Vejledning til Projektopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Projektopgaver"

Transkript

1 Vejledning til Projektopgaver Denne vejledning har til hensigt at forventningsafstemme form og indhold i dine projektopgaver til Compass certificeringsprogram. Ønsker du herudover at benytte dine projektopgaver til diplomuddannelsernes tilvalgsmoduler, så er krav til form og indhold de samme. Dette ved at give kursisten indsigt i: 1. Vejledning til projektopgaverne a. Projektopgave Lean Værktøjer b. Projektopgave Lean Ledelse c. Projektopgave Six Sigma d. Projektopgave Lean Konsulent 2. Hvilke pædagogiske principper undervisningen er baseret på 3. Hvilke videnskabsteoretiske afsæt, der undervises ud fra. 1.A. Vejledning Projektopgave Lean Værktøjer (Modul A og B): Modulets læringsmål: Lean Værktøjer: Formålet er at give en opkvalificering og professionalisering af deltagernes færdigheder som aktiv deltager i virksomhedens Lean initiativ, således at den studerende kan deltage og tage initiativer i både private og offentlige virksomhed, hvor Lean værktøjer anvendes eller skal anvendes. Modulerne har særlig fokus på praksisnære anvendte Lean værktøjer. Opgavens form og indhold: Opgaven skal vise, at du kan sætte struktur på den viden, du har om Lean værktøjer og udfordringer, du ser i relation til deres anvendelse. Elementerne i opgaven er de samme som i større opgaver: Indledning, problemfelt, problemformulering, metoderedegørelse, analyse, konklusion, perspektivering og litteraturliste. Opgaven kan samtidig være et grundlag for den næste projektopgave i Lean ledelse, hvor der er fokus på de ledelsesmæssigeudfordringer og perspektiveringer, der må være i. f. m. anvendelsen af de valgte værktøjer. Eksempelvis således forstået, er der i projektopgaven Lean Værktøjer er fokus på en udvalgt værdistrømsanalyse og lean værktøjer med analyse af dem i en organisatorisk kontekst, og derefter kommer der i den anden projektopgave (Lean Ledelse) en ledelsesmæssig analyse og refleksion ved implementering og anvendelse af værktøjerne. Problemfelt: Vælg, begrund og beskriv en problemstilling eller undren fra en organisation i forbindelse med en værdistrømsanalyse og mindst 3 Lean værktøjers anvendelse (ud over værdistrømsanalyse, så f.eks. fiskebensanalyse, pareto analyse eller A3). Begrund opgavens relevans.

2 Forslag til problemfelt: Med udgangspunkt i en demonstration af værdistrømsanalyse i kendt/tænkt case ønskes opstilling af forslag til handlingsaktiviteter ved anvendelse af mindst to Lean-værktøjer husk begrundelsen. Vælg en problemformulering, der er konstruktiv og fremadrettet og tager udgangspunkt i dig som leder eller medarbejder i en organisation. Tænk på afgrænsning. Du skal sørge for, at der er fokus på nogle få Lean værktøjer, og at problemformuleringen lægger op til en analyse af både implementering og anvendelse af disse, de ledelsesmæssige udfordringer samt sammenfattende konklusion, evt. til en videre undersøgelse (perspektivering). Et godt Lean problem er direkte relateret til forretningsmæssige problemstillinger som f.eks. gennemløbstider, omkostninger, priser, kvalitet eller leveringsevne. Problemformulering kan med fordel formuleres som et spørgsmål. Eksempelvis på problemformulering: Gennemløbstiderne for behandling af klagesagerne ligger for de fleste sagers vedkommende på et sted mellem 8 og 12 uger. Dette er helt uacceptabelt i betragtning af, at afdelingen har et servicemål på 4 uger og at den lange sagsbehandlingstid afstedkommer en kolossal frustration både for kunder og medarbejdere. Kan jeg ved hjælp af Lean værktøjerne identificere indsatsomårder for en forbedret gennemløbstid uden at skulle tilføre ekstra ressourcer? som kan belyse problemstillingen. Diskutér de teorier og metoder du har brugt. Stil spørgsmål til og vær kritisk overfor evt. kilder og teori; det viser, at du har styr på det faglige. Mao.: Skriv hvad du gør, hvordan du gør det og hvorfor du gør det. Reflektér gerne over egen læring i forhold til din praksis, og om din problemstilling kunne angribes anderledes via anden teori eller empiri. Husk at redegøre for de videnskabsteoretiske perspektiver (paradigmer) ift. teoriens afsæt og bevidstheden om dit metodiske valg. reflektere over perspektiver, muligheder og begrænsninger i forhold til ledelsespraksis. Teksten skal være en sammenfatning af de vigtigste pointer i din opgave. Reflektér over teorien, empirien og de organisatoriske konsekvenser, der fremtræder og stil spørgsmål undervejs til dine egne iagttagelser. Perspektivering: Perspektivér gerne din konklusion f.eks. ud fra teorivalg og fremtidige tiltag samt yderligere undersøgelser. Inddrag også gerne egen læring ved skriveprocessen. 1.B. Lean Ledelse (Modul C) Modulets læringsmål: Formålet med modulet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af deltagernes færdigheder som Lean leder, således at den studerende kan lede initiativer i både private og offentlige virksomheder ud fra Lean principper. Lean defineres i denne sammenhæng som måden, hvorpå Toyota ledes og opererer, og de ledelsesmæssige værdier og principper samt den understøttende kultur tager derfor afsæt som i The Toyota Way defineret. Derudover skal den studerende have kendskab til Lean lederens personlige vaner samt ledelsesmæssige værktøjer til virksomhedens Lean transformation forandringsledelse og kommunikation.

3 Opgavens form og indhold. Opgaven skal vise, at du kan sætte struktur på den viden, du har om lean ledelse og de ledelsesmæssige udfordringer, du ser i relation til anvendelse af lean væktøjer og implementering. Elementerne i denne projektopgave er: Indledning, problemfelt, problemformulering, metoderedegørelse, analyse, konklusion, perspektivering og litteraturliste. Problemfeltet kan være det samme som i projektopgaven Lean Værktøjer inden for hvilken du skal definere en ledelsesmæssig problemstilling. Forslag til problemfelt: Med udgangspunkt i de angivne handlingsaktiviteter og anvendte Lean-værktøjer ønskes en analyse af de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet hermed i kendt/tænkt case. Vælg en problemformulering, der er konstruktiv og fremadrettet og tager udgangspunkt i dig som leder eller medarbejder i en organisation. Tænk på afgrænsning. Du skal sørge for, at der holdes fokus på få Lean værktøjer, og at problemformuleringen lægger op til en analyse af de ledelsesmæssige udfordringer samt sammenfattende konklusion, evt. til en videre undersøgelse (perspektivering. Kan evt. oplæg til din senere projektopgave, Lean Konsulent). Et Lean problem er direkte relateret til forretningsmæssige problemstillinger som der bliver reflekteret i et ledelsesmæssigt perspektiv. Eksempel på problemformulering: Hvorledes kan vi på en social ansvarlig måde starte implementering af Lean i kundeserviceafdelingen, og hvilke organisatoriske udfordringer må vi i den forbindelse påregne? som kan belyse problemstillingen. Diskutér de teorier og metoder du har brugt, f.eks. Kotters 8 trin. Stil spørgsmål til og vær kritisk overfor kilder og teori; det viser, at du har styr på det faglige. Mao.: Skriv hvad du gør, hvordan du gør det og hvorfor du gør det. Reflektér gerne over egen læring i forhold til din praksis, og om din problemstilling kunne angribes anderledes via anden teori eller empiri. Husk de videnskabsteoretiske perspektiver (paradigmer) ift. teoriens afsæt og bevidstheden om dit metodiske valg. reflektere over perspektiver, muligheder og begrænsninger i forhold til ledelsespraksis. Teksten skal være en sammenfatning af de vigtigste pointer i din opgave. Reflektér over teorien, empirien og de ledelsesmæssige konsekvenser, der fremtræder og stil spørgsmål undervejs til dine egne iagttagelser. Perspektivering: Perspektivér gerne din konklusion fx ud fra teorivalg og fremtidige tiltag samt yderligere undersøgelser. Inddrag også gerne egen læring ved skriveprocessen.

4 1.C. Projektopgave Six Sigma (Modul F, G og/eller H) Modulets læringsmål: Formålet er at give en opkvalificering og professionalisering af deltagernes færdigheder som six sigma konsulent, således at den studerende kan deltage og tage initiativer i både private og offentlige virksomheder, hvor six sigma værktøjer og metodeapparat anvendes eller skal anvendes. Opgavens form, indhold og Karakteristika: Opgaven skal vise, at du kan sætte struktur på den viden, du har om Six Sigma og de ledelsesmæssige udfordringer, du ser i relation til anvendelse af Six Sigma væktøjer. Elementerne i denne projektopgave er: Indledning, problemfelt, problemformulering, metoderedegørelse, analyse, konklusion, perspektivering og litteraturliste. Den studerende formulerer undersøgelsesfeltet ved at lave en problemformulering eller hypotese, herunder. At den studerende selv vælger teorigrundlaget for det korte projekt At det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori- og empirivalg i forbindelsen med én eller anden form for praktisk problemstilling, der kan være nærmere beskrevet. Tilegner sig viden om og forståelse for praksis og metoder kvalitetsoptimering med Six Sigma Forstår praksis og et bredt udvalg af anvendte teorier/metoder indenfor kvalitetsoptimering med Six Sigma Får indsigt i hvordan man organiserer Six Sigma forbedringsprojekter Eksempel 1 på Problemformulering Six Sigma. Hvordan kan jeg med udgangspunkt i udvalgte Six Sigma værktøjer, optimere leverandør evalueringsprocessen, så evalueringen er afsluttet inden for 5 uger, og leverandøren hurtigere kan tages i brug? Undersøgelses spørgsmål: Hvordan kan DMAIC modellen bruges til at belyse problemstillingen? Eksempel 2 på problemformulering Six Sigma: Eksempel Problemformulering: Forsikring ansøgningsformularer fra Ingeniørgruppen AFA viser sig at være tabsgivende grundet urimelige høje omkostninger til tilbageløb ( ommere ), samt væsentlige forsinkelser i udbetaling til kunderne. 45 procent af formularerne har fejl, med et gennemsnit på 3,4 fejl per formular. Dette problem har eksisteret siden sagsbehandling af sagerne blev flyttet til Herlev i marts 2014 og omkostninger Kr per måned. Tilbageløbsomkostningerne kan reduceres med 50 procent, og yderligere 1,3 procent af omsætningen kan inddrives, hvis fejlene bliver reduceret til mindre end 5 procent. Kan dette gennemføres vil vi øge indtjening med Kr 1,2 mio. om året.

5 som kan belyse problemstillingen. Diskutér de teorier og metoder du har brugt, f.eks. DMAIC eller DFSS. Stil spørgsmål til og vær kritisk overfor kilder og teori; det viser, at du har styr på det faglige. Mao.: Skriv hvad du gør, hvordan du gør det og hvorfor du gør det. Reflektér gerne over egen læring i forhold til din praksis, og om din problemstilling kunne angribes anderledes via anden teori eller empiri. Projektopgaven skal minimum være opbygget om DMAIC modellen, som overordnet metode, mens der dykkes ned i, og bruges, nogle af de gennemgående værktøjer i de enkelte faser i DMAIC modellen, herunder: SIPOC Analyse Årsag-Virkningsdiagram Histogram House of Quality Pareto diagram FMEA Proceskapabilitetsanalyse Dog behøves der ikke være værktøjer fra alle de 5 faser i projektet. reflektere over perspektiver, muligheder og begrænsninger i forhold til praksis. Teksten skal være en sammenfatning af de vigtigste pointer i din opgave. Reflektér over teorien, empirien og de ledelsesmæssige konsekvenser, der fremtræder og stil spørgsmål undervejs til dine egne iagttagelser. Perspektivering: Perspektivér gerne din konklusion fx ud fra teorivalg og fremtidige tiltag samt yderligere undersøgelser. Inddrag også gerne egen læring ved skriveprocessen. DTU Six Sigma Projekt aflevering Kun Six Sigma GB eller BB projekt Bemærk at DTU ikke bruger kommercielle betegnelser som Green Belt, Black Belt eller Master Black Belt, men dog accepterer modulbetegnelsen Six Sigma. Du kan dog godt skrive de kommercielle betegnelser på det projekt du afleverer, ligesom at du på dit CV kan skrive at du har udarbejdet LSS BB eksamensprojekt ved DTU i XXXXX. Så overvej om du vil bruge din Six Sigma DTU opgave på et GB eller BB projekt. Lean Konsulent (Modul D og E) Modulets læringsmål: Formålet med modulet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af deltagernes færdigheder som Lean leder og konsulent, således at den studerende kan facilitere og lede initiativer i både private og offentlige virksomheder ud fra Lean principper. Lean defineres i denne sammenhæng som måden, hvorpå Toyota ledes og opererer, og de ledelsesmæssige værdier og principper samt den understøttende kultur tager derfor afsæt som i The Toyota Way defineret. Derudover skal den studerende have kendskab til Lean lederens og konsulentens personlige vaner samt ledelsesmæssige værktøjer til virksomhedens Lean transformation Lean Ledelsessystemet og Toyota Kata.

6 Opgavens form og indhold: Opgaven skal vise, at du kan sætte struktur på den viden, du har om lean ledelsessystemet og Toyota Kata. Elementerne i denne projektopgave er: Indledning, problemformulering, metoderedegørelse, analyse, konklusion, perspektivering og litteraturliste. Problemfeltet kan være det samme som i projektopgaven Lean Værktøjer og/eller Lean Ledelse inden for hvilken du skal definere en problemstilling. Forslag til problemfelt: Med udgangspunkt i de angivne handlingsaktiviteter og anvendte Lean-værktøjer ønskes en analyse af status for implementering af et Lean ledelsessystem samt hvilke elementer at Lean Ledelsessystemet der med fordel kan prioriteres i kendt/tænkt case. Vælg en problemformulering, der er konstruktiv og fremadrettet og tager udgangspunkt i dig som leder eller konsulent i en organisation. Tænk på afgrænsning. Du skal sørge for, at der holdes fokus på få Lean Ledelsessystemet, og at problemformuleringen lægger op til en analyse af de udfordringer samt sammenfattende konklusion, evt. til en videre undersøgelse (perspektivering). Eksempel på problemformulering: På baggrund af rammeværket Lean ledelsessystem ønskes en analyse af virksomhedens modenhed, samt hvilke komponenter af Lean Ledelsessystemet, vi med fordele kan fokusere aktiviteter med henblik på en Lean transformation. som kan belyse problemstillingen. Diskutér de teorier og metoder du har brugt, f.eks. Lean Ledelsessystemet eller Toyota Kata. Stil spørgsmål til og vær kritisk overfor kilder og teori; det viser, at du har styr på det faglige. Mao.: Skriv hvad du gør, hvordan du gør det og hvorfor du gør det. Reflektér gerne over egen læring i forhold til din praksis, og om din problemstilling kunne angribes anderledes via anden teori eller empiri. Husk de videnskabsteoretiske perspektiver (paradigmer) ift. teoriens afsæt og bevidstheden om dit metodiske valg. reflektere over perspektiver, muligheder og begrænsninger i forhold til ledelsespraksis. Teksten skal være en sammenfatning af de vigtigste pointer i din opgave. Reflektér over teorien, empirien og de ledelsesmæssige konsekvenser, der fremtræder og stil spørgsmål undervejs til dine egne iagttagelser. Perspektivering: Perspektivér gerne din konklusion fx ud fra teorivalg og fremtidige tiltag samt yderligere undersøgelser. Inddrag også gerne egen læring ved skriveprocessen.

7 2. De pædagogiske principper Vores pædagogiske principper tager udgangspunkt i ovenstående og udtrykkes i følgende værdier: Ansvarlighed: Underviseren har et ansvar for at være forberedt i forhold til målgruppen og tilrettelægge undervisningen, så den forbereder den studerende på eksamen. Det er også vigtigt, at den studerende forstår egne forpligtelser i forbindelse med forberedelse til lektionerne. Her bør den studerende tilrettelægge sin tid, således at han/hun får læst den angivne litteratur og får samlet den fornødne empiri fra egen organisation. Det er også vigtigt at skabe et fortrolighedsrum, hvor problemer og erfaringer kan deles. Dette bør respekteres af alle de tilstedeværende også efter endt uddannelse. Faglighed: Undervisningen skal tilrettelægges, så både undervisers og de studerendes faglighed kommer i spil. Det sker bl.a. ved undervisers teoretiske bidrag samt deltagernes praksisfortællinger. Lektionerne tager afsæt i, at de studerende har læst og er derfor ikke en litteraturrepetition. Undervisningen vil bestå af diskussioner, øvelser og refleksioner, der bygger ovenpå den læste litteratur samt de studerendes aktive bidrag fra egen ledelsespraksis. De studerende bærer allerede på værdifuld viden, der bør komme hinanden til gode. Derfor foregår en del af undervisningen i større eller mindre grupper for at styrke den faglige synergi og netværk kursisterne imellem. 3. Videnskabsteoretiske afsæt På Compass og Center for Videreuddannelse, DTU, bekender vi os ikke til et bestemt afsæt, men finder mest læring i at undersøge kultur ud fra forskellige perspektiver og paradigmer. Forskellige teorier præsenteres fra dualistiske tænkemåder (fokus på forskelle) til mere komplekse forestillinger (fokus på integration og innovation), der ikke kan håndteres analytisk, men intuitivt. Ved at åbne op for flere perspektiver næres den kritiske undren, øges den teoretiske forståelse og praktiske handlerum. Den studerende forventes at bruge denne bevidsthed refleksivt; dvs. der lægges mere vægt på de gode spørgsmål end de rigtige svar. Denne forståelse bør også afspejle sig i de studerendes projekter som velovervejede metodeafsnit, hvor den studerende ikke kun beskriver hvad, de gør, men også hvorfor og hvordan.

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆNSNING... 6 METODE... 6 Rationel analyse... 7 Relationel analyse... 8 EMPIRI... 10 Undersøgelse i HR afdelingen...

Læs mere