. DanRIS-døgn og DanRIS-ambulant er i dag samlet til DanRIS. De oplysninger, der indsamles vedrører primært brugerens psykosociale og fysiske belastningsgrad, som måles via EuropASI. Endvidere rekvirerer DanRIS data vedr. hvilke ydelser misbrugeren tilbydes, hvornår disse påbegyndes og afsluttes. 4. Kvalhep/Hep C (Kvalitetssikring af den lægelige behandling og den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C): Registret indsamler data for at overvåge indsatsen mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. Monitoreringen omfatter en registrering af foranstaltninger vedrørende hepatitis A, B og C samt HIV i form af oplysning og rådgivning, screening samt eventuelt vaccination og henvisning til behandling. Desuden indsamles oplysninger vedr. lægelig udredning, rådgivning og behandlingsplan for borgere i lægelig behandling (substitutionsbehandling). Kvalhep skal ikke udfyldes for alle stofmisbrugere i behandling, men for en begrænset målgruppe, nemlig de borgere, som har fået iværksat substitutionsbehandling og/eller har haft risikoadfærd. Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med virus (HBV, HCV, HIV) ifbm. anvendelse af sprøjter, kanyler, snifferør m.m. 1.2 Hvem skal indberette? Og hvad skal indberettes? Det er landets kommuner, der har ansvaret for indberetningen til Stofmisbrugsdatabasen. Både kommuner og tilbud (behandlingssteder) skal indberette til Stofmisbrugsdatabasen. Myndigheder/kommuner skal indberette SIB, VBGS og Kvalhep/Hep C. Tilbud skal indberette DanRIS. Alle stofmisbrugere i behandling skal indberettes i SIB og VBGS. I DanRIS gælder det at borgere, der er fyldt 18 år, skal indberettes. På Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside kan du læse yderligere omkring lovgivningen vedrørende, hvad der er lovpligtigt at indberette. Tilgå siden her 4

5 eller find den selv på hjemmesiden under fanen Lovgivning. 2. Brugerprofiler Der er to forskellige niveauer på hvilke du kan have adgang til Stofmisbrugsdatabasen. Den ene kaldes Myndighed og gælder kommuner, den anden kaldes Tilbud og gælder behandlingssteder. En bruger i indberetningssystemet er altid knyttet til enten myndighedsniveauet eller tilbudsniveauet. Brugeren kan få tildelt en eller flere profiler, som afgør hvad brugeren har adgang til at foretage sig i systemet. En bruger kan således få tildelt profiler i både myndigheds- og tilbudsdelen. For myndighedsniveauet findes der fire forskellige profiler: 1. Administrator 2. Indberetter 3. Sundhedsfaglig 4. Leder For tilbudsniveauet findes der tre forskellige profiler: 1. Administrator 2. Indberetter 3. Leder Du kan se et overblik over hvad de forskellige profiler giver adgang til, se SMDB Matricen som præsenteres i afsnit Rettigheder der skal tilknyttes brugerprofiler Til hver brugerprofil kan der være tilknyttet forskellige rettigheder. Det er administratoren, der sørger for at tildele rettigheder til brugerne via profiler. Det, at man kan udvælge hvilke brugere, der skal have hvilke profiler, muliggør, at den enkelte bruger kun har adgang til egne arbejdsområder. Der findes to niveauer af rettigheder dem som organisationen har, og dem som den enkelte bruger har. I SMDB systemet kaldes tildeling af rettigheder for at overdrage. Den overdragende part vil dog stadig have de rettigheder, som er overdraget videre. Dertil kan den overdragende part fratage rettigheden fra modtageren igen, hvis denne ikke længere skal bruge den. Det skal bemærkes, at man kun får disse rettigheder til egen organisation man kan således ikke give rettighederne videre til andre organisationer eller fjerne rettighederne. Når der skal tildeles rettigheder mellem organisationer, kan man vælge om det skal være varetagende, betroet eller forvaltende. Varetagende og betroet rettigheder giver fulde rettigheder til modtageren. Det kaldes varetagende rettigheder, når rettighederne gives fra en myndighed til en myndighed eller fra tilbud til tilbud. Det kaldes betroet rettigheder, når rettighederne gives fra en myndighed til et tilbud. 5

6 Forvaltende rettigheder giver begrænsede rettigheder til modtageren, og disse gives fra en myndighed til et tilbud. Forvaltende rettigheder gives, for at modtageren kan indberette oplysninger for myndigheden uden at kunne se, hvad der ellers er indberettet. Disse slags rettigheder er oplagte at bruge, når en myndighed ønsker at give et tilbud, der ikke er ejet af kommunen eller har visitationsret for kommunen, mulighed for at indberette oplysninger. Hvis man er i tvivl, om man skal vælge betroet eller forvaltende rettigheder, skal man altid vælge forvaltende det er naturligvis muligt at skifte til betroet rettigheder, hvis det bliver nødvendigt. Når der tildeles en rettighed til en anden organisation, skal den organisation, der tildeles til, tilknytte disse nye rettigheder i form af profiler til dens brugere. Ikke før kan der indberettes på vegne af den tildelende organisation. Tabellen herunder giver et overblik over, hvordan de fulde og begrænsede rettigheder kan overdrages fra organisation til organisation. Til Fra Myndighed Tilbud Myndighed Varetagende (fulde rettigheder) Findes ikke Tilbud Betroet (fulde rettigheder) Varetagende (fulde rettigheder) Forvaltende (begrænsede rettigheder) Det er ofte relevant at overdrage rettigheder til en anden organisation i disse tilfælde: 1. Tilbuddet er ejet af myndighed/kommune og varetager myndighedsopgaven (fx visitationen). Behandles i kap Der er indgået en samarbejdsaftale om at en anden myndighed/kommune indberetter på myndighedens/kommunens vegne. Se kap Der sendes borgere i behandling uden for kommunen, og der er aftalt med det behandlende tilbud, at dette skal indberette oplysninger på myndighedsniveauet, fx ved skift i behandlingstype (samme procedure som punkt 1). 4. Tilbuddet har flere adresser/afdelinger. Behandles i kap Overblik over profiler, funktioner og registre - SMDB Matricen I dette afsnit vil du få en præsentation af SMDB Matricen. Denne matrice giver et overblik over, hvilke profiler og rettigheder der findes, samt hvilke funktioner, skærmbilleder og registre disse giver adgang til. SMDB Matricen skal læses således: Du kan finde den sammensætning af profiler og rettigheder som du har og så følge linjen nedad for at se hvilke funktioner, skærmbilleder og registre du har adgang til. Du kan også finde den funktion, det skærmbillede eller det register, du gerne vil have adgang til og følge linjen mod højre for at se, hvilke sammensætninger af profiler der giver adgang til det. 6

7 For at se SMDB Matricen som større billede kan du klikke her: eller selv gå ind på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside og finde den under vejledningsmaterialet. 7

8 3. Glemt kode, login og første gang du logger ind Når en administrator opretter dig som bruger vil du enten blive oprettet, så du skal bruge digital signatur eller brugernavn og adgangskode. Digital Signatur skal bruges, hvis du har en digital medarbejdersignatur og din bruger på Stofmisbrugsdatabasen er oprettet til at bruge denne det kan fx være den, du tidligere har brugt til indberetning til SIB. Hvis du bliver oprettet med brugernavn og adgangskode vil du få tilsendt disse oplysninger fra administratoren. Adgangskoden er midlertidig og skal ændres første gang du logger ind. Hvis du har glemt din kode, kan du klikke på knappen Glemt adgangskode på loginsiden. Du skal så indtaste dit brugernavn og herefter får du tilsendt en ny kode pr. mail. Hvis du taster dit brugernavn og/eller kode forkert fem gange vil din brugerkonto blive spærret i 5 minutter, hvorefter du kan forsøge igen. 4. Flowet i indberetning til Stofmisbrugsdatabasen I Stofmisbrugsdatabasen har selve indberetningsprocessen et flow, som illustreres i SMDB Indberetning - FLOW Diagram herunder. Hvert punkt i FLOW Diagrammet vil kort blive beskrevet. Der henvises i øvrigt til SMDB E-guides for nærmere illustration af, hvordan funktionerne udføres. Bemærk, at tilbudstilknytning (punkt 3) samt hele tilbudsdelen (punkt 5-8) kan forekomme flere gange inden afslutning af behandling (punkt 9). Dette skyldes, at borgeren kan modtage behandling på flere tilbud samtidigt (dog ikke medicinsk behandling), samt at borgeren kan være i behandling på flere tilbud efter hinanden (eksempelvis ambulant behandling efterfulgt af døgnbehandling). Dvs. at behandlingsforløbet først skal afsluttes, når myndigheden ikke længere er ansvarlig for behandlingen. 4.1 Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - FLOW Diagram 8

9 1: Indberetter i myndighed registrerer anmodningen fra borger Første trin i processen er, at borgeren henvender sig for at komme i behandling. Indberetter i myndighed registrerer anmodningen fra borgeren. I systemet registreres oplysninger om borgeren, dennes myndighed og anmodningsdatoen. Der registreres endvidere om borgeren tidligere har været i behandling, samt om borgeren er gravid (hvis kvinde) og om der optræder en psykisk funktionsnedsættelse i tilknytning til stofmisbruget. 2: Indberetter i myndighed iværksætter behandlingen Andet trin i indberetningsprocessen er, at indberetter i myndighed registrerer iværksættelsen af borgerens behandling. Her skal bl.a. datoen for iværksættelsen angives, og herefter regner systemet automatisk antallet af dage ud, der er gået siden anmodningsdatoen. I henhold til Servicelovens 101, stk. 2 må der maks. gå 14 dage fra anmodningen til iværksættelsen af behandlingen. Hvis ventetiden overskrider 14 dage, vil der ved iværksættelsen af behandlingen skulle angives årsagen hertil. Den kunne fx være mangel på plads, eller at borgeren udeblev. Ved iværksættelsen skal endvidere indtastes nogle oplysninger om borgeren (alderen ved iværksættelse beregnes automatisk), antallet af børn, aktuel samlivssituation, aktuel boligsituation, uddannelsesbaggrund og indtægtskilde. Der skal desuden angives, hvilke stoffer der er indtaget den sidste måned, såfremt dette er tilfældet, samt om der har været risikoadfærd. 3: Indberetter i myndighed tilknytter tilbud til behandlingen Ved tredje trin i indberetningsprocessen skal indberetter i myndighed tilknytte det tilbud der står for behandlingen til behandlingsforløbet. Her skal tilbuddets navn angives samt behandlingsintensitet og behandlingstype. Hvis behandlingstypen er medicinsk, anføres endvidere autorisationskode. Ved tilbudstilknytningen skal dato for tilbudsstart angives. Hvis borgeren bliver visiteret til flere tilbud undervejs udfyldes tilbudsstartdato og tilbudsslutdato for hvert tilbud. Endelig angives, hvorvidt der følger barn/børn med borgeren (hvis det er et døgntilbud) og i så fald cprnummer for dette/disse. 4: Sundhedsfaglig indberetter i myndighed Kvalhep/Hep C Ved fjerde trin i indberetningsprocessen skal sundhedsfaglig i myndighed indberette Kvalhep/Hep C. Det er ikke i alle tilfælde at dette skema skal udfyldes det udløses ved opfyldelsen af nogle særlige krav ved trin 2 og 3 (iværksættelsen og tilbudstilknytningen). Kravene er, at der skal indberettes Kvalhep/Hep C for alle nyindskrevne, som har fået iværksat substitutionsbehandling og/eller har haft risikoadfærd. Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med virus (HBV, HCV, HIV) ifm. anvendelse af sprøjter, kanyler, snifferør m.m. Spørgsmålene i Kvalhep/Hep C skemaet omhandler lægelige kerneydelser, som skal være foretaget inden for 12 måneder efter indskrivningstidspunktet. Se desuden printvenligt skema om Kvalhep/Hep C for nærmere detaljer omkring spørgsmålene eller e-guiden om udfyldning af skemaet 9

10 5: Indberetter i tilbud indskriver borger i tilbud Det femte trin i indberetningsprocessen foregår på tilbudsdelen. Her starter indberetter i tilbud med at indskrive borgeren i tilbuddet. Hvis det er et ambulant behandlingssted angives blot indskrivningsdatoen, mens at der også indtastes nogle oplysninger om borgeren og dennes misbrug, hvis det er et døgnbehandlingssted. 6: Indberetter i tilbud registrerer ASI I det sjette trin i indberetningsprocessen skal indberetter i tilbud udfylde ASI skemaet. ( Indberetter i myndighed kan også udfylde et ASI skema). Det er lovpligtigt at indberette ASI for alle borgere, der er fyldt 18 år. Spørgsmålene i ASI skemaet vedrører områderne forbrug, arbejde, kriminalitet, familie og socialt samt helbred. 7: Indberetter i tilbud tilknytter ydelsespakker til borger Ved syvende trin i indberetningsprocessen tilknytter indberetter i tilbud ydelsespakker til borgerens behandlingsforløb. Forudsætningen for dette er, at administrator i tilbud har oprettet ydelsespakkerne. Det er kun administrator i tilbud, der har rettigheder til at gøre dette. Forudsætningen for at kunne oprette ydelsespakker er, at ydelserne er overført fra Tilbudsportalen, se nærmere i afsnit 5 i denne vejledning. Når der tilknyttes ydelsespakker skal der angives startdato. Når ydelsespakkens afslutning registreres skal der angives slutdato for ydelsespakken samt årsagen til afslutningen det kan fx være at borgeren skifter til en anden ydelse, at borgeren er færdigbehandlet eller at borgeren er udeblevet. 8: Indberetter i tilbud udskriver borger fra tilbud Det ottende trin i indberetningsprocessen er, at indberetter i tilbud udskriver borgeren fra tilbuddet. Her skal indtastes, hvad årsagen til udskrivningen er samt dato for tilbudsslut. Der udfyldes desuden nogle oplysninger om borgeren ved udskrivning fra et døgnbehandlingssted. Husk at vælge Afslut Ydelse, frem for gem, når slutdato for ydelsen angives. 9: Indberetter i myndighed afslutter behandlingen Ved niende trin i indberetningsprocessen afslutter indberetter i myndighed behandlingen for borgeren, hvis denne ikke fortsætter i behandling på et andet tilbud. I så fald skal borgeren tilknyttes det næste tilbud. Der indtastes dato for afsluttet behandling samt angives årsag til afsluttet behandling og status ved afslutning af behandling. Årsager til afsluttet behandling kan fx være, at borgeren er færdigbehandlet, flyttet, udeblevet eller at ophøret er sket på borgerens anmodning. Status ved afslutning af behandling kan fx være, at borgeren er ophørt eller reduceret. 10

11 5. Sammenhæng mellem SMDB og Tilbudsportalen Siden juni 2011 har der været integration mellem Tilbudsportalen og Stofmisbrugsdatabasen. Det betyder, at de oplysninger du indberetter til Tilbudsportalen, automatisk overføres til Stofmisbrugsdatabasen. Ydelser der leveres til personer med stofmisbrug, skal indberettes via Tilbudsportalens indberetningssystem. De supplerende oplysninger skal indberettes direkte i Stofmisbrugsdatabasen. Når du indberetter et tilbud i Tilbudsportalen, der som minimum har én ydelse med typen behandling, formålet misbrugsbehandling og målgruppen stofmisbrugere, vil oplysningerne om tilbuddets navn og adresse automatisk blive overført til Stofmisbrugsdatabasen. Oplysninger, hvorvidt det er et ambulant tilbud eller et døgntilbud, bliver også overført og disse bestemmes ud fra ydelsestypen. Det er kun de tilbud, der er overført til Stofmisbrugsdatabasen, der kan tilknyttes et behandlingsforløb i Stofmisbrugsdatabasen, og disse tilbud kan indberette til DanRIS. Når ydelserne er overført til Stofmisbrugsdatabasen, kan administrator i tilbud oprette ydelsespakker, som er en forudsætning for, at tilbuddet kan indberette DanRIS. Hvis tilbuddet råder over flere adresser, oprettes disse som leveringsadresser for tilbuddet i Tilbudsportalen. Ydelserne knyttes til den eller de adresser hvor de leveres. I Stofmisbrugsdatabasen opfattes hver adresse som et tilbud (læs mere i næste afsnit). Det er derfor vigtigt, at ydelserne tilknyttes de rigtige adresser. Se endvidere følgende vejledning for mere hjælp til, hvordan du indberetter ydelser på Tilbudsportalen, der skal overføres til Stofmisbrugsdatabasen. Klik på linket eller find selv vejledningen ved at gå ind på Tilbudsportalens hjemmeside og kigge under vejledninger. 6. Tilbuddet er ejet af myndighed (kommunalt tilbud) Hvis tilbuddet er ejet af en kommunal myndighed fx et kommunalt rusmiddelcenter, der varetager ambulant behandling og døgnbehandling samt myndighedsindberetningen (visitationen) vil indberetningen til Stofmisbrugsdatabasen typisk skulle foretages herfra. Indberetningsopgaven for tilbuddet vil da også omfatte myndighedsdelen, dvs. SIB, VBGS og Kvalhep. Denne del er i udgangspunktet ikke tilgængelige for en bruger, der er oprettet på et tilbud (der vil kun være adgang til DanRIS). Det er derfor vigtigt, at de relevante rettigheder i systemet er overdraget til det kommunale behandlingstilbud. 11

12 Den kommunale myndighed skal overdrage fulde rettigheder til det kommunale behandlingstilbud (betroet tilbud). Således sikres, at en bruger på rusmiddelcentret kan få indblik i og indberette myndighedsdelen på vegne af alle kommunens borgere. Hvis den kommunale myndighed har samarbejdsaftale med andre kommuner, så kan samarbejdskommunen også overdrage fulde rettigheder (betroet) til tilbuddet. Bemærk, at hvis man får overdraget rettigheder fra en anden organisation, skal disse nye rettigheder altid tildeles som profiler til de relevante brugere. På denne måde sikres, at medarbejdere ansat på rusmiddelcentret bliver oprettet som bruger på tilbuddet og får adgang til at indberette alle relevante oplysninger til SMDB med samme bruger. 7. Tilbuddet har flere adresser/afdelinger I Stofmisbrugsdatabasen er et tilbud kendetegnet ved sit navn, sin adresse og tilbudstype (døgntilbud eller ambulant tilbud). Det betyder, at tilbud som har registreret flere leveringsadresser i Tilbudsportalen vil figurere som flere tilbud med samme navn, men forskellig adresse i Stofmisbrugsdatabasen. I dette tilfælde hvor et tilbud har flere adresser/afdelinger og de således optræder som flere tilbud i Stofmisbrugsdatabasen, findes der den mulighed, at du kan administrere indberetningen fra et af tilbuddene. Et af tilbuddene i Stofmisbrugsdatabasen vil fungere som det centrale tilbud (det grønne i billedet) og skal gøres til varetagende tilbud af de øvrige afdelinger (de blå i billedet). Når det centrale tilbud (grøn) er varetagende for de andre tilbud (blå) vil brugerne i det centrale tilbud (grøn) kunne indberette for de andre tilbud (blå). Såfremt det centrale tilbud (grøn) (eller et andet tilbud) skal indberette SIB og VBGS på vegne af en myndighed (orange), skal myndigheden tildele de relevante rettigheder til tilbuddet. Det kan enten være fulde rettigheder (adgang til alle forløb), hvor tilbuddet gøres til et betroet tilbud for kommunen (orange) eller begrænsede rettigheder (kun adgang til forløb, som tilbuddet selv har indberettet), hvor tilbuddet gøres til et forvaltende tilbud for kommunen (gul). Da tildelte rettigheder ikke kan videregives, vil det ikke være muligt for brugere i de andre tilbud (blå) at indberette på vegne af myndigheden. 12

13 8. Hvor finder du mere viden? Denne vejledning fungerer som en introduktion til, hvad Stofmisbrugsdatabasen er, og hvordan flowet er i systemet. Den demonstrerer derfor ikke alle funktioner i SMDB-systemet. Hvis du har brug for mere viden, kan følgende sider anbefales. 8.1 Socialstyrelsens How-to E-guides om indberetning til Stofmisbrugsdatabasen E-guides indeholdende små vejledninger til alle funktioner i SMDB systemet. Du kan have dem åbne i separat vindue og udføre handlingerne samtidigt i systemet. På denne måde sikrer du, at gøre tingene korrekt. Det vil sige at SMDB e-guides konkret viser, hvordan SMDB systemet virker Socialstyrelsens vejledningsmateriale Udover denne vejledning, kan du finde mere vejledningsmateriale på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside. Find bl.a. printvenlige skemaer. Tilgå siden her eller find den selv ved at gå ind på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside under fanen Vejledning. 8.3 Termer Der findes mange termer og begreber i relation til Stofmisbrugsdatabasen. Hvis du har brug for mere viden omkring dette, se venligst denne side. 9. Hjælp og support Hvis du har brug for hjælp til SMDB systemet, kontakt da venligst vores support. Kontaktoplysningerne finder du herunder: Socialstyrelsens Support Åbningstider mandag-fredag Telefontid Hjemmeside Har du brug for hjælp af mere faglig art end teknisk, se da venligst de forskellige kontaktoplysninger på denne side eller find selv siden på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside under vejledningsmaterialet. 13

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Guide til Virtuel Forflytning login.

Guide til Virtuel Forflytning login. Guide til Virtuel Forflytning login. Når du er oprettet som bruger, kan du logge ind i systemet. Der er tre slags brugere af systemet: admin, vejleder og slutbruger. Admins har adgang til at oprette nye

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere