Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang"

Transkript

1 Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

2 Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen Registre Hvem skal indberette? Og hvad skal indberettes? Brugerprofiler Rettigheder der skal tilknyttes brugerprofiler Overblik over profiler, funktioner og registre - SMDB Matricen Glemt kode, login og første gang du logger ind Flowet i indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - FLOW Diagram : Indberetter i myndighed registrerer anmodningen fra borger : Indberetter i myndighed iværksætter behandlingen : Indberetter i myndighed tilknytter tilbud til behandlingen : Sundhedsfaglig indberetter i myndighed Kvalhep/Hep C : Indberetter i tilbud indskriver borger i tilbud : Indberetter i tilbud registrerer ASI : Indberetter i tilbud tilknytter ydelsespakker til borger : Indberetter i tilbud udskriver borger fra tilbud : Indberetter i myndighed afslutter behandlingen Sammenhæng mellem SMDB og Tilbudsportalen Tilbuddet er ejet af myndighed (kommunalt tilbud) Tilbuddet har flere adresser/afdelinger Hvor finder du mere viden? Socialstyrelsens How-to E-guides om indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Socialstyrelsens vejledningsmateriale Termer Hjælp og support

3 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen Stofmisbrugsdatabasen (forkortes SMDB) er en fælles indberetningsløsning for en række registre SIB og Kvalhep, VBGS og DanRIS (se mere om de forskellige registre i afsnit 1.1). De enkelte registre er fortsat selvstændige, og der er således alene tale om en administrativt forenklende indberetningsløsning, og ikke en registersammenlægning. De enkelte registre har forud for SMDB været indsamlet i selvstændige løsninger. Siden 1. januar 1996 har landets amter og behandlingsinstitutioner indberettet oplysninger til Sundhedsstyrelsen om klienter ved indskrivning i stofbehandling til Register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Fra 1. marts 2012 er ansvaret for registret overgået til Statens Serum Institut (SSI). Såvel behandlings- som indberetningsansvaret på stofområdet overgik i forbindelse med Strukturreformens ikrafttræden fra amterne til de nye kommuner pr. 1. januar 2007 Den månedlige registrering af brugen af opioider i behandling af stofmisbrugere (i medfør af autorisationslovens 19) overgik ligeledes til SIB. Siden maj 2000 har Center for Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet, arbejdet på at implementere et registrerings- og monitoreringssystem på danske institutioner for døgnbehandling af stofmisbrugere. I juni 2004 besluttede Socialministeriet, at døgnbehandlingsinstitutioner, som modtager klienter med tilskud fra det offentlige, er forpligtet til at lade sig registrere i DanRIS. I januar 2008 blev DanRIS udvidet til at omfatte alle ambulante stofmisbrugstilbud i Danmark. I første omgang blev den nye database placeret i Socialstyrelsen med Center for Rusmiddelforskning, som ejer, da Socialstyrelsen samtidigt lancerede det nye register VBGS (Ventetider vedr. Behandlingsgaranti for Stofmisbrugere), som har behandlingsgarantien efter SEL 101 som omdrejningspunkt. I september 2009 blev det besluttet at lave en fælles indberetningsløsning for at samle indberetningen til de forskellige CPR-baserede registre om stofmisbrugere. På denne måde skulle de samme oplysninger ikke indberettes flere steder, og der var samtidig lejlighed til at revidere og tilpasse registerindholdet i SIB, VBGS og DanRIS i forbindelse med overgangen til SMDB Stofmisbrugsdatabasen. I juni 2011 åbnede Stofmisbrugsdatabasen, som for første gang samler alle indberetninger på stofmisbrugsområdet ét sted. Dette er således et resultat af et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og Sundhedsstyrelsen og SSI. Socialstyrelsen er ansvarlig for den nye Stofmisbrugsdatabase. I dag foregår al indberetning via den nye Stofmisbrugsdatabase, også det nye register Kvalhep, der er gældende pr. 1. januar Denne vejledning er tænkt som en kort introduktion til Stofmisbrugsdatabasen samt en guide, der kan vise dig videre til relevante informationer omkring Stofmisbrugsdatabasen. Der vil blive henvist til andre materialer undervejs. 3

4 1.1 Registre De fire registre som er omfattet af Stofmisbrugsdatabasen er: 1. SIB (Stofmisbrugere i behandling): Landets kommuner skal indberette oplysninger om klienter ved indskrivning i stofbehandling til register over Stofmisbrugere i behandling (SIB). Der indberettes, hvilke stoffer der tages, hvordan de indtages, misbrugernes risikoadfærd og alder, geografisk herkomst, socialøkonomiske karakteristika, behandlingstype og omfang. 2. VBGS (Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere): Dette register har til formål at indsamle oplysninger om ventetider på behandling, frit valg af behandlingssted, behandlingsform, behandlingsformål, status ved behandlingsophør m.m. 3. DanRIS (Dansk registrerings- og informationssystem): Formålet med DanRIS-døgn er at implementere et registrerings- og informationssystem på danske institutioner for behandling af stofmisbrugere. Formålet med DanRIS-ambulant er at monitorere ydelser. DanRIS-døgn og DanRIS-ambulant er i dag samlet til DanRIS. De oplysninger, der indsamles vedrører primært brugerens psykosociale og fysiske belastningsgrad, som måles via EuropASI. Endvidere rekvirerer DanRIS data vedr. hvilke ydelser misbrugeren tilbydes, hvornår disse påbegyndes og afsluttes. 4. Kvalhep/Hep C (Kvalitetssikring af den lægelige behandling og den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C): Registret indsamler data for at overvåge indsatsen mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. Monitoreringen omfatter en registrering af foranstaltninger vedrørende hepatitis A, B og C samt HIV i form af oplysning og rådgivning, screening samt eventuelt vaccination og henvisning til behandling. Desuden indsamles oplysninger vedr. lægelig udredning, rådgivning og behandlingsplan for borgere i lægelig behandling (substitutionsbehandling). Kvalhep skal ikke udfyldes for alle stofmisbrugere i behandling, men for en begrænset målgruppe, nemlig de borgere, som har fået iværksat substitutionsbehandling og/eller har haft risikoadfærd. Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med virus (HBV, HCV, HIV) ifbm. anvendelse af sprøjter, kanyler, snifferør m.m. 1.2 Hvem skal indberette? Og hvad skal indberettes? Det er landets kommuner, der har ansvaret for indberetningen til Stofmisbrugsdatabasen. Både kommuner og tilbud (behandlingssteder) skal indberette til Stofmisbrugsdatabasen. Myndigheder/kommuner skal indberette SIB, VBGS og Kvalhep/Hep C. Tilbud skal indberette DanRIS. Alle stofmisbrugere i behandling skal indberettes i SIB og VBGS. I DanRIS gælder det at borgere, der er fyldt 18 år, skal indberettes. På Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside kan du læse yderligere omkring lovgivningen vedrørende, hvad der er lovpligtigt at indberette. Tilgå siden her 4

5 eller find den selv på hjemmesiden under fanen Lovgivning. 2. Brugerprofiler Der er to forskellige niveauer på hvilke du kan have adgang til Stofmisbrugsdatabasen. Den ene kaldes Myndighed og gælder kommuner, den anden kaldes Tilbud og gælder behandlingssteder. En bruger i indberetningssystemet er altid knyttet til enten myndighedsniveauet eller tilbudsniveauet. Brugeren kan få tildelt en eller flere profiler, som afgør hvad brugeren har adgang til at foretage sig i systemet. En bruger kan således få tildelt profiler i både myndigheds- og tilbudsdelen. For myndighedsniveauet findes der fire forskellige profiler: 1. Administrator 2. Indberetter 3. Sundhedsfaglig 4. Leder For tilbudsniveauet findes der tre forskellige profiler: 1. Administrator 2. Indberetter 3. Leder Du kan se et overblik over hvad de forskellige profiler giver adgang til, se SMDB Matricen som præsenteres i afsnit Rettigheder der skal tilknyttes brugerprofiler Til hver brugerprofil kan der være tilknyttet forskellige rettigheder. Det er administratoren, der sørger for at tildele rettigheder til brugerne via profiler. Det, at man kan udvælge hvilke brugere, der skal have hvilke profiler, muliggør, at den enkelte bruger kun har adgang til egne arbejdsområder. Der findes to niveauer af rettigheder dem som organisationen har, og dem som den enkelte bruger har. I SMDB systemet kaldes tildeling af rettigheder for at overdrage. Den overdragende part vil dog stadig have de rettigheder, som er overdraget videre. Dertil kan den overdragende part fratage rettigheden fra modtageren igen, hvis denne ikke længere skal bruge den. Det skal bemærkes, at man kun får disse rettigheder til egen organisation man kan således ikke give rettighederne videre til andre organisationer eller fjerne rettighederne. Når der skal tildeles rettigheder mellem organisationer, kan man vælge om det skal være varetagende, betroet eller forvaltende. Varetagende og betroet rettigheder giver fulde rettigheder til modtageren. Det kaldes varetagende rettigheder, når rettighederne gives fra en myndighed til en myndighed eller fra tilbud til tilbud. Det kaldes betroet rettigheder, når rettighederne gives fra en myndighed til et tilbud. 5

6 Forvaltende rettigheder giver begrænsede rettigheder til modtageren, og disse gives fra en myndighed til et tilbud. Forvaltende rettigheder gives, for at modtageren kan indberette oplysninger for myndigheden uden at kunne se, hvad der ellers er indberettet. Disse slags rettigheder er oplagte at bruge, når en myndighed ønsker at give et tilbud, der ikke er ejet af kommunen eller har visitationsret for kommunen, mulighed for at indberette oplysninger. Hvis man er i tvivl, om man skal vælge betroet eller forvaltende rettigheder, skal man altid vælge forvaltende det er naturligvis muligt at skifte til betroet rettigheder, hvis det bliver nødvendigt. Når der tildeles en rettighed til en anden organisation, skal den organisation, der tildeles til, tilknytte disse nye rettigheder i form af profiler til dens brugere. Ikke før kan der indberettes på vegne af den tildelende organisation. Tabellen herunder giver et overblik over, hvordan de fulde og begrænsede rettigheder kan overdrages fra organisation til organisation. Til Fra Myndighed Tilbud Myndighed Varetagende (fulde rettigheder) Findes ikke Tilbud Betroet (fulde rettigheder) Varetagende (fulde rettigheder) Forvaltende (begrænsede rettigheder) Det er ofte relevant at overdrage rettigheder til en anden organisation i disse tilfælde: 1. Tilbuddet er ejet af myndighed/kommune og varetager myndighedsopgaven (fx visitationen). Behandles i kap Der er indgået en samarbejdsaftale om at en anden myndighed/kommune indberetter på myndighedens/kommunens vegne. Se kap Der sendes borgere i behandling uden for kommunen, og der er aftalt med det behandlende tilbud, at dette skal indberette oplysninger på myndighedsniveauet, fx ved skift i behandlingstype (samme procedure som punkt 1). 4. Tilbuddet har flere adresser/afdelinger. Behandles i kap Overblik over profiler, funktioner og registre - SMDB Matricen I dette afsnit vil du få en præsentation af SMDB Matricen. Denne matrice giver et overblik over, hvilke profiler og rettigheder der findes, samt hvilke funktioner, skærmbilleder og registre disse giver adgang til. SMDB Matricen skal læses således: Du kan finde den sammensætning af profiler og rettigheder som du har og så følge linjen nedad for at se hvilke funktioner, skærmbilleder og registre du har adgang til. Du kan også finde den funktion, det skærmbillede eller det register, du gerne vil have adgang til og følge linjen mod højre for at se, hvilke sammensætninger af profiler der giver adgang til det. 6

7 For at se SMDB Matricen som større billede kan du klikke her: eller selv gå ind på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside og finde den under vejledningsmaterialet. 7

8 3. Glemt kode, login og første gang du logger ind Når en administrator opretter dig som bruger vil du enten blive oprettet, så du skal bruge digital signatur eller brugernavn og adgangskode. Digital Signatur skal bruges, hvis du har en digital medarbejdersignatur og din bruger på Stofmisbrugsdatabasen er oprettet til at bruge denne det kan fx være den, du tidligere har brugt til indberetning til SIB. Hvis du bliver oprettet med brugernavn og adgangskode vil du få tilsendt disse oplysninger fra administratoren. Adgangskoden er midlertidig og skal ændres første gang du logger ind. Hvis du har glemt din kode, kan du klikke på knappen Glemt adgangskode på loginsiden. Du skal så indtaste dit brugernavn og herefter får du tilsendt en ny kode pr. mail. Hvis du taster dit brugernavn og/eller kode forkert fem gange vil din brugerkonto blive spærret i 5 minutter, hvorefter du kan forsøge igen. 4. Flowet i indberetning til Stofmisbrugsdatabasen I Stofmisbrugsdatabasen har selve indberetningsprocessen et flow, som illustreres i SMDB Indberetning - FLOW Diagram herunder. Hvert punkt i FLOW Diagrammet vil kort blive beskrevet. Der henvises i øvrigt til SMDB E-guides for nærmere illustration af, hvordan funktionerne udføres. Bemærk, at tilbudstilknytning (punkt 3) samt hele tilbudsdelen (punkt 5-8) kan forekomme flere gange inden afslutning af behandling (punkt 9). Dette skyldes, at borgeren kan modtage behandling på flere tilbud samtidigt (dog ikke medicinsk behandling), samt at borgeren kan være i behandling på flere tilbud efter hinanden (eksempelvis ambulant behandling efterfulgt af døgnbehandling). Dvs. at behandlingsforløbet først skal afsluttes, når myndigheden ikke længere er ansvarlig for behandlingen. 4.1 Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - FLOW Diagram 8

9 1: Indberetter i myndighed registrerer anmodningen fra borger Første trin i processen er, at borgeren henvender sig for at komme i behandling. Indberetter i myndighed registrerer anmodningen fra borgeren. I systemet registreres oplysninger om borgeren, dennes myndighed og anmodningsdatoen. Der registreres endvidere om borgeren tidligere har været i behandling, samt om borgeren er gravid (hvis kvinde) og om der optræder en psykisk funktionsnedsættelse i tilknytning til stofmisbruget. 2: Indberetter i myndighed iværksætter behandlingen Andet trin i indberetningsprocessen er, at indberetter i myndighed registrerer iværksættelsen af borgerens behandling. Her skal bl.a. datoen for iværksættelsen angives, og herefter regner systemet automatisk antallet af dage ud, der er gået siden anmodningsdatoen. I henhold til Servicelovens 101, stk. 2 må der maks. gå 14 dage fra anmodningen til iværksættelsen af behandlingen. Hvis ventetiden overskrider 14 dage, vil der ved iværksættelsen af behandlingen skulle angives årsagen hertil. Den kunne fx være mangel på plads, eller at borgeren udeblev. Ved iværksættelsen skal endvidere indtastes nogle oplysninger om borgeren (alderen ved iværksættelse beregnes automatisk), antallet af børn, aktuel samlivssituation, aktuel boligsituation, uddannelsesbaggrund og indtægtskilde. Der skal desuden angives, hvilke stoffer der er indtaget den sidste måned, såfremt dette er tilfældet, samt om der har været risikoadfærd. 3: Indberetter i myndighed tilknytter tilbud til behandlingen Ved tredje trin i indberetningsprocessen skal indberetter i myndighed tilknytte det tilbud der står for behandlingen til behandlingsforløbet. Her skal tilbuddets navn angives samt behandlingsintensitet og behandlingstype. Hvis behandlingstypen er medicinsk, anføres endvidere autorisationskode. Ved tilbudstilknytningen skal dato for tilbudsstart angives. Hvis borgeren bliver visiteret til flere tilbud undervejs udfyldes tilbudsstartdato og tilbudsslutdato for hvert tilbud. Endelig angives, hvorvidt der følger barn/børn med borgeren (hvis det er et døgntilbud) og i så fald cprnummer for dette/disse. 4: Sundhedsfaglig indberetter i myndighed Kvalhep/Hep C Ved fjerde trin i indberetningsprocessen skal sundhedsfaglig i myndighed indberette Kvalhep/Hep C. Det er ikke i alle tilfælde at dette skema skal udfyldes det udløses ved opfyldelsen af nogle særlige krav ved trin 2 og 3 (iværksættelsen og tilbudstilknytningen). Kravene er, at der skal indberettes Kvalhep/Hep C for alle nyindskrevne, som har fået iværksat substitutionsbehandling og/eller har haft risikoadfærd. Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med virus (HBV, HCV, HIV) ifm. anvendelse af sprøjter, kanyler, snifferør m.m. Spørgsmålene i Kvalhep/Hep C skemaet omhandler lægelige kerneydelser, som skal være foretaget inden for 12 måneder efter indskrivningstidspunktet. Se desuden printvenligt skema om Kvalhep/Hep C for nærmere detaljer omkring spørgsmålene eller e-guiden om udfyldning af skemaet 9

10 5: Indberetter i tilbud indskriver borger i tilbud Det femte trin i indberetningsprocessen foregår på tilbudsdelen. Her starter indberetter i tilbud med at indskrive borgeren i tilbuddet. Hvis det er et ambulant behandlingssted angives blot indskrivningsdatoen, mens at der også indtastes nogle oplysninger om borgeren og dennes misbrug, hvis det er et døgnbehandlingssted. 6: Indberetter i tilbud registrerer ASI I det sjette trin i indberetningsprocessen skal indberetter i tilbud udfylde ASI skemaet. ( Indberetter i myndighed kan også udfylde et ASI skema). Det er lovpligtigt at indberette ASI for alle borgere, der er fyldt 18 år. Spørgsmålene i ASI skemaet vedrører områderne forbrug, arbejde, kriminalitet, familie og socialt samt helbred. 7: Indberetter i tilbud tilknytter ydelsespakker til borger Ved syvende trin i indberetningsprocessen tilknytter indberetter i tilbud ydelsespakker til borgerens behandlingsforløb. Forudsætningen for dette er, at administrator i tilbud har oprettet ydelsespakkerne. Det er kun administrator i tilbud, der har rettigheder til at gøre dette. Forudsætningen for at kunne oprette ydelsespakker er, at ydelserne er overført fra Tilbudsportalen, se nærmere i afsnit 5 i denne vejledning. Når der tilknyttes ydelsespakker skal der angives startdato. Når ydelsespakkens afslutning registreres skal der angives slutdato for ydelsespakken samt årsagen til afslutningen det kan fx være at borgeren skifter til en anden ydelse, at borgeren er færdigbehandlet eller at borgeren er udeblevet. 8: Indberetter i tilbud udskriver borger fra tilbud Det ottende trin i indberetningsprocessen er, at indberetter i tilbud udskriver borgeren fra tilbuddet. Her skal indtastes, hvad årsagen til udskrivningen er samt dato for tilbudsslut. Der udfyldes desuden nogle oplysninger om borgeren ved udskrivning fra et døgnbehandlingssted. Husk at vælge Afslut Ydelse, frem for gem, når slutdato for ydelsen angives. 9: Indberetter i myndighed afslutter behandlingen Ved niende trin i indberetningsprocessen afslutter indberetter i myndighed behandlingen for borgeren, hvis denne ikke fortsætter i behandling på et andet tilbud. I så fald skal borgeren tilknyttes det næste tilbud. Der indtastes dato for afsluttet behandling samt angives årsag til afsluttet behandling og status ved afslutning af behandling. Årsager til afsluttet behandling kan fx være, at borgeren er færdigbehandlet, flyttet, udeblevet eller at ophøret er sket på borgerens anmodning. Status ved afslutning af behandling kan fx være, at borgeren er ophørt eller reduceret. 10

11 5. Sammenhæng mellem SMDB og Tilbudsportalen Siden juni 2011 har der været integration mellem Tilbudsportalen og Stofmisbrugsdatabasen. Det betyder, at de oplysninger du indberetter til Tilbudsportalen, automatisk overføres til Stofmisbrugsdatabasen. Ydelser der leveres til personer med stofmisbrug, skal indberettes via Tilbudsportalens indberetningssystem. De supplerende oplysninger skal indberettes direkte i Stofmisbrugsdatabasen. Når du indberetter et tilbud i Tilbudsportalen, der som minimum har én ydelse med typen behandling, formålet misbrugsbehandling og målgruppen stofmisbrugere, vil oplysningerne om tilbuddets navn og adresse automatisk blive overført til Stofmisbrugsdatabasen. Oplysninger, hvorvidt det er et ambulant tilbud eller et døgntilbud, bliver også overført og disse bestemmes ud fra ydelsestypen. Det er kun de tilbud, der er overført til Stofmisbrugsdatabasen, der kan tilknyttes et behandlingsforløb i Stofmisbrugsdatabasen, og disse tilbud kan indberette til DanRIS. Når ydelserne er overført til Stofmisbrugsdatabasen, kan administrator i tilbud oprette ydelsespakker, som er en forudsætning for, at tilbuddet kan indberette DanRIS. Hvis tilbuddet råder over flere adresser, oprettes disse som leveringsadresser for tilbuddet i Tilbudsportalen. Ydelserne knyttes til den eller de adresser hvor de leveres. I Stofmisbrugsdatabasen opfattes hver adresse som et tilbud (læs mere i næste afsnit). Det er derfor vigtigt, at ydelserne tilknyttes de rigtige adresser. Se endvidere følgende vejledning for mere hjælp til, hvordan du indberetter ydelser på Tilbudsportalen, der skal overføres til Stofmisbrugsdatabasen. Klik på linket eller find selv vejledningen ved at gå ind på Tilbudsportalens hjemmeside og kigge under vejledninger. 6. Tilbuddet er ejet af myndighed (kommunalt tilbud) Hvis tilbuddet er ejet af en kommunal myndighed fx et kommunalt rusmiddelcenter, der varetager ambulant behandling og døgnbehandling samt myndighedsindberetningen (visitationen) vil indberetningen til Stofmisbrugsdatabasen typisk skulle foretages herfra. Indberetningsopgaven for tilbuddet vil da også omfatte myndighedsdelen, dvs. SIB, VBGS og Kvalhep. Denne del er i udgangspunktet ikke tilgængelige for en bruger, der er oprettet på et tilbud (der vil kun være adgang til DanRIS). Det er derfor vigtigt, at de relevante rettigheder i systemet er overdraget til det kommunale behandlingstilbud. 11

12 Den kommunale myndighed skal overdrage fulde rettigheder til det kommunale behandlingstilbud (betroet tilbud). Således sikres, at en bruger på rusmiddelcentret kan få indblik i og indberette myndighedsdelen på vegne af alle kommunens borgere. Hvis den kommunale myndighed har samarbejdsaftale med andre kommuner, så kan samarbejdskommunen også overdrage fulde rettigheder (betroet) til tilbuddet. Bemærk, at hvis man får overdraget rettigheder fra en anden organisation, skal disse nye rettigheder altid tildeles som profiler til de relevante brugere. På denne måde sikres, at medarbejdere ansat på rusmiddelcentret bliver oprettet som bruger på tilbuddet og får adgang til at indberette alle relevante oplysninger til SMDB med samme bruger. 7. Tilbuddet har flere adresser/afdelinger I Stofmisbrugsdatabasen er et tilbud kendetegnet ved sit navn, sin adresse og tilbudstype (døgntilbud eller ambulant tilbud). Det betyder, at tilbud som har registreret flere leveringsadresser i Tilbudsportalen vil figurere som flere tilbud med samme navn, men forskellig adresse i Stofmisbrugsdatabasen. I dette tilfælde hvor et tilbud har flere adresser/afdelinger og de således optræder som flere tilbud i Stofmisbrugsdatabasen, findes der den mulighed, at du kan administrere indberetningen fra et af tilbuddene. Et af tilbuddene i Stofmisbrugsdatabasen vil fungere som det centrale tilbud (det grønne i billedet) og skal gøres til varetagende tilbud af de øvrige afdelinger (de blå i billedet). Når det centrale tilbud (grøn) er varetagende for de andre tilbud (blå) vil brugerne i det centrale tilbud (grøn) kunne indberette for de andre tilbud (blå). Såfremt det centrale tilbud (grøn) (eller et andet tilbud) skal indberette SIB og VBGS på vegne af en myndighed (orange), skal myndigheden tildele de relevante rettigheder til tilbuddet. Det kan enten være fulde rettigheder (adgang til alle forløb), hvor tilbuddet gøres til et betroet tilbud for kommunen (orange) eller begrænsede rettigheder (kun adgang til forløb, som tilbuddet selv har indberettet), hvor tilbuddet gøres til et forvaltende tilbud for kommunen (gul). Da tildelte rettigheder ikke kan videregives, vil det ikke være muligt for brugere i de andre tilbud (blå) at indberette på vegne af myndigheden. 12

13 8. Hvor finder du mere viden? Denne vejledning fungerer som en introduktion til, hvad Stofmisbrugsdatabasen er, og hvordan flowet er i systemet. Den demonstrerer derfor ikke alle funktioner i SMDB-systemet. Hvis du har brug for mere viden, kan følgende sider anbefales. 8.1 Socialstyrelsens How-to E-guides om indberetning til Stofmisbrugsdatabasen E-guides indeholdende små vejledninger til alle funktioner i SMDB systemet. Du kan have dem åbne i separat vindue og udføre handlingerne samtidigt i systemet. På denne måde sikrer du, at gøre tingene korrekt. Det vil sige at SMDB e-guides konkret viser, hvordan SMDB systemet virker Socialstyrelsens vejledningsmateriale Udover denne vejledning, kan du finde mere vejledningsmateriale på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside. Find bl.a. printvenlige skemaer. Tilgå siden her eller find den selv ved at gå ind på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside under fanen Vejledning. 8.3 Termer Der findes mange termer og begreber i relation til Stofmisbrugsdatabasen. Hvis du har brug for mere viden omkring dette, se venligst denne side. 9. Hjælp og support Hvis du har brug for hjælp til SMDB systemet, kontakt da venligst vores support. Kontaktoplysningerne finder du herunder: Socialstyrelsens Support Åbningstider mandag-fredag Telefontid Hjemmeside Har du brug for hjælp af mere faglig art end teknisk, se da venligst de forskellige kontaktoplysninger på denne side eller find selv siden på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside under vejledningsmaterialet. 13

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere