Vejledning om afholdelse af lukkedage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om afholdelse af lukkedage"

Transkript

1 Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken, herunder at grænsen for lavt fremmøde defineres ved, at maksimalt 45 % af det samlede antal børn forventes at have behov for pasning. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede med vedtagelsen af budget 2011 at indføre 10 dages sommerlukket i alle dagtilbud på 0 9 års området. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 8. september 2010, at de to uger skal placeres i uge Denne vejledning er revideret i november Vejledningen gælder for alle selvejende 1 og kommunale institutioner på 0-18 års området i Københavns Kommune. 1 Selvejende institutioner er i henhold til lovgivningen og standarddriftsaftalen med kommunen omfattet af de politikker og rammer, som er politisk vedtagne i Københavns Kommune, således også lukkedage og sommerlukket. 1

2 1. Retningslinjerne for afholdelse af lukkedage Oversigt Maksimale antal lukkedage 0-9 år 19 Bundne dage 10 (uge 29 & 30) 2 (den 5. juni og den 24. december) år 10 Ingen Dage hvor der ikke skal tilbydes alternativ pasning den 5. juni og den 24. december Alle 10 dage For 0-9 års dagtilbud gælder det, at: Der må afholdes op til 19 lukkedage om året. Den 5. juni og den 24. december er obligatoriske lukkedage. På disse to dage er dagtilbuddet ikke forpligtet til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed. Disse to dage kan ikke flyttes til andre datoer, heller ikke selvom de falder i en weekend. De weekendåbne institutioner kan vælge ikke at afholde disse to lukkedage, hvis de falder i en weekend. Dagene i ugerne 29 og 30 er obligatoriske lukkedage for 0-9 års området. I disse to uger er kommunen forpligtet til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed. De resterende op til 7 lukkedage kan kun placeres på dage, hvor fremmødet af børn er lavt. Lavt fremmøde defineres ved, at maksimalt 45 % af det samlede antal børn forventes at have behov for pasning. Specialinstitutioner er ikke omfattet af lukkedage. Basispladser er ikke omfattet af lukkedage. I institutioner med basispladser, er det kun basispladsdelen, der ikke er omfattet af lukkedage. Den resterende del af institutionen er omfattet af bestemmelserne om lukkedage. Basispladser kan holde lukkedage, hvis ingen af familierne har behov for pasning. Institutioner med weekendåbent og den døgnåbne institution Vartov er ikke omfattet af lukning i ugerne 29 og 30. For års klubtilbud gælder det, at: Der må afholdes op til 10 lukkedage om året. Klubberne vælger selv, hvor disse skal placeres. Klubber skal ikke stille alternativ pasning til rådighed. Specialinstitutioner og basispladser er ikke omfattet af lukkedage. 1.1 Kriterier for lavt fremmøde En lukkedag er en dag, hvor institutionen holder helt eller delvist lukket på en hverdag. Der må kun holdes afholdes lukkedage på dage med lavt fremmøde det vil sige på dage, hvor mange forældre i forvejen holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Det kan for eksempel være mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag eller andre af skoleferierne. 2

3 I Københavns Kommune defineres lavt fremmøde ved, at maksimalt 45 % af det samlede antal børn forventes at have behov for pasning. Kriteriet for lavt fremmøde gælder kun for de 7 lukkedage institutionen selv kan placere. Forældrene skal orienteres om kriterierne for lavt fremmøde. Der er udarbejdet en skabelon til et orienteringsbrev til forældrene, som kan bruges af institutionerne. Skabelonen ligger på opgaveportalen. Vurderingen af fremmødeprocenten foretages i den enkelte enhed eller institution, og kan basere sig på erfaringer fra tidligere år, input fra forældrebestyrelsen, forældremøder m.v. Pasningsbehovet kan også afdækkes ved at spørge samtlige forældre. Forældrene skal spørges på en måde, så de får mulighed for at angive deres reelle pasningsbehov, og ikke føler sig presset til at holde deres børn hjemme. Det er klyngeledelsens/ledelsens ansvar, at vurderingen af, om der er lavt fremmøde på de ønskede lukkedage, er saglig, og er foretaget på en sådan måde, at den afspejler forældrenes reelle pasningsbehov. Gode råd til dialogen med forældre om lukkedage - Informer alle forældrene om kriterierne for at afholde en lukkedag - Oplys altid forældrene om muligheden for alternativ pasning, brug f.eks. skabelonen til forældrebrev om lukkedage på opgaveportalen, og brug hjemmeside og nyhedsbreve. - Giv forældrene mulighed for at tilkendegive deres pasningsbehov på en afkrydsningsliste eller en seddel som kan afleveres til personalet. Giv dem evt. mulighed for at være anonyme i forhold til de andre forældre. - Forældrene må ikke opleve at blive overtalt eller presset til at holde deres barn hjemme. Der kun kan afholdes pædagogiske dage, på dage hvor kriteriet for lavt fremmøde er opfyldt. Alle dage hvor institutionen er lukket på en hverdag, betragtes som en lukkedag. Forældrebestyrelsen har ikke har mandat til at placere lukkedage, der ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne. 1.2 Alternative pasningsmuligheder Når der afholdes lukkedage på 0-9 års området, skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud efter dagtilbudslovens regler til rådighed for barnet. Forældrene skal til enhver tid kunne benytte sig af tilbuddet om alternativ pasning. Forpligtelsen til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed gælder ikke, når dagtilbuddet holder lukket i weekender, på helligdage, samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). Forældrene skal orienteres skriftligt om tilbuddet om alternativ pasning. 3

4 For det kommunale område gælder: Tilbuddet om alternativ pasningsmulighed koordineres i udgangspunktet internt i den enkelte klynge. Det er klyngelederens ansvar, at alle familier med behov, tilbydes alternativ pasning. Områdechefen skal orienteres, og medvirke til at sikre, at der stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed. For det selvejende område gælder: Tilbuddet om alternativ pasningsmulighed koordineres i udgangspunkt i det enkelte netværk eller selvejende klynge. Det er lederen af den enkelte enheds ansvar, at alle familier med behov, tilbydes alternativ pasning. Områdechefen skal orienteres, og medvirke til at sikre, at der stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed. For både selvejende institutioner og klynger er der mulighed for at koordinere på tværs, hvis det ønskes. Hvis tilbuddet om alternativ pasning bliver koordineret på tværs af klynger/netværk, skal det ske i samråd med områdechefen. For både selvejende og kommunale institutioner gælder det, at familierne altid skal tilbydes alternativ pasning i nærheden af deres nuværende institution Dagplejen Dagplejen koordinerer den alternative pasning på de enkelte dagplejekontorer. Den alternative pasning finder sted hos en dagplejer i eget hjem, i gæstehus, eller i en flerbørnsdagpleje. Dagplejere i eget hjem er alene forpligtet til at varetage pasning i eget hjem KKFO KKFO erne skal koordinere tilbuddet om alternativ pasning områdevist. De steder hvor det giver mening at koordinere med en klynge eller et netværk, skal dette ske Principper for tilbud om alternativ pasning Koordineringen af tilbuddet om alternativ pasning skal ske på baggrund af følgende principper: - Alle børn med behov skal tilbydes alternativ pasning. - Så få børn som muligt skal passes nye steder. - Der skal som udgangspunkt være en for barnet kendt voksen tilstede i det alternative pasningstilbud. Det forventes at det i langt de fleste tilfælde, vil være muligt at en kendt voksen følger barnet i det alternative pasningstilbud. Der vil være tilfælde, hvor det økonomisk set bliver for omkostningstungt at lade en kendt voksen følge barnet, f.eks. ved meget få børn med pasningsbehov. En kendt voksen er en voksen fra barnets institution. - Arbejdsmiljøreglerne skal kunne overholdes. - Den eller de enhed/er, der modtager børnene, skal rumme faciliteter tilpasset 4

5 børnenes behov. Det er vigtigt, at der f.eks. er pusleborde til vuggestuebørnene, og at inventar og legetøj kan benyttes af helt små børn. Der vil være stor forskel på behov, muligheder og omstændigheder i de enkelte klynger og netværk, så det vil oftest give mest mening, at skræddersy lokale løsninger med udgangspunkt i ovenstående principper Stamkortoplysninger Børnenes stamkort skal følge barnet over i det alternative pasningstilbud. Det er ledelsens ansvar at sikre, at barnets stamkort opbevares, der hvor barnet bliver passet. 1.3 Placering af lukkedage Der placeres 10 lukkedage i ugerne 29 & 30, og to lukkedage henholdsvis den 5. juni og den 24. december. Disse 12 dage er placeret på baggrund af en politisk beslutning, og kan ikke fraviges. Placeringen af de øvrige lukkedage besluttes af klyngens eller netværkets ledelse med inddragelse af forældrebestyrelsen. Disse dage skal placeres på dage, hvor der i forvejen er tale om lavt fremmøde se mere herom i afsnit Varsling af lukkedage Forældre skal skriftligt varsles om lukkedage mindst tre måneder i forvejen. Forældrene skal samtidig med varslingen skriftligt informeres om retningslinjerne for placeringen af lukkedagene og tilbuddet om alternativ pasningsmulighed. Der er udarbejdet en skabelon til et orienteringsbrev til forældrene, som kan bruges af institutionerne. Skabelonen ligger på opgaveportalen. 1.5 Integrerede institutioner 0-18 år For integrerede institutioner 0-18 år må det aftales lokalt, hvordan man håndterer de to gældende politikker på området hhv. 0-9 år og år. 1.6 Indberetning af lukkedage Som en del af tilsynet på dagtilbudsområdet skal lederen indberette hvornår de 7 mulige lukkedage placeres. Der vil ved tilsynsbesøget blive fulgt op på, om lukkedagene afholdes i overensstemmelse med retningslinjerne. 2. Særligt omkring lukkedage i ugerne 29 & 30 sommerlukket Der skal afholdes 10 lukkedage i ugerne 29 og 30 i alle dagtilbud på 0-9 års området. Sommerlukningen er indført som en besparelse i budget Besparelsen er beregnet ud fra, at der vil være et lavere børnefremmøde, og at der er sket en bedre ressourceudnyttelse ved at samle ferien. Oplever man, at meget få børn i en klynge eller netværk, har et pasningsbehov, kan man med fordel koordinere det alternative pasningstilbud med naboklyngen/netværket, sådan at færrest mulige enheder/institutioner holder åbent. Hvis man vælger dette, skal områdechefen inddrages. 5

6 2.1 Forslag til tidsplan Dagtilbuddene kan tage udgangspunkt i nedenstående tidsplan med henblik på at sikre, at alle parter får mulighed for at melde ferie- og pasningsbehov ind, og at personale samt forældre varsles rettidigt. Tidspunkt Uge Aktivitet Ansvarlig Omkring 1. februar 5 Ledelsen informerer om sommerlukket, som ligeledes drøftes i samarbejdsudvalget (se afsnit 3.4 nedenfor). 1. marts 9 Familier skal oplyse hvornår de afholder ferie, og om de har behov for pasning i ugerne 29 & 30. Personalet kan melde ønsker om ferie ind. 15. marts 15. april Klyngerne/netværkene kortlægger behovet for alternativ pasning og det øvrige fremmøde i sommerferien. Derudfra besluttes: - Hvilke/n enhed/er skal holdes åbne - Hvilke medarbejdere skal være på arbejde og hvorhenne. Varsling af relevante medarbejdere begynder. OBS: De medarbejdere der skal afholde ferie i uge 25 eller tidligere, skal varsles tidligere end 15. marts. 15. april 15 Alle relevante medarbejdere er varslet. Forældrene skal orienteres skriftligt om hvilke enheder i klyngen/netværket, der holdes åbne i uge 29 og 30. Klyngeleder eller netværkets ledelse. Klyngeleder eller netværkets ledelse. Der udarbejdes en skabelon til orientering og tilbagemelding til forældrene, der udsendes med vejledningen. Klyngeleder eller netværkets ledelse. Der udarbejdes skabelon til varsling sendes med ugepakken i uge 10. Klyngeleder eller netværkets ledelse. Der udarbejdes skabelon til varsling sendes med ugepakken i uge 10 6

7 Erfaringer har vist, at det gennemsnitlige børnefremmøde i juli måned ligger mellem 10 % og 20 %. Hvis der er stor usikkerhed om det reelle antal af familier med pasningsbehov, kan planlægningen tage udgangspunkt i denne erfaring. Det vil sige, at forvaltningen anbefaler, at institutionerne planlægger at holde åbent svarende til en kapacitet på ca. 20 %. 2.2 Koordinering med KKFO KKFO erne som ikke er en del af den nye institutionsstruktur skal også holde lukket i ugerne 29 og 30. Der, hvor det giver mening, kan den enkelte klynge vælge at koordinere tilbuddet om alternativ pasningsmulighed med en nærliggende KKFO. 2.3 Anvisning af pladser i forbindelse med sommerlukket Der anvises ikke børn med opstart i uge 29 og 30, men der bliver sendt tilbud ud i disse uger til børn med opstart senere. Fx med opstart i uge 31, hvis enheden har en aftale med pladsanvisningen om at sende nye børn, når der er en ledig plads. Hvis enheden ikke har en aftale om løbende at få nye børn, eller den har bedt om ikke at få børn i opstart i uge 31, sendes der ikke tilbud med opstart i denne uge. Hvis enheden ønsker det, kan de planlægge, hvornår de vil have nye børn indskrevet henover foråret og sommeren, så det kan passe med afholdelse af personalets ferie og de to lukkeuger. Det vil være muligt for eksempel at bestille 5 børn med opstart den 1. maj, 5 børn den 15. maj og 5 børn den 1. juni, hvis der er en forventet afgang af 15 børn, som skal videre i børnehave eller fritidshjem. Det er dog ikke muligt for pladsanvisningen at sige præcis, hvornår de 15 børn rykker videre, så det kan betyde, at der er en merindskrivning i en kortere periode, hvilket kræver at der er fysisk kapacitet til dette. Et sådant indskrivningsforløb forudsætter, at: enheden tidligt på året gennemgår deres børnegruppe for at få overblik over, hvilke børn der skal videre. der er en aftale med enhedens pladsanviser om det konkrete indmeldelsesmønster i den pågældende periode. der er børn på ventelisten med behov. Det er klyngelederen, der har kompetence til at bestille nye børn. Denne kompetence kan uddelegeres til den pædagogiske leder. I princippet får en enhed ikke nye børn før klyngeleder eller pædagogisk leder har bedt pladsanvisningen om at sende et tilbud. Nogle enheder har en aftale med pladsanvisningen om, at hvis der er en ledig plads, sender pladsanvisningen automatisk et tilbud til næste barn på ventelisten. Dette forudsætter, at der er en aftale med enhedens pladsanviser, og at der er et barn på ventelisten med behov. 2.4 Frokostordning Når der tilbydes alternativ pasning i de to ugers sommerlukket, skal de børn, der kommer fra en enhed, hvor man har tilvalgt frokostordning, have frokost. Dette gælder uanset om den modtagende enhed har fravalgt frokostordning. Det er muligt at købe vikarmad 7

8 hos kommunens private leverandør, hvis der ikke er en madordning i den modtagende enhed. Børn, der er indmeldt i en enhed, hvor der ikke serveres mad, kan eventuelt medbringe en madpakke eller der kan findes en anden løsning lokalt. Det er op til den enkelte klynge eller netværk, hvordan man ønsker at organisere dette. 2.5 Børn med støtte I udgangspunktet videreføres den nuværende praksis i det enkelte område for de børn, der modtager støtte. Der pågår et arbejde med at ensrette tilbuddet om støtte, og når resultatet af dette foreligger, vil der samtidig blive beskrevet retningslinjer for støttetilbuddet i de to ugers sommerlukket. 2.6 Forsikringsforhold ved pasning af børn på anden institution Kommunale institutioner Alle kommunale institutioner er omfattet af Københavns Kommunes selvforsikringsordning. Forældre opfordres ligeledes til at anmelde skaden til egen forsikring, hvis familien har tegnet en børneulykkesforsikring Selvejende institutioner Selvejende institutioner er ikke omfattet af den kommunale selvforsikring, og derfor skal den enkelte selvejende institution selv tegne forsikringer. Eventuelle skader, som opstår mens et barn passes i en anden selvejende institution, skal som udgangspunkt anmeldes til den forsikring, som dækker institutionen, hvor skaden er opstået. Det skal ved anmeldelsen oplyses, hvilket forsikringsselskab barnet i øvrigt er dækket af i barnets sædvanlige institution. Er den selvejende institution i tvivl om forsikringsforholdene bør institutionen rette henvendelse til sit forsikringsselskab. Skaden skal ligeledes anmeldes til barnets sædvanlige institutions forsikring, hvis der er tegnet yderligere forsikring i form af en børneulykkesforsikring. Forældre opfordres ligeledes til egen forsikring, hvis familien har tegnet en børneulykkesforsikring. 3. Ferieafholdelse og fridage for medarbejdere 3.1 De 9 lukkedage Fastlægges lukkedage på dage, hvor det pædagogiske personale allerede har fri i henhold til kommunalt cirkulære, overenskomst eller kutyme kan dette ske uden varsel. Den 1. maj er 8

9 en hel fridag jf. kommunalt cirkulære 2. Den 5. Juni (grundlovsdag) er en halv fridag, dvs. fra kl. 12 jf. kommunalt cirkulære 3. Pædagoger har desuden fri juleaftensdag i henhold til overenskomsten 4. Pædagogisk personale omfattet af UUF-aftalen har ligeledes fri juleaften i henhold til aftalen 5. Hvis der ikke kan afholdes lukkedage på dage hvor det pædagogiske personale allerede har fri jf. ovenstående, skal der indkaldes personale eller vikarer til at bemande institutionen. Fastlægges lukkedage på almindelige arbejdsdage skal lukning varsles overfor medarbejderne senest 1 måned forinden i henhold til Ferieaftalen Sommerferielukket De 2 ugers sommerlukket skal placeres i uge Sommerlukket indgår derfor i koordineringen af medarbejderens hovedferie. Meddelelse om placering af hovedferie sker efter ferieaftalens regler Ferieaftalens begreber Ferieperioden: Perioden fra 1. maj til 30. september. Hovedferie: Ret til 3 ugers sammenhængende ferie indenfor ferieperioden. Leder og medarbejder kan aftale, at hovedferien holdes udenfor ferieperioden samt længere eller kortere hovedferie end 3 uger, dog kan hovedferien ikke være under 2 uger. Placeringen af hovedferien for den enkelte medarbejder vil variere i forhold til medarbejderens ønske om ferie, samt klyngens behov for medarbejderens arbejdskraft indenfor ferieperioden. Placeringen for medarbejdere, som ikke deltager i det alternative pasningstilbud, kan derfor fx være; ugers hovedferie i perioden ugers hovedferie i perioden ugers hovedferie i perioden ugers hovedferie i perioden Medarbejderens ønske til placering af ferien skal så vidt muligt imødekommes. 3.3 Meddelelse om placering af hovedferien (varsling) Hovedferiens placering skal varsles senest 3 måneder før hovedferien begynder 7. 2 Cirkulære nr. 22 af bilag 3 3 Cirkulære nr. 22 af bilag protokollat 3 17, stk.1 5 UUF aftalen 18,stk.1 6 Ferieaftalen 11, stk. 2 7 Ferieaftalen 11,stk.2 9

10 Samtidig skal medarbejderne oplyses om, hvilken enhed de skal gøre tjeneste på under sommerlukningen, såfremt de skal arbejde i uge og på anden enhed end sædvanligt. Rettidig varsling Tidspunktet for afholdelse af ferien er afgørende i forhold til rettidig varsling af medarbejderen, idet varslingen skal ske senest 3 måneder før hovedferien begyndes. Hovedferien påbegyndes på forskellige tidspunkter for de enkelte medarbejdere, og derfor er sidste frist for varsling også forskellig. Der kan således være medarbejdere, som fremsætter ønsker om at afholde sommerferie allerede i maj, hvorefter det er nødvendigt, at klyngeledelsen allerede i februar tager stilling til feriens placering for disse medarbejdere. Det anbefales generelt at varsle alle relevante medarbejdere i god tid inden 3 måneders fristen. Løn og Personale har udarbejdet en skabelon hertil, som ligger på Opgaveportalen. 3.4 Studerende i praktik De studerende sidestilles med de ordinært ansatte, dvs. de skal varsles med samme frister. Hvis den studerende har særlige ønsker, skal det det drøftes med nærmeste leder, hvilke muligheder der er. 3.5 Information og drøftelse i samarbejdsudvalget Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg indgået mellem KTO og KL indeholder regler om inddragelse af medarbejderne. Det fremgår således af aftalens bestemmelser, at ledelsen i det lokale samarbejdsudvalg skal informere medarbejderne om sommerlukket og at sommerlukket skal drøftes i samarbejdsudvalget. Processen for koordinering af sommerlukket indledes derfor i det lokale samarbejdsudvalg. Det bemærkes her, at samarbejdsudvalget skal efterleve den politiske beslutning om sommerlukket i uge og derfor ikke har kompetence til at beslutte, at der skal holde åbent i uge

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 for AGERNBO Daginstitution Egelyvej 12 4720 Præstø 55363070 agernbo@vordingborg.dk 1 Indholdsfortegnelse. Lidt om Agernbo. 3 Målsætning 4 Personale.. 5 Forventninger til forældre.

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

BØRNEHAVEN TUSINDSTRÅLENS ÅRSKALENDER 2015 2016

BØRNEHAVEN TUSINDSTRÅLENS ÅRSKALENDER 2015 2016 BØRNEHAVEN TUSINDSTRÅLENS ÅRSKALENDER 2015 2016 DATO AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 1 BESTYRELSESMØDE KL..30 2 3 DUKKESYNING KL. 4 5 LANTERNEFEST KL. 17 6 7 DUKKESYNING KL. 8 PERSONALEMØD E MED BESTYRELSEN

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Nye rammer og regler for. madvalget

Nye rammer og regler for. madvalget Nye rammer og regler for madvalget v/vibeke Jørgensen, Sundhed og Indkøb FÆLLES FROKOST MERE END BARE MAD Hvornår skal valget træffes? Forældrene høres hvert 2. år i Københavns Kommune. Denne gang i november/december

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere