Vejledning om afholdelse af lukkedage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om afholdelse af lukkedage"

Transkript

1 Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken, herunder at grænsen for lavt fremmøde defineres ved, at maksimalt 45 % af det samlede antal børn forventes at have behov for pasning. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede med vedtagelsen af budget 2011 at indføre 10 dages sommerlukket i alle dagtilbud på 0 9 års området. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 8. september 2010, at de to uger skal placeres i uge Denne vejledning er revideret i november Vejledningen gælder for alle selvejende 1 og kommunale institutioner på 0-18 års området i Københavns Kommune. 1 Selvejende institutioner er i henhold til lovgivningen og standarddriftsaftalen med kommunen omfattet af de politikker og rammer, som er politisk vedtagne i Københavns Kommune, således også lukkedage og sommerlukket. 1

2 1. Retningslinjerne for afholdelse af lukkedage Oversigt Maksimale antal lukkedage 0-9 år 19 Bundne dage 10 (uge 29 & 30) 2 (den 5. juni og den 24. december) år 10 Ingen Dage hvor der ikke skal tilbydes alternativ pasning den 5. juni og den 24. december Alle 10 dage For 0-9 års dagtilbud gælder det, at: Der må afholdes op til 19 lukkedage om året. Den 5. juni og den 24. december er obligatoriske lukkedage. På disse to dage er dagtilbuddet ikke forpligtet til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed. Disse to dage kan ikke flyttes til andre datoer, heller ikke selvom de falder i en weekend. De weekendåbne institutioner kan vælge ikke at afholde disse to lukkedage, hvis de falder i en weekend. Dagene i ugerne 29 og 30 er obligatoriske lukkedage for 0-9 års området. I disse to uger er kommunen forpligtet til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed. De resterende op til 7 lukkedage kan kun placeres på dage, hvor fremmødet af børn er lavt. Lavt fremmøde defineres ved, at maksimalt 45 % af det samlede antal børn forventes at have behov for pasning. Specialinstitutioner er ikke omfattet af lukkedage. Basispladser er ikke omfattet af lukkedage. I institutioner med basispladser, er det kun basispladsdelen, der ikke er omfattet af lukkedage. Den resterende del af institutionen er omfattet af bestemmelserne om lukkedage. Basispladser kan holde lukkedage, hvis ingen af familierne har behov for pasning. Institutioner med weekendåbent og den døgnåbne institution Vartov er ikke omfattet af lukning i ugerne 29 og 30. For års klubtilbud gælder det, at: Der må afholdes op til 10 lukkedage om året. Klubberne vælger selv, hvor disse skal placeres. Klubber skal ikke stille alternativ pasning til rådighed. Specialinstitutioner og basispladser er ikke omfattet af lukkedage. 1.1 Kriterier for lavt fremmøde En lukkedag er en dag, hvor institutionen holder helt eller delvist lukket på en hverdag. Der må kun holdes afholdes lukkedage på dage med lavt fremmøde det vil sige på dage, hvor mange forældre i forvejen holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Det kan for eksempel være mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag eller andre af skoleferierne. 2

3 I Københavns Kommune defineres lavt fremmøde ved, at maksimalt 45 % af det samlede antal børn forventes at have behov for pasning. Kriteriet for lavt fremmøde gælder kun for de 7 lukkedage institutionen selv kan placere. Forældrene skal orienteres om kriterierne for lavt fremmøde. Der er udarbejdet en skabelon til et orienteringsbrev til forældrene, som kan bruges af institutionerne. Skabelonen ligger på opgaveportalen. Vurderingen af fremmødeprocenten foretages i den enkelte enhed eller institution, og kan basere sig på erfaringer fra tidligere år, input fra forældrebestyrelsen, forældremøder m.v. Pasningsbehovet kan også afdækkes ved at spørge samtlige forældre. Forældrene skal spørges på en måde, så de får mulighed for at angive deres reelle pasningsbehov, og ikke føler sig presset til at holde deres børn hjemme. Det er klyngeledelsens/ledelsens ansvar, at vurderingen af, om der er lavt fremmøde på de ønskede lukkedage, er saglig, og er foretaget på en sådan måde, at den afspejler forældrenes reelle pasningsbehov. Gode råd til dialogen med forældre om lukkedage - Informer alle forældrene om kriterierne for at afholde en lukkedag - Oplys altid forældrene om muligheden for alternativ pasning, brug f.eks. skabelonen til forældrebrev om lukkedage på opgaveportalen, og brug hjemmeside og nyhedsbreve. - Giv forældrene mulighed for at tilkendegive deres pasningsbehov på en afkrydsningsliste eller en seddel som kan afleveres til personalet. Giv dem evt. mulighed for at være anonyme i forhold til de andre forældre. - Forældrene må ikke opleve at blive overtalt eller presset til at holde deres barn hjemme. Der kun kan afholdes pædagogiske dage, på dage hvor kriteriet for lavt fremmøde er opfyldt. Alle dage hvor institutionen er lukket på en hverdag, betragtes som en lukkedag. Forældrebestyrelsen har ikke har mandat til at placere lukkedage, der ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne. 1.2 Alternative pasningsmuligheder Når der afholdes lukkedage på 0-9 års området, skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud efter dagtilbudslovens regler til rådighed for barnet. Forældrene skal til enhver tid kunne benytte sig af tilbuddet om alternativ pasning. Forpligtelsen til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed gælder ikke, når dagtilbuddet holder lukket i weekender, på helligdage, samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). Forældrene skal orienteres skriftligt om tilbuddet om alternativ pasning. 3

4 For det kommunale område gælder: Tilbuddet om alternativ pasningsmulighed koordineres i udgangspunktet internt i den enkelte klynge. Det er klyngelederens ansvar, at alle familier med behov, tilbydes alternativ pasning. Områdechefen skal orienteres, og medvirke til at sikre, at der stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed. For det selvejende område gælder: Tilbuddet om alternativ pasningsmulighed koordineres i udgangspunkt i det enkelte netværk eller selvejende klynge. Det er lederen af den enkelte enheds ansvar, at alle familier med behov, tilbydes alternativ pasning. Områdechefen skal orienteres, og medvirke til at sikre, at der stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed. For både selvejende institutioner og klynger er der mulighed for at koordinere på tværs, hvis det ønskes. Hvis tilbuddet om alternativ pasning bliver koordineret på tværs af klynger/netværk, skal det ske i samråd med områdechefen. For både selvejende og kommunale institutioner gælder det, at familierne altid skal tilbydes alternativ pasning i nærheden af deres nuværende institution Dagplejen Dagplejen koordinerer den alternative pasning på de enkelte dagplejekontorer. Den alternative pasning finder sted hos en dagplejer i eget hjem, i gæstehus, eller i en flerbørnsdagpleje. Dagplejere i eget hjem er alene forpligtet til at varetage pasning i eget hjem KKFO KKFO erne skal koordinere tilbuddet om alternativ pasning områdevist. De steder hvor det giver mening at koordinere med en klynge eller et netværk, skal dette ske Principper for tilbud om alternativ pasning Koordineringen af tilbuddet om alternativ pasning skal ske på baggrund af følgende principper: - Alle børn med behov skal tilbydes alternativ pasning. - Så få børn som muligt skal passes nye steder. - Der skal som udgangspunkt være en for barnet kendt voksen tilstede i det alternative pasningstilbud. Det forventes at det i langt de fleste tilfælde, vil være muligt at en kendt voksen følger barnet i det alternative pasningstilbud. Der vil være tilfælde, hvor det økonomisk set bliver for omkostningstungt at lade en kendt voksen følge barnet, f.eks. ved meget få børn med pasningsbehov. En kendt voksen er en voksen fra barnets institution. - Arbejdsmiljøreglerne skal kunne overholdes. - Den eller de enhed/er, der modtager børnene, skal rumme faciliteter tilpasset 4

5 børnenes behov. Det er vigtigt, at der f.eks. er pusleborde til vuggestuebørnene, og at inventar og legetøj kan benyttes af helt små børn. Der vil være stor forskel på behov, muligheder og omstændigheder i de enkelte klynger og netværk, så det vil oftest give mest mening, at skræddersy lokale løsninger med udgangspunkt i ovenstående principper Stamkortoplysninger Børnenes stamkort skal følge barnet over i det alternative pasningstilbud. Det er ledelsens ansvar at sikre, at barnets stamkort opbevares, der hvor barnet bliver passet. 1.3 Placering af lukkedage Der placeres 10 lukkedage i ugerne 29 & 30, og to lukkedage henholdsvis den 5. juni og den 24. december. Disse 12 dage er placeret på baggrund af en politisk beslutning, og kan ikke fraviges. Placeringen af de øvrige lukkedage besluttes af klyngens eller netværkets ledelse med inddragelse af forældrebestyrelsen. Disse dage skal placeres på dage, hvor der i forvejen er tale om lavt fremmøde se mere herom i afsnit Varsling af lukkedage Forældre skal skriftligt varsles om lukkedage mindst tre måneder i forvejen. Forældrene skal samtidig med varslingen skriftligt informeres om retningslinjerne for placeringen af lukkedagene og tilbuddet om alternativ pasningsmulighed. Der er udarbejdet en skabelon til et orienteringsbrev til forældrene, som kan bruges af institutionerne. Skabelonen ligger på opgaveportalen. 1.5 Integrerede institutioner 0-18 år For integrerede institutioner 0-18 år må det aftales lokalt, hvordan man håndterer de to gældende politikker på området hhv. 0-9 år og år. 1.6 Indberetning af lukkedage Som en del af tilsynet på dagtilbudsområdet skal lederen indberette hvornår de 7 mulige lukkedage placeres. Der vil ved tilsynsbesøget blive fulgt op på, om lukkedagene afholdes i overensstemmelse med retningslinjerne. 2. Særligt omkring lukkedage i ugerne 29 & 30 sommerlukket Der skal afholdes 10 lukkedage i ugerne 29 og 30 i alle dagtilbud på 0-9 års området. Sommerlukningen er indført som en besparelse i budget Besparelsen er beregnet ud fra, at der vil være et lavere børnefremmøde, og at der er sket en bedre ressourceudnyttelse ved at samle ferien. Oplever man, at meget få børn i en klynge eller netværk, har et pasningsbehov, kan man med fordel koordinere det alternative pasningstilbud med naboklyngen/netværket, sådan at færrest mulige enheder/institutioner holder åbent. Hvis man vælger dette, skal områdechefen inddrages. 5

6 2.1 Forslag til tidsplan Dagtilbuddene kan tage udgangspunkt i nedenstående tidsplan med henblik på at sikre, at alle parter får mulighed for at melde ferie- og pasningsbehov ind, og at personale samt forældre varsles rettidigt. Tidspunkt Uge Aktivitet Ansvarlig Omkring 1. februar 5 Ledelsen informerer om sommerlukket, som ligeledes drøftes i samarbejdsudvalget (se afsnit 3.4 nedenfor). 1. marts 9 Familier skal oplyse hvornår de afholder ferie, og om de har behov for pasning i ugerne 29 & 30. Personalet kan melde ønsker om ferie ind. 15. marts 15. april Klyngerne/netværkene kortlægger behovet for alternativ pasning og det øvrige fremmøde i sommerferien. Derudfra besluttes: - Hvilke/n enhed/er skal holdes åbne - Hvilke medarbejdere skal være på arbejde og hvorhenne. Varsling af relevante medarbejdere begynder. OBS: De medarbejdere der skal afholde ferie i uge 25 eller tidligere, skal varsles tidligere end 15. marts. 15. april 15 Alle relevante medarbejdere er varslet. Forældrene skal orienteres skriftligt om hvilke enheder i klyngen/netværket, der holdes åbne i uge 29 og 30. Klyngeleder eller netværkets ledelse. Klyngeleder eller netværkets ledelse. Der udarbejdes en skabelon til orientering og tilbagemelding til forældrene, der udsendes med vejledningen. Klyngeleder eller netværkets ledelse. Der udarbejdes skabelon til varsling sendes med ugepakken i uge 10. Klyngeleder eller netværkets ledelse. Der udarbejdes skabelon til varsling sendes med ugepakken i uge 10 6

7 Erfaringer har vist, at det gennemsnitlige børnefremmøde i juli måned ligger mellem 10 % og 20 %. Hvis der er stor usikkerhed om det reelle antal af familier med pasningsbehov, kan planlægningen tage udgangspunkt i denne erfaring. Det vil sige, at forvaltningen anbefaler, at institutionerne planlægger at holde åbent svarende til en kapacitet på ca. 20 %. 2.2 Koordinering med KKFO KKFO erne som ikke er en del af den nye institutionsstruktur skal også holde lukket i ugerne 29 og 30. Der, hvor det giver mening, kan den enkelte klynge vælge at koordinere tilbuddet om alternativ pasningsmulighed med en nærliggende KKFO. 2.3 Anvisning af pladser i forbindelse med sommerlukket Der anvises ikke børn med opstart i uge 29 og 30, men der bliver sendt tilbud ud i disse uger til børn med opstart senere. Fx med opstart i uge 31, hvis enheden har en aftale med pladsanvisningen om at sende nye børn, når der er en ledig plads. Hvis enheden ikke har en aftale om løbende at få nye børn, eller den har bedt om ikke at få børn i opstart i uge 31, sendes der ikke tilbud med opstart i denne uge. Hvis enheden ønsker det, kan de planlægge, hvornår de vil have nye børn indskrevet henover foråret og sommeren, så det kan passe med afholdelse af personalets ferie og de to lukkeuger. Det vil være muligt for eksempel at bestille 5 børn med opstart den 1. maj, 5 børn den 15. maj og 5 børn den 1. juni, hvis der er en forventet afgang af 15 børn, som skal videre i børnehave eller fritidshjem. Det er dog ikke muligt for pladsanvisningen at sige præcis, hvornår de 15 børn rykker videre, så det kan betyde, at der er en merindskrivning i en kortere periode, hvilket kræver at der er fysisk kapacitet til dette. Et sådant indskrivningsforløb forudsætter, at: enheden tidligt på året gennemgår deres børnegruppe for at få overblik over, hvilke børn der skal videre. der er en aftale med enhedens pladsanviser om det konkrete indmeldelsesmønster i den pågældende periode. der er børn på ventelisten med behov. Det er klyngelederen, der har kompetence til at bestille nye børn. Denne kompetence kan uddelegeres til den pædagogiske leder. I princippet får en enhed ikke nye børn før klyngeleder eller pædagogisk leder har bedt pladsanvisningen om at sende et tilbud. Nogle enheder har en aftale med pladsanvisningen om, at hvis der er en ledig plads, sender pladsanvisningen automatisk et tilbud til næste barn på ventelisten. Dette forudsætter, at der er en aftale med enhedens pladsanviser, og at der er et barn på ventelisten med behov. 2.4 Frokostordning Når der tilbydes alternativ pasning i de to ugers sommerlukket, skal de børn, der kommer fra en enhed, hvor man har tilvalgt frokostordning, have frokost. Dette gælder uanset om den modtagende enhed har fravalgt frokostordning. Det er muligt at købe vikarmad 7

8 hos kommunens private leverandør, hvis der ikke er en madordning i den modtagende enhed. Børn, der er indmeldt i en enhed, hvor der ikke serveres mad, kan eventuelt medbringe en madpakke eller der kan findes en anden løsning lokalt. Det er op til den enkelte klynge eller netværk, hvordan man ønsker at organisere dette. 2.5 Børn med støtte I udgangspunktet videreføres den nuværende praksis i det enkelte område for de børn, der modtager støtte. Der pågår et arbejde med at ensrette tilbuddet om støtte, og når resultatet af dette foreligger, vil der samtidig blive beskrevet retningslinjer for støttetilbuddet i de to ugers sommerlukket. 2.6 Forsikringsforhold ved pasning af børn på anden institution Kommunale institutioner Alle kommunale institutioner er omfattet af Københavns Kommunes selvforsikringsordning. Forældre opfordres ligeledes til at anmelde skaden til egen forsikring, hvis familien har tegnet en børneulykkesforsikring Selvejende institutioner Selvejende institutioner er ikke omfattet af den kommunale selvforsikring, og derfor skal den enkelte selvejende institution selv tegne forsikringer. Eventuelle skader, som opstår mens et barn passes i en anden selvejende institution, skal som udgangspunkt anmeldes til den forsikring, som dækker institutionen, hvor skaden er opstået. Det skal ved anmeldelsen oplyses, hvilket forsikringsselskab barnet i øvrigt er dækket af i barnets sædvanlige institution. Er den selvejende institution i tvivl om forsikringsforholdene bør institutionen rette henvendelse til sit forsikringsselskab. Skaden skal ligeledes anmeldes til barnets sædvanlige institutions forsikring, hvis der er tegnet yderligere forsikring i form af en børneulykkesforsikring. Forældre opfordres ligeledes til egen forsikring, hvis familien har tegnet en børneulykkesforsikring. 3. Ferieafholdelse og fridage for medarbejdere 3.1 De 9 lukkedage Fastlægges lukkedage på dage, hvor det pædagogiske personale allerede har fri i henhold til kommunalt cirkulære, overenskomst eller kutyme kan dette ske uden varsel. Den 1. maj er 8

9 en hel fridag jf. kommunalt cirkulære 2. Den 5. Juni (grundlovsdag) er en halv fridag, dvs. fra kl. 12 jf. kommunalt cirkulære 3. Pædagoger har desuden fri juleaftensdag i henhold til overenskomsten 4. Pædagogisk personale omfattet af UUF-aftalen har ligeledes fri juleaften i henhold til aftalen 5. Hvis der ikke kan afholdes lukkedage på dage hvor det pædagogiske personale allerede har fri jf. ovenstående, skal der indkaldes personale eller vikarer til at bemande institutionen. Fastlægges lukkedage på almindelige arbejdsdage skal lukning varsles overfor medarbejderne senest 1 måned forinden i henhold til Ferieaftalen Sommerferielukket De 2 ugers sommerlukket skal placeres i uge Sommerlukket indgår derfor i koordineringen af medarbejderens hovedferie. Meddelelse om placering af hovedferie sker efter ferieaftalens regler Ferieaftalens begreber Ferieperioden: Perioden fra 1. maj til 30. september. Hovedferie: Ret til 3 ugers sammenhængende ferie indenfor ferieperioden. Leder og medarbejder kan aftale, at hovedferien holdes udenfor ferieperioden samt længere eller kortere hovedferie end 3 uger, dog kan hovedferien ikke være under 2 uger. Placeringen af hovedferien for den enkelte medarbejder vil variere i forhold til medarbejderens ønske om ferie, samt klyngens behov for medarbejderens arbejdskraft indenfor ferieperioden. Placeringen for medarbejdere, som ikke deltager i det alternative pasningstilbud, kan derfor fx være; ugers hovedferie i perioden ugers hovedferie i perioden ugers hovedferie i perioden ugers hovedferie i perioden Medarbejderens ønske til placering af ferien skal så vidt muligt imødekommes. 3.3 Meddelelse om placering af hovedferien (varsling) Hovedferiens placering skal varsles senest 3 måneder før hovedferien begynder 7. 2 Cirkulære nr. 22 af bilag 3 3 Cirkulære nr. 22 af bilag protokollat 3 17, stk.1 5 UUF aftalen 18,stk.1 6 Ferieaftalen 11, stk. 2 7 Ferieaftalen 11,stk.2 9

10 Samtidig skal medarbejderne oplyses om, hvilken enhed de skal gøre tjeneste på under sommerlukningen, såfremt de skal arbejde i uge og på anden enhed end sædvanligt. Rettidig varsling Tidspunktet for afholdelse af ferien er afgørende i forhold til rettidig varsling af medarbejderen, idet varslingen skal ske senest 3 måneder før hovedferien begyndes. Hovedferien påbegyndes på forskellige tidspunkter for de enkelte medarbejdere, og derfor er sidste frist for varsling også forskellig. Der kan således være medarbejdere, som fremsætter ønsker om at afholde sommerferie allerede i maj, hvorefter det er nødvendigt, at klyngeledelsen allerede i februar tager stilling til feriens placering for disse medarbejdere. Det anbefales generelt at varsle alle relevante medarbejdere i god tid inden 3 måneders fristen. Løn og Personale har udarbejdet en skabelon hertil, som ligger på Opgaveportalen. 3.4 Studerende i praktik De studerende sidestilles med de ordinært ansatte, dvs. de skal varsles med samme frister. Hvis den studerende har særlige ønsker, skal det det drøftes med nærmeste leder, hvilke muligheder der er. 3.5 Information og drøftelse i samarbejdsudvalget Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg indgået mellem KTO og KL indeholder regler om inddragelse af medarbejderne. Det fremgår således af aftalens bestemmelser, at ledelsen i det lokale samarbejdsudvalg skal informere medarbejderne om sommerlukket og at sommerlukket skal drøftes i samarbejdsudvalget. Processen for koordinering af sommerlukket indledes derfor i det lokale samarbejdsudvalg. Det bemærkes her, at samarbejdsudvalget skal efterleve den politiske beslutning om sommerlukket i uge og derfor ikke har kompetence til at beslutte, at der skal holde åbent i uge

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Til samtlige kommuner

Til samtlige kommuner Til samtlige kommuner Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud Som led i kommuneaftalen for

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Information til institutionerne. Sommerferielukning i uge 29 og 30

Information til institutionerne. Sommerferielukning i uge 29 og 30 Information til institutionerne Sommerferielukning i uge 29 og 30 Styrelsesvedtægt Uddrag fra dagtilbudsområdets styrelsesvedtægt Dagtilbudsområdets styrelsesvedtægt, 8 stk. 7 Vedrørende fællespasning

Læs mere

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30.

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. Med henblik på at

Læs mere

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er.

Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er. Til forældre med børn i SFO på Sydskolen og Nordskolen i Odsherred Kommune Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er. I Odsherred kommune er det politisk blevet besluttet, at kommunens SFO er

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er.

Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er. Til forældre med børn i SFO på Sydskolen og Nordskolen i Odsherred Kommune Orientering om Lukkedage i Odsherred Kommunes SFO er. I Odsherred Kommune er det politisk blevet besluttet, at kommunens SFO er

Læs mere

Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef. Høringssvar vedr. lukkedage

Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef. Høringssvar vedr. lukkedage Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef 10. december 2008 Høringssvar vedr. lukkedage Bestyrelsen i Børnehaven Kahytten har på ordinært bestyrelsesmøde den 9. december 2008 udarbejdet følgende høringssvar:

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur Hvidbog for klynger - Et overblik over snitflader, rammer og retningslinjer 1. udgave april 2011 Indhold Forord...3 1. Klyngeperspektivet: Forhold internt i klyngen...4 1.1. Overordnet

Læs mere

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til BUU Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift.

Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 14-03-2014 Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift. I forbindelse med indførelsen af klynger og netværk

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Hvidbog for klynger - Et overblik over snitflader, rammer og retningslinjer

Hvidbog for klynger - Et overblik over snitflader, rammer og retningslinjer Hvidbog for klynger - Et overblik over snitflader, rammer og retningslinjer 2. udgave november 2012 Indhold Forord... 3 1. Forhold internt i klyngen... 5 1.1. Overordnet ansvarsdeling... 5 1.2. Ansættelse...

Læs mere

Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016

Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Oversigt over forventede lukkedage i -Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Såfremt den enkelte institutions navn ikke fremgår af listen, er der ikke lukket de pågældende dage. Som udgangspunkt er der

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Gæstepleje i institutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Gæstepleje i 0. 6.

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Vedr. tilskud til pasning af eget barn og forældres mulighed for at dele ordningen.

Vedr. tilskud til pasning af eget barn og forældres mulighed for at dele ordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring Orienteringsnotat til aflæggerbordet 8. februar 2012 Til orientering Sagsnr. 2010-18671 Dokumentnr. 2012-31060 Vedr. tilskud til pasning

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Vigtige informationer om Dagtilbuddet Møllevang

Vigtige informationer om Dagtilbuddet Møllevang 1 Vigtige informationer om Dagtilbuddet Møllevang - henvendt til nye forældre Kære forældre Vi vil med denne skrivelse byde jeres barn og jer selv velkommen til en af afdelingerne i Dagtilbuddet Møllevang.

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

INSTITUTIONSBESTYRELSEN. Referat. Emne/udvalg. Ordinært bestyrelsesmøde. Mødested Mølledamsvej 10. Mødedato Tirsdag den 9.

INSTITUTIONSBESTYRELSEN. Referat. Emne/udvalg. Ordinært bestyrelsesmøde. Mødested Mølledamsvej 10. Mødedato Tirsdag den 9. Referat Emne/udvalg Ordinært bestyrelsesmøde Mødested Mølledamsvej 10 Mødedato Tirsdag den 9. februar 2011 Mødetidspunkt Kl. 19:00 22:00 Bemærkninger Afbud fra; Steen Amstrup, Jacob Ole Eilersen, Hans

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling

Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling Punkt 4. Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling 2015-048520 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Bilag 2: Sammenlægning af institutioner i netværk eller partnerskab

Bilag 2: Sammenlægning af institutioner i netværk eller partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 2: Sammenlægning af institutioner i netværk eller partnerskab Ønsker institutioner at blive sammenlagt, skal de ansøge skriftligt pr. brev

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Lukkedage i danske institutioner

Lukkedage i danske institutioner 31.10.2006 Notat - MELA/kiak Lukkedage i danske institutioner FTF har undersøgt omfanget af lukkedage i institutioner i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2007. Undersøgelsen viser,

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave Dragør Kommunes anvisningsregler Pixiudgave På baggrund af ønske fra Forældrenævnet om uddybning af Dragør Kommunes anvisningsregler har forvaltningen udarbejdet denne pixiudgave af anvisningsreglerne

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO?

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Pladsanvisningen Retningslinjer for optagelse i dagtilbud Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Langeland Kommune har pasningsgaranti. Der tilbydes heldagspladser i dagplejen, børnehaverne

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere